Natively known as:

Koinlang

Transliteration Orthogoraphy

æ

e͡ɪ

ɑ

ɔ

b

ʧ

d

ɛ

ə

i

f

g

h

a

ā

ah

aw

b

ch

d

e

ë

ē

f

g

h

h͡j

ɪ

a͡ɪ

i͡ɑ

ʤ

k

l

m

n

ŋ

n͡θ

ɲ

o͡ʊ

hy

i

ī

ia

j

k

l

m

n

ng

nth

ny

ō

ɔ͡ɪ

o͡ɪ

u

a͡ʊ

p

k͡w

ɹ

s

ʃ

s͡t

t

ð

θ

õ

ōi

oo

ow

p

q

r

s

sh

st

t

þ

th

t͡ɹ

ʦ

t͡w

ʌ

ʊ

v

w

ʍ

k͡s

j

z

ʒ

tr

ts

tw

u

ü

ū

w

wh

x

y

z

zh

Syllable structure: Paired Consonant and Vowel set (abigda)

Stress pattern: Initial — stress is on the first syllable

Trade (Common) word order: Subject (Prepositional phrase) Object (Pre-Verb) Verb.

“Mary opened the door with a key” turns into “Mary with a key the door opened.”

Adjective order: Adjectives are positioned before the noun.
Pre-verb Order: Pre-verbs are positioned before the verb.
Adposition: prepositions

Articles

Singular

Definite

Indefinite

Casual

pëwhoo /ˈpəʍu/

the

trawstu /ˈt͡ɹɔs͡tʌ/

a

Respectful

anu /ˈanʌ/

the

shu /ʃʌ/

a

Insulting

nyumulin /ˈɲʌmʌlɪn/

the

nyupahzhüz /ˈɲʌpɑʒʊz/

a

Poetic

nuthahlüm /ˈnʌθɑlʊm/

the

echōi /ˈɛʧoɪ/

a

Plural

Definite

Indefinite

Casual

þadiqēn /ˈðædɪk͡win/

the

dīpōt /ˈdaɪˌpoʊt/

some

Respectful

anufa /ˈanʌfæ/

the

zhëloozih /ˈʒəluzɪh/

some

Insulting

fëqēthalün /ˈfək͡wiˌθælʊn/

the

gawqa /ˈgɔk͡wæ/

some

Poetic

zepoochüs /ˈzɛpuʧʊs/

the

þüshu /ˈðʊʃʌ/

some

Pronouns

Singular

1st person

2nd person

3rd person

Definite

che /ʧɛ/

I, me, mine

she /ʃɛ/

you, yours

zhe /ʒɛ/

he, him, his, she, her, hers, it, its

Indefinite

cheū /ʧɛv/

I, me, mine

sheū /ʃɛv/

you, yours

zheū /ʒɛv/

he, him, his, she, her, hers, it, its

Honorific

chetsa /ˈʧɛʦæ/

I, me, mine

shetsa /ˈʃɛʦæ/

you, yours

zhetsa /ˈʒɛʦæ/

he, him, his, she, her, hers, it, its

Plural

1st person

2nd person

3rd person

Definite

the /θɛ/

we, us, ours

þe /ðɛ/

you all, yours (pl)

whe /ʍɛ/

they, them, theirs

Indefinite

theū /θɛv/

we, us, ours

þeū /ðɛv/

you all, yours (pl)

wheū /ʍɛv/

they, them, theirs

Honorific

thetsa /ˈθɛʦæ/

we, us, ours

þetsa /ˈðɛʦæ/

you all, yours (pl)

whetsa /ˈʍɛʦæ/

they, them, theirs

Adjectival Preposition

Goes before the Adjective

Adjectival order: opinion / size / age / shape / color / origin / material / purpose
Attributive: That’s a funny idea.
Predicative: That idea is funny.
Postpositive: Tell me something funny.
Substantive: The good, the bad, and the funny.
Superlative is the furthest (smallest, biggest)
Comparative is in relation to (smaller, bigger)
Nominal is the base state

Size

Attributive

Predicative

Postpositive

Substantive

Superlative lesser

shēmu /ˈʃimʌ/

thõlīch /ˈθɔɪˌlaɪʧ/

sõsīny /ˈsɔɪˌsaɪɲ/

ūõtrahst /ˈvɔɪt͡ɹɑs͡t/

Comparative lesser

poo /pu/

zenyahthaws /ˈzɛɲɑθɔs/

nyeqewhid /ˈɲɛk͡wɛʍɪd/

tsiūēa /ˈʦɪviɑ/

Nominal

thahmahnyan /ˈθɑmɑɲæn/

boochah /ˈbuʧɑ/

zawyestër /ˈzɔjɛs͡təɹ/

iwēa /ˈɪwiɑ/

Comparative greater

bübi /ˈbʊbɪ/

wālēny /ˈweɪliɲ/

bētha /ˈbiθæ/

yēshahjootr /ˈjiʃɑʤut͡ɹ/

Superlative greater

awnōi /ˈɔnoɪ/

püchēa /ˈpʊʧiɑ/

þāhowch /ˈðeɪˌhaʊʧ/

zāūawj /ˈzeɪvɔʤ/

Age

Attributive

Predicative

Postpositive

Substantive

Superlative lesser

dētu /ˈditʌ/

tõhēk /ˈtɔɪhik/

mastowwh /ˈmæs͡taʊʍ/

noopithawx /ˈnupɪθɔk͡s/

Comparative lesser

stëxōi /ˈs͡tək͡soɪ/

seyaūiz /ˈsɛjævɪz/

whenyachahz /ˈʍɛɲæʧɑz/

nëzhahkooūif /ˈnəʒɑˌkuvɪf/

Nominal

towūany /ˈtaʊvæɲ/

nyēstõw /ˈɲis͡tɔɪw/

nyōzhāzh /ˈɲoʊˌʒeɪʒ/

wukukawū /ˈwʌkʌkɔv/

Comparative greater

mīhīch /ˈmaɪˌhaɪʧ/

þustawwur /ˈðʌs͡tɔwʌɹ/

chahtsahwhef /ˈʧɑʦɑʍɛf/

fawwhootsoom /ˈfɔʍuʦum/

Superlative greater

kawpatawh /ˈkɔpætɔh/

gēha /ˈgihæ/

wüdēkang /ˈwʊdikæŋ/

lōhõt /ˈloʊˌhɔɪt/

Shape

Attributive

Predicative

Postpositive

Substantive

Superlative lesser

shēmu /ˈʃimʌ/

thõlīch /ˈθɔɪˌlaɪʧ/

sõsīny /ˈsɔɪˌsaɪɲ/

ūõtrahst /ˈvɔɪt͡ɹɑs͡t/

Comparative lesser

poo /pu/

zenyahthaws /ˈzɛɲɑθɔs/

nyeqewhid /ˈɲɛk͡wɛʍɪd/

tsiūēa /ˈʦɪviɑ/

Nominal

thahmahnyan /ˈθɑmɑɲæn/

boochah /ˈbuʧɑ/

zawyestër /ˈzɔjɛs͡təɹ/

iwēa /ˈɪwiɑ/

Comparative greater

bübi /ˈbʊbɪ/

wālēny /ˈweɪliɲ/

bētha /ˈbiθæ/

yēshahjootr /ˈjiʃɑʤut͡ɹ/

Superlative greater

awnōi /ˈɔnoɪ/

püchēa /ˈpʊʧiɑ/

þāhowch /ˈðeɪˌhaʊʧ/

zāūawj /ˈzeɪvɔʤ/

Color

Attributive

Predicative

Postpositive

Substantive

Superlative lesser

za /zæ/

zizhistütrawl /ˈzɪʒɪs͡tˌʊt͡ɹɔl/

betawdum /ˈbɛtɔdʌm/

tsi /ʦɪ/

Comparative lesser

wahnünēū /ˈwɑnʊniv/

nyō /ˈɲoʊ/

jazhe /ˈʤæʒɛ/

arēa /ˈæɹiɑ/

Nominal

ooch /uʧ/

foolõts /ˈfulɔɪʦ/

feyëfum /ˈfɛjəfʌm/

ood /ud/

Comparative greater

thë /θə/

trëzhüneū /ˈt͡ɹəʒʊnɛv/

yēchepawūoos /ˈjiʧɛˌpɔvus/

þētrēqahm /ˈðit͡ɹik͡wɑm/

Superlative greater

tsafōi /ˈʦæfoɪ/

dawqu /ˈdɔk͡wʌ/

pawxōi /ˈpɔk͡soɪ/

shünëzawh /ˈʃʊnəzɔh/

Origin

Attributive

Predicative

Postpositive

Substantive

Superlative lesser

bībōwh /ˈbaɪˌboʊʍ/

tahrōi /ˈtɑɹoɪ/

tsootüthooū /ˈʦutʊθuv/

lēboonyawts /ˈlibuɲɔʦ/

Comparative lesser

nyüwhakefahs /ˈɲʊʍæˌkɛfɑs/

kīfoony /ˈkaɪfuɲ/

sawqawhawtruf /ˈsɔk͡wæˌʍɔt͡ɹʌf/

tsahtookawz /ˈʦɑtukɔz/

Nominal

māūoop /ˈmeɪvup/

ëhēa /ˈəhiɑ/

nyitsiþiz /ˈɲɪʦɪðɪz/

ūõnōth /ˈvɔɪˌnoʊθ/

Comparative greater

tathah /ˈtæθɑ/

ūü /vʊ/

yëwawnuh /ˈjəwɔnʌh/

trawyidoony /ˈt͡ɹɔjɪduɲ/

Superlative greater

qowdāsh /ˈk͡waʊˌdeɪʃ/

ūīnyüp /ˈvaɪɲʊp/

ëdōi /ˈədoɪ/

zhüstidēh /ˈʒʊs͡tɪdih/

Material

Attributive

Predicative

Postpositive

Substantive

Superlative lesser

yēthiyawny /ˈjiθɪjɔɲ/

ūuhushil /ˈvʌhʌʃɪl/

yüqōk /ˈjʊk͡woʊk/

qiūu /ˈk͡wɪvʌ/

Comparative lesser

tsëstewhünth /ˈʦəs͡tɛʍʊn͡θ/

shëpüwēy /ˈʃəpʊwij/

tsōthowwh /ˈʦoʊˌθaʊʍ/

nadëthewhoof /ˈnædəˌθɛʍuf/

Nominal

ud /ʌd/

ūahkāk /ˈvɑkeɪk/

fifāp /ˈfɪfeɪp/

zahjahbootriū /ˈzɑʤɑˌbut͡ɹɪv/

Comparative greater

trishütoof /ˈt͡ɹɪʃʊtuf/

kīqōwh /ˈkaɪk͡wˌoʊʍ/

benah /ˈbɛnɑ/

powtāt /ˈpaʊˌteɪt/

Superlative greater

ūüzhoobüny /ˈvʊʒubʊɲ/

sōsesh /ˈsoʊsɛʃ/

lālōp /ˈleɪˌloʊp/

thüpoobawm /ˈθʊpubɔm/

Purpose

Attributive

Predicative

Postpositive

Substantive

Superlative lesser

zhesazhiny /ˈʒɛsæʒɪɲ/

ūīmōzh /ˈvaɪˌmoʊʒ/

pi /pɪ/

wusēnyawy /ˈwʌsiɲɔj/

Comparative lesser

ooqēa /ˈuk͡wiɑ/

zhēnyanyëtr /ˈʒiɲæɲət͡ɹ/

þōmawth /ˈðoʊmɔθ/

jõwāst /ˈʤɔɪˌweɪs͡t/

Nominal

wade /ˈwædɛ/

āch /ˈeɪʧ/

pëxēa /ˈpək͡siɑ/

üjēa /ˈʊʤiɑ/

Comparative greater

ūõhash /ˈvɔɪhæʃ/

mashepunif /ˈmæʃɛˌpʌnɪf/

tõyewh /ˈtɔɪjɛʍ/

þëdëkuh /ˈðədəkʌh/

Superlative greater

bünyi /ˈbʊɲɪ/

dõ /ˈdɔɪ/

showþōp /ˈʃaʊˌðoʊp/

fõnēq /ˈfɔɪnik͡w/

Determiners (response)

Whether

Who

Whom

Whose

What

chāhāt /ˈʧeɪˌheɪt/

nyaqahmēm /ˈɲæk͡wɑmim/

ēp /ip/

Which

goomu /ˈgumʌ/

zhē /ʒi/

zōūīb /ˈzoʊˌvaɪb/

Why

ax /æk͡s/

trestoowawwhooū /ˈt͡ɹɛs͡tuˌwɔʍuv/

abōi /ˈæboɪ/

Where

þëyüqüf /ˈðəjʊk͡wʊf/

wōþõch /ˈwoʊˌðɔɪʧ/

awch /ɔʧ/

When

wawnyiqeng /ˈwɔɲɪk͡wɛŋ/

lëtahthünen /ˈlətɑˌθʊnɛn/

moodawtawm /ˈmudɔtɔm/

How

tsīūüst /ˈʦaɪvʊs͡t/

shõnowþ /ˈʃɔɪˌnaʊð/

stawtepoots /ˈs͡tɔtɛpuʦ/

Thus

Who

Whom

Whose

What

nutribēd /ˈnʌt͡ɹɪbid/

õts /ˈɔɪʦ/

jüje /ˈʤʊʤɛ/

Which

lējitēl /ˈliʤɪtil/

felëūex /ˈfɛləvɛk͡s/

kënōi /ˈkənoɪ/

Why

thastetren /ˈθæs͡tɛt͡ɹɛn/

þowūoowh /ˈðaʊvuʍ/

pu /pʌ/

Where

owk /ˈaʊk/

thowsīts /ˈθaʊˌsaɪʦ/

zhëbētooth /ˈʒəbituθ/

When

chahnahhēh /ˈʧɑnɑhih/

hëlāzh /ˈhəleɪʒ/

āþ /ˈeɪð/

How

zowsowp /ˈzaʊˌsaʊp/

trēzhëtsut /ˈt͡ɹiʒəʦʌt/

nyü /ɲʊ/

Determiners (Query)

Who

Whom

Whose

What

pawpahkawl /ˈpɔpɑkɔl/

ēd /id/

gathë /ˈgæθə/

Which

sijēkin /ˈsɪʤikɪn/

ahēa /ˈæhiɑ/

bootrë /ˈbut͡ɹə/

Why

oodōi /ˈudoɪ/

itr /ɪt͡ɹ/

nyõ /ˈɲɔɪ/

Where

awb /ɔb/

tsutuzhan /ˈʦʌtʌʒæn/

awtōi /ˈɔtoɪ/

When

fe /fɛ/

thõhīny /ˈθɔɪˌhaɪɲ/

chulaqawk /ˈʧʌlæk͡wɔk/

How

lüwēa /ˈlʊwiɑ/

tsēa /ˈʦiɑ/

nōi /ˈnoɪ/

Determiners (Time)

Day

Dawn

Morning

Afternoon

Dusk

Evening

Night

Time

Previous

õth /ˈɔɪθ/

shāyahts /ˈʃeɪjɑʦ/

nyēka /ˈɲikæ/

õth /ˈɔɪθ/

fitrapahd /ˈfɪt͡ɹæpɑd/

uthēa /ˈʌθiɑ/

qīhüb /ˈk͡waɪhʊb/

Current

trëwhütawz /ˈt͡ɹəʍʊtɔz/

nyahūejut /ˈɲɑvɛʤʌt/

cha /ʧæ/

trëwhütawz /ˈt͡ɹəʍʊtɔz/

ahzh /ɑʒ/

fooqõw /ˈfuk͡wɔɪw/

te /tɛ/

Next

sëfāsh /ˈsəfeɪʃ/

un /ʌn/

dooyu /ˈdujʌ/

sëfāsh /ˈsəfeɪʃ/

uch /ʌʧ/

ūenyaw /ˈvɛɲɔ/

fooyatrem /ˈfujæt͡ɹɛm/

Following

yētõwh /ˈjitɔɪʍ/

ūülāp /ˈvʊleɪp/

īp /ˈaɪp/

yētõwh /ˈjitɔɪʍ/

nyaloojēr /ˈɲæluʤiɹ/

lēshawstēny /ˈliʃɔs͡tiɲ/

mequbēts /ˈmɛk͡wʌbiʦ/

Any

whow /ˈʍaʊ/

zhōzeq /ˈʒoʊzɛk͡w/

jāfōw /ˈʤeɪˌfoʊw/

whow /ˈʍaʊ/

tsoohu /ˈʦuhʌ/

fawëshawng /ˈfæwəʃɔŋ/

līzīb /ˈlaɪˌzaɪb/

Soon

shënētsuz /ˈʃəniʦʌz/

chõtsīwh /ˈʧɔɪˌʦaɪʍ/

trawluþët /ˈt͡ɹɔlʌðət/

shënētsuz /ˈʃəniʦʌz/

thōþōp /ˈθoʊˌðoʊp/

þõzhõd /ˈðɔɪˌʒɔɪd/

thanēpēx /ˈθænipik͡s/

During

whōþōp /ˈʍoʊˌðoʊp/

chuke /ˈʧʌkɛ/

ūahdejich /ˈvɑdɛʤɪʧ/

whōþōp /ˈʍoʊˌðoʊp/

sichēa /ˈsɪʧiɑ/

þahshahshuts /ˈðɑʃɑʃʌʦ/

zhowwõb /ˈʒaʊˌwɔɪb/

Hence

whōūõch /ˈʍoʊˌvɔɪʧ/

shastënyoom /ˈʃæs͡təɲum/

whõmõq /ˈʍɔɪˌmɔɪk͡w/

whōūõch /ˈʍoʊˌvɔɪʧ/

zī /ˈzaɪ/

ūahjõw /ˈvɑʤɔɪw/

dawtepoof /ˈdɔtɛpuf/

Since

shënētsuz /ˈʃəniʦʌz/

chõtsīwh /ˈʧɔɪˌʦaɪʍ/

trawluþët /ˈt͡ɹɔlʌðət/

shënētsuz /ˈʃəniʦʌz/

thōþōp /ˈθoʊˌðoʊp/

þõzhõd /ˈðɔɪˌʒɔɪd/

thanēpēx /ˈθænipik͡s/

Pre-Verb (Case, Voice, Role)

Active

Nominative

Accusative

Intransitive

chooqēkawf /ˈʧuk͡wikɔf/

undefined

nyē /ɲi/

undefined

Transitive

tsajawzhid /ˈʦæʤɔʒɪd/

undefined

mēse /ˈmisɛ/

undefined

Copular

owng /ˈaʊŋ/

undefined

fēnahchoon /ˈfinɑʧun/

undefined

Passive

Nominative

Accusative

Intransitive

lahahūüm /ˈlæhɑvʊm/

undefined

tutsēa /ˈtʌʦiɑ/

undefined

Transitive

nyasazhef /ˈɲæsæʒɛf/

undefined

wizha /ˈwɪʒæ/

undefined

Copular

sowūüd /ˈsaʊvʊd/

undefined

tsawhiþēz /ˈʦɔhɪðiz/

undefined

Pre-Verb (Aspect, Mood, Tense)

Past

Indicative

Conditional

Subjunctive

Imperative

Perfective

trīlast /ˈt͡ɹaɪlæs͡t/

undefined

wīmāst /ˈwaɪˌmeɪs͡t/

undefined

ust /ʌs͡t/

undefined

whahnu /ˈʍɑnʌ/

undefined

Habitual

þahpëqawf /ˈðɑpək͡wɔf/

undefined

pënya /ˈpəɲæ/

undefined

dufu /ˈdʌfʌ/

undefined

yafawcham /ˈjæfɔʧæm/

undefined

Progressive

ej /ɛʤ/

undefined

zoo /zu/

undefined

ahshōi /ˈɑʃoɪ/

undefined

miþuchahl /ˈmɪðʌʧɑl/

undefined

Perfect

methëchun /ˈmɛθəʧʌn/

undefined

azēa /ˈæziɑ/

undefined

shahyijoong /ˈʃɑjɪʤuŋ/

undefined

wowmaw /ˈwaʊmæw/

undefined

Present

Indicative

Conditional

Subjunctive

Imperative

Perfective

tsüþootsik /ˈʦʊðuʦɪk/

undefined

ex /ɛk͡s/

undefined

tōkīts /ˈtoʊˌkaɪʦ/

undefined

thutootinth /ˈθʌtutɪn͡θ/

undefined

Habitual

koo /ku/

undefined

owch /ˈaʊʧ/

undefined

nyõtrēb /ˈɲɔɪt͡ɹib/

undefined

chutse /ˈʧʌʦɛ/

undefined

Progressive

pēþa /ˈpiðæ/

undefined

hookīq /ˈhukaɪk͡w/

undefined

jõhōj /ˈʤɔɪˌhoʊʤ/

undefined

nyī /ˈɲaɪ/

undefined

Perfect

hëtahnyoohuū /ˈhətɑˌɲuhʌv/

undefined

zawmuday /ˈzɔmʌdæj/

undefined

wownüny /ˈwaʊnʊɲ/

undefined

pichü /ˈpɪʧʊ/

undefined

Future

Indicative

Conditional

Subjunctive

Imperative

Perfective

üm /ʊm/

undefined

nyëfütaū /ˈɲəfʊtæv/

undefined

nyēhüpooch /ˈɲihʊpuʧ/

undefined

tsamenüf /ˈʦæmɛnʊf/

undefined

Habitual

zhawlithüm /ˈʒɔlɪθʊm/

undefined

pāhesh /ˈpeɪhɛʃ/

undefined

pitsēa /ˈpɪʦiɑ/

undefined

mownahw /ˈmaʊnɑw/

undefined

Progressive

tsāūoozh /ˈʦeɪvuʒ/

undefined

tsītrahþ /ˈʦaɪt͡ɹɑð/

undefined

zhõnyāþ /ˈʒɔɪˌɲeɪð/

undefined

yüjētsēts /ˈjʊʤiʦiʦ/

undefined

Perfect

mazhahnyeny /ˈmæʒɑɲɛɲ/

undefined

mahwootsawtr /ˈmɑwuʦɔt͡ɹ/

undefined

zahlaþük /ˈzɑlæðʊk/

undefined

ūüpëputs /ˈvʊpəpʌʦ/

undefined

Possessive Determiners

Singular

1st person

2nd person

3rd person

Possessive

wimëzoos /ˈwɪməzus/

my

bükōi /ˈbʊkoɪ/

your

ōzh /ˈoʊʒ/

his, her, its

Desired

zhahbawah /ˈʒɑbæwæh/

my

ūooqowzh /ˈvuk͡waʊʒ/

your

lawēa /ˈlæwiɑ/

his, her, its

Undesired

chēntha /ˈʧin͡θæ/

my

jawfutüx /ˈʤɔfʌtʊk͡s/

your

mütsāq /ˈmʊʦeɪk͡w/

his, her, its

Plural

1st person

2nd person

3rd person

Possessive

þëqootang /ˈðək͡wutæŋ/

our

hawstāwh /ˈhɔs͡teɪʍ/

your (pl)

nyah /ɲɑ/

their

Desired

zahtsēwawsh /ˈzɑʦiwɔʃ/

our

pahzhë /ˈpɑʒə/

your (pl)

yezhahnyuf /ˈjɛʒɑɲʌf/

their

Undesired

tsawpawūoot /ˈʦɔpɔvut/

our

zoohowst /ˈzuhaʊs͡t/

your (pl)

shõzhõþ /ˈʃɔɪˌʒɔɪð/

their

Pronouns (Merchantry)

Definite

That

What

Which

Whatever

Whichever

All

dēstoo /ˈdis͡tu/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

Another

dēstoo /ˈdis͡tu/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

Any

dēstoo /ˈdis͡tu/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

Anything

dēstoo /ˈdis͡tu/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/

the

Both

tooki /ˈtukɪ/

the

bishōi /ˈbɪʃoɪ/

the

bishōi /ˈbɪʃoɪ/

the

bishōi /ˈbɪʃoɪ/

the

bishōi /ˈbɪʃoɪ/

the

Each

gawye /ˈgɔjɛ/

the

nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/

the

nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/

the

nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/

the

nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/

the

Either

gawye /ˈgɔjɛ/

the

nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/

the

nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/

the

nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/

the

nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/

the

Everything

gawye /ˈgɔjɛ/

the

nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/

the

nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/

the

nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/

the

nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/

the

Few

nyāyüst /ˈɲeɪjʊs͡t/

the

bü /bʊ/

the

bü /bʊ/

the

bü /bʊ/

the

bü /bʊ/

the

Many

er /ɛɹ/

the

kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/

the

kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/

the

kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/

the

kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/

the

Most

er /ɛɹ/

the

kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/

the

kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/

the

kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/

the

kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/

the

Neither

shoobahzëny /ˈʃubɑzəɲ/

the

zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/

the

zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/

the

zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/

the

zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/

the

None

shoobahzëny /ˈʃubɑzəɲ/

the

zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/

the

zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/

the

zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/

the

zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/

the

Nothing

shoobahzëny /ˈʃubɑzəɲ/

the

zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/

the

zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/

the

zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/

the

zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/

the

One

īd /ˈaɪd/

the

mabōq /ˈmæboʊk͡w/

the

mabōq /ˈmæboʊk͡w/

the

mabōq /ˈmæboʊk͡w/

the

mabōq /ˈmæboʊk͡w/

the

Other

īd /ˈaɪd/

the

mabōq /ˈmæboʊk͡w/

the

mabōq /ˈmæboʊk͡w/

the

mabōq /ˈmæboʊk͡w/

the

mabōq /ˈmæboʊk͡w/

the

Others

īd /ˈaɪd/

the

mabōq /ˈmæboʊk͡w/

the

mabōq /ˈmæboʊk͡w/

the

mabōq /ˈmæboʊk͡w/

the

mabōq /ˈmæboʊk͡w/

the

Several

yefe /ˈjɛfɛ/

the

awsh /ɔʃ/

the

awsh /ɔʃ/

the

awsh /ɔʃ/

the

awsh /ɔʃ/

the

Something

yefe /ˈjɛfɛ/

the

awsh /ɔʃ/

the

awsh /ɔʃ/

the

awsh /ɔʃ/

the

awsh /ɔʃ/

the

Such

yefe /ˈjɛfɛ/

the

awsh /ɔʃ/

the

awsh /ɔʃ/

the

awsh /ɔʃ/

the

awsh /ɔʃ/

the

Indefinite

That

What

Which

Whatever

Whichever

All

owts /ˈaʊʦ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

Another

owts /ˈaʊʦ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

Any

owts /ˈaʊʦ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

Anything

owts /ˈaʊʦ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/

a, some

Both

ūiwawshahm /ˈvɪwɔʃɑm/

a, some

fiqōp /ˈfɪk͡woʊp/

a, some

fiqōp /ˈfɪk͡woʊp/

a, some

fiqōp /ˈfɪk͡woʊp/

a, some

fiqōp /ˈfɪk͡woʊp/

a, some

Each

letseþëy /ˈlɛʦɛðəj/

a, some

whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/

a, some

whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/

a, some

whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/

a, some

whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/

a, some

Either

letseþëy /ˈlɛʦɛðəj/

a, some

whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/

a, some

whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/

a, some

whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/

a, some

whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/

a, some

Everything

letseþëy /ˈlɛʦɛðəj/

a, some

whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/

a, some

whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/

a, some

whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/

a, some

whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/

a, some

Few

nyoostestēh /ˈɲus͡tɛs͡tih/

a, some

joomelahh /ˈʤumɛlɑh/

a, some

joomelahh /ˈʤumɛlɑh/

a, some

joomelahh /ˈʤumɛlɑh/

a, some

joomelahh /ˈʤumɛlɑh/

a, some

Many

hoopōwh /ˈhupoʊʍ/

a, some

shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/

a, some

shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/

a, some

shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/

a, some

shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/

a, some

Most

hoopōwh /ˈhupoʊʍ/

a, some

shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/

a, some

shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/

a, some

shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/

a, some

shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/

a, some

Neither

ūēpāst /ˈvipeɪs͡t/

a, some

þükootrëy /ˈðʊkut͡ɹəj/

a, some

þükootrëy /ˈðʊkut͡ɹəj/

a, some

þükootrëy /ˈðʊkut͡ɹəj/

a, some

þükootrëy /ˈðʊkut͡ɹəj/

a, some

None

ūēpāst /ˈvipeɪs͡t/

a, some

þükootrëy /ˈðʊkut͡ɹəj/

a, some

þükootrëy /ˈðʊkut͡ɹəj/

a, some

þükootrëy /ˈðʊkut͡ɹəj/

a, some

þükootrëy /ˈðʊkut͡ɹəj/

a, some

Nothing

ūēpāst /ˈvipeɪs͡t/

a, some

þükootrëy /ˈðʊkut͡ɹəj/

a, some

þükootrëy /ˈðʊkut͡ɹəj/

a, some

þükootrëy /ˈðʊkut͡ɹəj/

a, some

þükootrëy /ˈðʊkut͡ɹəj/

a, some

One

nyejichahz /ˈɲɛʤɪʧɑz/

a, some

iw /ɪw/

a, some

iw /ɪw/

a, some

iw /ɪw/

a, some

iw /ɪw/

a, some

Other

nyejichahz /ˈɲɛʤɪʧɑz/

a, some

iw /ɪw/

a, some

iw /ɪw/

a, some

iw /ɪw/

a, some

iw /ɪw/

a, some

Others

nyejichahz /ˈɲɛʤɪʧɑz/

a, some

iw /ɪw/

a, some

iw /ɪw/

a, some

iw /ɪw/

a, some

iw /ɪw/

a, some

Several

thawqēzhün /ˈθɔk͡wiʒʊn/

a, some

jēūoonawn /ˈʤivunɔn/

a, some

jēūoonawn /ˈʤivunɔn/

a, some

jēūoonawn /ˈʤivunɔn/

a, some

jēūoonawn /ˈʤivunɔn/

a, some

Something

thawqēzhün /ˈθɔk͡wiʒʊn/

a, some

jēūoonawn /ˈʤivunɔn/

a, some

jēūoonawn /ˈʤivunɔn/

a, some

jēūoonawn /ˈʤivunɔn/

a, some

jēūoonawn /ˈʤivunɔn/

a, some

Such

thawqēzhün /ˈθɔk͡wiʒʊn/

a, some

jēūoonawn /ˈʤivunɔn/

a, some

jēūoonawn /ˈʤivunɔn/

a, some

jēūoonawn /ˈʤivunɔn/

a, some

jēūoonawn /ˈʤivunɔn/

a, some

Pronouns (Group)

Definite

Any

Some

Every

No-none

Body

hawmechahr /ˈhɔmɛʧɑɹ/

shahdēchar /ˈʃɑdiʧæɹ/

shuhahluf /ˈʃʌhɑlʌf/

simōi /ˈsɪmoɪ/

One

hōhahwh /ˈhoʊhɑʍ/

chēteūah /ˈʧitɛvæh/

fahnya /ˈfɑɲæ/

nēfistuz /ˈnifɪs͡tʌz/

House

awp /ɔp/

nyalawden /ˈɲælɔdɛn/

mëtsawshēny /ˈməʦɔʃiɲ/

shōzowq /ˈʃoʊˌzaʊk͡w/

Kith

tsawnēa /ˈʦɔniɑ/

þëūahtem /ˈðəvɑtɛm/

zow /ˈzaʊ/

stī /ˈs͡taɪ/

Kin

tsawnēa /ˈʦɔniɑ/

þëūahtem /ˈðəvɑtɛm/

zow /ˈzaʊ/

stī /ˈs͡taɪ/

Indefinite

Any

Some

Every

No-none

Body

poo /pu/

lawnyiped /ˈlɔɲɪpɛd/

tsowlahw /ˈʦaʊlɑw/

uh /ʌh/

One

showyīsh /ˈʃaʊˌjaɪʃ/

pehe /ˈpɛhɛ/

wowzowny /ˈwaʊˌzaʊɲ/

ustēa /ˈʌs͡tiɑ/

House

lēdisawm /ˈlidɪsɔm/

tsükithahch /ˈʦʊkɪθɑʧ/

ūëyāsh /ˈvəjeɪʃ/

füke /ˈfʊkɛ/

Kith

majōi /ˈmæʤoɪ/

noohōp /ˈnuhoʊp/

butsü /ˈbʌʦʊ/

qahchaw /ˈk͡wɑʧɔ/

Kin

majōi /ˈmæʤoɪ/

noohōp /ˈnuhoʊp/

butsü /ˈbʌʦʊ/

qahchaw /ˈk͡wɑʧɔ/

Honorific

Any

Some

Every

No-none

Body

fō /ˈfoʊ/

nēnyahwhēl /ˈniɲɑʍil/

setõp /ˈsɛtɔɪp/

lanyahooz /ˈlæɲæhuz/

One

trufënyahn /ˈt͡ɹʌfəɲɑn/

wēyahtën /ˈwijɑtən/

tsepikün /ˈʦɛpɪkʊn/

tīsëk /ˈtaɪsək/

House

troostõd /ˈt͡ɹus͡tɔɪd/

wahtruwum /ˈwɑt͡ɹʌwʌm/

ūawthōi /ˈvɔθoɪ/

lemaqil /ˈlɛmæk͡wɪl/

Kith

ahzōi /ˈɑzoɪ/

nyāþowch /ˈɲeɪˌðaʊʧ/

üfēa /ˈʊfiɑ/

jõnyët /ˈʤɔɪɲət/

Kin

ahzōi /ˈɑzoɪ/

nyāþowch /ˈɲeɪˌðaʊʧ/

üfēa /ˈʊfiɑ/

jõnyët /ˈʤɔɪɲət/

Pronouns (Familial)

Informal

Formal

Imperative

Spouse

õzh /ˈɔɪʒ/

stestakawsh /ˈs͡tɛs͡tækɔʃ/

mēnawpan /ˈminɔpæn/

Child

wüdawnyahd /ˈwʊdɔɲɑd/

trasawyaz /ˈt͡ɹæsɔjæz/

owm /ˈaʊm/

Parent

nyiyamüny /ˈɲɪjæmʊɲ/

fahwe /ˈfɑwɛ/

ūizasawt /ˈvɪzæsɔt/

Kin

hoobēa /ˈhubiɑ/

ūoopüdaz /ˈvupʊdæz/

bowkīw /ˈbaʊˌkaɪw/

Kith

hoobēa /ˈhubiɑ/

ūoopüdaz /ˈvupʊdæz/

bowkīw /ˈbaʊˌkaɪw/

Interjections

Surprise

Pain

Negation

Emphasis

Insulting

Anger

fuk /fʌk/

thawnayawch /ˈθɔnæjɔʧ/

tsahnütsēm /ˈʦɑnʊʦim/

ōzh /ˈoʊʒ/

Surprise

fuk /fʌk/

thawnayawch /ˈθɔnæjɔʧ/

tsahnütsēm /ˈʦɑnʊʦim/

ōzh /ˈoʊʒ/

Disgust

fuk /fʌk/

thawnayawch /ˈθɔnæjɔʧ/

tsahnütsēm /ˈʦɑnʊʦim/

ōzh /ˈoʊʒ/

Resignation

fuk /fʌk/

thawnayawch /ˈθɔnæjɔʧ/

tsahnütsēm /ˈʦɑnʊʦim/

ōzh /ˈoʊʒ/

Defiance

fuk /fʌk/

thawnayawch /ˈθɔnæjɔʧ/

tsahnütsēm /ˈʦɑnʊʦim/

ōzh /ˈoʊʒ/

Relief

fuk /fʌk/

thawnayawch /ˈθɔnæjɔʧ/

tsahnütsēm /ˈʦɑnʊʦim/

ōzh /ˈoʊʒ/

Fatigued

Pain

Negation

Emphasis

Insulting

Anger

māsīq /ˈmeɪˌsaɪk͡w/

ūütrahyil /ˈvʊt͡ɹɑjɪl/

ūüshahsēch /ˈvʊʃɑsiʧ/

ëth /əθ/

Surprise

pōstõk /ˈpoʊs͡tˌɔɪk/

zhoostaher /ˈʒus͡tæhɛɹ/

dawqu /ˈdɔk͡wʌ/

wüqaw /ˈwʊk͡wɔ/

Disgust

trishēthëh /ˈt͡ɹɪʃiθəh/

gukaw /ˈgʌkɔ/

nēnyuzhüd /ˈniɲʌʒʊd/

mēwahjid /ˈmiwɑʤɪd/

Resignation

zīfiq /ˈzaɪfɪk͡w/

yahbemooz /ˈjɑbɛmuz/

jawhēa /ˈʤæʍiɑ/

jilēshütr /ˈʤɪliʃʊt͡ɹ/

Defiance

trishēthëh /ˈt͡ɹɪʃiθəh/

gukaw /ˈgʌkɔ/

nēnyuzhüd /ˈniɲʌʒʊd/

mēwahjid /ˈmiwɑʤɪd/

Relief

zīfiq /ˈzaɪfɪk͡w/

yahbemooz /ˈjɑbɛmuz/

jawhēa /ˈʤæʍiɑ/

jilēshütr /ˈʤɪliʃʊt͡ɹ/

Numbers

Trade (Common) has a base-10 number system:

1 – wun
2 – too
3 – trē
4 – faw͡r
5 – fīū
6 – siks
7 – seū
8 – āt
9 – nīn
10 – tin
100 – tintin
1000 – towtin

Derivational morphology

Adjective → adverb = Suffix -li
Adjective → noun (the quality of being [adj]) = Suffix -kɪnɪk
Adjective → verb (to make something [adj]) = Suffix -kɹaf
Noun → adjective (having the quality of [noun]) = Suffix -famɪk
Noun → adjective relating to noun (e.g. economy → economic) = Suffix -kɪθɪk
Noun to verb = Suffix -ɛniŋ
Verb → adjective (result of doing [verb]) = Suffix -ɪkɪʃ
Tending to = Suffix -ʌkɪn
Verb → noun (the act of [verb]) = Suffix -ɛnʤ
Verb → noun that verb produces (e.g. know → knowledge) = Suffix -kɹɑft
One who [verb]s (e.g. paint → painter) = Suffix -ænt
Place of (e.g. wine → winery) = Suffix -tɹi
Diminutive = Suffix -ɪni
Augmentative = Suffix -ʊɹst

Trade (Common) – English Dictionary

Key: spelling /pronunciation/ part of speech. definition(s)

adj. adjective | adv. adverb | art. article | conj. conjunction | det. determiner | interj. interjection | n. noun | num. numeral | prep. preposition | pron. pronoun | v. verb

 • bi /bɪ/ v. bounce
 • bibütoots /ˈbɪbʊtuʦ/ n. insignia
 • bifēah /ˈbɪfiɑ/ adj. mean
 • bikü /ˈbɪkʊ/ n. gap, void
 • biküstif /ˈbɪkʊs͡tɪf/ n. raise
 • biltin /ˈbɪltɪn/ num. billion
 • bimēah /ˈbɪmiɑ/ n. number
 • bingaw /ˈbɪŋɔ/ n. mafia, mob
 • binthēah /ˈbɪn͡θiɑ/ n. afternoon
 • binēah /ˈbɪniɑ/ adj. recent
 • bipa /ˈbɪpæ/ n. case
 • bishōi /ˈbɪʃoɪ/ det. the
 • bishōi /ˈbɪʃoɪ/ det. the
 • bishōi /ˈbɪʃoɪ/ det. the
 • bishōi /ˈbɪʃoɪ/ det. the
 • bise /ˈbɪsɛ/ n. century
 • bit /bɪt/ n. bit, coinage
 • bitsaw /ˈbɪʦɔ/ n. cottage cheese
 • bitsoi /ˈbɪʦoɪ/ v. owe
 • bizhu /ˈbɪʒʌ/ n. transportation
 • bizhoo /ˈbɪʒu/ n. motion
 • bich /bɪʧ/ adj. bitch, slur
 • bichēah /ˈbɪʧiɑ/ adj. gradual
 • bixēah /ˈbɪk͡siɑ/ n. dissent
 • biya /ˈbɪjæ/ n. compulsion
 • bu /bʌ/ n. pillow
 • buk /bʌk/ n. silver piece, eastern
 • bukoi /ˈbʌkoɪ/ n. puppet
 • bulshit /ˈbʌlʃɪt/ n. common sense
 • busē /ˈbʌsi/ n. simultaneity
 • buthaw /ˈbʌθɔ/ n. civilization
 • butsoi /ˈbʌʦoɪ/ n. secrecy
 • butsü /ˈbʌʦʊ/ pron. K.E.INDEF
 • butsü /ˈbʌʦʊ/ pron. K.E.INDEF
 • butēah /ˈbʌtiɑ/ n. baby
 • butre /ˈbʌt͡ɹɛ/ n. sugar
 • buwe /ˈbʌwɛ/ v. sniff, smell (sense with nose)
 • buchi /ˈbʌʧɪ/ v. defeat, beat, excel
 • buchu /ˈbʌʧʌ/ v. affiliate
 • buroi /ˈbʌɹoɪ/ n. tone, hue
 • buxoi /ˈbʌk͡soɪ/ n. serving, portion
 • buþē /ˈbʌði/ prep. upon
 • buþü /ˈbʌðʊ/ n. rags, tatters
 • b͡rōkhah͡rt /ˈb͡ɹoʊkhɑ͡ɹt/ n. widowhood
 • babatëk /ˈbæbætək/ v. deal, haggle
 • babe /ˈbæbɛ/ prep. could
 • babeqëch /ˈbæbɛk͡wəʧ/ v. achieve, accomplish
 • bada /ˈbædæ/ v. complement
 • bai /ˈbaɪ/ n. stability
 • baidoüp /ˈbaɪˌdoʊp/ n. stick
 • baihëzh /ˈbaɪhəʒ/ adj. fluent
 • baikoüb /ˈbaɪˌkoʊb/ n. swiftness
 • baipawip /ˈbaɪˌpɔɪp/ n. bracket
 • baisest /ˈbaɪsɛs͡t/ n. insanity, madness
 • baisüst /ˈbaɪsʊs͡t/ adj. noble
 • baitriq /ˈbaɪt͡ɹɪk͡w/ n. valve
 • bah /bɑ/ n. singer
 • bahbaw /ˈbɑbɔ/ v. have sex
 • bahfë /ˈbɑfə/ n. remains, remnant
 • bahhoi /ˈbɑhoɪ/ n. lid
 • bahstabüū /ˈbɑs͡tæbʊv/ n. figure
 • bahstë /ˈbɑs͡tə/ n. heat
 • bahstoo /ˈbɑs͡tu/ v. inherit
 • bahsa /ˈbɑsæ/ n. thigh
 • bahse /ˈbɑsɛ/ n. stipulation, assertion
 • bahtsa /ˈbɑʦæ/ n. hub (center of activity)
 • bahtoi /ˈbɑtoɪ/ n. unskillfulness
 • bahzoo /ˈbɑzu/ n. eating, dining
 • bahqoo /ˈbɑk͡wu/ n. fence
 • bahqookënth /ˈbɑk͡wukən͡θ/ prep. apart
 • baka /ˈbækæ/ n. night, evening
 • bakēdēny /ˈbækidiɲ/ n. spectrum
 • bakēah /ˈbækiɑ/ n. harvest
 • bakoo /ˈbæku/ n. couple, throuple, mated people group
 • balu /ˈbælʌ/ v. mark
 • banya /ˈbæɲæ/ n. size
 • bapēbur /ˈbæpibʌɹ/ n. read
 • bapoo /ˈbæpu/ n. firearm
 • basaw /ˈbæsɔ/ n. sojourn’s day
 • bathē /ˈbæθi/ n. permission
 • bathü /ˈbæθʊ/ n. porch, veranda
 • batse /ˈbæʦɛ/ v. glance
 • baw /bɔ/ adj. soft, quiet
 • bawdēah /ˈbɔdiɑ/ n. put
 • bawi /ˈbɔɪ/ n. wear
 • bawifüth /ˈbɔɪfʊθ/ v. reign, dominate
 • bawikoük /ˈbɔɪˌkoʊk/ n. refreshment
 • bawipaüts /ˈbɔɪˌpaʊʦ/ v. convert
 • bawiteip /ˈbɔɪˌteɪp/ n. friend
 • bawizahth /ˈbɔɪzɑθ/ n. sweet
 • bawfah /ˈbɔfɑ/ n. representation
 • bawfoo /ˈbɔfu/ n. pulpiness
 • bawhi /ˈbɔhɪ/ n. budget
 • bawhë /ˈbɔhə/ n. neutrality
 • bawkistēz /ˈbɔkɪs͡tiz/ n. research
 • bawkē /ˈbɔki/ n. earth knowledge
 • bawlaw /ˈbɔlɔ/ n. divergence
 • bawnēah /ˈbɔniɑ/ n. solemnity
 • bawnye /ˈbɔɲɛ/ n. subtraction
 • bawnyē /ˈbɔɲi/ n. sail
 • bawnyoi /ˈbɔɲoɪ/ n. tax
 • bawpawstēx /ˈbɔpɔs͡tik͡s/ n. exaggeration
 • bawshēah /ˈbɔʃiɑ/ n. disease
 • bawtha /ˈbɔθæ/ n. charge
 • bawthaw /ˈbɔθɔ/ n. accessory
 • bawjü /ˈbɔʤʊ/ n. porch, veranda
 • bawzhü /ˈbɔʒʊ/ n. transferal
 • bawra /ˈbɔɹæ/ n. compensation
 • bawroi /ˈbɔɹoɪ/ n. café
 • bawyaw /ˈbɔjɔ/ n. investment
 • barēah /ˈbæɹiɑ/ n. plurality
 • baroi /ˈbæɹoɪ/ n. slice
 • baü /ˈbaʊ/ n. meet
 • baüdoüb /ˈbaʊˌdoʊb/ v. quote
 • baüfawb /ˈbaʊfɔb/ n. usual
 • baülahsh /ˈbaʊlɑʃ/ n. nursery
 • baünēb /ˈbaʊnib/ n. court (of law)
 • baüsteiq /ˈbaʊs͡tˌeɪk͡w/ n. war coat
 • baüsēts /ˈbaʊsiʦ/ n. toga
 • baütaib /ˈbaʊˌtaɪb/ n. existence
 • baüqaüt /ˈbaʊk͡wˌaʊt/ n. plume, feather
 • baüyawt /ˈbaʊjɔt/ n. herb
 • baūë /ˈbævə/ v. exaggerate
 • bābē /ˈbeɪbi/ n. child (infant)
 • be /bɛ/ n. bow (decorative)
 • bebipoong /ˈbɛbɪpuŋ/ n. black
 • bedëdëd /ˈbɛdədəd/ n. liker
 • bei /ˈbeɪ/ n. diamond
 • beidaüþ /ˈbeɪˌdaʊð/ n. crest
 • beifahk /ˈbeɪfɑk/ n. chicken
 • beistoüst /ˈbeɪs͡tˌoʊs͡t/ prep. move
 • beka /ˈbɛkæ/ n. puppy
 • bel /bɛl/ n. bell, (time)
 • bemü /ˈbɛmʊ/ n. embroidery
 • benah /ˈbɛnɑ/ adj. CMPR.G.P.M
 • benyoi /ˈbɛɲoɪ/ adj. best
 • beshoi /ˈbɛʃoɪ/ adv. sometimes
 • besu /ˈbɛsʌ/ n. law
 • bestë /ˈbɛs͡tə/ n. sculpture
 • bestëstid /ˈbɛs͡təs͡tɪd/ adj. benign, gentle
 • bethaw /ˈbɛθɔ/ n. filament
 • betsoi /ˈbɛʦoɪ/ n. procure
 • betawdum /ˈbɛtɔdʌm/ adj. SUP.L.P.C
 • betēah /ˈbɛtiɑ/ v. nag
 • betoi /ˈbɛtoɪ/ n. food list
 • betrē /ˈbɛt͡ɹi/ v. modify
 • beje /ˈbɛʤɛ/ adj. ironic
 • bezhë /ˈbɛʒə/ n. foam
 • be͡rmoodu /ˈbɛɹmudʌ/ n. bermuda
 • becha /ˈbɛʧæ/ v. crumble
 • berēah /ˈbɛɹiɑ/ n. conversation
 • bë /bə/ det. enough
 • bëbaw /ˈbəbɔ/ n. reveal
 • bëdah /ˈbədɑ/ n. acting
 • bëdaw /ˈbədɔ/ n. conjuration, magic
 • bëfēah /ˈbəfiɑ/ v. amuse, charm
 • bëkah /ˈbəkɑ/ n. form
 • bëkawbul /ˈbəkɔbʌl/ n. hazard
 • bëngēah /ˈbəŋiɑ/ n. denim
 • bënthēah /ˈbən͡θiɑ/ n. hangover
 • bënyoi /ˈbəɲoɪ/ n. peak, orgasm
 • bëpaw /ˈbəpɔ/ v. squash
 • bëstë /ˈbəs͡tə/ conj. even
 • bëstoo /ˈbəs͡tu/ n. garment
 • bëtha /ˈbəθæ/ n. reflection
 • bëthoo /ˈbəθu/ n. step
 • bëtoi /ˈbətoɪ/ n. innocence
 • bëwhoi /ˈbəʍoɪ/ n. table linen
 • bëjoi /ˈbəʤoɪ/ v. push, grow, propel
 • bëyi /ˈbəjɪ/ n. farmer
 • bëþoo /ˈbəðu/ n. bunch, bundle
 • bē /bi/ n. compliment
 • bēbë /ˈbibə/ n. stupid
 • bēkēbuth /ˈbikibʌθ/ n. organization
 • bēnyoi /ˈbiɲoɪ/ v. laugh, giggle
 • bēpi /ˈbipɪ/ n. gallery (art)
 • bēshe /ˈbiʃɛ/ n. diet, lose weight
 • bētha /ˈbiθæ/ adj. CMPR.G.P.S
 • bētha /ˈbiθæ/ adj. CMPR.G.P.S
 • bētu /ˈbitʌ/ n. dusk
 • bētsah /ˈbiʦɑ/ n. ethics
 • bētse /ˈbiʦɛ/ n. wild weapon
 • bētētahū /ˈbititɑv/ n. space (outer)
 • bētēah /ˈbitiɑ/ n. loop
 • bēwhoo /ˈbiʍu/ n. hill
 • bēyandëpāl /ˈbijanˌdəpeɪl/ n. planar travel
 • bībōwh /ˈbaɪˌboʊʍ/ adj. SUP.L.ATTR.O
 • bowkīw /ˈbaʊˌkaɪw/ pron. K.IMP
 • bowkīw /ˈbaʊˌkaɪw/ pron. K.IMP
 • boo /bu/ prep. over
 • boobë /ˈbubə/ n. resort, sanctuary
 • boofu /ˈbufʌ/ n. island
 • booku /ˈbukʌ/ n. backpack
 • boome /ˈbumɛ/ n. tap (faucet)
 • boopupüz /ˈbupʌpʊz/ n. ethic, integrity
 • boopüqaf /ˈbupʊk͡wæf/ n. pile, heap
 • bootoi /ˈbutoɪ/ adj. appropriate
 • bootru /ˈbut͡ɹʌ/ n. frost
 • bootrë /ˈbut͡ɹə/ det. WHICH.WHOSE
 • bootroo /ˈbut͡ɹu/ n. petrol
 • bootü /ˈbutʊ/ n. descendant
 • boowha /ˈbuʍæ/ n. continent
 • boowhë /ˈbuʍə/ v. sink
 • boowhü /ˈbuʍʊ/ n. compost, fertilizer
 • boocha /ˈbuʧæ/ n. tendency
 • boochah /ˈbuʧɑ/ adj. N.PRED.S
 • boochah /ˈbuʧɑ/ adj. N.PRED.S
 • booche /ˈbuʧɛ/ n. economic
 • booqü /ˈbuk͡wʊ/ adj. dead
 • booūē /ˈbuvi/ n. plant
 • booþi /ˈbuðɪ/ n. banditry
 • boü /ˈboʊ/ n. check
 • boübeith /ˈboʊˌbeɪθ/ adj. weak
 • boüfawb /ˈboʊfɔb/ v. place, deposit
 • boükaüst /ˈboʊˌkaʊs͡t/ n. twice
 • boüluj /ˈboʊlʌʤ/ n. kidney
 • boüsteiq /ˈboʊs͡tˌeɪk͡w/ n. process
 • bü /bʊ/ v. state, declare, say, affirm
 • bü /bʊ/ det. the
 • bü /bʊ/ det. the
 • bü /bʊ/ det. the
 • bü /bʊ/ det. the
 • bübi /ˈbʊbɪ/ adj. CMPR.G.ATTR.S
 • bübi /ˈbʊbɪ/ adj. CMPR.G.ATTR.S
 • büdēah /ˈbʊdiɑ/ n. happy
 • büfoo /ˈbʊfu/ n. mistress
 • büku /ˈbʊkʌ/ v. bribe
 • bükōi /ˈbʊkoɪ/ det. your
 • bülë /ˈbʊlə/ n. wait
 • bümü /ˈbʊmʊ/ n. trunk (of tree)
 • bünyi /ˈbʊɲɪ/ adj. SUP.G.ATTR.P
 • büpoo /ˈbʊpu/ n. crack
 • büshoi /ˈbʊʃoɪ/ n. acuity
 • büthü /ˈbʊθʊ/ n. dullness
 • bütah /ˈbʊtɑ/ n. vanguard
 • büxu /ˈbʊk͡sʌ/ n. screw
 • büþë /ˈbʊðə/ adv. only, merely, hardly
 • di /dɪ/ n. sun
 • dibükan /ˈdɪbʊkæn/ n. prepare
 • dimen /ˈdɪmɛn/ n. dimension (cosmos)
 • dimenupētēbē /ˈdɪmɛˌnʌpiˌtibi/ n. dimensional denizen
 • dimeplān /ˈdɪmɛˌpleɪn/ n. demiplane
 • dimepētēbē /ˈdɪmɛˌpitibi/ n. world spirit, denizen
 • dinya /ˈdɪɲæ/ adj. imminent, pending
 • dinyë /ˈdɪɲə/ n. wagon
 • ditipim /ˈdɪtɪpɪm/ n. hut
 • dithaw /ˈdɪθɔ/ n. spoon
 • diūīnkē /ˈdɪvaˌɪnki/ n. magic divine
 • diūīnkēs͡pel /ˈdɪvaˌɪnkis͡pɛl/ n. spell, divine
 • dufu /ˈdʌfʌ/ part. undefined
 • duhoo /ˈdʌhu/ n. marry
 • duku /ˈdʌkʌ/ n. shell
 • duko͡oofin /ˈdʌkoˌufɪn/ n. dakoan
 • dupi /ˈdʌpɪ/ v. peek
 • dupu /ˈdʌpʌ/ n. irregularity of recurrence
 • dushoo /ˈdʌʃu/ n. gang
 • dus͡k /dʌs͡k/ n. dusk, bell
 • dusa /ˈdʌsæ/ v. bless
 • duzhaw /ˈdʌʒɔ/ n. propaganda
 • duqawstiny /ˈdʌk͡wɔs͡tɪɲ/ n. pretty
 • duþe /ˈdʌðɛ/ adj. tight, tense, firm
 • dwaw͡rfin /ˈdwɔɹfɪn/ n. dwarf
 • dadi /ˈdædɪ/ n. bodice
 • dai /ˈdaɪ/ adj. important, main, significant
 • daibaiþ /ˈdaɪˌbaɪð/ n. fasting
 • daihahd /ˈdaɪhɑd/ n. puddle
 • dailet /ˈdaɪlɛt/ n. landlord
 • daipaik /ˈdaɪˌpaɪk/ n. run
 • daitaik /ˈdaɪˌtaɪk/ n. ordeal, challenge, difficulty
 • daiūuth /ˈdaɪvʌθ/ n. late
 • dahfēah /ˈdɑfiɑ/ n. broth
 • dahkibey /ˈdɑkɪbɛj/ adv. actually
 • dahma /ˈdɑmæ/ v. combine
 • dahmēah /ˈdɑmiɑ/ n. service
 • dahse /ˈdɑsɛ/ n. draw
 • dam /dæm/ interj. damn, vulgar
 • danü /ˈdænʊ/ v. bring, lead, fetch, earn
 • dastahstetr /ˈdæs͡tɑs͡tɛt͡ɹ/ v. shave, graze (touch)
 • datsaw /ˈdæʦɔ/ n. segment
 • datüqēr /ˈdætʊk͡wiɹ/ n. doll, puppet
 • dawi /ˈdɔɪ/ n. flattery
 • dawihist /ˈdɔɪhɪs͡t/ n. sharpness
 • dawinyak /ˈdɔɪɲæk/ n. shoot
 • dawitrawth /ˈdɔɪt͡ɹɔθ/ n. agony
 • dawiqoüq /ˈdɔɪk͡wˌoʊk͡w/ n. ankle
 • dawiyoozh /ˈdɔɪjuʒ/ n. percale
 • dawlu /ˈdɔlʌ/ n. yellowness
 • dawn /dɔn/ n. dawn, bell
 • dawstēah /ˈdɔs͡tiɑ/ n. salt
 • dawtepoof /ˈdɔtɛpuf/ det. H.T.D
 • dawzēah /ˈdɔziɑ/ det. twice
 • dawzoi /ˈdɔzoɪ/ n. rest, repose
 • daw͡rahdō /ˈdɔɹɑˌdoʊ/ n. dorado
 • dawqu /ˈdɔk͡wʌ/ adj. SUP.G.PRED.C
 • dawqu /ˈdɔk͡wʌ/ interj. S.E.F
 • dachah͡rte͡r /ˈdæʧɑɹte͡ɹ/ n. charter laws, the
 • daü /ˈdaʊ/ v. recognize
 • daükawiw /ˈdaʊˌkɔɪw/ n. fetus, embryo
 • daüpainy /ˈdaʊˌpaɪɲ/ n. breeze
 • daüpawip /ˈdaʊˌpɔɪp/ n. tray
 • daüsteiwh /ˈdaʊs͡tˌeɪʍ/ n. digestibility
 • daütaüst /ˈdaʊˌtaʊs͡t/ n. shallowness
 • de /dɛ/ n. grand master
 • dei /ˈdeɪ/ v. recover
 • deibeiq /ˈdeɪˌbeɪk͡w/ n. single
 • deiboüd /ˈdeɪˌboʊd/ v. concentrate, focus
 • deideik /ˈdeɪˌdeɪk/ v. leak
 • deideiq /ˈdeɪˌdeɪk͡w/ n. lapse
 • deipawit /ˈdeɪˌpɔɪt/ n. corsair
 • deisip /ˈdeɪsɪp/ v. follow
 • deisteish /ˈdeɪs͡tˌeɪʃ/ n. liquidity
 • deitawij /ˈdeɪˌtɔɪʤ/ n. writing
 • deiqaits /ˈdeɪk͡wˌaɪʦ/ n. unrelatedness
 • deiyiny /ˈdeɪjɪɲ/ n. line
 • defoi /ˈdɛfoɪ/ n. shield
 • denyaw /ˈdɛɲɔ/ v. vomit
 • depubahnth /ˈdɛpʌbɑn͡θ/ n. some
 • deshaw /ˈdɛʃɔ/ n. result
 • destaw /ˈdɛs͡tɔ/ n. whore
 • dethe /ˈdɛθɛ/ n. theology
 • dejaw /ˈdɛʤɔ/ n. rush
 • dezēah /ˈdɛziɑ/ n. mouth
 • de͡rahngō /ˈdɛɹɑˌŋoʊ/ n. durango
 • deroi /ˈdɛɹoɪ/ v. print
 • deūil /ˈdɛvɪl/ n. devil
 • dëda /ˈdədæ/ v. fix, mend, repair, heal
 • dëna /ˈdənæ/ n. necklace
 • dësü /ˈdəsʊ/ n. age
 • dëqu /ˈdək͡wʌ/ n. custom, habit
 • dē /di/ n. folder
 • dēbe /ˈdibɛ/ v. date, go out
 • dēdatats /ˈdidætæʦ/ n. map, lay out
 • dēman /ˈdiman/ n. demon,
 • dēshu /ˈdiʃʌ/ n. pillar, mast
 • dēstoo /ˈdis͡tu/ det. the
 • dēstoo /ˈdis͡tu/ det. the
 • dēstoo /ˈdis͡tu/ det. the
 • dēstoo /ˈdis͡tu/ det. the
 • dētu /ˈditʌ/ adj. SUP.L.ATTR.A
 • dēwoi /ˈdiwoɪ/ n. melody, tune
 • dēqa /ˈdik͡wæ/ n. justification
 • dērēah /ˈdiɹiɑ/ n. departure
 • dīpōt /ˈdaɪˌpoʊt/ art. some
 • dīsrōl /ˈdaɪˌsɹoʊl/ n. destiny, fate
 • doodēah /ˈdudiɑ/ v. shuffle
 • doomstah͡r /ˈdums͡tɑ͡ɹ/ n. shooting star
 • doostepoot /ˈdus͡tɛput/ n. bit, drill
 • doostoi /ˈdus͡toɪ/ n. commission
 • doowe /ˈduwɛ/ adj. healthy
 • doojēah /ˈduʤiɑ/ n. flavor
 • doozaw /ˈduzɔ/ v. harm, abuse
 • dooat /ˈduæt/ n. duat
 • dooyu /ˈdujʌ/ det. N.A.D
 • doüdawizh /ˈdoʊˌdɔɪʒ/ n. protein
 • doüdeist /ˈdoʊˌdeɪs͡t/ n. gluten
 • doüdoüth /ˈdoʊˌdoʊθ/ conj. furthermore
 • doüfawt /ˈdoʊfɔt/ adv. not
 • doüfew /ˈdoʊfɛw/ n. grass
 • doüpawip /ˈdoʊˌpɔɪp/ n. compromise
 • doüpaük /ˈdoʊˌpaʊk/ adj. spontaneous
 • doüpeiq /ˈdoʊˌpeɪk͡w/ n. system
 • doüstaüny /ˈdoʊs͡tˌaʊɲ/ n. mass
 • doütreth /ˈdoʊt͡ɹɛθ/ n. branch (tree part)
 • doüqeith /ˈdoʊk͡wˌeɪθ/ n. pond
 • dõ /ˈdɔɪ/ adj. SUP.G.PRED.P
 • dragun /ˈdɹægʌn/ n. dragon
 • düdēah /ˈdʊdiɑ/ adj. young
 • dühah /ˈdʊhɑ/ v. spoil
 • dülēah /ˈdʊliɑ/ n. dexterity
 • dümoi /ˈdʊmoɪ/ v. defecate
 • düsēah /ˈdʊsiɑ/ n. capital (money)
 • düthah /ˈdʊθɑ/ n. elegance
 • düthe /ˈdʊθɛ/ n. low class
 • düchoi /ˈdʊʧoɪ/ n. bully
 • düqë /ˈdʊk͡wə/ v. praise
 • ib /ɪb/ prep. abroad
 • id /ɪd/ adj. white, blank
 • idēah /ˈɪdiɑ/ n. allow
 • idoi /ˈɪdoɪ/ n. pliancy
 • if /ɪf/ v. stand, stay, remain, persist
 • ifēah /ˈɪfiɑ/ v. sleep
 • ih /ɪh/ adj. risky
 • ik /ɪk/ n. genitals, penetrative
 • ika /ˈɪkæ/ n. subject
 • il /ɪl/ n. friction
 • im /ɪm/ n. bottle
 • imēah /ˈɪmiɑ/ n. graph, diagram
 • imoi /ˈɪmoɪ/ n. rubble, debris
 • in /ɪn/ prep. in
 • ing /ɪŋ/ n. lovemaking
 • ingoi /ˈɪŋoɪ/ n. philosophy
 • ina /ˈɪnæ/ n. spell (time)
 • inēah /ˈɪniɑ/ n. laboratory
 • inoi /ˈɪnoɪ/ n. fracture
 • iny /ɪɲ/ n. cherry
 • ipēah /ˈɪpiɑ/ adj. angry, mad
 • is /ɪs/ adj. absent
 • ishoi /ˈɪʃoɪ/ n. theory
 • ist /ɪs͡t/ n. fertility
 • istoi /ˈɪs͡toɪ/ n. oxygen
 • ith /ɪθ/ v. want, lack, choose
 • ithēah /ˈɪθiɑ/ n. slice, portion
 • its /ɪʦ/ v. cook (heat food), cook (prepare food)
 • itsēah /ˈɪʦiɑ/ n. trauma, wound
 • itoi /ˈɪtoɪ/ n. law, imperial
 • itr /ɪt͡ɹ/ det. WHY.WHOM
 • iw /ɪw/ det. a, some
 • iw /ɪw/ det. a, some
 • iw /ɪw/ det. a, some
 • iw /ɪw/ det. a, some
 • iw /ɪw/ det. a, some
 • iw /ɪw/ det. a, some
 • iw /ɪw/ det. a, some
 • iw /ɪw/ det. a, some
 • iw /ɪw/ det. a, some
 • iw /ɪw/ det. a, some
 • iw /ɪw/ det. a, some
 • iw /ɪw/ det. a, some
 • iwh /ɪʍ/ n. score
 • iwēa /ˈɪwiɑ/ adj. N.S.S
 • iwēa /ˈɪwiɑ/ adj. N.S.S
 • ij /ɪʤ/ adj. crazy, insane, silly
 • iz /ɪz/ adj. miniature
 • izhēah /ˈɪʒiɑ/ conj. while
 • izhoi /ˈɪʒoɪ/ n. question
 • izlahn͡dēa /ˈɪzlɑn͡dˌiɑ/ n. islandia
 • izēah /ˈɪziɑ/ n. stream
 • ichēah /ˈɪʧiɑ/ n. hood
 • iq /ɪk͡w/ n. childbirth
 • ir /ɪɹ/ v. win
 • ix /ɪk͡s/ n. describe
 • iþ /ɪð/ v. stamp
 • iþēah /ˈɪðiɑ/ n. slow
 • fi /fɪ/ n. crime
 • fibaüny /ˈfɪbaʊɲ/ n. intoxication, sugar
 • fidihawnth /ˈfɪdɪhɔn͡θ/ n. printing
 • fidëbëh /ˈfɪdəbəh/ n. description
 • fifa /ˈfɪfæ/ v. gag
 • fifāp /ˈfɪfeɪp/ adj. N.P.M
 • fikēnyëheh /ˈfɪkiˌɲəhɛh/ v. surpass, excel
 • filawiwh /ˈfɪlɔɪʍ/ n. choose
 • filēthëh /ˈfɪliθəh/ n. oldness
 • fin /fɪn/ n. kin
 • finunuh /ˈfɪnʌnʌh/ n. sail cloth
 • finsha /ˈfɪnʃæ/ n. hall (kin)
 • fintha /ˈfɪnθæ/ n. brood (kin)
 • fincha /ˈfɪnʧæ/ n. sect (kin)
 • fineik /ˈfɪneɪk/ n. decade
 • finqa /ˈfɪnk͡wæ/ n. coterie (kin)
 • finxa /ˈfɪnk͡sæ/ n. circle (kin)
 • finya /ˈfɪɲæ/ n. kith
 • finyahfin /ˈfɪɲɑfɪn/ n. family (related by blood)
 • finyēnga /ˈfɪɲiŋæ/ n. tribe (kin)
 • fipoüq /ˈfɪpoʊk͡w/ n. toast
 • fishaüb /ˈfɪʃaʊb/ n. banana
 • fistëzim /ˈfɪs͡təzɪm/ n. contempt
 • fistüstüng /ˈfɪs͡tʊs͡tʊŋ/ adv. certainly
 • fitekif /ˈfɪtɛkɪf/ n. dame
 • fitrapahd /ˈfɪt͡ɹæpɑd/ det. P.E.D
 • fiwhepool /ˈfɪʍɛpul/ n. slowness
 • fiziktrē /ˈfɪzɪkt͡ɹi/ n. health care
 • fiqōp /ˈfɪk͡woʊp/ det. a, some
 • fiqōp /ˈfɪk͡woʊp/ det. a, some
 • fiqōp /ˈfɪk͡woʊp/ det. a, some
 • fiqōp /ˈfɪk͡woʊp/ det. a, some
 • fiþahpawf /ˈfɪðɑpɔf/ n. theme
 • fu /fʌ/ n. wit
 • fudoi /ˈfʌdoɪ/ n. dreadlock
 • fuhoük /ˈfʌhoʊk/ n. tag
 • fuk /fʌk/ interj. fuck, vulgar
 • fuk /fʌk/ interj. S.P.S
 • fuk /fʌk/ interj. S.P.S
 • fuk /fʌk/ interj. S.P.S
 • fuk /fʌk/ interj. S.P.S
 • fuk /fʌk/ interj. S.P.S
 • fuk /fʌk/ interj. S.P.S
 • fukaib /ˈfʌkaɪb/ n. society
 • fulēwhoom /ˈfʌliʍum/ n. scope, extent
 • funeij /ˈfʌneɪʤ/ n. kilts skirt
 • funyaūahts /ˈfʌɲævɑʦ/ n. personal
 • fustaid /ˈfʌs͡taɪd/ v. promise, assure, convince
 • fustetsawnyiy /ˈfʌs͡tɛˌʦɔɲɪj/ n. comfortable
 • fusējēy /ˈfʌsiʤij/ n. finance
 • futhafahk /ˈfʌθæfɑk/ n. inorganic matter
 • futütëd /ˈfʌtʊtəd/ n. block
 • fuwhēmum /ˈfʌʍimʌm/ n. bait
 • fuwawid /ˈfʌwɔɪd/ n. promotion
 • fuūeshooh /ˈfʌvɛʃuh/ n. observance
 • fuþinool /ˈfʌðɪnul/ n. dueness
 • fthe͡r /fθe͡ɹ/ adj. anti
 • f͡law͡rin /ˈf͡lɔɹɪn/ n. electrum piece, eastern
 • fa /fæ/ n. lump
 • fabu /ˈfæbʌ/ n. midday
 • fabawtsahmun /ˈfæbɔˌʦɑmʌn/ v. avert, deter
 • fabēqawt /ˈfæbik͡wɔt/ n. doll
 • fadunyahh /ˈfædʌɲɑh/ prep. left
 • faileip /ˈfaɪˌleɪp/ n. inversion
 • faitrawib /ˈfaɪt͡ɹˌɔɪb/ n. rashness
 • fahbawkawf /ˈfɑbɔkɔf/ n. millennium
 • fahbëyahz /ˈfɑbəjɑz/ n. multiformity
 • fahdu /ˈfɑdʌ/ n. elbow
 • fahdēwüd /ˈfɑdiwʊd/ n. hose, pipe, vent
 • fahhuqüū /ˈfɑhʌk͡wʊv/ v. decay, deteriorate
 • fahnyikëm /ˈfɑɲɪkəm/ prep. close
 • fahnya /ˈfɑɲæ/ pron. O.E.DEF
 • fahnyaits /ˈfɑɲaɪʦ/ n. kill
 • fahnyawiwh /ˈfɑɲɔɪʍ/ n. iron
 • fahnyeþuū /ˈfɑɲɛðʌv/ n. lending
 • fahpinyahz /ˈfɑpɪɲɑz/ n. cooperation
 • fahpeist /ˈfɑpeɪs͡t/ v. exert
 • fahshainy /ˈfɑʃaɪɲ/ n. suburb
 • fahshüchënth /ˈfɑʃʊʧən͡θ/ n. political
 • fahtefēy /ˈfɑtɛfij/ n. note
 • fahwe /ˈfɑwɛ/ pron. P.FORM
 • fahja /ˈfɑʤæ/ n. peace
 • fahjoobay /ˈfɑʤubæj/ prep. through
 • fahzhüstum /ˈfɑʒʊs͡tʌm/ n. equal
 • fah͡rthēng /ˈfɑɹθiŋ/ n. electrum piece, western
 • fahūawkuf /ˈfɑvɔkʌf/ v. divert
 • fahūoozung /ˈfɑvuzʌŋ/ n. paladin
 • fahūoüts /ˈfɑvoʊʦ/ adj. gorgeous
 • faldë /ˈfaldə/ n. equinox, autumn, holy day
 • faputēx /ˈfæpʌtik͡s/ n. descent
 • fastestuf /ˈfæs͡tɛs͡tʌf/ n. combat
 • fastühoon /ˈfæs͡tʊhun/ v. add, combine, inject, implant, embed
 • fasaw /ˈfæsɔ/ adj. petty
 • fasawqëy /ˈfæsɔk͡wəj/ n. broom
 • fatsitilēū /ˈfæʦɪˌtɪliv/ n. children’s festival
 • fatsithed /ˈfæʦɪθɛd/ v. blush
 • fatsüjawy /ˈfæʦʊʤɔj/ n. vanity
 • fataw /ˈfætɔ/ n. region
 • faw /fɔ/ n. mariner
 • fawbühahk /ˈfɔbʊhɑk/ n. instantaneousness
 • fawditrud /ˈfɔdɪt͡ɹʌd/ n. warrior
 • fawdoüst /ˈfɔdoʊs͡t/ v. grunt, groan
 • fawi /ˈfɔɪ/ n. scope, extent
 • fawifeiþ /ˈfɔɪˌfeɪð/ n. dune
 • fawimawik /ˈfɔɪˌmɔɪk/ v. request, demand
 • fawimoüb /ˈfɔɪˌmoʊb/ n. idolatry
 • fawinahwh /ˈfɔɪnɑʍ/ n. pacification
 • fawinyahch /ˈfɔɪɲɑʧ/ n. rabbit
 • fawiseiq /ˈfɔɪˌseɪk͡w/ n. rib
 • fawitrich /ˈfɔɪt͡ɹɪʧ/ n. repetition
 • fawhoonying /ˈfæʍuɲɪŋ/ n. blade
 • fawkuchütsawy /ˈfɔkʌˌʧʊʦɔj/ adj. political
 • fawkawfit /ˈfɔkɔfɪt/ n. sphericity
 • fawseid /ˈfɔseɪd/ adj. bright, clear
 • fawtawtrahz /ˈfɔtɔt͡ɹɑz/ n. heir
 • fawwhootsoom /ˈfɔʍuʦum/ adj. CMPR.G.S.A
 • fawwhünüsh /ˈfɔʍʊnʊʃ/ n. find
 • fawwoopooh /ˈfɔwupuh/ n. willingness
 • fawzheish /ˈfɔʒeɪʃ/ n. polite
 • fawzhoostimif /ˈfɔʒus͡tˌɪmɪf/ n. interposition
 • faw͡r /fɔ͡ɹ/ num. four
 • faw͡rng /fɔ͡ɹŋ/ num. fourth
 • faw͡rnth /fɔ͡ɹnθ/ num. quad-
 • faw͡rtin /ˈfɔɹtɪn/ num. forty
 • fawaüw /ˈfæwaʊw/ n. molar, tooth
 • fawëshawng /ˈfæwəʃɔŋ/ det. A.N.D
 • fawqaw /ˈfɔk͡wɔ/ v. argue, debate
 • fawyēah /ˈfɔjiɑ/ n. compartment
 • fawþootsēy /ˈfɔðuʦij/ n. aunt
 • fawþootath /ˈfɔðutæθ/ n. happen
 • fawþühahk /ˈfɔðʊhɑk/ v. influence, persuade, seduce, tempt
 • fazaqil /ˈfæzæk͡wɪl/ n. retirement
 • fache /ˈfæʧɛ/ v. insure, assure, guarantee
 • faü /ˈfaʊ/ n. economy
 • faünyahsh /ˈfaʊɲɑʃ/ n. footwear
 • faüzawij /ˈfaʊˌzɔɪʤ/ adj. big, great (very large), huge
 • fayëwahy /ˈfæjəwɑj/ n. berry
 • fāfin /ˈfeɪfɪn/ n. faery
 • fe /fɛ/ n. cheek
 • fe /fɛ/ det. WHEN.WHO
 • febawhoony /ˈfɛbɔhuɲ/ n. popular
 • fei /ˈfeɪ/ v. relate, correlate, connect, refer
 • feihahny /ˈfeɪhɑɲ/ n. operation
 • feinawp /ˈfeɪnɔp/ n. generality
 • fefawnyunth /ˈfɛfɔɲʌn͡θ/ n. cleric
 • felafahr /ˈfɛlæfɑɹ/ n. treatment
 • felëūex /ˈfɛləvɛk͡s/ det. WHICH.WHOM.THUS
 • femoi /ˈfɛmoɪ/ n. offspring
 • fepawtëx /ˈfɛpɔtək͡s/ n. hag (denizen)
 • fepaqün /ˈfɛpæk͡wʊn/ n. interchange
 • feshaüw /ˈfɛʃaʊw/ n. gulping, guzzling
 • feshēqawny /ˈfɛʃik͡wɔɲ/ adv. today
 • feshoüt /ˈfɛʃoʊt/ n. interview
 • festëūa /ˈfɛstəva/ n. festival, holiday , feast
 • fesawþüng /ˈfɛsɔðʊŋ/ n. brass
 • fethëkawm /ˈfɛθəkɔm/ n. public speaking
 • fetrënyēs /ˈfɛt͡ɹəɲis/ n. ability
 • fezitiz /ˈfɛzɪtɪz/ n. wardrobe
 • fechētrēz /ˈfɛʧit͡ɹiz/ n. cheesecloth
 • fechüqun /ˈfɛʧʊk͡wʌn/ v. enlist
 • fequjahch /ˈfɛk͡wʌʤɑʧ/ n. shame
 • feūaüch /ˈfɛvaʊʧ/ n. fiction
 • feyëfum /ˈfɛjəfʌm/ adj. N.P.C
 • feyoopëm /ˈfɛjupəm/ n. admiration
 • feyooqawts /ˈfɛjuk͡wɔʦ/ n. reversal
 • fëdaw /ˈfədɔ/ n. wide skirt
 • fëfahnooū /ˈfəfɑnuv/ v. wake, wake up, get up
 • fëhizhahh /ˈfəhɪʒɑh/ n. career
 • fënyutēf /ˈfəɲʌtif/ n. meaning
 • fënyoodir /ˈfəɲudɪɹ/ n. plants
 • fëpoük /ˈfəpoʊk/ n. boyfriend
 • fëstiūoor /ˈfəs͡tɪvuɹ/ n. glad
 • fëtsëtrooch /ˈfəʦət͡ɹuʧ/ prep. towards
 • fëtoüp /ˈfətoʊp/ n. lease
 • fëjawbēū /ˈfəʤɔbiv/ n. sensation
 • fëchooqēth /ˈfəʧuk͡wiθ/ n. unpleasantness
 • fëqahkeny /ˈfək͡wɑkɛɲ/ n. real
 • fëqajahsahf /ˈfək͡wæˌʤɑsɑf/ n. procedure
 • fëqēthalün /ˈfək͡wiˌθælʊn/ art. the
 • fëqüþem /ˈfək͡wʊðɛm/ n. sausage
 • fē /fi/ n. reptile
 • fēbeit /ˈfibeɪt/ n. rifle
 • fēdaþawlany /ˈfidæˌðɔlæɲ/ prep. between
 • fēkahseng /ˈfikɑsɛŋ/ v. count
 • fēkëkēnth /ˈfikəkin͡θ/ n. rag
 • fēld /fild/ n. field, the (arena)
 • fēnibëz /ˈfinɪbəz/ n. damask
 • fēngaw /ˈfiŋɔ/ n. tribe, clan
 • fēnahchoon /ˈfinɑʧun/ part. undefined
 • fēnawpüm /ˈfinɔpʊm/ n. lawn
 • fēnyiyam /ˈfiɲɪjæm/ n. brownness
 • fēnyawtatr /ˈfiɲɔtæt͡ɹ/ n. appetizer
 • fēshawtüh /ˈfiʃɔtʊh/ n. stool (seat)
 • fēstëthunth /ˈfis͡təθʌn͡θ/ n. dresses
 • fēstëūa /ˈfistəva/ n. feast, banquet
 • fēsaük /ˈfisaʊk/ n. exchange
 • fēthukahs /ˈfiθʌkɑs/ n. wife
 • fētsunyët /ˈfiʦʌɲət/ n. fog, mist
 • fētēqahtr /ˈfitik͡wɑt͡ɹ/ n. first
 • fēwawyahr /ˈfiwɔjɑɹ/ n. pub
 • fēzhipümeū /ˈfiʒɪˌpʊmɛv/ n. idea
 • fēzhaiw /ˈfiʒaɪw/ n. hip
 • fēah /ˈfiɑ/ v. swim
 • fēchisik /ˈfiʧɪsɪk/ n. burn
 • fēqujuz /ˈfik͡wʌʤʌz/ n. charcoal
 • fēūa /ˈfivæ/ n. worm
 • fēyidex /ˈfijɪdɛk͡s/ n. role
 • fīhah͡rstah͡r /ˈfaɪˌhɑɹs͡tɑ͡ɹ/ n. star
 • fīū /ˈfaɪv/ num. five
 • fīūing /ˈfaɪvɪŋ/ num. fifth
 • fīūith /ˈfaɪvɪθ/ num. quint-
 • fīūtin /ˈfaɪvtɪn/ num. fifty
 • foi /ˈfoɪ/ v. recycle
 • fooboowhuzhul /ˈfubuˌʍʌʒʌl/ n. array
 • foobüchël /ˈfubʊʧəl/ n. tone, hue
 • foodawjath /ˈfudɔʤæθ/ adj. local
 • foohahdëf /ˈfuhɑdəf/ v. provide, cater
 • foohoüq /ˈfuhoʊk͡w/ n. thrift
 • fookuwifuf /ˈfukʌˌwɪfʌf/ n. sorrow
 • fooküdawz /ˈfukʊdɔz/ v. marinate
 • foolõts /ˈfulɔɪʦ/ adj. N.PRED.C
 • foopichuts /ˈfupɪʧʌʦ/ adj. vague, ambiguous
 • footsustanth /ˈfuʦʌs͡tæn͡θ/ v. strip
 • footëqēch /ˈfutək͡wiʧ/ n. opposite
 • footraüþ /ˈfut͡ɹaʊð/ adj. violent
 • foozheiþ /ˈfuʒeɪð/ n. recorder
 • foozhoi /ˈfuʒoɪ/ adj. sharp, steep, bitter
 • foozëūēts /ˈfuzəviʦ/ n. necessity
 • fooqõw /ˈfuk͡wɔɪw/ det. C.N.D
 • fooyatrem /ˈfujæt͡ɹɛm/ det. N.T.D
 • foü /ˈfoʊ/ v. blink
 • foülej /ˈfoʊlɛʤ/ n. flaw, defect
 • foümaüts /ˈfoʊˌmaʊʦ/ n. smock
 • foünüw /ˈfoʊnʊw/ n. buttocks
 • foünyaish /ˈfoʊˌɲaɪʃ/ n. wildlife
 • fõnēq /ˈfɔɪnik͡w/ adj. SUP.G.S.P
 • fō /ˈfoʊ/ pron. B.A.HON
 • frēzdë /ˈfɹizdə/ n. solstice, winter, holy day
 • fübēthuch /ˈfʊbiθʌʧ/ v. make, create
 • füfaüd /ˈfʊfaʊd/ n. custom
 • füke /ˈfʊkɛ/ pron. H.NN.INDEF
 • fükëshatsel /ˈfʊkəˌʃæʦɛl/ n. formlessness
 • fümawchath /ˈfʊmɔʧæθ/ n. comedy
 • fünyawstooch /ˈfʊɲɔs͡tuʧ/ n. borrow
 • füpusēl /ˈfʊpʌsil/ prep. according to
 • füpenyëþoon /ˈfʊpɛˌɲəðun/ v. edit
 • füpoüw /ˈfʊpoʊw/ n. previousness
 • füsahpen /ˈfʊsɑpɛn/ n. lower class
 • füthushith /ˈfʊθʌʃɪθ/ n. proof
 • füthëdes /ˈfʊθədɛs/ n. correct
 • füthëfëts /ˈfʊθəfəʦ/ n. like
 • füthēnüz /ˈfʊθinʊz/ n. request
 • fütastoos /ˈfʊtæs͡tus/ v. smell (emit odor), stink
 • fütepahtr /ˈfʊtɛpɑt͡ɹ/ n. blue
 • füjichutr /ˈfʊʤɪʧʌt͡ɹ/ adj. past
 • füqooþimēl /ˈfʊk͡wuˌðɪmil/ v. commute
 • füþeduch /ˈfʊðɛdʌʧ/ adj. bad
 • gi /gɪ/ n. glue
 • gilde͡r /ˈgɪldɛ͡ɹ/ n. copper piece, eastern
 • gila /ˈgɪlæ/ v. display, advertise
 • gilah /ˈgɪlɑ/ n. posture (bodily position)
 • gilë /ˈgɪlə/ v. split
 • gilēad /ˈgɪliɑd/ n. gilead
 • ginoi /ˈgɪnoɪ/ n. post letter
 • gishēah /ˈgɪʃiɑ/ adj. external
 • gisē /ˈgɪsi/ v. hire, rent
 • gichoi /ˈgɪʧoɪ/ n. poverty
 • giþu /ˈgɪðʌ/ n. pest
 • gu /gʌ/ n. pipe
 • gukaw /ˈgʌkɔ/ interj. D.NEG.F
 • gukaw /ˈgʌkɔ/ interj. D.NEG.F
 • gukoi /ˈgʌkoɪ/ n. pool
 • guchë /ˈgʌʧə/ adj. yellow, orange, brown
 • guūa /ˈgʌvæ/ n. ridicule
 • ga /gæ/ n. decrease
 • gabfin /ˈgæbfɪn/ n. goblin
 • gahdah /ˈgɑdɑ/ n. trust
 • gahkaw /ˈgɑkɔ/ n. sea coat
 • gahl /gɑl/ n. woman, female
 • gahnyu /ˈgɑɲʌ/ v. matter
 • gahp /gɑp/ n. deceivement
 • gahp /gɑp/ n. lie, falsehood
 • gahpēu /ˈgɑpiʌ/ n. lie
 • gahpēu /ˈgɑpiʌ/ n. deception
 • gahpēun /ˈgɑpiʌn/ n. liar
 • gahpēun /ˈgɑpiʌn/ n. deceiver, liar
 • gahpēusham /ˈgɑpiˌʌʃæm/ n. fraud, hoax
 • gahshah /ˈgɑʃɑ/ v. be (temporary state), be (located)
 • gahshoo /ˈgɑʃu/ n. university
 • gahtē /ˈgɑti/ n. illusion
 • gahtrë /ˈgɑt͡ɹə/ n. match (game), contest
 • gahwi /ˈgɑwɪ/ n. yesterday
 • gahoo /ˈgæhu/ n. fix
 • gahyë /ˈgɑjə/ n. rumor
 • gahþë /ˈgɑðə/ n. veteran
 • gana /ˈgænæ/ n. threat
 • ganën /ˈganən/ n. ghost, spirit
 • ganēah /ˈgæniɑ/ v. retrieve, bring back, fetch, recover
 • ganyaw /ˈgæɲɔ/ v. violate
 • gathë /ˈgæθə/ det. WHAT.WHOSE
 • gathü /ˈgæθʊ/ n. precept
 • gatrü /ˈgæt͡ɹʊ/ v. leave (let remain), abandon
 • gawbē /ˈgɔbi/ adj. hollow
 • gawnupētēbē /ˈgɔnʌˌpitibi/ n. world spirit, old one
 • gawnēah /ˈgɔniɑ/ n. claim
 • gawnyü /ˈgɔɲʊ/ n. cauldron, kettle
 • gawthaw /ˈgɔθɔ/ n. knee
 • gawthe /ˈgɔθɛ/ n. merchandise
 • gawtë /ˈgɔtə/ v. prove
 • gawtrē /ˈgɔt͡ɹi/ n. blueness
 • gawqa /ˈgɔk͡wæ/ art. some
 • gawqē /ˈgɔk͡wi/ n. price, bill, check
 • gawü /ˈgæwʊ/ n. harmonics
 • gawye /ˈgɔjɛ/ det. the
 • gawye /ˈgɔjɛ/ det. the
 • gawye /ˈgɔjɛ/ det. the
 • gazü /ˈgæzʊ/ n. nutrient, vitamin
 • gachah /ˈgæʧɑ/ n. juvenal wear
 • gaqaw /ˈgæk͡wɔ/ n. doctor
 • gaūē /ˈgævi/ n. enchantment, magic
 • gaxēah /ˈgæk͡siɑ/ n. different
 • ge /gɛ/ n. controversy
 • gefoo /ˈgɛfu/ prep. around
 • genthēah /ˈgɛn͡θiɑ/ n. instrument of punishment
 • gepu /ˈgɛpʌ/ n. far
 • gesoo /ˈgɛsu/ adv. always, all the time, forever
 • gewhü /ˈgɛʍʊ/ v. exploit
 • gezü /ˈgɛzʊ/ n. position
 • geþē /ˈgɛði/ v. pass, cross
 • gë /gə/ n. dancer
 • gëbaw /ˈgəbɔ/ n. champion
 • gënēah /ˈgəniɑ/ n. rack
 • gëpë /ˈgəpə/ n. community
 • gëshoi /ˈgəʃoɪ/ v. save (put aside), rescue, liberate
 • gëchoi /ˈgəʧoɪ/ n. anonymity
 • gē /gi/ n. hair (body)
 • gēdë /ˈgidə/ n. circuitousness
 • gēhi /ˈgihɪ/ n. argument
 • gēha /ˈgihæ/ adj. SUP.G.PRED.A
 • gēpe /ˈgipɛ/ v. inspire, influence, encourage
 • gēshi /ˈgiʃɪ/ n. nudity, nakedness
 • gēthoo /ˈgiθu/ v. serve
 • gētsoi /ˈgiʦoɪ/ adj. sexual
 • gēja /ˈgiʤæ/ n. stomach
 • gēqah /ˈgik͡wɑ/ n. walk
 • gēþah /ˈgiðɑ/ n. influence
 • gēþaw /ˈgiðɔ/ v. destroy
 • gī /ˈgaɪ/ n. man, male
 • goo /gu/ n. bean
 • good /gud/ n. nonbinary, enby, agender
 • goodë /ˈgudə/ n. grandiloquence
 • goomu /ˈgumʌ/ det. WHICH.WHO.WHETHER
 • gooni /ˈgunɪ/ n. knowledge
 • goonya /ˈguɲæ/ n. round bread
 • goopë /ˈgupə/ v. miss (not hit), miss (not take advantage of)
 • gooshaw /ˈguʃɔ/ n. employer
 • gootsi /ˈguʦɪ/ v. come, go, pass, continue, reach, expire, excel
 • goozoo /ˈguzu/ n. passion
 • gooūoo /ˈguvu/ n. approval
 • gooþa /ˈguðæ/ n. reservation
 • grinufin /ˈgɹɪnʌfɪn/ n. grendel
 • gratō /ˈgɹætoʊ/ n. grotto (kin)
 • gü /gʊ/ n. goal (objective), target
 • gük /gʊk/ n. death
 • gük /gʊk/ n. die, death, died, dead
 • gükah /ˈgʊkɑ/ n. director
 • güngoi /ˈgʊŋoɪ/ n. useful
 • günaw /ˈgʊnɔ/ v. ask (inquire), ask (request)
 • gütē /ˈgʊti/ v. spawn
 • güūoo /ˈgʊvu/ n. button (fastener for clothing)
 • güyu /ˈgʊjʌ/ n. depend
 • hiboothemēh /ˈhɪbuˌθɛmih/ n. center
 • hifawstis /ˈhɪfɔs͡tɪs/ n. displacement
 • hilējel /ˈhɪliʤɛl/ n. file, folder
 • hinyahkēsh /ˈhɪɲɑkiʃ/ v. dine
 • hipitsējil /ˈhɪpɪˌʦiʤɪl/ n. bank (river)
 • hishahfüx /ˈhɪʃɑfʊk͡s/ v. look out, watch out
 • hitikaz /ˈhɪtɪkæz/ n. middle
 • hitsizhësh /ˈhɪʦɪʒəʃ/ n. long
 • hitrüthët /ˈhɪt͡ɹʊθət/ n. paunch
 • hizhisël /ˈhɪʒɪsəl/ n. chasm
 • hizhēnyawf /ˈhɪʒiɲɔf/ n. suitable
 • hi͡rōfōl͡k /ˈhɪɹoˌʊfoʊl͡k/ n. adventurer
 • hi͡rōtrip /ˈhɪɹoˌʊt͡ɹɪp/ n. journey, voyage
 • hi͡rōtrip /ˈhɪɹoˌʊt͡ɹɪp/ n. adventure
 • hiqahtany /ˈhɪk͡wɑtæɲ/ n. plate
 • hiyētet /ˈhɪjitɛt/ adj. passive
 • hu /hʌ/ v. settle
 • hubēþiwhëz /ˈhʌbiˌðɪʍəz/ n. forefather
 • hubünëf /ˈhʌbʊnəf/ n. palm (of hand)
 • hudēah /ˈhʌdiɑ/ n. weave
 • hufistahn /ˈhʌfɪs͡tɑn/ n. gabardine
 • hufaizh /ˈhʌfaɪʒ/ n. knight
 • huhaüsh /ˈhʌhaʊʃ/ n. revolution
 • hunyēchid /ˈhʌɲiʧɪd/ n. ungrammaticalness
 • hunyoofin /ˈhʌɲufɪn/ n. bootlets
 • hunyoolüm /ˈhʌɲulʊm/ n. never
 • hupahshootr /ˈhʌpɑʃut͡ɹ/ conj. rather
 • huste /ˈhʌs͡tɛ/ n. underwear
 • husawib /ˈhʌsɔɪb/ v. pray
 • husetood /ˈhʌsɛtud/ n. weft
 • huthēfëū /ˈhʌθifəv/ n. successful
 • hutsaid /ˈhʌʦaɪd/ n. explanation
 • hutsooqēny /ˈhʌʦuk͡wiɲ/ n. bag
 • hutahbüth /ˈhʌtɑbʊθ/ n. company
 • huwhoüb /ˈhʌʍoʊb/ n. demotion, deposal
 • hujiwüz /ˈhʌʤɪwʊz/ n. summer
 • hucheik /ˈhʌʧeɪk/ n. rotundity
 • huqëthahh /ˈhʌk͡wəθɑh/ n. fable
 • huqëtsijaws /ˈhʌk͡wəˌʦɪʤɔs/ n. absurdity
 • huxu /ˈhʌk͡sʌ/ n. gaffer
 • habüwhëf /ˈhæbʊʍəf/ v. launch, hurl, embark
 • hadetutr /ˈhædɛtʌt͡ɹ/ n. citadel
 • hadēzhawm /ˈhædiʒɔm/ n. bathroom
 • hai /ˈhaɪ/ n. evil
 • haiheb /ˈhaɪhɛb/ n. cotton
 • haisich /ˈhaɪsɪʧ/ n. disappointment
 • haizoüch /ˈhaɪˌzoʊʧ/ n. figure of speech
 • haiūewh /ˈhaɪvɛʍ/ n. affirmation
 • hah /hɑ/ n. weight
 • hahbawqawz /ˈhɑbɔk͡wɔz/ n. diary, memoir
 • hahfëtrëtr /ˈhɑfət͡ɹət͡ɹ/ n. diction
 • hahlfin /ˈhɑlfɪn/ n. hall, the
 • hahpëwit /ˈhɑpəwɪt/ n. content
 • hahpoonyenyën /ˈhɑpuˌɲɛɲən/ adj. short, low
 • hahshüyad /ˈhɑʃʊjæd/ v. bang, fuck (slang)
 • hahstoosüy /ˈhɑs͡tusʊj/ n. accountant
 • hahthüzooh /ˈhɑθʊzuh/ n. tobacco
 • hahtaid /ˈhɑtaɪd/ n. attitude
 • hahtraiq /ˈhɑt͡ɹaɪk͡w/ n. showcase
 • hahwhu /ˈhɑʍʌ/ n. cult
 • hahwhawtahhaū /ˈhɑʍɔˌtɑhæv/ n. killer
 • hahwhëwawx /ˈhɑʍəwɔk͡s/ n. detail
 • hahwüküfas /ˈhɑwʊˌkʊfæs/ n. fat
 • hahjahhahn /ˈhɑʤɑhɑn/ n. help
 • hahjeiq /ˈhɑʤeɪk͡w/ n. bead
 • hah͡rth /hɑ͡ɹθ/ n. hearth, the (arena)
 • hah͡rtwēng /ˈhɑɹtwiŋ/ n. angel
 • hahþahkawf /ˈhɑðɑkɔf/ n. purpose
 • hakoonyawn /ˈhækuɲɔn/ n. jaw
 • hal /hal/ n. hall, the (arena)
 • halahmoon /ˈhælɑmun/ n. cornrow
 • hamlit /ˈhæmlɪt/ n. hamlet
 • hanyooshus /ˈhæɲuʃʌs/ n. item
 • hapaþawny /ˈhæpæðɔɲ/ n. convolution
 • hapoobuh /ˈhæpubʌh/ n. blazer
 • hastoochaþes /ˈhæs͡tuˌʧæðɛs/ n. hammer
 • hasoüth /ˈhæsoʊθ/ n. addiction
 • hathawzhez /ˈhæθɔʒɛz/ n. roster
 • hathēah /ˈhæθiɑ/ n. column
 • hatseits /ˈhæʦeɪʦ/ n. true
 • hatsüdēt /ˈhæʦʊdit/ n. car
 • hatawwhat /ˈhætɔʍæt/ n. luggage, baggage
 • hatrunyoon /ˈhæt͡ɹʌɲun/ n. marsh
 • haw /hɔ/ n. pass
 • hawdawbëy /ˈhɔdɔbəj/ n. demographic
 • hawinyad /ˈhɔɪɲæd/ n. youngness
 • hawhēshich /ˈhæʍiʃɪʧ/ n. crew, gang
 • hawkutseū /ˈhɔkʌʦɛv/ n. ugliness
 • hawke /ˈhɔkɛ/ n. acquisition, inheritance
 • hawkēsteth /ˈhɔkis͡tɛθ/ v. separate, isolate, segregate
 • hawküþawz /ˈhɔkʊðɔz/ v. expect, rely on, anticipate
 • hawlaik /ˈhɔlaɪk/ n. west
 • hawmajētr /ˈhɔmæʤit͡ɹ/ n. sum, final
 • hawmechahr /ˈhɔmɛʧɑɹ/ pron. B.A.DEF
 • hawmënyas /ˈhɔməɲæs/ v. wrap, fold
 • hawnyawib /ˈhɔɲɔɪb/ v. sing
 • hawnyaqëh /ˈhɔɲæk͡wəh/ n. argue
 • hawnyaüth /ˈhɔɲaʊθ/ v. appreciate
 • hawpawþahshitr /ˈhɔpɔˌðɑʃɪt͡ɹ/ n. greatcoat
 • hawsheiw /ˈhɔʃeɪw/ adj. abundant, lush
 • hawstāwh /ˈhɔs͡teɪʍ/ det. your (pl)
 • hawstoowësh /ˈhɔs͡tuwəʃ/ n. tailoring
 • hawthe /ˈhɔθɛ/ n. tenant
 • hawthëdüz /ˈhɔθədʊz/ n. instrument
 • hawtsoohiū /ˈhɔʦuhɪv/ adj. final
 • hawtrüdëz /ˈhɔt͡ɹʊdəz/ n. busy
 • hawzhawtēl /ˈhɔʒɔtil/ n. beast
 • hawzaik /ˈhɔzaɪk/ adj. real
 • hawqëthachētr /ˈhɔk͡wəˌθæʧit͡ɹ/ n. down, fluff
 • hawyahlawz /ˈhɔjɑlɔz/ n. ordeal, (faith)
 • hazhoowooh /ˈhæʒuwuh/ n. tooth
 • hazaüch /ˈhæzaʊʧ/ n. pour
 • haü /ˈhaʊ/ adv. simply
 • haüfaüt /ˈhaʊˌfaʊt/ v. ride
 • haüfook /ˈhaʊfuk/ n. chef, cook
 • haüloosh /ˈhaʊluʃ/ v. satisfy, convince, indulge
 • haümaist /ˈhaʊˌmaɪs͡t/ n. temper
 • haümēp /ˈhaʊmip/ n. season (quarter of the year)
 • haünyeiþ /ˈhaʊˌɲeɪð/ n. piano
 • haünyēb /ˈhaʊɲib/ n. occasional
 • haüsoüq /ˈhaʊˌsoʊk͡w/ n. common knowledge
 • haüūait /ˈhaʊˌvaɪt/ n. trail
 • haþuwëd /ˈhæðʌwəd/ n. runner
 • hāūin /ˈheɪvɪn/ n. haven
 • hebiþulin /ˈhɛbɪˌðʌlɪn/ n. win
 • hebawþüfooz /ˈhɛbɔˌðʊfuz/ n. social
 • hebëdam /ˈhɛbədæm/ v. show off
 • heifeish /ˈheɪˌfeɪʃ/ n. battle
 • heihoüst /ˈheɪˌhoʊs͡t/ v. gasp, pant
 • heimeiw /ˈheɪˌmeɪw/ n. belt, functional
 • heizëk /ˈheɪzək/ adj. sad
 • hehētsëth /ˈhɛhiʦəθ/ n. catalog
 • hekēah /ˈhɛkiɑ/ n. inactivity
 • helfel /ˈhɛlfɛl/ n. hell
 • helānēa /ˈhɛleˌɪniɑ/ n. hellania
 • henyahteū /ˈhɛɲɑtɛv/ n. intoxication, alcoholic
 • henyēmawng /ˈhɛɲimɔŋ/ n. purgatory
 • henyooshun /ˈhɛɲuʃʌn/ n. merchantry
 • hestoüsh /ˈhɛs͡toʊʃ/ n. tension
 • hetaw /ˈhɛtɔ/ n. blanket
 • hetrawith /ˈhɛt͡ɹæwɪθ/ n. rank (military position)
 • hewhaij /ˈhɛʍaɪʤ/ n. nerve
 • hewhaūuf /ˈhɛʍævʌf/ n. border, boundary, perimeter
 • hewhoüt /ˈhɛʍoʊt/ adj. even, flat, regular, smooth, sleek
 • hejaw /ˈhɛʤɔ/ n. sea
 • hejümawf /ˈhɛʤʊmɔf/ n. welcome
 • hë /hə/ n. wave (ocean), surge
 • hëbütsoolahf /ˈhəbʊˌʦulɑf/ v. discuss, consult
 • hëfechëd /ˈhəfɛʧəd/ n. manner, means
 • hëhejam /ˈhəhɛʤæm/ n. spread
 • hëlāzh /ˈhəleɪʒ/ det. WHEN.WHOM.THUS
 • hënyeiny /ˈhəɲeɪɲ/ n. carbohydrate
 • hëpubif /ˈhəpʌbɪf/ v. arm
 • hëpusootr /ˈhəpʌsut͡ɹ/ n. accent
 • hëshahketr /ˈhəʃɑkɛt͡ɹ/ n. shadow
 • hëtsehüm /ˈhəʦɛhʊm/ n. veil
 • hëtsootrëtr /ˈhəʦut͡ɹət͡ɹ/ v. mean (intend)
 • hëtahnyoohuū /ˈhətɑˌɲuhʌv/ part. undefined
 • hëtawshooz /ˈhətɔʃuz/ n. relationship
 • hëtoi /ˈhətoɪ/ n. care
 • hëwëpëm /ˈhəwəpəm/ prep. toward
 • hëwoohüd /ˈhəwuhʊd/ v. name, dub
 • hëzheþam /ˈhəʒɛðæm/ n. stop
 • hëzhüqoof /ˈhəʒʊk͡wuf/ n. preparation
 • hëzoochar /ˈhəzuʧæɹ/ n. recent
 • hëūaid /ˈhəvaɪd/ adj. pink
 • hëūawnahth /ˈhəvɔnɑθ/ v. vibrate, shiver
 • hëþawtootr /ˈhəðɔtut͡ɹ/ n. archive
 • hēdējahzhēh /ˈhidiˌʤɑʒih/ n. route
 • hēfüsēn /ˈhifʊsin/ n. buffalo
 • hēmawith /ˈhimɔɪθ/ n. surge
 • hēnapung /ˈhinæpʌŋ/ n. kismet
 • hēnyeiq /ˈhiɲeɪk͡w/ n. report
 • hēshēah /ˈhiʃiɑ/ n. funeral
 • hēstahkuny /ˈhis͡tɑkʌɲ/ n. lock
 • hēsesës /ˈhisɛsəs/ n. strength
 • hēyumen /ˈhijʌmɛn/ n. ethic, integrity
 • hēþeshun /ˈhiðɛʃʌn/ adj. deep
 • hībo͡rēa /ˈhaɪˌboɹiɑ/ n. hyboria
 • hīya /ˈhaɪjæ/ interj. greeting, hello
 • howfinga /ˈhaʊˌfɪŋæ/ n. house (kin)
 • hoobuzaf /ˈhubʌzæf/ adj. exempt
 • hoobēa /ˈhubiɑ/ pron. K.INFORM
 • hoobēa /ˈhubiɑ/ pron. K.INFORM
 • hoodahbood /ˈhudɑbud/ n. book
 • hoodawshüsh /ˈhudɔʃʊʃ/ n. hunger
 • hoodēūüth /ˈhudivʊθ/ n. incombustibility
 • hooke /ˈhukɛ/ n. hawk
 • hookīq /ˈhukaɪk͡w/ part. undefined
 • hoomufin /ˈhumʌfɪn/ n. human being
 • hoomëtüt /ˈhumətʊt/ v. capture, seize
 • hoopōwh /ˈhupoʊʍ/ det. a, some
 • hoopōwh /ˈhupoʊʍ/ det. a, some
 • hoostu /ˈhus͡tʌ/ n. together
 • hoostujin /ˈhus͡tʌʤɪn/ n. glutton
 • hoostawik /ˈhus͡tɔɪk/ n. dungeon
 • hoothawist /ˈhuθɔɪs͡t/ n. house worker
 • hootaþoonëz /ˈhutæˌðunəz/ n. translucency
 • hoojeiwh /ˈhuʤeɪʍ/ adj. sophisticated, intricate
 • hoozhiken /ˈhuʒɪkɛn/ n. insertion
 • hooūewhawm /ˈhuvɛʍɔm/ n. tablet, slab
 • hooþoopun /ˈhuðupʌn/ n. torso
 • hooþoük /ˈhuðoʊk/ n. littleness
 • hoü /ˈhoʊ/ n. cage, prison, jail
 • hoüfoüst /ˈhoʊˌfoʊs͡t/ n. administration
 • hoühaüts /ˈhoʊˌhaʊʦ/ conj. despite
 • hoümawq /ˈhoʊmɔk͡w/ n. bad
 • hoütrawip /ˈhoʊt͡ɹˌɔɪp/ n. fear
 • hoüzeid /ˈhoʊˌzeɪd/ prep. for (a period of time or length of distance)
 • hoüzüt /ˈhoʊzʊt/ n. brothel
 • hoüyeiw /ˈhoʊˌjeɪw/ n. restaurant
 • hōhahwh /ˈhoʊhɑʍ/ pron. O.A.DEF
 • hōmtown /ˈhoʊmˌtaʊn/ n. settlement (place)
 • hübēah /ˈhʊbiɑ/ adj. gay, homosexual
 • hüdahthüf /ˈhʊdɑθʊf/ n. race (competition)
 • hükaw /ˈhʊkɔ/ adj. natural
 • hükëwüchēū /ˈhʊkəˌwʊʧiv/ n. liver
 • hünyedahts /ˈhʊɲɛdɑʦ/ v. haunt
 • hüpichuny /ˈhʊpɪʧʌɲ/ n. accompaniment
 • hüpoozhanyaws /ˈhʊpuˌʒæɲɔs/ n. transport
 • hütheiwh /ˈhʊθeɪʍ/ n. careful
 • hütoüj /ˈhʊtoʊʤ/ v. keep (save, retain), save
 • hütru /ˈhʊt͡ɹʌ/ n. weakness
 • hüzhooūood /ˈhʊʒuvud/ n. wrongdoing
 • hüchazünth /ˈhʊʧæzʊn͡θ/ n. toy
 • hüchoüsh /ˈhʊʧoʊʃ/ n. shovel
 • hüqezhenyaz /ˈhʊk͡wɛˌʒɛɲæz/ v. lay
 • hüqechoofal /ˈhʊk͡wɛˌʧufæl/ v. expel, fire (from job)
 • hyoomanitē /ˈhjumæˌnɪti/ n. the people (collective)
 • ki /kɪ/ n. consumption
 • kiboo /ˈkɪbu/ n. map
 • kideqer /ˈkɪdɛk͡wɛɹ/ adj. painful
 • kidō /ˈkɪdoʊ/ n. child (general)
 • kimi /ˈkɪmɪ/ n. submission
 • kinyahfin /ˈkɪɲɑfɪn/ n. family (related by choice)
 • kiwha /ˈkɪʍæ/ v. fit
 • kizhaw /ˈkɪʒɔ/ n. butt
 • kiru /ˈkɪɹʌ/ n. environment
 • kiūa /ˈkɪvæ/ n. record
 • kiþoi /ˈkɪðoɪ/ n. light source
 • klan /klæn/ n. clan (kin)
 • kuhōkēa /ˈkʌhoˌʊkiɑ/ n. kahokia
 • kuku /ˈkʌkʌ/ n. accounts
 • kukëdēz /ˈkʌkədiz/ n. beetle
 • kukü /ˈkʌkʊ/ n. footpath, sidewalk
 • kun͡t /kʌn͡t/ adj. cunt, slur
 • kunēah /ˈkʌniɑ/ adj. slow, late
 • kustaw /ˈkʌs͡tɔ/ n. remainder
 • kuz /kʌz/ n. 1st cousin
 • kuz’kin /ˈkʌzkɪn/ n. 2nd cousin
 • kuz’kith /ˈkʌzkɪθ/ n. 3rd cousin
 • kuquqahd /ˈkʌk͡wʌk͡wɑd/ prep. aside
 • kuxēah /ˈkʌk͡siɑ/ n. torch
 • kabifin /ˈkæbɪfɪn/ n. kobold
 • kadiqēf /ˈkædɪk͡wif/ n. fiber
 • kadēah /ˈkædiɑ/ adj. infinite
 • kai /ˈkaɪ/ n. hold
 • kaidaid /ˈkaɪˌdaɪd/ n. alarm
 • kaikoüny /ˈkaɪˌkoʊɲ/ n. circumstance
 • kaisij /ˈkaɪsɪʤ/ n. vitality
 • kaitoüp /ˈkaɪˌtoʊp/ n. depth
 • kaizuch /ˈkaɪzʌʧ/ n. even
 • kaiūawts /ˈkaɪvɔʦ/ v. conquer
 • kaiyup /ˈkaɪjʌp/ n. world
 • kahbestëd /ˈkɑbɛs͡təd/ n. wrap dress
 • kahbētür /ˈkɑbitʊɹ/ n. enemy
 • kahdaw /ˈkɑdɔ/ n. costume
 • kahk /kɑk/ adj. cock, slur
 • kahlü /ˈkɑlʊ/ adj. false, fake
 • kahmaw /ˈkɑmɔ/ v. terminate
 • kahmyoon /ˈkɑmjun/ n. commune (kin)
 • kahnya /ˈkɑɲæ/ n. ceremony, ritual
 • kahtsë /ˈkɑʦə/ n. acronym
 • kahtoi /ˈkɑtoɪ/ n. fashion
 • kahwhoi /ˈkɑʍoɪ/ n. nightwear
 • kahjēah /ˈkɑʤiɑ/ n. dependence
 • kahzoi /ˈkɑzoɪ/ adj. rude, crude, nasty, vulgar
 • kakēah /ˈkækiɑ/ n. hall
 • kamfēn /ˈkæmfin/ n. cambion
 • kanë /ˈkænə/ n. possibility
 • kanya /ˈkæɲæ/ v. scatter
 • kapoobüm /ˈkæpubʊm/ n. wedding
 • kastēstēm /ˈkæs͡tis͡tim/ n. verticalness
 • kathi /ˈkæθɪ/ n. cuff
 • katet /ˈkatɛt/ n. eighth dimension
 • kaw /kɔ/ n. pantaloons
 • kawdu /ˈkɔdʌ/ adv. still
 • kawi /ˈkɔɪ/ n. offer
 • kawibaüts /ˈkɔɪˌbaʊʦ/ v. supplement
 • kawifazh /ˈkɔɪfæʒ/ n. calendar
 • kawistaij /ˈkɔɪs͡tˌaɪʤ/ n. serge
 • kawiqawik /ˈkɔɪk͡wˌɔɪk/ adv. probably
 • kawpatawh /ˈkɔpætɔh/ adj. SUP.G.ATTR.A
 • kawwhu /ˈkɔʍʌ/ n. standard
 • kawwē /ˈkɔwi/ n. admit, confess
 • kawzmōs /ˈkɔzmoʊs/ n. universe, galaxy, solar system
 • kawxēah /ˈkɔk͡siɑ/ n. table
 • kawþaw /ˈkɔðɔ/ n. rake
 • kazhoo /ˈkæʒu/ v. fire (from job), discharge
 • kaze /ˈkæzɛ/ n. mosquito
 • kazēah /ˈkæziɑ/ n. structure
 • kaü /ˈkaʊ/ n. bridge
 • kaübaüb /ˈkaʊˌbaʊb/ n. dinner
 • kaüboüth /ˈkaʊˌboʊθ/ n. legal action
 • kaüdeiþ /ˈkaʊˌdeɪð/ adj. happy
 • kaükaid /ˈkaʊˌkaɪd/ n. waste
 • kaükawib /ˈkaʊˌkɔɪb/ v. connect, attach, bond, attribute
 • kaüloop /ˈkaʊlup/ v. tease
 • kaüstaid /ˈkaʊs͡tˌaɪd/ n. light
 • kaüstaüp /ˈkaʊs͡tˌaʊp/ adj. tropical
 • kaüteith /ˈkaʊˌteɪθ/ v. punch, beat (strike)
 • kaüūook /ˈkaʊvuk/ n. east
 • kaüyahb /ˈkaʊjɑb/ adj. live
 • kaxoi /ˈkæk͡soɪ/ n. minister
 • kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/ det. the
 • kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/ det. the
 • kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/ det. the
 • kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/ det. the
 • kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/ det. the
 • kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/ det. the
 • kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/ det. the
 • kāstõb /ˈkeɪs͡tˌɔɪb/ det. the
 • ke /kɛ/ n. scene
 • kebi /ˈkɛbɪ/ n. correlation
 • keifuw /ˈkeɪfʌw/ n. nonimitation
 • keipawiq /ˈkeɪˌpɔɪk͡w/ n. stock
 • keitruts /ˈkeɪt͡ɹʌʦ/ n. skull
 • keiūet /ˈkeɪvɛt/ n. catch
 • kefoi /ˈkɛfoɪ/ v. sneak, creep, lurk
 • kenye /ˈkɛɲɛ/ v. applaud, hail
 • kepēped /ˈkɛpipɛd/ n. deal
 • kezi /ˈkɛzɪ/ n. crossing
 • ke͡ris /ˈkɛɹɪs/ n. keris
 • kere /ˈkɛɹɛ/ n. movement
 • kë /kə/ n. stigma
 • këkestahf /ˈkəkɛs͡tɑf/ v. pluck
 • këkë /ˈkəkə/ n. prejudgment
 • këküdëts /ˈkəkʊdəʦ/ n. radiance
 • këla /ˈkəlæ/ v. shine, glare
 • kënōi /ˈkənoɪ/ det. WHICH.WHOSE.THUS
 • këstoo /ˈkəs͡tu/ n. freedom
 • kē /ki/ prep. above
 • kēmajik /ˈkimæʤɪk/ n. magical arts (creative)
 • kēnaw /ˈkinɔ/ n. balcony, porch
 • kēnoi /ˈkinoɪ/ n. patriot
 • kēstuqahm /ˈkis͡tʌk͡wɑm/ n. discourse, rhetoric
 • kēstawqëd /ˈkis͡tɔk͡wəd/ n. subtlety
 • kēs͡pel /ˈkis͡pɛl/ n. spell (generic)
 • kēs͡pel /ˈkis͡pɛl/ n. spell (magic)
 • kētre /ˈkit͡ɹɛ/ n. candidate
 • kētübëf /ˈkitʊbəf/ n. lawlessness
 • kēah /ˈkiɑ/ n. spell (of magic)
 • kēqē /ˈkik͡wi/ n. pushing
 • kēye /ˈkijɛ/ n. gardener
 • kīfoony /ˈkaɪfuɲ/ adj. CMPR.L.PRED.O
 • kīqōwh /ˈkaɪk͡wˌoʊʍ/ adj. CMPR.G.PRED.M
 • koi /ˈkoɪ/ n. shelf
 • koo /ku/ n. peacoat
 • koo /ku/ part. undefined
 • koobaqoom /ˈkubæk͡wum/ adj. careful
 • kooboi /ˈkuboɪ/ n. cane
 • koodipēsh /ˈkudɪpiʃ/ adj. flirtatious
 • koopaw /ˈkupɔ/ n. lettuce
 • kootsa /ˈkuʦæ/ n. surcoat
 • kootapoon /ˈkutæpun/ n. expectation
 • kooyaw /ˈkujɔ/ v. operate, behave, treat
 • koü /ˈkoʊ/ n. box
 • koübaits /ˈkoʊˌbaɪʦ/ v. contradict
 • koüfüd /ˈkoʊfʊd/ n. hair style, chignon, updo
 • koüliwh /ˈkoʊlɪʍ/ n. half
 • koünij /ˈkoʊnɪʤ/ n. tribute
 • koünyēth /ˈkoʊɲiθ/ n. gauge
 • koüstawik /ˈkoʊs͡tˌɔɪk/ n. medicine
 • koütaiq /ˈkoʊˌtaɪk͡w/ n. orchestra
 • krite͡r /ˈkɹɪtɛ͡ɹ/ n. creature
 • krown /ˈkɹaʊn/ n. platinum piece, western
 • küba /ˈkʊbæ/ n. worry
 • kübēah /ˈkʊbiɑ/ n. cornea
 • küdahkahl /ˈkʊdɑkɑl/ n. straight hair c
 • küdëstëf /ˈkʊdəs͡təf/ n. divination, magic
 • künēah /ˈkʊniɑ/ n. gold
 • künyaw /ˈkʊɲɔ/ v. suck, extract, reap
 • küpibuch /ˈkʊpɪbʌʧ/ n. unpreparedness
 • kütēah /ˈkʊtiɑ/ n. accident
 • küwu /ˈkʊwʌ/ n. misanthropy
 • küūe /ˈkʊvɛ/ n. tiger
 • li /lɪ/ conj. for
 • libanyën /ˈlɪbæɲən/ n. continue
 • libëtawng /ˈlɪbətɔŋ/ v. betray
 • likëkootr /ˈlɪkəkut͡ɹ/ prep. considering
 • likoüq /ˈlɪkoʊk͡w/ n. beauty
 • lilaizh /ˈlɪlaɪʒ/ n. memento
 • lilën /ˈlɪlən/ n. fairy
 • lilēūany /ˈlɪlivæɲ/ n. steal
 • lime͡rēa /ˈlɪmɛˌɹiɑ/ n. lemuria
 • liputhasawn /ˈlɪpʌˌθæsɔn/ n. layout
 • lipüdur /ˈlɪpʊdʌɹ/ n. ambiguity
 • litrawstësh /ˈlɪt͡ɹɔs͡təʃ/ v. trade
 • liwaish /ˈlɪwaɪʃ/ n. unsavoriness
 • liwawij /ˈlɪwɔɪʤ/ n. border, boundary
 • lijahtootrüh /ˈlɪʤɑˌtut͡ɹʊh/ n. chair
 • lizhēyahnth /ˈlɪʒijɑn͡θ/ n. stalemate
 • lizaid /ˈlɪzaɪd/ n. black lung
 • lichiwhëz /ˈlɪʧɪʍəz/ n. pulling
 • lichu /ˈlɪʧʌ/ n. travel
 • liqüches /ˈlɪk͡wʊʧɛs/ n. rejection
 • lixa /ˈlɪk͡sæ/ n. raft
 • lufamēl /ˈlʌfæmil/ n. well
 • lukacham /ˈlʌkæʧæm/ n. shed
 • lul /lʌl/ conj. so
 • lunyahthiny /ˈlʌɲɑθɪɲ/ n. reason
 • lunyeish /ˈlʌɲeɪʃ/ n. player
 • lupeyütr /ˈlʌpɛjʊt͡ɹ/ v. spend
 • lusunyesh /ˈlʌsʌɲɛʃ/ v. cut, slash, shave
 • luseib /ˈlʌseɪb/ n. gladiatorial games
 • luta /ˈlʌtæ/ v. arrange, organize
 • lutawooz /ˈlʌtæwuz/ n. sadness
 • luwhoozahsh /ˈlʌʍuzɑʃ/ n. wallet
 • lujashuū /ˈlʌʤæʃʌv/ n. seizure
 • luquchiwhëh /ˈlʌk͡wʌˌʧɪʍəh/ n. aphorism
 • luūēkēch /ˈlʌvikiʧ/ n. summary
 • luūoosten /ˈlʌvus͡tɛn/ v. feign, bluff
 • la /læ/ n. advice
 • ladēah /ˈlædiɑ/ n. goal (objective), target
 • laifüþ /ˈlaɪfʊð/ n. misrepresentations
 • laitrawsh /ˈlaɪt͡ɹɔʃ/ n. cabinet, drawer
 • laiūahw /ˈlaɪvɑw/ v. ache
 • lah /lɑ/ n. monk
 • lahbēdahy /ˈlɑbidɑj/ n. knob
 • lahda /ˈlɑdæ/ v. doubt
 • lahdahtsuf /ˈlɑdɑʦʌf/ n. absence
 • lahl /lɑl/ prep. for
 • lahneiq /ˈlɑneɪk͡w/ n. convexity
 • lahpoüq /ˈlɑpoʊk͡w/ v. escape, dodge
 • lahshaw /ˈlɑʃɔ/ n. rose
 • lahstizooz /ˈlɑs͡tɪzuz/ n. mercy
 • lahstedux /ˈlɑs͡tɛdʌk͡s/ n. pitch
 • lahtihel /ˈlɑtɪhɛl/ n. unsubstantiality
 • lahtsoopëch /ˈlɑʦupəʧ/ n. conservatism
 • lahaiþ /ˈlæhaɪð/ n. middle class
 • lahahūüm /ˈlæhɑvʊm/ part. undefined
 • lahcha /ˈlɑʧæ/ n. hair
 • lahūa /ˈlɑvæ/ adj. social
 • lahyewhuts /ˈlɑjɛʍʌʦ/ adj. former
 • lahþēdüf /ˈlɑðidʊf/ adj. full
 • lakishëh /ˈlækɪʃəh/ v. monitor
 • lal /læl/ conj. if
 • lanyahooz /ˈlæɲæhuz/ pron. B.NN.HON
 • lanyawib /ˈlæɲɔɪb/ adj. lethal, fatal
 • lapawlëm /ˈlæpɔləm/ adj. long
 • lashetsootr /ˈlæʃɛʦut͡ɹ/ n. vulgarity
 • lashëthez /ˈlæʃəθɛz/ n. scale, other
 • lastënoon /ˈlæs͡tənun/ n. perseverance
 • lathestany /ˈlæθɛs͡tæɲ/ n. banter
 • latachaþuh /ˈlætæˌʧæðʌh/ adj. fertile
 • latoochooch /ˈlætuʧuʧ/ n. greeting
 • lawdawits /ˈlɔdɔɪʦ/ v. carry out, implement
 • lawdawküū /ˈlɔdɔkʊv/ n. camera
 • lawi /ˈlɔɪ/ adj. right, correct
 • lawifaid /ˈlɔɪˌfaɪd/ n. custard
 • lawihaits /ˈlɔɪˌhaɪʦ/ n. bribery
 • lawihēsh /ˈlɔɪhiʃ/ n. exercise
 • lawiliq /ˈlɔɪlɪk͡w/ n. texture
 • lawinyaiþ /ˈlɔɪˌɲaɪð/ n. realm
 • lawisaüch /ˈlɔɪˌsaʊʧ/ n. pottery
 • lawiūēk /ˈlɔɪvik/ n. youth wear
 • lawfoüst /ˈlɔfoʊs͡t/ n. novice
 • lawhooqahy /ˈlæʍuk͡wɑj/ n. perdition
 • lawkahkëh /ˈlɔkɑkəh/ n. intrinsicality
 • lawme /ˈlɔmɛ/ n. visitor
 • lawnyiped /ˈlɔɲɪpɛd/ pron. B.S.INDEF
 • lawnyaw /ˈlɔɲɔ/ n. port
 • lawnyehetr /ˈlɔɲɛhɛt͡ɹ/ n. limbo
 • lawshathēm /ˈlɔʃæθim/ v. flee
 • lawsuthad /ˈlɔsʌθæd/ n. get
 • lawsüshēf /ˈlɔsʊʃif/ n. textile
 • lawtizhooz /ˈlɔtɪʒuz/ n. sympathy
 • lawthēqëyēl /ˈlɔθik͡wˌəjil/ n. dark
 • lawtsitsum /ˈlɔʦɪʦʌm/ n. rank (military), rank (position)
 • lawwhipez /ˈlɔʍɪpɛz/ v. smell (sense with nose)
 • lawjahnyawf /ˈlɔʤɑɲɔf/ n. consent
 • lawzhistahsahn /ˈlɔʒɪs͡tˌɑsɑn/ n. variable
 • lawzēmüs /ˈlɔzimʊs/ n. ability, capability
 • lawēa /ˈlæwiɑ/ det. his, her, its
 • lawqawwhēshawh /ˈlɔk͡wɔˌʍiʃɔh/ v. eat, drink, sip
 • lawūehel /ˈlɔvɛhɛl/ n. turn
 • lajawthoot /ˈlæʤɔθut/ adj. drunk (inebriated)
 • lajaþuny /ˈlæʤæðʌɲ/ n. action (movement)
 • lazhoüp /ˈlæʒoʊp/ n. carefulness
 • lazuþawny /ˈlæzʌðɔɲ/ v. ignore, neglect, overlook
 • lazëbaws /ˈlæzəbɔs/ v. call (cry out), call (request the attendance of)
 • laü /ˈlaʊ/ n. mask, veil
 • laüfeich /ˈlaʊˌfeɪʧ/ n. lipstick
 • laüleiw /ˈlaʊˌleɪw/ n. reward, award
 • laünets /ˈlaʊnɛʦ/ n. bright
 • laūustunth /ˈlævʌs͡tʌn͡θ/ n. grid
 • layeiþ /ˈlæjeɪð/ n. wedge
 • lālōp /ˈleɪˌloʊp/ adj. SUP.G.P.M
 • lāng /ˈleɪŋ/ n. language
 • lebines /ˈlɛbɪnɛs/ n. ray (of light)
 • lei /ˈleɪ/ n. architecture
 • leihooq /ˈleɪhuk͡w/ adj. complicated, complex
 • leimeib /ˈleɪˌmeɪb/ n. aggravation
 • lefu /ˈlɛfʌ/ n. green
 • lehehësh /ˈlɛhɛhəʃ/ n. envoy coat
 • lehēhoot /ˈlɛhihut/ n. victim
 • lehüzhoos /ˈlɛhʊʒus/ n. ink
 • lel /lɛl/ conj. but
 • lemaqil /ˈlɛmæk͡wɪl/ pron. H.NN.HON
 • leneþaz /ˈlɛnɛðæz/ adj. loose
 • letseþëy /ˈlɛʦɛðəj/ det. a, some
 • letseþëy /ˈlɛʦɛðəj/ det. a, some
 • letseþëy /ˈlɛʦɛðəj/ det. a, some
 • lejushooū /ˈlɛʤʌʃuv/ n. drugstore
 • lejëþuz /ˈlɛʤəðʌz/ n. mediocrity
 • lejoüþ /ˈlɛʤoʊð/ n. impairment
 • lezhiqüfēh /ˈlɛʒɪk͡wˌʊfih/ prep. round
 • lezhawnyey /ˈlɛʒɔɲɛj/ n. stripe, strip, ribbon
 • lezhēlat /ˈlɛʒilæt/ adj. sore
 • leūanyēng /ˈlɛvæɲiŋ/ n. may
 • leyēzoong /ˈlɛjizuŋ/ n. imagine
 • leþawdis /ˈlɛðɔdɪs/ n. decision
 • lë /lə/ n. possible
 • lëkëwēū /ˈləkəwiv/ v. enforce
 • lëkoosahny /ˈləkusɑɲ/ n. lazy
 • lësu /ˈləsʌ/ n. shop
 • lëstahtsën /ˈləs͡tɑʦən/ n. poetry
 • lëstechilam /ˈləs͡tɛˌʧɪlæm/ n. communication
 • lëtisëny /ˈlətɪsəɲ/ n. pink
 • lëthipin /ˈləθɪpɪn/ n. undergarments
 • lëtahthünen /ˈlətɑˌθʊnɛn/ det. WHEN.WHOM.WHETHER
 • lëwhoüsh /ˈləʍoʊʃ/ n. prohibition
 • lëjēstawm /ˈləʤis͡tɔm/ n. publication
 • lëzhawith /ˈləʒɔɪθ/ n. tidy
 • lëyeid /ˈləjeɪd/ n. prayer
 • lēboonyawts /ˈlibuɲɔʦ/ adj. SUP.L.S.O
 • lēdisawm /ˈlidɪsɔm/ pron. H.A.INDEF
 • lēfu /ˈlifʌ/ n. piracy
 • lēl /lil/ prep. from
 • lēmastam /ˈlimæs͡tæm/ v. negotiate
 • lēmëwhuch /ˈliməʍʌʧ/ n. model
 • lēnaw /ˈlinɔ/ v. deny, veto
 • lēnyahmahz /ˈliɲɑmɑz/ n. unaccustomedness
 • lēnyënir /ˈliɲənɪɹ/ adj. fair, just
 • lēpejeyil /ˈlipɛˌʤɛjɪl/ n. jacquard
 • lēshawstēny /ˈliʃɔs͡tiɲ/ det. F.N.D
 • lēstastith /ˈlis͡tæs͡tɪθ/ n. elder
 • lēstēstaū /ˈlis͡tis͡tæv/ n. surgery
 • lēsüzis /ˈlisʊzɪs/ n. celibacy
 • lētheip /ˈliθeɪp/ adv. behind, back
 • lētsēyēū /ˈliʦijiv/ n. heresy
 • lēte /ˈlitɛ/ n. customer, patron
 • lēwhënyëts /ˈliʍəɲəʦ/ v. sneeze
 • lēwhoüts /ˈliʍoʊʦ/ adj. dry, crisp, sober
 • lējitēl /ˈliʤɪtil/ det. WHICH.WHO.THUS
 • lējhawnaw͡r /ˈliʤhɔnɔ͡ɹ/ n. liege, sworn
 • lējhōm /ˈliʤhoʊm/ n. liege, house
 • lējōth /ˈliʤoʊθ/ n. liege, oath
 • lēzhoi /ˈliʒoɪ/ adj. successful
 • lēchajeū /ˈliʧæʤɛv/ v. lose
 • lēchaüq /ˈliʧaʊk͡w/ n. height
 • lēqeiq /ˈlik͡weɪk͡w/ n. speed
 • lēqoi /ˈlik͡woɪ/ v. bark, roar
 • līzīb /ˈlaɪˌzaɪb/ det. A.T.D
 • līyahnes /ˈlaɪˌjɑnɛs/ n. lyonese
 • loodiyat /ˈludɪjæt/ n. foresight
 • loodahshëzhiū /ˈludɑˌʃəʒɪv/ n. possessor
 • lool /lul/ conj. too
 • loonyashahnth /ˈluɲæʃɑn͡θ/ n. metropolis
 • loonyënyush /ˈluɲəɲʌʃ/ n. amount
 • loostihef /ˈlus͡tɪhɛf/ n. tunic, short sleeve
 • loostiþeū /ˈlus͡tɪðɛv/ n. girdles
 • loostu /ˈlus͡tʌ/ n. girl
 • loostahwhēū /ˈlus͡tɑʍiv/ v. pour, flow
 • loothaüj /ˈluθaʊʤ/ v. flash
 • lootse /ˈluʦɛ/ v. visit
 • lootrawstutr /ˈlut͡ɹɔs͡tʌt͡ɹ/ n. home
 • loowhepamës /ˈluʍɛˌpæməs/ adj. cheap
 • loozētsim /ˈluziʦɪm/ n. patent
 • looyaiw /ˈlujaɪw/ v. care
 • looyünyunth /ˈlujʊɲʌn͡θ/ n. engine, motor
 • loü /ˈloʊ/ adj. proud
 • loüfeits /ˈloʊˌfeɪʦ/ n. remains, remnant
 • loülut /ˈloʊlʌt/ n. semen
 • loünyuþ /ˈloʊɲʌð/ n. capital (city)
 • loütraw /ˈloʊt͡ɹæw/ n. curled hair b
 • loüzoüw /ˈloʊˌzoʊw/ n. gas
 • loüūooq /ˈloʊvuk͡w/ adv. nowhere
 • loüyaist /ˈloʊˌjaɪs͡t/ n. breast, chest
 • loüyawny /ˈloʊjɔɲ/ n. cord
 • loüyëzh /ˈloʊjəʒ/ n. information
 • lōhõt /ˈloʊˌhɔɪt/ adj. SUP.G.S.A
 • lü /lʊ/ n. copy
 • lübaits /ˈlʊbaɪʦ/ v. turn, wind
 • lübawbēy /ˈlʊbɔbij/ v. kidnap
 • lükiyeth /ˈlʊkɪjɛθ/ n. zoo
 • lükeit /ˈlʊkeɪt/ adj. red, purple
 • lükoüch /ˈlʊkoʊʧ/ n. mouse
 • lülootrüm /ˈlʊlut͡ɹʊm/ n. head
 • lünuhawl /ˈlʊnʌhɔl/ n. prearrangement
 • lünyithahs /ˈlʊɲɪθɑs/ v. confuse, complicate
 • lünyēqaū /ˈlʊɲik͡wæv/ n. final
 • lüpibēl /ˈlʊpɪbil/ n. disgust
 • lüpawchaū /ˈlʊpɔʧæv/ det. what
 • lüpaüd /ˈlʊpaʊd/ n. shelter
 • lütsoi /ˈlʊʦoɪ/ n. quiescence
 • lütaþith /ˈlʊtæðɪθ/ v. prevent, avert
 • lütübëd /ˈlʊtʊbəd/ n. ramp
 • lüwhu /ˈlʊʍʌ/ det. any
 • lüwha /ˈlʊʍæ/ n. progression
 • lüwhüchëz /ˈlʊʍʊʧəz/ n. boot
 • lüwēa /ˈlʊwiɑ/ det. HOW.WHO
 • lüzahþim /ˈlʊzɑðɪm/ n. plantation
 • lüzejum /ˈlʊzɛʤʌm/ n. disuse
 • lüqēbaz /ˈlʊk͡wibæz/ v. justify
 • lüūejool /ˈlʊvɛʤul/ n. canopy
 • lüyaw /ˈlʊjɔ/ n. small
 • mibëyün /ˈmɪbəjʊn/ n. address
 • mibüboon /ˈmɪbʊbun/ v. stare, glare
 • midā /ˈmɪdeɪ/ n. afternoon, bell
 • miltin /ˈmɪltɪn/ num. million
 • milaw /ˈmɪlɔ/ n. future
 • milehül /ˈmɪlɛhʊl/ n. cloak
 • mimufüh /ˈmɪmʌfʊh/ n. ancestry
 • minahyahū /ˈmɪnɑjɑv/ n. sufficiency
 • minyaw /ˈmɪɲɔ/ n. impoverished
 • mishaüþ /ˈmɪʃaʊð/ n. breadth
 • mistikē /ˈmɪs͡tɪki/ n. magic mystical
 • mistikēs͡pel /ˈmɪs͡tɪˌkis͡pɛl/ n. spell, mystical
 • mistēah /ˈmɪs͡tiɑ/ n. owner
 • miseik /ˈmɪseɪk/ v. roam, prowl, wander, migrate
 • mithahwëtr /ˈmɪθɑwət͡ɹ/ adj. perfect, pure
 • mitünyanën /ˈmɪtʊˌɲænən/ n. butter
 • miwhuþaws /ˈmɪʍʌðɔs/ n. coincidence
 • miwhaiþ /ˈmɪʍaɪð/ n. thin
 • miwahtsum /ˈmɪwɑʦʌm/ n. lounge, couch, sofa
 • mijēah /ˈmɪʤiɑ/ n. top (clothing)
 • mizawij /ˈmɪzɔɪʤ/ pron. which
 • miqawist /ˈmɪk͡wɔɪs͡t/ n. facade
 • miyawiw /ˈmɪjɔɪw/ n. identify
 • miþuchahl /ˈmɪðʌʧɑl/ part. undefined
 • mu /mʌ/ n. ride
 • mukawyahts /ˈmʌkɔjɑʦ/ n. fowl
 • munutrēts /ˈmʌnʌt͡ɹiʦ/ n. anachronism
 • munaith /ˈmʌnaɪθ/ n. amity
 • munyawiþ /ˈmʌɲɔɪð/ n. sipping, lapping
 • munyazits /ˈmʌɲæzɪʦ/ n. dish
 • mupawib /ˈmʌpɔɪb/ n. repeat
 • mupeits /ˈmʌpeɪʦ/ n. canal
 • mupoüst /ˈmʌpoʊs͡t/ prep. onto
 • mustawits /ˈmʌs͡tɔɪʦ/ conj. otherwise
 • muse /ˈmʌsɛ/ det. various
 • muthaiq /ˈmʌθaɪk͡w/ n. eat
 • mutüshay /ˈmʌtʊʃæj/ n. wish
 • muwhupëng /ˈmʌʍʌpəŋ/ n. hindsight
 • muweith /ˈmʌweɪθ/ n. prediction
 • mujuzüm /ˈmʌʤʌzʊm/ n. tram
 • muzitahts /ˈmʌzɪtɑʦ/ n. fantasy
 • muzu /ˈmʌzʌ/ n. chord
 • mucheūash /ˈmʌʧɛvæʃ/ adj. thick, fat
 • muchoi /ˈmʌʧoɪ/ n. scandal
 • muqiwhuyëf /ˈmʌk͡wɪˌʍʌjəf/ n. locker
 • muqahwünēy /ˈmʌk͡wɑˌwʊnij/ n. protagonist
 • muqëpook /ˈmʌk͡wəpuk/ n. have, possess
 • muqëtahd /ˈmʌk͡wətɑd/ n. bastard
 • muyoowets /ˈmʌjuwɛʦ/ n. modern
 • muþuputr /ˈmʌðʌpʌt͡ɹ/ prep. barring
 • mabōq /ˈmæboʊk͡w/ det. the
 • mabōq /ˈmæboʊk͡w/ det. the
 • mabōq /ˈmæboʊk͡w/ det. the
 • mabōq /ˈmæboʊk͡w/ det. the
 • mabōq /ˈmæboʊk͡w/ det. the
 • mabōq /ˈmæboʊk͡w/ det. the
 • mabōq /ˈmæboʊk͡w/ det. the
 • mabōq /ˈmæboʊk͡w/ det. the
 • mabōq /ˈmæboʊk͡w/ det. the
 • mabōq /ˈmæboʊk͡w/ det. the
 • mabōq /ˈmæboʊk͡w/ det. the
 • mabōq /ˈmæboʊk͡w/ det. the
 • maimawit /ˈmaɪˌmɔɪt/ v. nap
 • maimets /ˈmaɪmɛʦ/ n. cross
 • mainawb /ˈmaɪnɔb/ v. organize, book
 • maizash /ˈmaɪzæʃ/ n. scripture
 • maiyaük /ˈmaɪˌjaʊk/ n. essence
 • mah /mɑ/ prep. unlike
 • mahbatood /ˈmɑbætud/ n. taxi
 • mahbetsëwhahū /ˈmɑbɛˌʦəʍɑv/ n. circus
 • mahheij /ˈmɑheɪʤ/ n. symptom
 • mahkidō /ˈmɑkɪˌdoʊ/ n. daughter, son, offspring
 • mahku /ˈmɑkʌ/ v. do
 • mahkeiw /ˈmɑkeɪw/ n. wet
 • mahlethawn /ˈmɑlɛθɔn/ n. forget
 • mahntsaw͡r /ˈmɑnʦɔ͡ɹ/ n. monster, critter
 • mahnyëkuk /ˈmɑɲəkʌk/ n. arena
 • mahpah /ˈmɑpɑ/ n. mother, father, parent
 • mahpawwhuzitr /ˈmɑpɔˌʍʌzɪt͡ɹ/ n. ticket
 • mahpëþawū /ˈmɑpəðɔv/ n. liberation
 • mahtunyun /ˈmɑtʌɲʌn/ n. indicate
 • mahtsustël /ˈmɑʦʌs͡təl/ n. carriage, cart
 • mahwhikuūahh /ˈmɑʍɪˌkʌvɑh/ n. giving
 • mahwootsawtr /ˈmɑwuʦɔt͡ɹ/ part. undefined
 • mahjawthēf /ˈmɑʤɔθif/ n. coiled hair c
 • mahjoolany /ˈmɑʤulæɲ/ n. doublet, autumn
 • mah͡rkutrād /ˈmɑɹkʌt͡ɹˌeɪd/ n. copyright, trademark
 • mahchestahzaz /ˈmɑʧɛs͡tˌɑzæz/ n. mistake
 • mahþu /ˈmɑðʌ/ n. ditch
 • mahþükēyetr /ˈmɑðʊˌkijɛt͡ɹ/ n. sauce
 • makaw /ˈmækɔ/ v. regard, deem
 • malëmetr /ˈmæləmɛt͡ɹ/ n. file
 • manga /ˈmæŋæ/ n. coverall
 • maneid /ˈmæneɪd/ n. credulity
 • mapiþad /ˈmæpɪðæd/ n. hate
 • mapahkif /ˈmæpɑkɪf/ n. professor
 • mashawit /ˈmæʃɔɪt/ n. garbage, trash, rubbish
 • mashepunif /ˈmæʃɛˌpʌnɪf/ adj. CMPR.G.PRED.P
 • mashēah /ˈmæʃiɑ/ v. manifest
 • mastahwēsaū /ˈmæs͡tɑˌwisæv/ n. unclothing
 • mastahqoox /ˈmæs͡tɑk͡wuk͡s/ n. communications
 • mastaüp /ˈmæs͡taʊp/ n. infant wear
 • mastowwh /ˈmæs͡taʊʍ/ adj. SUP.L.P.A
 • matootuch /ˈmætutʌʧ/ n. oval
 • matroodahtr /ˈmæt͡ɹudɑt͡ɹ/ n. pear
 • maw /mɔ/ n. stockings
 • mawbawpey /ˈmɔbɔpɛj/ v. announce, proclaim, advertise, testify
 • mawifawk /ˈmɔɪfɔk/ n. heart
 • mawihaüst /ˈmɔɪˌhaʊs͡t/ n. scrap
 • mawitraiwh /ˈmɔɪt͡ɹˌaɪʍ/ n. paw
 • mawizood /ˈmɔɪzud/ n. regression
 • mawfēah /ˈmɔfiɑ/ n. the future
 • mawkawbüs /ˈmɔkɔbʊs/ v. fail
 • mawnapahl /ˈmɔnæpɑl/ n. jam
 • mawnyeiq /ˈmɔɲeɪk͡w/ n. heaviness
 • mawnyēah /ˈmɔɲiɑ/ n. fur
 • mawpatsahtseū /ˈmɔpæˌʦɑʦɛv/ n. athlete
 • mawpümar /ˈmɔpʊmæɹ/ n. refrigeration
 • mawshanyahs /ˈmɔʃæɲɑs/ n. break
 • mawsteid /ˈmɔs͡teɪd/ n. same
 • mawtinyan /ˈmɔtɪɲæn/ conj. till
 • mawwhüjēf /ˈmɔʍʊʤif/ n. extraneousness
 • maw͡rn /mɔ͡ɹn/ n. morning, bell
 • majik /ˈmæʤɪk/ n. magic
 • majesti͡rēa /ˈmæʤɛs͡tˌɪɹiɑ/ n. empire, kingdom
 • majesta /ˈmæʤɛs͡tæ/ n. margrave, margraves, steading
 • majestā /ˈmæʤɛs͡tˌeɪ/ n. king/queen
 • majestē /ˈmæʤɛs͡ti/ n. emperor, empress
 • majestī /ˈmæʤɛs͡tˌaɪ/ n. duke, duchess, city
 • majestoo /ˈmæʤɛs͡tu/ n. count, countess, comtessa, comte, village
 • majestō /ˈmæʤɛs͡tˌoʊ/ n. baron, baroness, town
 • majōi /ˈmæʤoɪ/ pron. K.A.INDEF
 • majōi /ˈmæʤoɪ/ pron. K.A.INDEF
 • mazhahnyeny /ˈmæʒɑɲɛɲ/ part. undefined
 • mazhawstür /ˈmæʒɔs͡tʊɹ/ n. tide
 • machawbaht /ˈmæʧɔbɑt/ n. close
 • machaþiy /ˈmæʧæðɪj/ n. section
 • maümut /ˈmaʊmʌt/ v. remark
 • maütrood /ˈmaʊt͡ɹud/ n. children’s wear
 • māsīq /ˈmeɪˌsaɪk͡w/ interj. A.P.F
 • māūoop /ˈmeɪvup/ adj. N.ATTR.O
 • māyaw͡r /ˈmeɪjɔ͡ɹ/ n. mayor, local elder
 • me /mɛ/ n. sheath skirt
 • mebooshahyëm /ˈmɛbuˌʃɑjəm/ n. vulture
 • meduhuny /ˈmɛdʌhʌɲ/ n. lightness
 • mei /ˈmeɪ/ n. sink
 • meilooq /ˈmeɪluk͡w/ n. stay
 • meimük /ˈmeɪmʊk/ v. flirt
 • meinik /ˈmeɪnɪk/ n. cornmeal
 • meinuq /ˈmeɪnʌk͡w/ n. wise
 • meinyēþ /ˈmeɪɲið/ n. angle
 • meitrawits /ˈmeɪt͡ɹˌɔɪʦ/ n. forest
 • mefaist /ˈmɛfaɪs͡t/ n. twilight
 • mekudēk /ˈmɛkʌdik/ v. twist, wiggle, distort
 • mekafin /ˈmɛkæfɪn/ n. meka
 • meke͡rē /ˈmɛkɛɹi/ n. gadget, device, machine
 • mestutsuts /ˈmɛs͡tʌʦʌʦ/ n. stadium
 • meste /ˈmɛs͡tɛ/ n. leisure
 • methewhiz /ˈmɛθɛʍɪz/ n. cunning
 • methëchun /ˈmɛθəʧʌn/ part. undefined
 • metēah /ˈmɛtiɑ/ prep. against
 • mewheij /ˈmɛʍeɪʤ/ n. extrinsicality
 • mewawbich /ˈmɛwɔbɪʧ/ adj. funny, absurd
 • mejudimēh /ˈmɛʤʌˌdɪmih/ n. written
 • mejaiwh /ˈmɛʤaɪʍ/ n. supervisor
 • me͡rmufin /ˈmɛɹmʌfɪn/ n. myrmian
 • meqinyuþahū /ˈmɛk͡wɪˌɲʌðɑv/ adv. nevertheless, regardless, even though
 • mequbēts /ˈmɛk͡wʌbiʦ/ det. F.T.D
 • meqeshuþah /ˈmɛk͡wɛˌʃʌðæh/ n. painting
 • meqēnëz /ˈmɛk͡winəz/ n. swimwear
 • meqoüw /ˈmɛk͡woʊw/ n. poem
 • mëboüp /ˈməboʊp/ n. sobriety
 • mëdoi /ˈmədoɪ/ n. footstep
 • mëdütsasooū /ˈmədʊˌʦæsuv/ v. knock
 • mëhoones /ˈməhunɛs/ n. imbalance
 • mëkahtrahk /ˈməkɑt͡ɹɑk/ n. key
 • mëkawpoos /ˈməkɔpus/ adj. golden
 • mëke /ˈməkɛ/ v. publish
 • mëkoüþ /ˈməkoʊð/ n. variegation
 • mënyaik /ˈməɲaɪk/ v. hum
 • mësutun /ˈməsʌtʌn/ v. ignite
 • mëstaw /ˈməs͡tɔ/ v. disguise
 • mësteiny /ˈməs͡teɪɲ/ n. sweetness
 • mëtsawshēny /ˈməʦɔʃiɲ/ pron. H.E.DEF
 • mëtraüp /ˈmət͡ɹaʊp/ n. specialty
 • mëjeish /ˈməʤeɪʃ/ n. cove
 • mëzutris /ˈməzʌt͡ɹɪs/ n. live
 • mëzaw /ˈməzɔ/ n. lion
 • mëūustem /ˈməvʌs͡tɛm/ n. attracted to non-binary, orientation
 • mëyehēf /ˈməjɛhif/ v. command
 • mē /mi/ v. brace
 • mēbëzahz /ˈmibəzɑz/ n. journeyman
 • mēdoodil /ˈmidudɪl/ n. groin
 • mēdookir /ˈmidukɪɹ/ n. governmental org
 • mēluū /ˈmilʌv/ interj. dear
 • mēmawtëm /ˈmimɔtəm/ n. steam
 • mēmēyax /ˈmimijæk͡s/ n. flag
 • mēnawpan /ˈminɔpæn/ pron. S.IMP
 • mēputhēyutr /ˈmipʌˌθijʌt͡ɹ/ n. saloon
 • mēpawchishëm /ˈmipɔˌʧɪʃəm/ n. desire
 • mēshoüny /ˈmiʃoʊɲ/ n. volcano
 • mēstēzüm /ˈmis͡tizʊm/ n. dawn
 • mēse /ˈmisɛ/ part. undefined
 • mēseid /ˈmiseɪd/ n. require
 • mētsëqooth /ˈmiʦək͡wuθ/ n. white
 • mētootiny /ˈmitutɪɲ/ adj. lush
 • mēwahjid /ˈmiwɑʤɪd/ interj. D.I.F
 • mēwahjid /ˈmiwɑʤɪd/ interj. D.I.F
 • mēzahwēn /ˈmizɑwin/ n. habitat
 • mēah /ˈmiɑ/ n. fact
 • mēqawhēy /ˈmik͡wɔhij/ n. birthday
 • mēqoük /ˈmik͡woʊk/ n. abode
 • mēyoochahz /ˈmijuʧɑz/ n. wine
 • mēþu /ˈmiðʌ/ n. cream
 • mēþoothiz /ˈmiðuθɪz/ adj. mature
 • mīhīch /ˈmaɪˌhaɪʧ/ adj. CMPR.G.ATTR.A
 • mownahw /ˈmaʊnɑw/ part. undefined
 • moo /mu/ n. lesson
 • moobaüny /ˈmubaʊɲ/ n. forehead, brow
 • mooda /ˈmudæ/ n. somebody, someone
 • moodawtawm /ˈmudɔtɔm/ det. WHEN.WHOSE.WHETHER
 • moofahqēch /ˈmufɑk͡wiʧ/ n. ham
 • mookajem /ˈmukæʤɛm/ n. fence, barrier, hurdle
 • mooma /ˈmumæ/ n. appearance (looks)
 • moomaik /ˈmumaɪk/ v. defy, confront
 • moopoosez /ˈmupusɛz/ n. yacht
 • mooshustuny /ˈmuʃʌs͡tʌɲ/ n. rebel, guerrilla
 • mooshēah /ˈmuʃiɑ/ n. foreign
 • moosawish /ˈmusɔɪʃ/ n. daughter
 • mootrawshawh /ˈmut͡ɹɔʃɔh/ adj. bloody
 • moowhepēy /ˈmuʍɛpij/ n. monster
 • moozhoi /ˈmuʒoɪ/ n. trophy, award
 • moozoi /ˈmuzoɪ/ adj. cool (slightly cold)
 • mooqe /ˈmuk͡wɛ/ n. sick
 • mooyeik /ˈmujeɪk/ n. tuna
 • mooyēstoom /ˈmujis͡tum/ n. exclusion
 • mooþahthüm /ˈmuðɑθʊm/ n. confinement
 • moühoost /ˈmoʊhus͡t/ n. tusk
 • moünyoüt /ˈmoʊˌɲoʊt/ n. consider, give thought to
 • moüyaib /ˈmoʊˌjaɪb/ n. mall
 • mōmen /ˈmoʊmɛn/ n. second (time)
 • mü /mʊ/ n. dot
 • mübawdun /ˈmʊbɔdʌn/ v. notify, inform
 • müdooshēh /ˈmʊduʃih/ n. tariff
 • müdüwësh /ˈmʊdʊwəʃ/ n. cork
 • müfünyawtr /ˈmʊfʊɲɔt͡ɹ/ n. penis
 • mükapez /ˈmʊkæpɛz/ n. illegality
 • münyüyooz /ˈmʊɲʊjuz/ adj. jealous
 • mütizif /ˈmʊtɪzɪf/ adj. major
 • mütsāq /ˈmʊʦeɪk͡w/ det. his, her, its
 • mütsüfany /ˈmʊʦʊfæɲ/ prep. below
 • müta /ˈmʊtæ/ n. filter
 • mütedey /ˈmʊtɛdɛj/ n. belt, dress
 • müjaizh /ˈmʊʤaɪʒ/ n. rotation
 • müjahqawsh /ˈmʊʤɑk͡wɔʃ/ n. manifestation
 • müquqëtr /ˈmʊk͡wʌk͡wət͡ɹ/ prep. throughout
 • niduwhahz /ˈnɪdʌʍɑz/ v. panic
 • nifawbux /ˈnɪfɔbʌk͡s/ n. quadrication
 • nihisey /ˈnɪhɪsɛj/ n. excretion
 • niha /ˈnɪhæ/ adj. minor, mere
 • nihelach /ˈnɪhɛlæʧ/ n. cheap
 • nikutoof /ˈnɪkʌtuf/ adj. ancient, antique
 • nikehil /ˈnɪkɛhɪl/ n. pungency
 • niliūool /ˈnɪlɪvul/ n. nomenclature
 • ninyënyeny /ˈnɪɲəɲɛɲ/ n. abnormality
 • nipahtsiz /ˈnɪpɑʦɪz/ adj. gross
 • nishaib /ˈnɪʃaɪb/ n. control
 • nistaw /ˈnɪs͡tɔ/ n. water
 • nitsa /ˈnɪʦæ/ n. recipe
 • nitsēshuz /ˈnɪʦiʃʌz/ n. own
 • nijëwenth /ˈnɪʤəwɛn͡θ/ n. vice
 • niūaūëk /ˈnɪvævək/ n. bronze
 • niþiwhër /ˈnɪðɪʍəɹ/ n. extortion
 • niþawstooyawn /ˈnɪðɔs͡tˌujɔn/ n. high
 • ngēah /ˈŋiɑ/ v. excite
 • ngoi /ˈŋoɪ/ n. hedge
 • nubahpëd /ˈnʌbɑpəd/ n. hair (of body)
 • nubahchuyooh /ˈnʌbɑˌʧʌjuh/ n. rise
 • nudemen /ˈnʌdɛmɛn/ n. nonexistence
 • nuheyëts /ˈnʌhɛjəʦ/ n. refusal
 • nukawchez /ˈnʌkɔʧɛz/ n. artery
 • nul /nʌl/ num. zero
 • nulth /nʌlθ/ num. nilth
 • numëbeh /ˈnʌməbɛh/ n. perfume
 • nunyahjats /ˈnʌɲɑʤæʦ/ n. direction (way)
 • nunyoohahm /ˈnʌɲuhɑm/ n. priest
 • nusoozhis /ˈnʌsuʒɪs/ n. poet
 • nusooqif /ˈnʌsuk͡wɪf/ n. resolution
 • nutithinth /ˈnʌtɪθɪn͡θ/ n. hose
 • nuthahlüm /ˈnʌθɑlʊm/ art. the
 • nutsētoon /ˈnʌʦitun/ n. flat
 • nutribēd /ˈnʌt͡ɹɪbid/ det. WHAT.WHO.THUS
 • nuzheish /ˈnʌʒeɪʃ/ v. brag
 • nuch /nʌʧ/ num. zilch
 • nuchustusus /ˈnʌʧʌs͡tˌʌsʌs/ n. blasphemy
 • nuqawshüts /ˈnʌk͡wɔʃʊʦ/ n. nomad
 • nuqoonahsh /ˈnʌk͡wunɑʃ/ n. ally
 • nthēah /ˈn͡θiɑ/ v. talk, speak, pronounce
 • nthoi /ˈn͡θoɪ/ adv. either
 • nadëthewhoof /ˈnædəˌθɛʍuf/ adj. CMPR.L.S.M
 • nadooþür /ˈnæduðʊɹ/ n. net
 • nai /ˈnaɪ/ v. peer
 • nailaüwh /ˈnaɪˌlaʊʍ/ n. scale (skin of reptiles)
 • nailoüd /ˈnaɪˌloʊd/ adj. ready
 • naimawizh /ˈnaɪˌmɔɪʒ/ v. remove, take out, deprive, take away, abolish, evacuate
 • nainüst /ˈnaɪnʊs͡t/ n. flaw, defect
 • nah /nɑ/ n. nurse
 • nahbiūeng /ˈnɑbɪvɛŋ/ n. rigidity
 • nahbahung /ˈnɑbæhʌŋ/ n. sand
 • nahbetsün /ˈnɑbɛʦʊn/ n. unbelief
 • nahhe /ˈnɑhɛ/ v. consolidate
 • nahkidō /ˈnɑkɪˌdoʊ/ n. niece, nephew
 • nahkahkēf /ˈnɑkɑkif/ n. elk
 • nahnyüzhēm /ˈnɑɲʊʒim/ v. inhale
 • nahpah /ˈnɑpɑ/ n. aunt, uncle
 • nahstichal /ˈnɑs͡tɪʧæl/ n. behavior
 • nahstoüp /ˈnɑs͡toʊp/ n. slippers
 • nahtiþil /ˈnɑtɪðɪl/ n. conformity
 • nahthawib /ˈnɑθɔɪb/ n. detention
 • nahtuqal /ˈnɑtʌk͡wæl/ n. unintelligibility
 • nahtroosix /ˈnɑt͡ɹusɪk͡s/ n. persona
 • nahwp /nɑwp/ interj. no, negation
 • nahwethooh /ˈnɑwɛθuh/ n. funny
 • nahjüzhan /ˈnɑʤʊʒæn/ n. uniform, costume
 • nahþawib /ˈnɑðɔɪb/ n. affirm
 • nahþoi /ˈnɑðoɪ/ n. coffee
 • napikiy /ˈnæpɪkɪj/ n. bloomers
 • napa /ˈnæpæ/ n. ponds
 • nastuwējan /ˈnæs͡tʌˌwiʤæn/ n. sibling
 • natithëthahny /ˈnætɪˌθəθɑɲ/ conj. nor
 • natrēqez /ˈnæt͡ɹik͡wɛz/ n. atonement
 • natüþan /ˈnætʊðæn/ n. conference
 • nawbich /ˈnɔbɪʧ/ n. noble, aristocrat
 • nawbichkõn /ˈnɔbɪʧˌkɔɪn/ n. aristocracy, patron
 • nawbiche͡rz /ˈnɔbɪʧɛ͡ɹz/ n. aristocracy, gentry
 • nawbichrēl /ˈnɔbɪʧɹil/ n. aristocracy, nobility
 • nawbaüj /ˈnɔbaʊʤ/ v. insult, offend, mock
 • nawda /ˈnɔdæ/ v. distinguish
 • nawi /ˈnɔɪ/ v. segregate, discriminate
 • nawifaid /ˈnɔɪˌfaɪd/ n. capitol (city)
 • nawimawish /ˈnɔɪˌmɔɪʃ/ n. shack
 • nawimësh /ˈnɔɪməʃ/ n. phrase
 • nawinawsh /ˈnɔɪnɔʃ/ n. traffic
 • nawiyoüd /ˈnɔɪˌjoʊd/ adv. there
 • nawiyüst /ˈnɔɪjʊs͡t/ n. ass
 • nawfoonyawk /ˈnɔfuɲɔk/ n. direction (management)
 • nawhewin /ˈnæʍɛwɪn/ v. drag, tow
 • nawkēah /ˈnɔkiɑ/ n. surface
 • nawnüham /ˈnɔnʊhæm/ n. bill
 • nawnyasawth /ˈnɔɲæsɔθ/ n. development
 • nawpawhēnth /ˈnɔpɔhin͡θ/ n. plenty
 • nawstawwahtsootr /ˈnɔs͡tɔˌwɑʦut͡ɹ/ pron. what
 • nawstoüth /ˈnɔs͡toʊθ/ v. breathe
 • nawtsuthoos /ˈnɔʦʌθus/ n. illusion, magic
 • nawwheij /ˈnɔʍeɪʤ/ n. circumstances, context
 • nawzhahkuth /ˈnɔʒɑkʌθ/ n. mail
 • nawzoi /ˈnɔzoɪ/ v. warn, alert
 • naw͡rmal /ˈnɔɹmæl/ n. transgender
 • nawyujay /ˈnɔjʌʤæj/ n. psyche, ability
 • nazhiman /ˈnæʒɪmæn/ n. tent
 • nazoi /ˈnæzoɪ/ n. vow
 • nachetres /ˈnæʧɛt͡ɹɛs/ v. face
 • nachēstēzawn /ˈnæʧis͡tˌizɔn/ n. frame, cage, hull
 • naüsaist /ˈnaʊˌsaɪs͡t/ n. wood
 • naütraüny /ˈnaʊt͡ɹˌaʊɲ/ n. wakefulness
 • naüyaüt /ˈnaʊˌjaʊt/ n. possession
 • nayawwhis /ˈnæjɔʍɪs/ n. color
 • nebathēþiz /ˈnɛbæˌθiðɪz/ n. highlands
 • neilawits /ˈneɪˌlɔɪʦ/ n. pitilessness
 • neinoüst /ˈneɪˌnoʊs͡t/ n. faith
 • neinyawiw /ˈneɪˌɲɔɪw/ n. state (condition), condition (state)
 • neisoop /ˈneɪsup/ n. response
 • neizēsh /ˈneɪziʃ/ n. platform
 • neiyoüd /ˈneɪˌjoʊd/ n. dentist
 • neiyoüt /ˈneɪˌjoʊt/ n. track
 • nefu /ˈnɛfʌ/ v. assign, elect
 • nefepëh /ˈnɛfɛpəh/ n. bear
 • nefëjahm /ˈnɛfəʤɑm/ n. fabric
 • nehawdany /ˈnɛhɔdæɲ/ n. tradition
 • nehawizh /ˈnɛhɔɪʒ/ adj. internal, interior
 • nehükëū /ˈnɛhʊkəv/ n. point
 • nekeiq /ˈnɛkeɪk͡w/ n. discord
 • nela /ˈnɛlæ/ v. compose
 • nelüqid /ˈnɛlʊk͡wɪd/ n. order
 • nenyooqoor /ˈnɛɲuk͡wuɹ/ v. inflict
 • nepētuth /ˈnɛpitʌθ/ n. lamp
 • nestu /ˈnɛs͡tʌ/ n. update
 • neseip /ˈnɛseɪp/ n. financial
 • netsooquūahz /ˈnɛʦuk͡wˌʌvɑz/ n. eel
 • netraüj /ˈnɛt͡ɹaʊʤ/ n. pea
 • netüūēx /ˈnɛtʊvik͡s/ v. work (have desired result)
 • nejahqawnyawf /ˈnɛʤɑk͡wˌɔɲɔf/ n. den
 • nezhewahn /ˈnɛʒɛwɑn/ n. miss
 • nezaüst /ˈnɛzaʊs͡t/ v. confirm, validate, verify
 • neūaüsh /ˈnɛvaʊʃ/ n. necrotic
 • neþerfel /ˈnɛðɛɹfɛl/ n. netherfell (plane)
 • neþēah /ˈnɛðiɑ/ n. benefactor
 • nëbuyak /ˈnəbʌjæk/ n. acquisition, purchase
 • nëbëthuchaf /ˈnəbəˌθʌʧæf/ n. specialist
 • nëfawib /ˈnəfɔɪb/ v. differ
 • nëhidahx /ˈnəhɪdɑk͡s/ v. involve, entail
 • nëlüpiz /ˈnəlʊpɪz/ n. bad person, evildoer
 • nënyoozhir /ˈnəɲuʒɪɹ/ v. hurt, injure
 • nëpisuh /ˈnəpɪsʌh/ n. jury
 • nëpahnahsh /ˈnəpɑnɑʃ/ adj. stupid, dumb, dull, silly, dim, blunt
 • nëpawshatr /ˈnəpɔʃæt͡ɹ/ v. nominate
 • nëstüfaws /ˈnəs͡tʊfɔs/ n. servility
 • nëthu /ˈnəθʌ/ adj. alone
 • nëthaüt /ˈnəθaʊt/ n. blemish
 • nëthëpës /ˈnəθəpəs/ v. stain, contaminate
 • nëzhahkooūif /ˈnəʒɑˌkuvɪf/ adj. CMPR.L.S.A
 • nëzhawpooz /ˈnəʒɔpuz/ n. see
 • nëchistim /ˈnəʧɪs͡tɪm/ n. bog
 • nëchēbats /ˈnəʧibæʦ/ n. duster, coat
 • nëqoohoom /ˈnək͡wuhum/ n. cartoon
 • nëyoobawn /ˈnəjubɔn/ n. earth
 • nëþēah /ˈnəðiɑ/ n. odds
 • nē /ni/ n. gratitude
 • nēdaw /ˈnidɔ/ n. gore
 • nēdüthahþus /ˈnidʊˌθɑðʌs/ v. identify, point out, establish, diagnose
 • nēfistuz /ˈnifɪs͡tʌz/ pron. O.NN.DEF
 • nēhusez /ˈnihʌsɛz/ v. drain
 • nēkaw /ˈnikɔ/ n. throw
 • nēnawkēm /ˈninɔkim/ n. widow
 • nēnyuzhüd /ˈniɲʌʒʊd/ interj. D.E.F
 • nēnyuzhüd /ˈniɲʌʒʊd/ interj. D.E.F
 • nēnyahwhēl /ˈniɲɑʍil/ pron. B.S.HON
 • nēnyeiþ /ˈniɲeɪð/ n. lobster
 • nēnyepawsh /ˈniɲɛpɔʃ/ n. level
 • nēnyoodish /ˈniɲudɪʃ/ n. painter
 • nēshatich /ˈniʃætɪʧ/ n. bath
 • nētsetat /ˈniʦɛtæt/ n. outline
 • nēwawsüt /ˈniwɔsʊt/ n. fewness
 • nējeit /ˈniʤeɪt/ det. many
 • nējoüw /ˈniʤoʊw/ v. spin, swirl
 • nēzhiqah /ˈniʒɪk͡wæh/ n. involvement
 • nēzhaüþ /ˈniʒaʊð/ v. meditate
 • nēzoonahf /ˈnizunɑf/ n. burnoose
 • nēah /ˈniɑ/ n. counsel
 • nēchajih /ˈniʧæʤɪh/ n. straight hair b
 • nēqawqif /ˈnik͡wɔk͡wɪf/ n. membrane
 • nēqethëch /ˈnik͡wɛθəʧ/ v. speculate
 • nīn /ˈnaɪn/ num. nine
 • nīng /ˈnaɪŋ/ num. ninth
 • nīntin /ˈnaɪntɪn/ num. ninety
 • nīnth /ˈnaɪnθ/ num. non-
 • nīt /ˈnaɪt/ n. night, bell
 • noi /ˈnoɪ/ n. vest
 • noobizētr /ˈnubɪzit͡ɹ/ v. adapt
 • noodēwem /ˈnudiwɛm/ n. superiority
 • noohōp /ˈnuhoʊp/ pron. K.S.INDEF
 • noohōp /ˈnuhoʊp/ pron. K.S.INDEF
 • noomawpēz /ˈnumɔpiz/ n. kind
 • noopithawx /ˈnupɪθɔk͡s/ adj. SUP.L.S.A
 • noopuþid /ˈnupʌðɪd/ v. ring
 • noopëstool /ˈnupəs͡tul/ n. rug
 • nootsesüd /ˈnuʦɛsʊd/ v. tolerate
 • noowhëjën /ˈnuʍəʤən/ v. envision
 • noowoopüng /ˈnuwupʊŋ/ n. equality
 • noochunyüm /ˈnuʧʌɲʊm/ n. stall, kiosk
 • nooqikiy /ˈnuk͡wɪkɪj/ v. compile
 • noü /ˈnoʊ/ n. noise
 • noühēny /ˈnoʊhiɲ/ n. search
 • noümich /ˈnoʊmɪʧ/ n. cabin, hut
 • noümawts /ˈnoʊmɔʦ/ v. contribute
 • noünaüþ /ˈnoʊˌnaʊð/ v. shift, vary
 • noünyahj /ˈnoʊɲɑʤ/ n. jute
 • noüzij /ˈnoʊzɪʤ/ v. interpret, translate
 • noüūoüwh /ˈnoʊˌvoʊʍ/ n. crystal
 • nōi /ˈnoɪ/ det. HOW.WHOSE
 • nōfin /ˈnoʊfɪn/ n. gnome
 • nübahūër /ˈnʊbɑvəɹ/ n. substance abuse
 • nüdoi /ˈnʊdoɪ/ n. genitals, enby
 • nükēyoom /ˈnʊkijum/ conj. per
 • nümunyeth /ˈnʊmʌɲɛθ/ conj. until
 • nümutsin /ˈnʊmʌʦɪn/ n. ship, boat
 • nüma /ˈnʊmæ/ n. throat
 • nümēkats /ˈnʊmikæʦ/ n. wrinkle, crease
 • nünaþüch /ˈnʊnæðʊʧ/ n. stem
 • nüstoonyoofawm /ˈnʊs͡tuˌɲufɔm/ n. subjection
 • nüsamëk /ˈnʊsæmək/ n. servant
 • nüseziy /ˈnʊsɛzɪj/ v. touch
 • nütëwhawhül /ˈnʊtəˌʍæʍʊl/ n. nervousness
 • nüjiqus /ˈnʊʤɪk͡wʌs/ adj. cultural
 • nüchooküz /ˈnʊʧukʊz/ adj. transparent
 • nüqebēch /ˈnʊk͡wɛbiʧ/ v. erode
 • nüqoonyoohany /ˈnʊk͡wuˌɲuhæɲ/ adj. common, frequent, normal, generic, regular
 • nyi /ɲɪ/ n. broad mindedness
 • nyibehiz /ˈɲɪbɛhɪz/ n. dynamics
 • nyilisun /ˈɲɪlɪsʌn/ n. honcho
 • nyimestef /ˈɲɪmɛs͡tɛf/ n. drawing
 • nyimēah /ˈɲɪmiɑ/ n. dust
 • nyinyahsēz /ˈɲɪɲɑsiz/ n. concavity
 • nyinyewooz /ˈɲɪɲɛwuz/ n. size, largeness
 • nyipajiū /ˈɲɪpæʤɪv/ n. pudding
 • nyipēfil /ˈɲɪpifɪl/ n. beam
 • nyistahpüz /ˈɲɪs͡tɑpʊz/ n. lonely
 • nyitsiþiz /ˈɲɪʦɪðɪz/ adj. N.P.O
 • nyitsaüst /ˈɲɪʦaʊs͡t/ n. elasticity
 • nyitahahch /ˈɲɪtæhɑʧ/ n. inexpedience
 • nyitanyüh /ˈɲɪtæɲʊh/ adj. immune
 • nyitëtahn /ˈɲɪtətɑn/ n. nonpayment
 • nyitra /ˈɲɪt͡ɹæ/ n. regularity of recurrence
 • nyiwëshuny /ˈɲɪwəʃʌɲ/ v. leave (depart), depart
 • nyiwoochëx /ˈɲɪwuʧək͡s/ v. celebrate
 • nyiju /ˈɲɪʤʌ/ n. sentence
 • nyijejik /ˈɲɪʤɛʤɪk/ n. feeding, feasting
 • nyizutef /ˈɲɪzʌtɛf/ prep. along
 • nyizawit /ˈɲɪzɔɪt/ n. tragedy, disaster
 • nyichüqut /ˈɲɪʧʊk͡wʌt/ n. month
 • nyiūe /ˈɲɪvɛ/ v. summon
 • nyiūeshül /ˈɲɪvɛʃʊl/ n. mess
 • nyiyamüny /ˈɲɪjæmʊɲ/ pron. P.INFORM
 • nyu /ɲʌ/ n. wire
 • nyubu /ˈɲʌbʌ/ n. new
 • nyubutsany /ˈɲʌbʌʦæɲ/ v. grab, clutch, grasp, grip
 • nyuba /ˈɲʌbæ/ n. indiscrimination
 • nyudawzhawzētr /ˈɲʌdɔˌʒɔzit͡ɹ/ v. wink
 • nyufistün /ˈɲʌfɪs͡tʊn/ adj. distinct, apparent
 • nyufu /ˈɲʌfʌ/ n. plague
 • nyufuküf /ˈɲʌfʌkʊf/ n. spring (coil)
 • nyukahsteny /ˈɲʌkɑs͡tɛɲ/ adj. sweet
 • nyukawqül /ˈɲʌkɔk͡wʊl/ n. exam
 • nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/ det. the
 • nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/ det. the
 • nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/ det. the
 • nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/ det. the
 • nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/ det. the
 • nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/ det. the
 • nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/ det. the
 • nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/ det. the
 • nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/ det. the
 • nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/ det. the
 • nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/ det. the
 • nyulünyēr /ˈɲʌlʊɲiɹ/ det. the
 • nyumulin /ˈɲʌmʌlɪn/ art. the
 • nyumēstut /ˈɲʌmis͡tʌt/ adj. exotic
 • nyunuzhük /ˈɲʌnʌʒʊk/ adj. dense
 • nyunawpēn /ˈɲʌnɔpin/ n. sap
 • nyunyakif /ˈɲʌɲækɪf/ n. court, woo, courtship
 • nyunyepēny /ˈɲʌɲɛpiɲ/ n. manual
 • nyunyestimatr /ˈɲʌɲɛs͡tˌɪmæt͡ɹ/ prep. right
 • nyupahzhüz /ˈɲʌpɑʒʊz/ art. a
 • nyupatsezhütr /ˈɲʌpæˌʦɛʒʊt͡ɹ/ n. discovery
 • nyupaqatr /ˈɲʌpæk͡wæt͡ɹ/ n. seamstry
 • nyushuwëh /ˈɲʌʃʌwəh/ v. illustrate
 • nyushootahz /ˈɲʌʃutɑz/ n. text
 • nyusufam /ˈɲʌsʌfæm/ v. stick, cling
 • nyuwhuboong /ˈɲʌʍʌbuŋ/ n. vapor
 • nyuwahkis /ˈɲʌwɑkɪs/ n. sense
 • nyujahþish /ˈɲʌʤɑðɪʃ/ n. silly
 • nyuzhaw /ˈɲʌʒɔ/ n. virtue
 • nyuyahmēd /ˈɲʌjɑmid/ n. fresh
 • nyuyaw /ˈɲʌjɔ/ n. courier
 • nyuyawwey /ˈɲʌjɔwɛj/ adj. previous
 • nya /ɲæ/ adj. keen, eager
 • nyabēyëny /ˈɲæbijəɲ/ v. study, learn
 • nyai /ˈɲaɪ/ n. ancestor
 • nyaifaiþ /ˈɲaɪˌfaɪð/ n. disobedience
 • nyaihiwh /ˈɲaɪhɪʍ/ adj. raw
 • nyailoop /ˈɲaɪlup/ n. flatware
 • nyaimawiny /ˈɲaɪˌmɔɪɲ/ n. traveler
 • nyaimaüd /ˈɲaɪˌmaʊd/ n. archipelago
 • nyaimaüsh /ˈɲaɪˌmaʊʃ/ n. bracelet
 • nyainuts /ˈɲaɪnʌʦ/ n. affection
 • nyainoüwh /ˈɲaɪˌnoʊʍ/ n. air
 • nyainyeip /ˈɲaɪˌɲeɪp/ v. scrape, scoop
 • nyaitrahd /ˈɲaɪt͡ɹɑd/ n. around
 • nyaizhawip /ˈɲaɪˌʒɔɪp/ n. harbor
 • nyaiūet /ˈɲaɪvɛt/ n. brick
 • nyaiūēb /ˈɲaɪvib/ n. premiere
 • nyaiyawist /ˈɲaɪˌjɔɪs͡t/ v. whistle, hiss
 • nyafahnits /ˈɲæfɑnɪʦ/ n. web
 • nyah /ɲɑ/ det. their
 • nyahbahhoon /ˈɲɑbɑhun/ v. hug, cuddle, huddle
 • nyahboosahz /ˈɲɑbusɑz/ n. disorder
 • nyahdahwhüz /ˈɲɑdɑʍʊz/ n. significant
 • nyahde /ˈɲɑdɛ/ adj. awkward
 • nyahhëūix /ˈɲɑhəvɪk͡s/ n. cloth
 • nyahhoofētr /ˈɲɑhufit͡ɹ/ v. discourage, inhibit, deter
 • nyahhüqif /ˈɲɑhʊk͡wɪf/ adj. volatile
 • nyahnuweth /ˈɲɑnʌwɛθ/ v. move, go
 • nyahsta /ˈɲɑs͡tæ/ n. fossil
 • nyahstaüb /ˈɲɑs͡taʊb/ n. measurement of time
 • nyahthachook /ˈɲɑθæʧuk/ n. step (one level)
 • nyahtanahts /ˈɲɑtænɑʦ/ v. discharge, excuse
 • nyahte /ˈɲɑtɛ/ adj. pregnant
 • nyahwhētsaz /ˈɲɑʍiʦæz/ n. today
 • nyahwhüshaf /ˈɲɑʍʊʃæf/ n. contract
 • nyahzha /ˈɲɑʒæ/ n. evening
 • nyahzhawpēhëf /ˈɲɑʒɔˌpihəf/ n. cracker
 • nyahzawfuh /ˈɲɑzɔfʌh/ n. plain speech
 • nyahchaw /ˈɲɑʧɔ/ n. spike
 • nyahchēwaz /ˈɲɑʧiwæz/ n. nice
 • nyahqupahh /ˈɲɑk͡wʌpɑh/ n. teenager, adolescent
 • nyahqawthēnyeny /ˈɲɑk͡wɔˌθiɲɛɲ/ n. keeper
 • nyahqüdahl /ˈɲɑk͡wʊdɑl/ n. sailor
 • nyahūachēn /ˈɲɑvæʧin/ n. bass
 • nyahūejut /ˈɲɑvɛʤʌt/ det. C.M.D
 • nyahūëtreth /ˈɲɑvət͡ɹɛθ/ n. full
 • nyahþinyin /ˈɲɑðɪɲɪn/ n. orbit
 • nyakootsawnth /ˈɲækuʦɔn͡θ/ n. similar
 • nyalupoosh /ˈɲælʌpuʃ/ n. trench
 • nyalawden /ˈɲælɔdɛn/ pron. H.S.DEF
 • nyaloojēr /ˈɲæluʤiɹ/ det. F.E.D
 • nyamawik /ˈɲæmɔɪk/ v. keep (store), store
 • nyangoi /ˈɲæŋoɪ/ v. scream
 • nyanthaw /ˈɲæn͡θɔ/ n. premonition
 • nyanawjum /ˈɲænɔʤʌm/ n. situation
 • nyanyachüny /ˈɲæɲæʧʊɲ/ v. teach, instruct, educate, explain
 • nyapakēn /ˈɲæpækin/ n. organ
 • nyashe /ˈɲæʃɛ/ n. cell
 • nyasa /ˈɲæsæ/ n. sale
 • nyasaist /ˈɲæsaɪs͡t/ v. wreck, ruin, devastate
 • nyasajēh /ˈɲæsæʤih/ v. install, set up, prepare
 • nyasazhef /ˈɲæsæʒɛf/ part. undefined
 • nyatsa /ˈɲæʦæ/ n. condition (requirement, stipulation)
 • nyatseij /ˈɲæʦeɪʤ/ n. power
 • nyataüw /ˈɲætaʊw/ n. conversion
 • nyaw /ɲɔ/ v. get, obtain, take, acquire
 • nyawbüshumahny /ˈɲɔbʊˌʃʌmɑɲ/ n. silence
 • nyawdaid /ˈɲɔdaɪd/ n. leader
 • nyawdaw /ˈɲɔdɔ/ n. master
 • nyawi /ˈɲɔɪ/ n. drill
 • nyawiloosh /ˈɲɔɪluʃ/ n. come
 • nyawinuch /ˈɲɔɪnʌʧ/ adj. civilized
 • nyawinëzh /ˈɲɔɪnəʒ/ v. choose, select
 • nyawinyaith /ˈɲɔɪˌɲaɪθ/ n. hurry
 • nyawinyaiw /ˈɲɔɪˌɲaɪw/ n. staple
 • nyawinyoüb /ˈɲɔɪˌɲoʊb/ v. graduate
 • nyawithaüb /ˈɲɔɪˌθaʊb/ n. thank
 • nyawitsawich /ˈɲɔɪˌʦɔɪʧ/ n. fear, fearfulness
 • nyawizhoüny /ˈɲɔɪˌʒoʊɲ/ n. broadcloth
 • nyawizaüþ /ˈɲɔɪˌzaʊð/ v. waste
 • nyawichaist /ˈɲɔɪˌʧaɪs͡t/ n. accusation
 • nyawiūit /ˈɲɔɪvɪt/ n. impulse, impact
 • nyawiyap /ˈɲɔɪjæp/ n. fin (of fish)
 • nyawiyoop /ˈɲɔɪjup/ n. strawberry
 • nyawiyoüq /ˈɲɔɪˌjoʊk͡w/ n. separation
 • nyawhanyiū /ˈɲæʍæɲɪv/ n. uselessness
 • nyawkahpul /ˈɲɔkɑpʌl/ interj. yes
 • nyawketrütr /ˈɲɔkɛt͡ɹʊt͡ɹ/ n. author
 • nyawkēkëy /ˈɲɔkikəj/ n. crisis
 • nyawkēþēr /ˈɲɔkiðiɹ/ v. focus, aim, strive, attempt, intend
 • nyawnoi /ˈɲɔnoɪ/ n. biscuit
 • nyawnyeith /ˈɲɔɲeɪθ/ n. appear
 • nyawnyemad /ˈɲɔɲɛmæd/ v. value
 • nyawstustēd /ˈɲɔs͡tʌs͡tid/ adj. blind
 • nyawsta /ˈɲɔs͡tæ/ prep . far
 • nyawsēler /ˈɲɔsilɛɹ/ n. log
 • nyawthahjuū /ˈɲɔθɑʤʌv/ n. cheerfulness
 • nyawthaw /ˈɲɔθɔ/ n. purchase
 • nyawtsidanth /ˈɲɔʦɪdæn͡θ/ v. crumple, ruffle
 • nyawtsēah /ˈɲɔʦiɑ/ n. dissimilarity
 • nyawtazëf /ˈɲɔtæzəf/ n. sunny
 • nyawtrësal /ˈɲɔt͡ɹəsæl/ n. cultural
 • nyawwhithawch /ˈɲɔʍɪθɔʧ/ conj. lest
 • nyawwhawzhal /ˈɲɔʍɔʒæl/ adj. spare
 • nyawjeik /ˈɲɔʤeɪk/ adj. deliberate
 • nyawzhahhahsh /ˈɲɔʒɑhɑʃ/ n. pull
 • nyawzhüdin /ˈɲɔʒʊdɪn/ n. circulation
 • nyawzawfëth /ˈɲɔzɔfəθ/ n. young
 • nyawzēshun /ˈɲɔziʃʌn/ v. advertise, promote
 • nyawqawtsuth /ˈɲɔk͡wɔʦʌθ/ n. article
 • nyawūawmoony /ˈɲɔvɔmuɲ/ n. avenue
 • nyajawhooz /ˈɲæʤæʍuz/ v. cover, protect
 • nyazistahs /ˈɲæzɪs͡tɑs/ n. bunch, bundle
 • nyazawped /ˈɲæzɔpɛd/ n. fitness, exercise
 • nyazoojaf /ˈɲæzuʤæf/ n. pump
 • nyachawhoots /ˈɲæʧæʍuʦ/ n. turmoil
 • nyaqahmēm /ˈɲæk͡wɑmim/ det. WHAT.WHOM.WHETHER
 • nyaqahtrēn /ˈɲæk͡wɑt͡ɹin/ n. tree
 • nyaü /ˈɲaʊ/ n. whiskey
 • nyaümoüst /ˈɲaʊˌmoʊs͡t/ n. frenzy
 • nyaünüb /ˈɲaʊnʊb/ n. fast
 • nyaünyaik /ˈɲaʊˌɲaɪk/ v. trust, rely on
 • nyaünyaüb /ˈɲaʊˌɲaʊb/ n. talkativeness
 • nyaünyüj /ˈɲaʊɲʊʤ/ n. napkin
 • nyaüsheiwh /ˈɲaʊˌʃeɪʍ/ n. resignation
 • nyaüsust /ˈɲaʊsʌs͡t/ n. strand
 • nyaüsuth /ˈɲaʊsʌθ/ n. prototype
 • nyaüsew /ˈɲaʊsɛw/ n. trousers
 • nyaütsawith /ˈɲaʊˌʦɔɪθ/ n. remove
 • nyaüwaiq /ˈɲaʊˌwaɪk͡w/ n. remain
 • nyaüūawib /ˈɲaʊˌvɔɪb/ v. nod
 • nyaüyaib /ˈɲaʊˌjaɪb/ v. revise, amend
 • nyayawthif /ˈɲæjɔθɪf/ n. present (time)
 • nyāyüst /ˈɲeɪjʊs͡t/ det. the
 • nyāþowch /ˈɲeɪˌðaʊʧ/ pron. K.S.HON
 • nyāþowch /ˈɲeɪˌðaʊʧ/ pron. K.S.HON
 • nye /ɲɛ/ n. newspaper
 • nyebawlēs /ˈɲɛbɔlis/ n. support
 • nyebēah /ˈɲɛbiɑ/ v. hang out
 • nyeboi /ˈɲɛboɪ/ n. fall
 • nyei /ˈɲeɪ/ v. polish
 • nyeilēts /ˈɲeɪliʦ/ adv. very, really
 • nyeiloow /ˈɲeɪluw/ n. plainness
 • nyeinyawq /ˈɲeɪɲɔk͡w/ n. believe
 • nyeisahst /ˈɲeɪsɑs͡t/ n. answer
 • nyeisahwh /ˈɲeɪsɑʍ/ v. try (strive), struggle
 • nyeithaük /ˈɲeɪˌθaʊk/ n. bud, spark
 • nyeized /ˈɲeɪzɛd/ n. druid
 • nyefeþüf /ˈɲɛfɛðʊf/ n. limb, appendage
 • nyehutsif /ˈɲɛhʌʦɪf/ n. absent
 • nyehüqawng /ˈɲɛhʊk͡wɔŋ/ v. travel
 • nyekushaū /ˈɲɛkʌʃæv/ n. dealer
 • nyekëlaht /ˈɲɛkəlɑt/ n. fluke
 • nyenëhüs /ˈɲɛnəhʊs/ v. deliver
 • nyenyawid /ˈɲɛɲɔɪd/ n. atmosphere
 • nyepabin /ˈɲɛpæbɪn/ v. think, figure out, consider, ponder, meditate, deduce, deem
 • nyeshe /ˈɲɛʃɛ/ adj. wrong, false
 • nyestawwēm /ˈɲɛs͡tɔwim/ adj. awful, terrible
 • nyestekun /ˈɲɛs͡tɛkʌn/ n. host
 • nyestenyën /ˈɲɛs͡tɛɲən/ v. love
 • nyetutuch /ˈɲɛtʌtʌʧ/ v. depend, rely on
 • nyetriþëf /ˈɲɛt͡ɹɪðəf/ n. armor
 • nyetrusën /ˈɲɛt͡ɹʌsən/ n. label, logo
 • nyetünyëng /ˈɲɛtʊɲəŋ/ adj. cute
 • nyewhaūawch /ˈɲɛʍævɔʧ/ n. duck
 • nyewashun /ˈɲɛwæʃʌn/ n. cabbage
 • nyewazhüf /ˈɲɛwæʒʊf/ n. eater, diner
 • nyejichahz /ˈɲɛʤɪʧɑz/ det. a, some
 • nyejichahz /ˈɲɛʤɪʧɑz/ det. a, some
 • nyejichahz /ˈɲɛʤɪʧɑz/ det. a, some
 • nyeze /ˈɲɛzɛ/ n. continuance
 • nyezëziy /ˈɲɛzəzɪj/ n. try
 • nyeqawstiny /ˈɲɛk͡wɔs͡tɪɲ/ n. bow (act)
 • nyeqaqüsh /ˈɲɛk͡wæk͡wʊʃ/ v. steer, navigate
 • nyeqewhid /ˈɲɛk͡wɛʍɪd/ adj. CMPR.L.P.S
 • nyeqewhid /ˈɲɛk͡wɛʍɪd/ adj. CMPR.L.P.S
 • nyeqootsux /ˈɲɛk͡wuʦʌk͡s/ n. clue
 • nyexe /ˈɲɛk͡sɛ/ n. weaving
 • nyë /ɲə/ n. vagina
 • nyëbawwüsëh /ˈɲəbɔˌwʊsəh/ n. data, information, knowledge
 • nyëboojēd /ˈɲəbuʤid/ n. insects
 • nyëfütaū /ˈɲəfʊtæv/ part. undefined
 • nyëhēputr /ˈɲəhipʌt͡ɹ/ adj. tired (needing sleep), tired (needing rest)
 • nyëkichinyuz /ˈɲəkɪˌʧɪɲʌz/ n. rich
 • nyëkutsünawz /ˈɲəkʌˌʦʊnɔz/ n. character
 • nyëlawthawn /ˈɲəlɔθɔn/ n. sound
 • nyëmuzhahf /ˈɲəmʌʒɑf/ v. know (be acquainted with)
 • nyëmëdam /ˈɲəmədæm/ n. knock
 • nyënootrits /ˈɲənut͡ɹɪʦ/ n. appearance
 • nyënyishëx /ˈɲəɲɪʃək͡s/ n. factor
 • nyënyawpets /ˈɲəɲɔpɛʦ/ n. the past
 • nyënye /ˈɲəɲɛ/ n. gadget
 • nyëpoochüf /ˈɲəpuʧʊf/ n. policy
 • nyëshawpēt /ˈɲəʃɔpit/ n. alone
 • nyësteþahzhoof /ˈɲəs͡tɛˌðɑʒuf/ n. careless
 • nyëtsëzëny /ˈɲəʦəzəɲ/ n. concrete
 • nyëtsoofaws /ˈɲəʦufɔs/ n. miracle
 • nyëtsoozhit /ˈɲəʦuʒɪt/ v. squint
 • nyëtahlooz /ˈɲətɑluz/ v. impress
 • nyëtahmuh /ˈɲətɑmʌh/ n. military
 • nyëtawūën /ˈɲətɔvən/ n. animal
 • nyëtēah /ˈɲətiɑ/ n. galaxy
 • nyëtrëchëny /ˈɲət͡ɹəʧəɲ/ n. candy
 • nyëzhe /ˈɲəʒɛ/ n. legality
 • nyëzhüzhoom /ˈɲəʒʊʒum/ n. counter (flat, elevated surface)
 • nyëchufach /ˈɲəʧʌfæʧ/ n. bandanna
 • nyëūe /ˈɲəvɛ/ n. dash
 • nyē /ɲi/ part. undefined
 • nyēbahhëk /ˈɲibɑhək/ n. ghost, demon
 • nyēbawoos /ˈɲibæwus/ n. digestion
 • nyēdaw /ˈɲidɔ/ n. compound
 • nyēdüwënth /ˈɲidʊwən͡θ/ adj. permanent
 • nyēhēah /ˈɲihiɑ/ n. strong drink
 • nyēhüpooch /ˈɲihʊpuʧ/ part. undefined
 • nyēku /ˈɲikʌ/ n. gun
 • nyēka /ˈɲikæ/ det. P.A.D
 • nyēkëhoos /ˈɲikəhus/ v. feel (perceive, sense), notice
 • nyēmahzüny /ˈɲimɑzʊɲ/ adj. good, honest, innocent, hot (attractive), nice, fine (okay), moral
 • nyēmëbux /ˈɲiməbʌk͡s/ adj. random
 • nyēnya /ˈɲiɲæ/ n. metal
 • nyēnyēah /ˈɲiɲiɑ/ adj. rich
 • nyēpiþüz /ˈɲipɪðʊz/ prep. concerning
 • nyēpēmun /ˈɲipimʌn/ n. bedroom
 • nyēstu /ˈɲis͡tʌ/ n. huge
 • nyēstahtëū /ˈɲis͡tɑtəv/ n. allurement
 • nyēstõw /ˈɲis͡tɔɪw/ adj. N.PRED.A
 • nyēsaiw /ˈɲisaɪw/ n. trouble
 • nyēthawiq /ˈɲiθɔɪk͡w/ n. saddle
 • nyētahdütr /ˈɲitɑdʊt͡ɹ/ n. fungus, mold
 • nyējëyif /ˈɲiʤəjɪf/ n. camisole
 • nyēūënyanth /ˈɲivəɲæn͡θ/ n. raid
 • nyēūoüþ /ˈɲivoʊð/ n. stuff
 • nyēþenyüd /ˈɲiðɛɲʊd/ n. insurgent, rebel
 • nyī /ˈɲaɪ/ part. undefined
 • nyoobahwütsēny /ˈɲubɑˌwʊʦiɲ/ v. exclaim, proclaim
 • nyoofēyēts /ˈɲufijiʦ/ n. notice
 • nyoofoi /ˈɲufoɪ/ v. cast, fling
 • nyoohupitr /ˈɲuhʌpɪt͡ɹ/ n. noncohesion
 • nyookahtüz /ˈɲukɑtʊz/ n. chin
 • nyookoozhush /ˈɲukuʒʌʃ/ n. moss
 • nyoolapeny /ˈɲulæpɛɲ/ prep. like
 • nyoomiwēf /ˈɲumɪwif/ v. elaborate
 • nyoonyaw /ˈɲuɲɔ/ n. winery
 • nyoopahbahny /ˈɲupɑbɑɲ/ n. activity
 • nyoopoohawtr /ˈɲupuhɔt͡ɹ/ n. tops
 • nyoostestēh /ˈɲus͡tɛs͡tih/ det. a, some
 • nyoosaüw /ˈɲusaʊw/ n. illicit business
 • nyootawtahs /ˈɲutɔtɑs/ n. disarrangement
 • nyootawzitr /ˈɲutɔzɪt͡ɹ/ n. deafness
 • nyootoüd /ˈɲutoʊd/ n. jelly
 • nyootralay /ˈɲut͡ɹælæj/ n. depression
 • nyoowhawich /ˈɲuʍɔɪʧ/ n. furrier
 • nyoozhëqem /ˈɲuʒək͡wɛm/ v. exist
 • nyoozuchüū /ˈɲuzʌʧʊv/ n. contrariety
 • nyoozoostun /ˈɲuzus͡tʌn/ n. inquiry
 • nyoozootsahnth /ˈɲuzuʦɑn͡θ/ prep . near
 • nyoochekēmany /ˈɲuʧɛˌkimæɲ/ n. intellect
 • nyooūadim /ˈɲuvædɪm/ adj. relevant
 • nyooūe /ˈɲuvɛ/ n. hear
 • nyooyunyēz /ˈɲujʌɲiz/ n. resident
 • nyooyahtēch /ˈɲujɑtiʧ/ n. herbivorous
 • nyooyoi /ˈɲujoɪ/ n. virgin
 • nyoü /ˈɲoʊ/ n. safety
 • nyoüfawist /ˈɲoʊˌfɔɪs͡t/ n. food
 • nyoühahq /ˈɲoʊhɑk͡w/ n. clothing, clothes
 • nyoühëst /ˈɲoʊhəs͡t/ n. flannel
 • nyoüsuzh /ˈɲoʊsʌʒ/ v. curse
 • nyoütreizh /ˈɲoʊt͡ɹˌeɪʒ/ n. trial
 • nyoüzawib /ˈɲoʊˌzɔɪb/ v. can
 • nyoüūëk /ˈɲoʊvək/ n. love
 • nyoüþaüb /ˈɲoʊˌðaʊb/ n. introduce
 • nyõ /ˈɲɔɪ/ det. WHY.WHOSE
 • nyõtrēb /ˈɲɔɪt͡ɹib/ part. undefined
 • nyō /ˈɲoʊ/ adj. CMPR.L.PRED.C
 • nyōzhāzh /ˈɲoʊˌʒeɪʒ/ adj. N.P.A
 • nyü /ɲʊ/ n. grandfather
 • nyü /ɲʊ/ det. HOW.WHOSE.THUS
 • nyübawhëz /ˈɲʊbæʍəz/ n. dale
 • nyübaūay /ˈɲʊbævæj/ n. wealth
 • nyüdizhats /ˈɲʊdɪʒæʦ/ n. allergy
 • nyüdaik /ˈɲʊdaɪk/ n. trauma
 • nyükahwahf /ˈɲʊkɑwɑf/ v. approve, authorize, endorse
 • nyükünëf /ˈɲʊkʊnəf/ n. numerousness
 • nyülaw /ˈɲʊlɔ/ n. pistol
 • nyümüthëz /ˈɲʊmʊθəz/ n. taste
 • nyünyuchawm /ˈɲʊɲʌʧɔm/ n. determine
 • nyünyawþëth /ˈɲʊɲɔðəθ/ n. petticoats
 • nyünyeyawū /ˈɲʊɲɛjɔv/ n. conquest
 • nyünyēbis /ˈɲʊɲibɪs/ n. receipts
 • nyünyüdün /ˈɲʊɲʊdʊn/ n. how
 • nyüpoosahs /ˈɲʊpusɑs/ n. ear
 • nyüshoüb /ˈɲʊʃoʊb/ v. shout, yell
 • nyüstaw /ˈɲʊs͡tɔ/ n. country (rural area)
 • nyüstëkëd /ˈɲʊs͡təkəd/ n. memory
 • nyüstēmëh /ˈɲʊs͡timəh/ n. dress
 • nyüstoi /ˈɲʊs͡toɪ/ n. carcass
 • nyüseūahtr /ˈɲʊsɛvɑt͡ɹ/ n. natural
 • nyüsësel /ˈɲʊsəsɛl/ n. ascent
 • nyüthëdaū /ˈɲʊθədæv/ n. tailor
 • nyütsoüsh /ˈɲʊʦoʊʃ/ n. extraction
 • nyütēpawn /ˈɲʊtipɔn/ n. patience
 • nyütoowar /ˈɲʊtuwæɹ/ n. dignity
 • nyütrawqēts /ˈɲʊt͡ɹɔk͡wiʦ/ n. bit
 • nyütroüq /ˈɲʊt͡ɹoʊk͡w/ n. bring
 • nyüwhakefahs /ˈɲʊʍæˌkɛfɑs/ adj. CMPR.L.ATTR.O
 • nyüwaith /ˈɲʊwaɪθ/ n. characteristic
 • nyüzhikitrahtr /ˈɲʊʒɪˌkɪt͡ɹɑt͡ɹ/ n. drink
 • nyüzhawid /ˈɲʊʒɔɪd/ n. confusion
 • nyüzhookuch /ˈɲʊʒukʌʧ/ n. monkey
 • nyüqoi /ˈɲʊk͡woɪ/ n. abdomen
 • nyüūaüch /ˈɲʊvaʊʧ/ adv. never
 • nyüxēah /ˈɲʊk͡siɑ/ v. stab, pierce
 • ub /ʌb/ v. seek
 • ud /ʌd/ adj. similar
 • ud /ʌd/ adj. N.ATTR.M
 • udēah /ˈʌdiɑ/ n. potion
 • udoi /ˈʌdoɪ/ n. furniture
 • uf /ʌf/ n. radius
 • ufēah /ˈʌfiɑ/ n. psychic
 • uh /ʌh/ pron. B.NN.INDEF
 • uk /ʌk/ v. say, tell, declare, confess, express, describe, notify, inform, mention, instruct, report, alert
 • ukoi /ˈʌkoɪ/ n. song
 • ul /ʌl/ v. put (place), set
 • um /ʌm/ n. teenager, adolescent
 • umēah /ˈʌmiɑ/ n. straight hair a
 • umoi /ˈʌmoɪ/ n. change
 • un /ʌn/ n. team
 • un /ʌn/ det. N.M.D
 • ung /ʌŋ/ n. word
 • ungoi /ˈʌŋoɪ/ n. greatness
 • unu /ˈʌnʌ/ prep. on
 • unēah /ˈʌniɑ/ v. bloom, blossom, flourish, sprout
 • uny /ʌɲ/ n. exact
 • upa /ˈʌpæ/ prep. up
 • upēah /ˈʌpiɑ/ n. flood
 • upoi /ˈʌpoɪ/ v. agree, admit, confess, accept
 • ush /ʌʃ/ n. rain
 • ushēah /ˈʌʃiɑ/ pron. nothing
 • ust /ʌs͡t/ n. relationship by circumstance
 • ust /ʌs͡t/ part. undefined
 • ustēa /ˈʌs͡tiɑ/ pron. O.NN.INDEF
 • usēah /ˈʌsiɑ/ n. tear
 • ut /ʌt/ v. trip, fall, stumble
 • uth /ʌθ/ n. object
 • uthēa /ˈʌθiɑ/ det. P.N.D
 • uthēah /ˈʌθiɑ/ n. irresolution
 • uthoi /ˈʌθoɪ/ n. orthodoxy
 • uts /ʌʦ/ n. arrow (sign)
 • utsoi /ˈʌʦoɪ/ adv. where
 • utoi /ˈʌtoɪ/ n. pile, heap, mound
 • utr /ʌt͡ɹ/ n. cart
 • uw /ʌw/ v. tie, attach
 • uwhēah /ˈʌʍiɑ/ n. earliness
 • uwoi /ˈʌwoɪ/ n. mother
 • uz /ʌz/ n. neglect
 • uzh /ʌʒ/ n. cheapness
 • uzhēah /ˈʌʒiɑ/ n. shoes
 • uzhoi /ˈʌʒoɪ/ n. meeting
 • uch /ʌʧ/ v. tangle
 • uch /ʌʧ/ det. N.E.D
 • uq /ʌk͡w/ n. diet, dietary
 • uū /ʌv/ prep. of
 • ux /ʌk͡s/ n. magnetism
 • uþoi /ˈʌðoɪ/ n. stump
 • pi /pɪ/ adj. straight
 • pi /pɪ/ adj. SUP.L.P.P
 • pibi /ˈpɪbɪ/ n. vein
 • pidēpenth /ˈpɪdipɛn͡θ/ n. absorbency
 • pidēah /ˈpɪdiɑ/ n. percent
 • pinya /ˈpɪɲæ/ n. gene
 • pinyü /ˈpɪɲʊ/ n. bureaucrat
 • pipē /ˈpɪpi/ v. perform
 • pishe /ˈpɪʃɛ/ n. stake
 • pista /ˈpɪs͡tæ/ adj. neat
 • pisoi /ˈpɪsoɪ/ n. stand
 • pitsë /ˈpɪʦə/ n. centrality
 • pitsēa /ˈpɪʦiɑ/ part. undefined
 • pitē /ˈpɪti/ n. talent
 • pitēah /ˈpɪtiɑ/ n. quality
 • pize /ˈpɪzɛ/ n. cake
 • pizoi /ˈpɪzoɪ/ n. craft
 • pichoi /ˈpɪʧoɪ/ n. ambition
 • pichü /ˈpɪʧʊ/ part. undefined
 • piūa /ˈpɪvæ/ adj. weird, strange, bizarre, peculiar
 • piþē /ˈpɪði/ n. flight
 • plān /ˈpleɪn/ n. plane (cosmos)
 • pu /pʌ/ v. divide
 • pu /pʌ/ det. WHY.WHOSE.THUS
 • pudu /ˈpʌdʌ/ adj. thin (narrow)
 • pudahkay /ˈpʌdɑkæj/ n. fill
 • pude /ˈpʌdɛ/ adv. usually
 • pufe /ˈpʌfɛ/ n. gate
 • pungēah /ˈpʌŋiɑ/ n. touch
 • punthēah /ˈpʌn͡θiɑ/ v. splash
 • punyu /ˈpʌɲʌ/ n. credit (of money)
 • punya /ˈpʌɲæ/ n. parliament
 • punye /ˈpʌɲɛ/ prep. into
 • putsah /ˈpʌʦɑ/ n. muffin
 • puwë /ˈpʌwə/ n. tell
 • puyah /ˈpʌjɑ/ n. beyond
 • puþe /ˈpʌðɛ/ prep. without
 • p͡lāye͡r /ˈp͡leɪjɛ͡ɹ/ n. being, person
 • p͡rēhim /ˈp͡ɹihɪm/ n. prince, princessa
 • pa /pæ/ v. steal, rob, snatch, deprive
 • pabekëf /ˈpæbɛkəf/ n. footpath, sidewalk
 • pabēkeng /ˈpæbikɛŋ/ n. shrug jacket
 • padē /ˈpædi/ n. cobblestone
 • pai /ˈpaɪ/ n. hay
 • paikeib /ˈpaɪˌkeɪb/ v. play (have fun)
 • pailuth /ˈpaɪlʌθ/ n. rill
 • painuny /ˈpaɪnʌɲ/ n. library
 • paipeizh /ˈpaɪˌpeɪʒ/ n. fly
 • paistaiþ /ˈpaɪs͡tˌaɪð/ n. firm
 • paisawj /ˈpaɪsɔʤ/ v. fade
 • paitaib /ˈpaɪˌtaɪb/ v. certify
 • paiqaüsh /ˈpaɪk͡wˌaʊʃ/ n. evidence, clue
 • pah /pɑ/ n. analysis
 • pahdu /ˈpɑdʌ/ prep. outside
 • pahdëstën /ˈpɑdəs͡tən/ n. maybe
 • pahfaw /ˈpɑfɔ/ n. garbage, trash, rubbish
 • pahki /ˈpɑkɪ/ n. spice
 • pahkidō /ˈpɑkɪˌdoʊ/ n. grandchild
 • pahkēdit /ˈpɑkidɪt/ n. locksmith
 • pahmah /ˈpɑmɑ/ n. grandfather, grandmother, grandparent
 • pahngoi /ˈpɑŋoɪ/ n. mound
 • pahnyaw /ˈpɑɲɔ/ n. sight
 • pahpi /ˈpɑpɪ/ n. free time
 • pahpe /ˈpɑpɛ/ n. glacier
 • pahpoo /ˈpɑpu/ n. hen
 • pahstawbunth /ˈpɑs͡tɔbʌn͡θ/ n. artillery, siege engine
 • pahtra /ˈpɑt͡ɹæ/ n. topknot
 • pahwē /ˈpɑwi/ adj. loyal
 • pahzhë /ˈpɑʒə/ det. your (pl)
 • pahqü /ˈpɑk͡wʊ/ n. pan
 • pahroi /ˈpɑɹoɪ/ n. chase
 • pahþi /ˈpɑðɪ/ n. particularity
 • pakah /ˈpækɑ/ n. transience
 • pakë /ˈpækə/ n. siren
 • pakü /ˈpækʊ/ adj. formal
 • pamēah /ˈpæmiɑ/ v. approach
 • pashoi /ˈpæʃoɪ/ n. jerkin
 • paste /ˈpæs͡tɛ/ v. punish, abuse
 • pasëj /ˈpæsəʤ/ n. passage, the (arena)
 • pasē /ˈpæsi/ n. posse
 • patsoi /ˈpæʦoɪ/ v. prefer, favor
 • pata /ˈpætæ/ n. ancient
 • patoo /ˈpætu/ n. platter
 • paw /pɔ/ n. place
 • pawbusten /ˈpɔbʌs͡tɛn/ adj. ugly
 • pawbaqahn /ˈpɔbæk͡wɑn/ n. acquisition, bargaining
 • pawdaw /ˈpɔdɔ/ n. ground train
 • pawdawdar /ˈpɔdɔdæɹ/ n. melody, tune
 • pawde /ˈpɔdɛ/ v. march
 • pawi /ˈpɔɪ/ n. pornography
 • pawikoüst /ˈpɔɪˌkoʊs͡t/ v. mold
 • pawiteizh /ˈpɔɪˌteɪʒ/ n. lady
 • pawitruts /ˈpɔɪt͡ɹʌʦ/ n. saw
 • pawizahb /ˈpɔɪzɑb/ n. sword
 • pawiūawk /ˈpɔɪvɔk/ n. herd
 • pawhe /ˈpɔhɛ/ n. culotte
 • pawkaw /ˈpɔkɔ/ n. bleed
 • pawküpahh /ˈpɔkʊpɑh/ n. winter
 • pawma /ˈpɔmæ/ n. bus
 • pawmēah /ˈpɔmiɑ/ n. crater
 • pawmü /ˈpɔmʊ/ n. precedence
 • pawnthoi /ˈpɔn͡θoɪ/ n. attraction
 • pawnyu /ˈpɔɲʌ/ n. marriage
 • pawpahkawl /ˈpɔpɑkɔl/ det. WHAT.WHO
 • pawshi /ˈpɔʃɪ/ n. bubble
 • pawshe /ˈpɔʃɛ/ n. prairie
 • pawshoo /ˈpɔʃu/ adj. basic
 • pawstaw /ˈpɔs͡tɔ/ n. title
 • pawtüqëf /ˈpɔtʊk͡wəf/ n. violin
 • pawjü /ˈpɔʤʊ/ n. doublet, winter
 • pawzha /ˈpɔʒæ/ n. nonobservance
 • pawqoo /ˈpɔk͡wu/ n. cap
 • pawrēah /ˈpɔɹiɑ/ adj. delicious
 • pawxōi /ˈpɔk͡soɪ/ adj. SUP.G.P.C
 • paqi /ˈpæk͡wɪ/ v. spray
 • parēah /ˈpæɹiɑ/ n. punish
 • paüboüst /ˈpaʊˌboʊs͡t/ n. confidence
 • paükaith /ˈpaʊˌkaɪθ/ n. disharmonic
 • paünëp /ˈpaʊnəp/ n. reeve
 • paünyad /ˈpaʊɲæd/ n. poison
 • paüstaüw /ˈpaʊs͡tˌaʊw/ n. loudness
 • paüsteiny /ˈpaʊs͡tˌeɪɲ/ n. jersey
 • paütrezh /ˈpaʊt͡ɹɛʒ/ adj. close
 • paūe /ˈpævɛ/ v. enrich
 • pāhesh /ˈpeɪhɛʃ/ part. undefined
 • pe /pɛ/ n. day
 • pedan͡t /ˈpɛdæn͡t/ n. teacher
 • pedan͡t /ˈpɛdæn͡t/ n. teach
 • pedan͡t /ˈpɛdæn͡t/ n. teacher, mentor, guide
 • pedawbux /ˈpɛdɔbʌk͡s/ n. foil
 • pei /ˈpeɪ/ n. slope, slant
 • peihahd /ˈpeɪhɑd/ n. fetus, embryo
 • peimiq /ˈpeɪmɪk͡w/ n. disillusionment
 • peinyij /ˈpeɪɲɪʤ/ adj. popular, famous
 • peinyast /ˈpeɪɲæs͡t/ n. novel
 • peipoüp /ˈpeɪˌpoʊp/ n. custom, local
 • peitaip /ˈpeɪˌtaɪp/ n. forgiveness
 • peizüþ /ˈpeɪzʊð/ n. suspenders
 • peiyēd /ˈpeɪjid/ v. compel
 • pehe /ˈpɛhɛ/ pron. O.S.INDEF
 • penge /ˈpɛŋɛ/ n. waistcoat
 • pens /pɛns/ n. copper piece, western
 • penthēah /ˈpɛn͡θiɑ/ n. behave
 • penye /ˈpɛɲɛ/ n. hair (head)
 • pesha /ˈpɛʃæ/ n. dupe
 • petsēah /ˈpɛʦiɑ/ interj. okay
 • pewhi /ˈpɛʍɪ/ n. site
 • pejaw /ˈpɛʤɔ/ n. employee
 • pejē /ˈpɛʤi/ n. string
 • pezhe /ˈpɛʒɛ/ n. continuity
 • peza /ˈpɛzæ/ n. palace
 • pechē /ˈpɛʧi/ n. sewer
 • peūē /ˈpɛvi/ n. beer
 • peþa /ˈpɛðæ/ v. try (attempt), attempt
 • pë /pə/ adj. shiny
 • pëbatuh /ˈpəbætʌh/ n. plain
 • pëdu /ˈpədʌ/ n. cowl
 • pëdaw /ˈpədɔ/ n. price, fee, value
 • pëdoi /ˈpədoɪ/ n. life (soul), soul
 • pëka /ˈpəkæ/ n. barrel, cylinder
 • pëkah /ˈpəkɑ/ n. shake
 • pëkaqoony /ˈpəkæk͡wuɲ/ n. open
 • pëli /ˈpəlɪ/ n. thunder
 • pëloi /ˈpəloɪ/ adj. left
 • pëmoo /ˈpəmu/ conj. meanwhile
 • pënya /ˈpəɲæ/ n. mat
 • pënya /ˈpəɲæ/ part. undefined
 • pëstaw /ˈpəs͡tɔ/ n. glove
 • pëstükez /ˈpəs͡tʊkɛz/ n. pocket
 • pësoo /ˈpəsu/ n. tire
 • pëtse /ˈpəʦɛ/ n. plant cure
 • pëtru /ˈpət͡ɹʌ/ n. tablet, slab, brick
 • pëwhoo /ˈpəʍu/ art. the
 • pëzaw /ˈpəzɔ/ n. sweater
 • pëchoi /ˈpəʧoɪ/ n. moment
 • pëūaw /ˈpəvɔ/ n. brunch
 • pëxēa /ˈpək͡siɑ/ adj. N.P.P
 • pëyē /ˈpəji/ n. expect
 • pē /pi/ n. quantity
 • pēba /ˈpibæ/ n. expensiveness
 • pēbē /ˈpibi/ n. triangle
 • pēfa /ˈpifæ/ n. weak
 • pēhaw /ˈpihɔ/ n. mediation
 • pēnyoi /ˈpiɲoɪ/ adj. true, pure, wholesome
 • pēpaw /ˈpipɔ/ n. cleanness
 • pēpelkēn͡d /ˈpipɛlkin͡d/ n. race, ethnicity
 • pēpē /ˈpipi/ v. inhabit
 • pēshoi /ˈpiʃoɪ/ n. click
 • pēsü /ˈpisʊ/ n. census
 • pētse /ˈpiʦɛ/ n. riding jacket
 • pētēbē /ˈpitibi/ n. god
 • pētēbē /ˈpitibi/ n. deity
 • pētēbē /ˈpitibi/ n. goddess
 • pētēbē /ˈpitibi/ n. world spirit, ptb
 • pēju /ˈpiʤʌ/ n. soliloquy
 • pēchēah /ˈpiʧiɑ/ n. capsule, tablet
 • pēqaw /ˈpik͡wɔ/ n. upper leg
 • pēqe /ˈpik͡wɛ/ adj. aroused (sexually)
 • pēūë /ˈpivə/ n. tie
 • pēþa /ˈpiðæ/ part. undefined
 • pēþē /ˈpiði/ n. hat
 • pēþoo /ˈpiðu/ n. resentment
 • powtāt /ˈpaʊˌteɪt/ adj. CMPR.G.S.M
 • poo /pu/ n. father
 • poo /pu/ adj. CMPR.L.ATTR.S
 • poo /pu/ adj. CMPR.L.ATTR.S
 • poo /pu/ pron. B.A.INDEF
 • poodi /ˈpudɪ/ adj. honest, sincere, earnest
 • poodoi /ˈpudoɪ/ n. teapot
 • poofē /ˈpufi/ n. must
 • poohü /ˈpuhʊ/ n. corn
 • poongēah /ˈpuŋiɑ/ n. eagerness
 • poonthoi /ˈpun͡θoɪ/ n. now
 • poothē /ˈpuθi/ n. congress
 • poothēah /ˈpuθiɑ/ n. sophistry
 • pootu /ˈputʌ/ n. anxiety
 • poojoo /ˈpuʤu/ n. signs, omens, portents
 • pooxoi /ˈpuk͡soɪ/ n. terrible
 • pooyaw /ˈpujɔ/ v. glide, slip
 • poübeit /ˈpoʊˌbeɪt/ n. tomorrow
 • poükaüþ /ˈpoʊˌkaʊð/ n. card, playing
 • poükoüt /ˈpoʊˌkoʊt/ v. crawl
 • poülooth /ˈpoʊluθ/ n. gentry
 • poünawny /ˈpoʊnɔɲ/ v. improve, enhance
 • poünëzh /ˈpoʊnəʒ/ adj. selfish
 • poüstawiny /ˈpoʊs͡tˌɔɪɲ/ n. label, tag
 • poüsēt /ˈpoʊsit/ n. ogre
 • poüsēj /ˈpoʊsiʤ/ n. muscle
 • poütoüp /ˈpoʊˌtoʊp/ n. driver
 • poütrēj /ˈpoʊt͡ɹiʤ/ n. orangeness
 • poüūit /ˈpoʊvɪt/ v. moan
 • poüūahp /ˈpoʊvɑp/ n. good
 • poüyawq /ˈpoʊjɔk͡w/ n. lever, pedal, trigger
 • pōstõk /ˈpoʊs͡tˌɔɪk/ interj. S.P.F
 • prik /pɹɪk/ adj. prick, slur
 • pü /pʊ/ pron. everyone
 • pübu /ˈpʊbʌ/ n. chaos
 • püdēah /ˈpʊdiɑ/ n. senator
 • püfoi /ˈpʊfoɪ/ n. sixness
 • pühu /ˈpʊhʌ/ adj. premier
 • pühü /ˈpʊhʊ/ n. explosive noise
 • pükü /ˈpʊkʊ/ n. chard
 • püle /ˈpʊlɛ/ adv. away
 • pümoi /ˈpʊmoɪ/ adj. calm, patient
 • püpe /ˈpʊpɛ/ adv. ago
 • püpë /ˈpʊpə/ n. individual
 • püstübul /ˈpʊs͡tʊbʌl/ n. direction
 • püsaw /ˈpʊsɔ/ v. drift
 • pütsēah /ˈpʊʦiɑ/ n. turtle
 • püte /ˈpʊtɛ/ v. recommend, advise, suggest
 • pütru /ˈpʊt͡ɹʌ/ n. similarity
 • püjü /ˈpʊʤʊ/ adj. suspicious
 • püchēa /ˈpʊʧiɑ/ adj. SUP.G.PRED.S
 • püchēa /ˈpʊʧiɑ/ adj. SUP.G.PRED.S
 • püchēah /ˈpʊʧiɑ/ n. skeleton
 • püqa /ˈpʊk͡wæ/ n. pain
 • püþü /ˈpʊðʊ/ v. murmur
 • sibōlfin /ˈsɪboˌʊlfɪn/ n. imperial
 • sibōla /ˈsɪboˌʊlæ/ n. sibola
 • sidawjahshoony /ˈsɪdɔˌʤɑʃuɲ/ v. discover
 • sifiping /ˈsɪfɪpɪŋ/ n. saucepan
 • sihēah /ˈsɪhiɑ/ n. sprite
 • siku /ˈsɪkʌ/ n. benefice
 • siks /sɪks/ num. six
 • siksing /ˈsɪksɪŋ/ num. sixth
 • siksith /ˈsɪksɪθ/ num. hex-
 • sikstin /ˈsɪkstɪn/ num. sixty
 • sikaich /ˈsɪkaɪʧ/ v. retreat
 • sikëtset /ˈsɪkəʦɛt/ n. temperature
 • siloonis /ˈsɪlunɪs/ n. hag (mean old woman)
 • simidoony /ˈsɪmɪduɲ/ n. whisker
 • simōi /ˈsɪmoɪ/ pron. B.NN.DEF
 • sinaüb /ˈsɪnaʊb/ adv. etcetera
 • sinyooleth /ˈsɪɲulɛθ/ v. reconcile
 • sipejir /ˈsɪpɛʤɪɹ/ n. joining
 • sipükün /ˈsɪpʊkʊn/ n. militia
 • sitse /ˈsɪʦɛ/ n. guide
 • sitawzüh /ˈsɪtɔzʊh/ n. tin
 • sitejunyul /ˈsɪtɛˌʤʌɲʌl/ n. plan
 • sitē /ˈsɪti/ n. city
 • siwooshëd /ˈsɪwuʃəd/ v. sweep
 • sijaüst /ˈsɪʤaʊs͡t/ n. independence
 • sije /ˈsɪʤɛ/ v. obey
 • sijēkin /ˈsɪʤikɪn/ det. WHICH.WHO
 • sizhawiþ /ˈsɪʒɔɪð/ n. strange
 • sichēa /ˈsɪʧiɑ/ det. D.E.D
 • siqaid /ˈsɪk͡waɪd/ n. curled hair c
 • siyēah /ˈsɪjiɑ/ n. unimportance
 • shi /ʃɪ/ n. minerals
 • shibajüm /ˈʃɪbæʤʊm/ n. dry
 • shikawchooū /ˈʃɪkɔʧuv/ n. vocabulary
 • shilēng /ˈʃɪliŋ/ n. silver piece, western
 • shinu /ˈʃɪnʌ/ n. improbability
 • shipisath /ˈʃɪpɪsæθ/ n. energy
 • shipootroosh /ˈʃɪput͡ɹuʃ/ n. irony
 • shistoostahy /ˈʃɪs͡tus͡tɑj/ n. necessary
 • shit /ʃɪt/ interj. shit, vulgar
 • shitin /ˈʃɪtɪn/ num. trillion
 • shitsuzhuz /ˈʃɪʦʌʒʌz/ n. precursor
 • shitse /ˈʃɪʦɛ/ n. gravel
 • shiqaküx /ˈʃɪk͡wækʊk͡s/ n. rodent
 • shu /ʃʌ/ n. skeptic
 • shu /ʃʌ/ art. a
 • shudethaws /ˈʃʌdɛθɔs/ n. respect
 • shufooqahn /ˈʃʌfuk͡wɑn/ v. hope, wish, crave
 • shuhahluf /ˈʃʌhɑlʌf/ pron. B.E.DEF
 • shukawlawk /ˈʃʌkɔlɔk/ det. that
 • shunëþeny /ˈʃʌnəðɛɲ/ n. owl
 • shunyëmüy /ˈʃʌɲəmʊj/ n. perpetuity
 • shutrootsawn /ˈʃʌt͡ɹuʦɔn/ n. through glass
 • shutroozhüf /ˈʃʌt͡ɹuʒʊf/ n. distraction
 • shuqoochëz /ˈʃʌk͡wuʧəz/ n. period (time)
 • shuþējawl /ˈʃʌðiʤɔl/ n. draft
 • sha /ʃæ/ n. costlessness
 • shadōfel /ˈʃædoˌʊfɛl/ n. shadowfell (plane)
 • shaifēd /ˈʃaɪfid/ adj. friendly
 • shaisaüp /ˈʃaɪˌsaʊp/ n. lyrics
 • shaizahw /ˈʃaɪzɑw/ n. guardian
 • shaiūeiþ /ˈʃaɪˌveɪð/ n. motivation
 • shaiyak /ˈʃaɪjæk/ adj. wild
 • shaiþoüp /ˈʃaɪˌðoʊp/ n. lamb
 • shafētsën /ˈʃæfiʦən/ n. gravity
 • shah /ʃɑ/ n. formal hat
 • shahbëpan /ˈʃɑbəpæn/ n. cry, call, shout
 • shahda /ˈʃɑdæ/ adj. great (excellent), awesome
 • shahdēchar /ˈʃɑdiʧæɹ/ pron. B.S.DEF
 • shahfa /ˈʃɑfæ/ v. need (require), need (lack)
 • shahketrüf /ˈʃɑkɛt͡ɹʊf/ n. dishonesty
 • shahmuzhax /ˈʃɑmʌʒæk͡s/ n. taste, nibble
 • shahmaw /ˈʃɑmɔ/ v. wipe
 • shahniyēr /ˈʃɑnɪjiɹ/ v. explain, excuse, vindicate
 • shahnüqahng /ˈʃɑnʊk͡wɑŋ/ n. strictness
 • shahnyënyung /ˈʃɑɲəɲʌŋ/ n. ammunition
 • shahtoozah /ˈʃɑtuzæh/ n. hole
 • shahjēchēm /ˈʃɑʤiʧim/ adj. backward
 • shahqütez /ˈʃɑk͡wʊtɛz/ n. comparison
 • shahūish /ˈʃɑvɪʃ/ n. dictionary
 • shahūawstal /ˈʃɑvɔs͡tæl/ n. discontinuity
 • shahyijoong /ˈʃɑjɪʤuŋ/ part. undefined
 • shakülahts /ˈʃækʊlɑʦ/ n. page
 • shalēkum /ˈʃælikʌm/ n. insurance
 • shamuūawlyah /ˈʃæmʌˌvɔljɑ/ n. fascism
 • shanyawzün /ˈʃæɲɔzʊn/ n. puzzle, mystery
 • shanyeshuf /ˈʃæɲɛʃʌf/ n. early
 • shapathil /ˈʃæpæθɪl/ adj. dirty
 • shashaw /ˈʃæʃɔ/ n. hour
 • shashēah /ˈʃæʃiɑ/ n. rod
 • shastënyoom /ˈʃæs͡təɲum/ det. H.M.D
 • shatsinyahs /ˈʃæʦɪɲɑs/ n. immoderation
 • shataw /ˈʃætɔ/ n. swens
 • shatawhif /ˈʃætɔhɪf/ n. self
 • shawdëwhahk /ˈʃɔdəʍɑk/ n. fool
 • shawi /ˈʃɔɪ/ n. fish
 • shawihaüp /ˈʃɔɪˌhaʊp/ adj. temporary, brief
 • shawimaich /ˈʃɔɪˌmaɪʧ/ n. couple
 • shawimoony /ˈʃɔɪmuɲ/ n. dungeon, labyrinth, ruins, delving
 • shawinaizh /ˈʃɔɪˌnaɪʒ/ n. undertaking
 • shawinaüth /ˈʃɔɪˌnaʊθ/ n. hard
 • shawinyainy /ˈʃɔɪˌɲaɪɲ/ conj. either
 • shawinyaüj /ˈʃɔɪˌɲaʊʤ/ v. chat
 • shawiwhait /ˈʃɔɪˌʍaɪt/ conj. else
 • shawizeib /ˈʃɔɪˌzeɪb/ n. ambassador
 • shawiūeid /ˈʃɔɪˌveɪd/ n. crate
 • shawfa /ˈʃɔfæ/ v. pose
 • shawluwhahng /ˈʃɔlʌʍɑŋ/ adj. free, wild
 • shawloomētr /ˈʃɔlumit͡ɹ/ v. forge
 • shawmëkoos /ˈʃɔməkus/ n. massage
 • shawnyeshësh /ˈʃɔɲɛʃəʃ/ n. earthquake
 • shawpekēū /ˈʃɔpɛkiv/ n. inelegance
 • shawpëtoong /ˈʃɔpətuŋ/ adj. broken
 • shawstunyis /ˈʃɔs͡tʌɲɪs/ n. doubleness
 • shawste /ˈʃɔs͡tɛ/ n. product (item made)
 • shawse /ˈʃɔsɛ/ n. province
 • shawthēah /ˈʃɔθiɑ/ conj. though
 • shawtoohah /ˈʃɔtuhæh/ n. castoffs, tatters
 • shawqikaf /ˈʃɔk͡wɪkæf/ n. mattress, cushion
 • shaühawþ /ˈʃaʊhɔð/ n. tabard
 • shaülewh /ˈʃaʊlɛʍ/ n. chick (girl)
 • shaünyeits /ˈʃaʊˌɲeɪʦ/ n. orchard
 • shaüsach /ˈʃaʊsæʧ/ n. disease, illness
 • shaüsoüts /ˈʃaʊˌsoʊʦ/ n. electric
 • shaüjaiq /ˈʃaʊˌʤaɪk͡w/ n. resistance
 • shaücheid /ˈʃaʊˌʧeɪd/ v. advocate
 • shaūeūooū /ˈʃævɛvuv/ n. hearth
 • shāyahts /ˈʃeɪjɑʦ/ det. P.M.D
 • she /ʃɛ/ v. fill
 • she /ʃɛ/ pron. you, yours
 • shei /ˈʃeɪ/ n. stall, kiosk
 • sheihoost /ˈʃeɪhus͡t/ n. double
 • sheimoüst /ˈʃeɪˌmoʊs͡t/ n. changing of mind
 • sheinawist /ˈʃeɪˌnɔɪs͡t/ n. clerk, scribe
 • sheichoüwh /ˈʃeɪˌʧoʊʍ/ n. newness
 • sheiūüst /ˈʃeɪvʊs͡t/ n. present
 • sheiþeit /ˈʃeɪˌðeɪt/ n. parsimony
 • shekēūēz /ˈʃɛkiviz/ n. tattoo
 • shepewhan /ˈʃɛpɛʍæn/ n. tactic
 • shesta /ˈʃɛs͡tæ/ n. slip
 • shestawmëm /ˈʃɛs͡tɔməm/ n. sling
 • shestemahx /ˈʃɛs͡tɛmɑk͡s/ n. pleasure
 • shestenyük /ˈʃɛs͡tɛɲʊk/ n. flake
 • shestēnyooy /ˈʃɛs͡tiɲuj/ n. pie
 • shetsa /ˈʃɛʦæ/ pron. you, yours
 • shetsaw /ˈʃɛʦɔ/ n. spelling (words)
 • shete /ˈʃɛtɛ/ v. compare, contrast
 • shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/ det. a, some
 • shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/ det. a, some
 • shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/ det. a, some
 • shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/ det. a, some
 • shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/ det. a, some
 • shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/ det. a, some
 • shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/ det. a, some
 • shetrekawn /ˈʃɛt͡ɹɛkɔn/ det. a, some
 • shezhawzhahū /ˈʃɛʒɔʒɑv/ adj. boring
 • sheqe /ˈʃɛk͡wɛ/ n. concealment
 • sheqetsel /ˈʃɛk͡wɛʦɛl/ n. integration
 • sheū /ʃɛv/ pron. you, yours
 • shexēah /ˈʃɛk͡siɑ/ n. germ, bacteria
 • sheyenix /ˈʃɛjɛnɪk͡s/ v. cure
 • shë /ʃə/ n. rancher
 • shëbēsheny /ˈʃəbiʃɛɲ/ n. channel
 • shëhēþēs /ˈʃəhiðis/ n. kid (animal)
 • shëlëtrahf /ˈʃələt͡ɹɑf/ n. sock
 • shëmabahf /ˈʃəmæbɑf/ n. collagen
 • shënidur /ˈʃənɪdʌɹ/ adj. hot, hot (attractive)
 • shëna /ˈʃənæ/ n. satiety
 • shënētsuz /ˈʃəniʦʌz/ det. S.D.D
 • shënētsuz /ˈʃəniʦʌz/ det. S.D.D
 • shënētsuz /ˈʃəniʦʌz/ det. S.D.D
 • shënētsuz /ˈʃəniʦʌz/ det. S.D.D
 • shëpüwēy /ˈʃəpʊwij/ adj. CMPR.L.PRED.M
 • shëjoi /ˈʃəʤoɪ/ n. thought
 • shëqezuh /ˈʃək͡wɛzʌh/ n. apple
 • shëūa /ˈʃəvæ/ n. riot
 • shëūësëm /ˈʃəvəsəm/ n. ferry
 • shëūēdahsh /ˈʃəvidɑʃ/ adj. vibrant
 • shē /ʃi/ prep. down
 • shēbējawū /ˈʃibiʤɔv/ n. attack
 • shēbüshunth /ˈʃibʊʃʌn͡θ/ n. armory
 • shēdinyën /ˈʃidɪɲən/ v. desert
 • shēdahzēr /ˈʃidɑziɹ/ v. watch, look, monitor, spectate
 • shēfooþēs /ˈʃifuðis/ n. glasses
 • shēhoobawtr /ˈʃihubɔt͡ɹ/ n. celebrity
 • shēmu /ˈʃimʌ/ adj. SUP.L.ATTR.S
 • shēmu /ˈʃimʌ/ adj. SUP.L.ATTR.S
 • shēnutrawch /ˈʃinʌt͡ɹɔʧ/ n. disproof
 • shēpu /ˈʃipʌ/ n. soup
 • shēpejooz /ˈʃipɛʤuz/ n. child (young human being), child (son or daughter of any age)
 • shēshu /ˈʃiʃʌ/ n. destruction
 • shēstooūüng /ˈʃis͡tuvʊŋ/ n. strap
 • shētrübuū /ˈʃit͡ɹʊbʌv/ n. coat
 • shēzatif /ˈʃizætɪf/ n. nonuniformity
 • shēah /ˈʃiɑ/ n. gingham
 • shēchanyēk /ˈʃiʧæɲik/ v. pollute, contaminate
 • shēya /ˈʃijæ/ v. chop, slash
 • shoi /ˈʃoɪ/ n. record (written account)
 • showyīsh /ˈʃaʊˌjaɪʃ/ pron. O.A.INDEF
 • showþōp /ˈʃaʊˌðoʊp/ adj. SUP.G.P.P
 • shoobu /ˈʃubʌ/ adj. arrogant
 • shoobukür /ˈʃubʌkʊɹ/ n. museum
 • shoobahzëny /ˈʃubɑzəɲ/ det. the
 • shoobahzëny /ˈʃubɑzəɲ/ det. the
 • shoobahzëny /ˈʃubɑzəɲ/ det. the
 • shoohadet /ˈʃuhædɛt/ n. spot
 • shooküzëtr /ˈʃukʊzət͡ɹ/ adj. technological
 • shoomahwawy /ˈʃumɑwɔj/ n. desert
 • shoomētsun /ˈʃumiʦʌn/ n. brook
 • shoonyoi /ˈʃuɲoɪ/ n. physic
 • shoothawhash /ˈʃuθæʍæʃ/ n. shape
 • shoowa /ˈʃuwæ/ n. card
 • shoojuthooch /ˈʃuʤʌθuʧ/ n. starch
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shoozahsawū /ˈʃuzɑsɔv/ det. the
 • shooūëthoos /ˈʃuvəθus/ n. fruit
 • shooyünyer /ˈʃujʊɲɛɹ/ n. tape
 • shoü /ˈʃoʊ/ adj. dark
 • shoümoüq /ˈʃoʊˌmoʊk͡w/ n. row
 • shoütreish /ˈʃoʊt͡ɹˌeɪʃ/ n. hairlessness, baldness
 • shoüzhoüp /ˈʃoʊˌʒoʊp/ n. clockwork, apparatus, fixture
 • shoüzeþ /ˈʃoʊzɛð/ v. hit, slap, collide
 • shoüzoüch /ˈʃoʊˌzoʊʧ/ n. schedule
 • shoüchawib /ˈʃoʊˌʧɔɪb/ n. laugh
 • shoüþaüd /ˈʃoʊˌðaʊd/ n. lymph
 • shõnowþ /ˈʃɔɪˌnaʊð/ det. HOW.WHOM.WHETHER
 • shõzhõþ /ˈʃɔɪˌʒɔɪð/ det. their
 • shōzowq /ˈʃoʊˌzaʊk͡w/ pron. H.NN.DEF
 • shrīn /ˈʃɹaɪn/ n. chapel, shrine
 • shrīn /ˈʃɹaɪn/ n. shrine, proper
 • shrīnikaw /ˈʃɹaɪˌnɪkɔ/ n. shrine, house
 • shrīnikē /ˈʃɹaɪˌnɪki/ n. shrine, roadside
 • shrīnwah͡rd /ˈʃɹaɪnwɑ͡ɹd/ n. shrineward
 • shrīnwah͡rd /ˈʃɹaɪnwɑ͡ɹd/ n. shrinewarden
 • shü /ʃʊ/ n. obey
 • shübiwhin /ˈʃʊbɪʍɪn/ n. negation, denial
 • shüdutsunth /ˈʃʊdʌʦʌn͡θ/ n. army
 • shüketahm /ˈʃʊkɛtɑm/ n. climb
 • shülazhung /ˈʃʊlæʒʌŋ/ n. carrot
 • shünëzawh /ˈʃʊnəzɔh/ adj. SUP.G.S.C
 • shüpaw /ˈʃʊpɔ/ n. hierarchy
 • shüpoozhüf /ˈʃʊpuʒʊf/ n. resonance
 • shütsu /ˈʃʊʦʌ/ n. amidst
 • shütsaw /ˈʃʊʦɔ/ n. coffin
 • shütrawsawh /ˈʃʊt͡ɹɔsɔh/ n. elevation
 • shüjoothesh /ˈʃʊʤuθɛʃ/ n. hoax
 • shüzhahjüf /ˈʃʊʒɑʤʊf/ v. light
 • shüþoi /ˈʃʊðoɪ/ adj. fashionable
 • su /sʌ/ v. bow
 • subaiwh /ˈsʌbaɪʍ/ n. invisibility
 • subüyēr /ˈsʌbʊjiɹ/ n. tomb
 • sukoüb /ˈsʌkoʊb/ n. test
 • sumdë /ˈsʌmdə/ n. solstice, summer, holy day
 • sungaw /ˈsʌŋɔ/ n. gossamer
 • sunyeqütr /ˈsʌɲɛk͡wʊt͡ɹ/ n. flame
 • sustawwoofētr /ˈsʌs͡tɔˌwufit͡ɹ/ n. inaction
 • sustëzahn /ˈsʌs͡təzɑn/ n. disapproval
 • sutrizhawny /ˈsʌt͡ɹɪʒɔɲ/ n. ground
 • suwaüts /ˈsʌwaʊʦ/ v. retire
 • suwēūahd /ˈsʌwivɑd/ n. stridency
 • suzhawij /ˈsʌʒɔɪʤ/ n. chime
 • suzhülüts /ˈsʌʒʊlʊʦ/ n. classification
 • suqainy /ˈsʌk͡waɪɲ/ adv. clearly
 • suūawzhan /ˈsʌvɔʒæn/ n. pet
 • suūüsux /ˈsʌvʊsʌk͡s/ n. fund
 • spē /spi/ n. spy
 • sprēdë /ˈspɹidə/ n. equinox, spring, holy day
 • stidē /ˈs͡tɪdi/ n. suddenly
 • stikēah /ˈs͡tɪkiɑ/ n. insufficiency
 • stiküqit /ˈs͡tɪkʊk͡wɪt/ n. overestimation
 • stitetoots /ˈs͡tɪtɛtuʦ/ adj. pretty
 • stitëstēn /ˈs͡tɪtəs͡tin/ n. hag (old woman)
 • stize /ˈs͡tɪzɛ/ v. reserve
 • stirēah /ˈs͡tɪɹiɑ/ v. assume, presume
 • stixoi /ˈs͡tɪk͡soɪ/ v. wonder
 • stiþü /ˈs͡tɪðʊ/ n. visit
 • studahkahn /ˈs͡tʌdɑkɑn/ n. snake
 • studawkës /ˈs͡tʌdɔkəs/ n. imperfection
 • stumu /ˈs͡tʌmʌ/ n. theory, supposition
 • stupikëū /ˈs͡tʌpɪkəv/ n. hosier
 • stupe /ˈs͡tʌpɛ/ v. know (a fact), know (be acquainted with)
 • stustadüf /ˈs͡tʌs͡tædʊf/ n. inexcitability
 • stustaw /ˈs͡tʌs͡tɔ/ n. seed
 • stutha /ˈs͡tʌθæ/ n. substantiality
 • stutu /ˈs͡tʌtʌ/ n. wind’s day
 • stutaw /ˈs͡tʌtɔ/ n. vampire
 • stutüpëy /ˈs͡tʌtʊpəj/ n. smile
 • stuwha /ˈs͡tʌʍæ/ n. bed
 • stuzēah /ˈs͡tʌziɑ/ n. course
 • stuchēah /ˈs͡tʌʧiɑ/ n. composite, hybrid
 • stuyoo /ˈs͡tʌju/ n. genitals receptive
 • sta /s͡tæ/ n. area
 • stabestütr /ˈs͡tæbɛs͡tʊt͡ɹ/ n. pendency
 • stabēah /ˈs͡tæbiɑ/ n. lot
 • stadawbëx /ˈs͡tædɔbək͡s/ n. realize
 • stai /ˈs͡taɪ/ n. inn, lodge
 • staiboüny /ˈs͡taɪˌboʊɲ/ n. velvet
 • staihut /ˈs͡taɪhʌt/ n. garden
 • staiqaid /ˈs͡taɪk͡wˌaɪd/ conj. also
 • staiyood /ˈs͡taɪjud/ v. sob
 • stahbēah /ˈs͡tɑbiɑ/ n. race (ethnicity), ethnicity
 • stahdah /ˈs͡tɑdɑ/ v. dive, plant
 • stahdaw /ˈs͡tɑdɔ/ n. darling
 • stahlë /ˈs͡tɑlə/ v. go down, descend
 • stahma /ˈs͡tɑmæ/ v. strive
 • stahnu /ˈs͡tɑnʌ/ n. sorry
 • stahnthēah /ˈs͡tɑn͡θiɑ/ n. receive
 • stahthē /ˈs͡tɑθi/ n. wavy hair a
 • stahtoi /ˈs͡tɑtoɪ/ n. serve
 • stahwhē /ˈs͡tɑʍi/ adj. necessary
 • stakoi /ˈs͡tækoɪ/ n. legal
 • stanēah /ˈs͡tæniɑ/ n. cube
 • stapapit /ˈs͡tæpæpɪt/ n. periodical
 • stashaw /ˈs͡tæʃɔ/ n. private
 • stastēsted /ˈs͡tæs͡tis͡tɛd/ n. boasting
 • stathi /ˈs͡tæθɪ/ n. picture
 • statoo /ˈs͡tætu/ n. campaign
 • stawdatoon /ˈs͡tɔdætun/ v. coach
 • stawdēah /ˈs͡tɔdiɑ/ n. breast, mammary
 • stawi /ˈs͡tɔɪ/ n. skill
 • stawinep /ˈs͡tɔɪnɛp/ n. crest, feather
 • stawipaip /ˈs͡tɔɪˌpaɪp/ n. arrogance
 • stawistaizh /ˈs͡tɔɪs͡tˌaɪʒ/ n. victory
 • stawistaüch /ˈs͡tɔɪs͡tˌaʊʧ/ v. sponsor
 • stawiqaüny /ˈs͡tɔɪk͡wˌaʊɲ/ n. clearly
 • stawiūaw /ˈs͡tɔɪvæw/ n. trader
 • stawiyets /ˈs͡tɔɪjɛʦ/ interj. no
 • stawnēah /ˈs͡tɔniɑ/ n. semiliquidity
 • stawsu /ˈs͡tɔsʌ/ n. psionic
 • stawtepoots /ˈs͡tɔtɛpuʦ/ det. HOW.WHOSE.WHETHER
 • stawzhaw /ˈs͡tɔʒɔ/ n. church
 • stawa /ˈs͡tæwæ/ n. sponge
 • stawche /ˈs͡tɔʧɛ/ n. oyster
 • stawoo /ˈs͡tæwu/ n. nativeness
 • stawþe /ˈs͡tɔðɛ/ v. bow (greet)
 • stazhoi /ˈs͡tæʒoɪ/ v. check, confirm
 • staze /ˈs͡tæzɛ/ n. opposition
 • staübeiþ /ˈs͡taʊˌbeɪð/ n. relief
 • staütaüp /ˈs͡taʊˌtaʊp/ n. jealousy
 • staüqeiny /ˈs͡taʊk͡wˌeɪɲ/ v. roar
 • ste /s͡tɛ/ v. respond, answer, reply
 • stebi /ˈs͡tɛbɪ/ det. this
 • stebibuf /ˈs͡tɛbɪbʌf/ n. mill
 • stedekim /ˈs͡tɛdɛkɪm/ n. workplace
 • stedēng /ˈs͡tɛdiŋ/ n. steading
 • stei /ˈs͡teɪ/ n. bay
 • steistawib /ˈs͡teɪs͡tˌɔɪb/ n. measure
 • steisahq /ˈs͡teɪsɑk͡w/ n. student
 • steisëd /ˈs͡teɪsəd/ adv. less
 • steisooq /ˈs͡teɪsuk͡w/ prep. later
 • steitawip /ˈs͡teɪˌtɔɪp/ n. outside
 • steizub /ˈs͡teɪzʌb/ n. opaqueness
 • steizat /ˈs͡teɪzæt/ conj. although
 • steiyēw /ˈs͡teɪjiw/ n. clear
 • stelë /ˈs͡tɛlə/ v. emit, discharge
 • stemi /ˈs͡tɛmɪ/ n. empty
 • stenyu /ˈs͡tɛɲʌ/ prep. except
 • stepaw /ˈs͡tɛpɔ/ n. incident
 • stestakawsh /ˈs͡tɛs͡tækɔʃ/ pron. S.FORM
 • stetoi /ˈs͡tɛtoɪ/ n. layer
 • steqoobün /ˈs͡tɛk͡wubʊn/ adj. excellent, fantastic, wonderful, fabulous, terrific, superb, amazing
 • stë /s͡tə/ n. horn
 • stëkēah /ˈs͡təkiɑ/ v. attend, date, go out, show up
 • stëkoi /ˈs͡təkoɪ/ v. torture, oppress
 • stëmi /ˈs͡təmɪ/ n. quick
 • stëmēah /ˈs͡təmiɑ/ n. mean, average
 • stënthēah /ˈs͡tən͡θiɑ/ adj. offensive
 • stëshoo /ˈs͡təʃu/ v. merge
 • stëstestüth /ˈs͡təs͡tɛs͡tʊθ/ v. deploy
 • stëtaw /ˈs͡tətɔ/ v. record
 • stëtoi /ˈs͡tətoɪ/ n. prose
 • stëqa /ˈs͡tək͡wæ/ n. spear
 • stëqëtish /ˈs͡tək͡wətɪʃ/ n. truth
 • stëqüstuh /ˈs͡tək͡wʊs͡tʌh/ adj. empty, vacant, hollow
 • stëxōi /ˈs͡tək͡soɪ/ adj. CMPR.L.ATTR.A
 • stëþa /ˈs͡təðæ/ adj. right (direction)
 • stēdëpeū /ˈs͡tidəpɛv/ n. safe
 • stēfah /ˈs͡tifɑ/ n. venue
 • stēmē /ˈs͡timi/ n. workwear
 • stēqabër /ˈs͡tik͡wæbəɹ/ n. might
 • stēūēah /ˈs͡tiviɑ/ v. fuck (slang)
 • stēyaw /ˈs͡tijɔ/ adj. light (weight), fragile
 • stēyē /ˈs͡tiji/ n. wall
 • stī /ˈs͡taɪ/ pron. K.NN.DEF
 • stī /ˈs͡taɪ/ pron. K.NN.DEF
 • stoo /s͡tu/ v. hunt
 • stoodibis /ˈs͡tudɪbɪs/ v. spread
 • stoofaw /ˈs͡tufɔ/ n. bar
 • stoohoi /ˈs͡tuhoɪ/ n. goat
 • stoonye /ˈs͡tuɲɛ/ n. disagreement
 • stoopahstuch /ˈs͡tupɑs͡tʌʧ/ v. vary
 • stootre /ˈs͡tut͡ɹɛ/ v. call (refer to by name), name
 • stooþe /ˈs͡tuðɛ/ n. nephew
 • stoü /ˈs͡toʊ/ n. event
 • stoübaüp /ˈs͡toʊˌbaʊp/ n. assassin
 • stoühēzh /ˈs͡toʊhiʒ/ n. criteria
 • stoümany /ˈs͡toʊmæɲ/ n. pasture
 • stoünyoop /ˈs͡toʊɲup/ n. dimness
 • stoüpaüts /ˈs͡toʊˌpaʊʦ/ n. footprint
 • stoüpoüt /ˈs͡toʊˌpoʊt/ n. intuition
 • stoüqaüw /ˈs͡toʊk͡wˌaʊw/ n. scale, fishy
 • stüdëboox /ˈs͡tʊdəbuk͡s/ v. assemble
 • stüka /ˈs͡tʊkæ/ n. bowl
 • stünyēah /ˈs͡tʊɲiɑ/ n. paste
 • stüwe /ˈs͡tʊwɛ/ n. drain
 • stüwē /ˈs͡tʊwi/ n. window
 • s͡kīstah͡r /ˈs͡kaɪs͡tɑ͡ɹ/ n. moon
 • s͡pawt /s͡pɔt/ n. camp
 • s͡prīfin /ˈs͡pɹaɪfɪn/ n. spright
 • sailaiþ /ˈsaɪˌlaɪð/ n. lung
 • sailawzh /ˈsaɪlɔʒ/ n. bruise
 • sainēst /ˈsaɪnis͡t/ n. core
 • saisaht /ˈsaɪsɑt/ n. example
 • saitrawiq /ˈsaɪt͡ɹˌɔɪk͡w/ n. look
 • saizeip /ˈsaɪˌzeɪp/ v. stalk
 • safuhahx /ˈsæfʌhɑk͡s/ adj. coherent
 • safüzhahl /ˈsæfʊʒɑl/ n. gossip
 • sah /sɑ/ conj. or
 • sahboonyawū /ˈsɑbuɲɔv/ pron. that
 • sahdishuzhës /ˈsɑdɪˌʃʌʒəs/ n. join
 • sahdawip /ˈsɑdɔɪp/ conj. whether
 • sahhoopēn /ˈsɑhupin/ n. dispersion
 • sahkaij /ˈsɑkaɪʤ/ n. capsule, tablet
 • sahlawizh /ˈsɑlɔɪʒ/ n. brush (for hair)
 • sahsu /ˈsɑsʌ/ v. define
 • sahstahqix /ˈsɑs͡tɑk͡wɪk͡s/ n. common, typical, ordinary, everyday, average, normal
 • sahstathahs /ˈsɑs͡tæθɑs/ pron. anything
 • sahtristiny /ˈsɑt͡ɹɪs͡tɪɲ/ n. boundary, perimeter
 • sahwüþech /ˈsɑwʊðɛʧ/ n. glass
 • sahþu /ˈsɑðʌ/ adj. serial
 • sakaw /ˈsækɔ/ n. end
 • saküþahtsëz /ˈsækʊˌðɑʦəz/ n. prophet
 • samoosën /ˈsæmusən/ n. remind
 • samütits /ˈsæmʊtɪʦ/ adj. silent
 • sanyu /ˈsæɲʌ/ v. change, vary
 • sapëwhayooz /ˈsæpəˌʍæjuz/ n. wise saying
 • sasihing /ˈsæsɪhɪŋ/ n. humility
 • satsahlus /ˈsæʦɑlʌs/ n. liquor
 • sawi /ˈsɔɪ/ n. authority
 • sawileid /ˈsɔɪˌleɪd/ conj. nonetheless
 • sawfawkawy /ˈsɔfɔkɔj/ n. lamentation
 • sawmabem /ˈsɔmæbɛm/ n. game
 • sawmoi /ˈsɔmoɪ/ n. parcel, package, bundle
 • sawse /ˈsɔsɛ/ n. tool
 • sawthēqēy /ˈsɔθik͡wij/ n. rival
 • sawtsiqahn /ˈsɔʦɪk͡wɑn/ n. debt
 • sawtoowhüny /ˈsɔtuʍʊɲ/ n. cat
 • sawtruzēū /ˈsɔt͡ɹʌziv/ n. unhealthfulness
 • sawwheiwh /ˈsɔʍeɪʍ/ n. psyche
 • sawwe /ˈsɔwɛ/ n. false
 • sawjilish /ˈsɔʤɪlɪʃ/ n. parallelism
 • sawzaith /ˈsɔzaɪθ/ n. geography
 • sawqawhawtruf /ˈsɔk͡wæˌʍɔt͡ɹʌf/ adj. CMPR.L.P.O
 • sawūrin /ˈsɔvɹɪn/ n. platinum piece, eastern
 • sawþēpēyëy /ˈsɔðiˌpijəj/ v. flick
 • sawþüker /ˈsɔðʊkɛɹ/ n. faintness of sound
 • sajoodünis /ˈsæʤuˌdʊnɪs/ adj. expensive
 • sajüpemef /ˈsæʤʊˌpɛmɛf/ n. chastity
 • saziwhawf /ˈsæzɪʍɔf/ adj. serious, sober
 • sachoi /ˈsæʧoɪ/ n. sad
 • saqëkiy /ˈsæk͡wəkɪj/ n. energy (strength, stamina)
 • saümaüch /ˈsaʊˌmaʊʧ/ n. illness
 • saünyaits /ˈsaʊˌɲaɪʦ/ v. release, let go, let out
 • saüsawwh /ˈsaʊsɔʍ/ n. instinct
 • saüūahp /ˈsaʊvɑp/ n. media
 • saüūēk /ˈsaʊvik/ n. incuriosity
 • saūizhif /ˈsævɪʒɪf/ n. upper arm
 • sayawstooy /ˈsæjɔs͡tuj/ n. skin
 • saþooqēh /ˈsæðuk͡wih/ v. stoke
 • sebaist /ˈsɛbaɪs͡t/ n. facility
 • sebaüzh /ˈsɛbaʊʒ/ prep. via
 • sebayahk /ˈsɛbæjɑk/ n. visibility
 • sedēshëū /ˈsɛdiʃəv/ n. condition, state
 • sei /ˈseɪ/ v. fall, drop, dive, collapse, topple
 • seifeit /ˈseɪˌfeɪt/ v. blame, criticize
 • seimuts /ˈseɪmʌʦ/ n. liberality
 • seiūawish /ˈseɪˌvɔɪʃ/ n. organism
 • sekiwahūahtr /ˈsɛkɪˌwɑvɑt͡ɹ/ n. bunker
 • senyanüū /ˈsɛɲænʊv/ v. join, marry
 • sepilir /ˈsɛpɪlɪɹ/ n. species, kind
 • sepüthēūētr /ˈsɛpʊˌθivit͡ɹ/ v. weigh
 • sestüthuf /ˈsɛs͡tʊθʌf/ n. prince
 • sesahzhul /ˈsɛsɑʒʌl/ v. abolish
 • setse /ˈsɛʦɛ/ n. breast
 • seteij /ˈsɛteɪʤ/ n. jackets
 • setõp /ˈsɛtɔɪp/ pron. B.E.HON
 • sewhawij /ˈsɛʍɔɪʤ/ n. crusade
 • sewhëshax /ˈsɛʍəʃæk͡s/ n. malefactor
 • sezhütēs /ˈsɛʒʊtis/ prep. within
 • seza /ˈsɛzæ/ v. tumble, topple
 • sezawhiz /ˈsɛzɔhɪz/ n. legend
 • sezüpir /ˈsɛzʊpɪɹ/ n. wig, toupee
 • se͡rafin /ˈsɛɹæfɪn/ n. seraph
 • sechaūoot /ˈsɛʧævut/ n. bulb (plant root)
 • seū /sɛv/ num. seven
 • seūing /ˈsɛvɪŋ/ num. seventh
 • seūith /ˈsɛvɪθ/ num. sept-
 • seūtin /ˈsɛvtɪn/ num. seventy
 • seyaūiz /ˈsɛjævɪz/ adj. CMPR.L.PRED.A
 • së /sə/ v. insist, demand, persist
 • sëdëqënth /ˈsədək͡wən͡θ/ v. refuse, veto
 • sëfatüx /ˈsəfætʊk͡s/ n. furrow
 • sëfāsh /ˈsəfeɪʃ/ det. N.D.D
 • sëfāsh /ˈsəfeɪʃ/ det. N.D.D
 • sëkawchēnth /ˈsəkɔʧin͡θ/ n. ears
 • sëkeits /ˈsəkeɪʦ/ n. attention
 • sëkēnyahr /ˈsəkiɲɑɹ/ v. wear, put on
 • sënawip /ˈsənɔɪp/ n. education
 • sëshuqawch /ˈsəʃʌk͡wɔʧ/ n. red
 • sëtsahpahtr /ˈsəʦɑpɑt͡ɹ/ v. invade
 • sëwhihēl /ˈsəʍɪhil/ adj. cruel
 • sëchu /ˈsəʧʌ/ n. desk
 • sëchēhoon /ˈsəʧihun/ v. masturbate
 • sëqutsahjum /ˈsək͡wʌˌʦɑʤʌm/ n. blanket, quilt
 • sëqastoony /ˈsək͡wæs͡tuɲ/ prep. before
 • sē /si/ v. rule
 • sēbahþoomahs /ˈsibɑˌðumɑs/ n. ostentation
 • sēdahster /ˈsidɑs͡tɛɹ/ v. multiply, reproduce
 • sēdenyeshutr /ˈsidɛˌɲɛʃʌt͡ɹ/ n. state, condition
 • sēhëjetr /ˈsihəʤɛt͡ɹ/ n. leniency
 • sēkawip /ˈsikɔɪp/ n. disaster, catastrophe
 • sēmoüj /ˈsimoʊʤ/ n. nightmare
 • sēnahjooh /ˈsinɑʤuh/ n. mineral spring
 • sēnazhüng /ˈsinæʒʊŋ/ v. interrogate
 • sēnyēpëng /ˈsiɲipəŋ/ prep. during
 • sēpinyür /ˈsipɪɲʊɹ/ n. hurt
 • sēstawpawū /ˈsis͡tɔpɔv/ n. movie
 • sēthiūēl /ˈsiθɪvil/ n. poplin
 • sēthawiy /ˈsiθæwɪj/ n. staff
 • sēthoüts /ˈsiθoʊʦ/ n. office
 • sēzhuwhēy /ˈsiʒʌʍij/ n. dew
 • sēzunyuh /ˈsizʌɲʌh/ n. ingratitude
 • sēūaüþ /ˈsivaʊð/ n. paper
 • sīkēpētēbē /ˈsaɪˌkipiˌtibi/ n. world spirit, psycha
 • sīn /ˈsaɪn/ n. past
 • sīens /ˈsaɪɛns/ n. universal laws
 • sowūüd /ˈsaʊvʊd/ part. undefined
 • soolēpuh /ˈsulipʌh/ n. bovine
 • soomoi /ˈsumoɪ/ adj. last (final), last (previous)
 • soonahstawts /ˈsunɑs͡tɔʦ/ n. pirate
 • soostulawsh /ˈsus͡tʌlɔʃ/ n. informality
 • soostookëz /ˈsus͡tukəz/ prep. beyond
 • soostünyahtheny /ˈsus͡tʊˌɲɑθɛɲ/ n. ranger
 • soothaüzh /ˈsuθaʊʒ/ n. theft
 • sootsaiþ /ˈsuʦaɪð/ n. aid
 • sootsekahm /ˈsuʦɛkɑm/ v. direct, conduct
 • sootrooyēm /ˈsut͡ɹujim/ n. bar (pub)
 • soowawtēs /ˈsuwɔtis/ n. hosiery
 • soowēwēf /ˈsuwiwif/ n. trumpet
 • soozēþawū /ˈsuziðɔv/ n. lowness
 • sooqawhëy /ˈsuk͡wæʍəj/ n. syrup
 • sooþawqēūetr /ˈsuðɔk͡wˌivɛt͡ɹ/ n. concern
 • sooþüpaz /ˈsuðʊpæz/ v. accompany
 • soü /ˈsoʊ/ n. pyramid
 • soüfaüw /ˈsoʊˌfaʊw/ n. grade
 • soühoüth /ˈsoʊˌhoʊθ/ n. misuse
 • soüyëzh /ˈsoʊjəʒ/ n. badness
 • sõsīny /ˈsɔɪˌsaɪɲ/ adj. SUP.L.P.S
 • sõsīny /ˈsɔɪˌsaɪɲ/ adj. SUP.L.P.S
 • sōlahng /ˈsoʊlɑŋ/ interj. parting, goodbye
 • sōsesh /ˈsoʊsɛʃ/ adj. SUP.G.PRED.M
 • sü /sʊ/ v. grow up
 • sübēthawh /ˈsʊbiθɔh/ n. carry
 • südawqen /ˈsʊdɔk͡wɛn/ n. claw
 • südekuh /ˈsʊdɛkʌh/ n. credit (fiscal)
 • südüwhiz /ˈsʊdʊʍɪz/ n. mechanics
 • süpazhan /ˈsʊpæʒæn/ n. sheet
 • süpooqany /ˈsʊpuk͡wæɲ/ n. dissuasion
 • süshatriny /ˈsʊʃæt͡ɹɪɲ/ n. human
 • süstaüd /ˈsʊs͡taʊd/ n. date
 • süstoüj /ˈsʊs͡toʊʤ/ n. vacation
 • süthēah /ˈsʊθiɑ/ n. inlet
 • sütëshëwhoom /ˈsʊtəˌʃəʍum/ n. compare
 • süjiqes /ˈsʊʤɪk͡wɛs/ adj. usual
 • süchawtëm /ˈsʊʧɔtəm/ n. light meal
 • süqawits /ˈsʊk͡wɔɪʦ/ v. invest, devote, donate
 • süqüþoof /ˈsʊk͡wʊðuf/ n. front
 • süūaw /ˈsʊvɔ/ v. kill, murder, execute
 • süyu /ˈsʊjʌ/ n. composition
 • tidüpaf /ˈtɪdʊpæf/ n. opportunity
 • tihe /ˈtɪhɛ/ n. veil, chador
 • tihoi /ˈtɪhoɪ/ adv. out
 • tikawtez /ˈtɪkɔtɛz/ n. maximum
 • tikëbin /ˈtɪkəbɪn/ n. kink (sharp twist)
 • timpel /ˈtɪmpɛl/ n. cathedral, temple, church
 • tin /tɪn/ num. ten
 • tinfaw͡r /ˈtɪnfɔ͡ɹ/ num. fourteen
 • tinfīū /ˈtɪnfaɪv/ num. fifteen
 • ting /tɪŋ/ num. tenth
 • tinsiks /ˈtɪnsɪks/ num. sixteen
 • tintin /ˈtɪntɪn/ num. hundred
 • tinth /tɪnθ/ num. deca-
 • tintoo /ˈtɪntu/ num. twelve
 • tintoonth /ˈtɪntunθ/ num. dodeca-
 • tina /ˈtɪnæ/ n. youngster
 • tināt /ˈtɪneɪt/ num. eighteen
 • tipe /ˈtɪpɛ/ conj. nevertheless
 • tiqapuch /ˈtɪk͡wæpʌʧ/ n. engine, motor
 • thi /θɪ/ n. competition
 • thibētēr /ˈθɪbitiɹ/ n. body hair
 • thilahnyal /ˈθɪlɑɲæl/ n. survey
 • thimistus /ˈθɪmɪs͡tʌs/ n. asteroid
 • thimaw /ˈθɪmɔ/ n. letter (written document)
 • thipedahz /ˈθɪpɛdɑz/ n. academic
 • thipüwif /ˈθɪpʊwɪf/ n. stage
 • thitsechoon /ˈθɪʦɛʧun/ n. unastonishment
 • thite /ˈθɪtɛ/ n. sharp
 • thizüyēch /ˈθɪzʊjiʧ/ n. people
 • thiqēhëz /ˈθɪk͡wihəz/ n. genitals, fem
 • thu /θʌ/ n. growth
 • thuboojey /ˈθʌbuʤɛj/ n. breathe
 • thubülus /ˈθʌbʊlʌs/ n. duration
 • thuda /ˈθʌdæ/ n. seat
 • thudëthüth /ˈθʌdəθʊθ/ n. axe
 • thudētsook /ˈθʌdiʦuk/ n. nonaccomplishment
 • thumahwhath /ˈθʌmɑʍæθ/ adj. old
 • thumayawm /ˈθʌmæjɔm/ n. circularity
 • thunyētsunth /ˈθʌɲiʦʌn͡θ/ v. enter, penetrate
 • thupiqeth /ˈθʌpɪk͡wɛθ/ n. bat (winged mammal)
 • thupēpsefin /ˈθʌpipˌsɛfɪn/ n. humanity
 • thustahzüs /ˈθʌs͡tɑzʊs/ v. rally
 • thuteþüy /ˈθʌtɛðʊj/ n. perfect
 • thutootinth /ˈθʌtutɪn͡θ/ part. undefined
 • thuyutēz /ˈθʌjʌtiz/ n. sanctity
 • thuyachëf /ˈθʌjæʧəf/ n. guy
 • thada /ˈθædæ/ adv. down
 • thadēditr /ˈθædidɪt͡ɹ/ n. statistic
 • thai /ˈθaɪ/ n. echo
 • thainawiq /ˈθaɪˌnɔɪk͡w/ v. stack
 • thainyüj /ˈθaɪɲʊʤ/ n. pick
 • thaishawiq /ˈθaɪˌʃɔɪk͡w/ prep. should
 • thaitrainy /ˈθaɪt͡ɹˌaɪɲ/ n. attracted to any, orientation
 • thaijoüb /ˈθaɪˌʤoʊb/ n. rule (law, regulation)
 • thaizhawist /ˈθaɪˌʒɔɪs͡t/ n. fun
 • thaiūezh /ˈθaɪvɛʒ/ n. cost
 • thafufawch /ˈθæfʌfɔʧ/ n. feeling
 • thafaþum /ˈθæfæðʌm/ n. hatch
 • thah /θɑ/ n. scout
 • thahbilür /ˈθɑbɪlʊɹ/ n. urine, excrement
 • thahbizawy /ˈθɑbɪzɔj/ v. tremble, shiver
 • thahdawkawf /ˈθɑdɔkɔf/ n. girlfriend
 • thahlünyütr /ˈθɑlʊɲʊt͡ɹ/ n. composite, hybrid
 • thahmahnyan /ˈθɑmɑɲæn/ adj. N.ATTR.S
 • thahmahnyan /ˈθɑmɑɲæn/ adj. N.ATTR.S
 • thahmaw /ˈθɑmɔ/ n. available
 • thahmēūawth /ˈθɑmivɔθ/ v. live, survive, withstand, exist
 • thahnyikēy /ˈθɑɲɪkij/ n. satin
 • thahpu /ˈθɑpʌ/ n. art
 • thahpookër /ˈθɑpukəɹ/ n. restitution
 • thahstëqawtr /ˈθɑs͡tək͡wɔt͡ɹ/ v. intimidate
 • thahtilahz /ˈθɑtɪlɑz/ n. rail
 • thahtawnyuf /ˈθɑtɔɲʌf/ n. chance
 • thahtoi /ˈθɑtoɪ/ n. cup
 • thahtrēah /ˈθɑt͡ɹiɑ/ prep . here
 • thahzookawd /ˈθɑzukɔd/ n. complex
 • thahche /ˈθɑʧɛ/ n. shrinkage
 • thahye /ˈθɑjɛ/ v. import
 • thalfin /ˈθælfɪn/ n. thalassian
 • thamoi /ˈθæmoɪ/ n. linen
 • thanipetr /ˈθænɪpɛt͡ɹ/ v. refer, attribute
 • thaneþoof /ˈθænɛðuf/ n. bitch
 • thanēpēx /ˈθænipik͡s/ det. S.T.D
 • thanēpēx /ˈθænipik͡s/ det. S.T.D
 • thapunuy /ˈθæpʌnʌj/ n. exception
 • thape /ˈθæpɛ/ n. nothing, none
 • thastetren /ˈθæs͡tɛt͡ɹɛn/ det. WHY.WHO.THUS
 • thatha /ˈθæθæ/ n. courtesy
 • thawi /ˈθɔɪ/ n. husband
 • thawifahb /ˈθɔɪfɑb/ n. barrier, hurdle
 • thawihawip /ˈθɔɪˌhɔɪp/ adj. cool (fashionable)
 • thawihēk /ˈθɔɪhik/ n. deviation
 • thawilush /ˈθɔɪlʌʃ/ n. international
 • thawimainy /ˈθɔɪˌmaɪɲ/ v. relax
 • thawinyawiw /ˈθɔɪˌɲɔɪw/ v. vote, elect
 • thawisēt /ˈθɔɪsit/ det. said
 • thawitrezh /ˈθɔɪt͡ɹɛʒ/ n. bodily development
 • thawizhaüts /ˈθɔɪˌʒaʊʦ/ n. fat (bodily substance)
 • thawizaüzh /ˈθɔɪˌzaʊʒ/ n. link
 • thawiyest /ˈθɔɪjɛs͡t/ n. analogy
 • thawhu /ˈθɔhʌ/ adj. sick, ill, unwell
 • thawkëshēts /ˈθɔkəʃiʦ/ n. vendor
 • thawnayawch /ˈθɔnæjɔʧ/ interj. S.NEG.S
 • thawnayawch /ˈθɔnæjɔʧ/ interj. S.NEG.S
 • thawnayawch /ˈθɔnæjɔʧ/ interj. S.NEG.S
 • thawnayawch /ˈθɔnæjɔʧ/ interj. S.NEG.S
 • thawnayawch /ˈθɔnæjɔʧ/ interj. S.NEG.S
 • thawnayawch /ˈθɔnæjɔʧ/ interj. S.NEG.S
 • thawpēah /ˈθɔpiɑ/ n. holiday
 • thawsahtawh /ˈθɔsɑtɔh/ n. tea house
 • thawwhaw /ˈθɔʍɔ/ adj. available
 • thawzawpek /ˈθɔzɔpɛk/ n. boil
 • thawa /ˈθæwæ/ n. matter (substance, material)
 • thawqēzhün /ˈθɔk͡wiʒʊn/ det. a, some
 • thawqēzhün /ˈθɔk͡wiʒʊn/ det. a, some
 • thawqēzhün /ˈθɔk͡wiʒʊn/ det. a, some
 • thazēah /ˈθæziɑ/ n. environmental
 • thaqoochën /ˈθæk͡wuʧən/ n. woman, female, mother
 • thaü /ˈθaʊ/ n. partner
 • thaüfahwh /ˈθaʊfɑʍ/ v. rate
 • thaüfüny /ˈθaʊfʊɲ/ v. shrug
 • thaüheiwh /ˈθaʊˌheɪʍ/ n. unpleasure
 • thaümook /ˈθaʊmuk/ n. shine
 • thaümoüny /ˈθaʊˌmoʊɲ/ n. prodigality
 • thaümoüt /ˈθaʊˌmoʊt/ n. lightning
 • thaütrawij /ˈθaʊt͡ɹˌɔɪʤ/ n. law, realm
 • thaüchaüts /ˈθaʊˌʧaʊʦ/ n. karma
 • thaþuþid /ˈθæðʌðɪd/ n. infinity
 • the /θɛ/ pron. we, us, ours
 • thedëzay /ˈθɛdəzæj/ n. swim
 • theinaht /ˈθeɪnɑt/ n. width
 • theizheiq /ˈθeɪˌʒeɪk͡w/ n. total
 • theizuth /ˈθeɪzʌθ/ n. psychologist
 • theiūuts /ˈθeɪvʌʦ/ n. least
 • thefēnyütr /ˈθɛfiɲʊt͡ɹ/ n. ring
 • thehoostawts /ˈθɛhus͡tɔʦ/ n. power, potency
 • thekëhēch /ˈθɛkəhiʧ/ prep. opposite
 • thenichür /ˈθɛnɪʧʊɹ/ n. casino
 • thenyoonir /ˈθɛɲunɪɹ/ v. pause, halt
 • thestahpüū /ˈθɛs͡tɑpʊv/ n. timelessness
 • thesüqoots /ˈθɛsʊk͡wuʦ/ adj. comic
 • thetsa /ˈθɛʦæ/ pron. we, us, ours
 • thetahtus /ˈθɛtɑtʌs/ v. desire, crave
 • thetēdawz /ˈθɛtidɔz/ n. caprice
 • thewhichooū /ˈθɛʍɪʧuv/ n. unwillingness
 • thezeloony /ˈθɛzɛluɲ/ n. trunk (large box)
 • the͡rfin /ˈθɛɹfɪn/ n. thyrs
 • the͡rēan /ˈθeɹiɑn/ n. therian (general)
 • the͡rēan hah͡r /ˈθeɹiɑn hɑ͡ɹ/ n. therian harrier
 • the͡rēan panth /ˈθeɹiɑn pæn͡θ/ n. therian panther
 • the͡rēan s͡wif /ˈθeɹiɑn s͡wɪf/ n. therian swift
 • the͡rēan se͡rp /ˈθeɹiɑn se͡ɹp/ n. therian serpent
 • the͡rēan whix /ˈθeɹiɑn ʍɪk͡s/ n. therian whiskers
 • the͡rēan ūul͡k /ˈθeɹiɑn vʌl͡k/ n. therian vulcan
 • theū /θɛv/ pron. we, us, ours
 • theþe /ˈθɛðɛ/ n. grandmother
 • thë /θə/ adj. CMPR.G.ATTR.C
 • thëbahthahd /ˈθəbɑθɑd/ n. measurement
 • thëfitroonth /ˈθəfɪt͡ɹun͡θ/ n. canoe
 • thëhe /ˈθəhɛ/ n. cry, weep
 • thënyu /ˈθəɲʌ/ n. rear, behind
 • thëstahthash /ˈθəs͡tɑθæʃ/ n. slave
 • thëstēwheū /ˈθəs͡tiʍɛv/ n. vine
 • thësüjay /ˈθəsʊʤæj/ n. selfishness
 • thëtimētr /ˈθətɪmit͡ɹ/ n. cowardice
 • thëtsinyël /ˈθəʦɪɲəl/ n. heel
 • thëtrookawz /ˈθət͡ɹukɔz/ n. shout
 • thëzēah /ˈθəziɑ/ v. establish
 • thëyubahng /ˈθəjʌbɑŋ/ n. equanimity
 • thëyajëts /ˈθəjæʤəʦ/ n. giant
 • thēbooyaū /ˈθibujæv/ n. astonishment
 • thēdēpik /ˈθidipɪk/ n. zombie
 • thēhülütr /ˈθihʊlʊt͡ɹ/ n. lace
 • thēnuþoonth /ˈθinʌðun͡θ/ n. burlap
 • thēnyoi /ˈθiɲoɪ/ n. simply
 • thēnyoothem /ˈθiɲuθɛm/ n. diner
 • thēshu /ˈθiʃʌ/ n. association
 • thēstoostēn /ˈθis͡tus͡tin/ n. smoothness
 • thēsahchuū /ˈθisɑʧʌv/ v. become (begin to be)
 • thēthahthēx /ˈθiθɑθik͡s/ n. narrowmindedness
 • thētsējēū /ˈθiʦiʤiv/ n. spur
 • thēwhoowēts /ˈθiʍuwiʦ/ n. leather
 • thēwēah /ˈθiwiɑ/ n. big
 • thējawthan /ˈθiʤɔθæn/ n. comb
 • thēzitrëm /ˈθizɪt͡ɹəm/ interj. well
 • thēze /ˈθizɛ/ v. chase
 • thēzüsawny /ˈθizʊsɔɲ/ n. posterity
 • thēah /ˈθiɑ/ n. arsenal
 • thēūütsül /ˈθivʊʦʊl/ n. repair
 • thoi /ˈθoɪ/ n. witness
 • thowsīts /ˈθaʊˌsaɪʦ/ det. WHERE.WHOM.THUS
 • thoobapix /ˈθubæpɪk͡s/ v. frown
 • thool /θul/ n. thule
 • thoola /ˈθulæ/ n. central
 • thoomidaū /ˈθumɪdæv/ interj. hello
 • thoomawwhüū /ˈθumɔʍʊv/ n. diameter
 • thoonyahūaū /ˈθuɲɑvæv/ n. social convention
 • thoopēah /ˈθupiɑ/ n. ache, hurt
 • thoosinyür /ˈθusɪɲʊɹ/ n. bicycle
 • thoosëwhood /ˈθusəʍud/ v. arrive, happen, reach
 • thootüþaz /ˈθutʊðæz/ n. explain
 • thooqaw /ˈθuk͡wɔ/ n. criticism of the arts
 • thoü /ˈθoʊ/ n. fringe
 • thoüfat /ˈθoʊfæt/ n. name
 • thoülüp /ˈθoʊlʊp/ n. bump
 • thoünawist /ˈθoʊˌnɔɪs͡t/ n. emphasis
 • thoünyush /ˈθoʊɲʌʃ/ n. stone
 • thoünyeiw /ˈθoʊˌɲeɪw/ v. boost
 • thoüthaiþ /ˈθoʊˌθaɪð/ n. nonconformity
 • thoüzheiw /ˈθoʊˌʒeɪw/ v. reject, dismiss, vomit, veto
 • thoüzaüd /ˈθoʊˌzaʊd/ n. leggers
 • thoüþeik /ˈθoʊˌðeɪk/ v. export
 • thoüþeizh /ˈθoʊˌðeɪʒ/ adj. practical, pragmatic
 • thõhīny /ˈθɔɪˌhaɪɲ/ det. WHEN.WHOM
 • thõlīch /ˈθɔɪˌlaɪʧ/ adj. SUP.L.PRED.S
 • thõlīch /ˈθɔɪˌlaɪʧ/ adj. SUP.L.PRED.S
 • thōþōp /ˈθoʊˌðoʊp/ det. S.E.D
 • thōþōp /ˈθoʊˌðoʊp/ det. S.E.D
 • thü /θʊ/ n. improbity
 • thübeūach /ˈθʊbɛvæʧ/ n. discount
 • thümëþër /ˈθʊməðəɹ/ n. aviator
 • thünemēū /ˈθʊnɛmiv/ n. moccasins
 • thünyahfin /ˈθʊɲɑfɪn/ n. bite, morsel
 • thünyajir /ˈθʊɲæʤɪɹ/ n. treatise
 • thüpoobawm /ˈθʊpubɔm/ adj. SUP.G.S.M
 • thüsawqüh /ˈθʊsɔk͡wʊh/ n. fan
 • thütresahh /ˈθʊt͡ɹɛsɑh/ n. salad
 • thüzüpēz /ˈθʊzʊpiz/ n. belief
 • thüchoi /ˈθʊʧoɪ/ n. violence
 • thüqafuz /ˈθʊk͡wæfʌz/ n. space (beyond Earth)
 • tu /tʌ/ prep. to
 • tunyaw /ˈtʌɲɔ/ n. associate
 • tunyē /ˈtʌɲi/ n. cambric
 • tutsa /ˈtʌʦæ/ n. luck
 • tutsēa /ˈtʌʦiɑ/ part. undefined
 • tutsoi /ˈtʌʦoɪ/ v. hate
 • tutrēah /ˈtʌt͡ɹiɑ/ n. agent
 • tuqa /ˈtʌk͡wæ/ n. gift
 • tsi /ʦɪ/ n. road
 • tsi /ʦɪ/ adj. SUP.L.S.C
 • tsidoomüth /ˈʦɪdumʊθ/ n. wavy hair c
 • tsihēfër /ˈʦɪhifəɹ/ adj. skilled
 • tsiku /ˈʦɪkʌ/ n. sin
 • tsike /ˈʦɪkɛ/ v. spill
 • tsikēah /ˈʦɪkiɑ/ n. trend
 • tsiluqoom /ˈʦɪlʌk͡wum/ n. earn
 • tsinutawm /ˈʦɪnʌtɔm/ n. kirtle dress
 • tsinoostëf /ˈʦɪnus͡təf/ v. oppress
 • tsinyahþanth /ˈʦɪɲɑðæn͡θ/ v. compete
 • tsipimahn /ˈʦɪpɪmɑn/ n. corsets
 • tsipakany /ˈʦɪpækæɲ/ n. cassock
 • tsistishooy /ˈʦɪs͡tɪʃuj/ n. most
 • tsistahūëts /ˈʦɪs͡tɑvəʦ/ n. period
 • tsitekiny /ˈʦɪtɛkɪɲ/ n. lust
 • tsitrawnutr /ˈʦɪt͡ɹɔnʌt͡ɹ/ n. type
 • tsiwhēthēl /ˈʦɪʍiθil/ n. importance
 • tsijawwany /ˈʦɪʤɔwæɲ/ n. clean
 • tsiqiwëtr /ˈʦɪk͡wɪwət͡ɹ/ adj. religious
 • tsiqëzhum /ˈʦɪk͡wəʒʌm/ v. lend, loan
 • tsiūēa /ˈʦɪviɑ/ adj. CMPR.L.S.S
 • tsiūēa /ˈʦɪviɑ/ adj. CMPR.L.S.S
 • tsiyëkim /ˈʦɪjəkɪm/ n. handcuff
 • tsufapooz /ˈʦʌfæpuz/ v. wave (salutation)
 • tsuhu /ˈʦʌhʌ/ n. florist
 • tsunēzhenth /ˈʦʌniʒɛn͡θ/ prep. about
 • tsusuhan /ˈʦʌsʌhæn/ n. nature
 • tsutuzhan /ˈʦʌtʌʒæn/ det. WHERE.WHOM
 • tsutahtats /ˈʦʌtɑtæʦ/ n. necromancy, magic
 • tsa /ʦæ/ n. compost, fertilizer
 • tsabu /ˈʦæbʌ/ n. blood vessel, vein, artery
 • tsadawbul /ˈʦædɔbʌl/ n. make
 • tsai /ˈʦaɪ/ v. have, take, be (age), steal, adopt, own, possess, include
 • tsaihik /ˈʦaɪhɪk/ n. intervention
 • tsailëwh /ˈʦaɪləʍ/ v. cooperate
 • tsaishoüzh /ˈʦaɪˌʃoʊʒ/ n. mesh
 • tsaishoüch /ˈʦaɪˌʃoʊʧ/ n. grammar
 • tsaiwhoüwh /ˈʦaɪˌʍoʊʍ/ n. underestimation
 • tsaiweib /ˈʦaɪˌweɪb/ n. eyebrow
 • tsaizeij /ˈʦaɪˌzeɪʤ/ n. contraposition
 • tsaiþeizh /ˈʦaɪˌðeɪʒ/ v. inquire
 • tsafōi /ˈʦæfoɪ/ adj. SUP.G.ATTR.C
 • tsahbawnur /ˈʦɑbɔnʌɹ/ prep. approximate, circa
 • tsahboowhad /ˈʦɑbuʍæd/ n. life
 • tsahhēah /ˈʦɑhiɑ/ n. comment
 • tsahkichahm /ˈʦɑkɪʧɑm/ n. freeze
 • tsahnütsēm /ˈʦɑnʊʦim/ interj. S.E.S
 • tsahnütsēm /ˈʦɑnʊʦim/ interj. S.E.S
 • tsahnütsēm /ˈʦɑnʊʦim/ interj. S.E.S
 • tsahnütsēm /ˈʦɑnʊʦim/ interj. S.E.S
 • tsahnütsēm /ˈʦɑnʊʦim/ interj. S.E.S
 • tsahnütsēm /ˈʦɑnʊʦim/ interj. S.E.S
 • tsahputsem /ˈʦɑpʌʦɛm/ n. sheath dress
 • tsahshahchas /ˈʦɑʃɑʧæs/ n. project
 • tsahshezhēt /ˈʦɑʃɛʒit/ n. wave (ocean)
 • tsahtëtril /ˈʦɑtət͡ɹɪl/ n. niche
 • tsahtookawz /ˈʦɑtukɔz/ adj. CMPR.L.S.O
 • tsahzēah /ˈʦɑziɑ/ n. suggest
 • tsahquyēū /ˈʦɑk͡wʌjiv/ n. prize
 • tsahqëwahū /ˈʦɑk͡wəwɑv/ n. shit
 • tsahrēah /ˈʦɑɹiɑ/ v. work (be employed), work (toil)
 • tsahyahaht /ˈʦɑjæhɑt/ v. send, transfer
 • tsahyēah /ˈʦɑjiɑ/ n. guild
 • tsahþahnyawnth /ˈʦɑðɑɲɔn͡θ/ v. whisper
 • tsamenüf /ˈʦæmɛnʊf/ part. undefined
 • tsanataū /ˈʦænætæv/ adv. most
 • tsanesek /ˈʦænɛsɛk/ n. part
 • tsapahshoonth /ˈʦæpɑʃun͡θ/ n. shore, coast
 • tsathaw /ˈʦæθɔ/ n. official
 • tsatsuchiū /ˈʦæʦʌʧɪv/ n. addition
 • tsatse /ˈʦæʦɛ/ n. odorlessness
 • tsawbahtrēh /ˈʦɔbɑt͡ɹih/ n. angularity
 • tsawbübëny /ˈʦɔbʊbəɲ/ n. eye
 • tsawi /ˈʦɔɪ/ n. produce
 • tsawihaip /ˈʦɔɪˌhaɪp/ n. loser
 • tsawinyaik /ˈʦɔɪˌɲaɪk/ prep. under
 • tsawishoüþ /ˈʦɔɪˌʃoʊð/ n. urge, lust
 • tsawisaiq /ˈʦɔɪˌsaɪk͡w/ n. heavy
 • tsawfoowhil /ˈʦɔfuʍɪl/ v. register, book
 • tsawhiþēz /ˈʦɔhɪðiz/ part. undefined
 • tsawhüshüny /ˈʦæʍʊʃʊɲ/ n. relationship by marriage
 • tsawnadëts /ˈʦɔnædəʦ/ n. thick
 • tsawnēa /ˈʦɔniɑ/ pron. K.A.DEF
 • tsawnēa /ˈʦɔniɑ/ pron. K.A.DEF
 • tsawnoi /ˈʦɔnoɪ/ n. spasm
 • tsawnüjünth /ˈʦɔnʊʤʊn͡θ/ n. bone
 • tsawpawūoot /ˈʦɔpɔvut/ det. our
 • tsawtalawts /ˈʦɔtælɔʦ/ n. scar
 • tsawzhaw /ˈʦɔʒɔ/ n. brocade
 • tsawchoi /ˈʦɔʧoɪ/ n. medium
 • tsawchüþeny /ˈʦɔʧʊðɛɲ/ n. brave
 • tsawqitaf /ˈʦɔk͡wɪtæf/ n. jewel
 • tsawqumiū /ˈʦɔk͡wʌmɪv/ n. local
 • tsawqēdawz /ˈʦɔk͡widɔz/ n. liquefaction
 • tsawūawhahng /ˈʦɔvæʍɑŋ/ n. spinach
 • tsajawzhid /ˈʦæʤɔʒɪd/ part. undefined
 • tsazhaw /ˈʦæʒɔ/ n. clock
 • tsazekawng /ˈʦæzɛkɔŋ/ n. poncho
 • tsaü /ˈʦaʊ/ n. terrace
 • tsaühaüq /ˈʦaʊˌhaʊk͡w/ n. sensations of touch
 • tsaühüst /ˈʦaʊhʊs͡t/ n. carnivorous
 • tsaüsawiny /ˈʦaʊˌsɔɪɲ/ n. give
 • tsaüsest /ˈʦaʊsɛs͡t/ adv. now, already
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaūawwoosh /ˈʦævɔwuʃ/ det. a, some
 • tsaþizhēz /ˈʦæðɪʒiz/ n. press
 • tsāūoozh /ˈʦeɪvuʒ/ part. undefined
 • tsebēah /ˈʦɛbiɑ/ n. fragility
 • tseifaüq /ˈʦeɪˌfaʊk͡w/ n. develop
 • tseinaüj /ˈʦeɪˌnaʊʤ/ n. animals
 • tseitrëts /ˈʦeɪt͡ɹəʦ/ n. option
 • tsefeyith /ˈʦɛfɛjɪθ/ n. paw, hoof
 • tsekoi /ˈʦɛkoɪ/ n. goblet, wineglass
 • tsenyüyiny /ˈʦɛɲʊjɪɲ/ n. source
 • tsepikün /ˈʦɛpɪkʊn/ pron. O.E.HON
 • tsepu /ˈʦɛpʌ/ n. fluid, liquid
 • tsepahþes /ˈʦɛpɑðɛs/ adv. exactly
 • tsepawjët /ˈʦɛpɔʤət/ n. party
 • tsepēzahh /ˈʦɛpizɑh/ n. shower
 • tsestēzēd /ˈʦɛs͡tizid/ v. skip, skim
 • tsetēthüs /ˈʦɛtiθʊs/ v. plan
 • tsetēwooth /ˈʦɛtiwuθ/ n. always
 • tsezhaw /ˈʦɛʒɔ/ n. location
 • tseyu /ˈʦɛjʌ/ n. achieve (have desired result)
 • tsëde /ˈʦədɛ/ adv. yesterday
 • tsëhesteny /ˈʦəhɛs͡tɛɲ/ n. indifference
 • tsëhëbif /ˈʦəhəbɪf/ v. charge
 • tsëkoolēh /ˈʦəkulih/ n. expression (facial)
 • tsëlēah /ˈʦəliɑ/ n. labor, birthing
 • tsëshaw /ˈʦəʃɔ/ adv. about
 • tsëstewhünth /ˈʦəs͡tɛʍʊn͡θ/ adj. CMPR.L.ATTR.M
 • tsëtsuthin /ˈʦəʦʌθɪn/ v. extinguish, put out
 • tsëzeshünth /ˈʦəzɛʃʊn͡θ/ n. man, husband
 • tsëchoi /ˈʦəʧoɪ/ n. antennae
 • tsëūukësh /ˈʦəvʌkəʃ/ n. lay
 • tsëūusef /ˈʦəvʌsɛf/ n. easy
 • tsëþinyawt /ˈʦəðɪɲɔt/ n. vale
 • tsëþawjëd /ˈʦəðɔʤəd/ n. pinafore
 • tsē /ʦi/ n. curse
 • tsēbethetr /ˈʦibɛθɛt͡ɹ/ n. solution
 • tsēdetawk /ˈʦidɛtɔk/ n. curled hair a
 • tsēfefook /ˈʦifɛfuk/ v. congregate
 • tsēnawtsoon /ˈʦinɔʦun/ n. sample, specimen
 • tsēpanyahh /ˈʦipæɲɑh/ adj. naked, nude
 • tsēstuqoots /ˈʦis͡tʌk͡wuʦ/ adj. private
 • tsēstaw /ˈʦis͡tɔ/ n. adult
 • tsēsüstüny /ˈʦisʊs͡tʊɲ/ n. state, condition (of being)
 • tsētsētsüū /ˈʦiʦiʦʊv/ n. condolence
 • tsēwha /ˈʦiʍæ/ n. misinterpretation
 • tsēa /ˈʦiɑ/ det. HOW.WHOM
 • tsēah /ˈʦiɑ/ n. pepper
 • tsēyoozahny /ˈʦijuzɑɲ/ n. grease
 • tsītrahþ /ˈʦaɪt͡ɹɑð/ part. undefined
 • tsīūüst /ˈʦaɪvʊs͡t/ det. HOW.WHO.WHETHER
 • tsoi /ˈʦoɪ/ n. cement
 • tsowlahw /ˈʦaʊlɑw/ pron. B.E.INDEF
 • tsoobahqool /ˈʦubɑk͡wul/ v. admire
 • tsoofu /ˈʦufʌ/ n. restoration
 • tsoofüzhan /ˈʦufʊʒæn/ n. egg
 • tsoohu /ˈʦuhʌ/ det. A.E.D
 • tsooluþawū /ˈʦulʌðɔv/ n. keep
 • tsoomunyoosh /ˈʦumʌɲuʃ/ n. chef, cook
 • tsoonawyiy /ˈʦunɔjɪj/ n. priority
 • tsoopahwhëng /ˈʦupɑʍəŋ/ n. shark
 • tsoopaþoonth /ˈʦupæðun͡θ/ adj. strong, tough, sturdy, robust, severe
 • tsootsaw /ˈʦuʦɔ/ n. want
 • tsootüthooū /ˈʦutʊθuv/ adj. SUP.L.P.O
 • tsooqiwah /ˈʦuk͡wɪwæh/ n. hearing
 • tsoü /ˈʦoʊ/ n. tweed
 • tsoüfahsh /ˈʦoʊfɑʃ/ n. canvas
 • tsoütsaiþ /ˈʦoʊˌʦaɪð/ v. worry
 • tsoütroüst /ˈʦoʊt͡ɹˌoʊs͡t/ v. ridicule, humiliate
 • tsoüwhaüst /ˈʦoʊˌʍaʊs͡t/ n. room (of house)
 • tsoüwaiþ /ˈʦoʊˌwaɪð/ n. avoidance
 • tsoüzhaüþ /ˈʦoʊˌʒaʊð/ n. abundance, lushness
 • tsoücheizh /ˈʦoʊˌʧeɪʒ/ n. humid
 • tsoüūaüd /ˈʦoʊˌvaʊd/ prep. beside
 • tsoüyainy /ˈʦoʊˌjaɪɲ/ n. honey
 • tsōthowwh /ˈʦoʊˌθaʊʍ/ adj. CMPR.L.P.M
 • tsükithahch /ˈʦʊkɪθɑʧ/ pron. H.S.INDEF
 • tsükawfēr /ˈʦʊkɔfiɹ/ n. goodness
 • tsükawtooy /ˈʦʊkɔtuj/ v. may
 • tsünetsus /ˈʦʊnɛʦʌs/ n. swamp
 • tsüpoi /ˈʦʊpoɪ/ n. axis, axle
 • tsüstüjook /ˈʦʊs͡tʊʤuk/ prep. by (using a route)
 • tsüsepëh /ˈʦʊsɛpəh/ n. therapy, medical treatment
 • tsütha /ˈʦʊθæ/ n. sarong
 • tsüþootsik /ˈʦʊðuʦɪk/ part. undefined
 • tabaw /ˈtæbɔ/ n. share
 • tai /ˈtaɪ/ n. icon
 • taikaik /ˈtaɪˌkaɪk/ n. chew, munch
 • taikaip /ˈtaɪˌkaɪp/ prep. across
 • taikoüd /ˈtaɪˌkoʊd/ n. hallway, corridor, lobby
 • taimēny /ˈtaɪmiɲ/ n. very
 • taipeit /ˈtaɪˌpeɪt/ n. religious rite
 • taitawist /ˈtaɪˌtɔɪs͡t/ adj. sorry
 • taiqoüts /ˈtaɪk͡wˌoʊʦ/ n. oneness
 • taiyiny /ˈtaɪjɪɲ/ n. down
 • tahbēah /ˈtɑbiɑ/ adv. previously
 • tahde /ˈtɑdɛ/ adj. naive, ignorant
 • tahdēdawd /ˈtɑdidɔd/ v. bust
 • tahkü /ˈtɑkʊ/ n. peak
 • tahmoi /ˈtɑmoɪ/ n. excuse
 • tahnēah /ˈtɑniɑ/ n. bug, insect
 • tahsta /ˈtɑs͡tæ/ v. dream
 • tahthu /ˈtɑθʌ/ n. slogan
 • tahtsa /ˈtɑʦæ/ n. eightness
 • tahtru /ˈtɑt͡ɹʌ/ n. dirt
 • tahqipanth /ˈtɑk͡wɪpæn͡θ/ n. fountain, oasis
 • tahrōi /ˈtɑɹoɪ/ adj. SUP.L.PRED.O
 • tanjin /ˈtænʤɪn/ n. school, college, university
 • tanēah /ˈtæniɑ/ n. sack cloth
 • tanya /ˈtæɲæ/ v. absorb
 • tasah /ˈtæsɑ/ v. faint
 • tathah /ˈtæθɑ/ adj. CMPR.G.ATTR.O
 • tawi /ˈtɔɪ/ n. body, flesh, person
 • tawisteith /ˈtɔɪs͡tˌeɪθ/ n. omnivorous
 • tawitait /ˈtɔɪˌtaɪt/ v. give, let, allow, permit, present, approve, supply
 • tawitaüt /ˈtɔɪˌtaʊt/ n. villain
 • tawhoi /ˈtɔhoɪ/ n. sameness
 • tawnthēah /ˈtɔn͡θiɑ/ v. illuminate
 • tawnyu /ˈtɔɲʌ/ n. lake
 • tawstēah /ˈtɔs͡tiɑ/ n. forward
 • tawstü /ˈtɔs͡tʊ/ n. take
 • tawthaw /ˈtɔθɔ/ n. executive
 • tawchēah /ˈtɔʧiɑ/ adj. stiff, stubborn, tight, compact
 • tawūa /ˈtɔvæ/ n. wisdom
 • tawūe /ˈtɔvɛ/ n. logic
 • taü /ˈtaʊ/ n. war
 • taübaits /ˈtaʊˌbaɪʦ/ adv. often
 • taüboüt /ˈtaʊˌboʊt/ n. mix
 • taünawd /ˈtaʊnɔd/ n. hate, intense dislike
 • taüstaib /ˈtaʊs͡tˌaɪb/ n. condition, requirement
 • taütawits /ˈtaʊˌtɔɪʦ/ n. population
 • taüūüts /ˈtaʊvʊʦ/ v. groan, moan
 • te /tɛ/ adj. small, little, short, low
 • te /tɛ/ det. C.T.D
 • tebawkitr /ˈtɛbɔkɪt͡ɹ/ v. scratch
 • tei /ˈteɪ/ n. sheep
 • teikawiþ /ˈteɪˌkɔɪð/ n. adept
 • teimēb /ˈteɪmib/ n. bat (club)
 • teitruch /ˈteɪt͡ɹʌʧ/ n. syndicate
 • teitrüj /ˈteɪt͡ɹʊʤ/ n. intelligence
 • teizoot /ˈteɪzut/ n. lecture
 • teiqeits /ˈteɪk͡wˌeɪʦ/ adv. else, otherwise
 • teiūëth /ˈteɪvəθ/ n. visual arts
 • teni /ˈtɛnɪ/ adj. triple
 • tentha /ˈtɛn͡θæ/ n. beret
 • tenthoi /ˈtɛn͡θoɪ/ n. vase, urn
 • tenye /ˈtɛɲɛ/ n. lower
 • testi /ˈtɛs͡tɪ/ v. walk
 • tëku /ˈtəkʌ/ v. foster, adopt
 • tëthoi /ˈtəθoɪ/ n. notch
 • tëtaw /ˈtətɔ/ n. bluntness
 • tëqe /ˈtək͡wɛ/ n. almost
 • tëqë /ˈtək͡wə/ v. suggest, imply
 • tē /ti/ n. plateau
 • tēstë /ˈtis͡tə/ v. soak, drench, saturate, irrigate
 • tētootang /ˈtitutæŋ/ n. semitransparency
 • tēah /ˈtiɑ/ n. dove
 • tīsëk /ˈtaɪsək/ pron. O.NN.HON
 • toi /ˈtoɪ/ v. experience
 • town /ˈtaʊn/ n. town
 • towtin /ˈtaʊtɪn/ num. thousand
 • towūany /ˈtaʊvæɲ/ adj. N.ATTR.A
 • too /tu/ num. two
 • tooboostan /ˈtubus͡tæn/ n. freefolk
 • toodakat /ˈtudækæt/ n. prove
 • tooki /ˈtukɪ/ det. the
 • tookēboor /ˈtukibuɹ/ n. mean
 • toong /tuŋ/ num. duo-
 • toonth /tunθ/ num. second
 • tooshoi /ˈtuʃoɪ/ n. collect
 • tootin /ˈtutɪn/ num. twenty
 • tootinfaw͡r /ˈtutɪnfɔ͡ɹ/ num. twenty four
 • tootinfīū /ˈtutɪnˌfaɪv/ num. twenty five
 • tootinsiks /ˈtutɪnsɪks/ num. twenty six
 • tootinth /ˈtutɪnθ/ num. icosa-
 • tootintoo /ˈtutɪntu/ num. twenty two
 • tootināt /ˈtutɪˌneɪt/ num. twenty eight
 • toozhah /ˈtuʒɑ/ n. shirt
 • tooūu /ˈtuvʌ/ n. volume
 • tooyu /ˈtujʌ/ n. ceramics
 • toü /ˈtoʊ/ n. secretary
 • toübawich /ˈtoʊˌbɔɪʧ/ n. strategy
 • toüdawiþ /ˈtoʊˌdɔɪð/ n. normality
 • toüstaid /ˈtoʊs͡tˌaɪd/ n. beard
 • toütrëk /ˈtoʊt͡ɹək/ n. abuse
 • toüzawh /ˈtoʊzæʍ/ n. cavity, void
 • toüqawid /ˈtoʊk͡wˌɔɪd/ n. rob
 • tõhēk /ˈtɔɪhik/ adj. SUP.L.PRED.A
 • tõyewh /ˈtɔɪjɛʍ/ adj. CMPR.G.P.P
 • tōkīts /ˈtoʊˌkaɪʦ/ part. undefined
 • tri /t͡ɹɪ/ n. preservation
 • tridushujiz /ˈt͡ɹɪdʌˌʃʌʤɪz/ n. peplos
 • tridoojoohahū /ˈt͡ɹɪduˌʤuhɑv/ n. curtain
 • triluden /ˈt͡ɹɪlʌdɛn/ n. clerk
 • trina /ˈt͡ɹɪnæ/ n. send
 • trinēchēny /ˈt͡ɹɪniʧiɲ/ n. humorousness
 • trinye /ˈt͡ɹɪɲɛ/ n. trap
 • tripaits /ˈt͡ɹɪpaɪʦ/ n. uncertainty
 • trishēthëh /ˈt͡ɹɪʃiθəh/ interj. D.P.F
 • trishēthëh /ˈt͡ɹɪʃiθəh/ interj. D.P.F
 • trishütoof /ˈt͡ɹɪʃʊtuf/ adj. CMPR.G.ATTR.M
 • tristawwinth /ˈt͡ɹɪs͡tɔwɪn͡θ/ n. dress hat
 • trisoohas /ˈt͡ɹɪsuhæs/ n. polisocioeconomic
 • tritunyooþawtr /ˈt͡ɹɪtʌˌɲuðɔt͡ɹ/ n. bra
 • tritsa /ˈt͡ɹɪʦæ/ n. inspiration
 • triwhüþüh /ˈt͡ɹɪʍʊðʊh/ n. homeland, motherland
 • trijawij /ˈt͡ɹɪʤɔɪʤ/ n. doublet, spring
 • trijëstüz /ˈt͡ɹɪʤəs͡tʊz/ n. goal
 • trizheib /ˈt͡ɹɪʒeɪb/ n. occur
 • triqaük /ˈt͡ɹɪk͡waʊk/ n. jump
 • triyibeū /ˈt͡ɹɪjɪbɛv/ n. roof
 • triyuhēf /ˈt͡ɹɪjʌhif/ v. embrace
 • triþaits /ˈt͡ɹɪðaɪʦ/ v. crack
 • tru /t͡ɹʌ/ n. guess
 • truboochüwhün /ˈt͡ɹʌbuˌʧʊʍʊn/ v. complete, achieve, accomplish
 • trufënyahn /ˈt͡ɹʌfəɲɑn/ pron. O.A.HON
 • trukutsawnth /ˈt͡ɹʌkʌʦɔn͡θ/ n. friendship
 • trukaw /ˈt͡ɹʌkɔ/ v. must, have to
 • trumüsuth /ˈt͡ɹʌmʊsʌθ/ n. paint
 • trunyilooch /ˈt͡ɹʌɲɪluʧ/ v. carry, lift
 • trunyitsany /ˈt͡ɹʌɲɪʦæɲ/ n. pique
 • trunyu /ˈt͡ɹʌɲʌ/ n. union, guild
 • trusēküf /ˈt͡ɹʌsikʊf/ v. scramble
 • truthamahk /ˈt͡ɹʌθæmɑk/ n. modesty
 • trutawtawd /ˈt͡ɹʌtɔtɔd/ n. paradox
 • trutrahūaz /ˈt͡ɹʌt͡ɹɑvæz/ n. kitten
 • truūanyun /ˈt͡ɹʌvæɲʌn/ n. shrimp
 • tra /t͡ɹæ/ n. repeated sound
 • trabawik /ˈt͡ɹæbɔɪk/ n. news
 • trainaizh /ˈt͡ɹaɪˌnaɪʒ/ n. horizon
 • trainëny /ˈt͡ɹaɪnəɲ/ n. inclusion
 • traiūawid /ˈt͡ɹaɪˌvɔɪd/ n. distortion
 • traiūawiwh /ˈt͡ɹaɪˌvɔɪʍ/ adv. just, barely, only, merely, hardly
 • trahdootaf /ˈt͡ɹɑdutæf/ n. wage, salary
 • trahfawiwh /ˈt͡ɹɑfɔɪʍ/ n. not
 • trahkēdüū /ˈt͡ɹɑkidʊv/ n. acquaintance
 • trahlawik /ˈt͡ɹɑlɔɪk/ n. sudden
 • trahnyawish /ˈt͡ɹɑɲæwɪʃ/ n. trade
 • trahpeit /ˈt͡ɹɑpeɪt/ n. election
 • trahshawit /ˈt͡ɹɑʃɔɪt/ adv. so, very, really, therefore, thus
 • trahthupëk /ˈt͡ɹɑθʌpək/ v. clean, wash, rinse, flush
 • trahtsu /ˈt͡ɹɑʦʌ/ n. ray (beam)
 • trahwheit /ˈt͡ɹɑʍeɪt/ n. snow
 • trahūawiny /ˈt͡ɹɑvɔɪɲ/ n. mission
 • trahyeib /ˈt͡ɹɑjeɪb/ n. kit
 • trakizhahm /ˈt͡ɹækɪʒɑm/ n. exhibit
 • tranyewawnth /ˈt͡ɹæɲɛwɔn͡θ/ v. tackle
 • tranyējahn /ˈt͡ɹæɲiʤɑn/ v. explode, blow up
 • tranyoostach /ˈt͡ɹæɲus͡tæʧ/ adj. critical
 • trashutsüny /ˈt͡ɹæʃʌʦʊɲ/ n. urge
 • trastanyur /ˈt͡ɹæs͡tæɲʌɹ/ n. luggage, baggage
 • trasawyaz /ˈt͡ɹæsɔjæz/ pron. C.FORM
 • trathoi /ˈt͡ɹæθoɪ/ adj. greedy
 • trateshitreh /ˈt͡ɹætɛˌʃɪt͡ɹɛh/ n. crew
 • tratradets /ˈt͡ɹæt͡ɹædɛʦ/ n. overrunning
 • traw /t͡ɹɔ/ adv. especially
 • trawdüwawt /ˈt͡ɹɔdʊwɔt/ adj. awake, conscious
 • trawi /ˈt͡ɹɔɪ/ n. silver
 • trawifed /ˈt͡ɹɔɪfɛd/ v. affect
 • trawilawich /ˈt͡ɹɔɪˌlɔɪʧ/ n. arrangement
 • trawimaük /ˈt͡ɹɔɪˌmaʊk/ n. series
 • trawiset /ˈt͡ɹɔɪsɛt/ n. parent
 • trawizaish /ˈt͡ɹɔɪˌzaɪʃ/ n. sign
 • trawiūaich /ˈt͡ɹɔɪˌvaɪʧ/ n. wool
 • trawfutsēū /ˈt͡ɹɔfʌʦiv/ n. boss
 • trawhu /ˈt͡ɹɔhʌ/ n. act
 • trawluþët /ˈt͡ɹɔlʌðət/ det. S.A.D
 • trawluþët /ˈt͡ɹɔlʌðət/ det. S.A.D
 • trawnejëz /ˈt͡ɹɔnɛʤəz/ n. boat
 • trawnyunyawr /ˈt͡ɹɔɲʌɲɔɹ/ n. no qualification
 • trawpupak /ˈt͡ɹɔpʌpæk/ n. messenger
 • trawstu /ˈt͡ɹɔs͡tʌ/ art. a
 • trawstechach /ˈt͡ɹɔs͡tɛʧæʧ/ n. lunch
 • trawteith /ˈt͡ɹɔteɪθ/ n. inexpectation
 • trawwahkooyuh /ˈt͡ɹɔwɑˌkujʌh/ pron. something
 • trawwefash /ˈt͡ɹɔwɛfæʃ/ v. sigh
 • trawzëtaws /ˈt͡ɹɔzətɔs/ n. origin
 • trawchahwhik /ˈt͡ɹɔʧɑʍɪk/ n. privilege (stigma)
 • trawchoodan /ˈt͡ɹɔʧudæn/ pron. everything
 • trawewēch /ˈt͡ɹæwɛwiʧ/ n. tea
 • trawqusat /ˈt͡ɹɔk͡wʌsæt/ n. stew
 • trawqëmuz /ˈt͡ɹɔk͡wəmʌz/ n. facial hair
 • trawūaüsh /ˈt͡ɹɔvaʊʃ/ n. musical instrument
 • trawyidoony /ˈt͡ɹɔjɪduɲ/ adj. CMPR.G.S.O
 • trawyawith /ˈt͡ɹɔjɔɪθ/ n. hobby
 • trazhe /ˈt͡ɹæʒɛ/ v. jump, leap
 • trazebuf /ˈt͡ɹæzɛbʌf/ n. poor
 • trachaip /ˈt͡ɹæʧaɪp/ n. ornament
 • trachoi /ˈt͡ɹæʧoɪ/ n. relinquishment
 • traü /ˈt͡ɹaʊ/ prep. besides
 • traühoüwh /ˈt͡ɹaʊˌhoʊʍ/ n. event (occurrence), incident
 • traüneiny /ˈt͡ɹaʊˌneɪɲ/ n. nonreligiousness
 • traüūawny /ˈt͡ɹaʊvɔɲ/ n. infection
 • traüyaish /ˈt͡ɹaʊˌjaɪʃ/ n. elf
 • trayawpoon /ˈt͡ɹæjɔpun/ v. swear
 • trebüwhath /ˈt͡ɹɛbʊʍæθ/ adj. bald
 • treihezh /ˈt͡ɹeɪhɛʒ/ adj. personal
 • treinëp /ˈt͡ɹeɪnəp/ v. balance, poise
 • treiūawiq /ˈt͡ɹeɪˌvɔɪk͡w/ v. throw, hurl, fling, shoot, propel, fire (detonate weapon), blast
 • treiyeik /ˈt͡ɹeɪˌjeɪk/ v. manipulate
 • trefahstëny /ˈt͡ɹɛfɑs͡təɲ/ n. calf
 • tremidēd /ˈt͡ɹɛmɪdid/ n. choice
 • tremawbing /ˈt͡ɹɛmɔbɪŋ/ v. mumble
 • treshapahn /ˈt͡ɹɛʃæpɑn/ v. freeze
 • trestoowawwhooū /ˈt͡ɹɛs͡tuˌwɔʍuv/ det. WHY.WHOM.WHETHER
 • trethoüp /ˈt͡ɹɛθoʊp/ n. carriage
 • tretsepēūooz /ˈt͡ɹɛʦɛˌpivuz/ v. require, oblige
 • treta /ˈt͡ɹɛtæ/ n. menu
 • trejubits /ˈt͡ɹɛʤʌbɪʦ/ v. receive, earn, gain, reap, plow
 • trejawwhahy /ˈt͡ɹɛʤɔʍɑj/ n. slope, slant
 • trequstawd /ˈt͡ɹɛk͡wʌs͡tɔd/ adj. green
 • treūaik /ˈt͡ɹɛvaɪk/ n. panorama
 • treyënyawm /ˈt͡ɹɛjəɲɔm/ v. feel (sense by touch), feel (examine by touch)
 • treþe /ˈt͡ɹɛðɛ/ n. guerrilla
 • trëlaüt /ˈt͡ɹəlaʊt/ n. rubber
 • trëmüpēy /ˈt͡ɹəmʊpij/ n. think
 • trënoüw /ˈt͡ɹənoʊw/ n. fuse
 • trënyoüwh /ˈt͡ɹəɲoʊʍ/ v. fight, attack
 • trënyüwush /ˈt͡ɹəɲʊwʌʃ/ n. whispers, dimension
 • trëshahfah /ˈt͡ɹəʃɑfæh/ n. punishment
 • trëshetinun /ˈt͡ɹəʃɛˌtɪnʌn/ adj. innocent, wholesome
 • trëtsuwoony /ˈt͡ɹəʦʌwuɲ/ n. chore
 • trëtawduts /ˈt͡ɹətɔdʌʦ/ n. graphic arts
 • trëtachawm /ˈt͡ɹətæʧɔm/ n. exit
 • trëwhazook /ˈt͡ɹəʍæzuk/ v. drape
 • trëwhütawz /ˈt͡ɹəʍʊtɔz/ det. C.D.D
 • trëwhütawz /ˈt͡ɹəʍʊtɔz/ det. C.D.D
 • trëzhüneū /ˈt͡ɹəʒʊnɛv/ adj. CMPR.G.PRED.C
 • trëchifem /ˈt͡ɹəʧɪfɛm/ n. bark (of tree)
 • trëþewhēz /ˈt͡ɹəðɛʍiz/ n. belt
 • trëþēthahm /ˈt͡ɹəðiθɑm/ n. float
 • trē /tɹi/ num. three
 • trē /t͡ɹi/ n. pair
 • trēdoi /ˈt͡ɹidoɪ/ n. neither
 • trēla /ˈt͡ɹilæ/ n. professional
 • trēng /tɹiŋ/ num. third
 • trēnth /tɹinθ/ num. tri-
 • trēpuyēnth /ˈt͡ɹipʌjin͡θ/ n. performance
 • trēpoonyaf /ˈt͡ɹipuɲæf/ n. management
 • trēstiqüm /ˈt͡ɹis͡tɪk͡wʊm/ n. obstinancy
 • trēstethamēl /ˈt͡ɹis͡tɛˌθæmil/ n. industry
 • trētihahū /ˈt͡ɹitɪhɑv/ n. establish
 • trētin /ˈtɹitɪn/ num. thirty
 • trēthahnyoots /ˈt͡ɹiθɑɲuʦ/ n. sort
 • trētu /ˈt͡ɹitʌ/ n. street
 • trēte /ˈt͡ɹitɛ/ n. play (stage play)
 • trēwhoonyahh /ˈt͡ɹiʍuɲɑh/ n. message
 • trēweiny /ˈt͡ɹiweɪɲ/ n. room
 • trējahstēth /ˈt͡ɹiʤɑs͡tiθ/ n. finger, thumb
 • trēzhëtsut /ˈt͡ɹiʒəʦʌt/ det. HOW.WHOM.THUS
 • trēchu /ˈt͡ɹiʧʌ/ n. saltiness
 • trēchënyëz /ˈt͡ɹiʧəɲəz/ n. public
 • trēchētey /ˈt͡ɹiʧitɛj/ n. fox
 • trēqitsëwhoon /ˈt͡ɹik͡wɪˌʦəʍun/ n. fit
 • trēquhahū /ˈt͡ɹik͡wʌhɑv/ n. banner
 • trēqujeyël /ˈt͡ɹik͡wʌˌʤɛjəl/ n. parcel, package, bundle
 • trēqaip /ˈt͡ɹik͡waɪp/ v. swing, dangle, sway
 • trēyëkur /ˈt͡ɹijəkʌɹ/ v. fly
 • trīfin /ˈt͡ɹaɪfɪn/ n. triton
 • trīlast /ˈt͡ɹaɪlæs͡t/ part. undefined
 • troodëmēn /ˈt͡ɹudəmin/ n. frame, torso
 • troohawkoony /ˈt͡ɹuhɔkuɲ/ n. elephant
 • trookahkahth /ˈt͡ɹukɑkɑθ/ n. chin, jaw
 • troolipuk /ˈt͡ɹulɪpʌk/ n. soldier
 • troonyimef /ˈt͡ɹuɲɪmɛf/ v. bite, chew
 • troopawzhawū /ˈt͡ɹupɔʒɔv/ n. happiness
 • troopoothütr /ˈt͡ɹupuθʊt͡ɹ/ n. back (of body)
 • troostõd /ˈt͡ɹus͡tɔɪd/ pron. H.A.HON
 • troosawstatr /ˈt͡ɹusɔs͡tæt͡ɹ/ n. build
 • troothawik /ˈt͡ɹuθɔɪk/ n. job
 • troothawit /ˈt͡ɹuθɔɪt/ n. position (location), spot
 • troothoochawū /ˈt͡ɹuθuʧɔv/ n. infant
 • trootsinyooz /ˈt͡ɹuʦɪɲuz/ n. warden
 • trootsētrunth /ˈt͡ɹuʦit͡ɹʌn͡θ/ n. clothes, clothing
 • trootahtsin /ˈt͡ɹutɑʦɪn/ n. hungry
 • trootüthih /ˈt͡ɹutʊθɪh/ adj. medium
 • troowhahbawnahn /ˈt͡ɹuʍɑˌbɔnɑn/ n. surrender
 • troowhatēzahm /ˈt͡ɹuʍæˌtizɑm/ n. thumb
 • troojoostawū /ˈt͡ɹuʤus͡tɔv/ v. decorate
 • trooqahwar /ˈt͡ɹuk͡wɑwæɹ/ n. signs, indicators
 • trooūustuny /ˈt͡ɹuvʌs͡tʌɲ/ n. overtunic
 • trooþistawmun /ˈt͡ɹuðɪs͡tˌɔmʌn/ v. bake
 • troü /ˈt͡ɹoʊ/ v. stir
 • troüleq /ˈt͡ɹoʊlɛk͡w/ v. sail, cruise, patrol
 • troümawk /ˈt͡ɹoʊmɔk/ n. profit
 • troünaüwh /ˈt͡ɹoʊˌnaʊʍ/ n. pike
 • troünyaiwh /ˈt͡ɹoʊˌɲaɪʍ/ n. topic
 • troünyoüp /ˈt͡ɹoʊˌɲoʊp/ n. disintegration
 • troütrawiþ /ˈt͡ɹoʊt͡ɹˌɔɪð/ n. hazard, accident
 • troüūüt /ˈt͡ɹoʊvʊt/ n. eclipse
 • trü /t͡ɹʊ/ n. apology
 • trübawnahy /ˈt͡ɹʊbɔnɑj/ v. reflect
 • trüdawjëng /ˈt͡ɹʊdɔʤəŋ/ v. lift
 • trüdaþahfooz /ˈt͡ɹʊdæˌðɑfuz/ n. fang
 • trüfujüsh /ˈt͡ɹʊfʌʤʊʃ/ det. such
 • trükechawf /ˈt͡ɹʊkɛʧɔf/ n. unsociability
 • trükoojethēs /ˈt͡ɹʊkuˌʤɛθis/ n. spring
 • trülühahh /ˈt͡ɹʊlʊhɑh/ n. agreement
 • trüneid /ˈt͡ɹʊneɪd/ n. forgive
 • trünetel /ˈt͡ɹʊnɛtɛl/ n. photograph
 • trünyaw /ˈt͡ɹʊɲɔ/ n. nail
 • trüpaib /ˈt͡ɹʊpaɪb/ n. compassion, empathy
 • trüshawwëch /ˈt͡ɹʊʃɔwəʧ/ v. starve
 • trüshaüch /ˈt͡ɹʊʃaʊʧ/ n. ladder
 • trüstadëx /ˈt͡ɹʊs͡tædək͡s/ n. caterpillar
 • trüwhamuch /ˈt͡ɹʊʍæmʌʧ/ n. simplicity
 • trüjaw /ˈt͡ɹʊʤɔ/ n. coconut
 • trüchaw /ˈt͡ɹʊʧɔ/ adj. furious
 • trüchetrētr /ˈt͡ɹʊʧɛt͡ɹit͡ɹ/ n. clogs
 • trüqu /ˈt͡ɹʊk͡wʌ/ n. expedience
 • trüþa /ˈt͡ɹʊðæ/ v. dominate
 • tüdaw /ˈtʊdɔ/ n. mammal
 • tüdēdēx /ˈtʊdidik͡s/ n. pole, mast
 • tüngēah /ˈtʊŋiɑ/ n. lap
 • tüthü /ˈtʊθʊ/ v. act, behave
 • tüþaw /ˈtʊðɔ/ v. deserve
 • wi /wɪ/ det. no
 • wibooboos /ˈwɪbubus/ n. grain, cereal
 • wifawthud /ˈwɪfɔθʌd/ n. prevent
 • wimëzoos /ˈwɪməzus/ det. my
 • wimütil /ˈwɪmʊtɪl/ v. mix, blend, combine
 • winēchoom /ˈwɪniʧum/ n. former
 • wishahþün /ˈwɪʃɑðʊn/ n. lawyer
 • wit /wɪt/ prep. with
 • wizijēn /ˈwɪzɪʤin/ n. ship
 • wizha /ˈwɪʒæ/ part. undefined
 • wiqifünth /ˈwɪk͡wɪfʊn͡θ/ n. return
 • wiqawnyawnth /ˈwɪk͡wɔɲɔn͡θ/ n. fight
 • wiūēdahn /ˈwɪvidɑn/ adj. deaf
 • wiyoohay /ˈwɪjuhæj/ v. stress, emphasize
 • whi /ʍɪ/ n. bureaucracy
 • whibaw /ˈʍɪbɔ/ n. involve
 • whibootrahr /ˈʍɪbut͡ɹɑɹ/ n. collar
 • whiditsuz /ˈʍɪdɪʦʌz/ n. clergy
 • whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/ det. a, some
 • whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/ det. a, some
 • whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/ det. a, some
 • whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/ det. a, some
 • whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/ det. a, some
 • whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/ det. a, some
 • whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/ det. a, some
 • whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/ det. a, some
 • whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/ det. a, some
 • whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/ det. a, some
 • whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/ det. a, some
 • whifahfex /ˈʍɪfɑfɛk͡s/ det. a, some
 • whinëtrëh /ˈʍɪnət͡ɹəh/ n. value
 • whipahmez /ˈʍɪpɑmɛz/ n. cigarette, cigar
 • whipoolahth /ˈʍɪpulɑθ/ n. malefice
 • whistawwēk /ˈʍɪs͡tɔwik/ n. term
 • whiste /ˈʍɪs͡tɛ/ n. unregretfulness
 • whistënyüt /ˈʍɪs͡təɲʊt/ prep. by (using the means of)
 • whisēqooh /ˈʍɪsik͡wuh/ v. confront, resist
 • whitu /ˈʍɪtʌ/ n. terror
 • whitsēah /ˈʍɪʦiɑ/ n. excrement
 • whizëqush /ˈʍɪzək͡wʌʃ/ adj. custom
 • whichoi /ˈʍɪʧoɪ/ n. lead
 • whiqiūen /ˈʍɪk͡wɪvɛn/ n. poem, lyrics
 • whu /ʍʌ/ v. assassinate
 • whuhüthëz /ˈʍʌhʊθəz/ n. drive
 • whukekēn /ˈʍʌkɛkin/ n. blindness
 • whula /ˈʍʌlæ/ n. save
 • whumëtrahn /ˈʍʌmət͡ɹɑn/ n. plot
 • whupuyēts /ˈʍʌpʌjiʦ/ n. experience
 • whusahküd /ˈʍʌsɑkʊd/ n. image
 • whusoohëh /ˈʍʌsuhəh/ n. symmetry
 • whutahmahn /ˈʍʌtɑmɑn/ n. quietus
 • whuwhahchawz /ˈʍʌʍɑʧɔz/ n. haste
 • whuūēpooz /ˈʍʌvipuz/ n. predetermination
 • wha /ʍæ/ n. binder
 • whabechel /ˈʍæbɛʧɛl/ n. cabinet, drawer
 • whadewhahs /ˈʍædɛʍɑs/ n. rebel
 • whadünuh /ˈʍædʊnʌh/ n. endeavor
 • whailoüst /ˈʍaɪˌloʊs͡t/ n. situation (circumstances, context)
 • whaimaük /ˈʍaɪˌmaʊk/ n. screen
 • whaimoob /ˈʍaɪmub/ v. thrust
 • whaitreiny /ˈʍaɪt͡ɹˌeɪɲ/ v. resent
 • whaizhaüt /ˈʍaɪˌʒaʊt/ v. afford
 • whaizawib /ˈʍaɪˌzɔɪb/ n. discuss
 • whaiþaik /ˈʍaɪˌðaɪk/ n. abandonment
 • whahlahlets /ˈʍɑlɑlɛʦ/ adj. sensible
 • whahmuleng /ˈʍɑmʌlɛŋ/ n. cow
 • whahnu /ˈʍɑnʌ/ part. undefined
 • whahnyuþawnth /ˈʍɑɲʌðɔn͡θ/ adj. fun
 • whahnyazooth /ˈʍɑɲæzuθ/ n. flock
 • whahstüdiū /ˈʍɑs͡tʊdɪv/ n. unimaginativeness
 • whahsatahn /ˈʍɑsætɑn/ n. leaf
 • whahtsiwax /ˈʍɑʦɪwæk͡s/ n. navy
 • whahwaw /ˈʍɑwɔ/ n. discussion
 • whahjēchooū /ˈʍɑʤiʧuv/ n. egg, ovoid
 • whahzheshar /ˈʍɑʒɛʃæɹ/ n. lower arm
 • whahzoi /ˈʍɑzoɪ/ prep. with (accompanied by)
 • whanatrüsh /ˈʍænæt͡ɹʊʃ/ n. colony
 • whawbēfahs /ˈʍɔbifɑs/ n. hotel
 • whawi /ˈʍɔɪ/ n. council
 • whawihawist /ˈʍɔɪˌhɔɪs͡t/ n. neck
 • whawimawits /ˈʍɔɪˌmɔɪʦ/ v. manufacture
 • whawinud /ˈʍɔɪnʌd/ v. gamble
 • whawinēny /ˈʍɔɪniɲ/ n. vegetable
 • whawinyawd /ˈʍɔɪɲɔd/ n. sphere
 • whawisaij /ˈʍɔɪˌsaɪʤ/ n. tofu
 • whawisany /ˈʍɔɪsæɲ/ n. invite
 • whawitheits /ˈʍɔɪˌθeɪʦ/ n. narrowness, thinness
 • whawitraük /ˈʍɔɪt͡ɹˌaʊk/ n. adversity
 • whawitreik /ˈʍɔɪt͡ɹˌeɪk/ n. competent
 • whawizahwh /ˈʍɔɪzɑʍ/ n. nineness
 • whawizeiny /ˈʍɔɪˌzeɪɲ/ v. annoy, bother, agitate, exacerbate
 • whawiūüth /ˈʍɔɪvʊθ/ v. skate
 • whawfoowhahts /ˈʍɔfuʍɑʦ/ n. impotence
 • whawkestam /ˈʍɔkɛs͡tæm/ n. pandemic
 • whawlukenth /ˈʍɔlʌkɛn͡θ/ n. machine
 • whawnyoostoor /ˈʍɔɲus͡tuɹ/ n. rainbow
 • whawsoosahs /ˈʍɔsusɑs/ n. intestine
 • whawqēwhaht /ˈʍɔk͡wiʍɑt/ n. sport
 • whaü /ˈʍaʊ/ n. impulse
 • whaümeit /ˈʍaʊˌmeɪt/ n. imitation
 • whaüneip /ˈʍaʊˌneɪp/ n. schedule, roster
 • whaüsheizh /ˈʍaʊˌʃeɪʒ/ n. thickness
 • whaütseiwh /ˈʍaʊˌʦeɪʍ/ v. squat, crouch, perch
 • whaütrawt /ˈʍaʊt͡ɹɔt/ n. field
 • whaütreid /ˈʍaʊt͡ɹˌeɪd/ n. gown
 • whaüwoüw /ˈʍaʊˌwoʊw/ det. all
 • whaüzahd /ˈʍaʊzɑd/ n. material
 • whaüzawid /ˈʍaʊˌzɔɪd/ adj. accurate
 • whaþahtsets /ˈʍæðɑʦɛʦ/ n. foreigner
 • whe /ʍɛ/ pron. they, them, theirs
 • whedadahsh /ˈʍɛdædɑʃ/ n. grocer
 • whedetsey /ˈʍɛdɛʦɛj/ pron. this
 • wheifoüth /ˈʍeɪˌfoʊθ/ n. agency
 • wheileij /ˈʍeɪˌleɪʤ/ n. pen
 • wheimeid /ˈʍeɪˌmeɪd/ n. artlessness
 • wheinyaiwh /ˈʍeɪˌɲaɪʍ/ n. clever
 • wheitsoüts /ˈʍeɪˌʦoʊʦ/ v. innovate
 • wheitsoüwh /ˈʍeɪˌʦoʊʍ/ v. believe
 • wheizawq /ˈʍeɪzɔk͡w/ n. insipidness
 • wheizoüþ /ˈʍeɪˌzoʊð/ n. law, charter
 • wheiyats /ˈʍeɪjæʦ/ n. feather
 • wheiyeizh /ˈʍeɪˌjeɪʒ/ n. match (game), contest
 • whefēyēū /ˈʍɛfijiv/ v. snow
 • whenyahzhim /ˈʍɛɲɑʒɪm/ v. borrow
 • whenyachahz /ˈʍɛɲæʧɑz/ adj. CMPR.L.P.A
 • whesaw /ˈʍɛsɔ/ v. stop, arrest, stall
 • whetsa /ˈʍɛʦæ/ pron. they, them, theirs
 • whewaw /ˈʍɛwɔ/ n. bounds
 • whezhëþëny /ˈʍɛʒəðəɲ/ n. excess
 • whe͡rl͡dhōm /ˈʍeɹl͡dhoʊm/ n. wyrlde, the, world
 • whe͡rl͡dstah͡r /ˈʍeɹl͡ds͡tɑ͡ɹ/ n. planet
 • wheqüfëd /ˈʍɛk͡wʊfəd/ n. cynic
 • wheū /ʍɛv/ pron. they, them, theirs
 • whëbookooz /ˈʍəbukuz/ n. ill humor
 • whëbüpez /ˈʍəbʊpɛz/ n. yogurt
 • whëde /ˈʍədɛ/ n. load
 • whëhawzhëm /ˈʍəhɔʒəm/ n. letter (of an alphabet)
 • whëmoi /ˈʍəmoɪ/ v. suspect
 • whëngēah /ˈʍəŋiɑ/ n. patient
 • whësitsën /ˈʍəsɪʦən/ n. unsanctity
 • whëstoohahs /ˈʍəs͡tuhɑs/ n. rescue
 • whëtheshim /ˈʍəθɛʃɪm/ v. investigate, inspect, examine, audit, probe
 • whëtsawthiū /ˈʍəʦɔθɪv/ v. disturb, disrupt
 • whëtrütrēng /ˈʍət͡ɹʊt͡ɹiŋ/ n. mud
 • whëūümenth /ˈʍəvʊmɛn͡θ/ n. gem
 • whëyutsud /ˈʍəjʌʦʌd/ n. contention
 • whēboonyëng /ˈʍibuɲəŋ/ adj. narrow
 • whēdawmüts /ˈʍidɔmʊʦ/ n. sky
 • whēfustëy /ˈʍifʌs͡təj/ adj. curious
 • whēfawwud /ˈʍifɔwʌd/ n. alphabet
 • whēfawūül /ˈʍifɔvʊl/ v. rock (move back and forth)
 • whēkoi /ˈʍikoɪ/ v. qualify
 • whēlu /ˈʍilʌ/ adv. nowadays
 • whēnawtël /ˈʍinɔtəl/ n. bee
 • whēne /ˈʍinɛ/ n. notebook
 • whēnyizhoof /ˈʍiɲɪʒuf/ n. cobbling, shoe making
 • whētsiwhëd /ˈʍiʦɪʍəd/ v. fascinate
 • whētsewhawx /ˈʍiʦɛʍɔk͡s/ v. burst, explode, blow up, erupt, shoot, vomit
 • whētahchëth /ˈʍitɑʧəθ/ n. brittleness
 • whētēzoom /ˈʍitizum/ n. difficult
 • whēwuzhawtr /ˈʍiwʌʒɔt͡ɹ/ n. pleasantness
 • whēūüjaz /ˈʍivʊʤæz/ v. avoid, dodge
 • whow /ˈʍaʊ/ det. A.D.D
 • whow /ˈʍaʊ/ det. A.D.D
 • whoobezhoosh /ˈʍubɛʒuʃ/ n. occupation
 • whoofëþēh /ˈʍufəðih/ n. worker
 • whoohu /ˈʍuhʌ/ v. cull
 • whookaw /ˈʍukɔ/ n. hide, pelt
 • whookëtsahl /ˈʍukəʦɑl/ v. research
 • whoonēah /ˈʍuniɑ/ n. interment
 • whoonyawjëd /ˈʍuɲɔʤəd/ n. know
 • whooshēah /ˈʍuʃiɑ/ v. finish, complete, expire
 • whoosëshoosh /ˈʍusəʃuʃ/ n. spend
 • whootha /ˈʍuθæ/ n. matter
 • whootukahn /ˈʍutʌkɑn/ n. fog, mist
 • whoote /ˈʍutɛ/ n. major
 • whooteþün /ˈʍutɛðʊn/ prep. versus
 • whootrawtrüū /ˈʍut͡ɹɔt͡ɹʊv/ n. farm
 • whoozha /ˈʍuʒæ/ adj. casual
 • whoü /ˈʍoʊ/ v. feed
 • whoühuny /ˈʍoʊhʌɲ/ n. pin
 • whoüjoüch /ˈʍoʊˌʤoʊʧ/ n. opening
 • whoüūaiq /ˈʍoʊˌvaɪk͡w/ n. treasure
 • whoüyewh /ˈʍoʊjɛʍ/ n. heating
 • whõmõq /ˈʍɔɪˌmɔɪk͡w/ det. H.A.D
 • whōūõch /ˈʍoʊˌvɔɪʧ/ det. H.D.D
 • whōūõch /ˈʍoʊˌvɔɪʧ/ det. H.D.D
 • whōþōp /ˈʍoʊˌðoʊp/ det. D.D.D
 • whōþōp /ˈʍoʊˌðoʊp/ det. D.D.D
 • whü /ʍʊ/ n. lottery
 • whübedëk /ˈʍʊbɛdək/ n. pus, infection
 • whüdidix /ˈʍʊdɪdɪk͡s/ adj. reasonable
 • whükēheng /ˈʍʊkihɛŋ/ n. manager
 • whüshëwhesh /ˈʍʊʃəʍɛʃ/ det. which
 • whüsēnyooch /ˈʍʊsiɲuʧ/ v. embarrass
 • whütsawjun /ˈʍʊʦɔʤʌn/ n. pajamas
 • whüjawēny /ˈʍʊʤæwiɲ/ n. rope
 • whüzha /ˈʍʊʒæ/ n. diaper
 • whüzhechuz /ˈʍʊʒɛʧʌz/ n. according
 • whüqëhawt /ˈʍʊk͡wəhɔt/ n. pig
 • whüxoi /ˈʍʊk͡soɪ/ n. hindrance
 • wuditsëy /ˈwʌdɪʦəj/ n. damage
 • wuhēah /ˈwʌhiɑ/ n. deer
 • wukukawū /ˈwʌkʌkɔv/ adj. N.S.A
 • wun /wʌn/ num. one
 • wung /wʌŋ/ num. first
 • wunawkawf /ˈwʌnɔkɔf/ v. swallow
 • wupawqüng /ˈwʌpɔk͡wʊŋ/ n. fluid, liquid
 • wusēnyawy /ˈwʌsiɲɔj/ adj. SUP.L.S.P
 • wutahwhawsh /ˈwʌtɑʍɔʃ/ n. jar
 • wade /ˈwædɛ/ adj. N.ATTR.P
 • wailoüb /ˈwaɪˌloʊb/ adj. logical
 • wainyaiþ /ˈwaɪˌɲaɪð/ n. margin
 • wainyawit /ˈwaɪˌɲɔɪt/ n. cliff
 • waishaüth /ˈwaɪˌʃaʊθ/ n. meal
 • waizhawiþ /ˈwaɪˌʒɔɪð/ n. intoxication, caffeine
 • waichoüq /ˈwaɪˌʧoʊk͡w/ pron. none
 • waiūaits /ˈwaɪˌvaɪʦ/ v. jam
 • waiūēny /ˈwaɪviɲ/ adj. thin (slender), slim
 • waiūoüw /ˈwaɪˌvoʊw/ n. penalty
 • wahfēþem /ˈwɑfiðɛm/ n. woodland
 • wahmu /ˈwɑmʌ/ n. mind
 • wahnünēū /ˈwɑnʊniv/ adj. CMPR.L.ATTR.C
 • wahnyüdahny /ˈwɑɲʊdɑɲ/ n. transparency
 • wahsiyawth /ˈwɑsɪjɔθ/ n. empire
 • wahtootrēth /ˈwɑtut͡ɹiθ/ n. revenge
 • wahtriqats /ˈwɑt͡ɹɪk͡wæʦ/ n. ponytail
 • wahtruhun /ˈwɑt͡ɹʌhʌn/ n. stench
 • wahtruwum /ˈwɑt͡ɹʌwʌm/ pron. H.S.HON
 • wahzhüshëx /ˈwɑʒʊʃək͡s/ n. duty
 • wahzahbëny /ˈwɑzɑbəɲ/ v. float, hover, hang
 • wah͡rd /wɑ͡ɹd/ n. defense
 • wahëtsar /ˈwæhəʦæɹ/ n. liberty
 • wahqahmaws /ˈwɑk͡wɑmɔs/ conj. that
 • waku /ˈwækʌ/ n. roughness
 • wakuchaht /ˈwækʌʧɑt/ adj. ripe
 • wanëdëch /ˈwænədəʧ/ v. vanish, disappear, evaporate
 • wanyashahx /ˈwæɲæʃɑk͡s/ adj. general, generic
 • wasupoosh /ˈwæsʌpuʃ/ n. medal
 • wastübuth /ˈwæs͡tʊbʌθ/ n. candle
 • watistuz /ˈwætɪs͡tʌz/ n. parsley
 • waw /wɔ/ n. souvenir
 • wawdu /ˈwɔdʌ/ n. perception
 • wawdasith /ˈwɔdæsɪθ/ n. body, corpse
 • wawdēnëy /ˈwɔdinəj/ n. quadruplication
 • wawimahd /ˈwɔɪmɑd/ n. regulation, permission
 • wawinawich /ˈwɔɪˌnɔɪʧ/ adj. special, unique
 • wawisheib /ˈwɔɪˌʃeɪb/ n. recreation
 • wawizhawist /ˈwɔɪˌʒɔɪs͡t/ n. shaft
 • wawiūeish /ˈwɔɪˌveɪʃ/ n. grade, rank (position)
 • wawhëdahch /ˈwɔhədɑʧ/ n. cold
 • wawkëtër /ˈwɔkətəɹ/ n. defeat
 • wawnyiqeng /ˈwɔɲɪk͡wɛŋ/ det. WHEN.WHO.WHETHER
 • wawnyuwün /ˈwɔɲʌwʊn/ n. chocolate
 • wawsta /ˈwɔs͡tæ/ v. substitute
 • wawstëchif /ˈwɔs͡təʧɪf/ n. way
 • wawthijēz /ˈwɔθɪʤiz/ n. inferiority
 • wawtüdam /ˈwɔtʊdæm/ n. north
 • wawjaw /ˈwɔʤɔ/ n. gender
 • wawqaūëf /ˈwɔk͡wævəf/ n. short rest
 • wawqe /ˈwɔk͡wɛ/ n. warfare
 • wawqütēr /ˈwɔk͡wʊtiɹ/ n. chart, graph, diagram
 • wawyüfit /ˈwɔjʊfɪt/ n. breeches
 • wazhēah /ˈwæʒiɑ/ v. circulate
 • wazēpës /ˈwæzipəs/ n. infrequency
 • wara /ˈwæɹæ/ n. reception (of office or hotel)
 • waü /ˈwaʊ/ n. guessing
 • waümoowh /ˈwaʊmuʍ/ n. spa (mineral spring), resort
 • waünyoüst /ˈwaʊˌɲoʊs͡t/ prep. near
 • waüzhaüb /ˈwaʊˌʒaʊb/ n. physical
 • waüzëny /ˈwaʊzəɲ/ n. code
 • waüyoüny /ˈwaʊˌjoʊɲ/ v. hang
 • wālēny /ˈweɪliɲ/ adj. CMPR.G.PRED.S
 • wālēny /ˈweɪliɲ/ adj. CMPR.G.PRED.S
 • we /wɛ/ v. cause, induce, provoke, generate
 • webëwid /ˈwɛbəwɪd/ n. accord
 • weilaüst /ˈweɪˌlaʊs͡t/ n. frequency
 • weinyawwh /ˈweɪɲɔʍ/ n. concurrence
 • weishawiq /ˈweɪˌʃɔɪk͡w/ n. tradesfolk
 • weisep /ˈweɪsɛp/ n. week
 • weitrüny /ˈweɪt͡ɹʊɲ/ n. rudimentary
 • weijeij /ˈweɪˌʤeɪʤ/ v. sew
 • weizhoüch /ˈweɪˌʒoʊʧ/ n. potato
 • weizēb /ˈweɪzib/ n. barbecue
 • weicheik /ˈweɪˌʧeɪk/ n. method
 • weiūawts /ˈweɪvɔʦ/ n. amateur
 • weiyēb /ˈweɪjib/ n. intoxication, other sub
 • weiþaizh /ˈweɪˌðaɪʒ/ n. feast
 • wesëbahnth /ˈwɛsəbɑn͡θ/ n. crumbliness
 • wetse /ˈwɛʦɛ/ n. rookie
 • wetēnyif /ˈwɛtiɲɪf/ n. disrespect
 • wezüpawny /ˈwɛzʊpɔɲ/ n. braid
 • weqiyēn /ˈwɛk͡wɪjin/ n. abridgement
 • weqeduz /ˈwɛk͡wɛdʌz/ n. prisoner
 • weūëthin /ˈwɛvəθɪn/ n. mattress, cushion
 • wë /wə/ n. tennis
 • wëdebahn /ˈwədɛbɑn/ v. press, squeeze, clutch
 • wëdüstooch /ˈwədʊs͡tuʧ/ n. relationship by choice
 • wënaw /ˈwənɔ/ n. basil
 • wëpidahx /ˈwəpɪdɑk͡s/ v. understand, realize, comprehend, fathom
 • wëthawzhul /ˈwəθɔʒʌl/ n. prestige
 • wëtrahthahts /ˈwət͡ɹɑθɑʦ/ n. temple, church
 • wëzahwës /ˈwəzɑwəs/ v. access
 • wëchēah /ˈwəʧiɑ/ n. sultan, sultana
 • wëūa /ˈwəvæ/ n. accent (of language)
 • wēkiūal /ˈwikɪvæl/ n. letter
 • wēnyahkawsh /ˈwiɲɑkɔʃ/ n. incredulity
 • wēpahchiy /ˈwipɑʧɪj/ n. genetics
 • wētse /ˈwiʦɛ/ v. arouse
 • wēqëyats /ˈwik͡wəjæʦ/ n. unselfishness
 • wēyahtën /ˈwijɑtən/ pron. O.S.HON
 • wīmāst /ˈwaɪˌmeɪs͡t/ part. undefined
 • wowmaw /ˈwaʊmæw/ part. undefined
 • wownüny /ˈwaʊnʊɲ/ part. undefined
 • wowzowny /ˈwaʊˌzaʊɲ/ pron. O.E.INDEF
 • wookakooh /ˈwukækuh/ n. citizen
 • woolaūuts /ˈwulævʌʦ/ n. tie, equal
 • woolekawz /ˈwulɛkɔz/ n. mountain
 • woomēqez /ˈwumik͡wɛz/ n. politics
 • wooninis /ˈwunɪnɪs/ v. hear
 • woonth /wunθ/ num. single-
 • woonyēah /ˈwuɲiɑ/ n. shield, armor
 • wooshe /ˈwuʃɛ/ n. mention
 • woostootel /ˈwus͡tutɛl/ n. shrub, bush
 • woothu /ˈwuθʌ/ n. roundness
 • woowēzhahz /ˈwuwiʒɑz/ n. joke, humor
 • woozhahshawn /ˈwuʒɑʃɔn/ v. frustrate
 • woozēah /ˈwuziɑ/ conj. overall
 • wooqawwhawz /ˈwuk͡wɔʍɔz/ n. cessation
 • wooyawdoon /ˈwujɔdun/ n. sociability
 • woü /ˈwoʊ/ n. helmet
 • woünēd /ˈwoʊnid/ n. anger
 • woünyawiny /ˈwoʊˌɲɔɪɲ/ n. bit, small amount
 • woünyaüt /ˈwoʊˌɲaʊt/ n. ocean crab
 • woüwhaüts /ˈwoʊˌʍaʊʦ/ n. sourness
 • woüzhawit /ˈwoʊˌʒɔɪt/ n. effort
 • woüzaj /ˈwoʊzæʤ/ adj. tired (needing rest), lazy
 • wōþõch /ˈwoʊˌðɔɪʧ/ det. WHERE.WHOM.WHETHER
 • wübëfiny /ˈwʊbəfɪɲ/ n. sermon
 • wüdawnyahd /ˈwʊdɔɲɑd/ pron. C.INFORM
 • wüdelahh /ˈwʊdɛlɑh/ adj. precious, rare
 • wüdēkang /ˈwʊdikæŋ/ adj. SUP.G.P.A
 • wühutum /ˈwʊhʌtʌm/ n. rule, oversee
 • wülukët /ˈwʊlʌkət/ n. main
 • wüsiwüt /ˈwʊsɪwʊt/ adj. easy, simple
 • wüstechüt /ˈwʊs͡tɛʧʊt/ n. odor
 • wütushes /ˈwʊtʌʃɛs/ adj. elite
 • wüqaw /ˈwʊk͡wɔ/ interj. S.I.F
 • würdlāng /ˈwʊɹdleɪŋ/ n. accent (lang), dialect
 • würdsang /ˈwʊɹdsaŋ/ n. talk
 • jidëlahf /ˈʤɪdəlɑf/ n. seclusion
 • jidēkath /ˈʤɪdikæθ/ v. open
 • jihuqëth /ˈʤɪhʌk͡wəθ/ n. face
 • jihoi /ˈʤɪhoɪ/ n. curve, arc
 • jikestēl /ˈʤɪkɛs͡til/ v. shake, rattle, shudder, shiver, shock
 • jila /ˈʤɪlæ/ n. various
 • jilēshütr /ˈʤɪliʃʊt͡ɹ/ interj. R.I.F
 • jilēshütr /ˈʤɪliʃʊt͡ɹ/ interj. R.I.F
 • jishatsish /ˈʤɪʃæʦɪʃ/ n. recognize
 • jitasēny /ˈʤɪtæsiɲ/ n. station
 • jizhitsez /ˈʤɪʒɪʦɛz/ adv. together
 • jizhawtsin /ˈʤɪʒɔʦɪn/ n. friendly
 • jizahzhahny /ˈʤɪzɑʒɑɲ/ n. beverage
 • jiqahsiy /ˈʤɪk͡wɑsɪj/ n. house
 • jiūahyēx /ˈʤɪvɑjik͡s/ v. let, allow (let), enable
 • ju /ʤʌ/ n. prison
 • jubawweny /ˈʤʌbɔwɛɲ/ n. cab
 • jude /ˈʤʌdɛ/ n. vanilla
 • jufe /ˈʤʌfɛ/ n. tableware
 • jukawtawn /ˈʤʌkɔtɔn/ n. blow
 • jukēmunth /ˈʤʌkimʌn͡θ/ n. flour
 • julëkawng /ˈʤʌləkɔŋ/ v. yank, jerk
 • julëstëk /ˈʤʌləs͡tək/ n. ant
 • jumukēū /ˈʤʌmʌkiv/ n. loss
 • junēchoox /ˈʤʌniʧuk͡s/ adj. parallel
 • jushēah /ˈʤʌʃiɑ/ n. demand
 • justelëū /ˈʤʌs͡tɛləv/ n. almond
 • justoonyoosh /ˈʤʌs͡tuɲuʃ/ n. voucher
 • jutha /ˈʤʌθæ/ n. embassy
 • juzheshany /ˈʤʌʒɛʃæɲ/ n. person
 • juqezawny /ˈʤʌk͡wɛzɔɲ/ n. pretext
 • jabaw /ˈʤæbɔ/ n. jail
 • jaboostin /ˈʤæbus͡tɪn/ v. escort
 • jadëtrēn /ˈʤædət͡ɹin/ n. orange
 • jai /ˈʤaɪ/ n. youth
 • jaifahst /ˈʤaɪfɑs͡t/ n. poultry
 • jaihaüq /ˈʤaɪˌhaʊk͡w/ n. benefit
 • jaihëb /ˈʤaɪhəb/ adj. opposite
 • jaihēp /ˈʤaɪhip/ n. princess
 • jaimaiq /ˈʤaɪˌmaɪk͡w/ n. wake
 • jainoost /ˈʤaɪnus͡t/ n. iris
 • jaitrist /ˈʤaɪt͡ɹɪs͡t/ n. olive
 • jaiyoop /ˈʤaɪjup/ n. cook water (boil)
 • jahbitrutr /ˈʤɑbɪt͡ɹʌt͡ɹ/ adj. native
 • jahfa /ˈʤɑfæ/ n. unity
 • jahnyijëū /ˈʤɑɲɪʤəv/ n. hoof
 • jahnyefung /ˈʤɑɲɛfʌŋ/ n. fraud
 • jahpinahs /ˈʤɑpɪnɑs/ n. breathing
 • jahpahnyook /ˈʤɑpɑɲuk/ n. statement
 • jahpëthëz /ˈʤɑpəθəz/ n. spa
 • jahstēmawd /ˈʤɑs͡timɔd/ n. peninsula
 • jahthoi /ˈʤɑθoɪ/ prep. plus
 • jahtsënyoom /ˈʤɑʦəɲum/ n. altitude
 • jahwha /ˈʤɑʍæ/ n. restraint
 • jahzoopawnth /ˈʤɑzupɔn͡θ/ n. prejudice, bias
 • jahchoi /ˈʤɑʧoɪ/ adj. rugged
 • jahþahwhash /ˈʤɑðɑʍæʃ/ v. guess, speculate, estimate, predict
 • jakuhëy /ˈʤækʌhəj/ n. cookie
 • jalüfoony /ˈʤælʊfuɲ/ n. void
 • janyahwhan /ˈʤæɲɑʍæn/ n. tunnel
 • jashawwoor /ˈʤæʃɔwuɹ/ v. pinch
 • jasahhēs /ˈʤæsɑhis/ n. park
 • jatëzawū /ˈʤætəzɔv/ n. comfort
 • jawbüpür /ˈʤɔbʊpʊɹ/ v. die, expire
 • jawi /ˈʤɔɪ/ v. clear
 • jawinyeizh /ˈʤɔɪˌɲeɪʒ/ n. sing
 • jawinyoüb /ˈʤɔɪˌɲoʊb/ n. rate
 • jawitrawb /ˈʤɔɪt͡ɹɔb/ n. inhabitant, native
 • jawiwhawits /ˈʤɔɪˌʍɔɪʦ/ n. charisma
 • jawiwoüq /ˈʤɔɪˌwoʊk͡w/ adj. other
 • jawicheip /ˈʤɔɪˌʧeɪp/ v. marry
 • jawiūath /ˈʤɔɪvæθ/ n. tunic, long sleeve
 • jawiūawich /ˈʤɔɪˌvɔɪʧ/ v. repeat, replicate
 • jawiūüj /ˈʤɔɪvʊʤ/ n. free
 • jawiūüþ /ˈʤɔɪvʊð/ n. fatigue
 • jawfutüx /ˈʤɔfʌtʊk͡s/ det. your
 • jawfe /ˈʤɔfɛ/ n. class
 • jawhēa /ˈʤæʍiɑ/ interj. R.E.F
 • jawhēa /ˈʤæʍiɑ/ interj. R.E.F
 • jawmekutr /ˈʤɔmɛkʌt͡ɹ/ prep. by (agent, creator)
 • jawnyawtruf /ˈʤɔɲɔt͡ɹʌf/ n. stitch
 • jawsēah /ˈʤɔsiɑ/ n. national
 • jawtsechif /ˈʤɔʦɛʧɪf/ n. crash
 • jawyibey /ˈʤɔjɪbɛj/ n. flu, cold
 • jazhe /ˈʤæʒɛ/ adj. CMPR.L.P.C
 • jaqüūeng /ˈʤæk͡wʊvɛŋ/ n. hurricane
 • jaühaiwh /ˈʤaʊˌhaɪʍ/ n. defective vision
 • jaüshaüst /ˈʤaʊˌʃaʊs͡t/ n. sanity
 • jaüthaüb /ˈʤaʊˌθaʊb/ adj. extreme, intense, severe, radical
 • jaütsaiw /ˈʤaʊˌʦaɪw/ n. breakfast
 • jaütsaüt /ˈʤaʊˌʦaʊt/ v. crash, collide
 • jaütraüþ /ˈʤaʊt͡ɹˌaʊð/ n. complete
 • jaüwhaich /ˈʤaʊˌʍaɪʧ/ adj. elegant
 • jaüzawip /ˈʤaʊˌzɔɪp/ n. left
 • jaücheib /ˈʤaʊˌʧeɪb/ n. back
 • jaüūawits /ˈʤaʊˌvɔɪʦ/ adj. obscure
 • jāfōw /ˈʤeɪˌfoʊw/ det. A.A.D
 • jei /ˈʤeɪ/ n. leading
 • jeimawid /ˈʤeɪˌmɔɪd/ n. secret
 • jeiseist /ˈʤeɪˌseɪs͡t/ n. failure
 • jeithaich /ˈʤeɪˌθaɪʧ/ n. toughness
 • jeitsoüq /ˈʤeɪˌʦoʊk͡w/ n. certainty
 • jeiwaip /ˈʤeɪˌwaɪp/ conj. moreover
 • jeijawist /ˈʤeɪˌʤɔɪs͡t/ n. police
 • jeijaüny /ˈʤeɪˌʤaʊɲ/ n. misbehavior
 • jeizahst /ˈʤeɪzɑs͡t/ n. disk
 • jeizeist /ˈʤeɪˌzeɪs͡t/ n. side
 • jeiyahþ /ˈʤeɪjɑð/ n. nearness
 • jemikawū /ˈʤɛmɪkɔv/ n. burger
 • jepēshawm /ˈʤɛpiʃɔm/ n. affectation
 • jestahsit /ˈʤɛs͡tɑsɪt/ n. sash
 • jetühahk /ˈʤɛtʊhɑk/ v. slide, slip, skid
 • jejithes /ˈʤɛʤɪθɛs/ v. boil, simmer
 • jezhujën /ˈʤɛʒʌʤən/ n. speech
 • jëdükawn /ˈʤədʊkɔn/ n. brother
 • jënge /ˈʤəŋɛ/ n. sylvan forest
 • jëstēpahl /ˈʤəs͡tipɑl/ n. oath
 • jëthe /ˈʤəθɛ/ n. dryness
 • jëyinawl /ˈʤəjɪnɔl/ n. expensive
 • jēnya /ˈʤiɲæ/ n. inducement
 • jēpiziū /ˈʤipɪzɪv/ prep. behind
 • jēpahzhēf /ˈʤipɑʒif/ n. density
 • jēshitsit /ˈʤiʃɪʦɪt/ n. horizontalness
 • jēte /ˈʤitɛ/ n. lower leg
 • jēūaw /ˈʤivɔ/ v. copy, imitate, mimic, mock
 • jēūoonawn /ˈʤivunɔn/ det. a, some
 • jēūoonawn /ˈʤivunɔn/ det. a, some
 • jēūoonawn /ˈʤivunɔn/ det. a, some
 • jēūoonawn /ˈʤivunɔn/ det. a, some
 • jēūoonawn /ˈʤivunɔn/ det. a, some
 • jēūoonawn /ˈʤivunɔn/ det. a, some
 • jēūoonawn /ˈʤivunɔn/ det. a, some
 • jēūoonawn /ˈʤivunɔn/ det. a, some
 • jēūoonawn /ˈʤivunɔn/ det. a, some
 • jēūoonawn /ˈʤivunɔn/ det. a, some
 • jēūoonawn /ˈʤivunɔn/ det. a, some
 • jēūoonawn /ˈʤivunɔn/ det. a, some
 • jēyaw /ˈʤijɔ/ n. alertness
 • jēþahwhetr /ˈʤiðɑʍɛt͡ɹ/ n. receipt
 • joobahdawz /ˈʤubɑdɔz/ v. graze (feed on)
 • joobahnyëk /ˈʤubɑɲək/ v. thank, bless
 • joodēzhësh /ˈʤudiʒəʃ/ n. qipao, cheongsam
 • joodooshëh /ˈʤuduʃəh/ n. shore
 • joodüzak /ˈʤudʊzæk/ v. dance
 • joomelahh /ˈʤumɛlɑh/ det. a, some
 • joomelahh /ˈʤumɛlɑh/ det. a, some
 • joomelahh /ˈʤumɛlɑh/ det. a, some
 • joomelahh /ˈʤumɛlɑh/ det. a, some
 • joomēshatr /ˈʤumiʃæt͡ɹ/ v. see, understand, grasp, perceive, foresee, date, go out, anticipate, predict
 • joone /ˈʤunɛ/ n. celestial
 • joonyahwhēh /ˈʤuɲɑʍih/ n. kimono
 • joonyazüny /ˈʤuɲæzʊɲ/ prep. excepting
 • joopütsüf /ˈʤupʊʦʊf/ n. midriff
 • joosenyul /ˈʤusɛɲʌl/ n. general
 • joowhoothën /ˈʤuʍuθən/ prep. with (using)
 • joozhuwhahz /ˈʤuʒʌʍɑz/ v. complain
 • joozahwid /ˈʤuzɑwɪd/ n. pencil
 • jooūëchang /ˈʤuvəʧæŋ/ adj. massive, enormous
 • jooūē /ˈʤuvi/ n. child (juvenal)
 • jooyetung /ˈʤujɛtʌŋ/ n. quiet
 • jooyoi /ˈʤujoɪ/ n. greed
 • joümēwh /ˈʤoʊmiʍ/ n. immateriality
 • joümoük /ˈʤoʊˌmoʊk/ n. recently
 • joünath /ˈʤoʊnæθ/ n. upper class
 • joüseib /ˈʤoʊˌseɪb/ adj. valid
 • joüseith /ˈʤoʊˌseɪθ/ v. dare
 • joütheiwh /ˈʤoʊˌθeɪʍ/ n. discontent
 • joütreith /ˈʤoʊt͡ɹˌeɪθ/ n. floor
 • joütroüth /ˈʤoʊt͡ɹˌoʊθ/ n. steel
 • joüjeip /ˈʤoʊˌʤeɪp/ n. eating
 • joüzhaüt /ˈʤoʊˌʒaʊt/ n. quilt
 • joüzoüny /ˈʤoʊˌzoʊɲ/ n. division
 • joücheits /ˈʤoʊˌʧeɪʦ/ adj. buxom
 • joüūüw /ˈʤoʊvʊw/ n. milk
 • joüyad /ˈʤoʊjæd/ n. rude
 • joüyaww /ˈʤoʊjɔw/ n. packet
 • jõhōj /ˈʤɔɪˌhoʊʤ/ part. undefined
 • jõnyët /ˈʤɔɪɲət/ pron. K.NN.HON
 • jõnyët /ˈʤɔɪɲət/ pron. K.NN.HON
 • jõwāst /ˈʤɔɪˌweɪs͡t/ adj. CMPR.L.S.P
 • jübawūawsh /ˈʤʊbɔvɔʃ/ n. honesty
 • jüdēyuts /ˈʤʊdijʌʦ/ v. attract, lure, fascinate
 • jükētratr /ˈʤʊkit͡ɹæt͡ɹ/ n. entitlement
 • jünyēchawn /ˈʤʊɲiʧɔn/ n. mixture
 • jüpēwünth /ˈʤʊpiwʊn͡θ/ n. politician
 • jüpēzawz /ˈʤʊpizɔz/ n. oath breaking
 • jüshoowhawn /ˈʤʊʃuʍɔn/ n. vent
 • jütoostuh /ˈʤʊtus͡tʌh/ n. treason
 • jüwishahm /ˈʤʊwɪʃɑm/ n. fabric, cloth
 • jüje /ˈʤʊʤɛ/ det. WHAT.WHOSE.THUS
 • jüzooyüth /ˈʤʊzujʊθ/ n. alibi
 • zibuūütr /ˈzɪbʌvʊt͡ɹ/ n. course (direction of travel), direction (way)
 • zibetën /ˈzɪbɛtən/ adj. due
 • zidudëz /ˈzɪdʌdəz/ n. louse
 • zidajetrez /ˈzɪdæˌʤɛt͡ɹɛz/ v. hide, smuggle, lurk
 • zidezhahf /ˈzɪdɛʒɑf/ n. passenger
 • zifinyēnth /ˈzɪfɪɲin͡θ/ n. training
 • zifubawl /ˈzɪfʌbɔl/ prep. top
 • zihaw /ˈzɪhɔ/ n. mirror
 • zinëbes /ˈzɪnəbɛs/ n. hardness
 • zinyaüp /ˈzɪɲaʊp/ adv. too, so, also, as well
 • zinyëbēm /ˈzɪɲəbim/ n. coiled hair a
 • zipookut /ˈzɪpukʌt/ n. rub press
 • zishidool /ˈzɪʃɪdul/ v. turn on
 • zitadeth /ˈzɪtædɛθ/ n. guest
 • ziwhiþüz /ˈzɪʍɪðʊz/ v. rape, assault
 • zizhistütrawl /ˈzɪʒɪs͡tˌʊt͡ɹɔl/ adj. SUP.L.PRED.C
 • zizakëtr /ˈzɪzækət͡ɹ/ n. resort, sanctuary
 • zizëstul /ˈzɪzəs͡tʌl/ n. thorn
 • ziþoi /ˈzɪðoɪ/ n. tribunal
 • zhi /ʒɪ/ n. bank
 • zhidahwawth /ˈʒɪdɑwɔθ/ n. sister
 • zhifüqawm /ˈʒɪfʊk͡wɔm/ v. gather, accumulate
 • zhiku /ˈʒɪkʌ/ n. please
 • zhila /ˈʒɪlæ/ v. dial
 • zhimawþil /ˈʒɪmɔðɪl/ n. button (pushbutton)
 • zhipafēs /ˈʒɪpæfis/ adj. large, massive, enormous
 • zhipüzhith /ˈʒɪpʊʒɪθ/ n. can, container
 • zhishahchahn /ˈʒɪʃɑʧɑn/ n. cool
 • zhistaw /ˈʒɪs͡tɔ/ n. teeth
 • zhitu /ˈʒɪtʌ/ n. dump
 • zhijucheh /ˈʒɪʤʌʧɛh/ v. toss, hurl
 • zhizhu /ˈʒɪʒʌ/ v. infect
 • zhiqidahf /ˈʒɪk͡wɪdɑf/ n. plait
 • zhiūëwik /ˈʒɪvəwɪk/ n. alman
 • zhiyahmoony /ˈʒɪjɑmuɲ/ v. resemble
 • zhubēah /ˈʒʌbiɑ/ n. arch, arc
 • zhude /ˈʒʌdɛ/ adv. maybe, perhaps
 • zhukejoon /ˈʒʌkɛʤun/ n. ever
 • zhunoi /ˈʒʌnoɪ/ n. insolence
 • zhunyookük /ˈʒʌɲukʊk/ n. movement, motion
 • zhupënar /ˈʒʌpənæɹ/ n. born
 • zhushēwhetr /ˈʒʌʃiʍɛt͡ɹ/ n. evocation, magic
 • zhusoi /ˈʒʌsoɪ/ n. enmity
 • zhuzu /ˈʒʌzʌ/ n. belly
 • zhuqatsüf /ˈʒʌk͡wæʦʊf/ n. lend
 • zhuqe /ˈʒʌk͡wɛ/ n. disaccord
 • zhuqüþooh /ˈʒʌk͡wʊðuh/ n. harmony
 • zhuūupawm /ˈʒʌvʌpɔm/ det. thrice
 • zhuyawtix /ˈʒʌjɔtɪk͡s/ v. control
 • zhuþēah /ˈʒʌðiɑ/ conj. when
 • zhabünyawth /ˈʒæbʊɲɔθ/ n. muslin
 • zhabüyēy /ˈʒæbʊjij/ conj. then
 • zhai /ˈʒaɪ/ n. anchor
 • zhaiheit /ˈʒaɪˌheɪt/ n. spectator
 • zhaiheiq /ˈʒaɪˌheɪk͡w/ n. obliquity
 • zhaichawiwh /ˈʒaɪˌʧɔɪʍ/ n. brown
 • zhafawnyur /ˈʒæfɔɲʌɹ/ n. sage
 • zhah /ʒɑ/ adj. powerful
 • zhahbudam /ˈʒɑbʌdæm/ adj. safe
 • zhahbawah /ˈʒɑbæwæh/ det. my
 • zhahdütrüm /ˈʒɑdʊt͡ɹʊm/ n. living organism
 • zhahfüwhoos /ˈʒɑfʊʍus/ adj. next
 • zhahkëdoong /ˈʒɑkəduŋ/ n. cavity
 • zhahnahsteh /ˈʒɑnɑs͡tɛh/ n. bow (decorative material)
 • zhahpachüy /ˈʒɑpæʧʊj/ n. oven
 • zhahtasëth /ˈʒɑtæsəθ/ v. found, establish
 • zhahūoi /ˈʒɑvoɪ/ n. tragedy
 • zhakiþatr /ˈʒækɪðæt͡ɹ/ n. reproduction, procreation
 • zhalu /ˈʒælʌ/ v. break, shatter, tear
 • zhamējil /ˈʒæmiʤɪl/ n. jurisdiction
 • zhanyunyahy /ˈʒæɲʌɲɑj/ n. gum
 • zhanyētsahf /ˈʒæɲiʦɑf/ prep. now
 • zhanyünyahny /ˈʒæɲʊɲɑɲ/ adj. humble, modest, shy
 • zhastiyish /ˈʒæs͡tɪjɪʃ/ n. destination
 • zhatifahz /ˈʒætɪfɑz/ n. serious
 • zhathe /ˈʒæθɛ/ n. count, number
 • zhatsēah /ˈʒæʦiɑ/ n. chemise
 • zhawbahtreng /ˈʒɔbɑt͡ɹɛŋ/ n. uncleanness
 • zhawi /ˈʒɔɪ/ n. bell
 • zhawihek /ˈʒɔɪhɛk/ v. peel
 • zhawilahþ /ˈʒɔɪlɑð/ n. suggestion
 • zhawimuny /ˈʒɔɪmʌɲ/ n. genocide
 • zhawinyeth /ˈʒɔɪɲɛθ/ v. smile, smirk
 • zhawisheiþ /ˈʒɔɪˌʃeɪð/ n. lever, pedal, trigger
 • zhawitsoüst /ˈʒɔɪˌʦoʊs͡t/ n. leap
 • zhawizush /ˈʒɔɪzʌʃ/ v. weep, mourn
 • zhawiyust /ˈʒɔɪjʌs͡t/ n. cousin
 • zhawiþaüch /ˈʒɔɪˌðaʊʧ/ n. universe
 • zhawfizawz /ˈʒɔfɪzɔz/ n. cellar
 • zhawhupüū /ˈʒɔhʌpʊv/ adj. extinct
 • zhawke /ˈʒɔkɛ/ n. interest, money
 • zhawlithüm /ˈʒɔlɪθʊm/ part. undefined
 • zhawpapēf /ˈʒɔpæpif/ n. show
 • zhawpüweū /ˈʒɔpʊwɛv/ n. expansion
 • zhawwoothanth /ˈʒɔwuθæn͡θ/ n. accurate, exact, precise, valid
 • zhawūanyësh /ˈʒɔvæɲəʃ/ n. clause
 • zhaqoonyahtr /ˈʒæk͡wuɲɑt͡ɹ/ n. garishness
 • zhaüfaip /ˈʒaʊˌfaɪp/ n. wraps
 • zhaütsoüt /ˈʒaʊˌʦoʊt/ n. coil
 • zhaüjaist /ˈʒaʊˌʤaɪs͡t/ n. disclosure
 • zhaüzhawiw /ˈʒaʊˌʒɔɪw/ n. cover
 • zhaüzhoüp /ˈʒaʊˌʒoʊp/ n. seaweed
 • zhaüchaith /ˈʒaʊˌʧaɪθ/ n. better
 • zhaüyew /ˈʒaʊjɛw/ n. killing
 • zhaūēdad /ˈʒævidæd/ n. garters
 • zhayoi /ˈʒæjoɪ/ n. soft
 • zhe /ʒɛ/ v. keep (not return)
 • zhe /ʒɛ/ pron. he, him, his, she, her, hers, it, its
 • zhei /ˈʒeɪ/ v. seem, appear, reveal
 • zheimeip /ˈʒeɪˌmeɪp/ n. crisis, catastrophe
 • zheinyaüj /ˈʒeɪˌɲaʊʤ/ n. hang
 • zheisahny /ˈʒeɪsɑɲ/ n. absence of influence
 • zheithoüb /ˈʒeɪˌθoʊb/ n. cape
 • zheitrēst /ˈʒeɪt͡ɹis͡t/ n. compassion, empathy
 • zheiwhaiw /ˈʒeɪˌʍaɪw/ n. livery, uniform
 • zheiyoüþ /ˈʒeɪˌjoʊð/ v. glow, radiate, sweat
 • zhelünyawd /ˈʒɛlʊɲɔd/ n. combination
 • zhesazhiny /ˈʒɛsæʒɪɲ/ adj. SUP.L.ATTR.P
 • zhetu /ˈʒɛtʌ/ adj. aware
 • zhetsa /ˈʒɛʦæ/ pron. he, him, his, she, her, hers, it, its
 • zhetrawpüf /ˈʒɛt͡ɹɔpʊf/ v. pick
 • zhetüqun /ˈʒɛtʊk͡wʌn/ adj. poor
 • zhezikoony /ˈʒɛzɪkuɲ/ n. show (performance), ceremony
 • zhezupëx /ˈʒɛzʌpək͡s/ n. laity
 • zhequ /ˈʒɛk͡wʌ/ n. worker, employee
 • zheū /ʒɛv/ pron. he, him, his, she, her, hers, it, its
 • zheūitsoom /ˈʒɛvɪʦum/ n. latent meaningfulness
 • zhëbētooth /ˈʒəbituθ/ det. WHERE.WHOSE.THUS
 • zhëfüþer /ˈʒəfʊðɛɹ/ n. narrow
 • zhëloozih /ˈʒəluzɪh/ art. some
 • zhëmüstuy /ˈʒəmʊs͡tʌj/ n. witch
 • zhënyejëd /ˈʒəɲɛʤəd/ n. fitted skirt
 • zhëpüqës /ˈʒəpʊk͡wəs/ v. taste
 • zhëzemoong /ˈʒəzɛmuŋ/ n. nonfiction
 • zhëzüthoony /ˈʒəzʊθuɲ/ n. drug
 • zhëqüqēny /ˈʒək͡wʊk͡wiɲ/ n. pact
 • zhē /ʒi/ det. WHICH.WHOM.WHETHER
 • zhēbaqing /ˈʒibæk͡wɪŋ/ n. beak
 • zhēfahþool /ˈʒifɑðul/ n. entertainer
 • zhēkaw /ˈʒikɔ/ adj. black
 • zhēnyanyëtr /ˈʒiɲæɲət͡ɹ/ adj. CMPR.L.PRED.P
 • zhēnyümaf /ˈʒiɲʊmæf/ n. wage, salary
 • zhēsahtrootr /ˈʒisɑt͡ɹut͡ɹ/ n. congratulation
 • zhētsishoom /ˈʒiʦɪʃum/ n. powderiness
 • zhētrëtrahz /ˈʒit͡ɹət͡ɹɑz/ n. contraction
 • zhēzizahny /ˈʒizɪzɑɲ/ v. remember
 • zhēzhawchuy /ˈʒiʒɔʧʌj/ v. occur
 • zhēzu /ˈʒizʌ/ n. article (text)
 • zhēþu /ˈʒiðʌ/ v. detain, restrain, inhibit
 • zhowwõb /ˈʒaʊˌwɔɪb/ det. D.T.D
 • zhoo /ʒu/ n. nest, treasure
 • zhoobawfetr /ˈʒubɔfɛt͡ɹ/ n. foliage
 • zhoohu /ˈʒuhʌ/ n. rent
 • zhoohëzhin /ˈʒuhəʒɪn/ n. heritage
 • zhoostaher /ˈʒus͡tæhɛɹ/ interj. S.NEG.F
 • zhoosa /ˈʒusæ/ n. repute
 • zhoosüdawy /ˈʒusʊdɔj/ n. weapon
 • zhoozawtris /ˈʒuzɔt͡ɹɪs/ n. wolf
 • zhoüfaht /ˈʒoʊfɑt/ n. appliance, apparatus, fixture
 • zhoümüj /ˈʒoʊmʊʤ/ n. democratic
 • zhoüwainy /ˈʒoʊˌwaɪɲ/ n. fingerprint
 • zhoüjaich /ˈʒoʊˌʤaɪʧ/ n. table napkin
 • zhõnyāþ /ˈʒɔɪˌɲeɪð/ part. undefined
 • zhōzeq /ˈʒoʊzɛk͡w/ det. A.M.D
 • zhü /ʒʊ/ n. invent
 • zhüduhütr /ˈʒʊdʌhʊt͡ɹ/ n. perhaps
 • zhüfahnyitr /ˈʒʊfɑɲɪt͡ɹ/ det. sufficient
 • zhühëtray /ˈʒʊhət͡ɹæj/ n. space (room)
 • zhünēah /ˈʒʊniɑ/ n. again
 • zhüshaw /ˈʒʊʃɔ/ adj. automatic
 • zhüstidēh /ˈʒʊs͡tɪdih/ adj. SUP.G.S.O
 • zhütsujēd /ˈʒʊʦʌʤid/ n. toilet
 • zhüqunyuz /ˈʒʊk͡wʌɲʌz/ n. signal
 • zhüxa /ˈʒʊk͡sæ/ v. surprise, astonish, startle
 • zhüyaþoof /ˈʒʊjæðuf/ n. foolishness
 • zu /zʌ/ n. bud, embryo, spark
 • zufaüj /ˈzʌfaʊʤ/ n. combustibility
 • zukaik /ˈzʌkaɪk/ n. misjudgment
 • zunutsez /ˈzʌnʌʦɛz/ n. colorlessness
 • zunyēūēx /ˈzʌɲivik͡s/ n. divorce
 • zunyoohawny /ˈzʌɲuhɔɲ/ prep. aboard
 • zunyüqufëny /ˈzʌɲʊk͡wˌʌfəɲ/ n. equipment, gear, materials
 • zutsinyahtr /ˈzʌʦɪɲɑt͡ɹ/ adj. loud, noisy
 • zutoi /ˈzʌtoɪ/ n. clinic
 • zutreches /ˈzʌt͡ɹɛʧɛs/ v. listen
 • zuþëkawf /ˈzʌðəkɔf/ n. regret
 • zuþēdoon /ˈzʌðidun/ adj. dumb (speechless)
 • zuþētsawth /ˈzʌðiʦɔθ/ n. moderation
 • za /zæ/ adj. SUP.L.ATTR.C
 • zabawiq /ˈzæbɔɪk͡w/ n. represent
 • zailawiq /ˈzaɪˌlɔɪk͡w/ n. exactly
 • zaisuny /ˈzaɪsʌɲ/ v. cry, shout, sob, mourn
 • zaitroüsh /ˈzaɪt͡ɹˌoʊʃ/ n. settlement (village)
 • zahlaþük /ˈzɑlæðʊk/ part. undefined
 • zahpüthahm /ˈzɑpʊθɑm/ n. commerce
 • zahtsawist /ˈzɑʦɔɪs͡t/ n. repulsion
 • zahtsēwawsh /ˈzɑʦiwɔʃ/ det. our
 • zahtrubeh /ˈzɑt͡ɹʌbɛh/ n. force
 • zahjahbootriū /ˈzɑʤɑˌbut͡ɹɪv/ adj. N.S.M
 • zahjahyahm /ˈzɑʤɑjɑm/ n. probity
 • zahzoüd /ˈzɑzoʊd/ adj. sole, lone
 • zahyekeū /ˈzɑjɛkɛv/ n. oracle
 • zahyooþēs /ˈzɑjuðis/ n. forehead, brow
 • zahþadawr /ˈzɑðædɔɹ/ n. fountain
 • zakahzuch /ˈzækɑzʌʧ/ n. provide
 • zamaw /ˈzæmɔ/ n. sum
 • zamüqak /ˈzæmʊk͡wæk/ v. block
 • zanyawzutr /ˈzæɲɔzʌt͡ɹ/ n. aviation
 • zapëzhëhahm /ˈzæpəˌʒəhɑm/ n. corpse
 • zathaüch /ˈzæθaʊʧ/ n. accept
 • zathëkoofahtr /ˈzæθəˌkufɑt͡ɹ/ n. success
 • zawbawsahū /ˈzɔbɔsɑv/ n. cannon
 • zawdeid /ˈzɔdeɪd/ n. razor
 • zawdēūoosh /ˈzɔdivuʃ/ n. lord
 • zawi /ˈzɔɪ/ n. exam, examination
 • zawilüp /ˈzɔɪlʊp/ n. copper
 • zawinyüþ /ˈzɔɪɲʊð/ n. appetite
 • zawiūeik /ˈzɔɪˌveɪk/ v. appeal
 • zawiyoüt /ˈzɔɪˌjoʊt/ n. domino mask
 • zawmuday /ˈzɔmʌdæj/ part. undefined
 • zawnyaw /ˈzɔɲɔ/ n. tall
 • zawnyoowhüd /ˈzɔɲuʍʊd/ n. nation
 • zawshawnyawth /ˈzɔʃɔɲɔθ/ n. exile
 • zawshawtrey /ˈzɔʃɔt͡ɹɛj/ n. smell
 • zawsheiq /ˈzɔʃeɪk͡w/ n. low
 • zawtooneny /ˈzɔtunɛɲ/ v. limp
 • zawtrēlēs /ˈzɔt͡ɹilis/ n. luxury
 • zawwahnëm /ˈzɔwɑnəm/ v. wind, weave
 • zawzahqach /ˈzɔzɑk͡wæʧ/ n. hot
 • zawyestër /ˈzɔjɛs͡təɹ/ adj. N.P.S
 • zawyestër /ˈzɔjɛs͡təɹ/ adj. N.P.S
 • zawyoi /ˈzɔjoɪ/ n. retention
 • zazhutuk /ˈzæʒʌtʌk/ n. astronomy
 • zazhadish /ˈzæʒædɪʃ/ n. orgasm
 • zazahtir /ˈzæzɑtɪɹ/ n. fat, lipids
 • zaqawtsahzhüny /ˈzæk͡wɔˌʦɑʒʊɲ/ n. sanctimony
 • zaü /ˈzaʊ/ n. music
 • zāūawj /ˈzeɪvɔʤ/ adj. SUP.G.S.S
 • zāūawj /ˈzeɪvɔʤ/ adj. SUP.G.S.S
 • ze /zɛ/ n. foot
 • zeboonyir /ˈzɛbuɲɪɹ/ n. reach
 • zedawpün /ˈzɛdɔpʊn/ v. blast
 • zei /ˈzeɪ/ adv. that
 • zeifawij /ˈzeɪˌfɔɪʤ/ n. pavement
 • zeifawth /ˈzeɪfɔθ/ adj. guilty
 • zeihawit /ˈzeɪˌhɔɪt/ n. sure
 • zeiluk /ˈzeɪlʌk/ n. peach
 • zeinaish /ˈzeɪˌnaɪʃ/ n. perform
 • zeinüq /ˈzeɪnʊk͡w/ n. pole, beam
 • zeisëts /ˈzeɪsəʦ/ n. limit
 • zeiūaij /ˈzeɪˌvaɪʤ/ n. leg
 • zeiyik /ˈzeɪjɪk/ adv. well
 • zefahwif /ˈzɛfɑwɪf/ v. lick
 • zekawid /ˈzɛkɔɪd/ n. capacity
 • zeleij /ˈzɛleɪʤ/ n. cohesion
 • zenyahthaws /ˈzɛɲɑθɔs/ adj. CMPR.L.PRED.S
 • zenyahthaws /ˈzɛɲɑθɔs/ adj. CMPR.L.PRED.S
 • zepoochüs /ˈzɛpuʧʊs/ art. the
 • zesiūis /ˈzɛsɪvɪs/ prep. minus
 • zestushëf /ˈzɛs͡tʌʃəf/ n. surf
 • zestaiþ /ˈzɛs͡taɪð/ v. clap, cheer
 • zetahshahtsel /ˈzɛtɑˌʃɑʦɛl/ n. trailer
 • zewawlētr /ˈzɛwɔlit͡ɹ/ n. velocity
 • zewütsish /ˈzɛwʊʦɪʃ/ n. shortcoming
 • zeju /ˈzɛʤʌ/ v. introduce
 • zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/ det. the
 • zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/ det. the
 • zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/ det. the
 • zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/ det. the
 • zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/ det. the
 • zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/ det. the
 • zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/ det. the
 • zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/ det. the
 • zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/ det. the
 • zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/ det. the
 • zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/ det. the
 • zezāq /ˈzɛzeɪk͡w/ det. the
 • zeþahsës /ˈzɛðɑsəs/ n. powder
 • zeþüzël /ˈzɛðʊzəl/ v. permit, enable
 • zëboozhuū /ˈzəbuʒʌv/ v. roll, revolve, rotate, spin
 • zëdesef /ˈzədɛsɛf/ n. thread
 • zëlüqawx /ˈzəlʊk͡wɔk͡s/ n. already
 • zënait /ˈzənaɪt/ n. range
 • zënejēk /ˈzənɛʤik/ adj. hungry
 • zënyanyoon /ˈzəɲæɲun/ v. tread, step on
 • zësaiw /ˈzəsaɪw/ prep. while
 • zëwhetef /ˈzəʍɛtɛf/ n. discourse, rhetoric
 • zëjuditr /ˈzəʤʌdɪt͡ɹ/ adv. somewhat, fairly, pretty, quite, rather
 • zëqawchek /ˈzək͡wɔʧɛk/ n. asinine
 • zëqetsathahn /ˈzək͡wɛˌʦæθɑn/ v. mention
 • zëyudanth /ˈzəjʌdæn͡θ/ n. effect
 • zēboozhesahh /ˈzibuˌʒɛsɑh/ n. chemical
 • zēdifaz /ˈzidɪfæz/ n. festival
 • zēdüpahn /ˈzidʊpɑn/ n. virus
 • zēnawiwh /ˈzinɔɪʍ/ n. second (person)
 • zēstaid /ˈzis͡taɪd/ n. camel
 • zētimuf /ˈzitɪmʌf/ n. manage
 • zētsiūawy /ˈziʦɪvɔj/ adj. static
 • zētreizh /ˈzit͡ɹeɪʒ/ adv. here
 • zēwhoüts /ˈziʍoʊʦ/ n. mug
 • zēwumam /ˈziwʌmæm/ v. offer
 • zējawkelaz /ˈziʤɔˌkɛlæz/ n. shoe
 • zēzoi /ˈzizoɪ/ v. smuggle
 • zēah /ˈziɑ/ v. secure
 • zēchaüt /ˈziʧaʊt/ n. whip
 • zēcheiny /ˈziʧeɪɲ/ n. wizard
 • zēchēah /ˈziʧiɑ/ adj. confident, certain
 • zēyukooy /ˈzijʌkuj/ n. balance
 • zēyaþan /ˈzijæðæn/ n. loaf
 • zēþinyas /ˈziðɪɲæs/ n. rock
 • zēþawib /ˈziðɔɪb/ n. content, contents
 • zēþēbatr /ˈziðibæt͡ɹ/ n. arm
 • zī /ˈzaɪ/ det. H.E.D
 • zīfiq /ˈzaɪfɪk͡w/ interj. R.P.F
 • zīfiq /ˈzaɪfɪk͡w/ interj. R.P.F
 • zoi /ˈzoɪ/ adj. same
 • zow /ˈzaʊ/ pron. K.E.DEF
 • zow /ˈzaʊ/ pron. K.E.DEF
 • zowsowp /ˈzaʊˌsaʊp/ det. HOW.WHO.THUS
 • zoo /zu/ part. undefined
 • zoobëtsüchëf /ˈzubəˌʦʊʧəf/ n. woof
 • zoodēwhunyootr /ˈzudiˌʍʌɲut͡ɹ/ v. clip, snip, trim
 • zoohowst /ˈzuhaʊs͡t/ det. your (pl)
 • zooka /ˈzukæ/ v. govern
 • zoonyëzoos /ˈzuɲəzus/ n. undueness
 • zooshawtrud /ˈzuʃɔt͡ɹʌd/ interj. goodbye
 • zoosheib /ˈzuʃeɪb/ n. astrology
 • zoosaw /ˈzusɔ/ n. protuberance
 • zoose /ˈzusɛ/ adj. lucky
 • zootsaid /ˈzuʦaɪd/ adv. as
 • zootatawth /ˈzutætɔθ/ n. defiance
 • zoowhawqunyawz /ˈzuʍɔk͡wˌʌɲɔz/ n. scissors
 • zoochaid /ˈzuʧaɪd/ n. suitcase, baggage
 • zooūawiw /ˈzuvɔɪw/ n. boy, son
 • zoülood /ˈzoʊlud/ adj. dumb
 • zoüzet /ˈzoʊzɛt/ n. leverage
 • zoüūich /ˈzoʊvɪʧ/ adv. ever
 • zōūīb /ˈzoʊˌvaɪb/ det. WHICH.WHOSE.WHETHER
 • zübudēch /ˈzʊbʌdiʧ/ v. collaborate
 • zübakiny /ˈzʊbækɪɲ/ n. presence
 • zübe /ˈzʊbɛ/ n. vision
 • züboi /ˈzʊboɪ/ n. evidence
 • züdoüzh /ˈzʊdoʊʒ/ n. default
 • zükiþuchis /ˈzʊkɪˌðʌʧɪs/ n. pearl
 • zülütsil /ˈzʊlʊʦɪl/ n. emergence
 • zünthe /ˈzʊn͡θɛ/ n. push
 • zünēqits /ˈzʊnik͡wɪʦ/ n. ball
 • züpe /ˈzʊpɛ/ n. dance
 • züpooþunth /ˈzʊpuðʌn͡θ/ v. charm
 • züsheib /ˈzʊʃeɪb/ n. dictator
 • züshootrat /ˈzʊʃut͡ɹæt/ n. tour
 • züstasawx /ˈzʊs͡tæsɔk͡s/ n. ceiling
 • züsawjēz /ˈzʊsɔʤiz/ n. specific
 • zütaüch /ˈzʊtaʊʧ/ n. hand-me-downs
 • züte /ˈzʊtɛ/ adv. tonight
 • zütezhah /ˈzʊtɛʒæh/ n. chief
 • züqachahjawf /ˈzʊk͡wæˌʧɑʤɔf/ det. whose
 • züūēthech /ˈzʊviθɛʧ/ adj. specific, definite, particular
 • abōi /ˈæboɪ/ det. WHY.WHOSE.WHETHER
 • adēah /ˈædiɑ/ n. soil
 • adoi /ˈædoɪ/ n. apply
 • aib /ˈaɪb/ n. dead
 • aif /ˈaɪf/ v. spit
 • aih /ˈaɪh/ v. bend, fold, lean
 • aik /ˈaɪk/ n. clay
 • ail /ˈaɪl/ n. reservoir
 • aim /ˈaɪm/ n. officer
 • ain /ˈaɪn/ n. designate
 • aing /ˈaɪŋ/ n. credit (recognition)
 • ainy /ˈaɪɲ/ v. kiss
 • aip /ˈaɪp/ n. parlor, salon
 • ais /ˈaɪs/ n. post
 • aish /ˈaɪʃ/ v. suppress, muffle
 • aith /ˈaɪθ/ v. paralyze
 • aiwh /ˈaɪʍ/ n. story
 • aij /ˈaɪʤ/ n. spine
 • aiz /ˈaɪz/ n. territory
 • aizh /ˈaɪʒ/ n. sex
 • aich /ˈaɪʧ/ n. mask
 • aiq /ˈaɪk͡w/ n. am
 • aiū /ˈaɪv/ n. tedium
 • aix /ˈaɪk͡s/ n. promise
 • aiy /ˈaɪj/ n. sweetheart
 • aiþ /ˈaɪð/ n. piety
 • af /æf/ adj. smart, intelligent, clever
 • agah͡rthu /ˈagɑɹθʌ/ n. agartha
 • ahb /ɑb/ n. inattention
 • ahbēah /ˈɑbiɑ/ v. write, draw
 • ahd /ɑd/ n. short
 • ahdēah /ˈɑdiɑ/ n. millinery
 • ahf /ɑf/ v. growl, grunt
 • ahfoi /ˈɑfoɪ/ n. insensibility
 • ahk /ɑk/ v. sell
 • ahkoi /ˈɑkoɪ/ n. weather
 • ahld /ɑld/ n. time
 • ahm /ɑm/ v. cost
 • ahmēah /ˈɑmiɑ/ n. warrant
 • ahmoi /ˈɑmoɪ/ v. upset, bother, disturb, disrupt
 • ahn /ɑn/ n. pulse
 • ahng /ɑŋ/ adj. round
 • ahnyēah /ˈɑɲiɑ/ n. syllabary
 • ahpēah /ˈɑpiɑ/ v. should
 • ahpoi /ˈɑpoɪ/ n. factory
 • ahs /ɑs/ n. enjoy
 • ahsh /ɑʃ/ n. vinegar
 • ahshoi /ˈɑʃoɪ/ n. special
 • ahshōi /ˈɑʃoɪ/ part. undefined
 • ahstoi /ˈɑs͡toɪ/ adj. evident
 • ahsoi /ˈɑsoɪ/ v. return, go back, replace
 • aht /ɑt/ conj. than
 • ahth /ɑθ/ adj. intimate
 • ahthēah /ˈɑθiɑ/ n. worst
 • ahts /ɑʦ/ n. dome
 • ahtēah /ˈɑtiɑ/ n. beautiful
 • ahtoi /ˈɑtoɪ/ n. eccentricity
 • ahtr /ɑt͡ɹ/ adj. confidential
 • ahtrēah /ˈɑt͡ɹiɑ/ n. vehicle
 • ahwh /ɑʍ/ n. length
 • ahwēah /ˈɑwiɑ/ n. pride
 • ahjoi /ˈɑʤoɪ/ n. counteraction
 • ahz /ɑz/ adj. clean
 • ahzh /ɑʒ/ det. C.E.D
 • ahzhoi /ˈɑʒoɪ/ n. shoulder
 • ahzēah /ˈɑziɑ/ n. gap
 • ahzōi /ˈɑzoɪ/ pron. K.A.HON
 • ahzōi /ˈɑzoɪ/ pron. K.A.HON
 • ah͡rkānkē /ˈɑɹkeˌɪnki/ n. magic arcane
 • ah͡rkānkēs͡pel /ˈɑɹkeˌɪnkis͡pɛl/ n. spell, arcane
 • ahchoi /ˈɑʧoɪ/ n. coiled hair b
 • ahēa /ˈæhiɑ/ det. WHICH.WHOM
 • ahqēah /ˈɑk͡wiɑ/ n. massacre
 • ahr /ɑɹ/ n. qualification
 • ahroi /ˈɑɹoɪ/ v. prepare, assemble, train
 • ahūēah /ˈɑviɑ/ v. plant, bury, embed
 • ahūoi /ˈɑvoɪ/ n. path
 • ahx /ɑk͡s/ n. customer, patron
 • ahxoi /ˈɑk͡soɪ/ n. usher
 • ahy /ɑj/ n. fury
 • ak /æk/ adj. current
 • akgah /ˈækgɑ/ interj. never
 • akādēa /ˈækeˌɪdiɑ/ n. akadia
 • akēah /ˈækiɑ/ det. few
 • alē͡a /ˈalia/ n. study
 • am /æm/ n. knot
 • amoi /ˈæmoɪ/ n. animal husbandry
 • an /æn/ v. use, utilize, employ, exploit, recruit
 • anima /ˈænɪmæ/ n. spirit shape
 • anima /ˈænɪmæ/ n. spirit, soul, anima
 • animapētēbē /ˈænɪˌmæpiˌtibi/ n. world spirit, anima
 • angēah /ˈæŋiɑ/ n. scale (instrument for weighing)
 • anu /ˈanʌ/ art. the
 • anufa /ˈanʌfæ/ art. the
 • anth /æn͡θ/ n. basin, valley
 • antōnyu /ˈæntoˌʊnjʌ/ n. writer
 • antōnyu /ˈæntoˌʊnjʌ/ n. author, writer
 • an͡d /æn͡d/ conj. and
 • an͡tilēa /ˈæn͡tɪˌliɑ/ n. antilia
 • anēah /ˈæniɑ/ n. agriculture
 • anyoi /ˈæɲoɪ/ n. rubble, debris
 • ap /æp/ n. range hat
 • apoi /ˈæpoɪ/ n. finger
 • ash /æʃ/ n. cloud
 • ashoi /ˈæʃoɪ/ adj. stubborn
 • ashōl /ˈæshoʊl/ adj. ass(hole), slur
 • astēah /ˈæs͡tiɑ/ n. boulder, slab
 • at /æt/ prep. at
 • athoi /ˈæθoɪ/ n. prostitute
 • atsēah /ˈæʦiɑ/ n. recession
 • atsoi /ˈæʦoɪ/ v. compromise
 • atr /æt͡ɹ/ n. treat
 • aw /æw/ n. explosiveness
 • awb /ɔb/ adj. high, tall
 • awb /ɔb/ det. WHERE.WHO
 • awdēah /ˈɔdiɑ/ v. beg
 • awib /ˈɔɪb/ n. attracted to women, orientation
 • awid /ˈɔɪd/ n. midnight
 • awif /ˈɔɪf/ n. mansion
 • awih /ˈɔɪh/ n. indecency
 • awik /ˈɔɪk/ n. public spirit
 • awil /ˈɔɪl/ adv. recently
 • awim /ˈɔɪm/ n. start
 • awin /ˈɔɪn/ v. wait, linger
 • awing /ˈɔɪŋ/ n. film
 • awinth /ˈɔɪn͡θ/ v. belong
 • awiny /ˈɔɪɲ/ adj. cold, crisp
 • awip /ˈɔɪp/ n. dog
 • awish /ˈɔɪʃ/ n. bird
 • awit /ˈɔɪt/ n. honor
 • awith /ˈɔɪθ/ n. often
 • awits /ˈɔɪʦ/ n. crust
 • awitr /ˈɔɪt͡ɹ/ v. forgive, excuse, pardon
 • awiw /ˈɔɪw/ n. verse
 • awiwh /ˈɔɪʍ/ v. bid
 • awizh /ˈɔɪʒ/ n. oscillation
 • awich /ˈɔɪʧ/ n. bucket
 • awir /ˈɔɪɹ/ n. reply
 • awix /ˈɔɪk͡s/ v. miss (long for)
 • awiy /ˈɔɪj/ n. rainy
 • awiþ /ˈɔɪð/ n. advanced
 • awf /ɔf/ prep. after
 • awh /æʍ/ n. attribution
 • awk /ɔk/ adj. certain, sure
 • awkēah /ˈɔkiɑ/ n. envy
 • awkoi /ˈɔkoɪ/ n. symbol
 • awl /ɔl/ n. suit
 • awloi /ˈɔloɪ/ n. nutrition
 • awm /ɔm/ n. covering
 • awmēah /ˈɔmiɑ/ n. relationship by blood
 • awng /ɔŋ/ n. switch
 • awngoi /ˈɔŋoɪ/ n. knightly order
 • awnthēah /ˈɔn͡θiɑ/ v. take apart, dismantle
 • awnēah /ˈɔniɑ/ v. burn, light, simmer
 • awnōi /ˈɔnoɪ/ adj. SUP.G.ATTR.S
 • awnōi /ˈɔnoɪ/ adj. SUP.G.ATTR.S
 • awp /ɔp/ n. degree
 • awp /ɔp/ pron. H.A.DEF
 • awpoi /ˈɔpoɪ/ n. gambling
 • awsh /ɔʃ/ det. the
 • awsh /ɔʃ/ det. the
 • awsh /ɔʃ/ det. the
 • awsh /ɔʃ/ det. the
 • awsh /ɔʃ/ det. the
 • awsh /ɔʃ/ det. the
 • awsh /ɔʃ/ det. the
 • awsh /ɔʃ/ det. the
 • awsh /ɔʃ/ det. the
 • awsh /ɔʃ/ det. the
 • awsh /ɔʃ/ det. the
 • awsh /ɔʃ/ det. the
 • awst /ɔs͡t/ n. ministry
 • awt /ɔt/ adj. middle
 • awth /ɔθ/ n. pupil
 • awtsēah /ˈɔʦiɑ/ n. span
 • awtsoi /ˈɔʦoɪ/ n. committee
 • awtēah /ˈɔtiɑ/ n. top
 • awtoi /ˈɔtoɪ/ n. lip
 • awtōi /ˈɔtoɪ/ det. WHERE.WHOSE
 • aww /ɔw/ n. picnic
 • awwhēah /ˈɔʍiɑ/ v. comply, conform
 • awwēah /ˈɔwiɑ/ n. deputy
 • awj /ɔʤ/ n. learn
 • awz /ɔz/ n. textile, material
 • awzh /ɔʒ/ n. velour
 • awch /ɔʧ/ n. axis, axle
 • awch /ɔʧ/ det. WHERE.WHOSE.WHETHER
 • awchoi /ˈɔʧoɪ/ n. great
 • awq /ɔk͡w/ n. magazine
 • awr /ɔɹ/ n. sewage
 • awūēah /ˈɔviɑ/ n. sibilation
 • awx /ɔk͡s/ n. lens
 • awþēah /ˈɔðiɑ/ n. smoke
 • az /æz/ prep. as
 • az /æz/ conj. as
 • azhoi /ˈæʒoɪ/ n. healthiness, healthfulness
 • azt͡lan /ˈæzt͡lan/ n. aztlan
 • azēa /ˈæziɑ/ part. undefined
 • ach /æʧ/ n. justice
 • achoi /ˈæʧoɪ/ adv. almost
 • aq /æk͡w/ n. parlor, salon
 • aqoi /ˈæk͡woɪ/ n. bad speech
 • arenë /ˈaɹɛnə/ n. arenas, the (arena)
 • arēa /ˈæɹiɑ/ adj. CMPR.L.S.C
 • aüb /ˈaʊb/ adj. convenient
 • aüd /ˈaʊd/ adj. dangerous
 • aüf /ˈaʊf/ n. motif
 • aüh /ˈaʊh/ n. wax
 • aük /ˈaʊk/ n. junk
 • aül /ˈaʊl/ v. suffocate
 • aüm /ˈaʊm/ n. sleep
 • aün /ˈaʊn/ n. brain
 • aüng /ˈaʊŋ/ n. fleece
 • aüny /ˈaʊɲ/ adj. equal, equivalent
 • aüp /ˈaʊp/ adj. hard, difficult, solid, sturdy
 • aüst /ˈaʊs͡t/ n. chain
 • aüt /ˈaʊt/ v. pronounce, express
 • aüts /ˈaʊʦ/ v. show, demonstrate
 • aütr /ˈaʊt͡ɹ/ n. fiveness
 • aüw /ˈaʊw/ n. noon
 • aüwh /ˈaʊʍ/ n. money
 • aüz /ˈaʊz/ n. ledge
 • aüzh /ˈaʊʒ/ n. intermediate
 • aür /ˈaʊɹ/ n. specimen
 • aüū /ˈaʊv/ n. kindness
 • aüx /ˈaʊk͡s/ n. pursuit
 • aüþ /ˈaʊð/ n. fort
 • aū /æv/ v. like, enjoy
 • aūilahn /ˈævɪlɑn/ n. avilon
 • aūēah /ˈæviɑ/ n. glass, tumbler
 • ax /æk͡s/ det. WHY.WHO.WHETHER
 • ayēah /ˈæjiɑ/ n. phone
 • aþ /æð/ prep. would
 • aþēah /ˈæðiɑ/ n. still
 • āt /ˈeɪt/ num. eight
 • āting /ˈeɪtɪŋ/ num. eighth
 • āth /ˈeɪθ/ num. oct-
 • āttin /ˈeɪttɪn/ num. eighty
 • āch /ˈeɪʧ/ adj. N.PRED.P
 • āþ /ˈeɪð/ det. WHEN.WHOSE.THUS
 • chi /ʧɪ/ n. basket
 • chidawwhawh /ˈʧɪdɔʍɔh/ n. excited
 • chifoozawng /ˈʧɪfuzɔŋ/ n. lounge, couch, sofa
 • chiha /ˈʧɪhæ/ v. slap
 • chikēbur /ˈʧɪkibʌɹ/ n. chintz
 • chikoothüf /ˈʧɪkuθʊf/ n. strip, unclothe
 • chinyahfin /ˈʧɪɲɑfɪn/ n. family (children and parents)
 • chinyeloots /ˈʧɪɲɛluʦ/ n. rest, remainder
 • chishüthët /ˈʧɪʃʊθət/ n. hide
 • chistijüz /ˈʧɪs͡tɪʤʊz/ n. imagination
 • chithu /ˈʧɪθʌ/ n. venom
 • chijitsim /ˈʧɪʤɪʦɪm/ n. idiot
 • chijawhats /ˈʧɪʤæʍæʦ/ n. uncle
 • chizoonyawk /ˈʧɪzuɲɔk/ n. correspondence
 • chiþawwhats /ˈʧɪðɔʍæʦ/ n. further
 • chu /ʧʌ/ n. creek
 • chuhekēth /ˈʧʌhɛkiθ/ n. soap
 • chuke /ˈʧʌkɛ/ det. D.M.D
 • chulaqawk /ˈʧʌlæk͡wɔk/ det. WHEN.WHOSE
 • chunyoochoony /ˈʧʌɲuʧuɲ/ v. lie
 • chustēah /ˈʧʌs͡tiɑ/ n. minute
 • chusēmüd /ˈʧʌsimʊd/ n. disrepute
 • chusēah /ˈʧʌsiɑ/ n. mind (thinking faculty), soul
 • chutse /ˈʧʌʦɛ/ part. undefined
 • chuzhu /ˈʧʌʒʌ/ n. morning
 • cha /ʧæ/ n. towel
 • cha /ʧæ/ det. C.A.D
 • chaduūēng /ˈʧædʌviŋ/ n. chopsticks
 • chai /ˈʧaɪ/ n. hospital
 • chaihiþ /ˈʧaɪhɪð/ n. reef
 • chaileip /ˈʧaɪˌleɪp/ n. taking
 • chaimëth /ˈʧaɪməθ/ n. store, supply
 • chainaüsh /ˈʧaɪˌnaʊʃ/ prep. ahead
 • chaisit /ˈʧaɪsɪt/ n. toddler
 • chaitsaüj /ˈʧaɪˌʦaʊʤ/ n. escape
 • chaitraük /ˈʧaɪt͡ɹˌaʊk/ n. maze
 • chaijaüp /ˈʧaɪˌʤaʊp/ v. advance, promote, propel
 • chaichoüsh /ˈʧaɪˌʧoʊʃ/ n. action
 • chaiyeit /ˈʧaɪˌjeɪt/ n. channel (of water)
 • chahdukēs /ˈʧɑdʌkis/ n. outfit
 • chahdēah /ˈʧɑdiɑ/ n. root
 • chahfoi /ˈʧɑfoɪ/ v. manage
 • chahkahnyool /ˈʧɑkɑɲul/ n. reduce
 • chahlabēf /ˈʧɑlæbif/ n. goodbye, farewell, parting
 • chahmēsoor /ˈʧɑmisuɹ/ n. fold
 • chahnahhēh /ˈʧɑnɑhih/ det. WHEN.WHO.THUS
 • chahse /ˈʧɑsɛ/ n. corner
 • chahtsushēy /ˈʧɑʦʌʃij/ v. cram
 • chahtsahwhef /ˈʧɑʦɑʍɛf/ adj. CMPR.G.P.A
 • chahqahnyit /ˈʧɑk͡wɑɲɪt/ n. member
 • chahru /ˈʧɑɹʌ/ n. kerchief
 • chakenoos /ˈʧækɛnus/ n. sample
 • chanüthuth /ˈʧænʊθʌθ/ n. cupboard
 • chasha /ˈʧæʃæ/ n. federal
 • chastënët /ˈʧæs͡tənət/ n. country (nation)
 • chatha /ˈʧæθæ/ n. discourtesy
 • chathawhiū /ˈʧæθæʍɪv/ n. tights
 • chatutawū /ˈʧætʌtɔv/ n. pillar
 • chawdëjüt /ˈʧɔdəʤʊt/ n. increase
 • chawi /ˈʧɔɪ/ n. maid
 • chawifeiq /ˈʧɔɪˌfeɪk͡w/ adj. medical
 • chawinahsh /ˈʧɔɪnɑʃ/ v. cover up
 • chawinyaid /ˈʧɔɪˌɲaɪd/ n. canyon
 • chawisawith /ˈʧɔɪˌsɔɪθ/ n. judgement
 • chawisej /ˈʧɔɪsɛʤ/ n. draft, diagram
 • chawitsoüsh /ˈʧɔɪˌʦoʊʃ/ n. listen
 • chawitsoüth /ˈʧɔɪˌʦoʊθ/ n. unit
 • chawizhaits /ˈʧɔɪˌʒaɪʦ/ n. social class, status
 • chawizhaüd /ˈʧɔɪˌʒaʊd/ n. merchandise, goods
 • chawizahw /ˈʧɔɪzɑw/ det. another
 • chawizoüzh /ˈʧɔɪˌzoʊʒ/ n. hospitality
 • chawnatahd /ˈʧɔnætɑd/ n. upper chest
 • chawnya /ˈʧɔɲæ/ n. clown
 • chawsteqēnth /ˈʧɔs͡tɛk͡win͡θ/ adv. soon
 • chawwhaw /ˈʧɔʍɔ/ prep. for (the purpose of)
 • chawja /ˈʧɔʤæ/ n. incisor, tooth
 • chawūe /ˈʧɔvɛ/ n. bat (animal)
 • chawyawpex /ˈʧɔjɔpɛk͡s/ adj. corrupt
 • chawþawþuū /ˈʧɔðɔðʌv/ n. shell, shirt
 • chazoofës /ˈʧæzufəs/ n. warning
 • chaü /ˈʧaʊ/ n. brush
 • chaühany /ˈʧaʊhæɲ/ n. prism
 • chaümaizh /ˈʧaʊˌmaɪʒ/ n. bow (weapon)
 • chaümawiw /ˈʧaʊˌmɔɪw/ n. set
 • chaümaþ /ˈʧaʊmæð/ n. strong
 • chaümeij /ˈʧaʊˌmeɪʤ/ n. pedestrian
 • chaünyawq /ˈʧaʊɲɔk͡w/ prep. even
 • chaünyaüt /ˈʧaʊˌɲaʊt/ n. bane
 • chaütseizh /ˈʧaʊˌʦeɪʒ/ n. show (performance)
 • chaüzeip /ˈʧaʊˌzeɪp/ n. celebration
 • chaūoobawz /ˈʧævubɔz/ n. armpit
 • chāhāt /ˈʧeɪˌheɪt/ det. WHAT.WHO.WHETHER
 • che /ʧɛ/ n. difference
 • che /ʧɛ/ pron. I, me, mine
 • chebawoosh /ˈʧɛbæwuʃ/ n. spring (season)
 • chei /ˈʧeɪ/ n. reversion
 • cheifeiq /ˈʧeɪˌfeɪk͡w/ n. ejection
 • cheihoüp /ˈʧeɪˌhoʊp/ n. wrinkle, crease
 • cheitrawich /ˈʧeɪt͡ɹˌɔɪʧ/ n. conciseness
 • cheiwhaüj /ˈʧeɪˌʍaʊʤ/ v. duck, crouch
 • cheizhaüj /ˈʧeɪˌʒaʊʤ/ adj. blonde
 • cheichaüt /ˈʧeɪˌʧaʊt/ n. mind (thinking faculty), soul
 • cheiþaüzh /ˈʧeɪˌðaʊʒ/ n. loincloth
 • cheha /ˈʧɛhæ/ n. chambray
 • chekawkuz /ˈʧɛkɔkʌz/ n. scientist
 • chekooyin /ˈʧɛkujɪn/ n. sit
 • cheluwhëm /ˈʧɛlʌʍəm/ n. danger
 • chelafëf /ˈʧɛlæfəf/ n. jungle
 • chestunyih /ˈʧɛs͡tʌɲɪh/ n. valley
 • chetukat /ˈʧɛtʌkæt/ n. acid
 • chetsu /ˈʧɛʦʌ/ n. improve
 • chetsa /ˈʧɛʦæ/ pron. I, me, mine
 • chetsaw /ˈʧɛʦɔ/ v. replicate
 • chewaþit /ˈʧɛwæðɪt/ n. resins, gums
 • chezhoi /ˈʧɛʒoɪ/ n. sometimes
 • checha /ˈʧɛʧæ/ v. long (want for)
 • cheqēthahs /ˈʧɛk͡wiθɑs/ n. route, path
 • cheū /ʧɛv/ pron. I, me, mine
 • cheūa /ˈʧɛvæ/ n. begin
 • cheūaw /ˈʧɛvɔ/ n. coral
 • cheūenawtr /ˈʧɛvɛnɔt͡ɹ/ n. waist
 • chë /ʧə/ prep. for (in favor of)
 • chëdēah /ˈʧədiɑ/ n. cone
 • chëfu /ˈʧəfʌ/ n. space, area
 • chëkidēny /ˈʧəkɪdiɲ/ n. pressure
 • chënuküm /ˈʧənʌkʊm/ n. data
 • chëpahkahm /ˈʧəpɑkɑm/ n. tongue
 • chëstu /ˈʧəs͡tʌ/ v. review, analyze
 • chëtahnyaū /ˈʧətɑɲæv/ n. something
 • chëqahētr /ˈʧək͡wæhit͡ɹ/ adv. suddenly
 • chëūahpëch /ˈʧəvɑpəʧ/ n. tunic, mid sleeved
 • chëyētseh /ˈʧəjiʦɛh/ n. impossibility
 • chēdawþich /ˈʧidɔðɪʧ/ n. ask
 • chēdēdut /ˈʧididʌt/ n. cashmere
 • chēhoopëh /ˈʧihupəh/ n. call
 • chēmuchuū /ˈʧimʌʧʌv/ n. frog
 • chēntha /ˈʧin͡θæ/ det. my
 • chēnyunyoox /ˈʧiɲʌɲuk͡s/ v. refine
 • chēsiwhez /ˈʧisɪʍɛz/ n. grave
 • chēsichawū /ˈʧisɪʧɔv/ n. savoriness
 • chētsawzhüz /ˈʧiʦɔʒʊz/ conj. indeed
 • chētahhëm /ˈʧitɑhəm/ n. robe
 • chēteūah /ˈʧitɛvæh/ pron. O.S.DEF
 • chēah /ˈʧiɑ/ prep. away
 • chēqēzhësh /ˈʧik͡wiʒəʃ/ v. rise
 • chēqēah /ˈʧik͡wiɑ/ v. rest, relax
 • chēyaw /ˈʧijɔ/ n. learning
 • chīl /ˈʧaɪl/ n. child (child)
 • chīm /ˈʧaɪm/ n. chime, (time)
 • choi /ˈʧoɪ/ n. dagger
 • choo /ʧu/ n. magnet
 • choobëzhawng /ˈʧubəʒɔŋ/ n. untimeliness
 • choodawyawsh /ˈʧudɔjɔʃ/ n. meat
 • choomüqēk /ˈʧumʊk͡wik/ n. law, settlement
 • choonazitr /ˈʧunæzɪt͡ɹ/ n. refuge
 • choopoolooū /ˈʧupuluv/ n. ornamentation
 • choostidef /ˈʧus͡tɪdɛf/ n. large
 • choostëmëny /ˈʧus͡təməɲ/ n. rat
 • choowhichawnth /ˈʧuʍɪʧɔn͡θ/ n. pumpkin
 • choozha /ˈʧuʒæ/ n. spouse
 • chooqēkawf /ˈʧuk͡wikɔf/ part. undefined
 • chooru /ˈʧuɹʌ/ n. intelligibility
 • chooūu /ˈʧuvʌ/ n. problem
 • chooūēbawl /ˈʧuvibɔl/ n. business
 • chooyahchüz /ˈʧujɑʧʊz/ n. rationale
 • choü /ˈʧoʊ/ n. contain
 • choüfiþ /ˈʧoʊfɪð/ n. fail
 • choühawiq /ˈʧoʊˌhɔɪk͡w/ n. biology
 • choühaüth /ˈʧoʊˌhaʊθ/ v. elevate
 • choüheith /ˈʧoʊˌheɪθ/ v. fry, simmer
 • choüsawzh /ˈʧoʊsɔʒ/ n. the present
 • choüzheib /ˈʧoʊˌʒeɪb/ n. substance
 • choüūad /ˈʧoʊvæd/ n. attractiveness
 • chõtsīwh /ˈʧɔɪˌʦaɪʍ/ det. S.M.D
 • chõtsīwh /ˈʧɔɪˌʦaɪʍ/ det. S.M.D
 • chüke /ˈʧʊkɛ/ n. pubic hair
 • chükookir /ˈʧʊkukɪɹ/ v. apply
 • chülu /ˈʧʊlʌ/ n. pants
 • chüsunyuf /ˈʧʊsʌɲʌf/ n. wise person
 • chüstahsüf /ˈʧʊs͡tɑsʊf/ n. chorus
 • chütawchēy /ˈʧʊtɔʧij/ n. focus
 • chüwhoowoos /ˈʧʊʍuwus/ n. doublet, summer
 • chüqēwēny /ˈʧʊk͡wiwiɲ/ v. continue, keep (continue), last, sustain
 • chüqēchah /ˈʧʊk͡wiʧæh/ n. unorthodoxy
 • chüyēpus /ˈʧʊjipʌs/ n. manner
 • edēah /ˈɛdiɑ/ n. evolution
 • eib /ˈeɪb/ v. evoke
 • eid /ˈeɪd/ v. interrupt, interfere, intervene
 • eih /ˈeɪh/ n. verge
 • eik /ˈeɪk/ n. last
 • eil /ˈeɪl/ v. pay
 • eim /ˈeɪm/ n. badge
 • ein /ˈeɪn/ adj. only
 • einy /ˈeɪɲ/ n. glory
 • eis /ˈeɪs/ prep. by (agent performing an action), by (author or creator)
 • eish /ˈeɪʃ/ n. gourmet, gourmand
 • eit /ˈeɪt/ pron. who
 • eits /ˈeɪʦ/ n. river
 • eiz /ˈeɪz/ n. nut
 • eiq /ˈeɪk͡w/ n. comet
 • eir /ˈeɪɹ/ n. darkness
 • eiū /ˈeɪv/ n. cheese
 • eix /ˈeɪk͡s/ n. asceticism
 • eiþ /ˈeɪð/ adv. how
 • ef /ɛf/ n. drama
 • efemü͡rkē /ˈɛfɛˌmʊɹki/ n. magic primal
 • efemü͡rkēs͡pel /ˈɛfɛˌmʊɹkis͡pɛl/ n. spell, primal
 • eh /ɛh/ n. dairy
 • ek /ɛk/ adv. then
 • ekēah /ˈɛkiɑ/ n. chart, diagram
 • el /ɛl/ det. certain
 • eldrichkē /ˈɛldɹɪʧki/ n. magic eldritch
 • eldrichkēs͡pel /ˈɛldɹɪʧˌkis͡pɛl/ n. spell, eldritch
 • elfin /ˈɛlfɪn/ n. elfin, elf
 • en /ɛn/ n. compact
 • eng /ɛŋ/ n. amusement
 • eny /ɛɲ/ n. theater
 • ep /ɛp/ n. technology
 • epoi /ˈɛpoɪ/ v. convict, sentence
 • es /ɛs/ n. laxness
 • esh /ɛʃ/ n. fire
 • est /ɛs͡t/ n. pigtail
 • estēah /ˈɛs͡tiɑ/ n. vase, urn
 • estoi /ˈɛs͡toɪ/ n. straightness
 • esāp͡lāye͡r /ˈɛseˌɪp͡leˌɪjɛ͡ɹ/ n. gentleman, gentlewoman, gentlefolk
 • esēah /ˈɛsiɑ/ n. cell (room in a prison)
 • eth /ɛθ/ n. interval
 • ethēah /ˈɛθiɑ/ n. period (duration of time)
 • ethoi /ˈɛθoɪ/ n. production
 • ets /ɛʦ/ adj. aesthetic
 • etēah /ˈɛtiɑ/ conj. unless
 • etr /ɛt͡ɹ/ v. create
 • etroi /ˈɛt͡ɹoɪ/ adj. urban
 • ew /ɛw/ n. tenness
 • ewhēah /ˈɛʍiɑ/ n. knife
 • ewhoi /ˈɛʍoɪ/ n. practice
 • ewēah /ˈɛwiɑ/ n. need
 • ej /ɛʤ/ part. undefined
 • ejēah /ˈɛʤiɑ/ n. kid
 • ejoi /ˈɛʤoɪ/ n. board
 • ez /ɛz/ n. caution
 • ezhēah /ˈɛʒiɑ/ n. forgetfulness
 • ezēah /ˈɛziɑ/ v. could
 • echoi /ˈɛʧoɪ/ adj. bitter
 • echōi /ˈɛʧoɪ/ art. a
 • eq /ɛk͡w/ n. logo
 • eqēah /ˈɛk͡wiɑ/ n. cleavage
 • eqoi /ˈɛk͡woɪ/ n. nucleus
 • er /ɛɹ/ n. important
 • er /ɛɹ/ det. the
 • er /ɛɹ/ det. the
 • ex /ɛk͡s/ n. resource
 • ex /ɛk͡s/ part. undefined
 • exilfin /ˈɛk͡sɪlfɪn/ n. exilian (eth)
 • exilēa /ˈɛk͡sɪˌliɑ/ n. exilia
 • exoi /ˈɛk͡soɪ/ n. overdose
 • eþ /ɛð/ n. will
 • eþoi /ˈɛðoɪ/ adj. quiet, shy, reluctant
 • ëbēah /ˈəbiɑ/ adj. wide, broad
 • ëd /əd/ n. science
 • ëdoi /ˈədoɪ/ n. beginning
 • ëdōi /ˈədoɪ/ adj. SUP.G.P.O
 • ëfēah /ˈəfiɑ/ adj. physical, tangible
 • ëhēa /ˈəhiɑ/ adj. N.PRED.O
 • ëhoi /ˈəhoɪ/ v. crush, grind
 • ëk /ək/ adj. single
 • ël /əl/ n. lateness
 • ëm /əm/ n. average
 • ën /ən/ n. elixir
 • ënthēah /ˈən͡θiɑ/ v. obsess
 • ënyoi /ˈəɲoɪ/ v. measure
 • ësh /əʃ/ n. exertion
 • ëshoi /ˈəʃoɪ/ n. convergence
 • ëstēah /ˈəs͡tiɑ/ n. triplication
 • ëstoi /ˈəs͡toɪ/ n. base
 • ësēah /ˈəsiɑ/ n. materiality
 • ët /ət/ n. fourness
 • ëth /əθ/ n. relation
 • ëth /əθ/ interj. A.I.F
 • ëthoi /ˈəθoɪ/ v. roast
 • ëtsēah /ˈəʦiɑ/ n. hallway, corridor, lobby
 • ëtoi /ˈətoɪ/ adv. least
 • ëtr /ət͡ɹ/ n. contact
 • ëtrēah /ˈət͡ɹiɑ/ n. gluttony
 • ëw /əw/ n. wavy hair b
 • ëwh /əʍ/ v. pave
 • ëwhēah /ˈəʍiɑ/ n. grey
 • ëwoi /ˈəwoɪ/ n. headwear
 • ëz /əz/ v. allocate
 • ëzēah /ˈəziɑ/ n. glover
 • ëzoi /ˈəzoɪ/ v. assault
 • ëch /əʧ/ v. screw
 • ëchēah /ˈəʧiɑ/ n. remoteness
 • ëchoi /ˈəʧoɪ/ n. body
 • ëqoi /ˈək͡woɪ/ n. understand
 • ër /əɹ/ adj. fat, big, obese, broad
 • ëūēah /ˈəviɑ/ n. choir
 • ëx /ək͡s/ adj. ambiguous
 • ëyēah /ˈəjiɑ/ v. uncover
 • ëyoi /ˈəjoɪ/ n. climate
 • ēd /id/ n. basin
 • ēd /id/ det. WHAT.WHOM
 • ēdēah /ˈidiɑ/ n. charity
 • ēdoi /ˈidoɪ/ adj. fuzzy
 • ēfoi /ˈifoɪ/ n. artillery
 • ēgul /ˈigʌl/ n. gold piece, eastern
 • ēh /ih/ n. string, strand
 • ēk /ik/ n. mental attitude
 • ēkēah /ˈikiɑ/ n. therapy
 • ēl /il/ n. dangerous
 • ēlēah /ˈiliɑ/ n. injustice
 • ēmoi /ˈimoɪ/ n. cathedral
 • ēn /in/ n. legend, myth
 • ēng /iŋ/ n. land
 • ēnthēah /ˈin͡θiɑ/ n. icon, idol
 • ēnyēah /ˈiɲiɑ/ n. pattern
 • ēp /ip/ n. dam
 • ēp /ip/ det. WHAT.WHOSE.WHETHER
 • ēs /is/ n. bard
 • ēsh /iʃ/ n. cafe
 • ēstēah /ˈis͡tiɑ/ n. coast
 • ēstoi /ˈis͡toɪ/ n. hero
 • ēsēah /ˈisiɑ/ n. oil
 • ēt /it/ n. frock
 • ēthoi /ˈiθoɪ/ n. chalk
 • ēts /iʦ/ n. cabin, hut
 • ētsēah /ˈiʦiɑ/ n. diffuseness
 • ētoi /ˈitoɪ/ n. approach
 • ētr /it͡ɹ/ n. transmutation, magic
 • ēw /iw/ v. quit, surrender, give up
 • ēwhoi /ˈiʍoɪ/ v. contain, include, involve, entail, incorporate
 • ēj /iʤ/ n. deep
 • ējēah /ˈiʤiɑ/ adj. foreign
 • ēz /iz/ n. crinoline
 • ēzh /iʒ/ n. property
 • ēzhēah /ˈiʒiɑ/ adv. aboard
 • ēah͡ra /ˈiɑɹæ/ n. iara
 • ēch /iʧ/ n. saint
 • ēchēah /ˈiʧiɑ/ v. stretch, pull, tug, tow
 • ēq /ik͡w/ v. damage, impair
 • ēūen /ˈivɛn/ n. evening, bell
 • ēxoi /ˈik͡soɪ/ n. view
 • ēy /ij/ n. laundry
 • ēyah /ˈijɑ/ v. are, am, is, being, exist, be
 • ēyahn /ˈijɑn/ n. are, am, is, being, exist, be
 • ēyoi /ˈijoɪ/ adv. when
 • īd /ˈaɪd/ det. the
 • īd /ˈaɪd/ det. the
 • īd /ˈaɪd/ det. the
 • īkan /ˈaɪkæn/ n. prophet, ikon
 • īp /ˈaɪp/ det. F.A.D
 • owk /ˈaʊk/ det. WHERE.WHO.THUS
 • owm /ˈaʊm/ pron. C.IMP
 • owng /ˈaʊŋ/ part. undefined
 • owtu /ˈaʊtʌ/ prep. out
 • owts /ˈaʊʦ/ det. a, some
 • owts /ˈaʊʦ/ det. a, some
 • owts /ˈaʊʦ/ det. a, some
 • owts /ˈaʊʦ/ det. a, some
 • owch /ˈaʊʧ/ part. undefined
 • ood /ud/ n. bonnet
 • ood /ud/ adj. N.S.C
 • oodēah /ˈudiɑ/ n. germ, bacteria
 • oodōi /ˈudoɪ/ det. WHY.WHO
 • oof /uf/ v. regret, lament
 • oohēah /ˈuhiɑ/ v. populate
 • ook /uk/ v. might
 • ookēah /ˈukiɑ/ v. transcend
 • ooloi /ˈuloɪ/ n. prosperity
 • oom /um/ adj. academic
 • oomēah /ˈumiɑ/ v. run, work (function)
 • oomoi /ˈumoɪ/ n. history
 • oon /un/ v. arrest
 • oongēah /ˈuŋiɑ/ n. jacket
 • oony /uɲ/ n. risk
 • oonyoi /ˈuɲoɪ/ n. piece
 • oop /up/ n. use
 • oopēah /ˈupiɑ/ n. food course
 • oopoi /ˈupoɪ/ n. soon
 • oosh /uʃ/ n. bluster, bluff
 • oosēah /ˈusiɑ/ n. bottom (lowest part)
 • oot /ut/ n. heaven
 • ooth /uθ/ adj. possible, plausible
 • oothēah /ˈuθiɑ/ n. impact
 • oots /uʦ/ n. position (location)
 • ootēah /ˈutiɑ/ n. eyeball
 • ootr /ut͡ɹ/ n. pastry
 • ootroi /ˈut͡ɹoɪ/ n. reward, award
 • oow /uw/ n. unchastity
 • oowh /uʍ/ n. legislature
 • oowhoi /ˈuʍoɪ/ n. wild
 • oowēah /ˈuwiɑ/ n. tornado
 • oojoi /ˈuʤoɪ/ n. device, apparatus, equipment
 • oozhēah /ˈuʒiɑ/ v. drive, ride
 • oozoi /ˈuzoɪ/ n. indentured
 • ooch /uʧ/ n. squirrel
 • ooch /uʧ/ adj. N.ATTR.C
 • oochoi /ˈuʧoɪ/ v. become (change into), get
 • ooq /uk͡w/ n. pity
 • ooqēa /ˈuk͡wiɑ/ adj. CMPR.L.ATTR.P
 • ooþ /uð/ n. mane
 • ooþēah /ˈuðiɑ/ n. supper
 • oüd /ˈoʊd/ det. much
 • oüf /ˈoʊf/ adj. stable, steady, consistent, compatible
 • oüh /ˈoʊh/ n. season
 • oük /ˈoʊk/ n. equity
 • oül /ˈoʊl/ v. erase
 • oüm /ˈoʊm/ n. hit
 • oün /ˈoʊn/ n. flu
 • oünth /ˈoʊn͡θ/ n. voice
 • oüny /ˈoʊɲ/ n. grill
 • oüp /ˈoʊp/ n. chapel
 • oüs /ˈoʊs/ v. evacuate
 • oüsh /ˈoʊʃ/ n. become
 • oüst /ˈoʊs͡t/ n. flower
 • oüt /ˈoʊt/ n. match (for fire)
 • oüth /ˈoʊθ/ adj. warm
 • oüts /ˈoʊʦ/ n. disaster, catastrophe
 • oütr /ˈoʊt͡ɹ/ adj. blue
 • oüw /ˈoʊw/ v. melt
 • oüz /ˈoʊz/ adj. vicious
 • oüq /ˈoʊk͡w/ n. tail, ass (slang)
 • oür /ˈoʊɹ/ v. shove
 • oüū /ˈoʊv/ n. south
 • oüx /ˈoʊk͡s/ adj. able, capable, competent
 • oüy /ˈoʊj/ n. habitation
 • õth /ˈɔɪθ/ det. P.D.D
 • õth /ˈɔɪθ/ det. P.D.D
 • õts /ˈɔɪʦ/ det. WHAT.WHOM.THUS
 • õzh /ˈɔɪʒ/ pron. S.INFORM
 • ōmen /ˈoʊmɛn/ n. omen, portent, sign
 • ōzh /ˈoʊʒ/ det. his, her, its
 • ōzh /ˈoʊʒ/ interj. S.I.S
 • ōzh /ˈoʊʒ/ interj. S.I.S
 • ōzh /ˈoʊʒ/ interj. S.I.S
 • ōzh /ˈoʊʒ/ interj. S.I.S
 • ōzh /ˈoʊʒ/ interj. S.I.S
 • ōzh /ˈoʊʒ/ interj. S.I.S
 • qi /k͡wɪ/ n. metro
 • qid /k͡wɪd/ n. gold piece, western
 • qidoi /ˈk͡wɪdoɪ/ n. religion
 • qipoo /ˈk͡wɪpu/ n. security
 • qistu /ˈk͡wɪs͡tʌ/ n. viscera, int organs
 • qistudoom /ˈk͡wɪs͡tʌdum/ n. clash
 • qitëquch /ˈk͡wɪtək͡wʌʧ/ n. pasta
 • qizaw /ˈk͡wɪzɔ/ n. document
 • qiche /ˈk͡wɪʧɛ/ n. cigarette, cigar
 • qiūi͡ru /ˈk͡wɪvɪɹʌ/ n. qivira
 • qiūu /ˈk͡wɪvʌ/ adj. SUP.L.S.M
 • qu /k͡wʌ/ v. hold, support, reinforce
 • qubiqahnth /ˈk͡wʌbɪk͡wɑn͡θ/ n. feed
 • qubahqah /ˈk͡wʌbɑk͡wæh/ adv. why
 • qufoi /ˈk͡wʌfoɪ/ n. umbrella
 • qumoi /ˈk͡wʌmoɪ/ v. read
 • qupubeng /ˈk͡wʌpʌbɛŋ/ n. privilege
 • qupatum /ˈk͡wʌpætʌm/ n. inhospitality
 • quthoi /ˈk͡wʌθoɪ/ n. good person
 • qutsoi /ˈk͡wʌʦoɪ/ n. wide
 • quxa /ˈk͡wʌk͡sæ/ n. psychology
 • quyu /ˈk͡wʌjʌ/ prep. worth
 • qadübem /ˈk͡wædʊbɛm/ adj. early
 • qai /ˈk͡waɪ/ n. carpet
 • qaideits /ˈk͡waɪˌdeɪʦ/ n. genitals, masc
 • qaikoüst /ˈk͡waɪˌkoʊs͡t/ n. lack of feeling
 • qailuny /ˈk͡waɪlʌɲ/ n. command
 • qaiqaiq /ˈk͡waɪk͡wˌaɪk͡w/ n. error
 • qah /k͡wɑ/ v. wrestle
 • qahdēah /ˈk͡wɑdiɑ/ n. spirit, soul
 • qahfu /ˈk͡wɑfʌ/ n. barrel, cylinder
 • qahku /ˈk͡wɑkʌ/ v. invite
 • qahka /ˈk͡wɑkæ/ n. whiteness
 • qahkapawch /ˈk͡wɑkæpɔʧ/ n. issue
 • qahthēah /ˈk͡wɑθiɑ/ n. wrong
 • qahtsē /ˈk͡wɑʦi/ adj. wet, damp, moist
 • qahtsoi /ˈk͡wɑʦoɪ/ n. dislike
 • qahchaw /ˈk͡wɑʧɔ/ pron. K.NN.INDEF
 • qahchaw /ˈk͡wɑʧɔ/ pron. K.NN.INDEF
 • qaku /ˈk͡wækʌ/ v. collect
 • qapudün /ˈk͡wæpʌdʊn/ n. idol
 • qapēdax /ˈk͡wæpidæk͡s/ n. hope
 • qase /ˈk͡wæsɛ/ adj. wise
 • qathe /ˈk͡wæθɛ/ n. fork
 • qatoi /ˈk͡wætoɪ/ n. thesis
 • qaw /k͡wɔ/ n. assent
 • qawi /ˈk͡wɔɪ/ n. ready
 • qawibait /ˈk͡wɔɪˌbaɪt/ n. crown
 • qawikaüzh /ˈk͡wɔɪˌkaʊʒ/ n. hand, palm
 • qawistawid /ˈk͡wɔɪs͡tˌɔɪd/ prep. unto
 • qawisēwh /ˈk͡wɔɪsiʍ/ n. molecule
 • qawnya /ˈk͡wɔɲæ/ n. sensuality
 • qawnyaw /ˈk͡wɔɲɔ/ n. remember
 • qawpekum /ˈk͡wɔpɛkʌm/ n. chest
 • qawste /ˈk͡wɔs͡tɛ/ n. meaninglessness
 • qawta /ˈk͡wɔtæ/ n. finish
 • qawqa /ˈk͡wɔk͡wæ/ n. fat (component in food)
 • qawqē /ˈk͡wɔk͡wi/ n. nickname
 • qawqoostal /ˈk͡wɔk͡wus͡tæl/ n. horse
 • qaü /ˈk͡waʊ/ v. sit
 • qaüdawith /ˈk͡waʊˌdɔɪθ/ n. license
 • qaüdaüst /ˈk͡waʊˌdaʊs͡t/ n. shortness
 • qaüdeib /ˈk͡waʊˌdeɪb/ n. abjuration, magic
 • qaükoüwh /ˈk͡waʊˌkoʊʍ/ n. nest
 • qaümood /ˈk͡waʊmud/ n. band (musical group)
 • qaüpait /ˈk͡waʊˌpaɪt/ adj. acute
 • qaüpeit /ˈk͡waʊˌpeɪt/ n. dream
 • qaüstaüb /ˈk͡waʊs͡tˌaʊb/ n. arrow
 • qaütaüch /ˈk͡waʊˌtaʊʧ/ n. substitution
 • qaüzawch /ˈk͡waʊzɔʧ/ n. distance
 • qaüzooth /ˈk͡waʊzuθ/ adj. authentic
 • qaüūib /ˈk͡waʊvɪb/ n. network
 • qe /k͡wɛ/ n. version
 • qei /ˈk͡weɪ/ det. every, each
 • qeidaiw /ˈk͡weɪˌdaɪw/ n. mustache
 • qeilüp /ˈk͡weɪlʊp/ n. sandals
 • qeipaij /ˈk͡weɪˌpaɪʤ/ n. civilian
 • qeiqaüq /ˈk͡weɪk͡wˌaʊk͡w/ n. kitchen
 • qemaw /ˈk͡wɛmɔ/ n. optical instrument
 • qepu /ˈk͡wɛpʌ/ n. discrimination
 • qepëpün /ˈk͡wɛpəpʊn/ v. help, assist, relieve
 • qestahboom /ˈk͡wɛs͡tɑbum/ n. academy
 • qezhi /ˈk͡wɛʒɪ/ adj. probable
 • qezhe /ˈk͡wɛʒɛ/ n. homeland, motherland, fatherland
 • qeye /ˈk͡wɛjɛ/ n. sewing
 • që /k͡wə/ n. circumscription
 • qëdetüt /ˈk͡wədɛtʊt/ n. ice
 • qëhaw /ˈk͡wəhɔ/ n. agitation
 • qëkawküz /ˈk͡wəkɔkʊz/ n. here
 • qëngēah /ˈk͡wəŋiɑ/ n. lately
 • qëpa /ˈk͡wəpæ/ n. grow
 • qësha /ˈk͡wəʃæ/ n. curve
 • qëste /ˈk͡wəs͡tɛ/ n. prerogative
 • qëte /ˈk͡wətɛ/ n. just
 • qëtēah /ˈk͡wətiɑ/ n. entire
 • qëjaw /ˈk͡wəʤɔ/ n. hand
 • qëqestuk /ˈk͡wək͡wɛs͡tʌk/ n. moisture
 • qēfe /ˈk͡wifɛ/ n. decide
 • qēku /ˈk͡wikʌ/ n. imposition
 • qēnye /ˈk͡wiɲɛ/ n. seem
 • qēshah /ˈk͡wiʃɑ/ n. expert
 • qētu /ˈk͡witʌ/ adj. polite
 • qīhüb /ˈk͡waɪhʊb/ det. P.T.D
 • qowdāsh /ˈk͡waʊˌdeɪʃ/ adj. SUP.G.ATTR.O
 • qoo /k͡wu/ n. follow
 • qooba /ˈk͡wubæ/ n. siege
 • qoodaqahtr /ˈk͡wudæk͡wɑt͡ɹ/ n. crowd, audience
 • qookaw /ˈk͡wukɔ/ n. joke, humor
 • qoopa /ˈk͡wupæ/ prep . there
 • qoostooqesh /ˈk͡wus͡tuk͡wɛʃ/ n. undertunic
 • qoosoo /ˈk͡wusu/ n. awe
 • qootēbing /ˈk͡wutibɪŋ/ n. expenditure
 • qooqookin /ˈk͡wuk͡wukɪn/ n. typicality
 • qooyü /ˈk͡wujʊ/ n. accomplishment
 • qoü /ˈk͡woʊ/ n. condemnation
 • qoükawip /ˈk͡woʊˌkɔɪp/ n. occultism
 • qoüstawiny /ˈk͡woʊs͡tˌɔɪɲ/ adv. again
 • qoüsahq /ˈk͡woʊsɑk͡w/ adj. sour
 • qoütaüts /ˈk͡woʊˌtaʊʦ/ v. protest, complain
 • qoüūawst /ˈk͡woʊvɔs͡t/ conj. only
 • qübë /ˈk͡wʊbə/ n. falseness
 • qükoi /ˈk͡wʊkoɪ/ prep. regarding
 • qüma /ˈk͡wʊmæ/ n. hint
 • qünyoo /ˈk͡wʊɲu/ n. culture
 • qütawstēny /ˈk͡wʊtɔs͡tiɲ/ n. autumn
 • qüwi /ˈk͡wʊwɪ/ n. show business
 • qüzhaw /ˈk͡wʊʒɔ/ n. water travel
 • qüchaw /ˈk͡wʊʧɔ/ n. bisection
 • qüqibütr /ˈk͡wʊk͡wɪbʊt͡ɹ/ n. bread
 • rinyahfin /ˈɹɪɲɑfɪn/ n. family (related by marriage)
 • roi /ˈɹoɪ/ n. arrow (weapon)
 • üboi /ˈʊboɪ/ n. reception
 • üd /ʊd/ n. traditional
 • üfēa /ˈʊfiɑ/ pron. K.E.HON
 • üfēa /ˈʊfiɑ/ pron. K.E.HON
 • üfoi /ˈʊfoɪ/ v. scan
 • ük /ʊk/ v. solve, figure out, calculate
 • ükoi /ˈʊkoɪ/ adj. nervous, anxious
 • ülēah /ˈʊliɑ/ n. crumb
 • üm /ʊm/ part. undefined
 • ümēah /ˈʊmiɑ/ v. delay, postpone
 • ün /ʊn/ n. hair (of head), hair (of body)
 • ünoi /ˈʊnoɪ/ n. arch, arc
 • üny /ʊɲ/ v. decide, judge
 • üp /ʊp/ n. excitement
 • üs /ʊs/ v. expose
 • üsh /ʊʃ/ n. advertisement
 • üshoi /ˈʊʃoɪ/ n. fungus, mold
 • üst /ʊs͡t/ n. exhaustion
 • üstoi /ˈʊs͡toɪ/ n. drum
 • üth /ʊθ/ n. concept
 • üthoi /ˈʊθoɪ/ v. build, construct, erect, produce (manufacture)
 • üts /ʊʦ/ v. bleed
 • ütsēah /ˈʊʦiɑ/ n. mural
 • ütsoi /ˈʊʦoɪ/ n. current
 • ütēah /ˈʊtiɑ/ n. trophy
 • üw /ʊw/ v. drip
 • üwhoi /ˈʊʍoɪ/ n. hub, wheel
 • üjēa /ˈʊʤiɑ/ adj. N.S.P
 • üzēah /ˈʊziɑ/ n. purpleness
 • üzoi /ˈʊzoɪ/ n. remedy
 • üchoi /ˈʊʧoɪ/ v. hike
 • üq /ʊk͡w/ n. combatant
 • üūēah /ˈʊviɑ/ n. scarf
 • üxēah /ˈʊk͡siɑ/ n. uniform
 • üyoi /ˈʊjoɪ/ adj. economic
 • üþoi /ˈʊðoɪ/ v. claim, allege, accuse, testify
 • ūi /vɪ/ n. rhythm
 • ūimawiþ /ˈvɪmɔɪð/ n. perfection
 • ūinye /ˈvɪɲɛ/ n. shrub, bush
 • ūipaüwh /ˈvɪpaʊʍ/ n. feeler
 • ūipeiny /ˈvɪpeɪɲ/ n. electricity
 • ūipoük /ˈvɪpoʊk/ n. circle
 • ūistüfēn /ˈvɪs͡tʊfin/ n. feel
 • ūitizhüs /ˈvɪtɪʒʊs/ n. contentment
 • ūithunyoom /ˈvɪθʌɲum/ n. male
 • ūitha /ˈvɪθæ/ v. snap
 • ūitsaüwh /ˈvɪʦaʊʍ/ adj. handsome, attractive
 • ūitawþinyoof /ˈvɪtɔˌðɪɲuf/ n. quite
 • ūitëstooch /ˈvɪtəs͡tuʧ/ v. increase, expand, raise, extend
 • ūiwawshahm /ˈvɪwɔʃɑm/ det. a, some
 • ūiwoüw /ˈvɪwoʊw/ v. trick, deceive, bluff
 • ūizhawit /ˈvɪʒɔɪt/ v. scrutinize
 • ūizasawt /ˈvɪzæsɔt/ pron. P.IMP
 • ūiyajik /ˈvɪjæʤɪk/ adj. rare
 • ūiþēþëtr /ˈvɪðiðət͡ɹ/ n. space (empty area), room (space)
 • ūiþoowawts /ˈvɪðuwɔʦ/ n. plug
 • ūubawjawtreh /ˈvʌbɔˌʤɔt͡ɹɛh/ n. religious
 • ūudahþooch /ˈvʌdɑðuʧ/ n. attracted to men, orientation
 • ūuhushil /ˈvʌhʌʃɪl/ adj. SUP.L.PRED.M
 • ūukëwhëhēz /ˈvʌkəˌʍəhiz/ n. warlock
 • ūukünyan /ˈvʌkʊɲæn/ n. ginger
 • ūunawij /ˈvʌnɔɪʤ/ n. needle
 • ūunenum /ˈvʌnɛnʌm/ n. chapter
 • ūuputsur /ˈvʌpʌʦʌɹ/ v. pat
 • ūupathawr /ˈvʌpæθɔɹ/ n. inequality
 • ūushaw /ˈvʌʃɔ/ adv. off
 • ūusuwawsh /ˈvʌsʌwɔʃ/ n. shorts
 • ūustütsēlaū /ˈvʌs͡tʊˌʦilæv/ det. more
 • ūustüchēl /ˈvʌs͡tʊʧil/ v. situate
 • ūuthichël /ˈvʌθɪʧəl/ adj. sudden, abrupt, swift
 • ūutahmiz /ˈvʌtɑmɪz/ v. share
 • ūutëqitr /ˈvʌtək͡wɪt͡ɹ/ n. toe
 • ūutēzhuy /ˈvʌtiʒʌj/ v. search, look up, explore
 • ūuwamuh /ˈvʌwæmʌh/ n. play
 • ūujanath /ˈvʌʤænæθ/ n. blouse
 • ūuzhuyooy /ˈvʌʒʌjuj/ n. cut
 • ūuūemawn /ˈvʌvɛmɔn/ n. intellectual
 • ūabawtrëng /ˈvæbɔt͡ɹəŋ/ adj. silly
 • ūabëzhahnyahy /ˈvæbəˌʒɑɲɑj/ n. saucer
 • ūai /ˈvaɪ/ v. kick
 • ūainoüch /ˈvaɪˌnoʊʧ/ v. breed
 • ūaitraich /ˈvaɪt͡ɹˌaɪʧ/ n. disappearance
 • ūaiūeid /ˈvaɪˌveɪd/ n. oasis
 • ūafewiz /ˈvæfɛwɪz/ n. diet
 • ūah /vɑ/ n. level (degree, stage)
 • ūahbahqaws /ˈvɑbɑk͡wɔs/ n. ward
 • ūahdawit /ˈvɑdɔɪt/ n. scale, snake
 • ūahdaþenth /ˈvɑdæðɛn͡θ/ n. proverb
 • ūahdaþëm /ˈvɑdæðəm/ n. rejoicing
 • ūahdejich /ˈvɑdɛʤɪʧ/ det. D.A.D
 • ūahdüchēchun /ˈvɑdʊˌʧiʧʌn/ n. insurgent
 • ūahhaith /ˈvɑhaɪθ/ n. country
 • ūahhaw /ˈvɑhɔ/ n. event (occurrence)
 • ūahkishis /ˈvɑkɪʃɪs/ n. lava
 • ūahkāk /ˈvɑkeɪk/ adj. N.PRED.M
 • ūahnenyoos /ˈvɑnɛɲus/ n. government
 • ūahstajamēy /ˈvɑs͡tæˌʤæmij/ v. estimate
 • ūahwhaith /ˈvɑʍaɪθ/ adj. oral
 • ūahjõw /ˈvɑʤɔɪw/ det. H.N.D
 • ūahzuwhawn /ˈvɑzʌʍɔn/ v. volunteer
 • ūahqawkin /ˈvɑk͡wɔkɪn/ v. scrub, rub, stroke, massage, spread
 • ūakawþez /ˈvækɔðɛz/ n. impatience
 • ūalayaf /ˈvælæjæf/ n. attic
 • ūanaüp /ˈvænaʊp/ n. habit
 • ūanyawtits /ˈvæɲɔtɪʦ/ v. exclude
 • ūastawchüy /ˈvæs͡tɔʧʊj/ prep. inside
 • ūatsuqahs /ˈvæʦʌk͡wɑs/ n. course, way, travel, direction, path
 • ūatsuyëd /ˈvæʦʌjəd/ adj. heavy, serious, obese
 • ūatsübawnyef /ˈvæʦʊˌbɔɲɛf/ adj. last (only remaining)
 • ūawi /ˈvɔɪ/ v. surround
 • ūawihoüt /ˈvɔɪˌhoʊt/ v. spank, smack, snap
 • ūawilip /ˈvɔɪlɪp/ v. relieve, excuse
 • ūawilezh /ˈvɔɪlɛʒ/ n. endearment
 • ūawinyeij /ˈvɔɪˌɲeɪʤ/ v. dig, bore
 • ūawitrait /ˈvɔɪt͡ɹˌaɪt/ n. redness
 • ūawfawzhaf /ˈvɔfɔʒæf/ adj. blank, plain
 • ūawfüþech /ˈvɔfʊðɛʧ/ n. clay, brick
 • ūawhēah /ˈvæʍiɑ/ n. grain, cereal
 • ūawkiwher /ˈvɔkɪʍɛɹ/ n. curiosity
 • ūawkēūootr /ˈvɔkivut͡ɹ/ n. unproductiveness
 • ūawlawits /ˈvɔlɔɪʦ/ n. ocean
 • ūawnyehëm /ˈvɔɲɛhəm/ n. president
 • ūawnyoüwh /ˈvɔɲoʊʍ/ n. constellation
 • ūawthahtruz /ˈvɔθɑt͡ɹʌz/ n. dress making
 • ūawthaw /ˈvɔθɔ/ n. condition/requirement/stipulation
 • ūawthōi /ˈvɔθoɪ/ pron. H.E.HON
 • ūawtsuchuny /ˈvɔʦʌʧʌɲ/ n. judge
 • ūawtawiþ /ˈvɔtɔɪð/ n. environment (natural world)
 • ūawtēwesh /ˈvɔtiwɛʃ/ n. shave blade
 • ūawtroonür /ˈvɔt͡ɹunʊɹ/ n. puzzle, mystery
 • ūawjawbey /ˈvɔʤɔbɛj/ n. interim
 • ūawþetsēl /ˈvɔðɛʦil/ n. permanence
 • ūazhahchawt /ˈvæʒɑʧɔt/ n. flesh
 • ūazawip /ˈvæzɔɪp/ n. criminal
 • ūazawshuy /ˈvæzɔʃʌj/ n. snot, mucus
 • ūazoi /ˈvæzoɪ/ n. simple
 • ūaü /ˈvaʊ/ n. adjunct
 • ūaüfaich /ˈvaʊˌfaɪʧ/ v. imagine, devise, come up with
 • ūaülawik /ˈvaʊˌlɔɪk/ n. cooking
 • ūaülawp /ˈvaʊlɔp/ n. challenge
 • ūaünyoony /ˈvaʊɲuɲ/ n. unnervousness
 • ūaüyaik /ˈvaʊˌjaɪk/ n. active
 • ūaüyawist /ˈvaʊˌjɔɪs͡t/ adj. whole, entire
 • ūaūēah /ˈvæviɑ/ n. life (lifetime)
 • ūayatung /ˈvæjætʌŋ/ n. purchase (leverage)
 • ūaþoüw /ˈvæðoʊw/ n. bullet
 • ūāl /ˈveɪl/ n. veil, the (arena)
 • ūe /vɛ/ n. duplication
 • ūedaizh /ˈvɛdaɪʒ/ n. urination
 • ūedēchüyem /ˈvɛdiˌʧʊjɛm/ n. wrist
 • ūei /ˈveɪ/ adv. later
 • ūeimeish /ˈveɪˌmeɪʃ/ n. create
 • ūeiyëch /ˈveɪjəʧ/ n. productiveness
 • ūehahkahts /ˈvɛhɑkɑʦ/ v. prosecute
 • ūekepës /ˈvɛkɛpəs/ n. courage
 • ūemēnyëth /ˈvɛmiɲəθ/ n. hakimi
 • ūemoi /ˈvɛmoɪ/ v. close, shut, expire
 • ūenyaw /ˈvɛɲɔ/ det. N.N.D
 • ūepoüþ /ˈvɛpoʊð/ v. be (exist), be (permanent state)
 • ūeshahqahyaf /ˈvɛʃɑk͡wˌɑjæf/ n. infernal
 • ūestēthün /ˈvɛs͡tiθʊn/ adj. instant
 • ūewëbëny /ˈvɛwəbəɲ/ n. rarity
 • ūechawyüy /ˈvɛʧɔjʊj/ adj. alternate
 • ūeūuwat /ˈvɛvʌwæt/ prep. per, for each
 • ūë /və/ n. crab
 • ūëkeyoor /ˈvəkɛjuɹ/ adj. evil
 • ūëloothawts /ˈvəluθɔʦ/ n. critique
 • ūëmoüb /ˈvəmoʊb/ n. saliva
 • ūënoi /ˈvənoɪ/ v. scare, frighten, startle
 • ūënoüth /ˈvənoʊθ/ n. school
 • ūënyawij /ˈvəɲɔɪʤ/ v. clarify
 • ūëpawid /ˈvəpɔɪd/ n. juice
 • ūësta /ˈvəs͡tæ/ n. right
 • ūëthēqooū /ˈvəθik͡wuv/ adj. moral
 • ūëtsoopawl /ˈvəʦupɔl/ n. gut
 • ūëtēthuū /ˈvətiθʌv/ n. toil
 • ūëtrükis /ˈvət͡ɹʊkɪs/ n. worship
 • ūëtrüpahl /ˈvət͡ɹʊpɑl/ n. fan (enthusiast)
 • ūëwitam /ˈvəwɪtæm/ n. design
 • ūëchawtiy /ˈvəʧɔtɪj/ n. spelling
 • ūëqiwhëm /ˈvək͡wɪʍəm/ n. liability
 • ūëra /ˈvəɹæ/ v. row
 • ūëūetrem /ˈvəvɛt͡ɹɛm/ n. other
 • ūëyāsh /ˈvəjeɪʃ/ pron. H.E.INDEF
 • ūëþezhin /ˈvəðɛʒɪn/ n. curvature
 • ūēbaüst /ˈvibaʊs͡t/ n. untruth
 • ūēbēūooch /ˈvibivuʧ/ n. appearance (act of appearing)
 • ūēboüsh /ˈviboʊʃ/ n. quill
 • ūēdisawz /ˈvidɪsɔz/ v. animate
 • ūēdu /ˈvidʌ/ n. receiving
 • ūēdoomüm /ˈvidumʊm/ n. ash, coal
 • ūēfēfawm /ˈvififɔm/ v. distract
 • ūēkuzhamül /ˈvikʌˌʒæmʊl/ n. thing
 • ūēlahchahny /ˈvilɑʧɑɲ/ adv. yet
 • ūēloi /ˈviloɪ/ adj. legal
 • ūēpāst /ˈvipeɪs͡t/ det. a, some
 • ūēpāst /ˈvipeɪs͡t/ det. a, some
 • ūēpāst /ˈvipeɪs͡t/ det. a, some
 • ūēseid /ˈviseɪd/ n. king, emperor
 • ūēta /ˈvitæ/ n. ignorance
 • ūēteletr /ˈvitɛlɛt͡ɹ/ adv. therefore, thus
 • ūēwitsis /ˈviwɪʦɪs/ n. pork
 • ūēwütawf /ˈviwʊtɔf/ n. step (footstep)
 • ūēchazhad /ˈviʧæʒæd/ n. stable
 • ūēqoüch /ˈvik͡woʊʧ/ n. lover
 • ūēyu /ˈvijʌ/ n. village
 • ūēþukēz /ˈviðʌkiz/ n. pseudopod, extruded
 • ūīmōzh /ˈvaɪˌmoʊʒ/ adj. SUP.L.PRED.P
 • ūīnyüp /ˈvaɪɲʊp/ adj. SUP.G.PRED.O
 • ūookanyax /ˈvukæɲæk͡s/ n. fuel
 • ūookaüsh /ˈvukaʊʃ/ adv. also, as well
 • ūooketrenth /ˈvukɛt͡ɹɛn͡θ/ conj. yet
 • ūooloi /ˈvuloɪ/ n. watch
 • ūoonyituh /ˈvuɲɪtʌh/ n. abolishment
 • ūoopüdaz /ˈvupʊdæz/ pron. K.FORM
 • ūoopüdaz /ˈvupʊdæz/ pron. K.FORM
 • ūoosheist /ˈvuʃeɪs͡t/ adj. lazy
 • ūoostēqir /ˈvus͡tik͡wɪɹ/ n. especially
 • ūoothoi /ˈvuθoɪ/ adv. far
 • ūootsubet /ˈvuʦʌbɛt/ n. lime
 • ūootüstoos /ˈvutʊs͡tus/ v. hop
 • ūoochakush /ˈvuʧækʌʃ/ n. crack, accident
 • ūooqowzh /ˈvuk͡waʊʒ/ det. your
 • ūoü /ˈvoʊ/ v. try (test out), test
 • ūoümeik /ˈvoʊˌmeɪk/ n. apportionment
 • ūoünyawch /ˈvoʊɲɔʧ/ n. granite
 • ūoütreij /ˈvoʊt͡ɹˌeɪʤ/ n. body of land
 • ūoüzëzh /ˈvoʊzəʒ/ n. greenness
 • ūoüūawiny /ˈvoʊˌvɔɪɲ/ n. improvement
 • ūoüūeit /ˈvoʊˌveɪt/ n. mark
 • ūõhash /ˈvɔɪhæʃ/ adj. CMPR.G.ATTR.P
 • ūõnōth /ˈvɔɪˌnoʊθ/ adj. N.S.O
 • ūõtrahst /ˈvɔɪt͡ɹɑs͡t/ adj. SUP.L.S.S
 • ūõtrahst /ˈvɔɪt͡ɹɑs͡t/ adj. SUP.L.S.S
 • ūü /vʊ/ adj. CMPR.G.PRED.O
 • ūüdētsawsēz /ˈvʊdiˌʦɔsiz/ n. fine
 • ūükajooy /ˈvʊkæʤuj/ n. spider
 • ūükëqawn /ˈvʊkək͡wɔn/ n. arrival
 • ūülāp /ˈvʊleɪp/ det. F.M.D
 • ūüpëputs /ˈvʊpəpʌʦ/ part. undefined
 • ūüpoozhinetr /ˈvʊpuˌʒɪnɛt͡ɹ/ n. old
 • ūüshahsēch /ˈvʊʃɑsiʧ/ interj. A.E.F
 • ūüstawiq /ˈvʊs͡tɔɪk͡w/ v. please
 • ūütustel /ˈvʊtʌs͡tɛl/ v. reproduce
 • ūütrahyil /ˈvʊt͡ɹɑjɪl/ interj. A.NEG.F
 • ūüzilaū /ˈvʊzɪlæv/ adv. quickly
 • ūüzhoobüny /ˈvʊʒubʊɲ/ adj. SUP.G.ATTR.M
 • ūüchekufaws /ˈvʊʧɛˌkʌfɔs/ n. throwing
 • ūüchününy /ˈvʊʧʊnʊɲ/ n. birth
 • ūüūawit /ˈvʊvɔɪt/ n. pay
 • ūüþaqifeny /ˈvʊðæk͡wˌɪfɛɲ/ n. obedience
 • ūüþeiny /ˈvʊðeɪɲ/ n. drop
 • ūüþoostany /ˈvʊðus͡tæɲ/ n. neighbor
 • xēah /ˈk͡siɑ/ n. work
 • xoi /ˈk͡soɪ/ adj. different, distinct, various
 • yibëjüng /ˈjɪbəʤʊŋ/ n. plaque
 • yiboi /ˈjɪboɪ/ n. proper
 • yidehoox /ˈjɪdɛhuk͡s/ v. crunch
 • yidoozooū /ˈjɪduzuv/ n. back, spine
 • yifēbat /ˈjɪfibæt/ n. bite
 • yikuwütrüh /ˈjɪkʌˌwʊt͡ɹʊh/ n. yet
 • yishawip /ˈjɪʃɔɪp/ n. hopelessness
 • yisoothahh /ˈjɪsuθɑh/ n. drinking
 • yithestin /ˈjɪθɛs͡tɪn/ adj. gray
 • yithetsang /ˈjɪθɛʦæŋ/ n. long rest
 • yitsawþik /ˈjɪʦɔðɪk/ n. coin
 • yitaw /ˈjɪtɔ/ n. puppetry
 • yiqēmut /ˈjɪk͡wimʌt/ n. animal sound
 • yiþüjüx /ˈjɪðʊʤʊk͡s/ n. next
 • yudunyuþem /ˈjʌdʌˌɲʌðɛm/ n. referendum
 • yufa /ˈjʌfæ/ n. thrown weapon
 • yukayawng /ˈjʌkæjɔŋ/ n. closure
 • yukēyuk /ˈjʌkijʌk/ n. defecation, feces, urine
 • yumeish /ˈjʌmeɪʃ/ adj. rough
 • yuneiþ /ˈjʌneɪð/ n. logo, mark of trade
 • yupaþëwaf /ˈjʌpæˌðəwæf/ n. imbibing
 • yustatsawnun /ˈjʌs͡tæˌʦɔnʌn/ n. bargain
 • yustēstad /ˈjʌs͡tis͡tæd/ v. mean (signify)
 • yutheshahts /ˈjʌθɛʃɑʦ/ n. sequel
 • yutawtawd /ˈjʌtɔtɔd/ v. tilt
 • yuwhaiwh /ˈjʌʍaɪʍ/ n. shawl
 • yuwheid /ˈjʌʍeɪd/ n. state (province, country)
 • yuwalooz /ˈjʌwæluz/ det. truth
 • yujapüū /ˈjʌʤæpʊv/ n. fee
 • yuzhe /ˈjʌʒɛ/ n. certificate
 • yuzheit /ˈjʌʒeɪt/ n. tower
 • yuzhookëth /ˈjʌʒukəθ/ n. guilt
 • yuūooqüx /ˈjʌvuk͡wʊk͡s/ n. goose
 • ya /jæ/ n. sevenness
 • yadüzhawjatr /ˈjædʊˌʒɔʤæt͡ɹ/ n. gospel
 • yai /ˈjaɪ/ n. earring
 • yainyawib /ˈjaɪˌɲɔɪb/ adj. manual
 • yaisaüsh /ˈjaɪˌsaʊʃ/ n. absence of thought
 • yafawcham /ˈjæfɔʧæm/ part. undefined
 • yah /jɑ/ n. opinion
 • yahbemooz /ˈjɑbɛmuz/ interj. R.NEG.F
 • yahbemooz /ˈjɑbɛmuz/ interj. R.NEG.F
 • yahbēah /ˈjɑbiɑ/ n. paragraph
 • yahdimush /ˈjɑdɪmʌʃ/ n. container
 • yahdawtsunth /ˈjɑdɔʦʌn͡θ/ adj. mobile, portable
 • yahdüsoosh /ˈjɑdʊsuʃ/ n. constitution
 • yahfin /ˈjɑfɪn/ n. boyfriend, girlfriend, theyfriend
 • yahfin /ˈjɑfɪn/ n. family (core)
 • yahfin /ˈjɑfɪn/ n. spouse, wife, husband
 • yahkezüz /ˈjɑkɛzʊz/ v. hint, imply, remind, indicate
 • yahlawshahts /ˈjɑlɔʃɑʦ/ n. plastic
 • yahmunüū /ˈjɑmʌnʊv/ v. order, impose, demand
 • yahnijut /ˈjɑnɪʤʌt/ n. strategy (plan)
 • yahnthu /ˈjɑn͡θʌ/ n. wonder
 • yahnyulahn /ˈjɑɲʌlɑn/ n. building
 • yahnyahhoosh /ˈjɑɲɑhuʃ/ n. oils, lubricants
 • yahshütsawtr /ˈjɑʃʊʦɔt͡ɹ/ n. outcome
 • yahstēwēch /ˈjɑs͡tiwiʧ/ n. year
 • yahsoüwh /ˈjɑsoʊʍ/ n. threeness
 • yahtijum /ˈjɑtɪʤʌm/ v. ask (invite)
 • yahthahþud /ˈjɑθɑðʌd/ n. evidence, proof
 • yahtsemēf /ˈjɑʦɛmif/ n. petal
 • yahtsetres /ˈjɑʦɛt͡ɹɛs/ adj. rigorous
 • yahtrijik /ˈjɑt͡ɹɪʤɪk/ n. bench
 • yahwp /jɑwp/ interj. yes, affirmation
 • yahjēfahz /ˈjɑʤifɑz/ n. mood
 • yahzahtsür /ˈjɑzɑʦʊɹ/ n. door
 • yahchoüny /ˈjɑʧoʊɲ/ n. apartment
 • yahqatsewoof /ˈjɑk͡wæˌʦɛwuf/ n. tab
 • yakahfaws /ˈjækɑfɔs/ v. forget, ignore, overlook
 • yalawiwh /ˈjælɔɪʍ/ n. apron
 • yamu /ˈjæmʌ/ n. famous
 • yanyēzoof /ˈjæɲizuf/ n. surprise
 • yashawdawz /ˈjæʃɔdɔz/ det. both
 • yasheizh /ˈjæʃeɪʒ/ n. blur
 • yashoofif /ˈjæʃufɪf/ conj. since
 • yasusteth /ˈjæsʌs͡tɛθ/ n. laced dress
 • yasaqük /ˈjæsæk͡wʊk/ n. recognition
 • yatsetets /ˈjæʦɛtɛʦ/ v. worship
 • yatsōi /ˈjæʦoɪ/ n. fragrance
 • yaw /jɔ/ adj. bankrupt, broke
 • yawbülëd /ˈjɔbʊləd/ n. probability
 • yawi /ˈjɔɪ/ v. withdraw, take out, extract
 • yawihiny /ˈjɔɪhɪɲ/ v. would
 • yawitreq /ˈjɔɪt͡ɹɛk͡w/ n. later
 • yawiūeik /ˈjɔɪˌveɪk/ n. exteriority
 • yawkübētr /ˈjɔkʊbit͡ɹ/ n. marker
 • yawlawiny /ˈjɔlɔɪɲ/ n. afraid
 • yawmawshawny /ˈjɔmɔʃɔɲ/ n. eagle
 • yawshelēts /ˈjɔʃɛliʦ/ v. spell
 • yawstawþawth /ˈjɔs͡tɔðɔθ/ n. orphan
 • yawsawiny /ˈjɔsɔɪɲ/ n. payment
 • yawthahdunyawh /ˈjɔθɑˌdʌɲɔh/ adj. messy
 • yawtsëwooz /ˈjɔʦəwuz/ n. caftan
 • yawtrawtrawtr /ˈjɔt͡ɹɔt͡ɹɔt͡ɹ/ n. queen
 • yawwawnyeny /ˈjɔwɔɲɛɲ/ n. prejudice, bias
 • yawwëwawny /ˈjɔwəwɔɲ/ n. tub
 • yawjawiny /ˈjɔʤɔɪɲ/ n. romance
 • yawzhoopahh /ˈjɔʒupɑh/ n. imminence
 • yawzhüwiz /ˈjɔʒʊwɪz/ prep. excluding
 • yawqoüt /ˈjɔk͡woʊt/ n. store
 • yawünēd /ˈjæwʊnid/ n. beach
 • yawyaw /ˈjɔjɔ/ n. niece
 • yawþaip /ˈjɔðaɪp/ n. changeableness
 • yaqahwawx /ˈjæk͡wɑwɔk͡s/ n. peasant
 • yaqoüth /ˈjæk͡woʊθ/ n. institution
 • yaüfahsh /ˈjaʊfɑʃ/ n. premise
 • yaüheip /ˈjaʊˌheɪp/ n. stereotype
 • yaümawist /ˈjaʊˌmɔɪs͡t/ n. room (building)
 • yaütreid /ˈjaʊt͡ɹˌeɪd/ adj. classic
 • yaüyeit /ˈjaʊˌjeɪt/ n. behavioral health
 • yaüyësh /ˈjaʊjəʃ/ n. branch, course
 • yaþuloots /ˈjæðʌluʦ/ v. catch, capture, seize, intercept, arrest
 • ye /jɛ/ n. start, beginning
 • yebeūoots /ˈjɛbɛvuʦ/ n. protect
 • yeduqoof /ˈjɛdʌk͡wuf/ n. reaction
 • yei /ˈjeɪ/ n. shrine
 • yeifaq /ˈjeɪfæk͡w/ n. silk
 • yeifest /ˈjeɪfɛs͡t/ n. back (reverse side)
 • yeiluw /ˈjeɪlʌw/ n. fault
 • yeisewh /ˈjeɪsɛʍ/ adj. holy, sacred
 • yeitrahts /ˈjeɪt͡ɹɑʦ/ v. tear, rip
 • yeizoot /ˈjeɪzut/ n. mathematics
 • yefe /ˈjɛfɛ/ det. the
 • yefe /ˈjɛfɛ/ det. the
 • yefe /ˈjɛfɛ/ det. the
 • yehe /ˈjɛhɛ/ n. arena (grand game)
 • yekathawnyahz /ˈjɛkæˌθɔɲɑz/ n. stays, supports
 • yelëwitr /ˈjɛləwɪt͡ɹ/ n. breed
 • yemawmahm /ˈjɛmɔmɑm/ n. alcohol
 • yepinēx /ˈjɛpɪnik͡s/ n. unintelligence
 • yepoozhüzoon /ˈjɛpuˌʒʊzun/ n. group
 • yeshatsēf /ˈjɛʃæʦif/ v. exercise, practice
 • yestaüsh /ˈjɛs͡taʊʃ/ v. cough
 • yetsawiny /ˈjɛʦɔɪɲ/ adj. famous
 • yetsënahk /ˈjɛʦənɑk/ n. plane (area)
 • yetësen /ˈjɛtəsɛn/ n. speak
 • yewhahwhim /ˈjɛʍɑʍɪm/ n. health
 • yewhaqawy /ˈjɛʍæk͡wɔj/ n. radiant
 • yewahnum /ˈjɛwɑnʌm/ interj. welcome
 • yezhaich /ˈjɛʒaɪʧ/ v. meet, find, detect, encounter, confront
 • yezhahnyuf /ˈjɛʒɑɲʌf/ det. their
 • yechikoom /ˈjɛʧɪkum/ n. task
 • yechahud /ˈjɛʧæhʌd/ n. market
 • yeqiqēch /ˈjɛk͡wɪk͡wiʧ/ v. harass, bother
 • yeqahnif /ˈjɛk͡wɑnɪf/ n. style
 • yeqëstuy /ˈjɛk͡wəs͡tʌj/ n. drought
 • yeqoojēy /ˈjɛk͡wuʤij/ n. umaminess
 • yeūuūiū /ˈjɛvʌvɪv/ n. bug, insect
 • yeūa /ˈjɛvæ/ n. crest, other
 • yeþëjih /ˈjɛðəʤɪh/ prep. including
 • yëhaüst /ˈjəhaʊs͡t/ n. interest (curiosity, concern)
 • yëmu /ˈjəmʌ/ n. suitcase, baggage, equipment
 • yënyoüp /ˈjəɲoʊp/ v. choke
 • yëpenyim /ˈjəpɛɲɪm/ n. pop count, census
 • yëpoi /ˈjəpoɪ/ adj. favorite
 • yëstawits /ˈjəs͡tɔɪʦ/ n. wash
 • yëtahsüm /ˈjətɑsʊm/ v. blow
 • yëtrewësh /ˈjət͡ɹɛwəʃ/ n. completeness
 • yëwihüng /ˈjəwɪhʊŋ/ n. fish fin
 • yëwhayoong /ˈjəʍæjuŋ/ n. pleased
 • yëwatras /ˈjəwæt͡ɹæs/ prep. beneath
 • yëwawnuh /ˈjəwɔnʌh/ adj. CMPR.G.P.O
 • yëzhëkoosh /ˈjəʒəkuʃ/ v. stroke
 • yëza /ˈjəzæ/ n. artist
 • yëchawboon /ˈjəʧɔbun/ n. trisection
 • yëūahahl /ˈjəvæhɑl/ conj. still
 • yëyoozoom /ˈjəjuzum/ n. opponent
 • yëþahpēūootr /ˈjəðɑˌpivut͡ɹ/ v. dissolve
 • yëþawist /ˈjəðɔɪs͡t/ pron. everybody
 • yēbedoor /ˈjibɛduɹ/ n. eyelash
 • yēdawkëd /ˈjidɔkəd/ det. once
 • yēhahh /ˈjihɑh/ interj. hurray, yay, cheer
 • yēloi /ˈjiloɪ/ n. mule
 • yēneiq /ˈjineɪk͡w/ n. specter
 • yēnyawpuluf /ˈjiɲɔˌpʌlʌf/ n. ash, coal
 • yēshahjootr /ˈjiʃɑʤut͡ɹ/ adj. CMPR.G.S.S
 • yēshahjootr /ˈjiʃɑʤut͡ɹ/ adj. CMPR.G.S.S
 • yēthiyawny /ˈjiθɪjɔɲ/ adj. SUP.L.ATTR.M
 • yēthajoox /ˈjiθæʤuk͡s/ n. dart
 • yētõwh /ˈjitɔɪʍ/ det. F.D.D
 • yētõwh /ˈjitɔɪʍ/ det. F.D.D
 • yētükawd /ˈjitʊkɔd/ n. atom
 • yēzhükëtrahl /ˈjiʒʊˌkət͡ɹɑl/ n. diary, memoir
 • yēchepawūoos /ˈjiʧɛˌpɔvus/ adj. CMPR.G.P.C
 • yēchëpufin /ˈjiʧəˌpʌfɪn/ n. uncommunicativeness
 • yēþu /ˈjiðʌ/ n. whole
 • yoo /ju/ n. coffeepot
 • yoobunēf /ˈjubʌnif/ v. dispose
 • yoobooshawny /ˈjubuʃɔɲ/ n. waiter
 • yoode /ˈjudɛ/ n. ruler
 • yoodēlaf /ˈjudilæf/ n. fastidiousness
 • yoodēshitrawny /ˈjudiˌʃɪt͡ɹɔɲ/ n. dreamer’s day
 • yoodüthawth /ˈjudʊθɔθ/ n. formula
 • yooha /ˈjuhæ/ n. product
 • yookaiþ /ˈjukaɪð/ n. organic matter
 • yoolatruf /ˈjulæt͡ɹʌf/ n. stamp
 • yoomawip /ˈjumɔɪp/ n. bravery
 • yoomüthëz /ˈjumʊθəz/ n. medical
 • yoonulēl /ˈjunʌlil/ adj. new, fresh
 • yoonuyēy /ˈjunʌjij/ adv. however
 • yoopeqüz /ˈjupɛk͡wʊz/ adj. damn
 • yooth /juθ/ n. child (youth)
 • yoothu /ˈjuθʌ/ v. vow
 • yoothawtsēz /ˈjuθɔʦiz/ n. insignificance
 • yootudēnth /ˈjutʌdin͡θ/ pron. someone, somebody
 • yootsawdüny /ˈjuʦɔdʊɲ/ adv. tomorrow
 • yootsemay /ˈjuʦɛmæj/ adj. fancy
 • yootaw /ˈjutɔ/ n. emotion
 • yootünyahtr /ˈjutʊɲɑt͡ɹ/ n. wind
 • yoowhēbühētr /ˈjuʍiˌbʊhit͡ɹ/ n. assemblage
 • yoowhoi /ˈjuʍoɪ/ v. defend, guard, resist, withstand, prevent, patrol
 • yoozheūuz /ˈjuʒɛvʌz/ n. rank (position)
 • yooūawip /ˈjuvɔɪp/ n. prey
 • yooūünyahh /ˈjuvʊɲɑh/ n. nose
 • yooþaiw /ˈjuðaɪw/ v. buy, purchase, shop
 • yoü /ˈjoʊ/ pron. one
 • yoünyëw /ˈjoʊɲəw/ n. third
 • yoünyük /ˈjoʊɲʊk/ n. merchant
 • yoütrahj /ˈjoʊt͡ɹɑʤ/ n. lance
 • yoüzëb /ˈjoʊzəb/ n. wing
 • yoüūust /ˈjoʊvʌs͡t/ n. dish, serveware
 • yübethawzhahy /ˈjʊbɛˌθɔʒɑj/ n. crowd, audience
 • yübooway /ˈjʊbuwæj/ n. tense
 • yüdastēn /ˈjʊdæs͡tin/ n. warm
 • yüfeid /ˈjʊfeɪd/ n. eloquence
 • yühüyoos /ˈjʊhʊjus/ adj. skinny
 • yükenyilēn /ˈjʊkɛˌɲɪlin/ n. storm
 • yükoonawl /ˈjʊkunɔl/ n. skirt
 • yüstoonaz /ˈjʊs͡tunæz/ n. blood
 • yüthalahl /ˈjʊθælɑl/ adv. up
 • yütulētr /ˈjʊtʌlit͡ɹ/ n. tourist
 • yüwētsan /ˈjʊwiʦæn/ n. sickness
 • yüjētsēts /ˈjʊʤiʦiʦ/ part. undefined
 • yüjoi /ˈjʊʤoɪ/ n. nerves
 • yüzejëth /ˈjʊzɛʤəθ/ n. alchemy
 • yüchahstahch /ˈjʊʧɑs͡tɑʧ/ n. sum, score
 • yüqōk /ˈjʊk͡woʊk/ adj. SUP.L.P.M
 • yüūuzël /ˈjʊvʌzəl/ n. compass
 • yüþēah /ˈjʊðiɑ/ n. cave
 • þi /ðɪ/ n. portion
 • þiboostēn /ˈðɪbus͡tin/ det. several
 • þikütsenth /ˈðɪkʊʦɛn͡θ/ n. life (living organism)
 • þinükoosh /ˈðɪnʊkuʃ/ n. grayness
 • þisitum /ˈðɪsɪtʌm/ prep. bottom
 • þishoi /ˈðɪʃoɪ/ prep. soon
 • þistëzēt /ˈðɪs͡təzit/ n. fever
 • þistēþaf /ˈðɪs͡tiðæf/ n. discover
 • þitsa /ˈðɪʦæ/ adj. comfortable
 • þitëjex /ˈðɪtəʤɛk͡s/ n. cuisine
 • þitra /ˈðɪt͡ɹæ/ n. boots
 • þiyëþën /ˈðɪjəðən/ n. program
 • þudinyük /ˈðʌdɪɲʊk/ v. invent
 • þufawwhēy /ˈðʌfɔʍij/ adj. central
 • þustawwur /ˈðʌs͡tɔwʌɹ/ adj. CMPR.G.PRED.A
 • þutëhüd /ˈðʌtəhʊd/ n. list
 • þutēþan /ˈðʌtiðæn/ n. trip
 • þutroi /ˈðʌt͡ɹoɪ/ n. step (one level of stairs)
 • þuzoi /ˈðʌzoɪ/ n. skeleton, hull, fossil
 • þuūēwhath /ˈðʌviʍæθ/ v. rehearse, recite
 • þuyawqet /ˈðʌjɔk͡wɛt/ n. felony
 • þuþahwhēts /ˈðʌðɑʍiʦ/ n. sequence
 • þa /ðæ/ n. paradise
 • þabutif /ˈðæbʌtɪf/ n. gunslinger
 • þadiqēn /ˈðædɪk͡win/ art. the
 • þadahthuk /ˈðædɑθʌk/ n. linguistics
 • þadoochif /ˈðæduʧɪf/ n. subsequence
 • þai /ˈðaɪ/ n. taste, tastefulness
 • þaihoüwh /ˈðaɪˌhoʊʍ/ n. interpretation
 • þainyaib /ˈðaɪˌɲaɪb/ v. grow, evolve, flourish
 • þainyeik /ˈðaɪˌɲeɪk/ n. meadow
 • þainyeist /ˈðaɪˌɲeɪs͡t/ n. reasoning
 • þaitroüþ /ˈðaɪt͡ɹˌoʊð/ n. sorcery
 • þaijaüt /ˈðaɪˌʤaʊt/ v. supervise
 • þaiūeiny /ˈðaɪˌveɪɲ/ n. curl
 • þafadawz /ˈðæfædɔz/ conj. because
 • þah /ðɑ/ adj. sticky
 • þahdawfif /ˈðɑdɔfɪf/ n. wound
 • þahhitrish /ˈðɑhɪt͡ɹɪʃ/ n. station (transport)
 • þahkëfex /ˈðɑkəfɛk͡s/ n. best
 • þahlizeng /ˈðɑlɪzɛŋ/ n. myth
 • þahpëqawf /ˈðɑpək͡wɔf/ part. undefined
 • þahshahshuts /ˈðɑʃɑʃʌʦ/ det. D.N.D
 • þahstiqoony /ˈðɑs͡tɪk͡wuɲ/ v. cling
 • þahtēah /ˈðɑtiɑ/ n. lizard
 • þahtrüpoor /ˈðɑt͡ɹʊpuɹ/ n. limb
 • þahwoi /ˈðɑwoɪ/ n. balcony
 • þahjahtsiy /ˈðɑʤɑʦɪj/ n. hunter
 • þahqabich /ˈðɑk͡wæbɪʧ/ adj. scarce
 • þahqēwhutr /ˈðɑk͡wiʍʌt͡ɹ/ adj. beautiful
 • þahþewhütr /ˈðɑðɛʍʊt͡ɹ/ n. court, open space
 • þanoonith /ˈðænunɪθ/ adj. nice
 • þanyawūif /ˈðæɲɔvɪf/ n. felt
 • þanyēah /ˈðæɲiɑ/ n. nostril
 • þashēah /ˈðæʃiɑ/ n. currency
 • þatestahny /ˈðætɛs͡tɑɲ/ n. lose
 • þatrujuū /ˈðæt͡ɹʌʤʌv/ n. maintain
 • þawbawþēny /ˈðɔbɔðiɲ/ n. provision, supply, procure
 • þawdoonyih /ˈðɔduɲɪh/ adj. reverse
 • þawi /ˈðɔɪ/ prep. among
 • þawilawizh /ˈðɔɪˌlɔɪʒ/ n. formality
 • þawimawiny /ˈðɔɪˌmɔɪɲ/ n. softness
 • þawiseny /ˈðɔɪsɛɲ/ n. shade
 • þawithawiw /ˈðɔɪˌθɔɪw/ n. flunkey
 • þawitsawist /ˈðɔɪˌʦɔɪs͡t/ n. disparagement
 • þawitroüþ /ˈðɔɪt͡ɹˌoʊð/ n. dialect
 • þawiwaip /ˈðɔɪˌwaɪp/ n. chief, chieftain
 • þawkootrem /ˈðɔkut͡ɹɛm/ n. wheel
 • þawme /ˈðɔmɛ/ n. destroy
 • þawna /ˈðɔnæ/ n. lesbian
 • þawpahets /ˈðɔpæhɛʦ/ v. climb, escalate
 • þawshoi /ˈðɔʃoɪ/ v. prick
 • þawshüshoox /ˈðɔʃʊʃuk͡s/ n. respond
 • þawsahqootr /ˈðɔsɑk͡wut͡ɹ/ n. leave
 • þawthutsus /ˈðɔθʌʦʌs/ v. drown
 • þawta /ˈðɔtæ/ n. boulder, lump
 • þawzoi /ˈðɔzoɪ/ adj. subtle, elusive
 • þawēnyahm /ˈðæwiɲɑm/ v. start, begin
 • þawūawzüt /ˈðɔvɔzʊt/ n. cauldron, kettle
 • þazhicham /ˈðæʒɪʧæm/ n. edge
 • þaüfoüj /ˈðaʊˌfoʊʤ/ adv. once
 • þaünaüd /ˈðaʊˌnaʊd/ n. intrusion
 • þaüthaib /ˈðaʊˌθaɪb/ n. rust
 • þaütsoüch /ˈðaʊˌʦoʊʧ/ n. temperance
 • þaüyawh /ˈðaʊjæʍ/ n. graveyard
 • þaþahjünth /ˈðæðɑʤʊn͡θ/ n. twin
 • þāhowch /ˈðeɪˌhaʊʧ/ adj. SUP.G.P.S
 • þāhowch /ˈðeɪˌhaʊʧ/ adj. SUP.G.P.S
 • þe /ðɛ/ pron. you all, yours (pl)
 • þedupay /ˈðɛdʌpæj/ adj. distant
 • þedawzüny /ˈðɛdɔzʊɲ/ n. engineering
 • þei /ˈðeɪ/ v. ban, prohibit, exclude, omit, restrict, restrain, inhibit, veto
 • þeifahj /ˈðeɪfɑʤ/ v. sort
 • þeilaich /ˈðeɪˌlaɪʧ/ adj. busy
 • þeisaib /ˈðeɪˌsaɪb/ adj. fast, smart, intelligent, quick, swift
 • þeisats /ˈðeɪsæʦ/ n. say
 • þeiwhaik /ˈðeɪˌʍaɪk/ v. confine
 • þehawbim /ˈðɛhɔbɪm/ n. castle
 • þekawaz /ˈðɛkæwæz/ v. lead
 • þemastas /ˈðɛmæs͡tæs/ v. set
 • þenahtsawng /ˈðɛnɑʦɔŋ/ n. participation
 • þepahwhut /ˈðɛpɑʍʌt/ n. experiment
 • þestētal /ˈðɛs͡titæl/ adj. scared, afraid, nervous, anxious
 • þesetetr /ˈðɛsɛtɛt͡ɹ/ n. retaliation
 • þetsa /ˈðɛʦæ/ pron. you all, yours (pl)
 • þejüjüy /ˈðɛʤʊʤʊj/ n. bun, hair
 • þeū /ðɛv/ pron. you all, yours (pl)
 • þë /ðə/ n. impiety
 • þëbëtil /ˈðəbətɪl/ n. envoy
 • þëdëkuh /ˈðədəkʌh/ adj. CMPR.G.S.P
 • þëlëwahf /ˈðələwɑf/ n. station (railroad, bus)
 • þënudiz /ˈðənʌdɪz/ n. throne
 • þënyichünth /ˈðəɲɪʧʊn͡θ/ n. square
 • þëshechünth /ˈðəʃɛʧʊn͡θ/ n. plane
 • þëstahūits /ˈðəs͡tɑvɪʦ/ n. joint
 • þëtsuzhëk /ˈðəʦʌʒək/ n. entrance
 • þëtasheny /ˈðətæʃɛɲ/ n. literature
 • þëqanyahh /ˈðək͡wæɲɑh/ n. acquittal
 • þëqootang /ˈðək͡wutæŋ/ det. our
 • þëūahtem /ˈðəvɑtɛm/ pron. K.S.DEF
 • þëūahtem /ˈðəvɑtɛm/ pron. K.S.DEF
 • þëyüqüf /ˈðəjʊk͡wʊf/ det. WHERE.WHO.WHETHER
 • þē /ði/ pron. thee, thou
 • þēditëy /ˈðidɪtəj/ n. intention
 • þēnyawdooū /ˈðiɲɔduv/ v. chuckle
 • þēnyēshan /ˈðiɲiʃæn/ n. settlement, agreement
 • þēpe /ˈðipɛ/ v. bump
 • þēsitsas /ˈðisɪʦæs/ n. protection
 • þēstunyer /ˈðis͡tʌɲɛɹ/ n. pot
 • þēstataū /ˈðis͡tætæv/ n. attracted to none, orientation
 • þētamooh /ˈðitæmuh/ v. shock, startle, stun, paralyze
 • þētenoonth /ˈðitɛnun͡θ/ adj. national
 • þētëmahy /ˈðitəmɑj/ n. let
 • þētrēqahm /ˈðit͡ɹik͡wɑm/ adj. CMPR.G.S.C
 • þēwhahnyëz /ˈðiʍɑɲəz/ n. erection
 • þēwe /ˈðiwɛ/ v. post
 • þējaþel /ˈðiʤæðɛl/ adj. exact, precise, definite
 • þēqahfaf /ˈðik͡wɑfæf/ v. respect, admire
 • þēqoi /ˈðik͡woɪ/ n. affect
 • þēyah /ˈðijɑ/ pron. ye
 • þowūoowh /ˈðaʊvuʍ/ det. WHY.WHOM.THUS
 • þoobechahh /ˈðubɛʧɑh/ n. religious building
 • þoofoi /ˈðufoɪ/ n. thief
 • þookaw /ˈðukɔ/ v. smash, shatter
 • þoomoi /ˈðumoɪ/ n. snack
 • þoonyahthach /ˈðuɲɑθæʧ/ n. species
 • þoonyahūook /ˈðuɲɑvuk/ n. food regimen
 • þootsa /ˈðuʦæ/ adv. finally
 • þootēlahts /ˈðutilɑʦ/ n. marathon
 • þootrebēm /ˈðut͡ɹɛbim/ n. basement
 • þooqëzis /ˈðuk͡wəzɪs/ n. cause
 • þooqüstam /ˈðuk͡wʊs͡tæm/ n. train
 • þooqüstēth /ˈðuk͡wʊs͡tiθ/ n. sketch
 • þoü /ˈðoʊ/ n. bachelor
 • þoüfaits /ˈðoʊˌfaɪʦ/ n. incompleteness
 • þoüfawb /ˈðoʊfɔb/ n. rice
 • þoühaid /ˈðoʊˌhaɪd/ n. relapse
 • þoüshoüb /ˈðoʊˌʃoʊb/ n. demise
 • þoüyahch /ˈðoʊjɑʧ/ n. eyelid
 • þoüyüst /ˈðoʊjʊs͡t/ n. tie, knot
 • þõzhõd /ˈðɔɪˌʒɔɪd/ det. S.N.D
 • þõzhõd /ˈðɔɪˌʒɔɪd/ det. S.N.D
 • þōmawth /ˈðoʊmɔθ/ adj. CMPR.L.P.P
 • þübastēs /ˈðʊbæs͡tis/ n. go
 • þüdēbēh /ˈðʊdibih/ n. stripe, strip, ribbon
 • þükahdëy /ˈðʊkɑdəj/ n. hook
 • þükootrëy /ˈðʊkut͡ɹəj/ det. a, some
 • þünge /ˈðʊŋɛ/ n. cell (prison)
 • þüshu /ˈðʊʃʌ/ art. some
 • þütrawchum /ˈðʊt͡ɹɔʧʌm/ v. put (cause to be)
 • þüxaw /ˈðʊk͡sɔ/ n. trivia
Spread the Word: