P3393#y1

Spelling & Phonology

Consonant inventory: b d f g h j k l m n p s t v w z ð ħ ɫ ɰ ɹ ʃ ʈ ʍ ʒ ʤ ʥ ʦ ʧ θ χ

Vowel inventory: aɪ̯ eɪ̯ eɪ̯i̯ i io̯ʊ̯ iɑ̯ o oʊ̯ oʊ̯i̯ u æ ɑ ɔ ɔɪ̯ ɛ ɜ ɪ ɪo̯ʊ̯ ʉ ʊ ʌ ʌʊ̯

Diphthongs: aɪ̯ eɪ̯ eɪ̯i̯ io̯ʊ̯ iɑ̯ oʊ̯ oʊ̯i̯ ɔɪ̯ ɪo̯ʊ̯ ʌʊ̯
Stress pattern: Initial — stress is on the first syllable ?

Spelling rules:

PronunciationSpelling
aʊ̯əɹower
au̯ow
io̯u̯i’o
eɪ̯i̯a’e
io̯ʊ̯e’o
iːɑiɑ̯
io̯u̯i’o
oʊ̯i̯o’e
ɔɪ̯oi
ʌʊ̯ow
eɪ̯ā
aɪ̯ī
oʊ̯ō
eɪ̯i̯a’e
io̯ʊ̯ioʊ
iɑ̯
ɪo̯ʊ̯ɪoʊ
oʊ̯i̯oʊi
ɔɪ̯ɔɪ
ɔaw
ʌʊ̯ʌʊ
æa
eɪ̯
ɑɹar
ɜe
jiyi
iē
ɛɹer
aɪ̯
ɪɹir
ɪi
oo
oʊ̯
or
juyu
ur
uur
ū
ʊu
ʉū
ʌuh
ɑah
ʧch
ʒzh
ʤj
djdj
ʃsh
bb
pp
mm
vv
ɰvh
ff
ss
zz
hh
ħhw
ʍwh
ww
tltl
ll
tt
ɵth
ʦts
dd
ʥdz
nn
ɳng
ɲny
kk
ʈkh
qq
xx
ʁxh
gg
χgh
yy
ɹr
ɫhy
ʔ
ŋ{k,c}nk
ŋnj
kwq
ɾr
ðЂ
θth
tt
ʦʦ
tltl
xxh
jaya
jeye
joyo
bjby
djdy
gjgy
hyhy
jjjy
kjky
mjmy
pjpy
rjry
sjsy
tjty
vjvy
zyzy
yyy
ksx
ktk’d

Grammar

Main word order: Subject Verb Object (Prepositional phrase). “Mary opened the door with a key” turns into Mary opened the door with a key

.
Adjective order: Adjectives are positioned before the noun.
Adposition: prepositions ?

Articles

Respectful

SingularPlural
Definiteler /lɛɹ/thesar /sɑɹ/the
Indefinitenir /nɪɹ/amar /mɑɹ/some

Disrespectful

SingularPlural
Definitekar /kɑɹ/thether /θɛɹ/the
Indefinitemir /mɪɹ/atar /tɑɹ/some

Possessive determiners

Singular

1st person2nd person3rd person
Possessivenerg /nɛɹg/myfirm /fɪɹm/yoursawk /sɔk/his, her, its
Will possesslēb /lib/mydem /dɜm/yournuhp /nʌp/his, her, its
Has possessedlēl /lil/mygawl /gɔl/yourlal /læl/his, her, its

Plural

1st person2nd person3rd person
Possessivespal /spæl/ourjik /ʤɪk/your (pl)mawv /mɔv/their
Will possesstēt /tit/ourЂup /ðʊp/your (pl)kom /kom/their
Has possessedmum /mʊm/oursēm /sim/your (pl)sug /sʊg/their

Pronouns

Masculine

SingularPlural
1st persondash /dæʃ/I (masc), me (masc), mine (masc)nūzh /nʉʒ/we (masc), us (masc), ours (masc)
2nd personnath /næθ/you (masc), yours (masc)mozh /moʒ/you (masc) all
3rd personnoch /noʧ/he, him, his, it (masc), its (masc)mudz /mʊʥ/they (masc), them (masc), theirs (masc)

Feminine

SingularPlural
1st personkuЂ /kʊð/I (fem), me (fem), mine (fem)luhth /lʌθ/we (fem), us (fem), ours (fem)
2nd persondawch /dɔʧ/you (fem), yours (fem)fēdz /fiʥ/you (fem) all
3rd personluhj /lʌʤ/she, her, hers, it (fem), its (fem)lizh /lɪʒ/they (fem), them (fem), theirs (fem)

Nonbinary

SingularPlural
1st personlēch /liʧ/I, me, minelēzh /liʒ/we, us, ours
2nd persongohw /goħ/you, yourssēЂ /sið/you all, yours (pl)
3rd personsosh /soʃ/he, him, his, she, her, hers, it, itstidz /tɪʥ/they, them, theirs

Pronouns

Animate

SingularPlural
1st personloЂ /loð/I, me, minekahch /kɑʧ/we, us, ours
2nd personkawdz /kɔʥ/you, yoursnush /nʊʃ/you all, yours (pl)
3rd persontēhw /tiħ/he, him, his, she, her, hers, it, itslots /loʦ/they, them, theirs

Inanimate

SingularPlural
1st personlosh /loʃ/I, me, minegēch /giʧ/we, us, ours
2nd personpaj /pæʤ/you, yourssish /sɪʃ/you all, yours (pl)
3rd persontēch /tiʧ/he, him, his, she, her, hers, it, itslēch /liʧ/they, them, theirs

Noun affixes

NominativeNo affix
nahlsp /nɑlsp/person (doing the verb)
AccusativePrefix laɪ̯-
līnahlsp /ˈlaɪ̯nɑlsp/(verb done to) person

Verb affixes

Active

1st person2nd person3rd person
IndicativeSuffix -meɪ̯lerb
loēnirmālerb /ˈlɔɪ̯nɪɹˌmeɪ̯lerb/(I/we) learn
Prefix lʌʊ̯-
lowloēnir /ˈlʌʊ̯lɔɪ̯nɪɹ/(you/you all) learn
Suffix -lʌʊ̯merb
loēnirlowmerb /ˈlɔɪ̯nɪˌɹlʌʊ̯merb/(he/she/it/they) learn
ConditionalPrefix ʧʊ-
chuloēnir /ˈʧʊlɔɪ̯nɪɹ/(I/we) learn
Prefix ʥɔ-
dzawloēnir /ˈʥɔlɔɪ̯nɪɹ/(you/you all) learn
Suffix -toʊ̯lerb
loēnirtōlerb /ˈlɔɪ̯nɪɹˌtoʊ̯lerb/(he/she/it/they) learn
SubjunctivePrefix lo-
loloēnir /ˈlolɔɪ̯nɪɹ/(I/we) learn
Prefix mɪ-
miloēnir /ˈmɪlɔɪ̯nɪɹ/(you/you all) learn
Prefix vaɪ̯-
vīloēnir /ˈvaɪ̯lɔɪ̯nɪɹ/(he/she/it/they) learn
ImperativeSuffix -peɪ̯werb
loēnirpāwerb /ˈlɔɪ̯nɪɹˌpeɪ̯werb/(I/we) learn
Prefix moʊ̯-
mōloēnir /ˈmoʊ̯lɔɪ̯nɪɹ/(you/you all) learn
Prefix ni-
nēloēnir /ˈnilɔɪ̯nɪɹ/(he/she/it/they) learn

Passive

1st person2nd person3rd person
IndicativePrefix no-
noloēnir /ˈnolɔɪ̯nɪɹ/(I/we) learn
Prefix maɪ̯-
mīloēnir /ˈmaɪ̯lɔɪ̯nɪɹ/(you/you all) learn
Prefix si-
sēloēnir /ˈsilɔɪ̯nɪɹ/(he/she/it/they) learn
ConditionalPrefix laɪ̯-
līloēnir /ˈlaɪ̯lɔɪ̯nɪɹ/(I/we) learn
Prefix pi-
pēloēnir /ˈpilɔɪ̯nɪɹ/(you/you all) learn
Suffix -θeɪ̯merb
loēnirthāmerb /ˈlɔɪ̯nɪɹˌθeɪ̯merb/(he/she/it/they) learn
SubjunctivePrefix ʧo-
choloēnir /ˈʧolɔɪ̯nɪɹ/(I/we) learn
Prefix ʃɜ-
sheloēnir /ˈʃɜlɔɪ̯nɪɹ/(you/you all) learn
Prefix ʃo-
sholoēnir /ˈʃolɔɪ̯nɪɹ/(he/she/it/they) learn
ImperativePrefix dʌʊ̯-
dowloēnir /ˈdʌʊ̯lɔɪ̯nɪɹ/(I/we) learn
Prefix beɪ̯-
bāloēnir /ˈbeɪ̯lɔɪ̯nɪɹ/(you/you all) learn
Suffix -taɪ̯gerb
loēnirtīgerb /ˈlɔɪ̯nɪɹˌtaɪ̯gerb/(he/she/it/they) learn

Verb affixes

Past

SingularPlural
PerfectiveSuffix -ɔɪ̯t
loēniroēt /ˈlɔɪ̯nɪɹɔɪ̯t/(I/you/he/she/it) learned
Suffix -æʥ
loēniradz /ˈlɔɪ̯nɪɹæʥ/(we/you all/they) learned
HabitualSuffix -eɪ̯s
loēnirās /ˈlɔɪ̯nɪɹeɪ̯s/(I/you/he/she/it) learned (often, habitually)
Suffix -iʧ
loēnirēch /ˈlɔɪ̯nɪɹiʧ/(we/you all/they) learned (often, habitually)
ProgressiveSuffix -ʌʧ
loēniruhch /ˈlɔɪ̯nɪɹʌʧ/(I/you/he/she/it) was/were learning
Suffix -iʤ
loēnirēj /ˈlɔɪ̯nɪɹiʤ/(we/you all/they) were learning
PerfectSuffix -of
loēnirof /ˈlɔɪ̯nɪɹof/(I/you/he/she/it) had learned
Suffix -il
loēnirēl /ˈlɔɪ̯nɪɹil/(we/you all/they) had learned

Present

SingularPlural
PerfectiveSuffix -oʊ̯k
loēnirōk /ˈlɔɪ̯nɪɹoʊ̯k/(I/you/he/she/it) learn(s)
Suffix -ɪl
loēniril /ˈlɔɪ̯nɪɹɪl/(we/you all/they) learn
HabitualSuffix -ɔɪ̯m
loēniroēm /ˈlɔɪ̯nɪɹɔɪ̯m/(I/you/he/she/it) learn(s) (often, habitually)
Suffix -aɪ̯b
loēnirīb /ˈlɔɪ̯nɪɹaɪ̯b/(we/you all/they) learn (often, habitually)
ProgressiveSuffix -oʊ̯m
loēnirōm /ˈlɔɪ̯nɪɹoʊ̯m/(I/you/he/she/it) am/are/is learning
Suffix -ɑm
loēnirahm /ˈlɔɪ̯nɪɹɑm/(we/you all/they) are learning
PerfectSuffix -ɔħ
loēnirawhw /ˈlɔɪ̯nɪɹɔħ/(I/you/he/she/it) have/has learned
Suffix -iʃ
loēnirēsh /ˈlɔɪ̯nɪɹiʃ/(we/you all/they) have learned

Future

SingularPlural
PerfectiveSuffix -ɪs
loēniris /ˈlɔɪ̯nɪɹɪs/(I/you/he/she/it) will learn
Suffix -ɔɪ̯l
loēniroēl /ˈlɔɪ̯nɪɹɔɪ̯l/(we/you all/they) will learn
HabitualSuffix -oʃ
loēnirosh /ˈlɔɪ̯nɪɹoʃ/(I/you/he/she/it) will learn (often, habitually)
Suffix -ʌʊ̯n
loēnirown /ˈlɔɪ̯nɪɹʌʊ̯n/(we/you all/they) will learn (often, habitually)
ProgressiveSuffix -eɪ̯m
loēnirām /ˈlɔɪ̯nɪɹeɪ̯m/(I/you/he/she/it) will be learning
Suffix -eɪ̯l
loēnirāl /ˈlɔɪ̯nɪɹeɪ̯l/(we/you all/they) will be learning
PerfectSuffix -ɑl
loēnirahl /ˈlɔɪ̯nɪɹɑl/(I/you/he/she/it) will have learned
Suffix -ʌʊ̯m
loēnirowm /ˈlɔɪ̯nɪɹʌʊ̯m/(we/you all/they) will have learned

Adjective affixes

NominativeNo affix
ke’onyar /ˈkio̯ʊ̯njɑɹ/green (dog)
AccusativeSuffix -is
ke’onyarēs /ˈkio̯ʊ̯njɑɹis/((verb done to)) green (dog)

Adverb affixes

PastSuffix -ɔɪ̯m
PresentNo affix
FutureSuffix -eɪ̯s

Numbers

Common V7 has a base-10 number system:

1 – uhn
2 – tū
3 – thrē
4 – foruh
5 – faē̯vuh
6 – six
7 – sev
8 – aē̯tuh
9 – naē̯ng
10 – tenuh
100 – tenuhchuh
1000 – kōmuh

Derivational morphology

Adjective → adverb = Suffix -al
Adjective → noun (the quality of being [adj]) = Suffix -es
Adjective → verb (to make something [adj]) = Prefix kræf-
Noun → adjective (having the quality of [noun]) = Suffix -ɪm
Noun → adjective relating to noun (e.g. economy → economic) = Suffix -kɪn
Noun to verb = Suffix -avʌ
Verb → adjective (result of doing [verb]) = Suffix -ɪʃ
Tending to = Suffix -shi
Verb → noun (the act of [verb]) = Suffix -kɜs
Verb → noun that verb produces (e.g. know → knowledge) = Suffix -ɪc
One who [verb]s (e.g. paint → painter) = Suffix -ænt
Place of (e.g. wine → winery) = Suffix -dɜl
Diminutive = Prefix kɪ-
Augmentative = Suffix -ji
Opposite = Prefix unʌ-
Not = Prefix uɹʌ-
Noun → verb (to create [noun]) = Prefix kɹæf-
Interjection = Prefix ʌkgʌ!-

Old Sibolan – English Dictionary

Key: spelling /pronunciation/ part of speech. definition(s)

adj. adjective | adv. adverb | art. article | conj. conjunction | det. determiner | interj. interjection | n. noun | nan. animate noun | nfe. feminine noun | nin. inanimate noun | nma. masculine noun | nnb. nonbinary noun | num. numeral | prep. preposition | pron. pronoun | v. verb

 • uhn /ʌn/ num. one
 • infurrn /ˈɪnfuɹn/ nfe. infernal
 • bog /bog/ nin. bad
 • boh /boh/ nin. rebel
 • bohw /boħ/ nma. mask
 • bohy /boɫ/ nin. can’t
 • bok /bok/ nnb. inhospitality
 • bol /bol/ nin. friend
 • bolim /ˈbolɪm/ adj. friendly
 • bolm /bolm/ nma. timeliness
 • bolsp /bolsp/ nnb. cultural
 • bom /bom/ nma. youth
 • bomim /ˈbomɪm/ adj. young
 • bon /bon/ nma. spring (coil)
 • bonj /bonj/ nan. inversion
 • bont /bont/ nan. while
 • bonth /bonθ/ nan. general
 • bop /bop/ nnb. coffee
 • bop hyōzir /bop ˈɫoʊ̯zɪɹ/ nnb. cafe
 • bos /bos/ nan. herd, flock
 • bosp /bosp/ nnb. stop
 • bot /bot/ nma. between
 • bots /boʦ/ nfe. shoulder
 • bov /bov/ nma. statistic
 • bowf /bʌʊ̯f/ adv. downhill
 • bowhj /bʌʊ̯hj/ adv. similarly
 • bows /bʌʊ̯s/ adv. well
 • boēm /bɔɪ̯m/ adv. early
 • boērar /ˈbɔɪ̯ɹɑɹ/ v. value
 • boērar /ˈbɔɪ̯ɹɑɹ/ nin. value
 • born /boɹn/ det. another
 • borst /boɹst/ nma. range
 • bort /boɹt/ nma. piety
 • box /boks/ nnb. basil
 • buh /bʊh/ nin. involve
 • buhd /bʌd/ nan. common
 • buhhy /bʌɫ/ nma. entire
 • buhj /bʌj/ nfe. hair
 • buhk /bʌk/ nan. defeat
 • buhl /bʌl/ nin. dislike
 • buhlk /bʌlk/ nan. short
 • buhlsp /bʌlsp/ nfe. best
 • buhnj /bʌnj/ nin. agent
 • buhs /bʌs/ nma. second (time)
 • buht /bʌt/ nnb. far
 • buhth /bʌθ/ nfe. correspondence
 • buhch /bʌʧ/ nan. remainder
 • buhx /bʌks/ nma. sell
 • buhy /bʊɫ/ nnb. middle
 • buk /bʊk/ nan. silver piece, eastern
 • bul /bʊl/ nin. chair
 • buln /bʊln/ nin. great
 • bulsp /bʊlsp/ nma. expensiveness
 • bum /bʊm/ nma. rifle
 • bun /bʊn/ nnb. inn, lodge
 • bunj /bʊnj/ nnb. propaganda
 • bunth /bʊnθ/ nfe. transferal
 • bup /bʊp/ nma. receipt
 • bush /bʊʃ/ nma. letter
 • busk /bʊsk/ nnb. west
 • busm /bʊsm/ nin. probably
 • busr /bʊsɹ/ nnb. immateriality
 • buv /bʊv/ nma. merchandise, goods
 • buw /bʊw/ nfe. protuberance
 • burp /bʊɹp/ nfe. privilege (stigma)fool
 • burst /bʊɹst/ nnb. molecule
 • burrmyurːda /ˈbɜːmjuːdæ/ nm. bermuda
 • bux /bʊks/ nan. beautiful
 • bidz /bɪʥ/ nnb. open
 • bihy /bɪɫ/ nan. location
 • bij /bɪʤ/ nin. astrology
 • bik /bɪk/ nma. herb
 • bil /bɪl/ nin. butter
 • bilsp /bɪlsp/ nin. analogy
 • bin /bɪn/ nan. pass
 • bisk /bɪsk/ nfe. full
 • bism /bɪsm/ nma. diameter
 • bit /bɪt/ nma. bit, eastern
 • bit /bɪt/ nma. bit, western
 • bich /bɪʧ/ nan. win
 • bix /bɪks/ nma. whole
 • biЂ /bɪð/ nma. wrongdoing
 • bahj /bɑj/ nma. canyon
 • bahk /bɑk/ nnb. miss
 • bahlsp /bɑlsp/ nma. share
 • bahn /bɑn/ nma. warlock
 • bahs /bɑs/ nin. male
 • bahsh /bɑʃ/ nma. poetry
 • baht /bɑt/ nan. invisibility
 • bahx /bɑks/ nma. excess
 • baj /bæj/ nma. instinct
 • bakr /bækɹ/ nma. puppetry
 • bal /bæl/ nfe. purgatory
 • balsp /bælsp/ nfe. seclusion
 • balt /bælt/ nfe. irony
 • baltim /ˈbæltɪm/ adj. ironic
 • bam /bæm/ nma. international
 • ban /bæn/ nma. spine
 • banj /bænj/ nnb. pliancy
 • bas /bæs/ nfe. incredulity
 • bat /bæt/ nfe. indicate
 • batl /bætl/ nan. action
 • bawd /bɔd/ nin. close
 • bawdz /bɔʥ/ nma. elbow
 • bawh /bɔh/ nfe. parallelism
 • bawhw /bɔħ/ nin. electricity
 • bawhy /bɔɫ/ nfe. experiment
 • bawk /bɔk/ nfe. caprice
 • bawl /bɔl/ nan. shrub, bush
 • bawlf /bɔlf/ nfe. rite
 • bawln /bɔln/ nfe. improvement
 • bawlsp /bɔlsp/ nin. spark
 • bawm /bɔm/ nma. cherry
 • bawmy /bɔmj/ nfe. camera
 • bawn /bɔn/ nma. affirmation
 • bawns /bɔns/ nfe. dance
 • bawsk /bɔsk/ nan. convolution
 • bawsp /bɔsp/ nan. strictness
 • bawst /bɔst/ nfe. verticalness
 • bawt /bɔt/ nnb. disgust
 • bawtr /bɔtɹ/ nma. shrinkage
 • bawv /bɔv/ nin. whip
 • bawx /bɔks/ nin. remedy
 • bax /bæks/ nin. expect
 • baЂ /bæð/ nma. channel
 • bāhy /beɪ̯ɫ/ adv. southwest
 • bān /beɪ̯n/ adv. awkwardly
 • bel /bɜl/ nin. plantation
 • beln /bɜln/ nan. servility
 • belsp /bɜlsp/ nnb. lovemaking
 • bemy /bɜmj/ nan. patience
 • besl /bɜsl/ nnb. concurrence
 • bex /bɜks/ nnb. lead
 • beЂ /bɜð/ nfe. here
 • bēd /bid/ nfe. regret
 • bēdz /biʥ/ nnb. guessing
 • bēf /bif/ nnb. pond
 • bēh /bih/ nfe. without
 • bēhw /biħ/ pron. her
 • bēhy /biɫ/ nan. fort
 • bēj /bij/ nan. wardrobe
 • bēj /biʤ/ nin. signs, indicators
 • bēl /bil/ nma. circumstance
 • bēlp /bilp/ nan. stridency
 • bēlsp /bilsp/ nan. agony
 • bēm /bim/ nin. fly
 • bēmp /bimp/ nma. dialect
 • bēmy /bimj/ nnb. interest (curiosity, concern)
 • bēn /bin/ nin. greatness
 • bēnt /bint/ nma. gender
 • bēs /bis/ nnb. fruit
 • bēsh /biʃ/ nin. deceivement
 • bēsk /bisk/ nma. 3rd cousin
 • bēsm /bism/ nan. terror
 • bēsp /bisp/ nan. aviation
 • bēst /bist/ nan. show (performance)
 • bēs nawns /bis nɔns/ nma. orchard
 • bēv /biv/ nan. less
 • bēvh /biɰ/ nan. either
 • bēch /biʧ/ nfe. require
 • bēx /biks/ nfe. spur
 • bēЂ /bið/ nin. listen
 • bīf /baɪ̯f/ prep. by
 • bīk /baɪ̯k/ adv. generously
 • bīl /baɪ̯l/ prep. out of
 • bīm /baɪ̯m/ adv. repeatedly
 • bōm /boʊ̯m/ adv. purposefully
 • bōtsar /ˈboʊ̯ʦɑɹ/ v. pull, yank, tug, tow
 • bōv /boʊ̯v/ adv. vaguely
 • bōzhurr /ˈboʊ̯ʒuɹ/ v. tangle
 • būf /bʉf/ nma. broom
 • būhy /bʉɫ/ nfe. easy
 • būk /bʉk/ nnb. worship
 • būl /bʉl/ nin. velocity
 • būm /bʉm/ nma. explosivenessness
 • būnj /bʉnj/ nma. ceiling
 • būs /bʉs/ nin. large
 • būrst /bʉɹst/ nfe. mixture
 • būrt /bʉɹt/ nma. traveler
 • būx /bʉks/ nma. clothing
 • dob /dob/ nma. sanctity
 • dod /dod/ nin. fiber
 • dodz /doʥ/ nin. lecture, sermon
 • dohy /doɫ/ nin. according
 • doj /doj/ nin. imagine
 • dok /dok/ nma. agriculture
 • dolsp /dolsp/ nnb. ash
 • dolt /dolt/ nan. for
 • dom /dom/ nnb. detail
 • domy /domj/ nan. peninsula
 • donj /donj/ nnb. ammunition
 • dons /dons/ nma. long rest
 • dop /dop/ nma. cartoon
 • dos /dos/ nan. street
 • dosk /dosk/ nnb. outline
 • dosp /dosp/ nan. comet
 • dost /dost/ nan. mariner
 • dot /dot/ nma. drive
 • doth /doθ/ nan. equity
 • dots /doʦ/ nma. customer, patron
 • dov /dov/ nin. size
 • dow /dow/ nnb. article (text)
 • dowf /dʌʊ̯f/ adv. incidentally
 • dowh /doʍ/ nma. curl
 • dowler /ˈdʌʊ̯lɛɹ/ v. permit, enable, approve
 • dowm /dʌʊ̯m/ adv. sceptically
 • dows /dʌʊ̯s/ adv. commonly
 • dowsar /ˈdʌʊ̯sɑɹ/ v. choke, gag, suffocate
 • dowwar /ˈdʌʊ̯wɑɹ/ v. insure, assure, guarantee, secure
 • dowwaric /ˈdʌʊ̯wɑɹɪc/ nnb. insurance
 • dowchar /ˈdʌʊ̯ʧɑɹ/ v. bang, fuck (slang)
 • do’ehyir /ˈdoʊ̯i̯ɫɪɹ/ inter. yeah
 • doch /doʧ/ nma. down
 • doēd /dɔɪ̯d/ adv. madly
 • doēhy /dɔɪ̯ɫ/ adv. east
 • doēk /dɔɪ̯k/ adv. shortly
 • doēl /dɔɪ̯l/ prep. by means of
 • doēlar /ˈdɔɪ̯lɑɹ/ v. scrutinize
 • doēm /dɔɪ̯m/ adv. basically
 • doēshir /ˈdɔɪ̯ʃɪɹ/ v. apply
 • doēshar /ˈdɔɪ̯ʃɑɹ/ v. desire, crave
 • doēt /dɔɪ̯t/ prep. instead of
 • doēthar /ˈdɔɪ̯θɑɹ/ v. satisfy, convince
 • doēv /dɔɪ̯v/ prep. except
 • doēwhor /ˈdɔɪ̯ʍoɹ/ v. word
 • doēzir /ˈdɔɪ̯zɪɹ/ v. pierce, prick
 • doēЂurr /ˈdɔɪ̯ðuɹ/ v. beat (strike), assault
 • dors /doɹs/ nfe. simply
 • dorst /doɹst/ nin. crown
 • dox /doks/ nin. possibility
 • doxim /ˈdoksɪm/ adj. possible
 • dudz /dʊʥ/ nfe. four
 • duf /dʊf/ nan. cooking
 • duh /dʊh/ nfe. serious
 • duhg /dʌg/ nnb. station
 • duhhy /dʌɫ/ nfe. depth
 • duhk /dʌk/ nnb. cove
 • duhl /dʌl/ nnb. membrane
 • duhlf /dʌlf/ nma. underestimation
 • duhm /dʌm/ nfe. lamb
 • duhn /dʌn/ nin. total, sum
 • duhns /dʌns/ nma. bottom (lowest part), buttocks
 • duhnt /dʌnt/ nma. narrowmindedness
 • duhp /dʌp/ nma. strong
 • duhs /dʌs/ nfe. situation
 • duhsh /dʌʃ/ nfe. you
 • duhsk /dʌsk/ nan. ostentation
 • duhw /dʌw/ nnb. predetermination
 • duhwh /dʌʍ/ nma. occur
 • duhch /dʌʧ/ pron. someone, somebody
 • duhrst /dʌɹst/ nan. nonreligiousness
 • duhx /dʌks/ nfe. deputy
 • duhy /dʊɫ/ nin. discrimination
 • duhЂ /dʌð/ nfe. matter
 • duj /dʊj/ nma. inclusion
 • duk /dʊk/ nfe. intoxication, caffeine
 • dulm /dʊlm/ nan. cement
 • dulsp /dʊlsp/ nma. palace
 • dum /dʊm/ nfe. click
 • dump /dʊmp/ nfe. forget
 • dumy /dʊmj/ nan. hamlet
 • dun /dʊn/ nnb. percent
 • dunj /dʊnj/ nma. misrepresentations
 • dush /dʊʃ/ nnb. dagger
 • dusk /dʊsk/ nma. basket
 • dusm /dʊsm/ nma. silver
 • dut /dʊt/ nnb. inferiority
 • duth /dʊθ/ nfe. option
 • dutl /dʊtl/ nnb. misteaching
 • duch /dʊʧ/ nma. just
 • durst /dʊɹst/ nma. standard
 • durːat /ˈduːat/ nnk. duat
 • durrahngō /ˈdɜːɑɳoʊ̯/ nm. durango
 • dux /dʊks/ nma. staff
 • dioulsper /ˈdɪo̯ʊ̯lspɛɹ/ adj. easy
 • dioumer /ˈdɪo̯ʊ̯mɛɹ/ v. wrong
 • diouster /ˈdɪo̯ʊ̯stɛɹ/ adj. safe, immune
 • diourstar /ˈdɪo̯ʊ̯ɹstɑɹ/ adj. fake
 • diouxar /ˈdɪo̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. complicated, intricate
 • did /dɪd/ nma. available
 • didz /dɪʥ/ nan. dependence
 • dih /dɪh/ nfe. tradesfolk
 • dihy /dɪɫ/ nnb. gang
 • dij /dɪj/ nnb. throw
 • dik /dɪk/ nma. rubber, tire
 • dikh /dɪʈ/ nnb. inexpectation
 • dilf /dɪlf/ nma. the dread
 • dilsp /dɪlsp/ nma. hedge
 • dim /dɪm/ nin. guilt
 • dimen /ˈdɪmɜn/ nin. dimensions (planar)
 • dimy /dɪmj/ nnb. interpretation
 • din /dɪn/ nnb. priority
 • dis /dɪs/ nma. creek
 • dishn /dɪʃn/ nma. disappearance
 • dist /dɪst/ nma. retention
 • dit /dɪt/ nnb. finger, claw, hook
 • ditl /dɪtl/ nnb. show
 • dit lātsar /dɪt ˈleɪ̯ʦɑɹ/ nnb. fingerprint
 • div /dɪv/ nma. costume, garment
 • diwh /dɪʍ/ nin. whispers (dim)
 • dirst /dɪɹst/ nin. produce
 • dix /dɪks/ nnb. organ
 • dzowsher /ˈʥʌʊ̯ʃɛɹ/ v. grab, clutch, grasp, grip
 • dzoēl /ʥɔɪ̯l/ prep. into
 • dzoēchar /ˈʥɔɪ̯ʧɑɹ/ v. elevate
 • dzoēcharic /ˈʥɔɪ̯ʧɑɹɪc/ nma. elevation
 • dzuhl /ʥʌl/ conj. nevertheless
 • dziounyar /ˈʥɪo̯ʊ̯njɑɹ/ adj. practical, pragmatic, sensible
 • dziv /ʥɪv/ conj. until
 • dzat /ʥæt/ conj. that
 • dzāk /ʥeɪ̯k/ prep. as far as
 • dzēn /ʥin/ det. many a
 • dzēahxar /ˈʥiɑ̯ksɑɹ/ adj. yesterday
 • dzīdzir /ˈʥaɪ̯ʥɪɹ/ v. deliver, deposit
 • dzīlar /ˈʥaɪ̯lɑɹ/ v. realize
 • dzīm /ʥaɪ̯m/ interj. dear
 • dad /dæd/ nnb. confinement
 • daf /dæf/ nnb. metals
 • dah /dæh/ nma. text, document
 • dahd /dɑd/ nan. pity
 • dahf /dɑf/ nan. intrinsicality
 • dahhy /dɑɫ/ nin. friendship
 • dahj /dɑj/ nin. chart, graph, diagram
 • dahk /dɑk/ nfe. resolution
 • dahl /dɑl/ nan. contempt
 • dahls /dɑls/ nma. poverty
 • dahlsp /dɑlsp/ nma. usher
 • dahm /dɑm/ nfe. the universe
 • dahmp /dɑmp/ nin. toe
 • dahmy /dɑmj/ nan. plane
 • dahnj /dɑnj/ nnb. atmosphere
 • dahns /dɑns/ nan. fuse
 • dahs /dɑs/ nin. its
 • dahsh /dɑʃ/ nfe. laity
 • dahsk /dɑsk/ nma. be
 • dahst /dɑst/ nnb. continuance
 • dahv /dɑv/ nan. prophets, ikons
 • dahw /dɑw/ nan. disobedience
 • dahx /dɑks/ nin. congress
 • dahy /dæɫ/ nma. direction
 • daj /dæj/ nfe. key
 • dak /dæk/ nma. manner
 • dal /dæl/ nnb. attitude
 • dalsp /dælsp/ nma. song
 • dalspant /ˈdælspænt/ nfe. singer
 • dalspavuh /ˈdælspavʌ/ v. sing
 • dam /dæm/ nnb. trailer
 • damy /dæmj/ nin. mammal
 • dan /dæn/ nma. judge
 • danth /dænθ/ nin. taking
 • das /dæs/ nfe. falseness
 • dash /dæʃ/ pron. I (masc), me (masc), mine (masc)
 • dasl /dæsl/ nma. odorlessness
 • dast /dæst/ nma. double
 • dat /dæt/ nma. transportation
 • dav /dæv/ nma. lesbian
 • dawd /dɔd/ nin. academy
 • dawf /dɔf/ nnb. cabinet, drawer
 • dawfr /dɔfɹ/ nfe. energy
 • dawh /dɔh/ nfe. carpet
 • dawhj /dɔhj/ nin. quite
 • dawj /dɔj/ nma. moderation
 • dawk /dɔk/ nfe. badness
 • dawkr /dɔkɹ/ nin. religious
 • dawl /dɔl/ nan. coat, jacket
 • dawlm /dɔlm/ nnb. sensation
 • dawls /dɔls/ nan. each
 • dawm /dɔm/ nan. word
 • dawm lunj /dɔm lʊnj/ nma. wit
 • dawm mēЂ /dɔm mið/ nfe. dictionary
 • dawmy /dɔmj/ nnb. orbit
 • dawn /dɔn/ nnb. dump
 • dawnj /dɔnj/ nma. revenge
 • dawpr /dɔpɹ/ nfe. ranger
 • daws /dɔs/ nin. difficulty
 • dawsh /dɔʃ/ nan. untimeliness
 • dawsm /dɔsm/ nan. occultism
 • dawsp /dɔsp/ nan. dungeon
 • dawt /dɔt/ nin. most
 • dawv /dɔv/ nan. bat (club)
 • dawvh /dɔɰ/ nma. curve
 • dawːadō /ˈdɔːadoʊ̯/ nm. dorado
 • dawch /dɔʧ/ pron. you (fem), yours (fem)
 • dawrst /dɔɹst/ nma. odds
 • dawx /dɔks/ nin. disclosure
 • da’elir /ˈdeɪ̯i̯lɪɹ/ adj. wheel
 • da’eskir /ˈdeɪ̯i̯skɪɹ/ adj. cool (fashionable)
 • da’ersturr /ˈdeɪ̯i̯ɹstuɹ/ adj. aesthetic
 • da’exor /ˈdeɪ̯i̯ksoɹ/ adj. past
 • da’exar /ˈdeɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. permanent
 • dach /dæʧ/ nin. alibi
 • darst /dæɹst/ nma. port
 • dax /dæks/ nnb. bat (winged mammal)
 • dām /deɪ̯m/ prep. abroad
 • dāmar /ˈdeɪ̯mɑɹ/ v. graze (touch)
 • dāv /deɪ̯v/ prep. in lieu of
 • dāchurr /ˈdeɪ̯ʧuɹ/ v. rinse
 • dāЂor /ˈdeɪ̯ðoɹ/ v. pray
 • ded /dɜd/ nnb. glue
 • dehy /dɜɫ/ nin. yrthe
 • dej /dɜj/ nfe. feather
 • dek /dɜk/ nfe. junk
 • dekh /dɜʈ/ nin. dishonesty
 • del /dɜl/ nma. program
 • delsp /dɜlsp/ nnb. race (ethnicity), ethnicity
 • dem /dɜm/ det. your
 • demy /dɜmj/ nan. powder
 • den /dɜn/ nma. sketch
 • denj /dɜnj/ nfe. dakoan
 • desk /dɜsk/ nma. earth
 • desk gawnj /dɜsk gɔnj/ nfe. geography
 • desp /dɜsp/ nma. colorlessness
 • dest /dɜst/ nin. figure of speech
 • det /dɜt/ det. whatever
 • de’olfer /ˈdio̯ʊ̯lfɛɹ/ adj. water travel
 • de’olspurr /ˈdio̯ʊ̯lspuɹ/ adj. middle
 • de’olspurr lumy /ˈdio̯ʊ̯lspuɹ lʊmj/ nma. middle class
 • de’olspurr nupr /ˈdio̯ʊ̯lspuɹ nʊpɹ/ nma. midnight
 • de’olspar /ˈdio̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. excellent, fantastic, wonderful, fabulous, terrific, superb, fine (okay), amazing
 • de’oltar /ˈdio̯ʊ̯ltɑɹ/ adj. vision
 • de’omyurr /ˈdio̯ʊ̯mjuɹ/ adj. accurate, valid
 • de’oskir /ˈdio̯ʊ̯skɪɹ/ adj. brief
 • de’osmar /ˈdio̯ʊ̯smɑɹ/ adj. temporary
 • de’oster /ˈdio̯ʊ̯stɛɹ/ adj. weapon
 • de’osar /ˈdio̯ʊ̯sɑɹ/ v. transcend, excel
 • de’oser /ˈdio̯ʊ̯sɛɹ/ v. could
 • de’oxurr /ˈdio̯ʊ̯ksuɹ/ adj. when
 • derl /dɜɹl/ nma. narrowness, thinness
 • dex /dɜks/ nin. celebration
 • dēd /did/ nin. rod, pole, stick
 • dēdz /diʥ/ nfe. dimensional denizen
 • dēf /dif/ nin. expenditure
 • dēfl /difl/ nin. parliament
 • dēfr /difɹ/ nma. spell, mystical
 • dēh /dih/ nan. unsanctity
 • dēhw /diħ/ nma. quadruplication
 • dēhy /diɫ/ nan. pest
 • dēj /dij/ nin. jersey, sweater
 • dēj /diʤ/ nnb. trivia
 • dēl /dil/ nma. wolf
 • dēlf /dilf/ nfe. vampire
 • dēlp /dilp/ nnb. uselessness
 • dēlsp /dilsp/ nan. contraposition
 • dēlt /dilt/ nin. huge
 • dēm /dim/ nma. public
 • dēmy /dimj/ nma. affect
 • dēn /din/ nnb. shell
 • dēnj /dinj/ nma. blade
 • dēns /dins/ nma. under
 • dēnt /dint/ nin. mechanics
 • dēnth /dinθ/ nan. slowness
 • dēp /dip/ nin. earthquake
 • dēsh /diʃ/ nfe. hay
 • dēsk /disk/ nan. house worker
 • dēsm /dism/ nma. abandonment
 • dēsp /disp/ nma. tools
 • dēst /dist/ nnb. locker
 • dēt /dit/ nfe. spider
 • dētl /ditl/ nma. sociability
 • dēv /div/ nma. milk
 • dēahlsper /ˈdiɑ̯lspɛɹ/ adj. weaving
 • dēahsmar /ˈdiɑ̯smɑɹ/ v. acquire
 • dēahxar /ˈdiɑ̯ksɑɹ/ adj. flat
 • dēch /diʧ/ nfe. recipe
 • dērl /diɹl/ nma. circularity
 • dērs /diɹs/ nma. recession
 • dērst /diɹst/ nma. bard
 • dēx /diks/ nin. trade
 • dīd /daɪ̯d/ adv. coldly
 • dīdzer /ˈdaɪ̯ʥɛɹ/ v. call
 • dīf /daɪ̯f/ prep. on
 • dīhwer /ˈdaɪ̯ħɛɹ/ v. dangle
 • dīhy /daɪ̯ɫ/ adv. conveniently
 • dīhyar /ˈdaɪ̯ɫɑɹ/ v. assign
 • dīj /daɪ̯j/ adv. legally
 • dīl /daɪ̯l/ prep. ahead of
 • dīlurr /ˈdaɪ̯luɹ/ v. situate
 • dīlar /ˈdaɪ̯lɑɹ/ v. call (request the attendance of)
 • dīm /daɪ̯m/ adv. deeply
 • dīn /daɪ̯n/ adv. only, merely
 • dīner /ˈdaɪ̯nɛɹ/ v. fascinate
 • dīs /daɪ̯s/ prep. via
 • dītl /daɪ̯tl/ adv. incessantly
 • dīror /ˈdaɪ̯ɹoɹ/ v. halt, stall
 • dīЂor /ˈdaɪ̯ðoɹ/ v. trick, deceive, betray
 • dīЂir /ˈdaɪ̯ðɪɹ/ v. mean (intend)
 • dīЂer /ˈdaɪ̯ðɛɹ/ v. try (attempt), attempt
 • dōm /doʊ̯m/ prep. as well as
 • dōmar /ˈdoʊ̯mɑɹ/ v. rape, assault
 • dōn /doʊ̯n/ adv. tastefully
 • dōwher /ˈdoʊ̯ʍɛɹ/ v. imagine, devise, assume, come up with
 • dōcher /ˈdoʊ̯ʧɛɹ/ v. comprehend, fathom
 • dōЂar /ˈdoʊ̯ðɑɹ/ v. know (a fact), understand
 • dōЂaric /ˈdoʊ̯ðɑɹɪc/ nin. knowledge
 • dro’erstir /ˈdɹoʊ̯i̯ɹstɪɹ/ adj. hungry
 • dro’erstires /ˈdɹoʊ̯i̯ɹstɪɹes/ nfe. hunger
 • droēzurr /ˈdɹɔɪ̯zuɹ/ v. fill
 • dra’emyer /ˈdɹeɪ̯i̯mjɛɹ/ adj. window
 • drāhyer /ˈdɹeɪ̯ɫɛɹ/ v. affect, influence, persuade, seduce, tempt
 • dre’olspir /ˈdɹio̯ʊ̯lspɪɹ/ adj. watch
 • drīzhir /ˈdɹaɪ̯ʒɪɹ/ v. charm
 • dūf /dʉf/ nma. today
 • dūk /dʉk/ nma. square, block, cube
 • dūl /dʉl/ nin. pile, heap, mound
 • dūlsp /dʉlsp/ nfe. sister
 • dūm /dʉm/ nma. clergy
 • dūnj /dʉnj/ nma. develop
 • dūs /dʉs/ nma. ceramics
 • dūsk /dʉsk/ nfe. chime
 • dūst /dʉst/ nan. semen
 • dūtl /dʉtl/ nnb. discontent
 • dūrt /dʉɹt/ nma. serpent therian
 • dūx /dʉks/ nma. logic, rationale
 • dūxkin /ˈdʉkskɪn/ adj. logical
 • fod /fod/ det. any
 • fodz /foʥ/ nnb. evening
 • fof /fof/ nfe. finish
 • fohj /fohj/ nin. wakefulness
 • fohy /foɫ/ nma. uniform
 • foj /foj/ nma. demotion, deposal
 • foj /foʤ/ pron. him
 • fok /fok/ nma. trend
 • fol /fol/ nan. thread
 • folm /folm/ nma. layout
 • foln /foln/ nfe. ward
 • folsp /folsp/ nin. five
 • fom /fom/ nan. proof
 • fomp /fomp/ nnb. mediation
 • fomavuh /ˈfomavʌ/ v. prove
 • fomy /fomj/ nma. menu
 • fon /fon/ nan. unsociability
 • fonj /fonj/ nma. shrine
 • fons /fons/ nfe. exertion
 • fos /fos/ nma. dairy
 • fosh /foʃ/ nfe. compact
 • fosk /fosk/ nnb. joke
 • fosm /fosm/ nma. chick (girl)
 • fosp /fosp/ nin. piece
 • fosr /fosɹ/ nnb. endearment
 • fot /fot/ nma. adept
 • foth /foθ/ nma. thickness
 • fow /fow/ nan. dale
 • fowk /fʌʊ̯k/ prep. on behalf of
 • fown /fʌʊ̯n/ adv. cautiously
 • fowzer /ˈfʌʊ̯zɛɹ/ v. bite, chew
 • fowchurr /ˈfʌʊ̯ʧuɹ/ v. save, rescue
 • fowЂurr /ˈfʌʊ̯ðuɹ/ v. connect, attribute
 • fo’ebar /ˈfoʊ̯i̯bɑɹ/ adj. serial
 • foch /foʧ/ nnb. draw
 • foēl /fɔɪ̯l/ adv. joyously
 • foēler /ˈfɔɪ̯lɛɹ/ v. disguise, deceive
 • foēm /fɔɪ̯m/ prep. despite
 • foēpl /fɔɪ̯pl/ adv. gently
 • foēs /fɔɪ̯s/ prep. after
 • foēshurr /ˈfɔɪ̯ʃuɹ/ v. push, shove
 • foēslar /ˈfɔɪ̯slɑɹ/ v. search, look up, scan
 • foēs wuhlsp /fɔɪ̯s wʌlsp/ nan. afternoon
 • foēt /fɔɪ̯t/ adv. mysteriously
 • foēthar /ˈfɔɪ̯θɑɹ/ v. discourage, inhibit, deter
 • foētsor /ˈfɔɪ̯ʦoɹ/ v. skate
 • foēzher /ˈfɔɪ̯ʒɛɹ/ v. foresee, anticipate, predict, estimate
 • foēchar /ˈfɔɪ̯ʧɑɹ/ v. try (strive), struggle
 • foruh /ˈfoɹʌ/ num. four
 • foruhtenuh /ˈfoɹʌˌtɜnʌ/ num. forty
 • forst /foɹst/ nfe. left side
 • fox /foks/ nma. store
 • fud /fʊd/ nan. diamond
 • fuf /fʊf/ nin. command
 • fuhd /fʌd/ nfe. impulse, impact
 • fuhdz /fʌʥ/ nfe. the agency
 • fuhhy /fʌɫ/ nnb. incompleteness
 • fuhk /fʌk/ nnb. claim
 • fuhkh /fʌʈ/ nma. lace
 • fuhl /fʌl/ nma. cigarette, cigar
 • fuhlsp /fʌlsp/ nnb. chase
 • fuhm /fʌm/ nfe. contraction
 • fuhmy /fʌmj/ nan. toddler
 • fuhn /fʌn/ nma. clown
 • fuhnj /fʌnj/ nfe. showcase
 • fuhs /fʌs/ nnb. bullet
 • fuhsh /fʌʃ/ nin. broad mindedness
 • fuhsk /fʌsk/ nma. emergence
 • fuhsp /fʌsp/ nfe. author
 • fuhsp tēhy /fʌsp tiɫ/ nfe. copyright
 • fuhst /fʌst/ nma. compulsion
 • fuht /fʌt/ nfe. level
 • fuhtl /fʌtl/ nnb. unintelligence
 • fuhrs /fʌɹs/ nma. governmental org
 • fuhx /fʌks/ nma. police
 • fuhy /fʊɫ/ nin. artlessness
 • fuhЂ /fʌð/ nma. wagon
 • fuj /fʊj/ nnb. syllabary
 • fuk /fʊk/ nma. too
 • fukh /fʊʈ/ nma. before
 • fukr /fʊkɹ/ nma. repeal
 • ful /fʊl/ nfe. knot
 • fum /fʊm/ nfe. canoe
 • fumy /fʊmj/ nfe. pastry
 • funj /fʊnj/ nma. until
 • fus /fʊs/ nfe. behind
 • fush /fʊʃ/ nfe. incident
 • fusk /fʊsk/ nma. book
 • fusm /fʊsm/ nma. grayness
 • fusp /fʊsp/ nfe. other
 • futh /fʊθ/ nfe. penis
 • futl /fʊtl/ nma. ally
 • fuvl /fʊvl/ nma. flaw, defect
 • furp /fʊɹp/ nma. something
 • furst /fʊɹst/ nfe. oyster
 • fux /fʊks/ nan. father
 • fuЂ /fʊð/ nma. disorder
 • fiourstir /ˈfɪo̯ʊ̯ɹstɪɹ/ adj. whatever
 • fid /fɪd/ nma. archipelago
 • fif /fɪf/ nma. helmet
 • fig /fɪg/ nin. simultaneity
 • fihy /fɪɫ/ nin. thigh
 • fij /fɪj/ nma. kid (animal)
 • fik /fɪk/ nfe. festival, holiday
 • filsp /fɪlsp/ nan. boat, ship, yacht
 • fim /fɪm/ nnb. degree
 • fin /fɪn/ nan. prey
 • finj /fɪnj/ nin. impotence
 • fint /fɪnt/ nan. saddle
 • fis /fɪs/ nma. parent
 • fiq /fɪkw/ nma. only
 • firm /fɪɹm/ det. your
 • first /fɪɹst/ nma. following
 • florin /ˈfloɹɪn/ nnb. electrum piece, eastern
 • fla’estar /ˈfleɪ̯i̯stɑɹ/ adj. proud
 • fla’estares /ˈfleɪ̯i̯stɑɹes/ nfe. pride
 • flāshar /ˈfleɪ̯ʃɑɹ/ v. frustrate
 • flāzer /ˈfleɪ̯zɛɹ/ v. meet
 • flāzeric /ˈfleɪ̯zɛɹɪc/ nma. meeting
 • fle’oster /ˈflio̯ʊ̯stɛɹ/ adj. infinite
 • flōchar /ˈfloʊ̯ʧɑɹ/ v. travel
 • fab /fæb/ nma. endeavor
 • fadz /fæʥ/ nnb. network
 • fahdz /fɑʥ/ nnb. medical
 • fahfl /fɑfl/ nma. product
 • fahhy /fɑɫ/ nma. strategy
 • fahj /fɑj/ nin. monk
 • fahk /fɑk/ nfe. yourself
 • fahl /fɑl/ nnb. eating
 • fahm /fɑm/ nin. always
 • fahn /fɑn/ nan. off
 • fahnj /fɑnj/ nin. spend
 • fahsk /fɑsk/ nnb. clearly
 • fahsm /fɑsm/ nnb. legality
 • faht /fɑt/ nnb. latent meaningfulness
 • fahth /fɑθ/ nan. statement
 • fahv /fɑv/ nma. queen
 • fahch /fɑʧ/ nnb. credit (fiscal)
 • fahx /fɑks/ nma. wall
 • fahy /fæɫ/ nma. fall
 • fak /fæk/ nma. hopelessness
 • fakh /fæʈ/ nnb. sure
 • fal /fæl/ nma. tie
 • falsp /fælsp/ nnb. sling
 • fam /fæm/ nma. but
 • famp /fæmp/ nma. calf
 • famy /fæmj/ nan. courage
 • fanj /fænj/ nma. germ, bacteria
 • fap /fæp/ det. no one
 • fasp /fæsp/ nma. wedge
 • fast /fæst/ nin. post
 • fatl /fætl/ nfe. eightness
 • fav /fæv/ nma. theory, supposition
 • fawd /fɔd/ nfe. weapon
 • fawddel /ˈfɔddɜl/ nnb. armory
 • fawdz /fɔʥ/ nin. illicit business
 • fawf /fɔf/ nma. comfort
 • fawfim /ˈfɔfɪm/ adj. comfortable
 • fawhw /fɔħ/ nan. guild
 • fawj /fɔj/ nma. those
 • fawk /fɔk/ nan. institution
 • fawkh /fɔʈ/ nnb. manner, means
 • fawl /fɔl/ nin. university
 • fawlm /fɔlm/ nma. pistol
 • fawln /fɔln/ nnb. insensibility
 • fawls /fɔls/ nnb. unproductiveness
 • fawlsp /fɔlsp/ nfe. segment
 • fawm /fɔm/ nma. gnome
 • fawmp /fɔmp/ nnb. pursuit
 • fawmy /fɔmj/ nfe. sin
 • fawn /fɔn/ det. everyone
 • fawnj /fɔnj/ nin. creature, beast, organism
 • fawnt /fɔnt/ nnb. intellect
 • faws /fɔs/ nnb. stage
 • fawsk /fɔsk/ nan. environment
 • fawth /fɔθ/ nfe. axis
 • fawtl /fɔtl/ nnb. cheese
 • fawv /fɔv/ nma. region
 • fawrst /fɔɹst/ nfe. reveal
 • fawx /fɔks/ nnb. skirt
 • fäj /fäj/ nfe. phage
 • fa’ehyurr /ˈfeɪ̯i̯ɫuɹ/ v. intercept, arrest
 • fa’ekir /ˈfeɪ̯i̯kɪɹ/ adj. writer
 • fa’elfir /ˈfeɪ̯i̯lfɪɹ/ adj. neat
 • fa’elsper /ˈfeɪ̯i̯lspɛɹ/ adj. thick, wide, broad, dense
 • fa’emyer /ˈfeɪ̯i̯mjɛɹ/ adj. tired (needing sleep), tired (needing rest)
 • fa’enyurr /ˈfeɪ̯i̯njuɹ/ adj. wakefulness
 • fa’eskar /ˈfeɪ̯i̯skɑɹ/ adj. willingness
 • faē̯vuh /ˈfai̯vʌ/ num. five
 • faē̯vuhtenuh /ˈfai̯vʌˌtɜnʌ/ num. fifty
 • fars /fæɹs/ nnb. substantiality
 • farst /fɑɹst/ nin. whose
 • fart /fæɹt/ nin. physical
 • farЂēng /ˈfɑɹðiɳ/ nfe. electrum piece, western
 • fax /fæks/ nma. wax
 • faЂ /fæð/ nfe. race
 • fāhw /feɪ̯ħ/ adv. analytically
 • fāhy /feɪ̯ɫ/ adv. consequently
 • fākhar /ˈfeɪ̯ʈɑɹ/ v. ridicule
 • fāl /feɪ̯l/ adv. barely
 • fālor /ˈfeɪ̯loɹ/ v. hire, rent, recruit
 • fām /feɪ̯m/ adv. tenaciously
 • fāp /feɪ̯p/ prep. until
 • feijə /ˈfeɪjə/ nns. fey
 • feiwaild /ˈfeɪˌwaɪld/ nag. feywilde
 • feirēː /ˈfeɪɹiː/ nm. faery
 • feiyur /ˈfeɪju/ nag. fay
 • feg /fɜg/ nin. privilege
 • fehy /fɜɫ/ nan. caution
 • fel /fɜl/ nnb. employee
 • fem /fɜm/ nma. needle
 • femy /fɜmj/ nma. steading
 • fen /fɜn/ nan. want
 • fenth /fɜnθ/ nma. when
 • fesm /fɜsm/ nin. flesh
 • fet /fɜt/ nin. meka
 • fev /fɜv/ nfe. mr.
 • fe’olspar /ˈfio̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. former
 • fe’orter /ˈfio̯ʊ̯ɹtɛɹ/ adj. large, massive, enormous, huge
 • ferst /fɜɹst/ nma. compost, fertilizer
 • fex /fɜks/ nin. rank (position)
 • fēb /fib/ nnb. cauldron, kettle
 • fēd /fid/ nma. rumor, scandal
 • fēdz /fiʥ/ pron. you (fem) all
 • fēdr /fidɹ/ nan. power, potency
 • fēf /fif/ nfe. odor
 • fēfl /fifl/ nin. changeableness
 • fēg /fig/ nin. would
 • fēh /fih/ nin. afterlife
 • fēhw /fiħ/ nan. taxi, cab
 • fēhy /fiɫ/ nfe. mouse
 • fēj /fij/ nnb. hose, pipe, valve
 • fēk /fik/ nma. chas
 • fēl /fil/ nfe. center
 • fēlim /ˈfilɪm/ adj. central
 • fēlf /filf/ nma. prestige
 • fēlm /film/ nma. subtraction
 • fēln /filn/ nnb. impulse
 • fēlp /filp/ nma. quiescence
 • fēlt /filt/ nma. gunslinger
 • fēm /fim/ nma. edge
 • fēms /fims/ nan. disharmonic
 • fēmy /fimj/ nnb. parcel, package, bundle, packet
 • fēn /fin/ nan. bottle, jar, vase, urn
 • fēnj /finj/ nma. manual
 • fēns /fins/ nfe. species
 • fēp /fip/ nfe. sibilation
 • fēs /fis/ nma. series
 • fēsk /fisk/ nma. record (written account)
 • fēsm /fism/ nin. filament
 • fēsp /fisp/ nfe. lock
 • fēspant /ˈfispænt/ nfe. locksmith
 • fēst /fist/ nnb. lose
 • fēt /fit/ nin. address
 • fēth /fiθ/ nnb. oval
 • fētl /fitl/ nnb. cheerfulness
 • fētr /fitɹ/ nan. sort
 • fēv /fiv/ nfe. keep
 • fēvh /fiɰ/ nma. integrity
 • fēahlspir /ˈfiɑ̯lspɪɹ/ v. spectate
 • fēahsker /ˈfiɑ̯skɛɹ/ adj. vulgarity
 • fēch /fiʧ/ nnb. optical instrument
 • fērl /fiɹl/ nin. wisdom
 • fērp /fiɹp/ nin. fourness
 • fērst /fiɹst/ nfe. infant
 • fēx /fiks/ nnb. procedure
 • fīdzurr /ˈfaɪ̯ʥuɹ/ v. interpret, translate
 • fīhwor /ˈfaɪ̯ħoɹ/ v. gamble
 • fīk /faɪ̯k/ adv. carefully
 • fīl /faɪ̯l/ adv. downstairs
 • fīm /faɪ̯m/ adv. actually
 • fīshar /ˈfaɪ̯ʃɑɹ/ v. weep, mourn
 • fīt /faɪ̯t/ adv. roughly
 • fīcher /ˈfaɪ̯ʧɛɹ/ v. may
 • fōnir /ˈfoʊ̯nɪɹ/ v. copy, imitate, mimic, replicate, mock
 • fōpr /foʊ̯pɹ/ adv. boldly
 • fōsl /foʊ̯sl/ adv. else, otherwise
 • fōts /foʊ̯ʦ/ adv. backwards
 • fōzar /ˈfoʊ̯zɑɹ/ v. hail
 • fro’eltar /ˈfɹoʊ̯i̯ltɑɹ/ v. sit
 • froēzhar /ˈfɹɔɪ̯ʒɑɹ/ v. consider
 • fra’etlurr /ˈfɹeɪ̯i̯tluɹ/ adj. hard, difficult
 • frāhyer /ˈfɹeɪ̯ɫɛɹ/ v. inquire
 • fre’oxer /ˈfɹio̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. whiskey
 • frīwhurr /ˈfɹaɪ̯ʍuɹ/ v. hum
 • fūhy /fʉɫ/ nnb. unpleasantness
 • fūk /fʉk/ nin. casino
 • fūl /fʉl/ nma. complex
 • fūlsp /fʉlsp/ nnb. addition
 • fūm /fʉm/ nnb. anonymity
 • fūs /fʉs/ nin. density
 • fūsm /fʉsm/ nan. virus
 • fūsp /fʉsp/ nan. shoot
 • fūst /fʉst/ nfe. seraph
 • fūt /fʉt/ nnb. grandiloquence
 • fūch /fʉʧ/ nan. round bread
 • fūrst /fʉɹst/ nin. different
 • god /god/ nfe. woman
 • gohw /goħ/ pron. you, yours
 • gohy /goɫ/ nfe. rug
 • goj /goj/ nan. materials
 • gok /gok/ nfe. stump, root
 • golm /golm/ nin. event
 • golsp /golsp/ nma. tailor
 • golt /golt/ nan. resort, sanctuary
 • gomy /gomj/ nma. high
 • gon /gon/ nfe. nearness
 • gonj /gonj/ nfe. that
 • gonth /gonθ/ nfe. apprenticeship
 • gosh /goʃ/ nfe. world spirit
 • gosk /gosk/ nan. vanity
 • gosm /gosm/ nnb. by
 • got /got/ nin. legislature
 • gowl /gʌʊ̯l/ adv. tonight
 • goch /goʧ/ nfe. good person
 • goēhy /gɔɪ̯ɫ/ adv. randomly
 • goēm /gɔɪ̯m/ prep. in accordance with
 • goētar /ˈgɔɪ̯tɑɹ/ v. drip
 • gorp /goɹp/ nan. universe
 • gorst /goɹst/ nma. second
 • gox /goks/ nma. learn
 • gud /gʊd/ nin. blood
 • gudim /ˈgʊdɪm/ adj. bloody
 • gudavuh /ˈgʊdavʌ/ v. bleed
 • guf /gʊf/ nma. triton
 • guhd /gʌd/ nma. both
 • guhhy /gʌɫ/ nfe. ambition
 • guhk /gʌk/ nnb. follow
 • guhm /gʌm/ nnb. discord
 • guhnj /gʌnj/ nin. spell, divine
 • guht /gʌt/ nnb. attic
 • guhx /gʌks/ nfe. tv
 • guhy /gʊɫ/ nnb. we
 • guj /gʊj/ nan. write
 • gul /gʊl/ nfe. liberality
 • gum /gʊm/ nnb. rise
 • gumy /gʊmj/ nan. long
 • gun /gʊn/ nfe. safety
 • gusm /gʊsm/ nan. influence
 • gust /gʊst/ nfe. bully
 • gurst /gʊɹst/ nfe. intermediate
 • gioulspar /ˈgɪo̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. who
 • gid /gɪd/ nfe. disapproval
 • gih /gɪh/ nfe. allergy
 • gihy /gɪɫ/ nma. final
 • gihyal /ˈgɪɫal/ adv. finally
 • gij /gɪj/ nfe. shed
 • gik /gɪk/ nin. spinach
 • gikl /gɪkl/ nma. uncleanness
 • gil /gɪl/ nfe. bear
 • gildurr /ˈgɪlduɹ/ nan. copper piece, eastern
 • gils /gɪls/ nan. melody, tune
 • gilsp /gɪlsp/ nan. instantaneousness
 • gim /gɪm/ nma. budget
 • gimy /gɪmj/ nan. lawlessness
 • gin /gɪn/ nma. diffuseness
 • gis /gɪs/ nnb. triangle
 • gish /gɪʃ/ nan. restraint
 • gisk /gɪsk/ nin. facility
 • gism /gɪsm/ nma. republican
 • git /gɪt/ nnb. conference
 • gits /gɪʦ/ nma. public speaking
 • giw /gɪw/ nma. curiosity
 • gich /gɪʧ/ nin. thrift
 • gir /gɪɹ/ nnb. pendency
 • girl /gɪɹl/ nnb. opaqueness
 • girst /gɪɹst/ nin. elk
 • gix /gɪks/ nfe. dissent
 • gahd /gɑd/ det. both
 • gahg /gɑg/ nma. sewing
 • gahj /gɑj/ nin. begin
 • gahk /gɑk/ nma. disappointment
 • gahl /gɑl/ nnb. array, spectrum
 • gahm /gɑm/ nma. send
 • gahsk /gɑsk/ nma. filter
 • gahst /gɑst/ nan. theme
 • gaht /gɑt/ nan. say
 • gahy /gæɫ/ nma. human
 • gaj /gæj/ nin. game
 • gak /gæk/ nfe. referendum
 • gal /gæl/ nnb. waiter
 • gams /gæms/ nnb. performance
 • gamy /gæmj/ nin. pitilessness
 • gan /gæn/ nnb. inducement
 • ganj /gænj/ nma. speed, velocity
 • gapr /gæpɹ/ nin. restaurant
 • gask /gæsk/ nan. dwarf
 • gasm /gæsm/ nma. costlessness
 • gat /gæt/ nma. navy
 • gawh /gɔh/ nan. activity
 • gawk /gɔk/ nan. brownness
 • gawkl /gɔkl/ nnb. very
 • gawkr /gɔkɹ/ nin. vapor
 • gawl /gɔl/ nfe. depression
 • gawl /gɔl/ det. your
 • gawm /gɔm/ nin. bachelor
 • gawn /gɔn/ nin. card playing
 • gawnj /gɔnj/ nin. science
 • gawnyant /ˈgɔnjænt/ nfe. scientist
 • gaws /gɔs/ nnb. role
 • gawsk /gɔsk/ nnb. bane
 • gawsm /gɔsm/ nin. normality
 • gawsp /gɔsp/ nin. savoriness
 • gawt /gɔt/ nin. disrepute
 • gawtl /gɔtl/ nma. grid
 • gawrt /gɔɹt/ nfe. eighth dimension
 • gawx /gɔks/ nma. liberty
 • garl /gɑɹl/ nan. vanilla
 • garst /gɑɹst/ nma. wife
 • gāhw /geɪ̯ħ/ adv. promptly
 • gāhy /geɪ̯ɫ/ adv. unwillingly
 • gām /geɪ̯m/ adv. under
 • gehy /gɜɫ/ nfe. plurality
 • gelsp /gɜlsp/ nin. angel, saint
 • gem /gɜm/ nnb. venue
 • gemp /gɜmp/ nma. simple
 • gemy /gɜmj/ nin. imminence
 • genj /gɜnj/ nfe. lever, pedal
 • ges /gɜs/ nfe. among
 • get /gɜt/ nma. dreamscape
 • geth /gɜθ/ nan. forgetfulness
 • gew /gɜw/ nan. midday
 • gewh /gɜʍ/ nma. acronym
 • gex /gɜks/ nnb. eight
 • gēb /gib/ nan. vegetable
 • gēbdel /ˈgibdɜl/ nnb. grocer
 • gēd /gid/ nma. matter (substance, material)
 • gēdz /giʥ/ nnb. covering
 • gēf /gif/ nfe. victim
 • gēh /gih/ nnb. pulpiness
 • gēhy /giɫ/ nan. eagle
 • gēj /gij/ nnb. old
 • gēk /gik/ nnb. house (liege)
 • gēl /gil/ nfe. chest
 • gēls /gils/ nma. precursor
 • gēlsp /gilsp/ nnb. lottery
 • gēlt /gilt/ nma. neglect
 • gēlēahd /ˈgiliːɑd/ nm. gilead
 • gēm /gim/ nnb. hot
 • gēmp /gimp/ nma. store, supply
 • gēmy /gimj/ nma. state
 • gēn /gin/ nma. prejudgment
 • gēnj /ginj/ nfe. staple
 • gēnth /ginθ/ nma. cannon
 • gēs /gis/ nma. louse
 • gēsk /gisk/ nfe. oath breaking
 • gēsp /gisp/ nin. condolence
 • gēsr /gisɹ/ nnb. itself
 • gēt /git/ nfe. chorus
 • gēts /giʦ/ nan. chain, link
 • gēv /giv/ nnb. life
 • gēch /giʧ/ nfe. awe
 • gēch /giʧ/ pron. we, us, ours
 • gēr /giɹ/ nma. coral
 • gērs /giɹs/ nma. pulling
 • gērst /giɹst/ nan. ancient
 • gēx /giks/ nma. shit
 • gēЂ /gið/ nma. congratulation
 • gīhj /gaɪ̯hj/ adv. successfully
 • gīl /gaɪ̯l/ adv. cunningly
 • gīm /gaɪ̯m/ adv. somewhere
 • gīzhurr /ˈgaɪ̯ʒuɹ/ v. resemble
 • gōf /goʊ̯f/ adv. publicly
 • gōhy /goʊ̯ɫ/ adv. ago
 • gōk /goʊ̯k/ adv. faithfully
 • gōm /goʊ̯m/ adv. tremendously
 • gōtl /goʊ̯tl/ adv. inside
 • grēdē /ˈgɹidi/ num. billion
 • grēdēbish /ˈgɹidibɪʃ/ num. trillion
 • gūd /gʉd/ nnb. vulgarity
 • gūlsp /gʉlsp/ nma. crusade
 • gūm /gʉm/ nma. unchastity
 • gūmy /gʉmj/ nan. lobby
 • gūsh /gʉʃ/ nnb. bait
 • gūx /gʉks/ nan. someone
 • hod /hod/ nnb. progression
 • hodz /hoʥ/ nma. guide
 • hof /hof/ nfe. qualification
 • hohy /hoɫ/ nnb. last
 • hok /hok/ nma. private
 • hol /hol/ nfe. oil
 • holm /holm/ nin. blanket, quilt, sheet
 • holsp /holsp/ nma. impact
 • hom /hom/ nnb. inelegance
 • honj /honj/ nma. payment
 • hos /hos/ nin. describe
 • hosm /hosm/ nan. swiftness
 • how /how/ nfe. lid
 • howl /hʌʊ̯l/ adv. suitably
 • howlurr /ˈhʌʊ̯luɹ/ v. brag
 • howrpar /ˈhʌʊ̯ɹpɑɹ/ v. ponder
 • ho’exer /ˈhoʊ̯i̯ksɛɹ/ adj. happy
 • ho’exeres /ˈhoʊ̯i̯ksɛɹes/ nin. happiness
 • hoēm /hɔɪ̯m/ adv. noisily
 • hoēshor /ˈhɔɪ̯ʃoɹ/ v. anxiety
 • hoēver /ˈhɔɪ̯vɛɹ/ v. innovate
 • hoēyor /ˈhɔɪ̯ʤoɹ/ v. oblige
 • hox /hoks/ nma. teenager
 • hoЂ /hoð/ nan. bureaucracy
 • hud /hʊd/ nfe. communication
 • huf /hʊf/ nnb. pot
 • huhb /hʌb/ nfe. counteraction
 • huhl /hʌl/ nnb. tone, pitch
 • huhn /hʌn/ nnb. container
 • huhs /hʌs/ nma. precedence
 • huhsh /hʌʃ/ nfe. seem
 • huhsm /hʌsm/ nfe. miasma
 • huhsp /hʌsp/ nnb. unselfishness
 • huk /hʊk/ nfe. old person
 • hul /hʊl/ nnb. cessation
 • hun /hʊn/ nfe. family (children and parents)
 • hush /hʊʃ/ nan. mediocrity
 • husm /hʊsm/ nin. talk
 • husp /hʊsp/ nnb. scout
 • hust /hʊst/ nma. surgery
 • hut /hʊt/ nma. particular
 • hux /hʊks/ nnb. vulcan therian
 • hiouxar /ˈhɪo̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. smooth, stable, steady, sleek
 • hidz /hɪʥ/ nma. jurisdiction
 • hihy /hɪɫ/ nma. liquid
 • hik /hɪk/ nfe. cup
 • hil /hɪl/ nma. cloud
 • hilsp /hɪlsp/ nfe. television
 • him /hɪm/ nfe. glacier
 • himy /hɪmj/ nnb. ingratitude
 • hin /hɪn/ nma. bad person
 • hinj /hɪnj/ nnb. nursery
 • hinth /hɪnθ/ nan. undueness
 • hisp /hɪsp/ nfe. unskillfulness
 • hiv /hɪv/ nan. throwing
 • hich /hɪʧ/ nnb. engine, motor
 • hix /hɪks/ nnb. the people (collective)
 • hjīhyurr /ˈhjaɪ̯ɫuɹ/ v. advertise
 • hjīhyurrkes /ˈhjaɪ̯ɫuɹkɜs/ nan. advertisement
 • hwod /ħod/ conj. or
 • hwowmor /ˈħʌʊ̯moɹ/ v. soak, saturate, irrigate
 • hwo’echurr /ˈħoʊ̯i̯ʧuɹ/ adj. important
 • hwioustor /ˈħɪo̯ʊ̯stoɹ/ adj. answer
 • hwahv /ħɑv/ conj. however
 • hwawg /ħɔg/ conj. also
 • hwe’olor /ˈħio̯ʊ̯loɹ/ v. enter
 • hwe’olorkes /ˈħio̯ʊ̯loɹkɜs/ nin. entrance
 • hwēahlspir /ˈħiɑ̯lspɪɹ/ adj. pregnant
 • hwīkor /ˈħaɪ̯koɹ/ v. pat
 • hwīzhar /ˈħaɪ̯ʒɑɹ/ v. feel (sense by touch), feel (examine by touch)
 • haibawːēah /ˈhaɪˌbɔːiːɑ/ nnk. hyboria
 • hahg /hɑg/ nma. elixir
 • hahl /hɑl/ nma. ship, boat
 • hahmy /hɑmj/ nma. provide
 • hal /hæl/ nfe. piano
 • halt /hælt/ nfe. theology
 • ham /hæm/ nnb. celibacy
 • hans /hæns/ nin. nonaccomplishment
 • has /hæs/ nnb. quietus
 • hat /hæt/ nnb. condition
 • hawd /hɔd/ nnb. reception
 • hawhy /hɔɫ/ nfe. buffalo
 • hawl /hɔl/ nfe. prodigality
 • hawls /hɔls/ nin. former
 • hawlsp /hɔlsp/ nnb. taste
 • hawm /hɔm/ nan. closure
 • haws /hɔs/ nma. disagreement
 • hawsm /hɔsm/ nin. seven
 • hawst /hɔst/ nnb. patient
 • hawch /hɔʧ/ nnb. black
 • hawx /hɔks/ nma. worm
 • ha’efer /ˈheɪ̯i̯fɛɹ/ v. anger
 • ha’elspar /ˈheɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. true, honest, innocent
 • ha’elspares /ˈheɪ̯i̯lspɑɹes/ nin. truth
 • ha’emyer /ˈheɪ̯i̯mjɛɹ/ adj. woodland
 • ha’enyurr /ˈheɪ̯i̯njuɹ/ adj. visual arts
 • ha’espar /ˈheɪ̯i̯spɑɹ/ adj. hollow
 • hāhwar /ˈheɪ̯ħɑɹ/ v. say
 • hān /heɪ̯n/ adv. again
 • hel /hɜl/ nma. the unknown
 • helsp /hɜlsp/ nma. particularity
 • helanēah /ˈhelæˌniːɑ/ nm. hellania
 • hem /hɜm/ nfe. dueness
 • hens /hɜns/ nma. specialty
 • hes /hɜs/ nma. giving
 • het /hɜt/ v. do
 • hetkes /ˈhɜtkɜs/ nfe. action (movement)
 • hev /hɜv/ nma. specific
 • he’omyar /ˈhio̯ʊ̯mjɑɹ/ adj. quick
 • he’omyaral /ˈhio̯ʊ̯mjɑɹal/ adv. quickly
 • hech /hɜʧ/ nfe. map, lay out
 • hēd /hid/ nnb. anxiety
 • hēdim /ˈhidɪm/ adj. anxious
 • hēdz /hiʥ/ nfe. single
 • hēf /hif/ nnb. brush, brush (for hair)
 • hēhy /hiɫ/ nma. appetite
 • hēl /hil/ nfe. throat
 • hēlf /hilf/ nma. shower
 • hēlsp /hilsp/ nin. carcass
 • hēm /him/ nnb. bastard
 • hēms /hims/ nma. oscillation
 • hēmy /himj/ nnb. probability
 • hēn /hin/ nan. string, cord, strand
 • hēnj /hinj/ nnb. sameness
 • hēns /hins/ nnb. tobacco
 • hēs /his/ nfe. copy
 • hēsh /hiʃ/ nnb. visit
 • hēsk /hisk/ nan. learning
 • hēsm /hism/ nma. tribunal
 • hēst /hist/ nma. rainy
 • hēt /hit/ nan. because
 • hēth /hiθ/ nan. museum
 • hēv /hiv/ nin. jewel
 • hēahspar /ˈhiɑ̯spɑɹ/ adj. would
 • hēch /hiʧ/ nnb. nation
 • hēchkin /ˈhiʧkɪn/ adj. national
 • hērl /hiɹl/ nin. half night
 • hērst /hiɹst/ nan. american
 • hēx /hiks/ nma. spice
 • hēЂ /hið/ nin. all
 • hīd /haɪ̯d/ adv. just, only, merely
 • hīmor /ˈhaɪ̯moɹ/ v. cling
 • hīn /haɪ̯n/ prep. across
 • hīs /haɪ̯s/ prep. beneath
 • hīsor /ˈhaɪ̯soɹ/ v. enforce, compel
 • hīcher /ˈhaɪ̯ʧɛɹ/ nfe. improbability
 • hīЂurr /ˈhaɪ̯ðuɹ/ v. should
 • hūm /hʉm/ nnb. draft
 • hūth /hʉθ/ nnb. public spirit
 • hūx /hʉks/ nan. prediction’
 • hyowdzir /ˈɫʌʊ̯ʥɪɹ/ v. intervene
 • hyowdzirkes /ˈɫʌʊ̯ʥɪɹkɜs/ nin. intervention
 • hyowhyurr /ˈɫʌʊ̯ɫuɹ/ v. abolish
 • hyowkhar /ˈɫʌʊ̯ʈɑɹ/ v. work
 • hyowlir /ˈɫʌʊ̯lɪɹ/ nin. dispersion
 • hyowler /ˈɫʌʊ̯lɛɹ/ v. escort
 • hyowner /ˈɫʌʊ̯nɛɹ/ v. announce, proclaim, affirm, testify
 • hyowshir /ˈɫʌʊ̯ʃɪɹ/ v. stick
 • hyowshirshē /ˈɫʌʊ̯ʃɪɹshi/ adj. sticky
 • hyowshar /ˈɫʌʊ̯ʃɑɹ/ v. mean (signify), indicate
 • hyowthurr /ˈɫʌʊ̯θuɹ/ v. compare
 • hyowther /ˈɫʌʊ̯θɛɹ/ v. accumulate
 • hyowzir /ˈɫʌʊ̯zɪɹ/ v. authority
 • hyowzher /ˈɫʌʊ̯ʒɛɹ/ v. imply
 • hyowzar /ˈɫʌʊ̯zɑɹ/ v. retire
 • hyowchurr /ˈɫʌʊ̯ʧuɹ/ v. age
 • hyowchar /ˈɫʌʊ̯ʧɑɹ/ v. protest
 • hyowcher /ˈɫʌʊ̯ʧɛɹ/ v. refer
 • hyo’elsper /ˈɫoʊ̯i̯lspɛɹ/ adj. obscure
 • hyo’eltar /ˈɫoʊ̯i̯ltɑɹ/ v. respect, worship
 • hyo’eltar /ˈɫoʊ̯i̯ltɑɹ/ nma. respect
 • hyo’enyar /ˈɫoʊ̯i̯njɑɹ/ adj. vest
 • hyo’eplar /ˈɫoʊ̯i̯plɑɹ/ v. exercise, train
 • hyo’erar /ˈɫoʊ̯i̯ɹɑɹ/ v. marinate
 • hyo’exir /ˈɫoʊ̯i̯ksɪɹ/ adj. absence
 • hyo’exirim /ˈɫoʊ̯i̯ksɪɹɪm/ adj. absent
 • hyoēdzar /ˈɫɔɪ̯ʥɑɹ/ v. revise, amend
 • hyoēfir /ˈɫɔɪ̯fɪɹ/ v. be
 • hyoēfar /ˈɫɔɪ̯fɑɹ/ v. vote
 • hyoēhwar /ˈɫɔɪ̯ħɑɹ/ v. afford
 • hyoēhyar /ˈɫɔɪ̯ɫɑɹ/ v. melt, dissolve, fade
 • hyoēhyer /ˈɫɔɪ̯ɫɛɹ/ v. surrender, give up
 • hyoēlurr /ˈɫɔɪ̯luɹ/ v. split, crack
 • hyoēlir /ˈɫɔɪ̯lɪɹ/ v. gather, assemble, huddle
 • hyoēlar /ˈɫɔɪ̯lɑɹ/ v. knock
 • hyoēmar /ˈɫɔɪ̯mɑɹ/ v. drown
 • hyoēnsir /ˈɫɔɪ̯nsɪɹ/ v. glide, slip
 • hyoēnar /ˈɫɔɪ̯nɑɹ/ v. leave (depart), depart
 • hyoēshor /ˈɫɔɪ̯ʃoɹ/ v. walk
 • hyoēstrer /ˈɫɔɪ̯stɹɛɹ/ v. find
 • hyoēthar /ˈɫɔɪ̯θɑɹ/ v. forge
 • hyoēzhor /ˈɫɔɪ̯ʒoɹ/ v. launch
 • hyoēzhurr /ˈɫɔɪ̯ʒuɹ/ v. skid
 • hyoēchor /ˈɫɔɪ̯ʧoɹ/ v. amuse
 • hyoēchir /ˈɫɔɪ̯ʧɪɹ/ v. talk
 • hyoēchar /ˈɫɔɪ̯ʧɑɹ/ v. excite
 • hyoēcharkes /ˈɫɔɪ̯ʧɑɹkɜs/ nma. excitement
 • hyoēcher /ˈɫɔɪ̯ʧɛɹ/ v. hit, beat (strike), punch, collide
 • hyoēyer /ˈɫɔɪ̯ʤɛɹ/ v. operate, direct, conduct, perform
 • hyoēЂar /ˈɫɔɪ̯ðɑɹ/ v. suggest
 • hyoēЂarkes /ˈɫɔɪ̯ðɑɹkɜs/ nan. suggestion
 • hyioukhar /ˈɫɪo̯ʊ̯ʈɑɹ/ v. nod
 • hyioulir /ˈɫɪo̯ʊ̯lɪɹ/ v. confirm, validate, verify
 • hyiounyar /ˈɫɪo̯ʊ̯njɑɹ/ adj. voice
 • hyiouskurr /ˈɫɪo̯ʊ̯skuɹ/ adj. physical, tangible
 • hyiouskir /ˈɫɪo̯ʊ̯skɪɹ/ adj. whose
 • hyiouspar /ˈɫɪo̯ʊ̯spɑɹ/ adj. usual
 • hyiousparal /ˈɫɪo̯ʊ̯spɑɹal/ adv. usually
 • hyiouver /ˈɫɪo̯ʊ̯vɛɹ/ adj. youth
 • hyiouzurr /ˈɫɪo̯ʊ̯zuɹ/ v. inherit
 • hya’edzar /ˈɫeɪ̯i̯ʥɑɹ/ adj. rich, abundant, lush
 • hya’egar /ˈɫeɪ̯i̯gɑɹ/ adj. empty, vacant, naked, nude, tired (needing rest)
 • hya’ehyir /ˈɫeɪ̯i̯ɫɪɹ/ v. dive
 • hya’elfer /ˈɫeɪ̯i̯lfɛɹ/ adj. masculinity
 • hya’elspor /ˈɫeɪ̯i̯lspoɹ/ adj. static, passive
 • hya’elspar /ˈɫeɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. apparent
 • hya’elsper /ˈɫeɪ̯i̯lspɛɹ/ adj. vague, ambiguous, elusive, obscure
 • hya’elar /ˈɫeɪ̯i̯lɑɹ/ v. admire, worship
 • hya’emir /ˈɫeɪ̯i̯mɪɹ/ v. suppress, squash, muffle
 • hya’emyor /ˈɫeɪ̯i̯mjoɹ/ adj. confidential
 • hya’emyar /ˈɫeɪ̯i̯mjɑɹ/ adj. major
 • hya’enar /ˈɫeɪ̯i̯nɑɹ/ v. dance
 • hya’enarant /ˈɫeɪ̯i̯nɑɹænt/ nnb. dancer
 • hya’enyor /ˈɫeɪ̯i̯njoɹ/ adj. able, capable, competent, ready
 • hya’enyores /ˈɫeɪ̯i̯njoɹes/ nin. ability
 • hya’enyurr /ˈɫeɪ̯i̯njuɹ/ adj. welcome
 • hya’epor /ˈɫeɪ̯i̯poɹ/ v. might
 • hya’esir /ˈɫeɪ̯i̯sɪɹ/ v. encounter, confront
 • hya’esker /ˈɫeɪ̯i̯skɛɹ/ adj. current
 • hya’esmurr /ˈɫeɪ̯i̯smuɹ/ adj. what
 • hya’esmir /ˈɫeɪ̯i̯smɪɹ/ adj. favorite
 • hya’esrurr /ˈɫeɪ̯i̯sɹuɹ/ v. ignite, light, illuminate
 • hya’esrurrim /ˈɫeɪ̯i̯sɹuɹɪm/ adj. bright
 • hya’ethar /ˈɫeɪ̯i̯θɑɹ/ adj. deliberate
 • hya’erstir /ˈɫeɪ̯i̯ɹstɪɹ/ adj. assassin
 • hya’erstar /ˈɫeɪ̯i̯ɹstɑɹ/ adj. awkward
 • hya’exir /ˈɫeɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. while
 • hya’exar /ˈɫeɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. red, yellow, orange, brown
 • hya’exar larst /ˈɫeɪ̯i̯ksɑɹ lɑɹst/ nan. lipstick
 • hyādzar /ˈɫeɪ̯ʥɑɹ/ v. settle
 • hyādzarkes /ˈɫeɪ̯ʥɑɹkɜs/ nnb. settlement (village)
 • hyāhwurr /ˈɫeɪ̯ħuɹ/ v. doubt
 • hyāhwar /ˈɫeɪ̯ħɑɹ/ v. found, establish
 • hyāhyer /ˈɫeɪ̯ɫɛɹ/ v. forget
 • hyālurr /ˈɫeɪ̯luɹ/ v. miss (not hit), miss (not take advantage of)
 • hyālir /ˈɫeɪ̯lɪɹ/ v. peel
 • hyālar /ˈɫeɪ̯lɑɹ/ v. capture, seize, kidnap
 • hyāler /ˈɫeɪ̯lɛɹ/ v. spell
 • hyāleric /ˈɫeɪ̯lɛɹɪc/ nma. spelling
 • hyāprer /ˈɫeɪ̯pɹɛɹ/ v. grow up
 • hyāshar /ˈɫeɪ̯ʃɑɹ/ v. speculate, wonder
 • hyāthir /ˈɫeɪ̯θɪɹ/ v. pour
 • hyāzhar /ˈɫeɪ̯ʒɑɹ/ v. lose
 • hyāzharkes /ˈɫeɪ̯ʒɑɹkɜs/ nnb. loss
 • hyāzher /ˈɫeɪ̯ʒɛɹ/ v. supervise
 • hyāzer /ˈɫeɪ̯zɛɹ/ v. smack
 • hyāchar /ˈɫeɪ̯ʧɑɹ/ v. rate
 • hyāchar /ˈɫeɪ̯ʧɑɹ/ nnb. rate
 • hyācher /ˈɫeɪ̯ʧɛɹ/ v. shine, seem
 • hyāchershē /ˈɫeɪ̯ʧɛɹshi/ adj. shiny
 • hyāЂor /ˈɫeɪ̯ðoɹ/ v. fight, attack
 • hyāЂor /ˈɫeɪ̯ðoɹ/ nnb. fight
 • hyāЂir /ˈɫeɪ̯ðɪɹ/ v. break, snap
 • hyāЂirish /ˈɫeɪ̯ðɪɹɪʃ/ adj. broken
 • hye’olsir /ˈɫio̯ʊ̯lsɪɹ/ adj. frequent
 • hye’oler /ˈɫio̯ʊ̯lɛɹ/ v. chop
 • hye’omyir /ˈɫio̯ʊ̯mjɪɹ/ adj. fuzzy
 • hye’onther /ˈɫio̯ʊ̯nθɛɹ/ adj. specific, definite, particular
 • hye’onyar /ˈɫio̯ʊ̯njɑɹ/ adj. main
 • hye’osar /ˈɫio̯ʊ̯sɑɹ/ v. starve
 • hye’ozar /ˈɫio̯ʊ̯zɑɹ/ v. collect, congregate, compile
 • hye’oxar /ˈɫio̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. relevant
 • hyēahbrer /ˈɫiɑ̯bɹɛɹ/ v. solve, figure out, deduce, deem
 • hyēahlspor /ˈɫiɑ̯lspoɹ/ adj. worry
 • hyēahlspar /ˈɫiɑ̯lspɑɹ/ adj. special, rare, weird, strange, peculiar
 • hyēahlsparal /ˈɫiɑ̯lspɑɹal/ adv. especially
 • hyēahmyer /ˈɫiɑ̯mjɛɹ/ adj. appropriate
 • hyēahper /ˈɫiɑ̯pɛɹ/ adj. wizard
 • hyēahsmer /ˈɫiɑ̯smɛɹ/ adj. accompany
 • hyēahxurr /ˈɫiɑ̯ksuɹ/ adj. plausible
 • hyēahxar /ˈɫiɑ̯ksɑɹ/ adj. lush
 • hyēahxer /ˈɫiɑ̯ksɛɹ/ adj. verticalness
 • hyīhwurr /ˈɫaɪ̯ħuɹ/ v. clarify
 • hyīhyor /ˈɫaɪ̯ɫoɹ/ v. check, confirm
 • hyījir /ˈɫaɪ̯ʤɪɹ/ v. teach, instruct, educate, coach
 • hyījirant /ˈɫaɪ̯ʤɪɹænt/ nan. teacher
 • hyīkor /ˈɫaɪ̯koɹ/ v. march
 • hyīkar /ˈɫaɪ̯kɑɹ/ v. believe
 • hyīkarkes /ˈɫaɪ̯kɑɹkɜs/ nan. belief
 • hyīlor /ˈɫaɪ̯loɹ/ v. go down, descend
 • hyīlurr /ˈɫaɪ̯luɹ/ v. bake
 • hyīlkar /ˈɫaɪ̯lkɑɹ/ v. work (function), work (have desired result)
 • hyīlar /ˈɫaɪ̯lɑɹ/ v. probe
 • hyīler /ˈɫaɪ̯lɛɹ/ v. become (begin to be), become (change into)
 • hyīmor /ˈɫaɪ̯moɹ/ v. stress
 • hyīmurr /ˈɫaɪ̯muɹ/ v. curse
 • hyīmir /ˈɫaɪ̯mɪɹ/ v. complement
 • hyīmar /ˈɫaɪ̯mɑɹ/ v. grind
 • hyīmer /ˈɫaɪ̯mɛɹ/ v. fetch, earn
 • hyīpurr /ˈɫaɪ̯puɹ/ v. withdraw, take out, extract
 • hyīpir /ˈɫaɪ̯pɪɹ/ v. record, register
 • hyīpiric /ˈɫaɪ̯pɪɹɪc/ nin. record
 • hyīplar /ˈɫaɪ̯plɑɹ/ v. emphasize
 • hyīplarkes /ˈɫaɪ̯plɑɹkɜs/ nfe. emphasis
 • hyīsir /ˈɫaɪ̯sɪɹ/ v. damage, impair
 • hyīsir /ˈɫaɪ̯sɪɹ/ nan. damage
 • hyīskar /ˈɫaɪ̯skɑɹ/ v. thank, praise, bless
 • hyīsar /ˈɫaɪ̯sɑɹ/ v. shock, startle, stun
 • hyīthurr /ˈɫaɪ̯θuɹ/ v. be (located)
 • hyītsar /ˈɫaɪ̯ʦɑɹ/ v. destroy, devastate
 • hyītsarkes /ˈɫaɪ̯ʦɑɹkɜs/ nma. destruction
 • hyītar /ˈɫaɪ̯tɑɹ/ v. decorate
 • hyīzhar /ˈɫaɪ̯ʒɑɹ/ v. fall, drop, tumble, stumble, topple
 • hyīzher /ˈɫaɪ̯ʒɛɹ/ v. continue, keep (continue), remain
 • hyīzer /ˈɫaɪ̯zɛɹ/ v. splash, spray
 • hyīchor /ˈɫaɪ̯ʧoɹ/ v. devote
 • hyīchir /ˈɫaɪ̯ʧɪɹ/ v. drain, divert
 • hyīchiric /ˈɫaɪ̯ʧɪɹɪc/ nnb. sewer
 • hyīchar /ˈɫaɪ̯ʧɑɹ/ v. bow (greet)
 • hyīcher /ˈɫaɪ̯ʧɛɹ/ v. put (place), set
 • hyīrser /ˈɫaɪ̯ɹsɛɹ/ v. carry out, implement
 • hyīrar /ˈɫaɪ̯ɹɑɹ/ v. summon
 • hyīyar /ˈɫaɪ̯ʤɑɹ/ v. assume, presume
 • hyīyer /ˈɫaɪ̯jɛɹ/ v. company
 • hyīЂor /ˈɫaɪ̯ðoɹ/ v. screw, fuck (slang)
 • hyīЂurr /ˈɫaɪ̯ðuɹ/ v. keep (not return), control
 • hyīЂar /ˈɫaɪ̯ðɑɹ/ v. serve, provide, cater, treat
 • hyīЂarkes /ˈɫaɪ̯ðɑɹkɜs/ nin. service
 • hyōdzor /ˈɫoʊ̯ʥoɹ/ v. cook (heat food), cook (prepare food)
 • hyōdzorant /ˈɫoʊ̯ʥoɹænt/ nin. chef, cook
 • hyōdzurr /ˈɫoʊ̯ʥuɹ/ v. wink
 • hyōhyar /ˈɫoʊ̯ɫɑɹ/ v. return, go back
 • hyōhyarkes /ˈɫoʊ̯ɫɑɹkɜs/ nma. return
 • hyōhyer /ˈɫoʊ̯ɫɛɹ/ v. hear
 • hyōhyerkes /ˈɫoʊ̯ɫɛɹkɜs/ nnb. hearing
 • hyōkor /ˈɫoʊ̯koɹ/ v. sponsor
 • hyōlurr /ˈɫoʊ̯luɹ/ v. cull
 • hyōlir /ˈɫoʊ̯lɪɹ/ v. access
 • hyōlar /ˈɫoʊ̯lɑɹ/ v. stand
 • hyōmsurr /ˈɫoʊ̯msuɹ/ v. stop, arrest, stall
 • hyōshar /ˈɫoʊ̯ʃɑɹ/ v. dine
 • hyōtsar /ˈɫoʊ̯ʦɑɹ/ v. expect, hope, anticipate, assume, presume
 • hyōzir /ˈɫoʊ̯zɪɹ/ v. shop
 • hyōzhar /ˈɫoʊ̯ʒɑɹ/ v. obey
 • hyōchurr /ˈɫoʊ̯ʧuɹ/ v. require
 • hyōchar /ˈɫoʊ̯ʧɑɹ/ v. tease
 • hyōrar /ˈɫoʊ̯ɹɑɹ/ v. relate, correlate, connect
 • hyōraric /ˈɫoʊ̯ɹɑɹɪc/ nma. relationship
 • hyōyar /ˈɫoʊ̯ʤɑɹ/ v. divide
 • hyōyarkes /ˈɫoʊ̯ʤɑɹkɜs/ nan. division
 • hyōЂar /ˈɫoʊ̯ðɑɹ/ v. plant, bury, place, embed
 • jul /jʊl/ det. much
 • jik /ʤɪk/ det. your (pl)
 • jād /jeɪ̯d/ prep. inside
 • jāsher /ˈjeɪ̯ʃɛɹ/ v. invade
 • jēn /ʤin/ conj. provided that
 • jēs /ʤis/ conj. though
 • jēahmyar /ˈʤiɑ̯mjɑɹ/ adj. where
 • jīburr /ˈjaɪ̯buɹ/ v. mumble
 • jīhyurr /ˈjaɪ̯ɫuɹ/ v. flow, leak
 • jīl /jaɪ̯l/ prep. during
 • jīser /ˈjaɪ̯sɛɹ/ v. sprout
 • jītser /ˈjaɪ̯ʦɛɹ/ v. wrap, drape
 • jīwir /ˈjaɪ̯wɪɹ/ v. complain
 • jīchir /ˈjaɪ̯ʧɪɹ/ v. sail, cruise, navigate
 • jīchirant /ˈjaɪ̯ʧɪɹænt/ nfe. sailor
 • jīcher /ˈjaɪ̯ʧɛɹ/ v. wiggle
 • jōkhir /ˈjoʊ̯ʈɪɹ/ v. save (put aside)
 • jōwhar /ˈʤoʊ̯ʍɑɹ/ v. elaborate
 • kod /kod/ nin. design
 • kodz /koʥ/ nfe. real
 • kof /kof/ nin. equality
 • koh /koh/ nnb. winter
 • kohj /kohj/ nnb. particularly
 • kohy /koɫ/ nan. neck, collar
 • koj /koj/ nma. cover
 • kok /kok/ nnb. boil
 • kokh /koʈ/ nfe. association
 • kol /kol/ nan. error
 • kolf /kolf/ nfe. citizen
 • kolk /kolk/ nma. receiving
 • kolm /kolm/ nma. vent
 • koln /koln/ nfe. treatise
 • kolsp /kolsp/ nan. magazine
 • kom /kom/ nma. apply
 • kom /kom/ det. their
 • koms /koms/ nnb. cabin, inn, lodge
 • kon /kon/ nma. trousers, pants
 • konj /konj/ nfe. pencil
 • kons /kons/ nan. security
 • konth /konθ/ nin. militia
 • kon selt /kon sɜlt/ nnb. pocket
 • kop /kop/ nma. nonfiction
 • kos /kos/ nin. mat
 • kosh /koʃ/ nma. camp
 • koshl /koʃl/ nin. healthfulness
 • kosk /kosk/ nfe. crack, accident
 • kosk /kosk/ v. crack
 • kosm /kosm/ nfe. perseverance
 • kosp /kosp/ nnb. slogan
 • kost /kost/ nfe. wallet
 • kot /kot/ nnb. sadness
 • kotim /ˈkotɪm/ adj. sad
 • koth /koθ/ nfe. pretty
 • kotl /kotl/ nma. jury
 • kots /koʦ/ nin. trials
 • kov /kov/ nan. crust
 • kovl /kovl/ nan. accord
 • kowdzurr /ˈkʌʊ̯ʥuɹ/ v. depend, rely on
 • kowh /kʌʊ̯h/ adv. down
 • kowh /kʌʊ̯h/ prep. down
 • kowl /kʌʊ̯l/ adv. abroad
 • kowlurr /ˈkʌʊ̯luɹ/ v. shall
 • kowlar /ˈkʌʊ̯lɑɹ/ v. illuminate
 • kowpor /ˈkʌʊ̯poɹ/ v. dodge
 • kowsher /ˈkʌʊ̯ʃɛɹ/ v. recycle
 • kowwir /ˈkʌʊ̯wɪɹ/ v. suck
 • kowwar /ˈkʌʊ̯wɑɹ/ v. time
 • ko’esir /ˈkoʊ̯i̯sɪɹ/ v. sneeze
 • ko’exer /ˈkoʊ̯i̯ksɛɹ/ adj. healthy
 • ko’exeres /ˈkoʊ̯i̯ksɛɹes/ nnb. health
 • koch /koʧ/ nfe. possession
 • koēb /kɔɪ̯b/ adv. south
 • koēd /kɔɪ̯d/ prep. towards
 • koēdzer /ˈkɔɪ̯ʥɛɹ/ v. qualify
 • koēm /kɔɪ̯m/ adv. appropriately
 • koēs /kɔɪ̯s/ adv. sickly
 • koēshurr /ˈkɔɪ̯ʃuɹ/ v. stain, contaminate
 • koēshar /ˈkɔɪ̯ʃɑɹ/ v. lift
 • koēsher /ˈkɔɪ̯ʃɛɹ/ v. reach, achieve, accomplish
 • koēt /kɔɪ̯t/ adv. last week
 • koēther /ˈkɔɪ̯θɛɹ/ v. mix, blend, merge, join
 • koēwhar /ˈkɔɪ̯ʍɑɹ/ v. select
 • koēzor /ˈkɔɪ̯zoɹ/ v. surprise, astonish, startle
 • koēzhurr /ˈkɔɪ̯ʒuɹ/ v. relieve
 • koēchir /ˈkɔɪ̯ʧɪɹ/ v. duck
 • koēchar /ˈkɔɪ̯ʧɑɹ/ v. exaggerate
 • koēcher /ˈkɔɪ̯ʧɛɹ/ v. crash
 • koēq /kɔɪ̯kw/ adv. doubtfully
 • korst /koɹst/ nnb. head salad
 • kox /koks/ nin. language
 • koЂ /koð/ nma. massage
 • kud /kʊd/ nin. mattress, cushion
 • kudz /kʊʥ/ nin. demon
 • kuf /kʊf/ nma. miracle
 • kufl /kʊfl/ nin. wait
 • kuhb /kʌb/ nma. rotundity
 • kuhd /kʌd/ nan. refreshment
 • kuhdz /kʌʥ/ nnb. informality
 • kuhhy /kʌɫ/ nnb. bunker
 • kuhk /kʌk/ det. neither
 • kuhl /kʌl/ nfe. coin
 • kuhlp /kʌlp/ nin. incuriosity
 • kuhlsp /kʌlsp/ nin. fuel
 • kuhm /kʌm/ nnb. slab, brick
 • kuhmp /kʌmp/ nan. absence of influence
 • kuhmy /kʌmj/ nma. virgin
 • kuhn /kʌn/ nma. expert
 • kuhnj /kʌnj/ nnb. up
 • kuhns /kʌns/ nma. atonement
 • kuhs /kʌs/ nma. bee
 • kuhsk /kʌsk/ nma. ugliness
 • kuhsm /kʌsm/ nma. divergence
 • kuhth /kʌθ/ nnb. reduce
 • kuhv /kʌv/ nma. who
 • kuhch /kʌʧ/ nan. teaching
 • kuhy /kʊɫ/ nma. trip
 • kuj /kʊj/ nfe. cylinder
 • kuj /kʊʤ/ nnb. faintness of sound
 • kuk /kʊk/ nma. heaven
 • kukh /kʊʈ/ nnb. haste
 • kul /kʊl/ nnb. religion
 • kulk /kʊlk/ nnb. nearly
 • kulkin /ˈkʊlkɪn/ adj. religious
 • kulsp /kʊlsp/ nin. period (duration of time)
 • kult /kʊlt/ nan. extrinsicality
 • kum /kʊm/ nnb. rodent
 • kumy /kʊmj/ nnb. correlation
 • kunj /kʊnj/ nnb. file
 • kup /kʊp/ nfe. shake
 • kupr /kʊpɹ/ nfe. simplicity
 • kus /kʊs/ nma. niche
 • kush /kʊʃ/ nin. fine
 • kusk /kʊsk/ nma. impiety
 • kusm /kʊsm/ nma. drop
 • kusp /kʊsp/ nan. partner
 • kut /kʊt/ nin. student
 • kuth /kʊθ/ nnb. foresight
 • kuv /kʊv/ nin. tap (faucet), valve
 • kuw /kʊw/ nma. promotion
 • kuch /kʊʧ/ nma. addiction
 • kuq /kʊkw/ nan. chief
 • kurl /kʊɹl/ nin. practice
 • kurp /kʊɹp/ nan. hearth
 • kurst /kʊɹst/ nan. echo
 • kux /kʊks/ nma. plant
 • kuЂ /kʊð/ pron. I (fem), me (fem), mine (fem)
 • kiougor /ˈkɪo̯ʊ̯goɹ/ v. frown
 • kioultar /ˈkɪo̯ʊ̯ltɑɹ/ adj. tight, tense, firm
 • kioultares /ˈkɪo̯ʊ̯ltɑɹes/ nma. tension
 • kiouxor /ˈkɪo̯ʊ̯ksoɹ/ adj. variegation
 • kib /kɪb/ nan. necessary
 • kid /kɪd/ nfe. month
 • kidz /kɪʥ/ nfe. tribute
 • kif /kɪf/ nan. adversity
 • kihy /kɪɫ/ nfe. paradox
 • kij /kɪj/ nfe. exclusion
 • kik /kɪk/ nma. black lung
 • kikh /kɪʈ/ nma. gladiatorial games
 • kil /kɪl/ nan. core
 • kilsp /kɪlsp/ nfe. eloquence
 • kilawln /ˈkɪlɔln/ nma. puppy
 • kim /kɪm/ det. whose
 • kimy /kɪmj/ nfe. big
 • kin /kɪn/ nin. cuff
 • kinj /kɪnj/ nin. cousin
 • kiput /ˈkɪpʊt/ nnb. kitten
 • kipl /kɪpl/ nma. sport
 • kis /kɪs/ nma. table
 • kisuhf /ˈkɪsʌf/ adj. cheap
 • kisk /kɪsk/ nnb. have
 • kism /kɪsm/ nan. whether
 • kisp /kɪsp/ nnb. include
 • kisahm /ˈkɪsɑm/ nin. gap
 • kit /kɪt/ nin. fluid
 • kith /kɪθ/ nma. belt
 • kiv /kɪv/ nin. thalassian
 • kir /kɪɹ/ nan. bunch, bundle
 • kirl /kɪɹl/ nfe. duty
 • kirst /kɪɹst/ nma. desk
 • kix /kɪks/ nfe. week
 • kiЂ /kɪð/ nnb. lobster
 • khowter /ˈʈʌʊ̯tɛɹ/ v. whisper
 • kho’eskar /ˈʈoʊ̯i̯skɑɹ/ adj. general
 • khoēzhurr /ˈʈɔɪ̯ʒuɹ/ v. keep (save, retain), save
 • khioudzer /ˈʈɪo̯ʊ̯ʥɛɹ/ adj. fine (okay)
 • khahm /ʈɑm/ conj. not only…but also
 • khe’oxor /ˈʈio̯ʊ̯ksoɹ/ adj. youngster
 • khēl /ʈil/ conj. although
 • khīg /ʈaɪ̯g/ prep. between
 • khīhyir /ˈʈaɪ̯ɫɪɹ/ v. sob
 • khīchar /ˈʈaɪ̯ʧɑɹ/ v. bust
 • khīcher /ˈʈaɪ̯ʧɛɹ/ v. secure
 • klowjir /ˈklʌʊ̯ʤɪɹ/ v. breathe
 • klowzhurr /ˈklʌʊ̯ʒuɹ/ v. avert
 • klo’elspor /ˈkloʊ̯i̯lspoɹ/ adj. violence
 • klo’enyer /ˈkloʊ̯i̯njɛɹ/ adj. spare
 • kloēqer /ˈklɔɪ̯kwɛɹ/ v. applaud, cheer, praise
 • kad /kæd/ nma. relief
 • kaf /kæf/ nma. whatever
 • kahd /kɑd/ nfe. promise
 • kahdz /kɑʥ/ nfe. gossip
 • kahg /kɑg/ nma. vanguard
 • kahh /kɑh/ nan. beyond
 • kahhw /kɑħ/ nfe. irregularity of recurrence
 • kahhōkēah /ˈkɑhoʊ̯ˌkiːɑ/ nin. kahokia
 • kahhy /kɑɫ/ nan. meaning
 • kahk /kɑk/ nin. clerk, accountant
 • kahl /kɑl/ nan. pasta
 • kahlm /kɑlm/ nma. tornado
 • kahm /kɑm/ nnb. must
 • kahmy /kɑmj/ nan. body
 • kahn /kɑn/ nin. choose
 • kahnj /kɑnj/ nfe. aphorism
 • kahns /kɑns/ nfe. credit (recognition)
 • kahs /kɑs/ nma. bug, insect
 • kahsh /kɑʃ/ nma. vulture
 • kahsp /kɑsp/ nan. happen
 • kahsr /kɑsɹ/ nma. plant cure
 • kahch /kɑʧ/ pron. we, us, ours
 • kahx /kɑks/ nma. quality
 • kahy /kæɫ/ nma. fairy
 • kaj /kæj/ nnb. side
 • kak /kæk/ nma. discount
 • kalm /kælm/ nma. health care
 • kaln /kæln/ nin. manifestation
 • kalsp /kælsp/ nin. malefice
 • kalt /kælt/ nma. belly
 • kam /kæm/ nma. brick
 • kamp /kæmp/ nma. vow
 • kamy /kæmj/ nan. almond
 • kanj /kænj/ nnb. ordeals
 • kans /kæns/ nma. arrogance
 • kas /kæs/ nma. scope, extent
 • kash /kæʃ/ nma. democratic
 • kask /kæsk/ nma. merchandise
 • kasp /kæsp/ nan. talent
 • kat /kæt/ nan. indifference
 • katl /kætl/ nin. ocean
 • kav /kæv/ nin. deal
 • kawd /kɔd/ nma. misjudgment
 • kawdz /kɔʥ/ nma. lawn
 • kawdz /kɔʥ/ pron. you, yours
 • kawf /kɔf/ nan. urge
 • kawh /kɔh/ nan. update
 • kawhw /kɔħ/ nfe. unintelligibility
 • kawhy /kɔɫ/ nan. witness
 • kawj /kɔʤ/ nin. good
 • kawj /kɔj/ nma. humility
 • kawk /kɔk/ nma. beam
 • kawl /kɔl/ nfe. figure
 • kawlm /kɔlm/ nma. convergence
 • kawls /kɔls/ nnb. asteroid
 • kawlsp /kɔlsp/ nin. cloth, fabric, textile, napkin
 • kawm /kɔm/ nma. stew
 • kawmp /kɔmp/ nan. fragility
 • kawmy /kɔmj/ nan. improbity
 • kawnj /kɔnj/ nma. explosive noise
 • kawns /kɔns/ nin. crime
 • kawnsant /ˈkɔnsænt/ nin. criminal
 • kawnt /kɔnt/ nma. classification
 • kawp /kɔp/ nin. size, largeness
 • kaws /kɔs/ nma. purpose
 • kawsk /kɔsk/ nfe. flavor
 • kawsm /kɔsm/ nnb. fury
 • kawsmim /ˈkɔsmɪm/ adj. furious
 • kawsp /kɔsp/ nnb. like
 • kawt /kɔt/ nma. often
 • kawvh /kɔɰ/ nnb. custom
 • kawch /kɔʧ/ nan. above
 • kawrst /kɔɹst/ nin. printing
 • kawx /kɔks/ nan. cage, crate
 • ka’edzir /ˈkeɪ̯i̯ʥɪɹ/ adj. subtle, elusive
 • ka’edzires /ˈkeɪ̯i̯ʥɪɹes/ nnb. subtlety
 • ka’enyer /ˈkeɪ̯i̯njɛɹ/ adj. world
 • ka’erpir /ˈkeɪ̯i̯ɹpɪɹ/ adj. thin (narrow), narrow
 • ka’erstir /ˈkeɪ̯i̯ɹstɪɹ/ adj. deep
 • ka’erstar /ˈkeɪ̯i̯ɹstɑɹ/ adj. serious, sincere, severe, earnest
 • ka’exurr /ˈkeɪ̯i̯ksuɹ/ adj. immune, exempt
 • ka’exir /ˈkeɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. stiff, stubborn, sturdy
 • kach /kæʧ/ nma. woodland
 • kar /kɑɹ/ art. the
 • kars /kɑɹs/ nma. nightmare
 • kart /kɑɹt/ nnb. retirement
 • kax /kæks/ nnb. vacation
 • kāh /keɪ̯h/ adv. southeast
 • kāhy /keɪ̯ɫ/ adv. eagerly
 • kāhyar /ˈkeɪ̯ɫɑɹ/ v. draw
 • kāhyaric /ˈkeɪ̯ɫɑɹɪc/ nma. drawing
 • kāl /keɪ̯l/ prep. away
 • kām /keɪ̯m/ adv. never
 • kān /keɪ̯n/ adv. really
 • kāshor /ˈkeɪ̯ʃoɹ/ v. compromise
 • kāv /keɪ̯v/ adv. truthfully
 • kāchor /ˈkeɪ̯ʧoɹ/ v. scrape, scoop
 • kāchurr /ˈkeɪ̯ʧuɹ/ v. replace, substitute
 • kācher /ˈkeɪ̯ʧɛɹ/ v. grow, evolve
 • kācherkes /ˈkeɪ̯ʧɛɹkɜs/ nfe. growth
 • kāq /keɪ̯kw/ adv. differently
 • kāЂar /ˈkeɪ̯ðɑɹ/ v. infect
 • kāЂaric /ˈkeɪ̯ðɑɹɪc/ nnb. infection
 • ked /kɜd/ nin. sorrow
 • kef /kɜf/ nma. arena
 • kek /kɜk/ nma. pedestrian
 • kel /kɜl/ nin. hag (old woman)
 • kels /kɜls/ nan. coconut
 • kelsp /kɜlsp/ nma. scripture
 • kem /kɜm/ nan. battle, combat
 • kems /kɜms/ nnb. she
 • ken /kɜn/ nfe. lap
 • kenj /kɜnj/ nfe. paw, hoof
 • kens /kɜns/ nnb. discover
 • kent /kɜnt/ nma. solution
 • kesh /kɜʃ/ nma. what
 • kesk /kɜsk/ nin. stench
 • kesm /kɜsm/ nfe. habit
 • kest /kɜst/ nin. the abyss
 • ket /kɜt/ nfe. billion
 • ke’odir /ˈkio̯ʊ̯dɪɹ/ v. turn, wind, weave
 • ke’ohyer /ˈkio̯ʊ̯ɫɛɹ/ v. stab, pierce, prick
 • ke’ojurr /ˈkio̯ʊ̯ʤuɹ/ adj. fragile
 • ke’olspar /ˈkio̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. whole
 • ke’olter /ˈkio̯ʊ̯ltɛɹ/ adj. within
 • ke’omyar /ˈkio̯ʊ̯mjɑɹ/ adj. strong, tough, sturdy, robust
 • ke’omyares /ˈkio̯ʊ̯mjɑɹes/ nma. strength
 • ke’onyar /ˈkio̯ʊ̯njɑɹ/ adj. green, sick, fresh
 • ke’osturr /ˈkio̯ʊ̯stuɹ/ adj. poor
 • ke’ovir /ˈkio̯ʊ̯vɪɹ/ v. borrow
 • ke’oxar /ˈkio̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. is
 • ke’oxer /ˈkio̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. full
 • kech /kɜʧ/ nfe. step
 • kerst /kɜɹst/ nnb. nonconformity
 • kerēs /ˈkɛɹis/ nm. keris
 • kex /kɜks/ nnb. avenue
 • kēdz /kiʥ/ nma. clan, kin
 • kēf /kif/ nin. name
 • kēfavuh /ˈkifavʌ/ v. name
 • kēg /kig/ nma. torso
 • kēh /kih/ nin. bow (decorative material)
 • kēhj /kihj/ nfe. reef
 • kēhy /kiɫ/ nfe. mother
 • kēj /kiʤ/ nfe. joining
 • kēk /kik/ nnb. roof
 • kēkr /kikɹ/ nfe. mountains
 • kēl /kil/ nin. couple
 • kēlf /kilf/ nfe. raise
 • kēlp /kilp/ nan. separation
 • kēls /kils/ nnb. past
 • kēlsp /kilsp/ nfe. lens
 • kēlt /kilt/ nma. allow
 • kēltkes /ˈkiltkɜs/ nan. permission
 • kēm /kim/ nma. hotel
 • kēmy /kimj/ nfe. bass
 • kēn /kin/ nnb. contact
 • kēnj /kinj/ nan. dusk
 • kēns /kins/ nma. freedom
 • kēnt /kint/ nan. insufficiency
 • kēp /kip/ nfe. planar travel
 • kēpr /kipɹ/ nan. hold
 • kēs /kis/ nin. palm (of hand)
 • kēsh /kiʃ/ nnb. attraction
 • kēsk /kisk/ nin. agency
 • kēsl /kisl/ nma. topic
 • kēsm /kism/ nma. violence
 • kēsmim /ˈkismɪm/ adj. violent
 • kēsn /kisn/ nan. penalty
 • kēsp /kisp/ nin. fossil
 • kēst /kist/ nnb. others
 • kēt /kit/ nma. excretion
 • kēth /kiθ/ nnb. professional
 • kētl /kitl/ nin. disparagement
 • kēts /kiʦ/ nma. forgiveness
 • kēv /kiv/ nma. disease
 • kēahlspar /ˈkiɑ̯lspɑɹ/ adj. pretty
 • kēahlsper /ˈkiɑ̯lspɛɹ/ adj. zoo
 • kēahsmar /ˈkiɑ̯smɑɹ/ adj. worker
 • kēahxir /ˈkiɑ̯ksɪɹ/ adj. sorry
 • kēch /kiʧ/ nfe. insertion
 • kēr /kiɹ/ nfe. pump
 • kērl /kiɹl/ nfe. charge
 • kērs /kiɹs/ nan. establish
 • kērst /kiɹst/ nin. mass
 • kēx /kiks/ nnb. image
 • kēЂ /kið/ nma. within
 • kīd /kaɪ̯d/ adv. annually
 • kīger /ˈkaɪ̯gɛɹ/ v. distinguish, discriminate
 • kīhy /kaɪ̯ɫ/ adv. legibly
 • kīhyir /ˈkaɪ̯ɫɪɹ/ v. stay
 • kīk /kaɪ̯k/ prep. for (in favor of)
 • kīkl /kaɪ̯kl/ adv. widely
 • kīkar /ˈkaɪ̯kɑɹ/ v. support, brace, justify
 • kīkar /ˈkaɪ̯kɑɹ/ nfe. support
 • kīl /kaɪ̯l/ prep. in
 • kīlor /ˈkaɪ̯loɹ/ v. confine
 • kīlar /ˈkaɪ̯lɑɹ/ v. burn, simmer
 • kīm /kaɪ̯m/ prep. onto
 • kīmer /ˈkaɪ̯mɛɹ/ v. defeat, beat
 • kīn /kaɪ̯n/ prep. upon
 • kīp /kaɪ̯p/ prep. following
 • kīpurr /ˈkaɪ̯puɹ/ v. inhale
 • kīpar /ˈkaɪ̯pɑɹ/ v. favor
 • kīs /kaɪ̯s/ adv. wisely
 • kīshm /kaɪ̯ʃm/ adv. occasionally
 • kīsher /ˈkaɪ̯ʃɛɹ/ v. roll, revolve, rotate, spin
 • kīt /kaɪ̯t/ adv. supremely
 • kīvar /ˈkaɪ̯vɑɹ/ v. neglect, overlook
 • kīwher /ˈkaɪ̯ʍɛɹ/ v. persist, linger
 • kīzhir /ˈkaɪ̯ʒɪɹ/ v. arouse
 • kīchar /ˈkaɪ̯ʧɑɹ/ v. put (cause to be)
 • kīЂurr /ˈkaɪ̯ðuɹ/ v. roast
 • kīЂurr sorst /ˈkaɪ̯ðuɹ soɹst/ nfe. toast
 • kōhj /koʊ̯hj/ adv. then
 • kōhy /koʊ̯ɫ/ adv. easily
 • kōj /koʊ̯ʤ/ adv. readily
 • kōl /koʊ̯l/ adv. patiently
 • kōm /koʊ̯m/ prep. beyond
 • kōmuh /ˈkoʊ̯mʌ/ num. thousand
 • kōsher /ˈkoʊ̯ʃɛɹ/ v. identify, point out, establish
 • kōser /ˈkoʊ̯sɛɹ/ v. pave
 • kōthar /ˈkoʊ̯θɑɹ/ v. evoke, provoke, exacerbate
 • kōwhar /ˈkoʊ̯ʍɑɹ/ v. whistle
 • kōzar /ˈkoʊ̯zɑɹ/ v. involve, entail
 • krown /kɹʌʊ̯n/ nnb. platinum piece, western
 • kraf /kɹæf/ nan. craft
 • kraf /kɹæf/ v. craft
 • kraf /kɹæf/ nfe. create
 • kraf /kɹæf/ nfe. make
 • krafpla’elsper /ˈkræfpleɪ̯i̯lspɛɹ/ v. approach
 • krīzhar /ˈkɹaɪ̯ʒɑɹ/ v. reserve
 • krīzharkes /ˈkɹaɪ̯ʒɑɹkɜs/ nma. reservation
 • kūb /kʉb/ nan. duration
 • kūg /kʉg/ det. this
 • kūg /kʉg/ pron. this
 • kūh /kʉh/ nnb. shade
 • kūhw /kʉħ/ nma. transience
 • kūhy /kʉɫ/ nin. late
 • kūj /kʉj/ nma. motivation
 • kūk /kʉk/ nma. small
 • kūl /kʉl/ nin. interposition
 • kūlsp /kʉlsp/ nma. than
 • kūm /kʉm/ nma. believe
 • kūn /kʉn/ nma. ice
 • kūnj /kʉnj/ nan. economy
 • kūnjkin /ˈkʉnjkɪn/ adj. economic
 • kūpl /kʉpl/ nin. origin
 • kūs /kʉs/ nma. hue
 • kūsk /kʉsk/ nma. intoxication, alcoholic
 • kūsm /kʉsm/ nnb. written
 • kūst /kʉst/ nma. lava
 • kūt /kʉt/ nan. provision, equipment
 • kūth /kʉθ/ nfe. mental attitude
 • kūw /kʉw/ nfe. ginger
 • kūch /kʉʧ/ nnb. dove
 • lob /lob/ nma. distance
 • lobim /ˈlobɪm/ adj. distant
 • lod /lod/ nma. animal
 • lod mōsar /lod ˈmoʊ̯sɑɹ/ nnb. wildlife
 • lof /lof/ nma. thunder
 • lofr /lofɹ/ nin. front
 • log /log/ nan. host
 • loh /loh/ nma. heart
 • lohj /lohj/ nnb. certain
 • lohw /loħ/ nfe. waist
 • loj /loj/ nfe. heel
 • loj /loʤ/ nma. courier
 • lok /lok/ nma. magnet
 • lokh /loʈ/ nma. infinity
 • lokl /lokl/ nin. tradition
 • lol /lol/ nan. course (direction of travel)
 • lolk /lolk/ nfe. layer
 • lolm /lolm/ nin. custom, habit
 • loln /loln/ nin. preservation
 • lolp /lolp/ nma. benefit
 • lols /lols/ nnb. branch
 • lolsp /lolsp/ nma. forehead, brow
 • lolt /lolt/ nnb. presence
 • lom /lom/ nfe. line
 • lomp /lomp/ nan. about
 • loms /loms/ nan. pm
 • lomy /lomj/ nma. effort
 • lon /lon/ nan. place
 • lon /lon/ v. place
 • lons /lons/ nfe. idolatry
 • lont /lont/ nnb. prerogative
 • lonth /lonθ/ nma. distraction
 • lop /lop/ nfe. date
 • lopr /lopɹ/ nan. device, appliance, gadget
 • los /los/ det. no
 • losh /loʃ/ nma. firm
 • losh /loʃ/ pron. I, me, mine
 • loshl /loʃl/ nin. physic
 • losk /losk/ nma. sound
 • losn /losn/ nnb. solemnity
 • losp /losp/ nma. apartment
 • lost /lost/ nin. diner
 • loth /loθ/ nfe. bluster, bluff
 • lotl /lotl/ nma. ticket
 • lots /loʦ/ nma. history
 • lots /loʦ/ pron. they, them, theirs
 • lotr /lotɹ/ nnb. elf
 • lov /lov/ nma. sign
 • lowb /lʌʊ̯b/ prep. like
 • lowdzurr /ˈlʌʊ̯ʥuɹ/ v. release, let go, let out
 • lowdzer /ˈlʌʊ̯ʥɛɹ/ v. stack
 • lowf /lʌʊ̯f/ prep. unto
 • lowgor /ˈlʌʊ̯goɹ/ v. manufacture
 • lowh /loʍ/ nnb. compound
 • lowhy /lʌʊ̯ɫ/ adv. humbly
 • lowhyurr /ˈlʌʊ̯ɫuɹ/ v. join
 • lowhyurr /ˈlʌʊ̯ɫuɹ/ nan. joint
 • lowk /lʌʊ̯k/ prep. beside
 • lowl /lʌʊ̯l/ adv. maybe, perhaps
 • lowm /lʌʊ̯m/ adv. beautifully
 • lowmurr /ˈlʌʊ̯muɹ/ v. skip
 • lown /lʌʊ̯n/ adv. too
 • lownar /ˈlʌʊ̯nɑɹ/ v. become
 • lowpir /ˈlʌʊ̯pɪɹ/ v. burst
 • lowshor /ˈlʌʊ̯ʃoɹ/ v. deploy
 • lowshir /ˈlʌʊ̯ʃɪɹ/ v. remark
 • lowsher /ˈlʌʊ̯ʃɛɹ/ v. include
 • lowser /ˈlʌʊ̯sɛɹ/ v. regret, lament
 • lowt /lʌʊ̯t/ adv. dearly
 • lowthor /ˈlʌʊ̯θoɹ/ v. agreement
 • lowthir /ˈlʌʊ̯θɪɹ/ v. wait, pause
 • lowthar /ˈlʌʊ̯θɑɹ/ v. vanish, disappear, evaporate
 • lowzhar /ˈlʌʊ̯ʒɑɹ/ v. install
 • lowzher /ˈlʌʊ̯ʒɛɹ/ v. end
 • lowchurr /ˈlʌʊ̯ʧuɹ/ v. improve
 • lowchir /ˈlʌʊ̯ʧɪɹ/ v. intend, mean (intend)
 • lowchar /ˈlʌʊ̯ʧɑɹ/ v. complete, achieve, accomplish
 • lowr /lʌʊ̯ɹ/ adv. thoroughly
 • lowЂar /ˈlʌʊ̯ðɑɹ/ v. press, squeeze, clutch, choke
 • lowЂarkes /ˈlʌʊ̯ðɑɹkɜs/ nfe. pressure
 • lo’elsir /ˈloʊ̯i̯lsɪɹ/ adj. thin (slender), slim
 • lo’elspir /ˈloʊ̯i̯lspɪɹ/ adj. sweet
 • lo’emyir /ˈloʊ̯i̯mjɪɹ/ adj. wit, humor
 • lo’emyar /ˈloʊ̯i̯mjɑɹ/ adj. wrong
 • lo’emyer /ˈloʊ̯i̯mjɛɹ/ adj. massive, enormous
 • lo’entir /ˈloʊ̯i̯ntɪɹ/ adj. imminent, pending
 • lo’enyurr /ˈloʊ̯i̯njuɹ/ adj. social
 • lo’epar /ˈloʊ̯i̯pɑɹ/ adj. automatic
 • lo’eper /ˈloʊ̯i̯pɛɹ/ v. oppress
 • lo’esor /ˈloʊ̯i̯soɹ/ v. cover up
 • lo’esmar /ˈloʊ̯i̯smɑɹ/ adj. good, precious, fine (okay), moral
 • lo’etwer /ˈloʊ̯i̯twɛɹ/ v. elect
 • lo’etwerkes /ˈloʊ̯i̯twɛɹkɜs/ nnb. election
 • lo’ewir /ˈloʊ̯i̯wɪɹ/ v. cry, shout, scream, moan, mourn
 • lo’exor /ˈloʊ̯i̯ksoɹ/ adj. funny, absurd
 • lo’exir /ˈloʊ̯i̯ksɪɹ/ adj. assassinate
 • lo’exar /ˈloʊ̯i̯ksɑɹ/ adj. elegant
 • loch /loʧ/ nnb. information
 • loēdzor /ˈlɔɪ̯ʥoɹ/ v. hover, hang, linger
 • loēdzurr /ˈlɔɪ̯ʥuɹ/ v. dial
 • loēdzar /ˈlɔɪ̯ʥɑɹ/ v. ring
 • loēdzer /ˈlɔɪ̯ʥɛɹ/ v. hope, wish, crave, beg, miss (long for)
 • loēdzer /ˈlɔɪ̯ʥɛɹ/ nma. hope
 • loēdror /ˈlɔɪ̯dɹoɹ/ v. ice
 • loēdyar /ˈlɔɪ̯djɑɹ/ v. blame, accuse, attribute
 • loēdyarish /ˈlɔɪ̯djɑɹɪʃ/ adj. guilty
 • loēf /lɔɪ̯f/ adv. also, as well
 • loēflurr /ˈlɔɪ̯fluɹ/ v. earn
 • loēfr /lɔɪ̯fɹ/ adv. forward
 • loēhwir /ˈlɔɪ̯ħɪɹ/ v. detect
 • loēhwer /ˈlɔɪ̯ħɛɹ/ v. seek
 • loēhy /lɔɪ̯ɫ/ adv. where
 • loēhyar /ˈlɔɪ̯ɫɑɹ/ v. worry
 • loējurr /ˈlɔɪ̯ʤuɹ/ v. compose
 • loējir /ˈlɔɪ̯ʤɪɹ/ v. play
 • loēk /lɔɪ̯k/ prep. versus
 • loēkurr /ˈlɔɪ̯kuɹ/ v. stir, toss, stoke
 • loēkhar /ˈlɔɪ̯ʈɑɹ/ v. sell
 • loēkhar /ˈlɔɪ̯ʈɑɹ/ nma. sale
 • loēkharant /ˈlɔɪ̯ʈɑɹænt/ nfe. vendor
 • loēl /lɔɪ̯l/ adv. ambiguously
 • loēlurr /ˈlɔɪ̯luɹ/ v. survive, withstand
 • loēlir /ˈlɔɪ̯lɪɹ/ v. regard, deem
 • loēlkar /ˈlɔɪ̯lkɑɹ/ v. judge
 • loēler /ˈlɔɪ̯lɛɹ/ v. dub
 • loēm /lɔɪ̯m/ adv. very
 • loēmir /ˈlɔɪ̯mɪɹ/ v. look out, watch out
 • loēmer /ˈlɔɪ̯mɛɹ/ v. ask (invite)
 • loēn /lɔɪ̯n/ adv. proudly
 • loēnir /ˈlɔɪ̯nɪɹ/ v. learn
 • loēp /lɔɪ̯p/ prep. within
 • loēs /lɔɪ̯s/ prep. including
 • loēsurr /ˈlɔɪ̯suɹ/ v. make
 • loēsurrdel /ˈlɔɪ̯suɹdɜl/ nfe. factory
 • loēsir /ˈlɔɪ̯sɪɹ/ v. grunt
 • loēshurr /ˈlɔɪ̯ʃuɹ/ v. nominate
 • loēshir /ˈlɔɪ̯ʃɪɹ/ v. drink
 • loēshirish /ˈlɔɪ̯ʃɪɹɪʃ/ adj. drunk (inebriated)
 • loēshir sēl /ˈlɔɪ̯ʃɪɹ sil/ nan. pub
 • loēshar /ˈlɔɪ̯ʃɑɹ/ v. leave (let remain), let
 • loēsher /ˈlɔɪ̯ʃɛɹ/ v. build, construct, erect, produce (manufacture)
 • loēsheric /ˈlɔɪ̯ʃɛɹɪc/ nnb. product (item made)
 • loēsl /lɔɪ̯sl/ adv. lovingly
 • loēsar /ˈlɔɪ̯sɑɹ/ v. feign, bluff
 • loēt /lɔɪ̯t/ prep. next
 • loētor /ˈlɔɪ̯toɹ/ v. dispose
 • loēthurr /ˈlɔɪ̯θuɹ/ v. describe, define
 • loēthurrkes /ˈlɔɪ̯θuɹkɜs/ nfe. description
 • loēthir /ˈlɔɪ̯θɪɹ/ v. row
 • loēther /ˈlɔɪ̯θɛɹ/ v. glow, radiate, blush
 • loētar /ˈlɔɪ̯tɑɹ/ v. cheer
 • loēv /lɔɪ̯v/ adv. upstairs
 • loēw /lɔɪ̯w/ adv. far
 • loēwhar /ˈlɔɪ̯ʍɑɹ/ v. recite
 • loēzhurr /ˈlɔɪ̯ʒuɹ/ v. wash
 • loēzhar /ˈlɔɪ̯ʒɑɹ/ v. drag, pull, tow
 • loēchor /ˈlɔɪ̯ʧoɹ/ v. kill, murder, execute
 • loēchorant /ˈlɔɪ̯ʧoɹænt/ nfe. killer
 • loēchurr /ˈlɔɪ̯ʧuɹ/ v. watch
 • loēchir /ˈlɔɪ̯ʧɪɹ/ v. envision
 • loēchar /ˈlɔɪ̯ʧɑɹ/ v. inject, implant
 • loēcher /ˈlɔɪ̯ʧɛɹ/ v. edit, revise
 • loēq /lɔɪ̯kw/ nnb. officer
 • loēyar /ˈlɔɪ̯ʤɑɹ/ v. wreck, ruin
 • loēЂir /ˈlɔɪ̯ðɪɹ/ v. expel
 • loēЂer /ˈlɔɪ̯ðɛɹ/ v. action
 • loq /lokw/ nnb. centrality
 • lorl /loɹl/ nma. slice, flake, portion
 • lorp /loɹp/ det. and
 • lors /loɹs/ nnb. facade, mask
 • lorst /loɹst/ nnb. worker
 • lort /loɹt/ nma. cave
 • lox /loks/ nan. age
 • loЂ /loð/ nma. dam
 • loЂ /loð/ pron. I, me, mine
 • lub /lʊb/ nfe. gas
 • lud /lʊd/ nin. criteria
 • ludz /lʊʥ/ nin. moon
 • luf /lʊf/ nma. symbol, motif
 • luh /lʊh/ nma. switch
 • luhb /lʌb/ nfe. sixness
 • luhd /lʌd/ nan. circumscription
 • luhdz /lʌʥ/ nnb. academic
 • luhf /lʌf/ nma. contract
 • luhg /lʌg/ nin. divination
 • luhh /lʌh/ nin. resonance
 • luhhj /lʌhj/ nfe. saltiness
 • luhj /lʌj/ nnb. certainty
 • luhj /lʌʤ/ pron. she, her, hers, it (fem), its (fem)
 • luhk /lʌk/ nan. ready
 • luhkr /lʌkɹ/ nan. union, guild
 • luhl /lʌl/ nan. leather
 • luhlm /lʌlm/ nma. traditional
 • luhlsp /lʌlsp/ nnb. comparison
 • luhm /lʌm/ nan. fire
 • luhmp /lʌmp/ nin. empathy
 • luhms /lʌms/ nin. stitch
 • luhm lēhy /lʌm liɫ/ nma. firearm
 • luhmy /lʌmj/ nnb. pea
 • luhn /lʌn/ nma. nest, treasure
 • luhnj /lʌnj/ nan. mistake, defect
 • luhns /lʌns/ nma. fill
 • luhp /lʌp/ nma. consumption
 • luhpl /lʌpl/ nan. frog
 • luhs /lʌs/ nfe. tongue
 • luhsh /lʌʃ/ nan. curtain, veil
 • luhsk /lʌsk/ nin. lyrics
 • luhsl /lʌsl/ nma. at
 • luhsm /lʌsm/ nma. kitchen
 • luhsn /lʌsn/ nin. pandemic
 • luhsp /lʌsp/ nnb. hurricane
 • luhst /lʌst/ nma. point
 • luht /lʌt/ nnb. reversal
 • luhth /lʌθ/ nfe. surf
 • luhth /lʌθ/ pron. we (fem), us (fem), ours (fem)
 • luhtl /lʌtl/ nnb. prosperity
 • luhtavuh /ˈlʌtavʌ/ v. reverse
 • luhtr /lʌtɹ/ nnb. cleanness
 • luhv /lʌv/ nan. neutrality
 • luhw /lʌw/ nan. humankind, people
 • luhch /lʌʧ/ nnb. darling
 • luhr /lʌɹ/ nfe. musical instrument
 • luhrst /lʌɹst/ nfe. affectation
 • luhx /lʌks/ nma. erection
 • luhy /lʊɫ/ nin. carrot
 • luj /lʊj/ nma. wind
 • luk /lʊk/ nma. opinion
 • lukl /lʊkl/ nin. liege
 • lulf /lʊlf/ nan. surface, skin
 • lulk /lʊlk/ nma. main
 • lulm /lʊlm/ nfe. sophistry
 • lum /lʊm/ nin. nose
 • lump /lʊmp/ nfe. able
 • lums /lʊms/ nan. heaviness
 • lumy /lʊmj/ nma. class
 • lun /lʊn/ nnb. galaxy
 • lunj /lʊnj/ nnb. sense
 • luns /lʊns/ nfe. evildoer
 • lunth /lʊnθ/ nfe. lightness
 • lup /lʊp/ nfe. accounts
 • lus /lʊs/ nin. court (of law)
 • lushl /lʊʃl/ nin. improve
 • lusk /lʊsk/ nin. niece
 • lusl /lʊsl/ nfe. grandfather
 • lusn /lʊsn/ nnb. fewness
 • lusp /lʊsp/ nnb. dawn
 • lust /lʊst/ nma. goal (objective), target
 • lut /lʊt/ nin. bowl
 • luth /lʊθ/ nin. court
 • lutl /lʊtl/ nma. reversion
 • luv /lʊv/ nnb. hazard
 • luw /lʊw/ nfe. everyone
 • luch /lʊʧ/ nan. industry
 • lur /lʊɹ/ nfe. cycle of rebirth
 • lurl /lʊɹl/ nma. plain
 • lurp /lʊɹp/ nnb. focus
 • lurst /lʊɹst/ nnb. sword
 • lurt /lʊɹt/ nnb. prostitute
 • lux /lʊks/ nnb. gem
 • luЂ /lʊð/ nan. race (competition), marathon
 • liouhurr /ˈlɪo̯ʊ̯huɹ/ adj. probable
 • liouhurral /ˈlɪo̯ʊ̯huɹal/ adv. probably
 • lioulspor /ˈlɪo̯ʊ̯lspoɹ/ adj. high
 • lioulspor lumy /ˈlɪo̯ʊ̯lspoɹ lʊmj/ nma. upper class
 • lioulspores /ˈlɪo̯ʊ̯lspoɹes/ nfe. height
 • lioulsper /ˈlɪo̯ʊ̯lspɛɹ/ adj. visit
 • liouler /ˈlɪo̯ʊ̯lɛɹ/ v. pass
 • liounyurr /ˈlɪo̯ʊ̯njuɹ/ adj. reverse
 • liounyar /ˈlɪo̯ʊ̯njɑɹ/ adj. keen
 • liouskurr /ˈlɪo̯ʊ̯skuɹ/ adj. white
 • liousker /ˈlɪo̯ʊ̯skɛɹ/ adj. mature, ripe
 • liousmir /ˈlɪo̯ʊ̯smɪɹ/ adj. wind
 • lioutir /ˈlɪo̯ʊ̯tɪɹ/ v. can
 • liouxar /ˈlɪo̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. right (direction)
 • liouxer /ˈlɪo̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. clear, transparent
 • liouxeral /ˈlɪo̯ʊ̯ksɛɹal/ adv. clearly
 • lib /lɪb/ nma. orchestra
 • lid /lɪd/ nnb. dash
 • lidz /lɪʥ/ nma. lamentation
 • lif /lɪf/ nnb. site
 • lifr /lɪfɹ/ nma. tragedy
 • lig /lɪg/ nma. below
 • lih /lɪh/ nan. clash
 • lihy /lɪɫ/ nfe. factor
 • lij /lɪj/ nnb. attribution
 • lik /lɪk/ nin. coal
 • likh /lɪʈ/ nin. drum
 • likr /lɪkɹ/ nin. laboratory
 • lil /lɪl/ nma. year
 • lilf /lɪlf/ nfe. razor
 • lilk /lɪlk/ nnb. convexity
 • lilm /lɪlm/ nnb. lime
 • liln /lɪln/ nnb. acquaintance
 • lilsp /lɪlsp/ nnb. steam
 • lim /lɪm/ nma. park
 • limp /lɪmp/ nin. development
 • limy /lɪmj/ nma. writer
 • linj /lɪnj/ nan. plan
 • linj /lɪnj/ v. plan
 • lins /lɪns/ nan. paint
 • linsant /ˈlɪnsænt/ nma. painter
 • lip /lɪp/ nma. although
 • lipl /lɪpl/ nma. strap
 • lis /lɪs/ nin. door
 • lish /lɪʃ/ nma. concrete
 • lishm /lɪʃm/ nma. spright
 • lisk /lɪsk/ nan. dinner
 • lism /lɪsm/ nma. realm
 • lisp /lɪsp/ nin. inorganic matter
 • list /lɪst/ nma. pottery
 • lisr /lɪsɹ/ nin. dictator
 • lith /lɪθ/ nfe. wrist, ankle
 • lith lawn /lɪθ lɔn/ nan. bracelet
 • litl /lɪtl/ nfe. fatigue
 • litr /lɪtɹ/ nin. coil
 • liw /lɪw/ nfe. priest
 • lizh /lɪʒ/ pron. they (fem), them (fem), theirs (fem)
 • lich /lɪʧ/ nin. bulb (plant root)
 • lirl /lɪɹl/ nfe. of
 • lirp /lɪɹp/ nnb. barrier, hurdle
 • lirs /lɪɹs/ nma. urine
 • lirst /lɪɹst/ nfe. title
 • lirt /lɪɹt/ nan. sanctimony
 • lix /lɪks/ nin. horn, penis (slang)
 • lfol /lfol/ det. various
 • lfaws /lfɔs/ det. fewest
 • lfīf /lfaɪ̯f/ prep. from
 • lkab /lkæb/ det. everybody
 • lmīl /lmaɪ̯l/ prep. out
 • lmōl /lmoʊ̯l/ prep. round
 • lnuhl /lnʌl/ det. anywhere
 • ltāk /lteɪ̯k/ prep. prior to
 • lab /læb/ nfe. paladin
 • lad /læd/ nnb. map
 • ladz /læʥ/ nma. vein
 • laf /læf/ nfe. policy
 • lag /læg/ det. which
 • lag /læg/ pron. which
 • lah /læh/ nnb. census
 • lahd /lɑd/ nfe. plug
 • lahdz /lɑʥ/ nan. hall
 • lahdr /lɑdɹ/ nan. abusiveness
 • lahf /lɑf/ nma. rock
 • lahh /lɑh/ nnb. suburb
 • lahhw /lɑħ/ pron. everyone
 • lahhy /lɑɫ/ nnb. guy
 • lahj /lɑj/ nma. massacre
 • lahk /lɑk/ nfe. elegance
 • lahkl /lɑkl/ nma. stream
 • lahkr /lɑkɹ/ nma. nomenclature
 • lahl /lɑl/ nnb. poem
 • lahlf /lɑlf/ nnb. reproduction, procreation
 • lahlm /lɑlm/ nfe. model
 • lahln /lɑln/ nfe. misbehavior
 • lahlsp /lɑlsp/ nma. hatch
 • lahlt /lɑlt/ nnb. pulse
 • lahlant /ˈlɑlænt/ nfe. poet
 • lahmy /lɑmj/ nnb. accept
 • lahn /lɑn/ nfe. reward, prize, medal, award, trophy
 • lahnj /lɑnj/ nnb. including
 • lahns /lɑns/ nfe. over
 • lahnth /lɑnθ/ nnb. social
 • lahpl /lɑpl/ nma. atom
 • lahs /lɑs/ nfe. force
 • lahsh /lɑʃ/ nan. nonuniformity
 • lahsk /lɑsk/ nan. ring
 • lahsm /lɑsm/ nan. few
 • lahsp /lɑsp/ nin. lesson, lecture
 • lahsr /lɑsɹ/ nnb. flattery
 • lahts /lɑʦ/ nma. chastity
 • lahv /lɑv/ nnb. compartment
 • lahw /lɑw/ nan. century
 • lahw /læħ/ nfe. council
 • lahch /lɑʧ/ nnb. counsel
 • lahx /lɑks/ nnb. cream
 • lahy /læɫ/ nma. wing
 • lahЂ /lɑð/ nma. sugar
 • laj /læj/ nan. window
 • laj /læʤ/ nnb. fan
 • lal /læl/ nnb. journey, voyage
 • lal /læl/ det. his, her, its
 • lalk /lælk/ nin. idiot, fool
 • lalm /lælm/ nin. toil
 • laln /læln/ nan. nutrition
 • lals /læls/ nnb. same
 • lalsp /lælsp/ nma. party
 • lam /læm/ nma. wool
 • lams /læms/ nma. horizontalness
 • lan /læn/ nma. train
 • lans /læns/ nin. angle, corner, direction (way)
 • lap /læp/ det. sufficient
 • lapr /læpɹ/ nma. drama
 • lashm /læʃm/ nma. weaving
 • lasm /læsm/ nan. cabbage
 • lat /læt/ nan. power
 • latim /ˈlætɪm/ adj. powerful
 • latl /lætl/ nin. borrowing
 • lav /læv/ nfe. hut, shack
 • lavh /læɰ/ nin. threeness
 • law /læw/ nma. nurse
 • lawb /lɔb/ nan. width
 • lawbim /ˈlɔbɪm/ adj. wide
 • lawdz /lɔʥ/ nan. heritage
 • lawdr /lɔdɹ/ nin. nucleus
 • lawf /lɔf/ nfe. perception
 • lawg /lɔg/ det. more
 • lawh /lɔh/ nnb. exhaustion
 • lawh /læʍ/ nma. intuition
 • lawhj /lɔhj/ nnb. rear, behind
 • lawhy /lɔɫ/ nma. crowd
 • lawj /lɔj/ nfe. dot
 • lawk /lɔk/ nin. passenger
 • lawkl /lɔkl/ nin. cry, call
 • lawl /lɔl/ nfe. state (province, country)
 • lawlf /lɔlf/ nnb. actually
 • lawlk /lɔlk/ nfe. engineering
 • lawln /lɔln/ nfe. dog
 • lawls /lɔls/ nan. commission
 • lawlsp /lɔlsp/ nfe. path, track
 • lawlt /lɔlt/ nin. demographic
 • lawmp /lɔmp/ nfe. traffic
 • lawmy /lɔmj/ nan. property
 • lawn /lɔn/ nfe. ornament, accessory
 • lawnj /lɔnj/ nin. mountain, hill
 • lawns /lɔns/ nin. imposition
 • lawnth /lɔnθ/ nma. commerce
 • lawp /lɔp/ nfe. vinegar
 • lawpl /lɔpl/ nin. platform
 • laws /lɔs/ nin. death
 • lawsh /lɔʃ/ nma. decision
 • lawshm /lɔʃm/ nfe. kit
 • lawshn /lɔʃn/ nin. sand, shore, dust
 • lawshavuh /ˈlɔʃavʌ/ v. decide
 • lawsk /lɔsk/ nma. shovel
 • lawsm /lɔsm/ nan. passion
 • lawsp /lɔsp/ nfe. lord
 • lawst /lɔst/ nma. gadget
 • lawsavuh /ˈlɔsavʌ/ v. die
 • lawsr /lɔsɹ/ nan. warrant
 • lawt /lɔt/ nin. type
 • lawtl /lɔtl/ nin. grand master
 • lawts /lɔʦ/ nma. intoxication, sugar
 • lawtr /lɔtɹ/ nin. letter (of an alphabet)
 • lawv /lɔv/ nma. head
 • lawwh /lɔʍ/ nin. go
 • lawch /lɔʧ/ nan. resource
 • lawrp /lɔɹp/ nfe. watch
 • lawrs /lɔɹs/ nnb. law
 • lawrskin /ˈlɔɹskɪn/ adj. legal
 • lawrst /lɔɹst/ nnb. instrument
 • lawrsant /ˈlɔɹsænt/ nnb. lawyer
 • lawЂ /lɔð/ nma. anything
 • la’edzir /ˈleɪ̯i̯ʥɪɹ/ adj. early
 • la’egar /ˈleɪ̯i̯gɑɹ/ adj. equal, equivalent
 • la’ehyir /ˈleɪ̯i̯ɫɪɹ/ v. conquer
 • la’ehyirkes /ˈleɪ̯i̯ɫɪɹkɜs/ nfe. conquest
 • la’ehyer /ˈleɪ̯i̯ɫɛɹ/ v. perceive
 • la’elker /ˈleɪ̯i̯lkɛɹ/ adj. same
 • la’elker wēsim /ˈleɪ̯i̯lkɛɹ ˈwisɪm/ nma. homosexual
 • la’elmar /ˈleɪ̯i̯lmɑɹ/ adj. fat, obese
 • la’elmares /ˈleɪ̯i̯lmɑɹes/ nin. fat (bodily substance)
 • la’elspor /ˈleɪ̯i̯lspoɹ/ adj. eager
 • la’elspurr /ˈleɪ̯i̯lspuɹ/ adj. polygenity
 • la’elspir /ˈleɪ̯i̯lspɪɹ/ adj. hot, hot (attractive)
 • la’elspires /ˈleɪ̯i̯lspɪɹes/ nfe. heat
 • la’elspar /ˈleɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. fun
 • la’elspares /ˈleɪ̯i̯lspɑɹes/ nma. fun
 • la’elsper /ˈleɪ̯i̯lspɛɹ/ adj. lethal, fatal
 • la’eler /ˈleɪ̯i̯lɛɹ/ v. forgive, excuse, vindicate, pardon
 • la’eler /ˈleɪ̯i̯lɛɹ/ nan. excuse
 • la’emper /ˈleɪ̯i̯mpɛɹ/ adj. vicious
 • la’emer /ˈleɪ̯i̯mɛɹ/ adj. ready, ripe
 • la’emyor /ˈleɪ̯i̯mjoɹ/ adj. without
 • la’emyar /ˈleɪ̯i̯mjɑɹ/ adj. various
 • la’enjir /ˈleɪ̯i̯njɪɹ/ adj. light (weight)
 • la’ensurr /ˈleɪ̯i̯nsuɹ/ adj. precious, rare
 • la’ensir /ˈleɪ̯i̯nsɪɹ/ adj. serious
 • la’enser /ˈleɪ̯i̯nsɛɹ/ adj. new
 • la’enyurr /ˈleɪ̯i̯njuɹ/ adj. benign
 • la’enyar /ˈleɪ̯i̯njɑɹ/ adj. live
 • la’eskurr /ˈleɪ̯i̯skuɹ/ adj. virte
 • la’eskar /ˈleɪ̯i̯skɑɹ/ adj. handsome, attractive
 • la’esmar /ˈleɪ̯i̯smɑɹ/ adj. gray
 • la’esmer /ˈleɪ̯i̯smɛɹ/ adj. damn
 • la’espar /ˈleɪ̯i̯spɑɹ/ adj. last (final), last (previous)
 • la’estar /ˈleɪ̯i̯stɑɹ/ adj. loose
 • la’etlurr /ˈleɪ̯i̯tluɹ/ adj. busy
 • la’etlar /ˈleɪ̯i̯tlɑɹ/ adj. win
 • la’evar /ˈleɪ̯i̯vɑɹ/ adj. classic
 • la’ever /ˈleɪ̯i̯vɛɹ/ adj. rigorous
 • la’ewor /ˈleɪ̯i̯woɹ/ adj. quiet, calm, patient, gentle
 • la’ewor mēk /ˈleɪ̯i̯woɹ mik/ nma. peace
 • la’ewar /ˈleɪ̯i̯wɑɹ/ adj. available
 • la’ewer /ˈleɪ̯i̯wɛɹ/ v. contrast
 • la’ezor /ˈleɪ̯i̯zoɹ/ v. shout, yell
 • la’ezar /ˈleɪ̯i̯zɑɹ/ v. feel
 • la’ezer /ˈleɪ̯i̯zɛɹ/ v. display, expose, show off, reveal
 • la’erler /ˈleɪ̯i̯ɹlɛɹ/ adj. wise saying
 • la’ersturr /ˈleɪ̯i̯ɹstuɹ/ adj. warning
 • la’erstar /ˈleɪ̯i̯ɹstɑɹ/ adj. sharp, steep
 • la’erster /ˈleɪ̯i̯ɹstɛɹ/ adj. blind
 • la’erter /ˈleɪ̯i̯ɹtɛɹ/ adj. populate
 • la’erteric /ˈleɪ̯i̯ɹtɛɹɪc/ nma. population
 • la’exor /ˈleɪ̯i̯ksoɹ/ adj. free
 • la’exir /ˈleɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. cute
 • la’exar /ˈleɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. only
 • la’eyar /ˈleɪ̯i̯jɑɹ/ v. add
 • lach /læʧ/ nfe. color
 • lar /læɹ/ nma. blueness
 • larh /lɑɹh/ det. afternoon
 • larp /lɑɹp/ nan. idea
 • larp /læɹp/ nan. dignity
 • lars /læɹs/ nma. purchase
 • larst /lɑɹst/ nnb. lip
 • larst /læɹst/ nnb. textile
 • lart /læɹt/ nnb. experienced
 • lart /lɑɹt/ nma. might
 • lax /læks/ nan. back (of body), back (reverse side)
 • laЂ /læð/ nnb. tattoo
 • lād /leɪ̯d/ prep. besides
 • lādzar /ˈleɪ̯ʥɑɹ/ v. have
 • lāfer /ˈleɪ̯fɛɹ/ v. take apart, dismantle
 • lāhwurr /ˈleɪ̯ħuɹ/ v. hate, resent
 • lāhwurric /ˈleɪ̯ħuɹɪc/ nnb. hate
 • lāhy /leɪ̯ɫ/ adv. accidentally
 • lāhyar /ˈleɪ̯ɫɑɹ/ v. hunt
 • lāhyarant /ˈleɪ̯ɫɑɹænt/ nma. hunter
 • lājir /ˈleɪ̯jɪɹ/ v. sip
 • lākhar /ˈleɪ̯ʈɑɹ/ v. jam
 • lākl /leɪ̯kl/ adv. gracefully
 • lāl /leɪ̯l/ adv. that
 • lālurr /ˈleɪ̯luɹ/ v. spill
 • lālir /ˈleɪ̯lɪɹ/ v. disrupt, interrupt
 • lālar /ˈleɪ̯lɑɹ/ v. reply
 • lām /leɪ̯m/ prep. in spite of
 • lāmer /ˈleɪ̯mɛɹ/ v. sort, arrange
 • lānurr /ˈleɪ̯nuɹ/ v. steer
 • lāp /leɪ̯p/ prep. next to
 • lās /leɪ̯s/ adv. daily
 • lāsir /ˈleɪ̯sɪɹ/ v. prefer
 • lāshar /ˈleɪ̯ʃɑɹ/ v. separate, isolate, segregate
 • lāsher /ˈleɪ̯ʃɛɹ/ v. rest, relax
 • lāther /ˈleɪ̯θɛɹ/ v. analyze
 • lātherkes /ˈleɪ̯θɛɹkɜs/ nnb. analysis
 • lātsar /ˈleɪ̯ʦɑɹ/ v. print
 • lāzhir /ˈleɪ̯ʒɪɹ/ v. cost
 • lāzhirkes /ˈleɪ̯ʒɪɹkɜs/ nma. cost
 • lāzhirkesim /ˈleɪ̯ʒɪɹˌkɜsɪm/ adj. expensive
 • lāzher /ˈleɪ̯ʒɛɹ/ v. humiliate
 • lāzer /ˈleɪ̯zɛɹ/ v. let, allow (let), approve, enable, tolerate
 • lāchor /ˈleɪ̯ʧoɹ/ v. flick
 • lāchar /ˈleɪ̯ʧɑɹ/ v. commute
 • lāyer /ˈleɪ̯ʤɛɹ/ v. balance
 • lāЂor /ˈleɪ̯ðoɹ/ v. extend
 • lāЂurr /ˈleɪ̯ðuɹ/ v. adventure
 • leb /lɜb/ nma. stock
 • led /lɜd/ nfe. confidence
 • ledim /ˈlɜdɪm/ adj. confident
 • ledz /lɜʥ/ nin. communications
 • lef /lɜf/ nan. balcony
 • lehy /lɜɫ/ nin. tag
 • lej /lɜj/ nma. clear
 • lek /lɜk/ nma. shield, armor, apron
 • lekotim /ˈlɜkotɪm/ nnb. frown
 • lekr /lɜkɹ/ nnb. infrequency
 • lel /lɜl/ nan. tea
 • lelm /lɜlm/ nfe. insignia
 • lelsp /lɜlsp/ nnb. luxury
 • lem /lɜm/ num. zero
 • lemurrēah /ˈlemɜːˌiːɑ/ nf. lemuria
 • lemp /lɜmp/ nfe. sports
 • lemy /lɜmj/ nfe. hallway, corridor
 • len /lɜn/ det. that
 • len /lɜn/ pron. that
 • lenj /lɜnj/ nfe. disrespect
 • lent /lɜnt/ nan. sculpture
 • lep /lɜp/ nnb. inlet
 • les /lɜs/ nfe. direction (way)
 • lesh /lɜʃ/ nfe. stigma
 • leshn /lɜʃn/ nfe. natural
 • lesk /lɜsk/ nin. fox
 • lesm /lɜsm/ nfe. acquisition
 • lesp /lɜsp/ nfe. half
 • lest /lɜst/ nma. competent
 • leth /lɜθ/ nan. legal
 • lev /lɜv/ nnb. pornography
 • lew /lɜw/ nma. warning
 • lezh /lɜʒ/ pron. one
 • le‘pahē̯l /ˈlɜʔpɑi̯l/ nan. the pale
 • le‘voēd /ˈlɜʔvɔɪ̯d/ nfe. the void
 • le‘vahē̯l /ˈlɜʔvɑi̯l/ nnb. the veil
 • le‘vōz /ˈlɜʔvoʊ̯z/ nnb. the voes
 • le‘astal /ˈlɜʔæstæl/ nfe. the astral
 • le‘efemuhs /ˈlɜʔɜˌfɜmʌs/ nnb. the ephemeral
 • le‘ethir /ˈlɜʔɜθɪɹ/ nma. the ethereal
 • le’odar /ˈlio̯ʊ̯dɑɹ/ v. swallow
 • le’olurr /ˈlio̯ʊ̯luɹ/ v. lack
 • le’olfor /ˈlio̯ʊ̯lfoɹ/ adj. random
 • le’olnurr /ˈlio̯ʊ̯lnuɹ/ v. defy, violate
 • le’olnar /ˈlio̯ʊ̯lnɑɹ/ adj. want
 • le’olspor /ˈlio̯ʊ̯lspoɹ/ adj. word
 • le’olsper /ˈlio̯ʊ̯lspɛɹ/ adj. pink
 • le’omor /ˈlio̯ʊ̯moɹ/ v. understand, realize, comprehend, grasp, clutch, grip
 • le’omyurr /ˈlio̯ʊ̯mjuɹ/ adj. well
 • le’omyir /ˈlio̯ʊ̯mjɪɹ/ adj. flirtatious
 • le’omyar /ˈlio̯ʊ̯mjɑɹ/ adj. opposite
 • le’onsar /ˈlio̯ʊ̯nsɑɹ/ adj. silly
 • le’onyar /ˈlio̯ʊ̯njɑɹ/ adj. stable
 • le’oskor /ˈlio̯ʊ̯skoɹ/ adj. mean, rude, nasty
 • le’ospar /ˈlio̯ʊ̯spɑɹ/ adj. letter
 • le’ostir /ˈlio̯ʊ̯stɪɹ/ adj. minor, petty
 • le’otlir /ˈlio̯ʊ̯tlɪɹ/ adj. abode
 • le’ovir /ˈlio̯ʊ̯vɪɹ/ v. nap
 • le’orir /ˈlio̯ʊ̯ɹɪɹ/ v. guard, patrol
 • le’orstar /ˈlio̯ʊ̯ɹstɑɹ/ adj. adventure
 • le’orster /ˈlio̯ʊ̯ɹstɛɹ/ adj. manual
 • le’oxurr /ˈlio̯ʊ̯ksuɹ/ adj. population
 • le’oxar /ˈlio̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. which
 • lech /lɜʧ/ nan. wire
 • ler /lɛɹ/ art. the
 • lerl /lɛɹl/ det. somebody
 • lerp /lɜɹp/ nan. transparency
 • lers /lɜɹs/ nfe. rejection
 • lex /lɜks/ nfe. amount
 • leЂ /lɜð/ nnb. materiality
 • lēb /lib/ det. my
 • lēd /lid/ det. few
 • lēdz /liʥ/ nnb. profit
 • lēf /lif/ nnb. moment
 • lēfl /lifl/ nnb. better
 • lēfr /lifɹ/ nan. skull
 • lēg /lig/ nin. homeland, motherland
 • lēh /lih/ nan. barbecue
 • lēhj /lihj/ nma. foolishness
 • lēhy /liɫ/ nin. arm
 • lēj /lij/ nan. shoe, boot
 • lēj /liʤ/ nfe. currency
 • lēk /lik/ num. second
 • lēkh /liʈ/ nan. forefather
 • lēkr /likɹ/ nnb. argue
 • lēl /lil/ nnb. morning
 • lēl /lil/ det. my
 • lēlf /lilf/ nma. rubble, debris
 • lēlk /lilk/ nfe. log
 • lēln /liln/ nnb. theft
 • lēls /lils/ nin. adventure
 • lēlsp /lilsp/ nnb. chance
 • lēlt /lilt/ nfe. boot
 • lēm /lim/ nnb. life (soul), soul
 • lēmikh /ˈlimɪʈ/ nan. diet
 • lēmp /limp/ nfe. flame
 • lēms /lims/ nan. step (footstep)
 • lēms lātsar /lims ˈleɪ̯ʦɑɹ/ nfe. footprint
 • lēmy /limj/ nnb. shop
 • lēn /lin/ nnb. music
 • lēnj /linj/ nfe. nut
 • lēns /lins/ nin. stadium
 • lēnt /lint/ nma. field
 • lēnth /linθ/ nma. unhealthfulness
 • lēp /lip/ nfe. brass
 • lēpr /lipɹ/ nfe. robe, gown
 • lēs /lis/ nin. girl
 • lēshl /liʃl/ nfe. campaign
 • lēshn /liʃn/ nin. minerals
 • lēsk /lisk/ nin. copper, bronze
 • lēsl /lisl/ nma. envy
 • lēsm /lism/ nnb. pen
 • lēsn /lisn/ nfe. frenzy
 • lēsp /lisp/ nnb. stomach, gut, belly
 • lēsr /lisɹ/ nma. unwillingness
 • lēt /lit/ nnb. member
 • lēth /liθ/ nma. bathroom
 • lētl /litl/ nin. wave (ocean), surge
 • lēts /liʦ/ nnb. rookie
 • lēv /liv/ nin. meal, picnic
 • lēvh /liɰ/ nan. debt
 • lēvl /livl/ nma. weather
 • lēw /liw/ nnb. spring (season)
 • lēwh /liʍ/ nma. in
 • lēzh /liʒ/ pron. we, us, ours
 • lēahdor /ˈliɑ̯doɹ/ v. accuse
 • lēahlnar /ˈliɑ̯lnɑɹ/ adj. week
 • lēahlspor /ˈliɑ̯lspoɹ/ adj. rugged
 • lēahlspurr /ˈliɑ̯lspuɹ/ adj. naked, nude, bald
 • lēahlspar /ˈliɑ̯lspɑɹ/ adj. ugly
 • lēahlsper /ˈliɑ̯lspɛɹ/ adj. mere
 • lēahmpar /ˈliɑ̯mpɑɹ/ adj. write
 • lēahmyir /ˈliɑ̯mjɪɹ/ adj. jealous
 • lēahnsir /ˈliɑ̯nsɪɹ/ adj. gradual
 • lēahnar /ˈliɑ̯nɑɹ/ v. wipe
 • lēahskar /ˈliɑ̯skɑɹ/ adj. pure, wholesome
 • lēahzurr /ˈliɑ̯zuɹ/ v. lay
 • lēahxor /ˈliɑ̯ksoɹ/ adj. loud, noisy
 • lēahxir /ˈliɑ̯ksɪɹ/ adj. fair, just
 • lēahxar /ˈliɑ̯ksɑɹ/ adj. naive, ignorant
 • lēch /liʧ/ pron. anything
 • lēch /liʧ/ pron. I, me, mine
 • lēch /liʧ/ pron. they, them, theirs
 • lēq /likw/ nin. nonimitation
 • lēr /liɹ/ nnb. with
 • lērl /liɹl/ nfe. authority
 • lērlavuh /ˈliɹlavʌ/ v. authorize
 • lērp /liɹp/ nma. crew
 • lērs /liɹs/ nma. finance
 • lērst /liɹst/ nma. ship
 • lērt /liɹt/ nfe. grade
 • lēЂ /lið/ nma. temper
 • līd /laɪ̯d/ adv. eastwards
 • līdzor /ˈlaɪ̯ʥoɹ/ v. surround
 • līdzir /ˈlaɪ̯ʥɪɹ/ v. twist, revolve
 • līdzar /ˈlaɪ̯ʥɑɹ/ v. arrest
 • līdzer /ˈlaɪ̯ʥɛɹ/ v. play (have fun)
 • līdar /ˈlaɪ̯dɑɹ/ v. celebrate, praise
 • līf /laɪ̯f/ prep. for each
 • līg /laɪ̯g/ prep. with (using)
 • līhwar /ˈlaɪ̯ħɑɹ/ v. stretch
 • līhy /laɪ̯ɫ/ adv. always
 • līhyurr /ˈlaɪ̯ɫuɹ/ v. argue, testify
 • līhyurrkes /ˈlaɪ̯ɫuɹkɜs/ nan. argument
 • līhyar /ˈlaɪ̯ɫɑɹ/ v. win
 • līhyarkes /ˈlaɪ̯ɫɑɹkɜs/ nin. victory
 • līj /laɪ̯j/ adv. completely
 • lījir /ˈlaɪ̯ʤɪɹ/ v. follow, stalk
 • līk /laɪ̯k/ adv. up
 • līk /laɪ̯k/ prep. up
 • līkhor /ˈlaɪ̯ʈoɹ/ v. clap
 • līker /ˈlaɪ̯kɛɹ/ v. strip
 • līl /laɪ̯l/ prep. with (accompanied by)
 • līlor /ˈlaɪ̯loɹ/ v. invite
 • līlurr /ˈlaɪ̯luɹ/ v. defend, protect, resist, justify
 • līlurrkes /ˈlaɪ̯luɹkɜs/ nan. defense
 • līlar /ˈlaɪ̯lɑɹ/ v. establish
 • līler /ˈlaɪ̯lɛɹ/ v. like
 • līm /laɪ̯m/ adv. in
 • līmurr /ˈlaɪ̯muɹ/ v. hop
 • līmar /ˈlaɪ̯mɑɹ/ v. seem, appear, reveal, manifest, expose, confess
 • līn /laɪ̯n/ prep. as
 • līner /ˈlaɪ̯nɛɹ/ v. struggle
 • līs /laɪ̯s/ adv. about
 • līsurr /ˈlaɪ̯suɹ/ v. fix, mend, repair, amend
 • līsir /ˈlaɪ̯sɪɹ/ v. close, shut, expire, block, deter
 • līsh /laɪ̯ʃ/ adv. necessarily
 • līshor /ˈlaɪ̯ʃoɹ/ v. resist, prevent, deter
 • līshurr /ˈlaɪ̯ʃuɹ/ v. show off
 • līshar /ˈlaɪ̯ʃɑɹ/ v. hurt, injure, punish
 • līsher /ˈlaɪ̯ʃɛɹ/ v. write
 • līsherant /ˈlaɪ̯ʃɛɹænt/ nma. author, writer
 • līsar /ˈlaɪ̯sɑɹ/ v. carry
 • līser /ˈlaɪ̯sɛɹ/ v. clip, snip, trim
 • līsr /laɪ̯sɹ/ adv. strongly
 • līsrer /ˈlaɪ̯sɹɛɹ/ v. feed
 • līt /laɪ̯t/ prep. alongside
 • līts /laɪ̯ʦ/ adv. as
 • lītsir /ˈlaɪ̯ʦɪɹ/ v. breed
 • lītser /ˈlaɪ̯ʦɛɹ/ v. book
 • līv /laɪ̯v/ prep. owing to
 • līwurr /ˈlaɪ̯wuɹ/ v. activity
 • līwhar /ˈlaɪ̯ʍɑɹ/ v. interfere
 • līzhor /ˈlaɪ̯ʒoɹ/ v. need (require), need (lack)
 • līzhor /ˈlaɪ̯ʒoɹ/ nin. need
 • līzhurr /ˈlaɪ̯ʒuɹ/ v. recommend, advise, endorse
 • līzhir /ˈlaɪ̯ʒɪɹ/ v. try
 • līzhar /ˈlaɪ̯ʒɑɹ/ v. waste
 • līzar /ˈlaɪ̯zɑɹ/ v. arrive, happen, reach
 • līzarkes /ˈlaɪ̯zɑɹkɜs/ nfe. arrival
 • līch /laɪ̯ʧ/ adv. hardly
 • līchor /ˈlaɪ̯ʧoɹ/ v. know (be acquainted with)
 • līchurr /ˈlaɪ̯ʧuɹ/ v. crunch, chew
 • līchir /ˈlaɪ̯ʧɪɹ/ v. deal, haggle
 • līchirant /ˈlaɪ̯ʧɪɹænt/ nfe. dealer
 • līcher /ˈlaɪ̯ʧɛɹ/ v. perform, behave
 • līyar /ˈlaɪ̯ʤɑɹ/ v. torture, oppress
 • līyer /ˈlaɪ̯ʤɛɹ/ v. pinch
 • līЂor /ˈlaɪ̯ðoɹ/ v. dare
 • līЂar /ˈlaɪ̯ðɑɹ/ v. direct, conduct
 • līЂer /ˈlaɪ̯ðɛɹ/ v. report, notify, inform
 • līЂer /ˈlaɪ̯ðɛɹ/ nfe. report
 • lōbyar /ˈloʊ̯bjɑɹ/ v. rock (move back and forth), toss
 • lōd /loʊ̯d/ adv. fiercely
 • lōf /loʊ̯f/ adv. towards
 • lōfer /ˈloʊ̯fɛɹ/ v. spread, scatter
 • lōhwurr /ˈloʊ̯ħuɹ/ v. hiss
 • lōhy /loʊ̯ɫ/ adv. yearly
 • lōhyir /ˈloʊ̯ɫɪɹ/ v. be (exist), be (permanent state)
 • lōhyar /ˈloʊ̯ɫɑɹ/ v. roam, wander, migrate
 • lōkher /ˈloʊ̯ʈɛɹ/ v. review
 • lōker /ˈloʊ̯kɛɹ/ v. absorb
 • lōker /ˈloʊ̯kɛɹ/ nfe. sponge
 • lōl /loʊ̯l/ prep. for
 • lōlar /ˈloʊ̯lɑɹ/ v. convert, translate
 • lōler /ˈloʊ̯lɛɹ/ v. try (test out)
 • lōmor /ˈloʊ̯moɹ/ v. offer
 • lōmorkes /ˈloʊ̯moɹkɜs/ nan. offer
 • lōmpar /ˈloʊ̯mpɑɹ/ v. guess, speculate, estimate
 • lōmpar /ˈloʊ̯mpɑɹ/ nan. guess
 • lōmar /ˈloʊ̯mɑɹ/ v. discuss, consult, debate
 • lōmarkes /ˈloʊ̯mɑɹkɜs/ nnb. discussion
 • lōn /loʊ̯n/ prep. among
 • lōs /loʊ̯s/ prep. minus
 • lōsh /loʊ̯ʃ/ adv. obediently
 • lōshm /loʊ̯ʃm/ adv. monthly
 • lōsl /loʊ̯sl/ adv. graphically
 • lōt /loʊ̯t/ adv. eventually
 • lōtar /ˈloʊ̯tɑɹ/ v. begin
 • lōv /loʊ̯v/ adv. day after tomorrow
 • lōw /loʊ̯w/ prep. due to
 • lōwhir /ˈloʊ̯ʍɪɹ/ v. recognize
 • lōwhirkes /ˈloʊ̯ʍɪɹkɜs/ nnb. recognition
 • lōwhar /ˈloʊ̯ʍɑɹ/ v. chase
 • lōzher /ˈloʊ̯ʒɛɹ/ v. decay, deteriorate
 • lōchurr /ˈloʊ̯ʧuɹ/ v. stamp
 • lōchir /ˈloʊ̯ʧɪɹ/ v. sentence
 • lōchar /ˈloʊ̯ʧɑɹ/ v. export
 • lōrurr /ˈloʊ̯ɹuɹ/ v. start
 • lōrurr /ˈloʊ̯ɹuɹ/ nan. start, beginning
 • lūd /lʉd/ nnb. assemblage
 • lūdz /lʉʥ/ nma. nineness
 • lūf /lʉf/ nnb. default
 • lūh /lʉh/ nfe. ejection
 • lūhy /lʉɫ/ nin. rail
 • lūj /lʉj/ nfe. straightness
 • lūk /lʉk/ nma. felony
 • lūkh /lʉʈ/ nfe. where
 • lūl /lʉl/ nma. web, net
 • lūlf /lʉlf/ nnb. plate, disk
 • lūlk /lʉlk/ nfe. position
 • lūlm /lʉlm/ nfe. subsequence
 • lūls /lʉls/ nma. symmetry
 • lūlsp /lʉlsp/ nin. choir
 • lūlt /lʉlt/ nma. opponent
 • lūm /lʉm/ nan. doctor
 • lūms /lʉms/ nan. think
 • lūmy /lʉmj/ nin. several
 • lūn /lʉn/ nin. disaster, catastrophe, accident
 • lūnj /lʉnj/ nnb. flunkey
 • lūns /lʉns/ nma. tuna
 • lūnt /lʉnt/ nin. though
 • lūs /lʉs/ nfe. crisis
 • lūsh /lʉʃ/ pron. everything
 • lūsk /lʉsk/ nma. border, boundary, margin, perimeter
 • lūsm /lʉsm/ nin. environmental
 • lūt /lʉt/ nin. capacity
 • lūth /lʉθ/ nma. audience
 • lūtl /lʉtl/ nfe. bodily development
 • lūw /lʉw/ nin. lease
 • lūwh /lʉʍ/ nnb. period
 • lūch /lʉʧ/ nfe. dryness
 • lūx /lʉks/ nfe. knee
 • mob /mob/ nfe. bench
 • mod /mod/ nma. thumb
 • modz /moʥ/ nma. dynamics
 • mof /mof/ nin. formula
 • mog /mog/ nfe. diction
 • moh /moh/ nin. seas
 • mohj /mohj/ nma. unsubstantiality
 • mohy /moɫ/ nin. sap
 • moj /moj/ nma. reason
 • moj /moʤ/ nnb. importance
 • mojim /ˈmojɪm/ adj. reasonable
 • mok /mok/ nin. autumn
 • mokh /moʈ/ nin. myth
 • mokr /mokɹ/ nma. fraud, hoax
 • mol /mol/ det. what
 • mol /mol/ pron. what
 • molk /molk/ nma. ecclesiastical attire
 • molm /molm/ nin. oils, lubricants
 • moln /moln/ nma. basement, cellar
 • molp /molp/ nfe. desire
 • mols /mols/ nfe. destiny, fate
 • molsp /molsp/ nma. soil, dust, clay, brick
 • molt /molt/ nfe. divorce
 • momp /momp/ nma. linen, fabric, textile, napkin
 • mon /mon/ nin. rake
 • monj /monj/ nfe. world
 • mons /mons/ nin. landlord
 • mont /mont/ nan. oldness
 • mop /mop/ nfe. cambion
 • mos /mos/ nfe. gold
 • mosim /ˈmosɪm/ adj. golden
 • mosh /moʃ/ nfe. therapy
 • mosk /mosk/ nma. company
 • moskavuh /ˈmoskavʌ/ v. accompany
 • mosl /mosl/ nma. variegation
 • mosm /mosm/ nin. else
 • mosp /mosp/ nan. citadel
 • most /most/ nma. part
 • mot /mot/ nan. corpse
 • moth /moθ/ nnb. pair
 • motl /motl/ nnb. my
 • mots /moʦ/ nin. put
 • mov /mov/ nin. source
 • movh /moɰ/ nan. which
 • mow /mow/ nma. oh
 • mowd /mʌʊ̯d/ adv. slowly
 • mowdzer /ˈmʌʊ̯ʥɛɹ/ v. embarrass, tease, humiliate
 • mowdr /mʌʊ̯dɹ/ adv. earnestly
 • mowk /mʌʊ̯k/ adv. sufficiently
 • mowl /mʌʊ̯l/ adv. almost
 • mowm /mʌʊ̯m/ prep. regarding
 • mown /mʌʊ̯n/ adv. vividly
 • mowp /mʌʊ̯p/ prep. worth
 • mows /mʌʊ̯s/ adv. later
 • mowshir /ˈmʌʊ̯ʃɪɹ/ v. catch, capture, seize
 • mowsher /ˈmʌʊ̯ʃɛɹ/ v. poise
 • mowt /mʌʊ̯t/ adv. uphill
 • mowtir /ˈmʌʊ̯tɪɹ/ v. hint, indicate, express
 • mowtir /ˈmʌʊ̯tɪɹ/ nma. hint
 • mowzhurr /ˈmʌʊ̯ʒuɹ/ v. perch
 • mowzhar /ˈmʌʊ̯ʒɑɹ/ v. sleep
 • mowzhar /ˈmʌʊ̯ʒɑɹ/ nma. sleep
 • mowzher /ˈmʌʊ̯ʒɛɹ/ v. get
 • mowchir /ˈmʌʊ̯ʧɪɹ/ v. bloom, blossom, flourish
 • mowЂ /mʌʊ̯ð/ adv. silently
 • mowЂar /ˈmʌʊ̯ðɑɹ/ v. meditate
 • mozh /moʒ/ pron. you (masc) all
 • mo’elkir /ˈmoʊ̯i̯lkɪɹ/ adj. west
 • mo’emyer /ˈmoʊ̯i̯mjɛɹ/ adj. whiteness
 • mo’erpor /ˈmoʊ̯i̯ɹpoɹ/ adj. sick, ill, unwell
 • mo’erpores /ˈmoʊ̯i̯ɹpoɹes/ nma. sickness
 • mo’erstar /ˈmoʊ̯i̯ɹstɑɹ/ adj. active
 • mo’exor /ˈmoʊ̯i̯ksoɹ/ adj. small, little, short, low, miniature
 • mo’exar /ˈmoʊ̯i̯ksɑɹ/ adj. air
 • moch /moʧ/ nnb. society
 • moēb /mɔɪ̯b/ prep. underneath
 • moēhwer /ˈmɔɪ̯ħɛɹ/ v. fit, belong
 • moēhy /mɔɪ̯ɫ/ adv. comparatively
 • moēk /mɔɪ̯k/ adv. normally
 • moēkurr /ˈmɔɪ̯kuɹ/ v. jerk
 • moēl /mɔɪ̯l/ adv. somewhat, fairly, pretty, quite, rather
 • moēlurr /ˈmɔɪ̯luɹ/ v. achieve, accomplish
 • moēm /mɔɪ̯m/ adv. here
 • moēmir /ˈmɔɪ̯mɪɹ/ v. investigate, examine, interrogate, audit
 • moēmer /ˈmɔɪ̯mɛɹ/ v. bounce
 • moēn /mɔɪ̯n/ prep. ago
 • moēnurr /ˈmɔɪ̯nuɹ/ v. take
 • moēs /mɔɪ̯s/ adv. comfortably
 • moēshar /ˈmɔɪ̯ʃɑɹ/ v. extinguish, put out, squash
 • moēsher /ˈmɔɪ̯ʃɛɹ/ v. listen
 • moēt /mɔɪ̯t/ prep. of
 • moēth /mɔɪ̯θ/ adv. briefly
 • moēwhor /ˈmɔɪ̯ʍoɹ/ v. diagnose
 • moēch /mɔɪ̯ʧ/ adv. confidently
 • moēchir /ˈmɔɪ̯ʧɪɹ/ v. chat
 • moēchar /ˈmɔɪ̯ʧɑɹ/ v. taste
 • moēЂar /ˈmɔɪ̯ðɑɹ/ v. organize, set up
 • moēЂaric /ˈmɔɪ̯ðɑɹɪc/ nfe. organization
 • mor /moɹ/ nan. challenge
 • morl /moɹl/ nnb. cereal
 • morm /moɹm/ det. you
 • morp /moɹp/ nnb. join
 • mors /moɹs/ nan. surrender
 • morst /moɹst/ nma. sky
 • mort /moɹt/ nan. rigidity
 • mortal /ˈmoɹtal/ nma. mortality (planar)
 • moЂ /moð/ nfe. political
 • mub /mʊb/ nfe. descent
 • mud /mʊd/ nnb. deception
 • mudz /mʊʥ/ nin. precept
 • mudz /mʊʥ/ pron. they (masc), them (masc), theirs (masc)
 • muf /mʊf/ nma. gun
 • muhd /mʌd/ nin. combustibility
 • muhdz /mʌʥ/ nfe. first
 • muhf /mʌf/ nfe. banter
 • muhh /mʌh/ nma. threat
 • muhhy /mʌɫ/ nin. drill
 • muhj /mʌj/ nfe. bead
 • muhk /mʌk/ nan. scale (instrument for weighing)
 • muhkh /mʌʈ/ pron. herself
 • muhl /mʌl/ nma. man
 • muhln /mʌln/ nfe. room (of house)
 • muhlp /mʌlp/ nin. flower
 • muhlpant /ˈmʌlpænt/ nfe. florist
 • muhlsp /mʌlsp/ nnb. cowardice
 • muhm /mʌm/ nma. chicken, fowl
 • muhmp /mʌmp/ nan. reasoning
 • muhmy /mʌmj/ nma. celebrity
 • muhn /mʌn/ nnb. eye
 • muhnj /mʌnj/ nan. operation
 • muhnth /mʌnθ/ nfe. tonight
 • muhn buhj /mʌn bʌj/ nfe. eyelash
 • muhn how /mʌn how/ nfe. eyelid
 • muhn nek /mʌn nɜk/ nma. eyeball
 • muhn sūth /mʌn sʉθ/ nma. glasses
 • muhp /mʌp/ nma. should
 • muhs /mʌs/ nma. paste
 • muhshm /mʌʃm/ nma. enemy, rival
 • muhsm /mʌsm/ nma. star
 • muhsm gawnj /mʌsm gɔnj/ nnb. astronomy
 • muhsm nil /mʌsm nɪl/ nma. planet
 • muhsp /mʌsp/ nin. climate, temperature
 • muhst /mʌst/ nfe. accusation
 • muht /mʌt/ nfe. cathedral
 • muhth /mʌθ/ nma. content
 • muhtl /mʌtl/ nin. sheet
 • muhv /mʌv/ nin. prove
 • muhrl /mʌɹl/ nnb. relapse
 • muhrs /mʌɹs/ nma. evidence, proof
 • muhrst /mʌɹst/ nan. fin (of fish)
 • muhx /mʌks/ nin. war
 • muhxant /ˈmʌksænt/ nnb. warrior
 • muhy /mʊɫ/ nin. mafia, mob
 • muhЂ /mʌð/ nma. pick
 • muj /mʊj/ nan. offspring
 • muk /mʊk/ nin. outcome
 • mul /mʊl/ nfe. seat
 • muln /mʊln/ nfe. third
 • muls /mʊls/ nma. ancestry
 • mulsp /mʊlsp/ nan. harvest
 • mum /mʊm/ nan. box
 • mum /mʊm/ det. our
 • mump /mʊmp/ nfe. pay
 • mumy /mʊmj/ nma. goat
 • mumyē /ˈmʊmji/ nan. trunk (large box)
 • mun /mʊn/ nfe. limit
 • munj /mʊnj/ nan. brain
 • muns /mʊns/ nnb. dimness
 • munt /mʊnt/ nnb. ogre
 • munth /mʊnθ/ nfe. bisection
 • mus /mʊs/ nnb. army
 • mush /mʊʃ/ nnb. verse
 • mushm /mʊʃm/ nfe. evil
 • musk /mʊsk/ nin. local
 • musm /mʊsm/ nnb. pepper
 • musp /mʊsp/ nin. toward
 • must /mʊst/ nma. misinterpretation
 • mut /mʊt/ nfe. meat, flesh
 • muth /mʊθ/ nin. marsh
 • mutl /mʊtl/ nfe. lump, bump
 • muv /mʊv/ nin. loudness
 • muw /mʊw/ nfe. equipment, apparatus, fixture
 • much /mʊʧ/ nma. brook
 • muq /mʊkw/ nma. already
 • murp /mʊɹp/ nnb. salad
 • murst /mʊɹst/ nan. rag
 • mux /mʊks/ nfe. skin, fur, crust
 • mioulspar /ˈmɪo̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. victory
 • mioulsper /ˈmɪo̯ʊ̯lspɛɹ/ adj. tall
 • miousmar /ˈmɪo̯ʊ̯smɑɹ/ adj. fluent
 • miouror /ˈmɪo̯ʊ̯ɹoɹ/ v. quit, give up
 • miouxer /ˈmɪo̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. single
 • mid /mɪd/ nin. spot
 • midz /mɪʥ/ nin. leg
 • mif /mɪf/ nma. calendar
 • mig /mɪg/ nma. fail
 • mih /mɪh/ nnb. jungle
 • mihj /mɪhj/ nnb. obstinancy
 • mihy /mɪɫ/ nnb. mug
 • mij /mɪʤ/ nnb. neighbor
 • mij /mɪj/ nfe. code
 • mik /mɪk/ nan. protagonist, idol
 • mikh /mɪʈ/ nma. food
 • mikh /mɪʈ/ v. eat
 • mikant /ˈmɪkænt/ nin. hero
 • mikantavuh /ˈmɪkænˌtavʌ/ nin. heroic
 • mil /mɪl/ nnb. tax
 • milf /mɪlf/ nma. enough
 • milm /mɪlm/ nin. master
 • mils /mɪls/ nma. metro
 • milsp /mɪlsp/ nfe. folder
 • milt /mɪlt/ nfe. stem
 • mim /mɪm/ nma. business
 • mim vej /mɪm vɜj/ nin. office
 • mimy /mɪmj/ nfe. sauce
 • mins /mɪns/ nnb. mind
 • mint /mɪnt/ nma. millennium
 • mipr /mɪpɹ/ nnb. expensive
 • mis /mɪs/ nin. tomb
 • mish /mɪʃ/ pron. something
 • misk /mɪsk/ nin. low
 • misk lumy /mɪsk lʊmj/ nma. lower class
 • misl /mɪsl/ nan. reptile
 • mism /mɪsm/ nnb. ghost
 • misn /mɪsn/ nfe. serve
 • misp /mɪsp/ nfe. family
 • mit /mɪt/ nnb. specialist
 • miv /mɪv/ nfe. crystal
 • mivh /mɪɰ/ nin. rotation
 • mivl /mɪvl/ nin. people
 • miw /mɪw/ nfe. chapter
 • miwh /mɪʍ/ nan. various
 • mich /mɪʧ/ pron. none
 • miq /mɪkw/ nma. patent
 • mir /mɪɹ/ nma. escape
 • mir /mɪɹ/ art. a
 • mirl /mɪɹl/ nma. hell
 • mirs /mɪɹs/ nin. crossing
 • mirst /mɪɹst/ nan. ministry
 • mirv /mɪɹv/ det. something
 • mirəkəl /ˈmɪɹəkəl/ nnb. divine magic
 • miЂ /mɪð/ nin. lateness
 • msoēf /msɔɪ̯f/ prep. unlike
 • msāl /mseɪ̯l/ prep. about
 • mab /mæb/ nnb. ink
 • mabant /ˈmæbænt/ nin. stamp
 • madz /mæʥ/ nnb. tenness
 • maf /mæf/ nan. disillusionment
 • mafl /mæfl/ nan. philosophy
 • mah /mæh/ nnb. unpleasure
 • mahb /mɑb/ nnb. harmony, melody
 • mahd /mɑd/ nnb. cotton
 • mahf /mɑf/ nma. virte
 • mahfr /mɑfɹ/ nin. mosquito
 • mahh /mɑh/ nin. there
 • mahhj /mɑhj/ nin. from
 • mahhy /mɑɫ/ nma. catch
 • mahj /mɑʤ/ nin. fascism
 • mahj /mæhj/ nma. warfare
 • mahk /mɑk/ nan. picture
 • mahl /mɑl/ nma. exit
 • mahls /mɑls/ nma. clinic
 • mahlsp /mɑlsp/ nnb. twin
 • mahlt /mɑlt/ nma. dart
 • mahmy /mɑmj/ nfe. sea
 • mahnj /mɑnj/ nfe. mess, rubble, debris
 • mahnjim /ˈmɑnjɪm/ adj. messy
 • mahs /mɑs/ nan. grain
 • mahsh /mɑʃ/ nma. significant
 • mahshl /mɑʃl/ nma. cupboard
 • mahsm /mɑsm/ nnb. spouse
 • mahsp /mɑsp/ nin. contain
 • mahst /mɑst/ nan. metropolis
 • maht /mɑt/ nnb. frequency
 • mahth /mɑθ/ nnb. iron
 • mahw /mæħ/ nma. sphericity
 • mahzhah /ˈmɑʒɑ/ nm. arcane magic
 • mahx /mɑks/ nma. bath
 • mahy /mæɫ/ nin. island
 • maj /mæʤ/ nin. undertaking
 • mak /mæk/ nma. hit
 • makh /mæʈ/ nin. pet
 • mal /mæl/ nfe. ray (of light), radius
 • maluhm /ˈmælʌm/ nan. match (for fire)
 • malf /mælf/ nan. nonobservance
 • malm /mælm/ nan. soap
 • malsp /mælsp/ nfe. stripe, strip, ribbon
 • malt /mælt/ nin. price, fee, value
 • mam /mæm/ nin. drink, beverage
 • mamy /mæmj/ nan. insanity, madness
 • man /mæn/ nfe. water
 • manj /mænj/ nma. do
 • mas /mæs/ nfe. liquor
 • mash /mæʃ/ nfe. grow
 • mashn /mæʃn/ nnb. sevenness
 • mask /mæsk/ nan. check
 • masm /mæsm/ nan. floor
 • masp /mæsp/ nma. them
 • mat /mæt/ nan. harmonics
 • matl /mætl/ nnb. courtesy
 • mav /mæv/ nfe. altitude
 • maw /mæw/ nnb. sanity
 • mawb /mɔb/ nfe. shape
 • mawd /mɔd/ nma. technology
 • mawdkin /ˈmɔdkɪn/ adj. technological
 • mawdz /mɔʥ/ nma. investment
 • mawdr /mɔdɹ/ nma. rest, repose
 • mawf /mɔf/ nnb. dead
 • mawg /mɔg/ det. we
 • mawh /mɔh/ nfe. head activity
 • mawh /mæʍ/ nma. the future
 • mawhw /mɔħ/ nma. spell, primal
 • mawhy /mɔɫ/ nnb. match (game), contest
 • mawj /mɔʤ/ nin. tell
 • mawk /mɔk/ nnb. blur
 • mawl /mɔl/ num. third
 • mawlk /mɔlk/ nan. chin
 • mawln /mɔln/ nnb. contentment
 • mawlp /mɔlp/ nma. orthodoxy
 • mawls /mɔls/ nin. sensuality
 • mawlsp /mɔlsp/ nin. beak
 • mawlt /mɔlt/ nma. umbrella
 • mawm /mɔm/ nma. pear
 • mawmp /mɔmp/ nfe. criticism of the arts
 • mawmy /mɔmj/ nin. boyfriend, girlfriend, mistress
 • mawn /mɔn/ nfe. stake
 • mawnj /mɔnj/ nfe. result
 • mawnt /mɔnt/ nma. legal action
 • mawp /mɔp/ det. last (also adjective)
 • maws /mɔs/ nma. gift
 • mawsh /mɔʃ/ nan. fear
 • mawshl /mɔʃl/ nma. panther therian
 • mawsk /mɔsk/ nma. trauma
 • mawsm /mɔsm/ nnb. prison, jail
 • mawsmant /ˈmɔsmænt/ nma. prisoner
 • mawsp /mɔsp/ nan. discuss
 • mawst /mɔst/ nnb. inexpedience
 • mawt /mɔt/ nma. apology
 • mawth /mɔθ/ nma. raft
 • mawtl /mɔtl/ nma. therapy, medical treatment
 • mawv /mɔv/ nan. seaweed
 • mawv /mɔv/ det. their
 • mawvh /mɔɰ/ nma. sibling
 • mawwh /mɔʍ/ nin. film
 • mawch /mɔʧ/ nfe. excrement, shit
 • mawrst /mɔɹst/ nfe. sun
 • mawrt /mɔɹt/ nma. receipts
 • mawx /mɔks/ nnb. scene
 • mawЂ /mɔð/ nin. any
 • ma’elspurr /ˈmeɪ̯i̯lspuɹ/ adj. yourself
 • ma’elspar /ˈmeɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. old, former, antique
 • ma’elsparyē /ˈmeɪ̯i̯lspɑɹji/ adj. ancient
 • ma’emyar /ˈmeɪ̯i̯mjɑɹ/ adj. walk
 • ma’emyer /ˈmeɪ̯i̯mjɛɹ/ adj. sophisticated, intricate
 • ma’enor /ˈmeɪ̯i̯noɹ/ adj. fresh, raw
 • ma’enyar /ˈmeɪ̯i̯njɑɹ/ adj. addicted
 • ma’esmor /ˈmeɪ̯i̯smoɹ/ adj. weakness
 • ma’esmer /ˈmeɪ̯i̯smɛɹ/ adj. worker, doer
 • ma’esprir /ˈmeɪ̯i̯spɹɪɹ/ v. heal, cure
 • ma’estar /ˈmeɪ̯i̯stɑɹ/ adj. great (excellent), awesome
 • ma’erstir /ˈmeɪ̯i̯ɹstɪɹ/ adj. cool (slightly cold)
 • ma’exor /ˈmeɪ̯i̯ksoɹ/ adj. backward
 • ma’exurr /ˈmeɪ̯i̯ksuɹ/ adj. intimate
 • ma’exurr liouskurr /ˈmeɪ̯i̯ksuɹ ˈlɪo̯ʊ̯skuɹ/ nnb. underwear
 • ma’exir /ˈmeɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. alternate
 • ma’exar /ˈmeɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. sore
 • ma’exer /ˈmeɪ̯i̯ksɛɹ/ adj. left
 • mach /mæʧ/ nfe. lizard
 • mar /mɑɹ/ art. some
 • marl /mæɹl/ nfe. rust
 • marl /mɑɹl/ det. most (also adverb)
 • marst /mæɹst/ nma. anyone
 • max /mæks/ nin. scarf
 • mādzir /ˈmeɪ̯ʥɪɹ/ v. come
 • mādzer /ˈmeɪ̯ʥɛɹ/ v. allocate
 • māhwurr /ˈmeɪ̯ħuɹ/ v. remove, take out, deprive, take away, erase
 • māhyir /ˈmeɪ̯ɫɪɹ/ v. certify
 • māhyiric /ˈmeɪ̯ɫɪɹɪc/ nin. certificate
 • māhyar /ˈmeɪ̯ɫɑɹ/ v. buy
 • māhyer /ˈmeɪ̯ɫɛɹ/ v. bribe
 • māk /meɪ̯k/ adv. yet
 • māker /ˈmeɪ̯kɛɹ/ v. import
 • māl /meɪ̯l/ prep. for (the purpose of)
 • mālor /ˈmeɪ̯loɹ/ v. monitor, follow
 • mām /meɪ̯m/ prep. in addition to
 • mān /meɪ̯n/ adv. all the time
 • mās /meɪ̯s/ adv. northwest
 • māshar /ˈmeɪ̯ʃɑɹ/ v. uncover
 • māsyar /ˈmeɪ̯sjɑɹ/ v. restrict, restrain
 • māt /meɪ̯t/ adv. still
 • mātsurr /ˈmeɪ̯ʦuɹ/ v. graze (feed on)
 • mātsar /ˈmeɪ̯ʦɑɹ/ v. examine
 • mātsarkes /ˈmeɪ̯ʦɑɹkɜs/ nan. exam
 • mātwir /ˈmeɪ̯twɪɹ/ v. feel (perceive, sense), notice
 • mātwirkes /ˈmeɪ̯twɪɹkɜs/ nfe. feeling
 • māzhar /ˈmeɪ̯ʒɑɹ/ v. choose
 • māzharkes /ˈmeɪ̯ʒɑɹkɜs/ nma. choice
 • māchor /ˈmeɪ̯ʧoɹ/ v. lick
 • māchurr /ˈmeɪ̯ʧuɹ/ v. harm
 • mārer /ˈmeɪ̯ɹɛɹ/ v. rule, reign, dominate
 • mārer /ˈmeɪ̯ɹɛɹ/ nma. rule (law, regulation)
 • mārerant /ˈmeɪ̯ɹɛɹænt/ nin. ruler
 • med /mɜd/ nnb. the bleak
 • medr /mɜdɹ/ nnb. wear
 • mehy /mɜɫ/ nnb. conformity
 • mej /mɜj/ nan. space
 • mej /mɜʤ/ nma. unbelief
 • mek /mɜk/ nfe. dune
 • mel /mɜl/ nin. top (clothing)
 • melm /mɜlm/ nma. retaliation
 • melsp /mɜlsp/ nma. wound
 • mem /mɜm/ nfe. loser
 • memy /mɜmj/ nnb. trail
 • men /mɜn/ nin. increase
 • menj /mɜnj/ nma. poultry
 • mens /mɜns/ nfe. executive
 • mep /mɜp/ nan. therian (general)
 • mes /mɜs/ nan. ambiguity
 • mesh /mɜʃ/ nnb. rule
 • meshm /mɜʃm/ nin. spasm
 • mesk /mɜsk/ nin. cuisine
 • mest /mɜst/ nfe. abdomen
 • met /mɜt/ nma. hip
 • metl /mɜtl/ nfe. rhythm
 • mew /mɜw/ nin. production
 • me’odurr /ˈmio̯ʊ̯duɹ/ v. peer, glance, squint, blink
 • me’olkir /ˈmio̯ʊ̯lkɪɹ/ adj. dumb (speechless)
 • me’olmir /ˈmio̯ʊ̯lmɪɹ/ adj. angry
 • me’olmires /ˈmio̯ʊ̯lmɪɹes/ nnb. anger
 • me’olspar /ˈmio̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. awake, aware, conscious
 • me’olturr /ˈmio̯ʊ̯ltuɹ/ adj. wolf
 • me’omir /ˈmio̯ʊ̯mɪɹ/ v. retreat
 • me’ompurr /ˈmio̯ʊ̯mpuɹ/ adj. short, low
 • me’onser /ˈmio̯ʊ̯nsɛɹ/ adj. yellowness
 • me’owher /ˈmio̯ʊ̯ʍɛɹ/ v. scream
 • me’ozar /ˈmio̯ʊ̯zɑɹ/ v. appeal
 • me’orstar /ˈmio̯ʊ̯ɹstɑɹ/ adj. sour, bitter
 • me’oxurr /ˈmio̯ʊ̯ksuɹ/ adj. villain
 • me’oxar /ˈmio̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. stupid, dumb
 • me’oxer /ˈmio̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. humble, modest
 • mech /mɜʧ/ nfe. kidney
 • merl /mɛɹl/ det. an
 • mex /mɜks/ nan. extraneousness
 • mēb /mib/ nin. prophet
 • mēdz /miʥ/ nin. continent
 • mēdr /midɹ/ nnb. hour
 • mēf /mif/ nma. movement
 • mēfr /mifɹ/ nnb. or
 • mēg /mig/ nan. panorama
 • mēhw /miħ/ nin. your
 • mēhy /miɫ/ nan. story
 • mēj /miʤ/ nma. bone
 • mēj /mij/ nan. slave
 • mēk /mik/ nin. time
 • mēkh /miʈ/ nma. semiliquidity
 • mēkl /mikl/ nin. sheep
 • mēkr /mikɹ/ nin. speak
 • mēlf /milf/ nnb. polisocioecon principle
 • mēlk /milk/ nma. quadrication
 • mēln /miln/ nnb. den
 • mēls /mils/ nfe. capsule
 • mēlsp /milsp/ nin. south
 • mēlt /milt/ nin. doll, puppet
 • mēm /mim/ nma. effect
 • mēms /mims/ nma. tent, canvas
 • mēmy /mimj/ nfe. issue
 • mēn /min/ nan. entitlement
 • mēnj /minj/ nma. phone
 • mēns /mins/ nnb. church
 • mēnt /mint/ nnb. bruise
 • mēnth /minθ/ nma. current
 • mēp /mip/ nma. vice
 • mēpl /mipl/ nnb. take
 • mēs /mis/ nin. loop
 • mēsh /miʃ/ nnb. fountain
 • mēshl /miʃl/ nfe. furrow
 • mēshm /miʃm/ nma. imagination
 • mēshn /miʃn/ nin. social class and status
 • mēsk /misk/ nma. order
 • mēsk /misk/ v. order
 • mēsl /misl/ nan. genetics
 • mēsm /mism/ nnb. chasm
 • mēsn /misn/ nan. colony
 • mēsp /misp/ nin. condition (requirement, stipulation)
 • mēsr /misɹ/ nnb. free
 • mēt /mit/ nan. beginning
 • mēth /miθ/ nfe. credit (of money)
 • mētl /mitl/ nfe. treasure
 • mēts /miʦ/ nma. home
 • mēv /miv/ nma. wage
 • mēvh /miɰ/ nma. the present
 • mēvl /mivl/ nfe. clock
 • mēw /miw/ nnb. littleness
 • mēwh /miʍ/ nan. exaggeration
 • mēːkō /ˈmiːkoʊ̯/ nma. shrineward
 • mēahhyurr /ˈmiɑ̯ɫuɹ/ v. manage
 • mēahhyurrant /ˈmiɑ̯ɫuɹænt/ nin. manager
 • mēahlspurr /ˈmiɑ̯lspuɹ/ v. multiply, reproduce, expand
 • mēahlspir /ˈmiɑ̯lspɪɹ/ adj. dangerous
 • mēahlspires /ˈmiɑ̯lspɪɹes/ nan. danger
 • mēahlspar /ˈmiɑ̯lspɑɹ/ adj. whether
 • mēahlar /ˈmiɑ̯lɑɹ/ v. inspect
 • mēahler /ˈmiɑ̯lɛɹ/ v. pollute, contaminate, stain
 • mēahmyor /ˈmiɑ̯mjoɹ/ adj. black, dark, blue, purple, green
 • mēahmyor vawk /ˈmiɑ̯mjoɹ vɔk/ nma. liver
 • mēahspror /ˈmiɑ̯spɹoɹ/ v. kick
 • mēahser /ˈmiɑ̯sɛɹ/ v. sweep
 • mēahtlurr /ˈmiɑ̯tluɹ/ adj. top
 • mēahxor /ˈmiɑ̯ksoɹ/ adj. lose
 • mēahxurr /ˈmiɑ̯ksuɹ/ adj. analytic
 • mēahxar /ˈmiɑ̯ksɑɹ/ adj. common, normal, regular, medium
 • mēarstar /ˈmiɑ̯ɹstɑɹ/ adj. wear
 • mēr /miɹ/ nan. entertainer
 • mērl /miɹl/ nin. see
 • mērp /miɹp/ nma. premonition
 • mērs /miɹs/ nan. post letter
 • mērst /miɹst/ nma. vocabulary
 • mērt /miɹt/ nin. abnormality
 • mēx /miks/ nan. life (lifetime)
 • mēЂ /mið/ nan. list
 • mīd /maɪ̯d/ adv. anywhere
 • mīdzurr /ˈmaɪ̯ʥuɹ/ v. tell
 • mīf /maɪ̯f/ adv. momentarily
 • mīh /maɪ̯h/ adv. psychologically
 • mīhwurr /ˈmaɪ̯ħuɹ/ v. read
 • mīhyar /ˈmaɪ̯ɫɑɹ/ v. give
 • mīk /maɪ̯k/ adv. behind, back
 • mīkurr /ˈmaɪ̯kuɹ/ v. look
 • mīl /maɪ̯l/ adv. however
 • mīlor /ˈmaɪ̯loɹ/ v. change, modify, vary, differ
 • mīlor /ˈmaɪ̯loɹ/ nma. change
 • mīm /maɪ̯m/ adv. how
 • mīmor /ˈmaɪ̯moɹ/ v. claim, allege
 • mīmir /ˈmaɪ̯mɪɹ/ v. escape, flee
 • mīs /maɪ̯s/ adv. nowhere
 • mīsh /maɪ̯ʃ/ adv. most
 • mīshor /ˈmaɪ̯ʃoɹ/ v. deposit
 • mīshurr /ˈmaɪ̯ʃuɹ/ v. spit
 • mīshurr /ˈmaɪ̯ʃuɹ/ nin. saliva
 • mīshir /ˈmaɪ̯ʃɪɹ/ v. ignore, overlook
 • mīshar /ˈmaɪ̯ʃɑɹ/ v. bump
 • mīsher /ˈmaɪ̯ʃɛɹ/ v. polish, shine
 • mīsn /maɪ̯sn/ adv. rarely
 • mītir /ˈmaɪ̯tɪɹ/ v. increase, expand, raise, enhance, gain
 • mīthar /ˈmaɪ̯θɑɹ/ v. indulge
 • mīther /ˈmaɪ̯θɛɹ/ v. speak, pronounce
 • mītsar /ˈmaɪ̯ʦɑɹ/ v. erode
 • mītar /ˈmaɪ̯tɑɹ/ v. inspire, influence, encourage
 • mītror /ˈmaɪ̯tɹoɹ/ v. fly
 • mītrorkes /ˈmaɪ̯tɹoɹkɜs/ nma. flight
 • mīzhurr /ˈmaɪ̯ʒuɹ/ v. create
 • mīzhar /ˈmaɪ̯ʒɑɹ/ v. roar
 • mīzher /ˈmaɪ̯ʒɛɹ/ v. paralyze
 • mīchor /ˈmaɪ̯ʧoɹ/ v. cooperate, collaborate
 • mīchurr /ˈmaɪ̯ʧuɹ/ v. govern
 • mīchurrkes /ˈmaɪ̯ʧuɹkɜs/ nma. government
 • mīchir /ˈmaɪ̯ʧɪɹ/ v. snatch
 • mīchar /ˈmaɪ̯ʧɑɹ/ v. wonder
 • mīcher /ˈmaɪ̯ʧɛɹ/ v. lead
 • mīror /ˈmaɪ̯ɹoɹ/ v. show
 • mīrer /ˈmaɪ̯ɹɛɹ/ det. these
 • mīЂ /maɪ̯ð/ adv. northwards
 • mīЂar /ˈmaɪ̯ðɑɹ/ v. spin, swirl
 • mōd /moʊ̯d/ prep. before
 • mōfl /moʊ̯fl/ adv. instinctively
 • mōhy /moʊ̯ɫ/ adv. superficially
 • mōhyar /ˈmoʊ̯ɫɑɹ/ v. fling
 • mōhyer /ˈmoʊ̯ɫɛɹ/ v. flash
 • mōjō /ˈmoʊ̯ʤoʊ̯/ nm. mystical magic
 • mōk /moʊ̯k/ adv. sincerely
 • mōkl /moʊ̯kl/ adv. brightly
 • mōl /moʊ̯l/ adv. cleverly
 • mōlar /ˈmoʊ̯lɑɹ/ v. long (want for)
 • mōler /ˈmoʊ̯lɛɹ/ v. own, possess
 • mōlerant /ˈmoʊ̯lɛɹænt/ nnb. owner
 • mōm /moʊ̯m/ adv. nearby
 • mōp /moʊ̯p/ prep. around
 • mōs /moʊ̯s/ adv. nearly
 • mōshor /ˈmoʊ̯ʃoɹ/ v. embark
 • mōsar /ˈmoʊ̯sɑɹ/ v. live
 • mōsar /ˈmoʊ̯sɑɹ/ nin. life (living organism)
 • mōt /moʊ̯t/ adv. frequently
 • mōw /moʊ̯w/ prep. behind
 • mōzar /ˈmoʊ̯zɑɹ/ v. cross
 • mōch /moʊ̯ʧ/ adv. quarterly
 • mōchurr /ˈmoʊ̯ʧuɹ/ v. blast
 • mōЂer /ˈmoʊ̯ðɛɹ/ v. criticize
 • mōЂeric /ˈmoʊ̯ðɛɹɪc/ nin. critique
 • mōЂershē /ˈmoʊ̯ðɛɹshi/ adj. critical
 • mūb /mʉb/ nnb. compromise
 • mūd /mʉd/ nma. stalemate
 • mūf /mʉf/ nfe. social convention
 • mūfl /mʉfl/ nma. unaccustomedness
 • mūhy /mʉɫ/ nfe. temple
 • mūk /mʉk/ nnb. catalog
 • mūln /mʉln/ nan. later
 • mūm /mʉm/ nan. ground
 • mūms /mʉms/ nnb. flu
 • mūmy /mʉmj/ nan. decade
 • mūn /mʉn/ nma. ring
 • mūp /mʉp/ nfe. thus
 • mūs /mʉs/ nfe. road
 • mūsh /mʉʃ/ nin. coffin
 • mūsk /mʉsk/ nma. cooperation
 • mūst /mʉst/ nnb. crest
 • mūt /mʉt/ nnb. style
 • mūth /mʉθ/ nnb. since
 • mūr /mʉɹ/ nma. cone
 • mūrs /mʉɹs/ nin. ferry
 • mūrst /mʉɹst/ nfe. contents
 • mūx /mʉks/ nin. media
 • nod /nod/ nma. elysium
 • nodz /noʥ/ nnb. lack of feeling
 • nof /nof/ nin. circus
 • noh /noh/ nin. tooth
 • nohj /nohj/ nfe. know
 • nohw /noħ/ nnb. now
 • nohant /ˈnohænt/ nan. dentist
 • nohy /noɫ/ nnb. land
 • noj /noj/ nma. dullness
 • nok /nok/ nan. goal
 • nokh /noʈ/ nin. malefactor
 • nol /nol/ nin. toilet
 • nolf /nolf/ nma. chord
 • nolm /nolm/ nfe. fan (enthusiast)
 • nols /nols/ nma. play
 • nolsp /nolsp/ nin. servant
 • nolsant /ˈnolsænt/ nin. player
 • nolt /nolt/ nma. true
 • nomp /nomp/ nma. represent
 • nons /nons/ nan. buy
 • nonth /nonθ/ nfe. typicality
 • nop /nop/ nfe. leaf, foliage
 • nopr /nopɹ/ nin. devil
 • nosh /noʃ/ nin. hardness
 • nosm /nosm/ nma. bud, embryo, fetus
 • nosp /nosp/ nfe. legend
 • nost /nost/ nnb. accent (of language)
 • not /not/ nfe. steel
 • notl /notl/ nfe. acquittal
 • nov /nov/ nnb. contention
 • nowdzer /ˈnʌʊ̯ʥɛɹ/ v. act, behave
 • nowdzerkes /ˈnʌʊ̯ʥɛɹkɜs/ nan. behavior
 • nowhy /nʌʊ̯ɫ/ adv. curiously
 • nowl /nʌʊ̯l/ adv. fearfully
 • nowm /nʌʊ̯m/ adv. continuously
 • nowt /nʌʊ̯t/ adv. weekly
 • nowther /ˈnʌʊ̯θɛɹ/ v. spawn
 • nowzher /ˈnʌʊ̯ʒɛɹ/ v. exclude
 • nowzar /ˈnʌʊ̯zɑɹ/ v. cast
 • nowyar /ˈnʌʊ̯ʤɑɹ/ v. discover
 • nowyarkes /ˈnʌʊ̯ʤɑɹkɜs/ nma. discovery
 • nowЂurr /ˈnʌʊ̯ðuɹ/ v. present, introduce
 • no’emsor /ˈnoʊ̯i̯msoɹ/ adj. nice
 • no’emyir /ˈnoʊ̯i̯mjɪɹ/ adj. lazy
 • no’ezir /ˈnoʊ̯i̯zɪɹ/ v. slide
 • no’exor /ˈnoʊ̯i̯ksoɹ/ adj. won’t
 • no’exer /ˈnoʊ̯i̯ksɛɹ/ adj. vice
 • noch /noʧ/ pron. he, him, his, it (masc), its (masc)
 • noēd /nɔɪ̯d/ adv. currently
 • noēdzar /ˈnɔɪ̯ʥɑɹ/ v. lure
 • noēder /ˈnɔɪ̯dɛɹ/ v. go
 • noēf /nɔɪ̯f/ adv. interestingly
 • noēh /nɔɪ̯h/ adv. joyfully
 • noēk /nɔɪ̯k/ adv. extremely
 • noēkhar /ˈnɔɪ̯ʈɑɹ/ v. enclosure
 • noēl /nɔɪ̯l/ prep. according to
 • noēlar /ˈnɔɪ̯lɑɹ/ v. pay
 • noēm /nɔɪ̯m/ prep. times
 • noēser /ˈnɔɪ̯sɛɹ/ v. exploit
 • noētsar /ˈnɔɪ̯ʦɑɹ/ v. fade
 • noēzhar /ˈnɔɪ̯ʒɑɹ/ v. occur
 • noēzar /ˈnɔɪ̯zɑɹ/ v. date, go out, escort
 • noēchar /ˈnɔɪ̯ʧɑɹ/ v. run
 • noēcharant /ˈnɔɪ̯ʧɑɹænt/ nan. runner
 • noēcher /ˈnɔɪ̯ʧɛɹ/ v. shoot, propel, hurl, fire (detonate weapon), blast
 • noēror /ˈnɔɪ̯ɹoɹ/ v. work (be employed), work (toil)
 • noēror /ˈnɔɪ̯ɹoɹ/ nma. work
 • noērorant /ˈnɔɪ̯ɹoɹænt/ nnb. worker, employee
 • noēЂurr /ˈnɔɪ̯ðuɹ/ v. throw, toss, hurl, fling
 • norst /noɹst/ nin. gallery (art), exhibit
 • nox /noks/ nfe. dirt
 • noxim /ˈnoksɪm/ adj. dirty
 • noЂ /noð/ nnb. ceremony
 • nud /nʊd/ nfe. hard
 • nuf /nʊf/ nin. level (degree, stage)
 • nug /nʊg/ nma. valhalla
 • nuh /nʊh/ nma. combatant
 • nuhd /nʌd/ nma. semitransparency
 • nuhhy /nʌɫ/ nma. rejoicing
 • nuhj /nʌʤ/ nnb. bucket
 • nuhj /nʌj/ nnb. however
 • nuhj /nʊhj/ nfe. insignificance
 • nuhk /nʌk/ nma. trap
 • nuhl /nʌl/ nfe. frame, hull
 • nuhlk /nʌlk/ nfe. compass
 • nuhlm /nʌlm/ nfe. more
 • nuhln /nʌln/ nma. exilian (eth)
 • nuhlsp /nʌlsp/ nin. route
 • nuhm /nʌm/ nfe. act
 • nuhms /nʌms/ nma. unpreparedness
 • nuhmy /nʌmj/ nan. indeed
 • nuhn /nʌn/ nin. spike
 • nuhnj /nʌnj/ nfe. ritual
 • nuhns /nʌns/ nan. demand
 • nuhp /nʌp/ det. his, her, its
 • nuhpr /nʌpɹ/ nan. goodness
 • nuhs /nʌs/ nma. sample
 • nuhsh /nʌʃ/ nnb. shaft
 • nuhsk /nʌsk/ nan. individual
 • nuhsm /nʌsm/ nfe. spell (time)
 • nuhst /nʌst/ nin. object
 • nuht /nʌt/ nnb. this
 • nuhv /nʌv/ nfe. envoy
 • nuhw /nʊħ/ nma. midriff
 • nuhrst /nʌɹst/ nnb. justice
 • nuhx /nʌks/ nin. concavity
 • nuhy /nʊɫ/ nin. breakfast
 • nuj /nʊj/ nma. saw
 • nuk /nʊk/ nma. expedience
 • nul /nʊl/ nnb. wealth
 • nulsp /nʊlsp/ nin. notch
 • numy /nʊmj/ nma. peasant
 • nun /nʊn/ nan. despite
 • nunj /nʊnj/ nan. evolution
 • nunt /nʊnt/ nnb. impossibility
 • nup /nʊp/ nma. temperance
 • nupr /nʊpɹ/ nfe. night
 • nus /nʊs/ nin. condemnation
 • nush /nʊʃ/ nnb. economics
 • nush /nʊʃ/ pron. you all, yours (pl)
 • nusk /nʊsk/ nma. forest
 • nusm /nʊsm/ nma. soup
 • nusp /nʊsp/ nfe. spa (mineral spring)
 • nutl /nʊtl/ nan. animals
 • nuv /nʊv/ nan. tense
 • nurp /nʊɹp/ nnb. refusal
 • nurst /nʊɹst/ nnb. vest
 • nuЂ /nʊð/ nnb. instead
 • nioufor /ˈnɪo̯ʊ̯foɹ/ v. foster, adopt
 • nioumar /ˈnɪo̯ʊ̯mɑɹ/ v. be (age)
 • niouspor /ˈnɪo̯ʊ̯spoɹ/ adj. vibrant
 • niouzurr /ˈnɪo̯ʊ̯zuɹ/ v. manipulate
 • niouxer /ˈnɪo̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. civilization
 • nid /nɪd/ nma. outside
 • nif /nɪf/ nnb. chard
 • nig /nɪg/ nfe. pumpkin
 • nihy /nɪɫ/ nnb. breed
 • nij /nɪj/ nnb. animal husbandry
 • nij /nɪʤ/ nan. tedium
 • nik /nɪk/ nma. behavioral health
 • nikōmuh /ˈnɪkoʊ̯mʌ/ num. million
 • nil /nɪl/ nfe. son
 • nilm /nɪlm/ nin. become
 • nim /nɪm/ nan. mood
 • nimy /nɪmj/ nan. turtle
 • nin /nɪn/ nma. tablet
 • ninj /nɪnj/ nin. gum
 • nins /nɪns/ nfe. doubleness
 • nis /nɪs/ nfe. environment (natural world)
 • nish /nɪʃ/ nfe. remains, remnant
 • nisl /nɪsl/ nfe. porch, veranda, terrace
 • nism /nɪsm/ nfe. dry
 • nisp /nɪsp/ nma. will
 • nist /nɪst/ nfe. trench
 • nisr /nɪsɹ/ nnb. mean
 • nit /nɪt/ nan. drug
 • nitdel /ˈnɪtdɜl/ nma. drugstore
 • nith /nɪθ/ nma. team
 • nich /nɪʧ/ nan. version
 • nir /nɪɹ/ art. a
 • nirp /nɪɹp/ nma. chaos
 • nix /nɪks/ nin. diaper
 • nthork /nθoɹk/ det. anybody
 • nthuhs /nθʌs/ det. all
 • nthūl /nθʉl/ det. some
 • nad /næd/ nfe. travel
 • nadz /næʥ/ nfe. bad speech
 • naf /næf/ nan. soliloquy
 • nah /næh/ nan. accompaniment
 • nahd /nɑd/ nnb. desert
 • nahd toh /nɑd toh/ nfe. camel
 • nahf /nɑf/ nma. decrease
 • nahhw /nɑħ/ nin. toughness
 • nahhy /nɑɫ/ nnb. ant
 • nahk /nɑk/ nma. rivers
 • nahlsp /nɑlsp/ nnb. person
 • nahlspkin /ˈnɑlspkɪn/ adj. personal
 • nahm /nɑm/ nan. gene
 • nahmp /nɑmp/ nan. approach
 • nahmy /nɑmj/ nan. advice
 • nahn /nɑn/ nma. tendency
 • nahnj /nɑnj/ nma. pungency
 • nahns /nɑns/ nfe. liquefaction
 • nahnt /nɑnt/ nma. garishness
 • nahp /nɑp/ nin. spectator
 • nahsk /nɑsk/ nan. youngster
 • nahsm /nɑsm/ nfe. around
 • nahsn /nɑsn/ nin. through glass
 • nahsp /nɑsp/ nnb. weakness
 • naht /nɑt/ nin. walk
 • nahtl /nɑtl/ nnb. periodical
 • nahv /nɑv/ nan. selfishness
 • nahx /nɑks/ nma. well
 • nak /næk/ nnb. tour
 • nal /næl/ nnb. mail
 • nalk /nælk/ nma. emotion, affection
 • nalm /nælm/ nnb. bravery
 • nalsp /nælsp/ nnb. inequality
 • nam /næm/ nma. justification
 • namy /næmj/ nnb. recognize
 • nan /næn/ nma. computer
 • nanj /nænj/ nfe. aristocracy
 • nans /næns/ nnb. demise
 • nap /næp/ nfe. extraction
 • nas /næs/ nma. caterpillar
 • nasm /næsm/ nan. productiveness
 • nasr /næsɹ/ nfe. wise person
 • nath /næθ/ nma. snake
 • nath /næθ/ pron. you (masc), yours (masc)
 • natl /nætl/ nfe. extortion
 • nats /næʦ/ nan. as
 • naw /næw/ det. the
 • nawb /nɔb/ nma. top
 • nawd /nɔd/ nma. smoke
 • nawdz /nɔʥ/ nan. expression (facial)
 • nawf /nɔf/ nma. scar
 • nawg /nɔg/ nan. ridicule
 • nawhy /nɔɫ/ nma. novel
 • nawk /nɔk/ nfe. variable
 • nawkr /nɔkɹ/ nfe. rashness
 • nawl /nɔl/ nan. fence
 • nawlk /nɔlk/ nma. explain
 • nawlsp /nɔlsp/ nfe. peak
 • nawmp /nɔmp/ nma. little
 • nawmy /nɔmj/ nma. give
 • nawn /nɔn/ nma. axle
 • nawnj /nɔnj/ nan. blasphemy
 • nawns /nɔns/ nma. garden
 • nawnsant /ˈnɔnsænt/ nma. gardener
 • nawnth /nɔnθ/ nfe. nostril
 • nawp /nɔp/ nin. prism
 • nawpl /nɔpl/ nfe. sourness
 • naws /nɔs/ nin. medal, badge
 • nawshn /nɔʃn/ nfe. boss
 • nawshn /nɔʃn/ nma. leader
 • nawsk /nɔsk/ nnb. career
 • nawsl /nɔsl/ nfe. bridge
 • nawsm /nɔsm/ nnb. market
 • nawsp /nɔsp/ nnb. state (condition), condition (state)
 • nawst /nɔst/ nin. interchange
 • nawt /nɔt/ nan. owl
 • nawth /nɔθ/ nma. coast
 • nawts /nɔʦ/ nma. stability
 • nawv /nɔv/ nma. important
 • nawch /nɔʧ/ nan. yogurt
 • nawrst /nɔɹst/ nma. nephew
 • nawx /nɔks/ nma. hub (center of activity)
 • na’edzurr /ˈneɪ̯i̯ʥuɹ/ adj. mobile, portable
 • na’edzar /ˈneɪ̯i̯ʥɑɹ/ adj. wife
 • na’elfurr /ˈneɪ̯i̯lfuɹ/ adj. premier
 • na’elsor /ˈneɪ̯i̯lsoɹ/ adj. local
 • na’elspurr /ˈneɪ̯i̯lspuɹ/ adj. necessary
 • na’elsper /ˈneɪ̯i̯lspɛɹ/ adj. delicious
 • na’emyor /ˈneɪ̯i̯mjoɹ/ adj. alone
 • na’emyir /ˈneɪ̯i̯mjɪɹ/ adj. recent
 • na’emyiral /ˈneɪ̯i̯mjɪɹal/ adv. recently
 • na’emyar /ˈneɪ̯i̯mjɑɹ/ adj. sober
 • na’emyer /ˈneɪ̯i̯mjɛɹ/ adj. shy, reluctant
 • na’entar /ˈneɪ̯i̯ntɑɹ/ adj. selfish
 • na’enyar /ˈneɪ̯i̯njɑɹ/ adj. androgyny
 • na’esurr /ˈneɪ̯i̯suɹ/ adj. comic
 • na’esmurr /ˈneɪ̯i̯smuɹ/ adj. coherent
 • na’esmir /ˈneɪ̯i̯smɪɹ/ adj. best
 • na’esmer /ˈneɪ̯i̯smɛɹ/ adj. evil
 • na’espar /ˈneɪ̯i̯spɑɹ/ adj. blank, vacant
 • na’evar /ˈneɪ̯i̯vɑɹ/ adj. casual
 • na’exurr /ˈneɪ̯i̯ksuɹ/ adj. foreign, external
 • na’exurrant /ˈneɪ̯i̯ksuɹænt/ nnb. foreigner
 • na’exurres /ˈneɪ̯i̯ksuɹes/ nan. appearance (looks)
 • na’exir /ˈneɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. smart, intelligent, clever, wise
 • na’exar /ˈneɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. nervous
 • na’exer /ˈneɪ̯i̯ksɛɹ/ adj. vein
 • naē̯ng /nai̯ɳ/ num. nine
 • naē̯ngtenuh /ˈnai̯ɳtɜnʌ/ num. ninety
 • nark /nɑɹk/ det. least
 • narp /næɹp/ nma. prepare
 • nars /nɑɹs/ det. fewer
 • narst /næɹst/ nfe. faith
 • narst /nɑɹst/ nma. occasional
 • nax /næks/ nma. shelter
 • nādzar /ˈneɪ̯ʥɑɹ/ v. see
 • nāhwar /ˈneɪ̯ħɑɹ/ v. abandon, desert, evacuate
 • nāl /neɪ̯l/ adv. graciously
 • nālar /ˈneɪ̯lɑɹ/ v. receive, gain
 • nān /neɪ̯n/ adv. tomorrow
 • nās /neɪ̯s/ adv. day before yesterday
 • nāsar /ˈneɪ̯sɑɹ/ v. measure, compare
 • nāthir /ˈneɪ̯θɪɹ/ v. reinforce
 • nāzar /ˈneɪ̯zɑɹ/ v. ask (request), request
 • nāchor /ˈneɪ̯ʧoɹ/ v. face, fight
 • nācher /ˈneɪ̯ʧɛɹ/ v. smash, shatter
 • nef /nɜf/ nfe. biology
 • nehy /nɜɫ/ nfe. label
 • nej /nɜj/ nma. prototype
 • nek /nɜk/ nin. apple
 • nekl /nɜkl/ nin. enter
 • nekruhs /ˈnɜkɹʌs/ nma. necrotic
 • nel /nɜl/ nfe. arrive
 • nelm /nɜlm/ nin. crumb
 • nelsp /nɜlsp/ nma. soldier
 • nem /nɜm/ nnb. present (time)
 • nemy /nɜmj/ nma. cult
 • nen /nɜn/ nma. bribery
 • nens /nɜns/ nma. uncertainty
 • nes /nɜs/ nin. enmity
 • nesh /nɜʃ/ nnb. machinery
 • neshn /nɜʃn/ nma. treat
 • neshnkes /ˈnɜʃnkɜs/ nin. treatment
 • nesk /nɜsk/ nfe. smoothness
 • nesm /nɜsm/ nan. remain
 • nest /nɜst/ nin. assent
 • net /nɜt/ nnb. gravel
 • neth /nɜθ/ nin. earth knowledge
 • netl /nɜtl/ nfe. elfin
 • nev /nɜv/ nan. possible
 • ne’omyurr /ˈnio̯ʊ̯mjuɹ/ adj. volcano
 • ne’onir /ˈnio̯ʊ̯nɪɹ/ v. promise
 • ne’ontor /ˈnio̯ʊ̯ntoɹ/ adj. late
 • ne’onyar /ˈnio̯ʊ̯njɑɹ/ adj. soft, gentle
 • ne’oskir /ˈnio̯ʊ̯skɪɹ/ adj. widowhood
 • ne’osker /ˈnio̯ʊ̯skɛɹ/ adj. weak
 • ne’oxar /ˈnio̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. native
 • nerg /nɛɹg/ det. my
 • nerst /nɜɹst/ nan. archive
 • nex /nɜks/ nin. civilian
 • neЂurr /ˈnɜðuɹ/ nfe. nethered (plane)
 • nēb /nib/ nnb. arch, arc, dome
 • nēd /nid/ nnb. storm
 • nēf /nif/ nnb. tub, basin, valley
 • nēfr /nifɹ/ nin. nobility
 • nēg /nig/ nnb. rank (military)
 • nēh /nih/ nan. bit
 • nēhy /niɫ/ nma. case
 • nēj /niʤ/ nnb. spoon
 • nēj /nij/ nma. heating
 • nēk /nik/ nin. pig, pork
 • nēk midz /nik mɪʥ/ nma. ham
 • nēl /nil/ nma. research
 • nēlk /nilk/ nan. alarm
 • nēlm /nilm/ nfe. visibility
 • nēln /niln/ nin. jealousy
 • nēlp /nilp/ nan. conversation
 • nēls /nils/ nnb. won’t
 • nēlsp /nilsp/ nnb. foot
 • nēlavuh /ˈnilavʌ/ v. research
 • nēm /nim/ nfe. minute
 • nēmp /nimp/ nfe. completeness
 • nēms /nims/ nnb. ill humor
 • nēmy /nimj/ nan. committee
 • nēnj /ninj/ nma. cane
 • nēns /nins/ nfe. zombie
 • nēnt /nint/ nin. supervisor
 • nēnth /ninθ/ nan. nomad
 • nēp /nip/ nma. whiskey
 • nēs /nis/ nfe. hat
 • nēsh /niʃ/ nnb. perpetuity
 • nēsm /nism/ nan. birth
 • nēsn /nisn/ nnb. footpath, sidewalk
 • nēsp /nisp/ nfe. tide
 • nēst /nist/ nnb. bitch
 • nēt /nit/ nfe. harbor, port
 • nētl /nitl/ nnb. dew
 • nēvl /nivl/ nnb. interment
 • nēw /niw/ nan. dust, flour
 • nēwh /niʍ/ pron. his
 • nēahler /ˈniɑ̯lɛɹ/ v. enrich
 • nēahmyor /ˈniɑ̯mjoɹ/ adj. corrupt
 • nēahmyir /ˈniɑ̯mjɪɹ/ adj. interior
 • nēahmyirkin /ˈniɑ̯mjɪɹkɪn/ adj. internal
 • nēahnyar /ˈniɑ̯njɑɹ/ adj. exact, precise
 • nēahnyaral /ˈniɑ̯njɑɹal/ adv. exactly
 • nēch /niʧ/ nnb. gravity
 • nēr /niɹ/ nan. hospitality
 • nērl /niɹl/ nnb. ground train
 • nērp /niɹp/ nma. alertness
 • nērs /niɹs/ nfe. oath
 • nērst /niɹst/ nan. trigger
 • nēx /niks/ nan. oxygen
 • nēЂ /nið/ nan. view
 • nīd /naɪ̯d/ adv. north
 • nīdzor /ˈnaɪ̯ʥoɹ/ v. admit, accept, affirm, pardon
 • nīf /naɪ̯f/ adv. when
 • nīhy /naɪ̯ɫ/ adv. away
 • nīhyir /ˈnaɪ̯ɫɪɹ/ v. smuggle
 • nīhyar /ˈnaɪ̯ɫɑɹ/ v. pose
 • nīhyer /ˈnaɪ̯ɫɛɹ/ v. pluck
 • nīk /naɪ̯k/ prep. but
 • nīl /naɪ̯l/ adv. less
 • nīlor /ˈnaɪ̯loɹ/ v. deny, reject, refuse, contradict, vomit, veto
 • nīm /naɪ̯m/ adv. highly
 • nīmer /ˈnaɪ̯mɛɹ/ v. inflict
 • nīs /naɪ̯s/ adv. perfectly
 • nīshor /ˈnaɪ̯ʃoɹ/ v. concentrate, focus
 • nīt /naɪ̯t/ adv. yesterday
 • nīthir /ˈnaɪ̯θɪɹ/ v. consolidate
 • nītar /ˈnaɪ̯tɑɹ/ v. ride
 • nītr /naɪ̯tɹ/ adv. west
 • nīzhar /ˈnaɪ̯ʒɑɹ/ v. impose, demand
 • nīzar /ˈnaɪ̯zɑɹ/ v. confront
 • nīchor /ˈnaɪ̯ʧoɹ/ v. intend
 • nīchurr /ˈnaɪ̯ʧuɹ/ v. test
 • nīchurr /ˈnaɪ̯ʧuɹ/ nma. test
 • nīchir /ˈnaɪ̯ʧɪɹ/ v. call (cry out)
 • nīchar /ˈnaɪ̯ʧɑɹ/ v. abuse, violate
 • nīcharic /ˈnaɪ̯ʧɑɹɪc/ nnb. abuse
 • nīcharic /ˈnaɪ̯ʧɑɹɪc/ nan. abuse
 • nīcher /ˈnaɪ̯ʧɛɹ/ v. illustrate, describe
 • nīyer /ˈnaɪ̯ʤɛɹ/ v. gasp, pant
 • nīЂar /ˈnaɪ̯ðɑɹ/ v. notify, inform
 • nōfar /ˈnoʊ̯fɑɹ/ v. wake, wake up, get up
 • nōhwor /ˈnoʊ̯ħoɹ/ v. harass, intimidate
 • nōjurr /ˈnoʊ̯ʤuɹ/ v. smell (emit odor), stink
 • nōk /noʊ̯k/ adv. loosely
 • nōl /noʊ̯l/ adv. gradually
 • nōmurr /ˈnoʊ̯muɹ/ v. ask (inquire), interrogate
 • nōmurr /ˈnoʊ̯muɹ/ nan. question
 • nōn /noʊ̯n/ adv. physically
 • nōpar /ˈnoʊ̯pɑɹ/ v. please, satisfy
 • nōparkes /ˈnoʊ̯pɑɹkɜs/ nfe. pleasure
 • nōs /noʊ̯s/ adv. busily
 • nōshurr /ˈnoʊ̯ʃuɹ/ v. rally
 • nōshir /ˈnoʊ̯ʃɪɹ/ v. remind
 • nōzar /ˈnoʊ̯zɑɹ/ v. must, have to
 • nōch /noʊ̯ʧ/ adv. privately
 • nūd /nʉd/ nfe. worker, doer
 • nūf /nʉf/ nan. druid
 • nūhy /nʉɫ/ nan. champion
 • nūk /nʉk/ nnb. event (occurrence)
 • nūkr /nʉkɹ/ nnb. pushing
 • nūl /nʉl/ nma. absence of thought
 • nūlsp /nʉlsp/ nin. suit, dress
 • nūm /nʉm/ nnb. discontinuity
 • nūmy /nʉmj/ nfe. trial
 • nūn /nʉn/ nan. reach
 • nūnth /nʉnθ/ nin. similarity
 • nūs /nʉs/ nan. love
 • nūsk /nʉsk/ nfe. dark
 • nūskes /ˈnʉskes/ nfe. darkness
 • nūsn /nʉsn/ nma. strawberry
 • nūst /nʉst/ nan. span
 • nūt /nʉt/ nfe. protect
 • nūw /nʉw/ nnb. repute
 • nūzh /nʉʒ/ pron. we (masc), us (masc), ours (masc)
 • nūx /nʉks/ nnb. task, chore
 • nūЂ /nʉð/ nnb. snow
 • nūЂ /nʉð/ v. snow
 • pod /pod/ nma. comb, brush (for hair)
 • podz /poʥ/ nma. guest, patron
 • pof /pof/ nnb. eel
 • poh /poh/ nan. wise saying
 • pohy /poɫ/ nma. illusion
 • pok /pok/ nma. structure
 • pol /pol/ nfe. fiction
 • polf /polf/ nnb. habitation
 • polk /polk/ nan. corsair
 • poln /poln/ nfe. eclipse
 • polsp /polsp/ nan. magic
 • polt /polt/ nnb. economic
 • pom /pom/ nfe. brother
 • pon /pon/ nan. dish, platter
 • ponj /ponj/ nfe. umaminess
 • pop /pop/ nin. raid
 • pos /pos/ num. first
 • posh /poʃ/ nma. compensation
 • posk /posk/ nin. tab
 • posm /posm/ nnb. hindrance
 • posn /posn/ nnb. memoir
 • posp /posp/ nan. roughness
 • pot /pot/ nma. furniture
 • poth /poθ/ nin. paradise
 • pov /pov/ nfe. civilization
 • povim /ˈpovɪm/ adj. civilized
 • pow /pow/ nma. free time
 • powl /pʌʊ̯l/ adv. vicariously
 • pows /pʌʊ̯s/ prep. except for
 • powcher /ˈpʌʊ̯ʧɛɹ/ v. freeze
 • powcheric /ˈpʌʊ̯ʧɛɹɪc/ nan. frost
 • power /ˈpaʊ̯əɹ/ nan. god
 • power /ˈpaʊ̯əɹ/ nfe. deity
 • power /ˈpaʊ̯əɹ/ nnb. goddess
 • pozh /poʒ/ adj w. wit
 • po’exar /ˈpoʊ̯i̯ksɑɹ/ adj. custom
 • poch /poʧ/ nan. cheapness
 • poēkr /pɔɪ̯kɹ/ adv. late
 • poēt /pɔɪ̯t/ adv. adequately
 • porst /poɹst/ nin. state, condition (of being)
 • pox /poks/ nin. controversy
 • puhd /pʌd/ nfe. glory
 • puhh /pʌh/ nfe. mention
 • puhhy /pʌɫ/ nfe. bicycle
 • puhk /pʌk/ nfe. writing
 • puhlsp /pʌlsp/ nfe. country (rural area)
 • puhm /pʌm/ nin. pillar, mast
 • puhnj /pʌnj/ nma. repeated sounds
 • puhs /pʌs/ nan. funeral
 • puhsh /pʌʃ/ nma. refuge
 • puhsk /pʌsk/ nfe. muscle
 • puht /pʌt/ nma. near
 • puhrs /pʌɹs/ nma. asinine
 • puhrst /pʌɹst/ nan. dissuasion
 • puhx /pʌks/ nma. disintegration
 • puhy /pʊɫ/ nan. pin
 • puk /pʊk/ nma. stand
 • pul /pʊl/ nan. season (quarter of the year)
 • pulf /pʊlf/ nnb. respond
 • pulsp /pʊlsp/ nin. goblin
 • pum /pʊm/ nfe. hammer
 • pun /pʊn/ nfe. try
 • punj /pʊnj/ nma. perfume
 • pup /pʊp/ nin. dimension ex
 • pus /pʊs/ nma. play (stage play)
 • push /pʊʃ/ nnb. sequel
 • pusk /pʊsk/ nfe. specter (generic idea of)
 • pusm /pʊsm/ nma. cohesion
 • put /pʊt/ nfe. cat
 • puv /pʊv/ nan. insolence
 • purst /pʊɹst/ nma. baby
 • pux /pʊks/ nfe. inhabitant, native
 • pid /pɪd/ nma. they
 • pif /pɪf/ nan. hill, slope, slant
 • pihy /pɪɫ/ nin. hang
 • pik /pɪk/ nan. gratitude
 • pikl /pɪkl/ nan. personal
 • pil /pɪl/ nan. dream
 • pil /pɪl/ v. dream
 • pilp /pɪlp/ nfe. run
 • pilsp /pɪlsp/ nfe. indiscrimination
 • pim /pɪm/ nma. essence
 • pimy /pɪmj/ nnb. evidence
 • pimyim /ˈpɪmjɪm/ adj. evident
 • pin /pɪn/ nfe. clothes, garment
 • pinj /pɪnj/ nin. inaction
 • pins /pɪns/ nfe. copper piece, western
 • pip /pɪp/ nnb. grammar
 • pis /pɪs/ nin. bog
 • pisk /pɪsk/ nan. may
 • pism /pɪsm/ nan. understand
 • pisp /pɪsp/ nma. observance
 • pist /pɪst/ nin. misuse
 • pit /pɪt/ nin. least
 • pich /pɪʧ/ nnb. businessman
 • pirp /pɪɹp/ nma. spell, arcane
 • pirst /pɪɹst/ nma. alchemy
 • pix /pɪks/ nfe. whore
 • piЂ /pɪð/ nnb. mystery
 • pla’elsper /ˈpleɪ̯i̯lspɛɹ/ adj. close
 • pla’enjir /ˈpleɪ̯i̯njɪɹ/ adj. wrongdoing
 • plīler /ˈplaɪ̯lɛɹ/ v. tread, step on
 • plīzhurr /ˈplaɪ̯ʒuɹ/ v. scrub, rub, wash, massage
 • plīЂar /ˈplaɪ̯ðɑɹ/ v. compete
 • plōzhar /ˈploʊ̯ʒɑɹ/ v. drive, chase
 • plōzharant /ˈploʊ̯ʒɑɹænt/ nan. driver
 • padz /pæʥ/ nan. receive
 • pah /pæh/ nfe. stuff
 • pahd /pɑd/ nnb. tool
 • pahf /pɑf/ nma. innocence
 • pahhy /pɑɫ/ nin. bottom
 • pahj /pɑj/ nma. yesterday
 • pahk /pɑk/ nin. thank
 • pahl /pɑl/ nfe. skeptic, cynic
 • pahls /pɑls/ nnb. exactly
 • pahlsp /pɑlsp/ nnb. dissimilarity
 • pahm /pɑm/ nan. tactic
 • pahn /pɑn/ nma. judgement
 • pahnj /pɑnj/ nin. section
 • pahp /pɑp/ nan. term
 • pahsk /pɑsk/ nnb. resistance
 • pahth /pɑθ/ nfe. ornamentation
 • pahch /pɑʧ/ nnb. could
 • pahx /pɑks/ nnb. remember
 • pahy /pæɫ/ nnb. inside
 • paj /pæʤ/ pron. you, yours
 • pak /pæk/ nnb. touch
 • palk /pælk/ nnb. squirrel
 • pam /pæm/ nan. province
 • pan /pæn/ nin. axe
 • panj /pænj/ nma. their
 • pans /pæns/ nma. impairment
 • pap /pæp/ nnb. welcome
 • pas /pæs/ nnb. accomplishment
 • pash /pæʃ/ nfe. save
 • pasp /pæsp/ nfe. necessity
 • pat /pæt/ nma. abridgement
 • pawb /pɔb/ nma. low class
 • pawd /pɔd/ nan. taste, tastefulness
 • pawdz /pɔʥ/ nnb. the country, the wild
 • pawf /pɔf/ nma. aunt
 • pawfr /pɔfɹ/ nma. hindsight
 • pawg /pɔg/ nan. aircraft
 • pawh /pɔh/ nnb. breadth
 • pawhy /pɔɫ/ nfe. country
 • pawj /pɔj/ nin. difficult
 • pawkh /pɔʈ/ nfe. through
 • pawl /pɔl/ nin. page
 • pawlsp /pɔlsp/ nfe. wizard
 • pawlt /pɔlt/ nma. shrimp
 • pawmy /pɔmj/ nma. adventurer
 • pawn /pɔn/ nfe. dress, costume, gown
 • pawns /pɔns/ nfe. religious building
 • pawp /pɔp/ nma. chalk
 • pawshm /pɔʃm/ nma. imitation
 • pawsm /pɔsm/ nfe. leap
 • pawt /pɔt/ nin. obedience
 • pawv /pɔv/ nma. three
 • pawvh /pɔɰ/ nma. financial
 • pawzh /pɔʒ/ pron. everybody
 • pawr /pɔɹ/ nin. face
 • pawx /pɔks/ nma. message
 • pawЂ /pɔð/ nma. untruth
 • pach /pæʧ/ nnb. skin insect
 • parst /pæɹst/ nma. necklace
 • part /pɑɹt/ nan. leading
 • pax /pæks/ nin. bay
 • pāf /peɪ̯f/ adv. exceedingly
 • pāhy /peɪ̯ɫ/ adv. seriously
 • pāhyor /ˈpeɪ̯ɫoɹ/ v. steal, kidnap, rob
 • pāhyorant /ˈpeɪ̯ɫoɹænt/ nan. thief
 • pāk /peɪ̯k/ adv. seldom
 • pāl /peɪ̯l/ adv. cheerfully
 • pām /peɪ̯m/ adv. properly
 • pāzhir /ˈpeɪ̯ʒɪɹ/ v. hide, lurk
 • pār /peɪ̯ɹ/ adv. casually
 • ped /pɜd/ v.. teach
 • pej /pɜʤ/ nma. suitcase, baggage, equipment
 • pel /pɜl/ nan. duplicaiton
 • pem /pɜm/ nan. sharpness
 • pemy /pɜmj/ nma. imbalance
 • pen /pɜn/ nnb. another
 • pes /pɜs/ nma. redness
 • pesh /pɜʃ/ pron. who
 • pesk /pɜsk/ nma. us
 • pesn /pɜsn/ nin. move
 • pesp /pɜsp/ nan. group
 • pet /pɜt/ nnb. ok
 • pex /pɜks/ nnb. limbo
 • pēb /pib/ nma. left
 • pēd /pid/ nma. paragraph, clause
 • pēf /pif/ nma. live
 • pēg /pig/ nfe. pact
 • pēh /pih/ nma. knife, blade
 • pēhy /piɫ/ nma. unit
 • pēk /pik/ nin. rat
 • pēl /pil/ nan. petal
 • pēlf /pilf/ nma. shooting star
 • pēms /pims/ nma. poor
 • pēmy /pimj/ nin. gate
 • pēnj /pinj/ nma. impoverished
 • pēns /pins/ nan. probity
 • pēnt /pint/ nnb. measurement of time
 • pēpl /pipl/ nnb. composition
 • pēs /pis/ nma. lowness
 • pēsh /piʃ/ nnb. apportionment
 • pēshn /piʃn/ nma. rain
 • pēshn nēb /piʃn nib/ nnb. rainbow
 • pēsk /pisk/ nma. spear, lance, pike
 • pēsm /pism/ nan. reception (of office or hotel)
 • pēsp /pisp/ nan. 2nd cousin
 • pēst /pist/ nin. shallowness
 • pēt /pit/ nin. participation
 • pētl /pitl/ nfe. popular
 • pētēbē /ˈpitibi/ nma. deities
 • pētēbē /ˈpitibi/ nnb. goddesses
 • pētēbē /ˈpitibi/ nma. gods
 • pēch /piʧ/ nfe. earliness
 • pēr /piɹ/ nnb. he
 • pērl /piɹl/ nma. button (fastener for clothing)
 • pērp /piɹp/ nma. charisma
 • pērs /piɹs/ nan. plainness
 • pērst /piɹst/ nin. flour
 • pērt /piɹt/ nin. assassin
 • pērtavuh /ˈpiɹtavʌ/ v. assassinate
 • pēx /piks/ nma. mind (thinking faculty)
 • pēx gawnj /piks gɔnj/ nfe. psychology
 • pēx gawnyant /piks ˈgɔnjænt/ nma. psychologist
 • pēЂ /pið/ pron. himself
 • pīd /paɪ̯d/ adv. simultaneously
 • pīhy /paɪ̯ɫ/ adv. so
 • pīk /paɪ̯k/ prep. apart
 • pīl /paɪ̯l/ adv. aboard
 • pīn /paɪ̯n/ adv. logically
 • pīs /paɪ̯s/ adv. tightly
 • pīsir /ˈpaɪ̯sɪɹ/ v. smile, smirk
 • pōjurr /ˈpoʊ̯ʤuɹ/ v. inhabit, populate
 • pōl /poʊ̯l/ adv. outside
 • prowhyar /ˈpɹʌʊ̯ɫɑɹ/ v. fuck (slang)
 • proēcher /ˈpɹɔɪ̯ʧɛɹ/ v. supply, arm
 • prālor /ˈpɹeɪ̯loɹ/ v. bring
 • prāchar /ˈpɹeɪ̯ʧɑɹ/ v. fail
 • prācharkes /ˈpɹeɪ̯ʧɑɹkɜs/ nma. failure
 • prīshir /ˈpɹaɪ̯ʃɪɹ/ v. move
 • prīshirkes /ˈpɹaɪ̯ʃɪɹkɜs/ nma. movement, motion
 • prōlor /ˈpɹoʊ̯loɹ/ v. invent
 • pūlsp /pʉlsp/ nan. summary
 • pūlt /pʉlt/ nfe. amusement
 • pūm /pʉm/ nma. to
 • pūs /pʉs/ nfe. fungus
 • pūsh /pʉʃ/ nnb. comedy, humor
 • pūsm /pʉsm/ nfe. publication
 • pūx /pʉks/ nma. sentence
 • sob /sob/ nnb. shortcoming
 • sodz /soʥ/ nin. mirror
 • sog /sog/ nfe. rub press
 • soh /soh/ nan. family (related by blood)
 • sohy /soɫ/ nma. city
 • sohyim /ˈsoɫɪm/ adj. urban
 • soj /soj/ nin. silk
 • sok /sok/ nma. tree
 • sokh /soʈ/ nan. hierarchy
 • sol /sol/ nfe. lot
 • solk /solk/ nma. beer
 • soln /soln/ nan. once
 • solp /solp/ nfe. religious rite
 • solsp /solsp/ nan. souvenir
 • solt /solt/ nan. band (musical group)
 • som /som/ nan. area
 • somy /somj/ nfe. mathematics
 • son /son/ nma. grease
 • sonj /sonj/ nma. sewage
 • sons /sons/ nan. arena (performance)
 • sont /sont/ nnb. pirate
 • sos /sos/ nin. river
 • sosh /soʃ/ nma. sphere
 • sosh /soʃ/ pron. he, him, his, she, her, hers, it, its
 • sosm /sosm/ nfe. corn
 • sosn /sosn/ nin. fastidiousness
 • sosp /sosp/ nan. stay
 • sost /sost/ nma. holiday
 • soth /soθ/ nma. voucher
 • sotl /sotl/ nin. jelly, jam
 • sov /sov/ nin. foam
 • sovl /sovl/ nan. central
 • sow /sow/ nan. candidate
 • sowh /soʍ/ pron. nothing
 • sowhy /sʌʊ̯ɫ/ adv. last year
 • sowhyar /ˈsʌʊ̯ɫɑɹ/ v. command, dominate, supervise
 • sowk /sʌʊ̯k/ adv. nicely
 • sowl /sʌʊ̯l/ prep. by (agent performing an action), by (author or creator)
 • sowm /sʌʊ̯m/ adv. everywhere
 • sowner /ˈsʌʊ̯nɛɹ/ v. turn on
 • sowp /sʌʊ̯p/ prep. against
 • sows /sʌʊ̯s/ adv. lazily
 • sowshir /ˈsʌʊ̯ʃɪɹ/ v. purchase
 • sowwhar /ˈsʌʊ̯ʍɑɹ/ v. volunteer, enlist
 • sowzar /ˈsʌʊ̯zɑɹ/ v. want
 • sowch /sʌʊ̯ʧ/ adv. much
 • sowchar /ˈsʌʊ̯ʧɑɹ/ v. slash
 • sowЂer /ˈsʌʊ̯ðɛɹ/ v. attend, date, go out, show up
 • so’edzurr /ˈsoʊ̯i̯ʥuɹ/ adj. solid, sturdy, compact
 • so’elurr /ˈsoʊ̯i̯luɹ/ v. last
 • so’enir /ˈsoʊ̯i̯nɪɹ/ v. cut, shave, tear, rip
 • so’enir /ˈsoʊ̯i̯nɪɹ/ nin. cut
 • so’enyurr /ˈsoʊ̯i̯njuɹ/ adj. spontaneous
 • so’eper /ˈsoʊ̯i̯pɛɹ/ adj. blunt
 • so’evar /ˈsoʊ̯i̯vɑɹ/ v. explode, blow up, erupt
 • so’ezar /ˈsoʊ̯i̯zɑɹ/ v. suspect, assume, presume
 • so’ezarish /ˈsoʊ̯i̯zɑɹɪʃ/ adj. suspicious
 • so’erster /ˈsoʊ̯i̯ɹstɛɹ/ adj. popular
 • so’exir /ˈsoʊ̯i̯ksɪɹ/ adj. sole, lone
 • so’exar /ˈsoʊ̯i̯ksɑɹ/ adj. workplace
 • soēd /sɔɪ̯d/ adv. consciously
 • soēger /ˈsɔɪ̯gɛɹ/ v. laugh, chuckle, giggle
 • soēger /ˈsɔɪ̯gɛɹ/ nan. laugh
 • soēhwar /ˈsɔɪ̯ħɑɹ/ v. help
 • soēhwar /ˈsɔɪ̯ħɑɹ/ nfe. help
 • soēhy /sɔɪ̯ɫ/ adv. below
 • soēl /sɔɪ̯l/ adv. out
 • soēlar /ˈsɔɪ̯lɑɹ/ v. float
 • soēler /ˈsɔɪ̯lɛɹ/ v. bother
 • soēm /sɔɪ̯m/ prep. near
 • soēmar /ˈsɔɪ̯mɑɹ/ v. insult, offend
 • soēmarshē /ˈsɔɪ̯mɑɹshi/ adj. offensive
 • soēn /sɔɪ̯n/ adv. forever
 • soēpl /sɔɪ̯pl/ adv. often
 • soēs /sɔɪ̯s/ adv. soon
 • soēt /sɔɪ̯t/ adv. above
 • soētl /sɔɪ̯tl/ adv. least
 • soēzhor /ˈsɔɪ̯ʒoɹ/ v. visit, attend, show up
 • soēzhorant /ˈsɔɪ̯ʒoɹænt/ nma. visitor
 • soēzhorant /ˈsɔɪ̯ʒoɹænt/ nma. tourist
 • soēch /sɔɪ̯ʧ/ adv. poorly
 • soēchar /ˈsɔɪ̯ʧɑɹ/ v. collapse, topple
 • soēcher /ˈsɔɪ̯ʧɛɹ/ v. convict
 • soēyar /ˈsɔɪ̯ʤɑɹ/ v. jump, leap
 • soq /sokw/ nfe. parlor, salon
 • sorp /soɹp/ nan. remoteness
 • sorst /soɹst/ nma. bread
 • soЂ /soð/ nma. cook water (boil)
 • sud /sʊd/ nin. fantasy
 • sudz /sʊʥ/ nnb. military
 • suf /sʊf/ nin. consider
 • sug /sʊg/ det. their
 • suh /sʊh/ nnb. item
 • suhdz /sʌʥ/ nnb. adult
 • suhf /sʌf/ nnb. price
 • suhhw /sʌħ/ nnb. administration
 • suhhy /sʌɫ/ nfe. habitat
 • suhj /sʌʤ/ nan. insipidness
 • suhk /sʌk/ nma. crumbliness
 • suhkh /sʌʈ/ nma. sequence
 • suhl /sʌl/ nma. light
 • suhlm /sʌlm/ nin. formlessness
 • suhlsp /sʌlsp/ nma. riot
 • suhm /sʌm/ nnb. violin
 • suhmy /sʌmj/ nan. short rest
 • suhn /sʌn/ nma. continue
 • suhnj /sʌnj/ nnb. still
 • suhns /sʌns/ nin. karma
 • suhs /sʌs/ nin. skill
 • suhsim /ˈsʌsɪm/ adj. skilled
 • suhsk /sʌsk/ nin. conversion’
 • suhsm /sʌsm/ nma. then
 • suhsn /sʌsn/ nma. grave
 • suhsndel /ˈsʌsndɜl/ nma. graveyard
 • suht /sʌt/ nma. arms
 • suhth /sʌθ/ nin. eat
 • suhv /sʌv/ nnb. teach
 • suhw /sʊħ/ nma. contrariety
 • suhr /sʌɹ/ nan. our
 • suhrst /sʌɹst/ nfe. plateau
 • suhx /sʌks/ nma. example
 • suj /sʊj/ nnb. channel (of water)
 • suj /sʊʤ/ nnb. the old ones
 • suk /sʊk/ nan. against
 • sukh /sʊʈ/ nma. parsley
 • sukr /sʊkɹ/ nin. the past
 • sul /sʊl/ nan. nature
 • sulkin /ˈsʊlkɪn/ adj. natural
 • sulm /sʊlm/ nin. oneness
 • suln /sʊln/ nnb. mural
 • sulp /sʊlp/ nan. departure
 • sum /sʊm/ nma. rose
 • sumy /sʊmj/ nma. lucky
 • sun /sʊn/ nma. hobby
 • sunj /sʊnj/ nan. cell (room in a prison)
 • sunt /sʊnt/ nnb. everything
 • sup /sʊp/ nin. combination
 • sus /sʊs/ nnb. bill
 • susm /sʊsm/ nfe. generality
 • susn /sʊsn/ nin. material
 • susp /sʊsp/ nma. lettuce
 • sut /sʊt/ nma. veteran
 • suts /sʊʦ/ nma. restoration
 • suv /sʊv/ nnb. unrelatedness
 • suw /sʊw/ nnb. daughter
 • such /sʊʧ/ nnb. rest
 • surst /sʊɹst/ nin. hair (of head), hair (of body)
 • sux /sʊks/ nma. bank
 • suЂ /sʊð/ nnb. liability
 • sioulfer /ˈsɪo̯ʊ̯lfɛɹ/ adj. rude, crude, vulgar
 • sioumyer /ˈsɪo̯ʊ̯mjɛɹ/ adj. work
 • siountir /ˈsɪo̯ʊ̯ntɪɹ/ adj. width
 • sioursturr /ˈsɪo̯ʊ̯ɹstuɹ/ adj. bankrupt, broke
 • sib /sɪb/ nma. sensations of touch
 • sid /sɪd/ nfe. proverb
 • sidz /sɪʥ/ nma. workplace
 • sif /sɪf/ nnb. board
 • sig /sɪg/ nfe. push
 • sihw /sɪħ/ nnb. average
 • sihy /sɪɫ/ nan. news
 • sij /sɪʤ/ nin. vine, flower
 • sik /sɪk/ nma. slope, slant, ramp, bank (river)
 • sikh /sɪʈ/ nnb. lunch
 • sil /sɪl/ nfe. nerve
 • siln /sɪln/ nnb. gospel
 • silsp /sɪlsp/ nma. license
 • sim /sɪm/ nma. farm, pasture, meadow, prairie
 • simant /ˈsɪmænt/ nan. farmer
 • simy /sɪmj/ nfe. pull
 • sin /sɪn/ nan. oven
 • sinj /sɪnj/ nnb. wedding
 • sint /sɪnt/ nfe. wit, humor
 • sis /sɪs/ det. each
 • sish /sɪʃ/ nan. advanced
 • sish /sɪʃ/ pron. you all, yours (pl)
 • sishm /sɪʃm/ nma. unregretfulness
 • sisk /sɪsk/ nnb. fang
 • sism /sɪsm/ nma. expansion
 • sisp /sɪsp/ nma. sweetness
 • sist /sɪst/ nin. strong drink
 • sisr /sɪsɹ/ nan. the convocation
 • sit /sɪt/ nin. bird
 • sitl /sɪtl/ nnb. yes
 • sits /sɪʦ/ nfe. unclothing
 • siv /sɪv/ nma. exist, be
 • sich /sɪʧ/ nfe. gambling
 • sirl /sɪɹl/ det. once
 • sirs /sɪɹs/ nma. irresolution
 • sirst /sɪɹst/ nma. honey
 • six /sɪks/ num. six
 • sixuhtenuh /ˈsɪksʌˌtɜnʌ/ num. sixty
 • siЂ /sɪð/ nma. adolescent
 • shok /ʃok/ conj. whether..or
 • showntar /ˈʃʌʊ̯ntɑɹ/ v. tie
 • showzher /ˈʃʌʊ̯ʒɛɹ/ v. lean, drift
 • shoēl /ʃɔɪ̯l/ prep. on to
 • shoēlurr /ˈʃɔɪ̯luɹ/ v. invest
 • shoēlar /ˈʃɔɪ̯lɑɹ/ v. stroke
 • shoēn /ʃɔɪ̯n/ interj. alas
 • shoēshor /ˈʃɔɪ̯ʃoɹ/ v. exist
 • shoēshorkes /ˈʃɔɪ̯ʃoɹkɜs/ nan. existence
 • shil /ʃɪl/ det. less
 • shilēng /ˈʃɪliɳ/ nfe. silver piece, western
 • shin /ʃɪn/ conj. no less than
 • shloēhyer /ˈʃlɔɪ̯ɫɛɹ/ v. refine
 • shlāsher /ˈʃleɪ̯ʃɛɹ/ v. tear, rip
 • shlēahchar /ˈʃliɑ̯ʧɑɹ/ adj. gay, homosexual
 • shma’enurr /ˈʃmeɪ̯i̯nuɹ/ v. be (temporary state)
 • shme’olspor /ˈʃmio̯ʊ̯lspoɹ/ adj. vow
 • shmīdzar /ˈʃmaɪ̯ʥɑɹ/ v. panic
 • shmīlor /ˈʃmaɪ̯loɹ/ v. demonstrate
 • shnoēkhar /ˈʃnɔɪ̯ʈɑɹ/ v. share, split
 • shniouzar /ˈʃnɪo̯ʊ̯zɑɹ/ v. donate
 • shna’edzar /ˈʃneɪ̯i̯ʥɑɹ/ adj. next
 • shna’edzar turp /ˈʃneɪ̯i̯ʥɑɹ tʊɹp/ nma. tomorrow
 • shne’olar /ˈʃnio̯ʊ̯lɑɹ/ v. call (refer to by name), dub
 • shne’onyer /ˈʃnio̯ʊ̯njɛɹ/ adj. why
 • shne’oxer /ˈʃnio̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. beautiful, cute
 • shne’oxeres /ˈʃnio̯ʊ̯ksɛɹes/ nnb. beauty
 • shnīvir /ˈʃnaɪ̯vɪɹ/ v. transfer
 • shaden /ˈʃædɜn/ nnb. shadowed (plane)
 • shahk /ʃɑk/ conj. so
 • shahm /ʃɑm/ conj. who
 • shat /ʃæt/ conj. otherwise
 • shawd /ʃɔd/ det. zero
 • shawg /ʃɔg/ conj. either
 • shawm /ʃɔm/ det. somewhere
 • shaws /ʃɔs/ conj. yet
 • sha’ef /ʃeɪ̯i̯f/ interj. eh
 • sha’etser /ˈʃeɪ̯i̯ʦɛɹ/ adj. instant
 • sha’exir /ˈʃeɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. with
 • shāsurr /ˈʃeɪ̯suɹ/ v. think
 • shāsurrkes /ˈʃeɪ̯suɹkɜs/ nma. thought
 • shāsar /ˈʃeɪ̯sɑɹ/ v. penetrate
 • shāt /ʃeɪ̯t/ interj. oh
 • shāwhir /ˈʃeɪ̯ʍɪɹ/ v. lend, loan, invest
 • she’ohar /ˈʃio̯ʊ̯hɑɹ/ adj. big, great (very large), massive, enormous
 • she’ohar malsp /ˈʃio̯ʊ̯hɑɹ mælsp/ nfe. tiger
 • she’ohar sūnt /ˈʃio̯ʊ̯hɑɹ sʉnt/ nin. lake
 • she’olfer /ˈʃio̯ʊ̯lfɛɹ/ adj. simple, poor
 • she’olferal /ˈʃio̯ʊ̯lfɛɹal/ adv. simply
 • she’olsper /ˈʃio̯ʊ̯lspɛɹ/ adj. visibility
 • she’omyir /ˈʃio̯ʊ̯mjɪɹ/ adj. risky
 • she’omyires /ˈʃio̯ʊ̯mjɪɹes/ nma. risk
 • she’ontar /ˈʃio̯ʊ̯ntɑɹ/ adj. vehicle
 • shēd /ʃid/ conj. even
 • shēl /ʃil/ conj. as
 • shēn /ʃin/ conj. which
 • shēahsar /ˈʃiɑ̯sɑɹ/ v. clear
 • shībir /ˈʃaɪ̯bɪɹ/ v. combine
 • shīfer /ˈʃaɪ̯fɛɹ/ v. swing, sway, rock (move back and forth), wave (salutation)
 • shīm /ʃaɪ̯m/ interj. wow
 • shīs /ʃaɪ̯s/ prep. past
 • shīzurr /ˈʃaɪ̯zuɹ/ v. impress
 • shīrurr /ˈʃaɪ̯ɹuɹ/ v. sniff
 • shōl /ʃoʊ̯l/ interj. goodbye
 • shōp /ʃoʊ̯p/ interj. welcome
 • shōrar /ˈʃoʊ̯ɹɑɹ/ v. bond
 • skirs /skɪɹs/ det. nothing
 • sloēsar /ˈslɔɪ̯sɑɹ/ v. embrace
 • sla’emar /ˈsleɪ̯i̯mɑɹ/ v. care
 • sla’emar /ˈsleɪ̯i̯mɑɹ/ nin. care
 • sla’emarshē /ˈsleɪ̯i̯mɑɹshi/ adj. careful
 • slātar /ˈsleɪ̯tɑɹ/ v. faint
 • smowkir /ˈsmʌʊ̯kɪɹ/ v. post
 • smiounyor /ˈsmɪo̯ʊ̯njoɹ/ adj. right, correct, moral, noble, elite
 • sma’elir /ˈsmeɪ̯i̯lɪɹ/ v. negotiate
 • sme’orstir /ˈsmio̯ʊ̯ɹstɪɹ/ adj. will
 • smīЂurr /ˈsmaɪ̯ðuɹ/ v. kiss
 • sna’edzar /ˈsneɪ̯i̯ʥɑɹ/ adj. wealth
 • sne’oxer /ˈsnio̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. wild
 • snīdzar /ˈsnaɪ̯ʥɑɹ/ v. sway, convince
 • snīhyar /ˈsnaɪ̯ɫɑɹ/ v. sustain, survive
 • spal /spæl/ det. our
 • spīl /spaɪ̯l/ prep. to
 • spīn /spaɪ̯n/ prep. in case of
 • stin /stɪn/ det. either
 • stawl /stɔl/ det. many
 • sab /sæb/ nfe. prejudice, bias
 • sad /sæd/ nin. liquidity
 • sadz /sæʥ/ nin. key mother
 • saf /sæf/ nan. ear
 • saf dowh /sæf doʍ/ nin. earring
 • sag /sæg/ nma. gentry
 • sah /sæh/ nan. even
 • sahb /sɑb/ nan. aggravation
 • sahd /sɑd/ nin. village
 • sahf /sɑf/ nma. nothing
 • sahh /sɑh/ nma. anachronism
 • sahhy /sɑɫ/ nin. charcoal
 • sahj /sɑj/ nfe. nail
 • sahk /sɑk/ nan. branch (tree part)
 • sahl /sɑl/ det. every
 • sahlk /sɑlk/ nin. honor
 • sahln /sɑln/ nan. identify
 • sahlsp /sɑlsp/ nma. stall, kiosk
 • sahm /sɑm/ nnb. space (empty area), room (space)
 • sahmy /sɑmj/ nan. blue
 • sahn /sɑn/ nnb. accent
 • sahnj /sɑnj/ nnb. energy (strength, stamina)
 • sahs /sɑs/ nnb. skeleton
 • sahsh /sɑʃ/ nin. eagerness
 • sahshm /sɑʃm/ nnb. regularity of recurrence
 • sahshn /sɑʃn/ nin. confusion
 • sahsk /sɑsk/ nin. witch
 • sahsm /sɑsm/ nma. female
 • sahsn /sɑsn/ nnb. moss
 • sahsp /sɑsp/ nfe. find
 • sahst /sɑst/ nma. twilight
 • saht /sɑt/ nan. softness
 • sahth /sɑθ/ nfe. nice
 • sahtl /sɑtl/ nma. logo
 • sahts /sɑʦ/ nma. texture
 • sahw /sɑw/ nma. grandmother
 • sahch /sɑʧ/ nnb. subject
 • sahx /sɑks/ nin. trumpet
 • sahy /sæɫ/ nfe. stone, granite
 • sahЂ /sɑð/ nan. card
 • saj /sæj/ nma. number
 • sak /sæk/ nma. concern
 • sal /sæl/ nan. step (one level of stairs)
 • salk /sælk/ nma. right side
 • salsp /sælsp/ nan. burger
 • salt /sælt/ nnb. fringe, mane
 • sam /sæm/ nin. bar (pub)
 • samp /sæmp/ nma. lakes
 • sams /sæms/ nnb. noise
 • san /sæn/ nma. ask
 • sanj /sænj/ nma. problem
 • sans /sæns/ nma. curse
 • sant /sænt/ nma. screen
 • sap /sæp/ nma. tribe
 • sas /sæs/ nin. spell (of magic)
 • sash /sæʃ/ nma. pop count, census
 • sask /sæsk/ nma. form
 • sasl /sæsl/ nfe. timelessness
 • sasm /sæsm/ nfe. mall
 • sasp /sæsp/ nfe. president
 • sat /sæt/ nnb. affection
 • sath /sæθ/ nin. ever
 • satl /sætl/ nin. similar
 • sav /sæv/ nma. talkativeness
 • saw /sæw/ nma. really
 • sawb /sɔb/ nan. shortness
 • sawd /sɔd/ nfe. novice
 • sawdz /sɔʥ/ nin. hospital
 • sawf /sɔf/ nnb. snack
 • sawfl /sɔfl/ nfe. suddenly
 • sawh /sɔh/ nan. special
 • sawhw /sɔħ/ nan. together
 • sawhy /sɔɫ/ nin. fish
 • sawj /sɔj/ nma. rabbit
 • sawk /sɔk/ nma. dragon
 • sawk /sɔk/ det. his, her, its
 • sawkh /sɔʈ/ nin. leverage
 • sawl /sɔl/ nma. start
 • sawlf /sɔlf/ nma. how
 • sawln /sɔln/ nan. score
 • sawls /sɔls/ nin. multiformity
 • sawlsp /sɔlsp/ nma. schedule, roster
 • sawm /sɔm/ nan. breeze
 • sawmy /sɔmj/ nfe. volcano
 • sawn /sɔn/ nan. capital (city)
 • sawnj /sɔnj/ nan. compare
 • sawns /sɔns/ nin. young
 • sawnt /sɔnt/ nma. greenness
 • sawp /sɔp/ nfe. juice, syrup
 • saws /sɔs/ nfe. glove
 • sawsh /sɔʃ/ nma. symptom
 • sawshn /sɔʃn/ nan. exteriority
 • sawsk /sɔsk/ nfe. anchor
 • sawsl /sɔsl/ nma. bounds
 • sawsm /sɔsm/ nma. usually
 • sawsp /sɔsp/ nin. pearl
 • sawst /sɔst/ nma. fiveness
 • sawt /sɔt/ nfe. bubble
 • sawth /sɔθ/ nnb. nervousness
 • sawtl /sɔtl/ nan. lion
 • sawts /sɔʦ/ nin. tear
 • sawvh /sɔɰ/ nma. early
 • sawvrin /ˈsɔvɹɪn/ nma. platinum piece, eastern
 • sawch /sɔʧ/ nin. maid
 • sawrp /sɔɹp/ nnb. radio
 • sawrst /sɔɹst/ nnb. sweetheart
 • sawx /sɔks/ nma. system
 • sa’edzar /ˈseɪ̯i̯ʥɑɹ/ adj. femininity
 • sa’ehor /ˈseɪ̯i̯hoɹ/ adj. bad, evil
 • sa’ehor mik /ˈseɪ̯i̯hoɹ mɪk/ nnb. villain
 • sa’elurr /ˈseɪ̯i̯luɹ/ v. flirt
 • sa’elspor /ˈseɪ̯i̯lspoɹ/ adj. mad
 • sa’elspurr /ˈseɪ̯i̯lspuɹ/ adj. warm
 • sa’elspar /ˈseɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. certain, sure
 • sa’elsparal /ˈseɪ̯i̯lspɑɹal/ adv. certainly
 • sa’elsper /ˈseɪ̯i̯lspɛɹ/ adj. exotic
 • sa’emar /ˈseɪ̯i̯mɑɹ/ v. scare, frighten
 • sa’emyir /ˈseɪ̯i̯mjɪɹ/ adj. slow
 • sa’emyer /ˈseɪ̯i̯mjɛɹ/ adj. protection
 • sa’enthurr /ˈseɪ̯i̯nθuɹ/ adj. your
 • sa’enyurr /ˈseɪ̯i̯njuɹ/ adj. scarce
 • sa’espir /ˈseɪ̯i̯spɪɹ/ v. disturb, disrupt
 • sa’estar /ˈseɪ̯i̯stɑɹ/ adj. vegetable
 • sa’etlar /ˈseɪ̯i̯tlɑɹ/ adj. winter
 • sa’erster /ˈseɪ̯i̯ɹstɛɹ/ adj. war
 • sa’exir /ˈseɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. dry
 • sa’exar /ˈseɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. sudden, abrupt, swift
 • sa’exaral /ˈseɪ̯i̯ksɑɹal/ adv. suddenly
 • sa’exer /ˈseɪ̯i̯ksɛɹ/ adj. awful, terrible
 • sach /sæʧ/ nin. boy
 • sar /sɑɹ/ art. the
 • sars /sæɹs/ nin. seek
 • sarst /sæɹst/ nin. meet
 • sarst /sɑɹst/ nnb. substance
 • sax /sæks/ nan. fact
 • sāgyar /ˈseɪ̯gjɑɹ/ v. need
 • sāhj /seɪ̯hj/ adv. loudly
 • sāhy /seɪ̯ɫ/ adv. once
 • sāhyar /ˈseɪ̯ɫɑɹ/ v. reflect
 • sāhyarkes /ˈseɪ̯ɫɑɹkɜs/ nfe. reflection
 • sāk /seɪ̯k/ adv. off
 • sām /seɪ̯m/ adv. skillfully
 • sāmer /ˈseɪ̯mɛɹ/ v. ask
 • sān /seɪ̯n/ prep. barring
 • sās /seɪ̯s/ prep. along
 • sātor /ˈseɪ̯toɹ/ v. encourage
 • sāzhir /ˈseɪ̯ʒɪɹ/ v. boost, promote, advocate
 • sāzhar /ˈseɪ̯ʒɑɹ/ v. warn, alert
 • sārar /ˈseɪ̯ɹɑɹ/ v. calculate
 • sāЂar /ˈseɪ̯ðɑɹ/ v. study, examine
 • sāЂarkes /ˈseɪ̯ðɑɹkɜs/ nfe. study
 • sed /sɜd/ nin. lounge, couch, sofa
 • sedz /sɜʥ/ nma. hole, ditch, tunnel, crater, cavity, armpit
 • sef /sɜf/ nnb. cork
 • seh /sɜh/ nan. counter (flat, elevated surface)
 • sej /sɜj/ nan. cleric
 • sej /sɜʤ/ nnb. purchase (leverage)
 • sek /sɜk/ nin. olive
 • sel /sɜl/ nma. leisure
 • selm /sɜlm/ nma. avoidance
 • selsp /sɜlsp/ nma. salary
 • selt /sɜlt/ nin. bag, packet
 • selest /ˈsɜlɜst/ nnb. celestial
 • semp /sɜmp/ nnb. whiskers therian
 • semy /sɜmj/ nnb. mule
 • sen /sɜn/ nma. brothel
 • senj /sɜnj/ nfe. journeyman
 • sent /sɜnt/ nnb. psyche
 • ses /sɜs/ nnb. yellowness
 • sesm /sɜsm/ nfe. fee
 • sesp /sɜsp/ nan. everybody
 • set /sɜt/ nan. prohibition
 • seth /sɜθ/ nma. mercy
 • setl /sɜtl/ nma. yet
 • sev /sɜv/ num. seven
 • sevuhtenuh /ˈsɜvʌˌtɜnʌ/ num. seventy
 • se’odor /ˈsio̯ʊ̯doɹ/ adj. previous
 • se’odoral /ˈsio̯ʊ̯doɹal/ adv. previously
 • se’olspar /ˈsio̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. certain
 • se’olser /ˈsio̯ʊ̯lsɛɹ/ adj. loss
 • se’omar /ˈsio̯ʊ̯mɑɹ/ v. glare
 • se’omyor /ˈsio̯ʊ̯mjoɹ/ adj. acute
 • se’onsir /ˈsio̯ʊ̯nsɪɹ/ adj. icy
 • se’onyar /ˈsio̯ʊ̯njɑɹ/ adj. wire
 • se’osmir /ˈsio̯ʊ̯smɪɹ/ adj. even, parallel
 • se’ostir /ˈsio̯ʊ̯stɪɹ/ adj. deaf
 • se’otar /ˈsio̯ʊ̯tɑɹ/ v. seduce, lure
 • se’oxurr /ˈsio̯ʊ̯ksuɹ/ adj. gross
 • se’oxar /ˈsio̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. long
 • se’oxares /ˈsio̯ʊ̯ksɑɹes/ nma. length
 • sech /sɜʧ/ nfe. resignation
 • serm /sɛɹm/ det. a
 • sex /sɜks/ nma. fat (component in food)
 • sēb /sib/ det. next (also adjective)
 • sēbōla /ˈsiboʊ̯la/ nma. sibola
 • sēd /sid/ nin. bed
 • sēdz /siʥ/ nan. vision
 • sēdr /sidɹ/ nnb. possessor
 • sēf /sif/ nfe. broth
 • sēfl /sifl/ nnb. compassion, empathy, sympathy
 • sēg /sig/ nnb. child (young human being), child (son or daughter of any age)
 • sēh /sih/ nan. imperial (eth)
 • sēhj /sihj/ nan. tenant
 • sēhw /siħ/ nma. pattern
 • sēj /siʤ/ nin. inattention
 • sēk /sik/ nfe. comment
 • sēkh /siʈ/ nma. bedroom
 • sēkl /sikl/ nan. fear, fearfulness
 • sēl /sil/ nma. house
 • sēlf /silf/ nin. animal sound
 • sēlk /silk/ nma. integration
 • sēlm /silm/ nma. carriage
 • sēln /siln/ nfe. friction
 • sēlp /silp/ nnb. speech
 • sēlsp /silsp/ nan. king, emperor
 • sēlsp nil /silsp nɪl/ nnb. prince
 • sēlyē /ˈsilji/ nfe. mansion
 • sēm /sim/ nnb. mouth
 • sēm /sim/ det. your (pl)
 • sēmkin /ˈsimkɪn/ adj. oral
 • sēmy /simj/ nin. politics
 • sēmykin /ˈsimjkɪn/ adj. political
 • sēmyant /ˈsimjænt/ nnb. politician
 • sēn /sin/ nnb. scale (skin of reptiles)
 • sēnj /sinj/ nan. process
 • sēns /sins/ nfe. luck
 • sēnsim /ˈsinsɪm/ adj. lucky
 • sēnt /sint/ nma. metal
 • sēnt vēm /sint vim/ nan. foil
 • sēp /sip/ num. a
 • sēs /sis/ nfe. culture
 • sēshl /siʃl/ nfe. pleasantness
 • sēsk /sisk/ nan. vehicle
 • sēskin /ˈsiskɪn/ adj. cultural
 • sēsl /sisl/ nma. substitution
 • sēsm /sism/ nfe. swamp
 • sēsp /sisp/ nin. interview
 • sēst /sist/ nnb. spy
 • sēt /sit/ nfe. column
 • sēth /siθ/ nma. not
 • sēts /siʦ/ nnb. disaccord
 • sēv /siv/ nnb. education
 • sēw /siw/ nma. almost
 • sēwh /siʍ/ nma. movie
 • sēahder /ˈsiɑ̯dɛɹ/ adj. wait
 • sēahlspar /ˈsiɑ̯lspɑɹ/ adj. loyal
 • sēahlturr /ˈsiɑ̯ltuɹ/ adj. arrogant
 • sēahnjir /ˈsiɑ̯njɪɹ/ adj. silent
 • sēahnjires /ˈsiɑ̯njɪɹes/ nma. silence
 • sēahtlurr /ˈsiɑ̯tluɹ/ adj. cold, crisp
 • sēahxir /ˈsiɑ̯ksɪɹ/ adj. language accent
 • sēarpurr /ˈsiɑ̯ɹpuɹ/ adj. holy, sacred
 • sēarster /ˈsiɑ̯ɹstɛɹ/ adj. weird, strange, bizarre
 • sēch /siʧ/ nin. toy
 • sērl /siɹl/ nma. giant
 • sērs /siɹs/ nnb. grass, lawn, pasture
 • sērst /siɹst/ nfe. cleavage
 • sērt /siɹt/ nan. screw
 • sēЂ /sið/ nan. note
 • sēЂ /sið/ pron. you all, yours (pl)
 • sēЂ fusk /sið fʊsk/ nan. notebook
 • sīdzir /ˈsaɪ̯ʥɪɹ/ v. charge
 • sīf /saɪ̯f/ adv. why
 • sīhy /saɪ̯ɫ/ adv. consecutively
 • sīhyurr /ˈsaɪ̯ɫuɹ/ v. stable
 • sīk /saɪ̯k/ adv. immediately
 • sīl /saɪ̯l/ prep. without
 • sīlurr /ˈsaɪ̯luɹ/ v. advance
 • sīlir /ˈsaɪ̯lɪɹ/ v. tackle
 • sīlfir /ˈsaɪ̯lfɪɹ/ v. repeat, replicate
 • sīlfirkes /ˈsaɪ̯lfɪɹkɜs/ nma. repetition
 • sīlar /ˈsaɪ̯lɑɹ/ v. enjoy, appreciate
 • sīm /saɪ̯m/ prep. by (using the means of), by (using a route)
 • sīn /saɪ̯n/ adv. nevertheless, regardless, even though
 • sīnurr /ˈsaɪ̯nuɹ/ v. prosecute
 • sīnir /ˈsaɪ̯nɪɹ/ v. hold
 • sīnirant /ˈsaɪ̯nɪɹænt/ nin. tray
 • sīp /saɪ̯p/ adv. nowadays
 • sīshurr /ˈsaɪ̯ʃuɹ/ v. animate
 • sīshar /ˈsaɪ̯ʃɑɹ/ v. moan, sigh
 • sīsher /ˈsaɪ̯ʃɛɹ/ v. know
 • sīsar /ˈsaɪ̯sɑɹ/ v. postpone, stall
 • sītsar /ˈsaɪ̯ʦɑɹ/ v. keep (store), store
 • sītr /saɪ̯tɹ/ adv. happily
 • sīv /saɪ̯v/ adv. therefore, thus
 • sīvher /ˈsaɪ̯ɰɛɹ/ v. arrange
 • sīvar /ˈsaɪ̯vɑɹ/ v. matter
 • sīwhir /ˈsaɪ̯ʍɪɹ/ v. swear
 • sīzhir /ˈsaɪ̯ʒɪɹ/ v. bid
 • sīzher /ˈsaɪ̯ʒɛɹ/ v. attach
 • sīrlor /ˈsaɪ̯ɹloɹ/ v. scramble
 • sīrser /ˈsaɪ̯ɹsɛɹ/ v. obsess
 • sīrer /ˈsaɪ̯ɹɛɹ/ v. send
 • sīyer /ˈsaɪ̯ʤɛɹ/ v. convince
 • sīЂer /ˈsaɪ̯ðɛɹ/ v. circulate, publish
 • sīЂerkes /ˈsaɪ̯ðɛɹkɜs/ nma. circulation
 • sōd /soʊ̯d/ adv. now
 • sōf /soʊ̯f/ prep. off
 • sōhwir /ˈsoʊ̯ħɪɹ/ v. lie
 • sōhwir /ˈsoʊ̯ħɪɹ/ nan. lie
 • sōhwirant /ˈsoʊ̯ħɪɹænt/ nma. liar
 • sōk /soʊ̯k/ prep. above
 • sōl /soʊ̯l/ adv. either
 • sōn /soʊ̯n/ adv. smoothly
 • sōner /ˈsoʊ̯nɛɹ/ v. loss
 • sōs /soʊ̯s/ prep. aside
 • sōsir /ˈsoʊ̯sɪɹ/ v. count
 • sōthar /ˈsoʊ̯θɑɹ/ v. put
 • sōv /soʊ̯v/ prep. concerning
 • sōzhar /ˈsoʊ̯ʒɑɹ/ v. shuffle, shift
 • sōchar /ˈsoʊ̯ʧɑɹ/ v. graduate
 • sōyer /ˈsoʊ̯ʤɛɹ/ v. growl, roar
 • sōЂar /ˈsoʊ̯ðɑɹ/ v. retrieve, bring back, fetch, recover
 • sro’erstor /ˈsɹoʊ̯i̯ɹstoɹ/ adj. different, other, distinct, unique
 • sro’erstores /ˈsɹoʊ̯i̯ɹstoɹes/ nan. difference
 • sroēЂor /ˈsɹɔɪ̯ðoɹ/ v. tremble, shiver
 • sra’emyer /ˈsɹeɪ̯i̯mjɛɹ/ adj. year
 • srēarstar /ˈsɹiɑ̯ɹstɑɹ/ adj. aroused (sexually)
 • sūd /sʉd/ nan. occupation
 • sūdz /sʉʥ/ nin. much
 • sūf /sʉf/ nnb. plague
 • sūhj /sʉhj/ nfe. vitality
 • sūhw /sʉħ/ nnb. carry
 • sūhy /sʉɫ/ nma. ancestor
 • sūj /sʉʤ/ nin. adjunct
 • sūk /sʉk/ nma. theater
 • sūl /sʉl/ nma. federal
 • sūlsp /sʉlsp/ nan. set
 • sūm /sʉm/ nfe. pool
 • sūms /sʉms/ nma. revolution
 • sūmy /sʉmj/ nan. opportunity
 • sūn /sʉn/ nan. determine
 • sūnt /sʉnt/ nfe. puddle
 • sūp /sʉp/ nnb. shark
 • sūs /sʉs/ nfe. premiere
 • sūsh /sʉʃ/ nfe. transfer of property
 • sūsk /sʉsk/ nma. on
 • sūst /sʉst/ nan. appear
 • sūstkes /ˈsʉstkɜs/ nin. appearance (act of appearing)
 • sūsr /sʉsɹ/ nfe. cheek
 • sūt /sʉt/ nan. garbage, trash, rubbish, rubble, debris, sewage
 • sūth /sʉθ/ nfe. glass
 • sūts /sʉʦ/ nfe. potato
 • sūv /sʉv/ nfe. unorthodoxy
 • sūwh /sʉʍ/ nin. whisker
 • sūrst /sʉɹst/ nan. away
 • sūx /sʉks/ nan. fable
 • sūЂ /sʉð/ nma. management
 • tob /tob/ nnb. newness
 • tod /tod/ nan. agitation
 • todz /toʥ/ nnb. numerousness
 • tof /tof/ nnb. independence
 • toh /toh/ nma. horse
 • tohdel /ˈtohdɜl/ nan. stable
 • tohy /toɫ/ nin. professor
 • toj /toj/ nfe. transport
 • toj /toʤ/ nfe. meaninglessness
 • tok /tok/ nfe. body of land
 • tol /tol/ nin. cart
 • tolf /tolf/ nnb. foreign
 • tols /tols/ nin. relationship by blood
 • tolsp /tolsp/ nma. barrel
 • tom /tom/ nin. position (location)
 • toms /toms/ nan. memory
 • tomsavuh /ˈtomsavʌ/ v. remember
 • tomy /tomj/ nma. heresy
 • ton /ton/ nma. romance
 • tonj /tonj/ nfe. jaw
 • tons /tons/ nan. verge
 • top /top/ nfe. relation
 • topr /topɹ/ nan. absent
 • topres /ˈtopɹes/ nnb. absence
 • tos /tos/ nma. present
 • tosh /toʃ/ nma. plants
 • toshm /toʃm/ nfe. rill
 • tosk /tosk/ nma. lust
 • tosm /tosm/ nan. husband
 • tost /tost/ nin. specimen
 • tosr /tosɹ/ nfe. ambassador
 • tot /tot/ nfe. official
 • toth /toθ/ nma. haven
 • totl /totl/ nin. perfection
 • totlim /ˈtotlɪm/ adj. perfect
 • tov /tov/ nma. bark (of tree)
 • tow /tow/ nma. imperfection
 • towm /tʌʊ̯m/ adv. fully
 • town /tʌʊ̯n/ adv. westwards
 • towt /tʌʊ̯t/ adv. rapidly
 • towthurr /ˈtʌʊ̯θuɹ/ v. adult
 • towchar /ˈtʌʊ̯ʧɑɹ/ v. smell (sense with nose)
 • towcher /ˈtʌʊ̯ʧɛɹ/ v. reconcile
 • to’enjir /ˈtoʊ̯i̯njɪɹ/ adj. woman
 • to’espar /ˈtoʊ̯i̯spɑɹ/ adj. gorgeous
 • to’esper /ˈtoʊ̯i̯spɛɹ/ adj. straight, honest
 • toch /toʧ/ nan. secrecy
 • toēdzer /ˈtɔɪ̯ʥɛɹ/ v. scratch
 • toēf /tɔɪ̯f/ adv. tidily
 • toēhyar /ˈtɔɪ̯ɫɑɹ/ v. finish, complete
 • toēhyar /ˈtɔɪ̯ɫɑɹ/ nan. end
 • toēhyarish /ˈtɔɪ̯ɫɑɹɪʃ/ adj. final
 • toēk /tɔɪ̯k/ prep. out from
 • toēl /tɔɪ̯l/ prep. on account of
 • toēm /tɔɪ̯m/ adv. carelessly
 • toēnurr /ˈtɔɪ̯nuɹ/ v. squat, crouch
 • toēp /tɔɪ̯p/ prep. for (a period of time or length of distance)
 • toēsurr /ˈtɔɪ̯suɹ/ v. sew
 • toēsh /tɔɪ̯ʃ/ adv. arguably
 • toēshir /ˈtɔɪ̯ʃɪɹ/ v. crush, grind, crumple, cram, squash
 • toēt /tɔɪ̯t/ adv. southwards
 • toēw /tɔɪ̯w/ prep. amongst
 • toēwir /ˈtɔɪ̯wɪɹ/ v. ban, prohibit, exclude, omit, veto
 • toēzir /ˈtɔɪ̯zɪɹ/ v. murmur
 • toēzhir /ˈtɔɪ̯ʒɪɹ/ v. spank, slap
 • toēzher /ˈtɔɪ̯ʒɛɹ/ v. sweat
 • toēchurr /ˈtɔɪ̯ʧuɹ/ v. evolve
 • toēchar /ˈtɔɪ̯ʧɑɹ/ v. practice
 • tor /toɹ/ nin. reaction
 • torst /toɹst/ nfe. ethic
 • tort /toɹt/ nnb. quickly
 • tox /toks/ nnb. job
 • tub /tʊb/ nan. dexterity
 • tud /tʊd/ nin. own
 • tudz /tʊʥ/ nfe. involvement
 • tuf /tʊf/ nin. unsavoriness
 • tug /tʊg/ nfe. finally
 • tuh /tʊh/ nnb. dupe
 • tuhb /tʌb/ nma. harrier therian
 • tuhd /tʌd/ nan. some
 • tuhhy /tʌɫ/ nnb. across
 • tuhk /tʌk/ nnb. country (nation)
 • tuhl /tʌl/ nnb. avoid
 • tuhlt /tʌlt/ nfe. 1st cousin
 • tuhm /tʌm/ nan. attack
 • tuhmy /tʌmj/ nma. load
 • tuhn /tʌn/ nan. shack
 • tuhnj /tʌnj/ nma. treason
 • tuhnth /tʌnθ/ nma. training
 • tuhs /tʌs/ nma. satiety
 • tuhsp /tʌsp/ nnb. recreation
 • tuhch /tʌʧ/ nnb. way
 • tuhx /tʌks/ nma. orangeness
 • tuhy /tʊɫ/ nin. maintain
 • tuj /tʊj/ nma. wine
 • tujdel /ˈtʊjdɜl/ nnb. winery
 • tuk /tʊk/ nma. data
 • tukr /tʊkɹ/ nnb. season
 • tul /tʊl/ nma. berry, bean
 • tulsp /tʊlsp/ nma. space (beyond Earth)
 • tum /tʊm/ nma. letter (written document)
 • tums /tʊms/ nan. bargain
 • tun /tʊn/ nnb. oasis
 • tunj /tʊnj/ nfe. fitness, exercise
 • tus /tʊs/ nnb. ball
 • tusm /tʊsm/ nan. whiteness
 • tust /tʊst/ nin. procure
 • tut /tʊt/ nfe. allurement
 • tuth /tʊθ/ nan. station (railroad, bus)
 • tutr /tʊtɹ/ nfe. especially
 • tuv /tʊv/ nnb. goose
 • turl /tʊɹl/ nfe. magnetism
 • turp /tʊɹp/ nma. day
 • turst /tʊɹst/ nnb. siege
 • tuЂ /tʊð/ nnb. bring
 • tiousir /ˈtɪo̯ʊ̯sɪɹ/ v. upset
 • tid /tɪd/ nin. carefulness
 • tidz /tɪʥ/ nan. humorousness
 • tidz /tɪʥ/ pron. they, them, theirs
 • tif /tɪf/ nma. graphic arts
 • tig /tɪg/ det. enough
 • tih /tɪh/ nan. boasting
 • tihy /tɪɫ/ nin. intellectual
 • til /tɪl/ nin. rice
 • tilk /tɪlk/ nnb. no qualification
 • tiln /tɪln/ nma. crab
 • tils /tɪls/ nma. rudimentary
 • tilsp /tɪlsp/ nin. amateur
 • tim /tɪm/ nfe. secret, mystery
 • tims /tɪms/ nin. punishment
 • timy /tɪmj/ nnb. lightning
 • tin /tɪn/ nin. these
 • tis /tɪs/ nin. blouse
 • tish /tɪʃ/ nfe. towel, napkin
 • tisk /tɪsk/ nma. air
 • tit /tɪt/ nin. perform
 • titl /tɪtl/ nin. so
 • tiv /tɪv/ nfe. piracy
 • tich /tɪʧ/ nfe. indentured
 • tirk /tɪɹk/ det. more (also adverb)
 • tirl /tɪɹl/ nan. overrunning
 • tirp /tɪɹp/ nma. changing of mind
 • tirst /tɪɹst/ nin. happy
 • tiЂ /tɪð/ nnb. money
 • thom /θom/ conj. whoever
 • tho’emor /ˈθoʊ̯i̯moɹ/ v. pick
 • tho’exir /ˈθoʊ̯i̯ksɪɹ/ adj. compatible
 • thoēmper /ˈθɔɪ̯mpɛɹ/ v. attract
 • thus /θʊs/ conj. for
 • thurːl /θuːl/ nnb. thule
 • thioulspar /ˈθɪo̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. curious
 • tha’esper /ˈθeɪ̯i̯spɛɹ/ adj. polite
 • tha’esar /ˈθeɪ̯i̯sɑɹ/ v. detain
 • tha’esaric /ˈθeɪ̯i̯sɑɹɪc/ nfe. detention
 • tha’exar /ˈθeɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. similar
 • thāzir /ˈθeɪ̯zɪɹ/ v. crumble, dissolve, deteriorate
 • ther /θɛɹ/ art. the
 • thēl /θil/ det. nowhere
 • thīhyer /ˈθaɪ̯ɫɛɹ/ v. trust
 • thīl /θaɪ̯l/ prep. amidst
 • thōs /θoʊ̯s/ prep. than
 • thrē /θɹi/ num. three
 • thrētenuh /ˈθɹitɜnʌ/ num. thirty
 • tloēhyor /ˈtlɔɪ̯ɫoɹ/ v. mock, imitate
 • tla’exor /ˈtleɪ̯i̯ksoɹ/ adj. extreme, intense, severe, radical
 • tlīlor /ˈtlaɪ̯loɹ/ v. sink, descend
 • tlīler /ˈtlaɪ̯lɛɹ/ v. aim, strive, intend
 • tsog /ʦog/ conj. nor
 • tsowlir /ˈʦʌʊ̯lɪɹ/ v. stare
 • tsoēg /ʦɔɪ̯g/ prep. because of
 • tsal /ʦæl/ conj. such that
 • tsa’edzer /ˈʦeɪ̯i̯ʥɛɹ/ adj. skinny
 • tse’ompir /ˈʦio̯ʊ̯mpɪɹ/ adj. triple
 • tse’omyar /ˈʦio̯ʊ̯mjɑɹ/ adj. famous
 • tse’omyer /ˈʦio̯ʊ̯mjɛɹ/ adj. protect
 • tse’omyerkes /ˈʦio̯ʊ̯mjɛɹkɜs/ nfe. protection
 • tsēf /ʦif/ det. one
 • tad /tæd/ nma. trisection
 • taf /tæf/ nan. sylvan forest
 • tah /tæh/ nnb. intoxication, other sub
 • tahfl /tɑfl/ nma. bracket
 • tahh /tɑh/ nin. me
 • tahhj /tɑhj/ nan. food list
 • tahhy /tɑɫ/ nma. cliff
 • tahj /tɑj/ nin. arrangement
 • tahk /tɑk/ nma. associate
 • tahl /tɑl/ nma. throne
 • tahlsp /tɑlsp/ nnb. sage
 • tahm /tɑm/ nfe. sail
 • tahmy /tɑmj/ nfe. measurement
 • tahn /tɑn/ nan. strategy (plan)
 • tahnj /tɑnj/ nnb. flood
 • tahs /tɑs/ nnb. beard
 • tahsh /tɑʃ/ nma. deviation
 • tahshl /tɑʃl/ nma. request
 • tahsk /tɑsk/ nnb. interim
 • tahst /tɑst/ nma. scissors
 • taht /tɑt/ nfe. merchantry
 • tahv /tɑv/ nma. honesty
 • tahw /tɑw/ nma. during
 • tahw /tæħ/ nma. plain speech
 • tahch /tɑʧ/ nin. spirit shape
 • tahx /tɑks/ nma. north
 • tahy /tæɫ/ nan. success
 • tahyim /ˈtæɫɪm/ adj. successful
 • taj /tæj/ nma. nickname
 • tak /tæk/ nan. defiance
 • tal /tæl/ nma. intestine
 • talsp /tælsp/ nfe. grill
 • tam /tæm/ nin. tin
 • tan /tæn/ nfe. prose
 • tanj /tænj/ nin. turmoil
 • tans /tæns/ nfe. get
 • tant /tænt/ nma. complete
 • tap /tæp/ nma. purpleness
 • tasm /tæsm/ nfe. vale
 • tasp /tæsp/ nnb. build
 • tat /tæt/ nfe. acid
 • tav /tæv/ nfe. zoo
 • tawb /tɔb/ det. three
 • tawd /tɔd/ nma. shadow
 • tawdz /tɔʥ/ nnb. after
 • tawf /tɔf/ nin. constellation
 • tawh /tɔh/ nnb. unimportance
 • tawhy /tɔɫ/ nfe. college
 • tawj /tɔj/ nfe. signal
 • tawk /tɔk/ nnb. thorn
 • tawkh /tɔʈ/ nnb. decide
 • tawkr /tɔkɹ/ nfe. hangover
 • tawl /tɔl/ nin. look
 • tawlf /tɔlf/ nfe. spell, eldritch
 • tawlp /tɔlp/ nnb. clue
 • tawlt /tɔlt/ nma. bluntness
 • tawm /tɔm/ nfe. destination
 • tawmy /tɔmj/ nin. pacification
 • tawnj /tɔnj/ nin. discourtesy
 • tawns /tɔns/ nma. self
 • tawnt /tɔnt/ nma. painting
 • taws /tɔs/ nin. library
 • tawsh /tɔʃ/ nma. composite, hybrid
 • tawsk /tɔsk/ nma. equanimity
 • tawsp /tɔsp/ nan. sorcery
 • tawt /tɔt/ nfe. elasticity
 • tawtl /tɔtl/ nfe. pyramid, pile
 • tawts /tɔʦ/ nma. medicine
 • tawtskin /ˈtɔʦkɪn/ adj. medical
 • tawch /tɔʧ/ nan. incombustibility
 • tawrst /tɔɹst/ nan. relationship by marriage
 • tawx /tɔks/ nan. shelf, rack, ledge
 • tawЂ /tɔð/ nfe. intrusion
 • ta’eder /ˈteɪ̯i̯dɛɹ/ adj. fertile
 • ta’ederes /ˈteɪ̯i̯dɛɹes/ nnb. fertility
 • ta’etlar /ˈteɪ̯i̯tlɑɹ/ adj. fast, smart, intelligent
 • ta’ersor /ˈteɪ̯i̯ɹsoɹ/ adj. convenient
 • ta’exor /ˈteɪ̯i̯ksoɹ/ adj. plain
 • ta’exir /ˈteɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. generic
 • ta’exar /ˈteɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. clean, clear
 • ta’exar /ˈteɪ̯i̯ksɑɹ/ v. clean
 • tar /tæɹ/ nin. circuitousness
 • tar /tɑɹ/ art. some
 • tart /tɑɹt/ nma. impatience
 • taЂ /tæð/ nfe. void
 • tāhwer /ˈteɪ̯ħɛɹ/ v. prowl
 • tāhyar /ˈteɪ̯ɫɑɹ/ v. rehearse
 • tāk /teɪ̯k/ adv. mostly
 • tāl /teɪ̯l/ adv. abruptly
 • tām /teɪ̯m/ prep. in front of
 • tās /teɪ̯s/ adv. possibly
 • tāshor /ˈteɪ̯ʃoɹ/ v. nag
 • tāsher /ˈteɪ̯ʃɛɹ/ v. touch, feel (sense by touch)
 • tāv /teɪ̯v/ prep. outside
 • tāchar /ˈteɪ̯ʧɑɹ/ v. prepare, assemble, train, brace, compile
 • tācharkes /ˈteɪ̯ʧɑɹkɜs/ nma. preparation
 • tāЂar /ˈteɪ̯ðɑɹ/ v. crawl, creep
 • tehy /tɜɫ/ nan. east
 • tej /tɜj/ nma. angularity
 • tek /tɜk/ nma. insurgent
 • tel /tɜl/ nnb. drought
 • telk /tɜlk/ nma. highlands
 • tels /tɜls/ nnb. break
 • telsp /tɜlsp/ nfe. stool (seat)
 • tem /tɜm/ nma. chemical
 • tems /tɜms/ nma. sit
 • temy /tɜmj/ nan. luggage, baggage
 • tenuh /ˈtɜnʌ/ num. ten
 • tenuhforuh /ˈtɜnʌˌfoɹʌ/ num. fourteen
 • tenuhfaē̯vuh /ˈtɜnʌˌfai̯vʌ/ num. fifteen
 • tenuhsix /ˈtɜnʌsɪks/ num. sixteen
 • tenuhtū /ˈtɜnʌtʉ/ num. twelve
 • tenuh’aē̯tuh /ˈtɜnʌˌai̯tʌ/ num. eighteen
 • tenuhchuh /ˈtɜnʌʧʌ/ num. hundred
 • tenth /tɜnθ/ nfe. bell
 • tesm /tɜsm/ nma. guerrilla
 • tesp /tɜsp/ nin. hood
 • test /tɜst/ nan. resentment
 • te’odar /ˈtio̯ʊ̯dɑɹ/ adj. due
 • te’ohyar /ˈtio̯ʊ̯ɫɑɹ/ v. trip
 • te’onyurr /ˈtio̯ʊ̯njuɹ/ adj. yet
 • tech /tɜʧ/ pron. i
 • ters /tɜɹs/ nin. willingness
 • tēb /tib/ det. no (also interjection)
 • tēd /tid/ nfe. cloak
 • tēdr /tidɹ/ nan. child
 • tēf /tif/ nan. diary
 • tēg /tig/ nan. tusk
 • tēh /tih/ nin. icon
 • tēhj /tihj/ nma. uncommunicativeness
 • tēhw /tiħ/ nfe. turn
 • tēhw /tiħ/ pron. he, him, his, she, her, hers, it, its
 • tēhy /tiɫ/ nma. right
 • tēj /tij/ nnb. mud
 • tēk /tik/ nfe. assassinate
 • tēkh /tiʈ/ nma. disuse
 • tēl /til/ nnb. character
 • tēlf /tilf/ nan. bureaucrat
 • tēlm /tilm/ nma. rib
 • tēln /tiln/ nan. inquiry
 • tēls /tils/ nma. laxness
 • tēlt /tilt/ nma. insects
 • tēles /ˈtiles/ nin. characteristic
 • tēmp /timp/ nma. red
 • tēmy /timj/ nma. peach
 • tēn /tin/ nfe. memento
 • tēnj /tinj/ nfe. compliment
 • tēpl /tipl/ nma. die
 • tēplish /ˈtiplɪʃ/ adj. dead
 • tēpr /tipɹ/ nnb. modesty
 • tēs /tis/ nma. medium
 • tēsh /tiʃ/ nma. instrument of punishment
 • tēsm /tism/ nma. response
 • tēsmavuh /ˈtismavʌ/ v. respond
 • tēsp /tisp/ nin. beetle
 • tēst /tist/ nan. manage
 • tēt /tit/ nma. town
 • tēt /tit/ det. our
 • tēth /tiθ/ nin. orphan
 • tētl /titl/ nfe. row
 • tēv /tiv/ nma. charity
 • tē’anta /ˈtianta/ nfe. empire
 • tēahdzor /ˈtiɑ̯ʥoɹ/ adj. water
 • tēahdar /ˈtiɑ̯dɑɹ/ v. tilt
 • tēahnyer /ˈtiɑ̯njɛɹ/ adj. world spirit
 • tēahxar /ˈtiɑ̯ksɑɹ/ adj. entire
 • tēch /tiʧ/ nfe. recorder
 • tēch /tiʧ/ pron. he, him, his, she, her, hers, it, its
 • tēr /tiɹ/ nan. direction (management)
 • tērl /tiɹl/ nfe. balance
 • tērs /tiɹs/ nma. deceiver
 • tērst /tiɹst/ nin. orgasm
 • tēx /tiks/ nan. situation (circumstances, context)
 • tēʼan /ˈtian/ adj. imperial
 • tīdzer /ˈtaɪ̯ʥɛɹ/ v. would
 • tīf /taɪ̯f/ adv. today
 • tīhyurr /ˈtaɪ̯ɫuɹ/ v. confuse, distract, complicate
 • tīhyurrish /ˈtaɪ̯ɫuɹɪʃ/ adj. complex
 • tījir /ˈtaɪ̯ʤɪɹ/ v. experience
 • tījir /ˈtaɪ̯ʤɪɹ/ nnb. experience
 • tīl /taɪ̯l/ prep. through
 • tīlor /ˈtaɪ̯loɹ/ v. surpass, excel
 • tīlar /ˈtaɪ̯lɑɹ/ v. obtain
 • tīmir /ˈtaɪ̯mɪɹ/ v. confess
 • tīsurr /ˈtaɪ̯suɹ/ v. mention
 • tīsh /taɪ̯ʃ/ adv. unexpectedly
 • tīshor /ˈtaɪ̯ʃoɹ/ v. deserve
 • tīt /taɪ̯t/ adv. elegantly
 • tīv /taɪ̯v/ adv. willingly
 • tīwh /taɪ̯ʍ/ adv. regularly
 • tīzor /ˈtaɪ̯zoɹ/ v. strive
 • tīzir /ˈtaɪ̯zɪɹ/ v. marry
 • tīzhar /ˈtaɪ̯ʒɑɹ/ v. owe
 • tīch /taɪ̯ʧ/ adv. northeast
 • tīcher /ˈtaɪ̯ʧɛɹ/ v. cough
 • tīrtar /ˈtaɪ̯ɹtɑɹ/ v. sneak, lurk
 • tōfar /ˈtoʊ̯fɑɹ/ v. spoil
 • tōhy /toʊ̯ɫ/ adv. ever
 • tōk /toʊ̯k/ prep. under
 • tōkar /ˈtoʊ̯kɑɹ/ v. adapt
 • tōwher /ˈtoʊ̯ʍɛɹ/ v. delay
 • troēlor /ˈtɹɔɪ̯loɹ/ v. shake, rattle, shudder, vibrate
 • truhmp /tɹʌmp/ nnb. feces, urine
 • truhmp /tɹʌmp/ nnb. shit, piss
 • trāvar /ˈtɹeɪ̯vɑɹ/ v. peek, squint
 • tū /tʉ/ num. two
 • tū /tʉ/ det. two
 • tūd /tʉd/ nnb. kill
 • tūdz /tʉʥ/ nma. cell
 • tūf /tʉf/ nan. wrong
 • tūh /tʉh/ nfe. genocide
 • tūhy /tʉɫ/ nma. into
 • tūl /tʉl/ nfe. pillow
 • tūlm /tʉlm/ nin. representation
 • tūln /tʉln/ nan. blemish
 • tūlsp /tʉlsp/ nnb. nonpayment
 • tūm /tʉm/ nin. temperature
 • tūn /tʉn/ nan. athlete
 • tūs /tʉs/ nfe. again
 • tūsh /tʉʃ/ nnb. cold
 • tūshm /tʉʃm/ nin. constitution
 • tūsk /tʉsk/ nma. leniency
 • tūt /tʉt/ nin. community
 • tūts /tʉʦ/ nfe. throughout
 • tūtenuh /ˈtʉtɜnʌ/ num. twenty
 • tūtenuhforuh /ˈtʉtɜˌnʌfoɹʌ/ num. twenty four
 • tūtenuhfaē̯vuh /ˈtʉtɜˌnʌfai̯vʌ/ num. twenty five
 • tūtenuhtū /ˈtʉtɜˌnʌtʉ/ num. twenty two
 • tūch /tʉʧ/ nma. plaque
 • tūrst /tʉɹst/ nan. stereotype
 • tūx /tʉks/ nin. perdition
 • vod /vod/ nma. defective vision
 • vof /vof/ nfe. uncle
 • voh /voh/ nan. canopy
 • vohy /voɫ/ nnb. princess
 • voj /voʤ/ nma. holy day
 • vok /vok/ nma. acting
 • vokh /voʈ/ nan. illegality
 • vokl /vokl/ nnb. white
 • vol /vol/ nma. hand
 • volsp /volsp/ nfe. flag, banner
 • vom /vom/ nfe. breast
 • vomim /ˈvomɪm/ adj. buxom
 • vom fuhkh /vom fʌʈ/ nfe. bra
 • vomy /vomj/ nin. feast, festival
 • von /von/ nan. astonishment
 • vonj /vonj/ nnb. project
 • vosk /vosk/ nma. biscuit
 • vosm /vosm/ nfe. exchange
 • vost /vost/ nin. sausage
 • vosr /vosɹ/ nnb. artery
 • vot /vot/ nfe. rope, cord, tape
 • voth /voθ/ nfe. posterity
 • votl /votl/ nan. unnervousness
 • vov /vov/ nnb. spirit, soul
 • vowf /vʌʊ̯f/ adv. angrily
 • vowl /vʌʊ̯l/ adv. purely
 • vo’espir /ˈvoʊ̯i̯spɪɹ/ adj. private
 • vo’etar /ˈvoʊ̯i̯tɑɹ/ v. limp
 • voēlurr /ˈvɔɪ̯luɹ/ v. bend, fold
 • voēmor /ˈvɔɪ̯moɹ/ v. ache
 • voēsh /vɔɪ̯ʃ/ adv. honestly
 • voēshor /ˈvɔɪ̯ʃoɹ/ v. fire (from job)
 • voētir /ˈvɔɪ̯tɪɹ/ v. swim
 • voēzhir /ˈvɔɪ̯ʒɪɹ/ v. open
 • voēzhiric /ˈvɔɪ̯ʒɪɹɪc/ nma. opening
 • vorst /voɹst/ nin. organic matter
 • vort /voɹt/ nin. illness
 • vox /voks/ nma. root
 • voЂ /voð/ nan. interval
 • vuhd /vʌd/ nfe. cunning
 • vuhf /vʌf/ nan. mold
 • vuhhy /vʌɫ/ nnb. national
 • vuhk /vʌk/ nfe. lapse
 • vuhl /vʌl/ nfe. parsimony
 • vuhlsp /vʌlsp/ nma. unity
 • vuhm /vʌm/ nin. beach
 • vuhn /vʌn/ nma. candy, vagina (slang)
 • vuhp /vʌp/ nma. submission
 • vuhs /vʌs/ nan. pan, saucepan
 • vuhsp /vʌsp/ nin. explanation
 • vuhspavuh /ˈvʌspavʌ/ v. explain
 • vuhx /vʌks/ nfe. hawk
 • vuhy /vʊɫ/ nan. thing
 • vuj /vʊj/ nnb. brittleness
 • vuk /vʊk/ nma. mill
 • vul /vʊl/ nfe. plot
 • vulsp /vʊlsp/ nfe. intention
 • vumy /vʊmj/ nma. hear
 • vun /vʊn/ nma. school
 • vunj /vʊnj/ nma. common knowledge
 • vunkin /ˈvʊnkɪn/ adj. academic
 • vunth /vʊnθ/ nfe. show business
 • vus /vʊs/ nfe. arsenal
 • vusk /vʊsk/ nnb. nonexistence
 • vusm /vʊsm/ nma. prearrangement
 • vut /vʊt/ nma. widowhood
 • vuth /vʊθ/ nma. recently
 • vux /vʊks/ nma. tower
 • vidr /vɪdɹ/ nfe. realize
 • vif /vɪf/ nan. light source
 • vifr /vɪfɹ/ nfe. iara
 • vihy /vɪɫ/ nfe. gauge
 • vij /vɪʤ/ nma. boulder, slab
 • vij /vɪj/ nma. marriage
 • vik /vɪk/ nfe. reservoir
 • vil /vɪl/ nfe. every
 • vilk /vɪlk/ nnb. recent
 • viln /vɪln/ nma. major
 • vilsp /vɪlsp/ nfe. loaf
 • vim /vɪm/ nma. fasting
 • vimp /vɪmp/ nma. along
 • vims /vɪms/ nfe. hundred
 • vimy /vɪmj/ nfe. likely
 • vin /vɪn/ nma. ethics
 • vinj /vɪnj/ nfe. per
 • vis /vɪs/ nnb. inspiration
 • vish /vɪʃ/ nma. freefolk
 • visk /vɪsk/ nin. visual arts
 • vit /vɪt/ nan. concept
 • vitl /vɪtl/ nnb. shave blade
 • viv /vɪv/ nfe. opposition
 • viwh /vɪʍ/ nfe. can
 • vich /vɪʧ/ nfe. tariff
 • virp /vɪɹp/ nnb. fashion
 • virpim /ˈvɪɹpɪm/ adj. fashionable
 • vix /vɪks/ nma. house (lineage)
 • viЂ /vɪð/ nma. linguistics
 • vha’ekar /ˈɰeɪ̯i̯kɑɹ/ v. haunt
 • vhāchar /ˈɰeɪ̯ʧɑɹ/ v. liberate
 • vhīlurr /ˈɰaɪ̯luɹ/ v. contain, incorporate
 • vloēshir /ˈvlɔɪ̯ʃɪɹ/ v. comply, conform
 • vlioukar /ˈvlɪo̯ʊ̯kɑɹ/ v. groan
 • vliouskor /ˈvlɪo̯ʊ̯skoɹ/ adj. dull, dim
 • vlāhyer /ˈvleɪ̯ɫɛɹ/ v. cause, induce
 • vlāhyerkes /ˈvleɪ̯ɫɛɹkɜs/ nnb. cause
 • vad /væd/ nan. survey
 • vadz /væʥ/ nma. rather
 • vag /væg/ det. thrice
 • vahdz /vɑʥ/ nnb. voice
 • vahf /vɑf/ nnb. deep
 • vahl /vɑl/ nnb. pavement
 • vahlsp /vɑlsp/ nnb. ignorance
 • vahm /vɑm/ nfe. distortion
 • vahmy /vɑmj/ nnb. posture (bodily position)
 • vahnj /vɑnj/ nma. lay
 • vahnth /vɑnθ/ nma. attention
 • vahw /vɑw/ nfe. banditry
 • vahx /vɑks/ nan. curvature
 • vahy /væɫ/ nfe. premise, thesis
 • val /væl/ nan. phrase
 • valf /vælf/ nma. tail, ass (slang)
 • valsp /vælsp/ nnb. call
 • vanj /vænj/ nfe. theory
 • vas /væs/ nma. out
 • vask /væsk/ nnb. certainly
 • vast /væst/ nin. director
 • vath /væθ/ nan. soon
 • vavh /væɰ/ nnb. repulsion
 • vawd /vɔd/ det. such
 • vawf /vɔf/ nan. permanence
 • vawh /vɔh/ nnb. car
 • vawk /vɔk/ nnb. lung
 • vawlsp /vɔlsp/ nma. seizure
 • vawm /vɔm/ nan. trouble
 • vawmp /vɔmp/ nnb. formality
 • vawn /vɔn/ det. said
 • vawnj /vɔnj/ nan. rescue
 • vaws /vɔs/ nfe. back
 • vawsh /vɔʃ/ nnb. drain
 • vawsk /vɔsk/ nan. powderiness
 • vawsp /vɔsp/ nnb. merchant
 • vawst /vɔst/ nin. maybe
 • vaws selt /vɔs sɜlt/ nnb. backpack
 • vawt /vɔt/ nan. mustache
 • vawts /vɔʦ/ nin. course
 • vawwh /vɔʍ/ nfe. negation, denial
 • vawx /vɔks/ nfe. puzzle, maze
 • va’elir /ˈveɪ̯i̯lɪɹ/ v. agriculture
 • va’elspar /ˈveɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. way
 • va’elsper /ˈveɪ̯i̯lspɛɹ/ adj. wise person
 • va’elar /ˈveɪ̯i̯lɑɹ/ v. avoid
 • va’exor /ˈveɪ̯i̯ksoɹ/ adj. volatile
 • varst /væɹst/ nfe. cow
 • varst /vɑɹst/ nin. read
 • vart /væɹt/ nan. indecency
 • vax /væks/ nfe. sometimes
 • vāl /veɪ̯l/ prep. in place of
 • vān /veɪ̯n/ prep. opposite
 • vās /veɪ̯s/ adv. badly
 • vāts /veɪ̯ʦ/ adv. not
 • ved /vɜd/ nfe. wrinkle, crease, kink (sharp twist)
 • vef /vɜf/ nan. oracle
 • vej /vɜj/ nfe. room
 • vel /vɜl/ nfe. deafness
 • velm /vɜlm/ nin. intelligibility
 • veln /vɜln/ nan. torch, candle, lamp
 • velawtr /ˈvɜlɔtɹ/ nma. alphabet
 • ven /vɜn/ nma. pandemonium
 • ves /vɜs/ nma. fluke
 • vesk /vɜsk/ nin. kind
 • ve’olspar /ˈvio̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. you
 • vech /vɜʧ/ nfe. if
 • vex /vɜks/ nin. suggest
 • vēb /vib/ nfe. mission
 • vēd /vid/ nnb. conservatism
 • vēdz /viʥ/ nan. fabric
 • vēf /vif/ nan. add
 • vēh /vih/ nfe. feel
 • vēhy /viɫ/ nfe. fog, mist
 • vēj /viʤ/ nma. ascent
 • vēk /vik/ nfe. perhaps
 • vēl /vil/ nin. hair (of body)
 • vēlk /vilk/ nnb. myself
 • vēlsp /vilsp/ nma. widow
 • vēm /vim/ nin. paper
 • vēmp /vimp/ nma. hills
 • vēmy /vimj/ nnb. asceticism
 • vēn /vin/ nma. gluttony
 • vēnj /vinj/ nin. rarity
 • vēnt /vint/ nma. why
 • vēs /vis/ nma. sock
 • vēsh /viʃ/ nma. themselves
 • vēsl /visl/ nin. misanthropy
 • vēsm /vism/ nfe. potion
 • vēsp /visp/ nma. fragrance
 • vēst /vist/ nma. next
 • vēt /vit/ nma. liberation
 • vēth /viθ/ nfe. overestimation
 • vētr /vitɹ/ nma. messenger
 • vēvl /vivl/ nin. leave
 • vēwh /viʍ/ nma. refrigeration
 • vēahsker /ˈviɑ̯skɛɹ/ adj. scared, afraid, reluctant
 • vēch /viʧ/ nma. bar
 • vēq /vikw/ nma. sufficiency
 • vērl /viɹl/ nin. superiority
 • vērs /viɹs/ nan. credulity
 • vērst /viɹst/ nma. arrow (weapon), arrow (sign)
 • vēx /viks/ nin. consent
 • vēЂ /við/ nma. fracture
 • vīh /vaɪ̯h/ adv. last month
 • vīhy /vaɪ̯ɫ/ adv. already
 • vīshor /ˈvaɪ̯ʃoɹ/ v. defecate
 • vītsar /ˈvaɪ̯ʦɑɹ/ v. supplement
 • vīwh /vaɪ̯ʍ/ adv. everyday
 • vīzir /ˈvaɪ̯zɪɹ/ v. extract, reap, plow
 • vīzer /ˈvaɪ̯zɛɹ/ v. utilize
 • vīchor /ˈvaɪ̯ʧoɹ/ v. spend
 • vīchir /ˈvaɪ̯ʧɪɹ/ v. thrust, propel
 • vīcher /ˈvaɪ̯ʧɛɹ/ v. fry, simmer
 • vōl /voʊ̯l/ adv. sometimes
 • vōs /voʊ̯s/ prep. circa
 • vōtr /voʊ̯tɹ/ adv. tactfully
 • vūk /vʉk/ nma. injustice
 • vūl /vʉl/ nan. competition
 • vūlsp /vʉlsp/ nma. scrap
 • vūm /vʉm/ nma. inexcitability
 • vūmy /vʉmj/ nma. let
 • vūshm /vʉʃm/ nfe. prayer
 • vūsk /vʉsk/ nma. million
 • vūt /vʉt/ nma. monster, beast
 • vūЂ /vʉð/ nma. obliquity
 • wod /wod/ nin. plunge
 • wohy /woɫ/ nin. transfer of right
 • wol /wol/ nma. poison, venom
 • wolsp /wolsp/ nma. pretext
 • wolt /wolt/ nan. no
 • won /won/ nma. kid
 • wonj /wonj/ nin. article
 • wos /wos/ nfe. chapel
 • wosk /wosk/ nan. lending
 • wot /wot/ nma. disproof
 • wotl /wotl/ nan. ungrammaticalness
 • wov /wov/ nma. embassy
 • wow /wow/ nnb. patriot
 • wowb /wʌʊ̯b/ prep. toward
 • wowwhar /ˈwʌʊ̯ʍɑɹ/ v. rise, climb, escalate, increase
 • wo’entor /ˈwoʊ̯i̯ntoɹ/ adj. company
 • woch /woʧ/ nma. greed
 • wochim /ˈwoʧɪm/ adj. greedy
 • woēhy /wɔɪ̯ɫ/ adv. sweetly
 • woēnar /ˈwɔɪ̯nɑɹ/ v. love
 • woēnarant /ˈwɔɪ̯nɑɹænt/ nfe. lover
 • woēsher /ˈwɔɪ̯ʃɛɹ/ v. bark
 • woēther /ˈwɔɪ̯θɛɹ/ v. explore
 • woēzhar /ˈwɔɪ̯ʒɑɹ/ v. generate
 • worm /woɹm/ det. anything
 • worst /woɹst/ nin. come
 • wox /woks/ nfe. literature
 • woЂ /woð/ nfe. it
 • wud /wʊd/ nin. disarrangement
 • wufl /wʊfl/ nin. restitution
 • wuhh /wʌh/ nfe. killing
 • wuhj /wʌʤ/ nfe. noncohesion
 • wuhk /wʌk/ nfe. button (pushbutton)
 • wuhlsp /wʌlsp/ nma. noon
 • wuhm /wʌm/ nan. wonder
 • wuhmy /wʌmj/ nfe. remove
 • wuhns /wʌns/ nan. mean, average
 • wuhs /wʌs/ nan. fold
 • wuhch /wʌʧ/ nnb. concealment
 • wuhrp /wʌɹp/ nfe. intelligence
 • wuhrs /wʌɹs/ nin. route, path
 • wuhy /wʊɫ/ nma. knight
 • wuhЂ /wʌð/ nnb. thousand
 • wuj /wʊj/ nnb. ten
 • wul /wʊl/ nfe. kismet
 • wulk /wʊlk/ nfe. trunk (of tree)
 • wum /wʊm/ nan. weight
 • wumim /ˈwʊmɪm/ adj. heavy
 • wumavuh /ˈwʊmavʌ/ v. weigh
 • wun /wʊn/ nnb. such
 • wunj /wʊnj/ nnb. territory
 • wus /wʊs/ nin. subjection
 • wut /wʊt/ nnb. horizon
 • wuth /wʊθ/ nma. resins, gums
 • wutl /wʊtl/ nnb. upon
 • wurrld /wɜːld/ nfe. planet, world
 • wux /wʊks/ nan. vagina
 • wioutler /ˈwɪo̯ʊ̯tlɛɹ/ adj. very
 • widr /wɪdɹ/ nma. benefactor
 • wih /wɪh/ nan. quantity
 • wihy /wɪɫ/ nan. continuity
 • wij /wɪj/ nnb. overdose
 • wik /wɪk/ nma. regression
 • wil /wɪl/ nin. water travel
 • wilsp /wɪlsp/ nma. discourse, rhetoric
 • wim /wɪm/ nfe. cake
 • wimy /wɪmj/ nma. limb
 • win /wɪn/ nan. appearance
 • winj /wɪnj/ nma. wide
 • wis /wɪs/ nma. castle, palace
 • wism /wɪsm/ nfe. artillery
 • wist /wɪst/ nfe. universal laws
 • wiv /wɪv/ nnb. conciseness
 • wirst /wɪɹst/ nfe. future
 • wix /wɪks/ nan. nativeness
 • who’ehyor /ˈʍoʊ̯i̯ɫoɹ/ v. blow
 • whoēchar /ˈʍɔɪ̯ʧɑɹ/ v. wrestle
 • whious /ʍɪo̯ʊ̯s/ interj. yes
 • wha’elspar /ˈʍeɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. yeah
 • whān /ʍeɪ̯n/ interj. no
 • whe’onyer /ˈʍio̯ʊ̯njɛɹ/ adj. rough, raw
 • whēahsmurr /ˈʍiɑ̯smuɹ/ adj. crazy, insane, absurd
 • wahd /wɑd/ nnb. translucency
 • wahg /wɑg/ nfe. the shades
 • wahk /wɑk/ nan. persona
 • wahl /wɑl/ nnb. approval
 • wahlsp /wɑlsp/ nma. never
 • wahm /wɑm/ nma. agree
 • wahmy /wɑmj/ nnb. machine
 • wahs /wɑs/ nnb. descendant, heir
 • wahsp /wɑsp/ nma. immoderation
 • wahw /wɑw/ nnb. previousness
 • wahx /wɑks/ nma. kindness
 • wak /wæk/ nfe. new
 • wakh /wæʈ/ nma. forward
 • wam /wæm/ nnb. benefice
 • wanth /wænθ/ nma. canal
 • wask /wæsk/ nnb. onto
 • wawhy /wɔɫ/ nma. many
 • wawkh /wɔʈ/ nin. green
 • wawlsp /wɔlsp/ nin. volume
 • wawm /wɔm/ nin. ass
 • wawmy /wɔmj/ nnb. bow (weapon)
 • wawn /wɔn/ nan. spring
 • wawnj /wɔnj/ nin. magical arts (creative)
 • wawnth /wɔnθ/ nfe. maximum
 • wawp /wɔp/ nin. motion
 • waws /wɔs/ nnb. ponds
 • wawsm /wɔsm/ nin. displacement
 • wawt /wɔt/ nnb. ago
 • wawtl /wɔtl/ nma. summer
 • wawv /wɔv/ nma. triplication
 • wawrst /wɔɹst/ nnb. coincidence
 • wawx /wɔks/ nma. aid
 • waЂ /wæð/ nan. myrmian
 • wād /weɪ̯d/ prep. in to
 • wāhy /weɪ̯ɫ/ adv. together
 • wām /weɪ̯m/ adv. underneath
 • wānar /ˈweɪ̯nɑɹ/ v. emit, discharge, radiate
 • wāthor /ˈweɪ̯θoɹ/ v. shrug
 • wef /wɜf/ nin. handcuff
 • wehy /wɜɫ/ nan. laundry
 • wel /wɜl/ nan. aviator
 • welsp /wɜlsp/ nfe. siren
 • wem /wɜm/ nnb. worry
 • wēb /wib/ nma. enjoy
 • wēd /wid/ nan. ocean crab
 • wēdz /wiʥ/ nnb. salt
 • wēdr /widɹ/ nnb. alcohol
 • wēf /wif/ nnb. wood
 • wēh /wih/ nma. eccentricity
 • wēhj /wihj/ nnb. seed, egg
 • wēhy /wiɫ/ nnb. apprentice
 • wēj /wiʤ/ nan. butt
 • wēj /wij/ nan. also
 • wēk /wik/ nin. swift therian
 • wēl /wil/ nma. base
 • wēls /wils/ nan. blindness
 • wēlsp /wilsp/ nan. shame
 • wēm /wim/ nin. fund
 • wēmp /wimp/ nan. sobriety
 • wēms /wims/ nfe. inactivity
 • wēmy /wimj/ nma. building
 • wēmy mūt /wimj mʉt/ nnb. architecture
 • wēnj /winj/ nma. expectation
 • wēns /wins/ nnb. euthania
 • wēnth /winθ/ nfe. spell (generic)
 • wēs /wis/ nnb. sex
 • wēsim /ˈwisɪm/ adj. sexual
 • wēsk /wisk/ nfe. shirt
 • wēsm /wism/ nnb. humid
 • wēs mux /wis mʊks/ nan. pubic hair
 • wēsavuh /ˈwisavʌ/ v. have sex
 • wēt /wit/ nma. knob
 • wēth /wiθ/ nin. unastonsihment
 • wētl /witl/ nan. pain
 • wētlim /ˈwitlɪm/ adj. painful
 • wēv /wiv/ nnb. resident
 • wēahlspar /ˈwiɑ̯lspɑɹ/ adj. extinct
 • wērs /wiɹs/ nnb. art
 • wērst /wiɹst/ nfe. unimaginativeness
 • wērsant /ˈwiɹsænt/ nnb. artist
 • wēx /wiks/ nma. amity
 • wīd /waɪ̯d/ adv. likely
 • wīf /waɪ̯f/ adv. there
 • wīhj /waɪ̯hj/ adv. victoriously
 • wīk /waɪ̯k/ prep. below
 • wīl /waɪ̯l/ adv. etcetera
 • wīn /waɪ̯n/ adv. unlikely
 • wīther /ˈwaɪ̯θɛɹ/ v. wear, put on
 • wīzhor /ˈwaɪ̯ʒoɹ/ v. insist
 • wōd /woʊ̯d/ adv. sadly
 • wōgurr /ˈwoʊ̯guɹ/ v. addition
 • wōler /ˈwoʊ̯lɛɹ/ v. skim
 • wūl /wʉl/ nma. relinquishment
 • wūlsp /wʉlsp/ nnb. wheel
 • wūm /wʉm/ nnb. measure
 • wūrst /wʉɹst/ nnb. interest
 • wūx /wʉks/ nin. fork
 • zhol /ʒol/ conj. than
 • zhowm /ʒʌʊ̯m/ interj. yippee
 • zhoēl /ʒɔɪ̯l/ interj. ouch
 • zhuhs /ʒʌs/ conj. in order that
 • zhal /ʒæl/ conj. where
 • zhās /ʒeɪ̯s/ interj. phew
 • zhel /ʒɜl/ conj. only
 • zhēf /ʒif/ conj. while
 • zhēl /ʒil/ conj. because
 • zhēt /ʒit/ conj. still
 • zhēv /ʒiv/ conj. as well as
 • zhīm /ʒaɪ̯m/ interj. hurray
 • zhōd /ʒoʊ̯d/ interj. well
 • zefēhr /ˈzefihr/ nin. zephyr
 • agarthah /ˈægɑɹθɑ/ nnb. agartha
 • ahhijuh /ˈɑhɪjʌ/ interj. greeting, hello
 • ahntēlēah /ˈɑntiˌliːɑ/ nag. antilia
 • animaw /ˈænɪmɔ/ nfe. spirit, soul, anima
 • avilawn /ˈævɪlɔn/ nfe. avilon
 • aztlahn /ˈaztlɑn/ nfe. aztlan
 • aē̯tuh /ˈai̯tʌ/ num. eight
 • aē̯tuhtenuh /ˈai̯tʌˌtɜnʌ/ num. eighty
 • chok /ʧok/ conj. and
 • chol /ʧol/ conj. after
 • chowgir /ˈʧʌʊ̯gɪɹ/ v. bow
 • chowshir /ˈʧʌʊ̯ʃɪɹ/ v. hike
 • cho’elsper /ˈʧoʊ̯i̯lspɛɹ/ adj. false
 • cho’emyer /ˈʧoʊ̯i̯mjɛɹ/ adj. fancy
 • cho’es /ʧoʊ̯i̯s/ interj. hey
 • choēd /ʧɔɪ̯d/ prep. over
 • choēf /ʧɔɪ̯f/ prep. till
 • choēkhar /ˈʧɔɪ̯ʈɑɹ/ v. state, declare, affirm, vow
 • choēl /ʧɔɪ̯l/ prep. top
 • choēsher /ˈʧɔɪ̯ʃɛɹ/ v. ruffle
 • choēthor /ˈʧɔɪ̯θoɹ/ v. trade
 • choēthorant /ˈʧɔɪ̯θoɹænt/ nnb. trader
 • choēw /ʧɔɪ̯w/ prep. hence
 • choēcher /ˈʧɔɪ̯ʧɛɹ/ v. vomit
 • chioustir /ˈʧɪo̯ʊ̯stɪɹ/ adj. round
 • chioustires /ˈʧɪo̯ʊ̯stɪɹes/ nma. circle
 • chig /ʧɪg/ conj. else
 • chil /ʧɪl/ conj. no sooner… than
 • chab /ʧæb/ conj. but
 • chawp /ʧɔp/ conj. when
 • cha’elspurr /ˈʧeɪ̯i̯lspuɹ/ adj. wet, damp, moist
 • cha’elspurres /ˈʧeɪ̯i̯lspuɹes/ nma. moisture
 • cha’elspar /ˈʧeɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. wall
 • cha’espar /ˈʧeɪ̯i̯spɑɹ/ adj. broad
 • cha’exer /ˈʧeɪ̯i̯ksɛɹ/ adj. steady, consistent
 • chāl /ʧeɪ̯l/ prep. on top of
 • chām /ʧeɪ̯m/ interj. ah
 • chāchir /ˈʧeɪ̯ʧɪɹ/ v. answer
 • chāchir /ˈʧeɪ̯ʧɪɹ/ nan. answer
 • cheb /ʧɜb/ det. a little
 • chel /ʧɜl/ conj. as if
 • che’odzar /ˈʧio̯ʊ̯ʥɑɹ/ adj. village
 • che’olspor /ˈʧio̯ʊ̯lspoɹ/ adj. view
 • che’osper /ˈʧio̯ʊ̯spɛɹ/ adj. wonder
 • che’orstar /ˈʧio̯ʊ̯ɹstɑɹ/ adj. writing
 • chēk /ʧik/ conj. if
 • chēl /ʧil/ conj. so that
 • chēm /ʧim/ conj. either.. or
 • chēw /ʧiw/ conj. neither..nor
 • chēː /ʧiː/ nag. primal magic
 • chēahfar /ˈʧiɑ̯fɑɹ/ v. use
 • chēahfar /ˈʧiɑ̯fɑɹ/ nma. use
 • chīb /ʧaɪ̯b/ interj. hello
 • chīl /ʧaɪ̯l/ prep. per
 • chīp /ʧaɪ̯p/ interj. uh
 • chīthar /ˈʧaɪ̯θɑɹ/ v. contribute
 • chītser /ˈʧaɪ̯ʦɛɹ/ v. dismiss
 • chīw /ʧaɪ̯w/ interj. okay
 • chīwhurr /ˈʧaɪ̯ʍuɹ/ v. hang out
 • chīzhurr /ˈʧaɪ̯ʒuɹ/ v. quote
 • chīyar /ˈʧaɪ̯ʤɑɹ/ v. hug, cuddle, squeeze
 • ēgil /ˈigɪl/ nma. gold piece, eastern
 • ēzlahndēah /ˈizlɑnˌdiːɑ/ nns. islandia
 • ēːlahn /ˈiːlɑn/ nag. eldritch magic
 • əkeidēah /ˈəkeˌɪdiːɑ/ nnb. akadia
 • ɭaiahnes /ˈɭaɪˌɑnes/ nm. lyonese
 • qiounjir /ˈkwɪo̯ʊ̯njɪɹ/ adj. yes
 • qid /kwɪd/ nnb. gold piece, western
 • qālar /ˈkweɪ̯lɑɹ/ v. terminate
 • qēvirə /ˈkwivɪɹə/ nag. qivira
 • qēahskir /ˈkwiɑ̯skɪɹ/ adj. cruel
 • rowchar /ˈɹʌʊ̯ʧɑɹ/ v. desert
 • riouxer /ˈɹɪo̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. we
 • rlus /ɹlʊs/ det. whichever
 • rtoēl /ɹtɔɪ̯l/ prep. with
 • rtawk /ɹtɔk/ det. everywhere
 • rahēdant /ˈɹɑidænt/ nin. radiant
 • ra’emyir /ˈɹeɪ̯i̯mjɪɹ/ adj. sensible
 • rīhyar /ˈɹaɪ̯ɫɑɹ/ v. mold
 • rīzir /ˈɹaɪ̯zɪɹ/ v. exert
 • rōjir /ˈɹoʊ̯ʤɪɹ/ v. focus
 • rōthar /ˈɹoʊ̯θɑɹ/ v. employ
 • rōtharant /ˈɹoʊ̯θɑɹænt/ nnb. employer
 • rōcher /ˈɹoʊ̯ʧɛɹ/ v. boil
 • xot /ksot/ det. us
 • xul /ksʊl/ det. twice
 • yom /jom/ det. everything
 • yowd /ʤʌʊ̯d/ prep. with a view to
 • yowm /jʌʊ̯m/ prep. throughout
 • yo’estar /ˈjoʊ̯i̯stɑɹ/ adj. tropical
 • yoēl /ʤɔɪ̯l/ prep. at
 • yoēthar /ˈʤɔɪ̯θɑɹ/ v. control
 • yoētharkes /ˈʤɔɪ̯θɑɹkɜs/ nin. control
 • yam /jæm/ det. several
 • yawl /ʤɔl/ det. none
 • yawv /jɔv/ det. little (also adjective)
 • ya’elspar /ˈʤeɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. warfare
 • ya’emor /ˈjeɪ̯i̯moɹ/ adj. wool
 • ya’esor /ˈʤeɪ̯i̯soɹ/ v. distort
 • ya’etser /ˈjeɪ̯i̯ʦɛɹ/ adj. weather
 • ya’erster /ˈjeɪ̯i̯ɹstɛɹ/ adj. worship
 • yarl /ʤɑɹl/ det. a few
 • yep /jɜp/ det. anyone
 • ye’olspurr /ˈjio̯ʊ̯lspuɹ/ adj. wisdom
 • ye’orster /ˈʤio̯ʊ̯ɹstɛɹ/ adj. formal
 • yēahler /ˈjiɑ̯lɛɹ/ v. divert, distract
 • yēahsmir /ˈjiɑ̯smɪɹ/ adj. significant
 • yēahsper /ˈjiɑ̯spɛɹ/ adj. last (only remaining)
 • Ђoēm /ðɔɪ̯m/ prep. excluding
 • Ђoēshar /ˈðɔɪ̯ʃɑɹ/ v. cover, muffle
 • Ђoēchar /ˈðɔɪ̯ʧɑɹ/ v. drench, flush, saturate
 • Ђuhk /ðʌk/ conj. till
 • Ђul /ðʊl/ conj. too
 • Ђup /ðʊp/ det. your (pl)
 • Ђil /ðɪl/ det. nobody
 • Ђawk /ðɔk/ conj. since
 • Ђawl /ðɔl/ conj. unless
 • Ђa’elspar /ˈðeɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. weight
 • Ђa’emyir /ˈðeɪ̯i̯mjɪɹ/ adj. blonde
 • Ђa’enyer /ˈðeɪ̯i̯njɛɹ/ adj. awesome
 • Ђa’exar /ˈðeɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. real, authentic
 • Ђarl /ðɑɹl/ det. certain (also adjective)
 • Ђāmar /ˈðeɪ̯mɑɹ/ v. agree
 • Ђāmarkes /ˈðeɪ̯mɑɹkɜs/ nfe. agreement
 • Ђel /ðɜl/ det. those
 • Ђen /ðɜn/ conj. as soon as
 • Ђe’ohyer /ˈðio̯ʊ̯ɫɛɹ/ v. pause
 • Ђēm /ðim/ conj. whether
 • Ђēahskor /ˈðiɑ̯skoɹ/ adj. basic
 • Ђīshar /ˈðaɪ̯ʃɑɹ/ v. dig, bore, scoop
 • Ђīsharshē /ˈðaɪ̯ʃɑɹshi/ adj. boring
 • Ђīsher /ˈðaɪ̯ʃɛɹ/ v. assist
 • Ђītler /ˈðaɪ̯tlɛɹ/ v. masturbate
 • Ђīzhor /ˈðaɪ̯ʒoɹ/ v. mark
 • Ђōhwar /ˈðoʊ̯ħɑɹ/ v. annoy, agitate, exacerbate
 • Ђōhyor /ˈðoʊ̯ɫoɹ/ v. affiliate
 • Ђōshor /ˈðoʊ̯ʃoɹ/ v. exclaim, proclaim
Spread the Word: