The Language of Trade (Common)

Natively known as: kötlāng /ˈkɔɪt͡lˌeɪŋ/

…and he stood holding his hat and turned his wet face to the wind…
in zhe īvārth uv zhe vēnyex zhu in öwīrn nōgyēr īdel uv zhe ōzal
Pronunciation: /ɪn ʒɛ ˈaɪˌveɪɹ͡θ ʌv ʒɛ ˈvin͡ʤɛk͡s ʒə ɪn ˈɔɪˌwaɪɹ͡n ˈnoʊg͡ji͡ɹ ˈaɪdɛ͡l ʌv ʒɛ ˈoʊzæ͡l/
Trade (Common) word order: and he his hat holding stood and to the wind his wet face turned

Spelling & Phonology

Consonant inventory: b d d͡t d͡ɹ d͡θ f f͡θ g g͡j h h͡j j k k͡j k͡s k͡w k͡ɹ l m m͡m n n͡d n͡ʤ n͡θ p s s͡l s͡t t t͡j t͡l t͡ɹ v w z ð ŋ ɲ ɹ ɹ͡k ɹ͡n ɹ͡θ ʃ ʍ ʒ ʤ ʦ ʧ θ

Vowel inventory: a e i o u æ ɑ ɔ ə ɛ ɪ ʊ ʌ

Syllable structure: Custom defined ?
Stress pattern: Initial — stress is on the first syllable ?

Spelling rules:

Pronunciation

Spelling

o͡ʊ͡i

o’e

oʊi

o’e

i͡ʌ

i’a

i’a

ā

ɔɪ

ö

ī

ō

õw

e͡ɪ

ā

æ͡l

al

æ

a

ɔ͡ɪ

ö

ɔ͡l

ol

ɔ͡ɹ

or

ɔ

ãw

i͡ɹ

ir

i

ē

ɛ͡l

el

ɛ͡ɹ

er

ɛ

e

a͡ɪ

ī

ɪ͡l

il

ɪ

i

ʊ͡l

ul

u

ū

ʌ

u

o͡ʊ

ō

a͡ʊ

õ

ʊ

ü

ɑ͡ɹ

ar

ɑ

o

ə

u

e͡ɹ

ur

ɹ͡n

rn

ɹ͡k

rk

ɹ͡θ

rth

k͡ɹ

kr

t͡ɹ

tr

d͡ɹ

dr

ɹ

r

n

n

n͡θ

nth

n͡ʤ

nj

n͡d

nd

ɲ

ny

ŋ

ng

m

m

m͡m

m’

b

b

p

p

d

d

d͡t

dt

d͡θ

dth

l

l

v

v

f

f

h

h

h͡j

hy

w

w

ʍ

wh

t

t

ʦ

ŧ

t͡l

tl

t͡j

ty

s

s

s͡t

st

s͡l

sl

z

z

f͡θ

fth

θ

th

ð

þ

ʧ

c

ʃ

sh

ʒ

zh

k

k

k͡s

x

k͡w

q

k͡j

ky

g

g

g͡j

gy

j

y

ʤ

j

Grammar

Main word order: Subject (Prepositional phrase) Object Verb. “Mary opened the door with a key” turns into Mary with a key the door opened.
Adjective order: Adjectives are positioned before the noun.
Adposition: prepositions ?


Articles

Respectful

 

Singular

Plural

Definite

þan /ðæn/

The

þanjas /ˈðænʤas/

The (plural)

Indefinite

þāyan /ˈðeɪjæn/

A Respected

þājas /ˈðeɪʤas/

Respected Some (plural)

Honorific

thān /ˈθeɪn/

the, a

thānfa /ˈθeɪnfæ/

the, some

Casual

 

Singular

Plural

Definite

þen /ðɛn/

casual the

þenjas /ˈðɛnʤas/

casual the

Indefinite

þāyan /ˈðeɪjæn/

casual a

þājas /ˈðeɪʤas/

casual some

Honorific

anu /ˈanʌ/

casual respectful the, a

anufa /ˈanʌfæ/

casual respectful the, some

Insulting

 

Singular

Plural

Definite

þin /ðɪn/

insulting the

þinjas /ˈðɪnʤas/

insulting the

Indefinite

þāyan /ˈðeɪjæn/

insulting a

þājas /ˈðeɪʤas/

insulting some

Honorific

fūlu /ˈfulə/

insulting the, a

fūlfa /ˈfulfæ/

insulting the, some

Poetic

 

Singular

Plural

Definite

þōn /ˈðoʊn/

poetic The

þōnjas /ˈðoʊnʤas/

poetic The plural

Indefinite

þāyan /ˈðeɪjæn/

poetic a

þājas /ˈðeɪʤas/

poetic some

Honorific

lala /ˈlala/

poetic respectful the, a

lalafa /ˈlalafæ/

poetic respectful the, some

Pronouns (Personal)

Definite

 

Singular

Plural

1st person

ce /ʧɛ/

I, me, mine

the /θɛ/

we, us, ours

2nd person

she /ʃɛ/

you, yours

þe /ðɛ/

you all, yours (pl)

3rd person

zhe /ʒɛ/

he, him, his, she, her, hers, it, its

whe /ʍɛ/

they, them, theirs

Indefinite

 

Singular

Plural

1st person

cev /ʧɛv/

I, me, mine

thev /θɛv/

we, us, ours

2nd person

shev /ʃɛv/

you, yours

þev /ðɛv/

you all, yours (pl)

3rd person

zhev /ʒɛv/

he, him, his, she, her, hers, it, its

zhev /ʒɛv/

they, them, theirs

Honorific

 

Singular

Plural

1st person

ceŧa /ˈʧɛʦæ/

I, me, mine

theŧa /ˈθɛʦæ/

we, us, ours

2nd person

sheŧa /ˈʃɛʦæ/

you, yours

þeŧa /ˈðɛʦæ/

you all, yours (pl)

3rd person

zheŧa /ˈʒɛʦæ/

he, him, his, she, her, hers, it, its

wheŧa /ˈʍɛʦæ/

they, them, theirs

Pronouns (Familial)

Spouse

 

Possessive

Informal

þīyluv /ˈðaɪjlʌv/

Thou, thee, thy, thine

Formal

þõyluv /ˈðaʊjlʌv/

Thou, thee, thy, thine

Imperative

þēyluv /ˈðijlʌv/

Thou, thee, thy, thine

Child

 

Possessive

Informal

þīycīl /ˈðaɪjˌʧaɪl/

Thou, thee, thy, thine

Formal

þõycīl /ˈðaʊjˌʧaɪl/

Thou, thee, thy, thine

Imperative

þēycīl /ˈðijʧaɪl/

Thou, thee, thy, thine

Parent

 

Possessive

Informal

þīyesem /ˈðaɪˌjɛsɛm/

Thou, thee, thy, thine

Formal

þõyesem /ˈðaʊˌjɛsɛm/

Thou, thee, thy, thine

Imperative

þēyesem /ˈðijɛsɛm/

Thou, thee, thy, thine

Kin

 

Possessive

Informal

þīykin /ˈðaɪjkɪn/

Thou, thee, thy, thine

Formal

þõykin /ˈðaʊjkɪn/

Thou, thee, thy, thine

Imperative

þēykin /ˈðijkɪn/

Thou, thee, thy, thine

Kith

 

Possessive

Informal

þīykith /ˈðaɪjkɪθ/

Thou, thee, thy, thine

Formal

þõykith /ˈðaʊjkɪθ/

Thou, thee, thy, thine

Imperative

þēykith /ˈðijkɪθ/

Thou, thee, thy, thine

Pronouns (Group)

 

Any

Some

Every

Non

Body

enēpēpuna /ˈɛniˌpipʌna/

zumpēpuna /ˈzʌmpiˌpʌna/

evripēpuna /ˈɛvɹɪˌpipʌna/

nucpēpuna /ˈnʌʧpiˌpʌna/

One

enēanwun /ˈɛniˌanwʌn/

zuman /ˈzʌman/

evrihan /ˈɛvɹɪhan/

anuc /ˈanʌʧ/

House

enēhas /ˈɛnihas/

zumhas /ˈzʌmhas/

evrihas /ˈɛvɹɪhas/

nucas /ˈnʌʧas/

Kin

enēkin /ˈɛnikɪn/

zumkin /ˈzʌmkɪn/

evrikin /ˈɛvɹɪkɪn/

nucukin /ˈnʌʧʌkɪn/

Kith

enēkith /ˈɛnikɪθ/

zumkith /ˈzʌmkɪθ/

evrikith /ˈɛvɹɪkɪθ/

nucukith /ˈnʌʧʌkɪθ/

Determiners Possessive

Possessive

 

Singular

Plural

1st person

slazel /ˈs͡læzɛ͡l/

mine

zhidth /ʒɪd͡θ/

ours

2nd person

zhunyarth /ˈʒəɲæɹ͡θ/

yours

ātarth /ˈeɪtæɹ͡θ/

y’all’s (pl)

3rd person

stipel /ˈs͡tɪpɛ͡l/

theirs

ūpal /ˈupæ͡l/

theirs

Desired

 

Singular

Plural

1st person

ãwjur /ˈɔʤe͡ɹ/

I want

mikal /ˈmɪkæ͡l/

we want

2nd person

ilafth /ˈɪlæf͡θ/

y’all want

unyor /ˈən͡ʤɔ͡ɹ/

y’all’s want (pl)

3rd person

unung /ˈənʌŋ/

they want

zhepil /ˈʒɛpɪ͡l/

all them want

Undesired

 

Singular

Plural

1st person

owhil /ˈɑʍɪ͡l/

I don’t want

gyer /g͡jɛ͡ɹ/

we don’t want

2nd person

tökrirn /ˈtɔɪk͡ɹɪɹ͡n/

you don’t want

oledt /ˈɔlɛd͡t/

y’all don’t want (pl)

3rd person

slīzürn /ˈs͡laɪzʊɹ͡n/

they don’t want

nēnyērn /ˈniɲiɹ͡n/

th’all don’t want

Pronouns (merchanidse)

All

 

Singular

Plural

That

shunth /ʃən͡θ/

all that

tyõwnyar /ˈt͡jaʊɲɑ͡ɹ/

all those

What

tanyer /ˈtæɲɛ͡ɹ/

all what

vügyux /ˈvʊg͡jʌk͡s/

all whats

Which

nõwm’er /ˈnaʊm͡mɛ͡ɹ/

all which

lūm’orn /ˈlum͡mɑɹ͡n/

all whichs

Whatever

ilō͡ē /ˈɪloˌʊi/

all whatever

thūgyofth /ˈθug͡jɑf͡θ/

all whatevers

Whichever

fudt /fʌd͡t/

all whichever

þawhūrk /ˈðæʍuɹ͡k/

all whichevers

Another

 

Singular

Plural

That

hunyund /ˈhəɲʌn͡d/

another that

münd /mʊn͡d/

another those

What

shom’or /ˈʃɑm͡mɔ͡ɹ/

another what

niwhudt /ˈnɪʍəd͡t/

another whats

Which

thur /θe͡ɹ/

another which

ril /ɹɪ͡l/

another whichs

Whatever

shīb /ˈʃaɪb/

another whatever

zhubãwdth /ˈʒəbɔd͡θ/

another whatevers

Whichever

ewõwrn /ˈɛwaʊɹ͡n/

another whichever

sīstãwnth /ˈsaɪs͡tɔn͡θ/

another whichevers

Any

 

Singular

Plural

That

nãwnyerth /ˈnɔn͡ʤɛɹ͡θ/

any that

trēbix /ˈt͡ɹibɪk͡s/

any those

What

mēwhark /ˈmiʍæɹ͡k/

any what

krer /k͡ɹɛ͡ɹ/

any whats

Which

shãwpūl /ˈʃɔpʊ͡l/

any which

alurk /ˈælʌɹ͡k/

any whichs

Whatever

īfer /ˈaɪfɛ͡ɹ/

any whatever

hyöwhüdt /ˈh͡jɔɪʍʊd͡t/

any whatevers

Whichever

tyõwwhadth /ˈt͡jaʊʍæd͡θ/

any whichever

cīp /ˈʧaɪp/

any whichevers

Anything

 

Singular

Plural

That

ōmēnd /ˈoʊmin͡d/

anything that

ōpūl /ˈoʊpʊ͡l/

anything those

What

yepūl /ˈjɛpʊ͡l/

anything what

ötūl /ˈɔɪtʊ͡l/

anythign whats

Which

elind /ˈɛlɪn͡d/

anythign which

fugyar /ˈfəg͡jɑ͡ɹ/

anything whichs

Whatever

zhenyidt /ˈʒɛɲɪd͡t/

anything whatever

ōtürk /ˈoʊtʊɹ͡k/

anything whatever

Whichever

hyōgyēnth /ˈh͡joʊg͡jin͡θ/

anything whichever

ewor /ˈɛwɔ͡ɹ/

anything whichevers

Both

 

Singular

Plural

That

shol /ʃɔ͡l/

both that

shōb /ˈʃoʊb/

both those

What

thim’ar /ˈθɪm͡mɑ͡ɹ/

both what

zhūbidt /ˈʒubɪd͡t/

both whats

Which

shal /ʃæ͡l/

both which

drãwjēr /ˈd͡ɹɔʤi͡ɹ/

both whichs

Whatever

cübudth /ˈʧʊbəd͡θ/

both whatever

tūdox /ˈtudɑk͡s/

both whatevers

Whichever

ilãwdt /ˈɪlɔd͡t/

both whichever

ōmürn /ˈoʊmʊɹ͡n/

both whichevers

Each

 

Singular

Plural

That

ūlig /ˈʊlɪg/

each that

olē’a /ˈɔliʌ/

each those

What

rux /ɹʌk͡s/

each what

yewhel /ˈjɛʍɛ͡l/

each whats

Which

tegal /ˈtɛgæ͡l/

each which

shojēr /ˈʃɑʤi͡ɹ/

each whichs

Whatever

vöþudth /ˈvɔɪðʌd͡θ/

each whatever

emūl /ˈɛmʊ͡l/

each whatevers

Whichever

yunyonth /ˈjən͡ʤɑn͡θ/

each whichever

trekal /ˈt͡ɹɛkæ͡l/

each whichevers

Either

 

Singular

Plural

That

mel /mɛ͡l/

either that

õhãwng /ˈaʊhɔŋ/

either those

What

ītöfth /ˈaɪˌtɔɪf͡θ/

either what

ūlūfth /ˈʊluf͡θ/

Either whats

Which

shãwnd /ʃɔn͡d/

Either which

cum /ʧʌm/

either whichs

Whatever

yütyadt /ˈjʊt͡jæd͡t/

either whatever

kyãwbūl /ˈk͡jɔbʊ͡l/

either watevers

Whichever

ānyar /ˈeɪn͡ʤɑ͡ɹ/

either whichever

hunth /hən͡θ/

either whichevers

Everything

 

Singular

Plural

That

thel /θɛl/

Everything

sham’ēnth /ˈʃæm͡min͡θ/

Everything

What

avīrth /ˈævaɪɹ͡θ/

Everything

aloz /ˈælɑz/

Everything

Which

ūlēn /ˈʊlin/

Everything

thājur /ˈθeɪʤe͡ɹ/

Everything

Whatever

cowhil /ˈʧɑʍɪ͡l/

Everything

zhal /ʒæ͡l/

Everything

Whichever

mex /mɛk͡s/

Everything

shenyor /ˈʃɛn͡ʤɔ͡ɹ/

Everything

Few

 

Singular

Plural

That

vond /vɑn͡d/

that few

shor /ʃɔ͡ɹ/

those few

What

hyēzol /ˈh͡jizɔ͡l/

few what

zhezūdt /ˈʒɛzud͡t/

few whats

Which

kyēkol /ˈk͡jikɔ͡l/

few which

kar /kɑ͡ɹ/

few which

Whatever

mūtlēnth /ˈmut͡lin͡θ/

few whatever

urādth /ˈəɹeɪd͡θ/

few whatever

Whichever

ciy /ʧɪj/

few whichever

shēr /ʃi͡ɹ/

few whichever

Many

 

Singular

Plural

That

thõd /ˈθaʊd/

that many

elut /ˈɛlʌt/

those many

What

thōpurth /ˈθoʊpəɹ͡θ/

many what

īharn /ˈaɪhæɹ͡n/

many whats

Which

gēr /gi͡ɹ/

many which

īnõfth /ˈaɪˌnaʊf͡θ/

many whichs

Whatever

cirn /ʧɪɹ͡n/

many whatever

krūgyar /ˈk͡ɹug͡jɑ͡ɹ/

many whatever

Whichever

krupol /ˈk͡ɹəpɔ͡l/

many whichever

ilid /ˈɪlɪd/

many whichever

Most

 

Singular

Plural

That

ērudth /ˈiɹəd͡θ/

most that

wēgol /ˈwigɔ͡l/

most those

What

stijux /ˈs͡tɪʤək͡s/

most what

wãwþudt /ˈwɔðəd͡t/

most what

Which

cēr /ʧi͡ɹ/

most which

ilut /ˈɪlʌt/

most which

Whatever

õrēnd /ˈaʊɹin͡d/

most whatever

fim /fɪm/

most whatever

Whichever

utur /ˈəte͡ɹ/

most whichever

töwhufth /ˈtɔɪʍəf͡θ/

most whichever

Neither

 

Singular

Plural

That

mökurk /ˈmɔɪkʌɹ͡k/

neither that

cõk /ˈʧaʊk/

neither those

What

lērn /liɹ͡n/

neither what

ūlop /ˈʊlɑp/

neither what

Which

āyūfth /ˈeɪjuf͡θ/

neither which

iyar /ˈɪjɑ͡ɹ/

neither which

Whatever

ēmond /ˈimɑn͡d/

neither whatever

shōgyūrk /ˈʃoʊg͡juɹ͡k/

neither whatever

Whichever

shurn /ʃəɹ͡n/

neither whichever

ākil /ˈeɪkɪ͡l/

neither whichevers

None

 

Singular

Plural

That

cõwdurth /ˈʧaʊdʌɹ͡θ/

none of that

zhor /ʒɔ͡ɹ/

none of those

What

yēv /jiv/

elap /ˈɛlæp/

Which

dröjer /ˈd͡ɹɔɪʤɛ͡ɹ/

fōwhil /ˈfoʊʍɪ͡l/

Whatever

olefth /ˈɔlɛf͡θ/

tlīgūl /ˈt͡laɪgʊ͡l/

Whichever

otol /ˈɑtɔ͡l/

nastüdt /ˈnæs͡tʊd͡t/

Nothing

 

Singular

Plural

That

wīgūl /ˈwaɪgʊ͡l/

shöpil /ˈʃɔɪpɪ͡l/

What

hēm’er /ˈhim͡mɛ͡ɹ/

olēdth /ˈɔlid͡θ/

Which

wer /wɛɹ/

aludt /ˈæləd͡t/

Whatever

onyer /ˈɑn͡ʤɛ͡ɹ/

tadung /ˈtædʌŋ/

Whichever

õwyāng /ˈaʊˌjeɪŋ/

gur /ge͡ɹ/

One

 

Singular

Plural

That

trēnyar /ˈt͡ɹiɲɑ͡ɹ/

shūwhurth /ˈʃuʍʌɹ͡θ/

What

vīpel /ˈvaɪpɛ͡l/

ãwförn /ˈɔfɔɪɹ͡n/

Which

stīnyüng /ˈs͡taɪn͡ʤʊŋ/

fel /fɛ͡l/

Whatever

zhēpudt /ˈʒipəd͡t/

mah /mæh/

Whichever

shõwbal /ˈʃaʊbæ͡l/

ral /ɹæ͡l/

Other

 

Singular

Plural

That

sīdel /ˈsaɪdɛ͡l/

krukūl /ˈk͡ɹəkʊ͡l/

What

rudt /ɹʌd͡t/

s

cögyor /ˈʧɔɪg͡jɔ͡ɹ/

Which

oluk /ˈɔlək/

s

utar /ˈətɑ͡ɹ/

s

Whatever

wãwgel /ˈwɔgɛ͡l/

þukãwrth /ˈðəkɔɹ͡θ/

Whichever

rögyarn /ˈɹɔɪg͡jæɹ͡n/

rokyēnth /ˈɹɑk͡jin͡θ/

Others

 

Singular

Plural

That

mēw /miw/

õwnörn /ˈaʊˌnɔɪɹ͡n/

What

zhāk /ˈʒeɪk/

slagyer /ˈs͡læg͡jɛ͡ɹ/

Which

ūnöfth /ˈunɔɪf͡θ/

olãwrth /ˈɔlɔɹ͡θ/

Whatever

wol /wɔ͡l/

drõwjünd /ˈd͡ɹaʊʤʊn͡d/

Whichever

therth /θɛɹ͡θ/

im’er /ˈɪm͡mɛ͡ɹ/

Several

 

Singular

Plural

That

wōpil /ˈwoʊpɪ͡l/

oyer /ˈɑjɛ͡ɹ/

What

olūdth /ˈɔlud͡θ/

s

am’ur /ˈæm͡me͡ɹ/

Which

olonth /ˈɔlɑn͡θ/

stūnyar /ˈs͡tun͡ʤɑ͡ɹ/

Whatever

cõwzil /ˈʧaʊzɪ͡l/

hyöjērn /ˈh͡jɔɪʤiɹ͡n/

Whichever

elurk /ˈɛləɹ͡k/

ātor /ˈeɪtɔ͡ɹ/

Something

 

Singular

Plural

That

olō͡ē /ˈɔloˌʊi/

āgyēr /ˈeɪg͡ji͡ɹ/

What

ugyur /ˈəg͡je͡ɹ/

drējing /ˈd͡ɹiʤɪŋ/

Which

fukil /ˈfəkɪ͡l/

shenyufth /ˈʃɛn͡ʤʌf͡θ/

Whatever

zhöbux /ˈʒɔɪbək͡s/

drēnyudth /ˈd͡ɹiɲəd͡θ/

Whichever

õnānd /ˈaʊˌneɪn͡d/

ōyüdt /ˈoʊjʊd͡t/

Such

 

Singular

Plural

That

võwkol /ˈvaʊkɔ͡l/

yüfth /jʊf͡θ/

What

ilünd /ˈɪlʊn͡d/

sat /sæt/

Which

önyur /ˈɔɪɲe͡ɹ/

ilar /ˈɪlæɹ/

Whatever

thönyond /ˈθɔɪɲɑn͡d/

vūy /vuj/

Whichever

elorth /ˈɛlɑɹ͡θ/

līnyor /ˈlaɪɲɔ͡ɹ/

Determiners (Response)

What

 

Who query

Who response

Does

ãwmōnd /ˈɔmoʊn͡d/

fãwdth /fɔd͡θ/

Did

alō͡ē /ˈæloˌʊi/

cor /ʧɔ͡ɹ/

Has done

ūlep /ˈʊlɛp/

krījur /ˈk͡ɹaɪʤe͡ɹ/

Where

 

Who query

Who response

Does

ŧögyar /ˈʦɔɪg͡jɑ͡ɹ/

hõwgudt /ˈhaʊgəd͡t/

Did

sōnyarth /ˈsoʊn͡ʤæɹ͡θ/

ilēh /ˈɪlih/

Has done

āwīnth /ˈeɪˌwaɪn͡θ/

fah /fæh/

When

 

Who query

Who response

Does

orīnth /ˈɑɹaɪn͡θ/

ŧūgal /ˈʦugæ͡l/

Did

kyojund /ˈk͡jɑʤən͡d/

lūy /luj/

Has done

krur /k͡ɹe͡ɹ/

elē’a /ˈɛliʌ/

Why

 

Who query

Who response

Does

agel /ˈægɛ͡l/

thūjor /ˈθuʤɔ͡ɹ/

Did

alarn /ˈælæɹ͡n/

ūlãwdth /ˈʊlɔd͡θ/

Has done

cubūng /ˈʧəbuŋ/

agal /ˈægæ͡l/

How

 

Who query

Who response

Does

ōlārn /ˈoʊˌleɪɹ͡n/

öm’er /ˈɔɪm͡mɛ͡ɹ/

Did

upūl /ˈəpʊ͡l/

thu /θə/

Has done

tranyüx /ˈt͡ɹæn͡ʤʊk͡s/

āvīnd /ˈeɪˌvaɪn͡d/

Which

 

Who query

Who response

Does

ōzol /ˈoʊzɔ͡l/

krogal /ˈk͡ɹɑgæ͡l/

Did

shi /ʃɪ/

olung /ˈɔlʌŋ/

Has done

cinyor /ˈʧɪɲɔ͡ɹ/

ilodth /ˈɪlɑd͡θ/

Determiners (Time)

Previous

 

Day

Dawn

yestü͡rdan /ˈjɛs͡tʊɹdan/

yester dawn

Morning

yestü͡rōha /ˈjɛs͡tʊˌɹoʊhæ/

yester morn

Afternoon

yestü͡relha /ˈjɛs͡tʊˌɹɛlhæ/

yester noon

Dusk

yestü͡rdux /ˈjɛs͡tʊɹdʌk͡s/

yester dusk

Evening

yestü͡rēvin /ˈjɛs͡tʊˌɹivɪn/

yester even

Night

yestü͡rnīt /ˈjɛs͡tʊˌɹnaɪt/

yester night

Time

yestü͡rtīm /ˈjɛs͡tʊˌɹtaɪm/

yesterday

Current

 

Day

Dawn

dandaya /ˈdandaja/

today at dawn

Morning

ōhadaya /ˈoʊˌhædaja/

today at morn

Afternoon

elhadaya /ˈɛlhæˌdaja/

today at afternoon

Dusk

duxdaya /ˈdʌk͡sdaja/

today at dusk

Evening

ēvindaya /ˈivɪnˌdaja/

today at even

Night

nītdaya /ˈnaɪtˌdaja/

today at night

Time

tīmdaya /ˈtaɪmˌdaja/

today (at time)

Next

 

Day

Dawn

marōdan /ˈmaɹoˌʊdan/

morrow dawn

Morning

marōōha /ˈmaɹoˌʊoˌʊhæ/

morrow morn

Afternoon

marōelha /ˈmaɹoˌʊɛlhæ/

morrow noon

Dusk

marōdux /ˈmaɹoˌʊdʌk͡s/

morrow dusk

Evening

marōēvin /ˈmaɹoˌʊivɪn/

morrow even

Night

marōnīt /ˈmaɹoˌʊnaɪt/

morrow night

Time

marōtīm /ˈmaɹoˌʊtaɪm/

tomorrow

Following

 

Day

Dawn

falindan /ˈfalɪndan/

dawn after

Morning

falinōha /ˈfalɪˌnoʊhæ/

morn after

Afternoon

falinelha /ˈfalɪˌnɛlhæ/

noon after

Dusk

falindux /ˈfalɪndʌk͡s/

dusk after

Evening

falinēvin /ˈfalɪˌnivɪn/

even after

Night

falinnīt /ˈfalɪnˌnaɪt/

night after

Time

falintīm /ˈfalɪnˌtaɪm/

(time) after

Any

 

Day

Dawn

enēdan /ˈɛnidan/

any dawn

Morning

enēōha /ˈɛniˌoʊhæ/

any morning

Afternoon

enēelha /ˈɛniˌɛlhæ/

any afternoon

Dusk

enēdux /ˈɛnidʌk͡s/

any dusk

Evening

enēēvin /ˈɛniˌivɪn/

any evening

Night

enēnīt /ˈɛniˌnaɪt/

any night

Time

enētīm /ˈɛniˌtaɪm/

anytime

Soon

 

Day

Dawn

sūndan /ˈsundan/

some dawn soon

Morning

sūnōha /ˈsunoˌʊhæ/

some morning soon

Afternoon

sūnelha /ˈsunɛlhæ/

some afternoon soon

Dusk

sūndux /ˈsundʌk͡s/

some dusk soon

Evening

sūnēvin /ˈsunivɪn/

some evening soon

Night

sūnīt /ˈsunaɪt/

some night soon

Time

sūntīm /ˈsuntaɪm/

some time

During

 

Day

Dawn

dü͡rindan /ˈdʊɹɪndan/

during the dawn

Morning

dü͡rinōha /ˈdʊɹɪˌnoʊhæ/

during the morning

Afternoon

dü͡rinelha /ˈdʊɹɪˌnɛlhæ/

during the afternoon

Dusk

dü͡rindux /ˈdʊɹɪndʌk͡s/

during the dusk

Evening

dü͡rinēvin /ˈdʊɹɪˌnivɪn/

during the evening

Night

dü͡rinnīt /ˈdʊɹɪnˌnaɪt/

during the night

Time

dü͡rintīm /ˈdʊɹɪnˌtaɪm/

during the time

Hence

 

Day

Dawn

hinsdan /ˈhɪnsdan/

the next dawn

Morning

hinsōha /ˈhɪnsoˌʊhæ/

the next morning

Afternoon

hinselha /ˈhɪnsɛlhæ/

the next afternoon

Dusk

hinsdux /ˈhɪnsdʌk͡s/

the next dusk

Evening

hinsēvin /ˈhɪnsivɪn/

the next evening

Night

hinsnīt /ˈhɪnsnaɪt/

the next night

Time

hinstīm /ˈhɪnstaɪm/

the next time

Since

 

Day

Dawn

sinsdan /ˈsɪnsdan/

since the last dawn

Morning

sinsōha /ˈsɪnsoˌʊhæ/

since the last morning

Afternoon

sinselha /ˈsɪnsɛlhæ/

since the last afternoon

Dusk

sinsdux /ˈsɪnsdʌk͡s/

since the last dusk

Evening

sinsēvin /ˈsɪnsivɪn/

since the last evening

Night

sinsnīt /ˈsɪnsnaɪt/

since the last night

Time

sinstīm /ˈsɪnstaɪm/

since the last time

Adjectival Determiners

 

Attributive

Predicative

Postpositive

Substantive

Superlative lesser

elad /ˈɛlæd/

olēb /ˈɔlib/

zhōnyērk /ˈʒoʊn͡ʤiɹ͡k/

ēyūrn /ˈijuɹ͡n/

Comparative lesser

sēnyãwdth /ˈsiɲɔd͡θ/

īfõrk /ˈaɪˌfaʊɹ͡k/

ōmern /ˈoʊmɛɹ͡n/

hegyirth /ˈhɛg͡jɪɹ͡θ/

Nominal

ömudth /ˈɔɪmʌd͡θ/

the, a, some

tyīgyēng /ˈt͡jaɪg͡jiŋ/

the, a, some

ram’ēr /ˈɹæm͡mi͡ɹ/

the, a, some

nūrth /nuɹ͡θ/

the, a, some

Comparative greater

olol /ˈɑlɔ͡l/

vūŧux /ˈvuʦək͡s/

ūlaz /ˈʊlæz/

āwar /ˈeɪwɑ͡ɹ/

Superlative greater

alãwn /ˈælɔn/

kribãwx /ˈk͡ɹɪbɔk͡s/

thãwbadth /ˈθɔbæd͡θ/

ūmel /ˈumɛ͡l/

Adverbial Determiners

What

 

Positive

Negation

Nominal

shēr /ʃi͡ɹ/

the, a, some

āfāng /ˈeɪˌfeɪŋ/

the, a, some

Comparative

zhünyēr /ˈʒʊɲi͡ɹ/

thugyer /ˈθəg͡jɛ͡ɹ/

Superlative

mãwr /mɔɹ/

āyīnd /ˈeɪˌjaɪn͡d/

When

 

Positive

Negation

Nominal

ilērn /ˈɪliɹ͡n/

the, a, some

nufth /nʌf͡θ/

the, a, some

Comparative

thēr /θi͡ɹ/

elub /ˈɛləb/

Superlative

ātāng /ˈeɪˌteɪŋ/

thal /θæ͡l/

Where

 

Positive

Negation

Nominal

qãwkãwrth /ˈk͡wɔkɔɹ͡θ/

the, a, some

yagil /ˈjægɪ͡l/

the, a, some

Comparative

oyēr /ˈɑji͡ɹ/

wãww /wɔw/

Superlative

cang /ʧæŋ/

eludt /ˈɛlʌd͡t/

How

 

Positive

Negation

Nominal

cāgyudt /ˈʧeɪg͡jʌd͡t/

the, a, some

olodt /ˈɔlɑd͡t/

the, a, some

Comparative

fūnth /fun͡θ/

thōm’er /ˈθoʊm͡mɛ͡ɹ/

Superlative

shopal /ˈʃɑpæ͡l/

gyor /g͡jɔ͡ɹ/

Why

 

Positive

Negation

Nominal

alüng /ˈælʊŋ/

the, a, some

hel /hɛ͡l/

the, a, some

Comparative

zhõwnyong /ˈʒaʊɲɑŋ/

þēpol /ˈðipɔ͡l/

Superlative

fork /fɑɹ͡k/

thegyur /ˈθɛg͡je͡ɹ/

Post Verb Particles

Intransitive

 

Active

Passive

Nominative

alãws /ˈælɔs/

undefined

rirn /ɹɪɹ͡n/

undefined

Accusative

thur /θe͡ɹ/

undefined

krur /k͡ɹe͡ɹ/

undefined

Transitive

 

Active

Passive

Nominative

cōwh /ˈʧoʊʍ/

undefined

elurn /ˈɛlʌɹ͡n/

undefined

Accusative

shēnyor /ˈʃin͡ʤɔ͡ɹ/

undefined

āvõwfth /ˈeɪˌvaʊf͡θ/

undefined

Copular

 

Active

Passive

Nominative

zhugērn /ˈʒəgiɹ͡n/

undefined

īgyēr /ˈaɪg͡ji͡ɹ/

undefined

Accusative

fīkrarth /ˈfaɪk͡ɹæɹ͡θ/

undefined

þiwhal /ˈðɪʍæ͡l/

undefined

Pre Verb Particles

Perfective

 

Past

Present

Future

Indicative

ūjar /ˈuʤɑ͡ɹ/

undefined

yegyēx /ˈjɛg͡jik͡s/

undefined

esel /ˈɛsɛ͡l/

undefined

Conditional

cōd /ˈʧoʊd/

undefined

gar /gɑ͡ɹ/

undefined

trojor /ˈt͡ɹɑʤɔ͡ɹ/

undefined

Subjunctive

ikel /ˈɪkɛ͡l/

undefined

hul /həl/

undefined

ogil /ˈɑgɪ͡l/

undefined

Imperative

ulel /ˈəlɛ͡l/

undefined

zhīpol /ˈʒaɪpɔ͡l/

undefined

trãwgyang /ˈt͡ɹɔg͡jæŋ/

undefined

Habitual

 

Past

Present

Future

Indicative

zhakol /ˈʒækɔ͡l/

undefined

cū /ʧu/

undefined

thur /θe͡ɹ/

undefined

Conditional

ripãwrk /ˈɹɪpɔɹ͡k/

undefined

corth /ʧɑɹ͡θ/

undefined

ēwãwrk /ˈiwɔɹ͡k/

undefined

Subjunctive

yījēr /ˈjaɪʤi͡ɹ/

undefined

ciw /ʧɪw/

undefined

ōwurk /ˈoʊwəɹ͡k/

undefined

Imperative

tlugyēr /ˈt͡ləg͡ji͡ɹ/

undefined

hūl /hʊ͡l/

undefined

cō /ˈʧoʊ/

undefined

Progressive

 

Past

Present

Future

Indicative

shadang /ˈʃædæŋ/

undefined

cē /ʧi/

undefined

āhar /ˈeɪhɑ͡ɹ/

undefined

Conditional

ujor /ˈəʤɔ͡ɹ/

undefined

sīzãwrn /ˈsaɪzɔɹ͡n/

undefined

ãwwel /ˈɔwɛ͡l/

undefined

Subjunctive

aluw /ˈæləw/

undefined

shöz /ˈʃɔɪz/

undefined

rühyerth /ˈɹʊh͡jɛɹ͡θ/

undefined

Imperative

fidrurth /ˈfɪd͡ɹəɹ͡θ/

undefined

cīnyer /ˈʧaɪn͡ʤɛ͡ɹ/

undefined

olō͡ē /ˈɔloˌʊi/

undefined

Perfect

 

Past

Present

Future

Indicative

hezel /ˈhɛzɛ͡l/

undefined

āmifth /ˈeɪmɪf͡θ/

undefined

cēbel /ˈʧibɛ͡l/

undefined

Conditional

ŧozal /ˈʦɑzæ͡l/

undefined

cãwgyēr /ˈʧɔg͡ji͡ɹ/

undefined

tern /tɛɹ͡n/

undefined

Subjunctive

kyūdūrth /ˈk͡juduɹ͡θ/

undefined

zhor /ʒɔ͡ɹ/

undefined

tuh /tʌh/

undefined

Imperative

iluv /ˈɪlʌv/

undefined

shēr /ʃi͡ɹ/

undefined

stãwnyur /ˈs͡tɔɲe͡ɹ/

undefined

Interjections

 

Pain

Negation

Emphasis

Insulting

Anger

fuk /fʌk/

undefined

shit /ʃɪt/

undefined

fukin /ˈfʌkɪn/

undefined

shidin /ˈʃɪdɪn/

undefined

Disgust

danyit /ˈdæɲɪt/

undefined

dugin /ˈdʌgɪn/

undefined

fukital /ˈfʌkɪtal/

undefined

fukskul /ˈfʌkskʌl/

undefined

Resignation

gak /gæk/

undefined

gudāt /ˈgʌdeɪt/

undefined

gāngit /ˈgeɪŋɪt/

undefined

gaskul /ˈgæskʌl/

undefined

Defiance

fuk /fʌk/

undefined

fukyul /ˈfʌkjʌl/

undefined

fukinā /ˈfʌkɪˌneɪ/

undefined

fukt͡würt /ˈfʌkt͡wʊrt/

undefined

Relief

kundu /ˈkʌndʌ/

undefined

shēsh /ʃiʃ/

undefined

shēsh /ʃiʃ/

undefined

shitskul /ˈʃɪtskʌl/

undefined

Numbers

Trade (Common) has a base-10 number system:

1 – wun
2 – tū
3 – trē
4 – for
5 – fīv
6 – siks
7 – sev
8 – āt
9 – nīn
10 – tin
100 – tintin
1000 – tõtin

Derivational morphology

Verb → noun (the act of [verb]) = Suffix -ɛk͡s
One who [verb]s (e.g. paint → painter) = Suffix -ænt
Noun → verb (to create [noun]) = Suffix -ɛʒ
Verb → adjective (result of doing [verb]) = Suffix -ɪkɪʃ
Portion of = Suffix -ɛlfθ
Adjective → noun (the quality of being [adj]) = Suffix -ɪti
Noun → adjective (having the quality of [noun]) = Suffix -ɪtɪk
Noun → adjective relating to noun (e.g. economy → economic) = Suffix -æntɪk
Tending to = Suffix -ʌkɪn
Condition of = Suffix -ɛk͡sɪn
State of = Suffix -nɛs
Study of = Suffix -æli͡ɑ
Knowledge of = Suffix -ɪkə
Place of (e.g. wine → winery) = Suffix -ɛtɹi
Maker of = Suffix -ɛʒɪli
Craft of = Suffix -aftɹi
Adjective → verb (to make something [adj]) = Suffix -aftɪli
Verb → noun that verb produces (e.g. know → knowledge) = Suffix -ɑftɪd
Noun to verb = Suffix -ɛniŋ
Adjective → adverb = Suffix -ɛli
Greater = Suffix -ɛʦ
Lesser = Suffix -ɛnθ
Greatest = Suffix -ɛʒɛt
Least = Suffix -ænθ
Diminutive = Suffix -ɪni
Augmentative = Suffix -ʊɹst
Process of = Suffix -ɪkəlɪtɪk

Trade (Common) – English Dictionary

Key: spelling /pronunciation/ part of speech. definition(s)

adj. adjective | adv. adverb | art. article | conj. conjunction | det. determiner | interj. interjection | n. noun | num. numeral | prep. preposition | pron. pronoun | v. verb

 • bigumõz /ˈbɪgəˌmaʊz/ n. elephant
 • bikaz /ˈbɪkæz/ conj. because
 • biltin /ˈbɪltɪn/ num. billion
 • bit /bɪt/ n. bit, coinage
 • bic /bɪʧ/ adj. bitch, slur
 • buk /bʌk/ n. silverpiece, eastern
 • bulshit /ˈbʌlʃɪt/ n. common sense
 • buncnes /ˈbʌnʧnɛs/ n. abundance, lushness
 • busugin /ˈbəsʌgɪn/ prep. against
 • buvu /ˈbʌvʌ/ prep. above
 • buyunō /ˈbʌjʌˌnoʊ/ conj. although
 • bābē /ˈbeɪbi/ n. child(infant)
 • bel /bɛl/ n. bell, (time)
 • bermūdu /ˈbɛɹmudʌ/ n. bermuda
 • bēyandupāl /ˈbijanˌdəpeɪl/ n. planar travel
 • bork /bɑɹk/ n. woof
 • bõtu /ˈbaʊtʌ/ prep. about
 • brōkhorth /ˈbɹoʊkhɑɹθ/ n. widowhood
 • dimen /ˈdɪmɛn/ n. dimension(cosmos)
 • dimenupētēbē /ˈdɪmɛˌnʌpiˌtibi/ n. dimensional denizen
 • dimeplān /ˈdɪmɛˌpleɪn/ n. demiplane
 • dimepētēbē /ˈdɪmɛˌpitibi/ n. worldspirit, denizen
 • dispu /ˈdɪspə/ conj. despite
 • divīnkē /ˈdɪvaˌɪnki/ n. magic, divine
 • divīnkēs͡pel /ˈdɪvaˌɪnkis͡pɛl/ n. spell, divine
 • dugin /ˈdʌgɪn/ interj. undefined
 • duko͡ūfin /ˈdʌkoˌufɪn/ n. dakoan
 • dus͡k /dʌs͡k/ n. dusk, bell
 • dusü /ˈdəsʊ/ n. age
 • duxdaya /ˈdʌk͡sdaja/ det. today at dusk
 • dworfin /ˈdwɔɹfɪn/ n. dwarf
 • dafth /dæfθ/ adj. daft
 • dam /dæm/ interj. damn, vulgar
 • dandaya /ˈdandaja/ det. today at dawn
 • danyit /ˈdæɲɪt/ interj. undefined
 • dacartur /ˈdæʧɑɹte͡ɹ/ n. charter laws, the
 • dãwn /dɔn/ n. dawn, bell
 • dedimēt /ˈdɛdɪmit/ n. carrion
 • dedtatun /ˈdɛdtatʌn/ n. body, corpse
 • devil /ˈdɛvɪl/ n. devil
 • derongō /ˈdɛɹɑˌŋoʊ/ n. durango
 • dēman /ˈdiman/ n. demon,
 • dīsrōl /ˈdaɪˌsɹoʊl/ n. destiny, fate
 • dorodō /ˈdɔɹɑˌdoʊ/ n. dorado
 • dridil /ˈd͡ɹɪdɪ͡l/ n . parsley
 • dridal /ˈd͡ɹɪdæ͡l/ n. customer, patron
 • dridūl /ˈd͡ɹɪdʊ͡l/ n . cheat
 • drigyer /ˈd͡ɹɪg͡jɛ͡ɹ/ n . compartment
 • drikünd /ˈd͡ɹɪkʊn͡d/ n . burn
 • drinyifth /ˈd͡ɹɪn͡ʤɪf͡θ/ n. fraud
 • drinyudt /ˈd͡ɹɪɲʌd͡t/ n . qualification
 • drinyund /ˈd͡ɹɪn͡ʤən͡d/ n . ferry
 • drinyēx /ˈd͡ɹɪn͡ʤik͡s/ n . starch
 • dripēng /ˈd͡ɹɪpiŋ/ n . answer
 • drugox /ˈd͡ɹəgɑk͡s/ n . immigrate
 • drujeng /ˈd͡ɹəʤɛŋ/ v. swear
 • drum’ur /ˈd͡ɹəm͡me͡ɹ/ n . sequence
 • dradal /ˈd͡ɹædæ͡l/ v. shove
 • dragun /ˈdɹægʌn/ n. dragon
 • dragyer /ˈd͡ɹæg͡jɛ͡ɹ/ n . organ
 • drajer /ˈd͡ɹæʤɛ͡ɹ/ n . peninsula
 • dram’ur /ˈd͡ɹæm͡me͡ɹ/ n . raid
 • dram’ãwnth /ˈd͡ɹæm͡mɔn͡θ/ n . discussion
 • dram’er /ˈd͡ɹæm͡mɛ͡ɹ/ n . disobedience
 • drãwgil /ˈd͡ɹɔgɪ͡l/ n . retire
 • drãwjar /ˈd͡ɹɔʤɑ͡ɹ/ v. wear, put on
 • drãwjēr /ˈd͡ɹɔʤi͡ɹ/ pron. both whichs
 • drãwnyar /ˈd͡ɹɔn͡ʤɑ͡ɹ/ v. treat
 • drãwnyark /ˈd͡ɹɔn͡ʤæɹ͡k/ n . river
 • drãwnyarex /ˈd͡ɹɔn͡ʤɑɹɛk͡s/ n. treatment
 • drãwnyern /ˈd͡ɹɔn͡ʤɛɹ͡n/ interj. yes
 • drãwnyēr /ˈd͡ɹɔn͡ʤi͡ɹ/ n . down
 • drãwzind /ˈd͡ɹɔzɪn͡d/ v. crawl
 • drãwzãwrk /ˈd͡ɹɔzɔɹ͡k/ adj. practical, pragmatic
 • drāgyor /ˈd͡ɹeɪg͡jɔ͡ɹ/ n . broth
 • drājodth /ˈd͡ɹeɪʤɑd͡θ/ n. barrier
 • drājūdt /ˈd͡ɹeɪʤud͡t/ n . absorbency
 • drānyadth /ˈd͡ɹeɪn͡ʤæd͡θ/ n. switch
 • drāpūl /ˈd͡ɹeɪpʊ͡l/ n . record
 • drāwhal /ˈd͡ɹeɪʍæ͡l/ n. alcohol
 • drāzūng /ˈd͡ɹeɪzuŋ/ n . unpleasantness
 • dregyer /ˈd͡ɹɛg͡jɛ͡ɹ/ n . peace
 • drekodt /ˈd͡ɹɛkɑd͡t/ n . unorthodoxy
 • drēbal /ˈd͡ɹibæ͡l/ n . lymph
 • drēdel /ˈd͡ɹidɛ͡l/ n . quadrication
 • drējing /ˈd͡ɹiʤɪŋ/ pron. WHA.PL.STH
 • drēm’or /ˈd͡ɹim͡mɔ͡ɹ/ n . reject
 • drēnyudth /ˈd͡ɹiɲəd͡θ/ pron. WATE.PL.STH
 • drēnyur /ˈd͡ɹiɲe͡ɹ/ n . wide
 • drēnyar /ˈd͡ɹiɲɑ͡ɹ/ n . diary, memoir
 • drībūl /ˈd͡ɹaɪbʊ͡l/ n . nation
 • drīgyar /ˈd͡ɹaɪg͡jɑ͡ɹ/ v. sigh
 • drīgyor /ˈd͡ɹaɪg͡jɔ͡ɹ/ adj. vibrant
 • drījund /ˈd͡ɹaɪʤʌn͡d/ n . medium
 • drīkol /ˈd͡ɹaɪkɔ͡l/ n. ward
 • drīnyur /ˈd͡ɹaɪɲe͡ɹ/ n. riot
 • drīperth /ˈd͡ɹaɪpɛɹ͡θ/ v. long (want for)
 • drīpol /ˈd͡ɹaɪpɔ͡l/ n . label
 • drīpūl /ˈd͡ɹaɪpʊ͡l/ n . occupation
 • drīwhunth /ˈd͡ɹaɪʍən͡θ/ n . shrinkage
 • drodanth /ˈd͡ɹɑdæn͡θ/ n . compulsion
 • drojēr /ˈd͡ɹɑʤi͡ɹ/ n . urge, lust
 • drokudt /ˈd͡ɹɑkəd͡t/ n. information, data
 • drokãwx /ˈd͡ɹɑkɔk͡s/ adj. thin (slender), slim
 • drokel /ˈd͡ɹɑkɛ͡l/ n . demise
 • drögyur /ˈd͡ɹɔɪg͡je͡ɹ/ n. couple, pair
 • dröjarn /ˈd͡ɹɔɪʤæɹ͡n/ v. cuddle
 • dröjer /ˈd͡ɹɔɪʤɛ͡ɹ/ pron. WHI.SG.NON
 • drökel /ˈd͡ɹɔɪkɛ͡l/ n . tumble
 • dröwherth /ˈd͡ɹɔɪʍɛɹ͡θ/ n . tailor
 • drözal /ˈd͡ɹɔɪzæ͡l/ v. confirm, validate, verify
 • drözel /ˈd͡ɹɔɪzɛ͡l/ adv. out
 • drõwgedt /ˈd͡ɹaʊgɛd͡t/ n. fin (of fish)
 • drõwgyüx /ˈd͡ɹaʊg͡jʊk͡s/ v. rally
 • drõwjünd /ˈd͡ɹaʊʤʊn͡d/ pron. WATE.PL.OTS
 • drõwkax /ˈd͡ɹaʊkæk͡s/ n. fuse
 • drõwm’ix /ˈd͡ɹaʊm͡mɪk͡s/ n . chide
 • drõwnyur /ˈd͡ɹaʊɲe͡ɹ/ n. trade
 • drõwnyüng /ˈd͡ɹaʊɲʊŋ/ n. elbow
 • drõwzüfth /ˈd͡ɹaʊzʊf͡θ/ adj. rich, abundant, lush
 • drōbil /ˈd͡ɹoʊbɪ͡l/ n . chart, diagram
 • drōbūl /ˈd͡ɹoʊbʊ͡l/ n . mosquito
 • drōdil /ˈd͡ɹoʊdɪ͡l/ n . pedestrian
 • drōgol /ˈd͡ɹoʊgɔ͡l/ n . ailment, sickness, illness, disease
 • drōnyadt /ˈd͡ɹoʊɲæd͡t/ n . fashion
 • drōnyar /ˈd͡ɹoʊɲɑ͡ɹ/ v. report
 • drōnyaroftid /ˈd͡ɹoʊˌɲɑɹɑftɪd/ n. report
 • drōpufth /ˈd͡ɹoʊpəf͡θ/ n . rodent
 • drōwhudt /ˈd͡ɹoʊʍʌd͡t/ n . trace
 • drübidth /ˈd͡ɹʊbɪd͡θ/ n . top(clothing)
 • drügadt /ˈd͡ɹʊgæd͡t/ n . ring
 • drüjar /ˈd͡ɹʊʤɑ͡ɹ/ n . station(transport)
 • drüm’er /ˈd͡ɹʊm͡mɛ͡ɹ/ n . inspiration
 • drüm’ēr /ˈd͡ɹʊm͡mi͡ɹ/ n. disgust
 • drünyung /ˈd͡ɹʊɲʌŋ/ n . manifestation
 • drüpel /ˈd͡ɹʊpɛ͡l/ n. career
 • drüwhafth /ˈd͡ɹʊʍæf͡θ/ n . member
 • drūgal /ˈd͡ɹugæ͡l/ n . join
 • drūjar /ˈd͡ɹuʤɑ͡ɹ/ n . clown
 • drūnyirk /ˈd͡ɹun͡ʤɪɹ͡k/ n . least
 • drūnyor /ˈd͡ɹuɲɔ͡ɹ/ n . stake
 • drūping /ˈd͡ɹupɪŋ/ n. embassy
 • dü͡rindux /ˈdʊɹɪndʌk͡s/ det. during the dusk
 • dü͡rindan /ˈdʊɹɪndan/ det. during the dawn
 • dü͡rinnīt /ˈdʊɹɪnˌnaɪt/ det. during the night
 • dü͡rintīm /ˈdʊɹɪnˌtaɪm/ det. during the time
 • dü͡rinelha /ˈdʊɹɪˌnɛlhæ/ det. during the afternoon
 • dü͡rinēvin /ˈdʊɹɪˌnivɪn/ det. during the evening
 • dü͡rinōha /ˈdʊɹɪˌnoʊhæ/ det. during the morning
 • dūmstar /ˈdums͡tɑ͡ɹ/ n. shootingstar
 • dūat /ˈduæt/ n. duat
 • fibūx /ˈfɪbuk͡s/ adj. stupid, dumb, dull, silly, dim
 • fidth /fɪd͡θ/ n . multiformity
 • fidrurth /ˈfɪd͡ɹəɹ͡θ/ part. undefined
 • fifth /fɪf͡θ/ n . manual
 • figyur /ˈfɪg͡je͡ɹ/ n. oath
 • fih /fɪh/ n . designate
 • fikēdt /ˈfɪkid͡t/ n. rat
 • fikyong /ˈfɪk͡jɑŋ/ n . pine
 • fil /fɪ͡l/ v. arrest
 • fil /fɪl/ n. midriff
 • fim /fɪm/ n . enjoin
 • fim /fɪm/ pron. most whatever
 • fim’ãwrth /ˈfɪm͡mɔɹ͡θ/ n. pin
 • fim’er /ˈfɪm͡mɛ͡ɹ/ n . rust
 • fin /fɪn/ n. kin
 • finsha /ˈfɪnʃæ/ n. hall(kin)
 • fintha /ˈfɪnθæ/ n. brood(kin)
 • finca /ˈfɪnʧæ/ n. sect(kin)
 • finqa /ˈfɪnk͡wæ/ n. coterie(kin)
 • finxa /ˈfɪnk͡sæ/ n. circle(kin)
 • finya /ˈfɪɲæ/ n. kith
 • finyēnga /ˈfɪɲiŋæ/ n. tribe(kin)
 • finyofin /ˈfɪɲɑfɪn/ n. family(related by blood)
 • finyor /ˈfɪɲɔ͡ɹ/ n . plaque
 • fiv /fɪv/ n . calculate
 • fiziktrē /ˈfɪzɪkt͡ɹi/ n. healthcare
 • fiqafth /ˈfɪk͡wæf͡θ/ n . alertness
 • fix /fɪk͡s/ n . religious
 • fthur /fθe͡ɹ/ adj. anti
 • fubunth /ˈfəbʌn͡θ/ n . soup
 • fudt /fʌd͡t/ pron. all whichever
 • fudrox /ˈfəd͡ɹɑk͡s/ n . middleclass
 • fufth /fəf͡θ/ n . complete
 • fugyar /ˈfəg͡jɑ͡ɹ/ pron. anything whichs
 • fuh /fəh/ n . width
 • fuhyūnd /ˈfəh͡jun͡d/ n . fowl
 • fujēr /ˈfəʤi͡ɹ/ n . bicycle
 • fuk /fʌk/ interj. fuck, vulgar
 • fuk /fʌk/ interj. undefined
 • fuk /fʌk/ interj. undefined
 • fukil /ˈfəkɪ͡l/ pron. WHI.SG.STH
 • fukin /ˈfʌkɪn/ interj. undefined
 • fukinā /ˈfʌkɪˌneɪ/ interj. undefined
 • fukital /ˈfʌkɪtal/ interj. undefined
 • fukskul /ˈfʌkskʌl/ interj. undefined
 • fukt͡würt /ˈfʌkt͡wʊrt/ interj. undefined
 • fukãwnth /ˈfəkɔn͡θ/ n . untruth
 • fukēdt /ˈfəkid͡t/ n . tickle
 • fukūfth /ˈfəkuf͡θ/ n. pest, bully
 • fukyul /ˈfʌkjʌl/ interj. undefined
 • ful /fəl/ n . entertainer
 • ful /fʌl/ n . gunslinger
 • funth /fʌn͡θ/ n . dam
 • funyēr /ˈfəɲi͡ɹ/ n. semen
 • fustãwdth /ˈfəs͡tɔd͡θ/ n . latent meaningfulness
 • fut /fət/ n . bunker
 • fuzal /ˈfəzæ͡l/ n . argument
 • fuzefth /ˈfəzɛf͡θ/ n . plow
 • fur /fəɹ/ n . junk
 • furk /fəɹ͡k/ n . witch
 • furn /fʌɹ͡n/ n. passenger
 • furth /fʌɹ͡θ/ v. fire (from job), discharge
 • fux /fʌk͡s/ n . materiality
 • f͡lorin /ˈf͡lɔɹɪn/ n. electrum piece, eastern
 • fabadth /ˈfæbæd͡θ/ n . advise
 • fah /fæh/ det. HAS.DONE.WHO.R.WHERE
 • fajufth /ˈfæʤʌf͡θ/ n . barter
 • fal /fæ͡l/ n. man, husband, boyfriend, guy
 • faldu /ˈfaldə/ n. equinox, autumn, holyday
 • falindux /ˈfalɪndʌk͡s/ det. dusk after
 • falindan /ˈfalɪndan/ det. dawn after
 • falinnīt /ˈfalɪnˌnaɪt/ det. night after
 • falintīm /ˈfalɪnˌtaɪm/ det. (time) after
 • falinelha /ˈfalɪˌnɛlhæ/ det. noon after
 • falinēvin /ˈfalɪˌnivɪn/ det. even after
 • falinōha /ˈfalɪˌnoʊhæ/ det. morn after
 • fam’ix /ˈfæm͡mɪk͡s/ n . disuse
 • fand /fæn͡d/ n . bolt
 • fansēgorb /ˈfænsigɑɹb/ n. gown
 • fanyēnth /ˈfæn͡ʤin͡θ/ n . diameter
 • fapūl /ˈfæpʊ͡l/ n. icon, idol
 • faslorth /ˈfæs͡lɑɹ͡θ/ n . dungeon, labyrinth, ruins, delving
 • fatha /ˈfaθæ/ n. good
 • fathanōzin /ˈfaθæˌnoʊzɪn/ n. gospel
 • fathaplāyür /ˈfaθæˌpleɪjʊɹ/ n. good person
 • fawhol /ˈfæʍɔ͡l/ n. garden, park
 • fawholant /ˈfæʍɔlænt/ n. gardener
 • farth /fæɹ͡θ/ n . assassin
 • farthēng /ˈfɑɹθiŋ/ n. electrum piece, western
 • fãwbūl /ˈfɔbʊ͡l/ n . flee
 • fãwdth /fɔd͡θ/ det. DOES.WHO.R.WHAT
 • fãwfth /fɔf͡θ/ v. stress
 • fãwgal /ˈfɔgæ͡l/ n . crave
 • fãwgel /ˈfɔgɛ͡l/ v. assassinate
 • fãwgelant /ˈfɔgɛlænt/ n. assassin
 • fãwm /fɔm/ n . pike
 • fãwm’ur /ˈfɔm͡me͡ɹ/ prep . concerning
 • fãwng /fɔŋ/ n . appearance(act of appearing)
 • fãwnth /fɔn͡θ/ n . vice
 • fãwnyãwrth /ˈfɔn͡ʤɔɹ͡θ/ n . nomenclature
 • fãwtyafth /ˈfɔt͡jæf͡θ/ n . religion
 • fãwtyafthantik /ˈfɔt͡jæf͡θˌæntɪk/ adj. religious
 • fãwtyodt /ˈfɔt͡jɑd͡t/ n. concrete
 • fãwv /fɔv/ n . limb
 • fãwr /fɔɹ/ n. lightning
 • fādrūdth /ˈfeɪd͡ɹud͡θ/ n . tableware
 • fāfin /ˈfeɪfɪn/ n. faery
 • fāgyar /ˈfeɪg͡jɑ͡ɹ/ n . claim
 • fājērth /ˈfeɪʤiɹ͡θ/ n . garishness
 • fānyur /ˈfeɪn͡ʤe͡ɹ/ n . trauma, wound
 • fānyēr /ˈfeɪn͡ʤi͡ɹ/ n . kerchief
 • fātyudth /ˈfeɪt͡jəd͡θ/ adj. social
 • fedt /fɛd͡t/ v. smell (emit odor), stink
 • fedth /fɛd͡θ/ n . punish
 • fegyer /ˈfɛg͡jɛ͡ɹ/ n . cobbling, shoemaking
 • fel /fɛ͡l/ n. mud, cement
 • fel /fɛ͡l/ pron. WHI.PL.ONE
 • fenth /fɛn͡θ/ n. decade
 • fenyur /ˈfɛɲe͡ɹ/ v. watch, spectate
 • fenyong /ˈfɛn͡ʤɑŋ/ n. glove
 • fenyork /ˈfɛn͡ʤɑɹ͡k/ n . wobble
 • fepond /ˈfɛpɑn͡d/ n . show, performance
 • festuva /ˈfɛstəva/ n. festival, holiday, feast
 • fetrūng /ˈfɛt͡ɹuŋ/ n. mule
 • fetyūrn /ˈfɛt͡juɹ͡n/ n . pile, heap, mound
 • fewhūl /ˈfɛʍʊ͡l/ n . specific
 • fēbol /ˈfibɔ͡l/ adj. different, distinct, various
 • fēbolitē /ˈfibɔˌlɪti/ n. difference
 • fēdil /ˈfidɪ͡l/ n . section
 • fēdt /fid͡t/ n. nursery
 • fēfth /fif͡θ/ n . extraction
 • fēgyor /ˈfig͡jɔ͡ɹ/ n. cabin, hut, shack, inn, lodge
 • fēh /fih/ n. mat
 • fēkudth /ˈfikʌd͡θ/ n . measurement
 • fēld /fild/ n. field, the(arena)
 • fēm’ur /ˈfim͡me͡ɹ/ n . normality
 • fēm’ang /ˈfim͡mæŋ/ n . narrowmindedness
 • fēnyur /ˈfiɲe͡ɹ/ n . nearness
 • fēnyar /ˈfiɲɑ͡ɹ/ n . government
 • fēnyarn /ˈfiɲæɹ͡n/ n . harmonics
 • fēstuva /ˈfistəva/ n. feast, banquet
 • fētyudt /ˈfit͡jʌd͡t/ adj. fat, obese
 • fēwhil /ˈfiʍɪ͡l/ v. uncover
 • fērn /fiɹ͡n/ n . prestige
 • fēŧudt /ˈfiʦəd͡t/ n . appetizer
 • fēy /fij/ n . spot
 • fīgūl /ˈfaɪgʊ͡l/ n . mansion
 • fīharstar /ˈfaɪˌhɑɹs͡tɑ͡ɹ/ n. star
 • fīharstar tījēr /ˈfaɪˌhɑɹs͡tɑ͡ɹ ˈtaɪʤi͡ɹ/ n. astronomy
 • fīkrarth /ˈfaɪk͡ɹæɹ͡θ/ part. undefined
 • fīnyer /ˈfaɪn͡ʤɛ͡ɹ/ n . orange
 • fīv /ˈfaɪv/ num. five
 • fīving /ˈfaɪvɪŋ/ num. fifth
 • fīvith /ˈfaɪvɪθ/ num. quint-
 • fīvtin /ˈfaɪvtɪn/ num. fifty
 • fīwhel /ˈfaɪʍɛ͡l/ v. exclude
 • fodil /ˈfɑdɪ͡l/ n . timelessness
 • fodt /fɑd͡t/ n . custom, habit
 • foh /fɑh/ n . think, thoughtfulness
 • fokand /ˈfɑkæn͡d/ n . incompleteness
 • fol /fɔ͡l/ n . cellar
 • fol /fɑl/ prep. for
 • fonth /fɑn͡θ/ n . shoot
 • fonyar /ˈfɑn͡ʤɑ͡ɹ/ n . cowardice
 • fostodt /ˈfɑs͡tɑd͡t/ n. coffee
 • fostodtetrē /ˈfɑs͡tɑd͡tˌɛtɹi/ n. cafe
 • fowhifth /ˈfɑʍɪf͡θ/ n . training, teaching, educating
 • fowhūnd /ˈfɑʍun͡d/ n . plurality
 • for /fɔ͡ɹ/ num. four
 • fork /fɑɹ͡k/ adv. SUP.POS.WHY
 • forng /fɔ͡ɹŋ/ num. fourth
 • fornth /fɔ͡ɹnθ/ num. quad-
 • fortin /ˈfɔɹtɪn/ num. forty
 • fox /fɑk͡s/ n. tide
 • fögyurn /ˈfɔɪg͡jəɹ͡n/ n . shack
 • fönyunth /ˈfɔɪn͡ʤʌn͡θ/ n . moan
 • fönyor /ˈfɔɪn͡ʤɔ͡ɹ/ v. pray
 • fõwdol /ˈfaʊdɔ͡l/ n. vest
 • fõwkring /ˈfaʊk͡ɹɪŋ/ n. strap
 • fõwnyãwrn /ˈfaʊn͡ʤɔɹ͡n/ n . sew
 • fõwtrūdt /ˈfaʊt͡ɹud͡t/ n. surf
 • fõwzodt /ˈfaʊzɑd͡t/ n. lace
 • fōgyur /ˈfoʊg͡je͡ɹ/ n . skeptic
 • fōjēdt /ˈfoʊʤid͡t/ n . yogurt
 • fōkrãwx /ˈfoʊk͡ɹɔk͡s/ n . paint
 • fōnyur /ˈfoʊn͡ʤe͡ɹ/ n. nut, seed, semen
 • fōnyer /ˈfoʊn͡ʤɛ͡ɹ/ n. mammal
 • fōpil /ˈfoʊpɪ͡l/ n . later
 • fōwhil /ˈfoʊʍɪ͡l/ pron. WHI.PL.NON
 • fōwhux /ˈfoʊʍək͡s/ n. supervisor
 • fōqind /ˈfoʊk͡wɪn͡d/ v. realize
 • frum /fɹʌm/ prep. from
 • frēzdu /ˈfɹizdə/ n. solstice, winter, holyday
 • fübol /ˈfʊbɔ͡l/ n. wife
 • fügyeng /ˈfʊg͡jɛŋ/ n . fiber
 • fühyenth /ˈfʊh͡jɛn͡θ/ v. drape
 • fükūng /ˈfʊkuŋ/ n . may
 • fünyer /ˈfʊn͡ʤɛ͡ɹ/ n . lever, pedal, trigger
 • fürn /fʊɹ͡n/ n . laxness
 • füŧinth /ˈfʊʦɪn͡θ/ n . cross
 • füx /fʊk͡s/ v. show off
 • fūbel /ˈfubɛ͡l/ n . meet
 • fūdt /fud͡t/ n . whiskey
 • fūfth /fuf͡θ/ n . rashness
 • fūgürn /ˈfugʊɹ͡n/ adj. imminent, pending
 • fūjefth /ˈfuʤɛf͡θ/ n . greatcoat
 • fūl /fʊ͡l/ n. research
 • fūlfa /ˈfulfæ/ art. insulting the, some
 • fūlu /ˈfulə/ art. insulting the, a
 • fūlenēng /ˈfʊlɛniŋ/ v. research
 • fūm’adt /ˈfum͡mæd͡t/ n . crash
 • fūng /fuŋ/ n . chef, cook
 • fūnth /fun͡θ/ adv. CMPR.POS.HOW
 • fūnyer /ˈfun͡ʤɛ͡ɹ/ n . ornamentation
 • fūr /fuɹ/ conj. for
 • fūrth /fuɹ͡θ/ n . exit
 • fūx /fuk͡s/ n . slippers
 • gilder /ˈgɪldɛ͡ɹ/ n. copper piece, eastern
 • gilē͡od /ˈgɪliɑd/ n. gilead
 • git /gɪt/ n. go
 • gitgãwn /ˈgɪtgɔn/ n. exile, outcast
 • gubūm /ˈgʌbum/ n. explosive noise
 • gubūnes /ˈgʌbunɛs/ n. explosiveness
 • gudāt /ˈgʌdeɪt/ interj. undefined
 • gur /ge͡ɹ/ n. tailor
 • gur /ge͡ɹ/ pron. WEV.PL.NOT
 • guŧ /gʌʦ/ n. viscera, internal organs
 • guŧinal /ˈgʌʦɪnal/ n. gore
 • guxūm /ˈgʌk͡sum/ n. explode
 • gabfin /ˈgæbfɪn/ n. goblin
 • gabistūr /ˈgæbɪstuɹ/ n. gossip
 • gak /gæk/ interj. undefined
 • ganun /ˈganən/ n. ghost, spirit
 • gaskul /ˈgæskʌl/ interj. undefined
 • gar /gɑ͡ɹ/ n. coal
 • gar /gɑ͡ɹ/ part. undefined
 • gãwnupētēbē /ˈgɔnʌˌpitibi/ n. worldspirit, oldone
 • gāngit /ˈgeɪŋɪt/ interj. undefined
 • geka /ˈgɛkæ/ n. dust
 • gekarōb /ˈgɛkæˌɹoʊb/ n. duster, coat
 • gēr /gi͡ɹ/ adv. far, away
 • gēr /gi͡ɹ/ pron. many which
 • gī /ˈgaɪ/ n. man, male
 • gol /gɑl/ n. woman, female
 • gop /gɑp/ n. deceivement
 • gop /gɑp/ n. lie, falsehood
 • gopē’a /ˈgɑpiʌ/ n. lie
 • gopē’a /ˈgɑpiʌ/ n. deception
 • gopē’an /ˈgɑpiʌn/ n. liar
 • gopē’an /ˈgɑpiʌn/ n. deceiver, liar
 • gopē’asham /ˈgɑpiˌʌʃæm/ n. fraud, hoax
 • gor /gɔ͡ɹ/ prep. including
 • grinufin /ˈgɹɪnʌfɪn/ n. grendel
 • grunup /ˈgɹʌnʌp/ n. adult
 • gratō /ˈgɹætoʊ/ n. grotto(kin)
 • gük /gʊk/ n. death
 • gük /gʊk/ n. die, death, died, dead
 • gükikish /ˈgʊkɪkɪʃ/ adj. dead
 • gükenēng /ˈgʊkɛniŋ/ v. die
 • gūd /gud/ n. nonbinary, enby, agender
 • gyur /g͡je͡ɹ/ n. luck, fluke
 • gyuritik /ˈg͡jeɹɪtɪk/ adj. lucky
 • gyar /g͡jɑ͡ɹ/ n. building
 • gyer /g͡jɛ͡ɹ/ n. mouth, edge, lip, shore, limit, border, boundary, fringe, verge, perimeter
 • gyer /g͡jɛ͡ɹ/ det. we don’t want
 • gyerantik /ˈg͡jɛɹæntɪk/ adj. oral
 • gyēr /g͡ji͡ɹ/ n. text
 • gyor /g͡jɔ͡ɹ/ n. chance, odds
 • gyor /g͡jɔ͡ɹ/ adv. SUP.NEG.HOW
 • hibel /ˈhɪbɛ͡l/ n . layout
 • hijidth /ˈhɪʤɪd͡θ/ n . back
 • hijidth üfüx /ˈhɪʤɪd͡θ ˈʊfʊk͡s/ n. backpack
 • hijēr /ˈhɪʤi͡ɹ/ n . coffee
 • hikung /ˈhɪkʌŋ/ n . refusal
 • hind /hɪn͡d/ n . firearm
 • hinsdux /ˈhɪnsdʌk͡s/ det. the next dusk
 • hinsdan /ˈhɪnsdan/ det. the next dawn
 • hinsnīt /ˈhɪnsnaɪt/ det. the next night
 • hinstīm /ˈhɪnstaɪm/ det. the next time
 • hinselha /ˈhɪnsɛlhæ/ det. the next afternoon
 • hinsēvin /ˈhɪnsivɪn/ det. the next evening
 • hinsōha /ˈhɪnsoˌʊhæ/ det. the next morning
 • hinyudth /ˈhɪn͡ʤʌd͡θ/ n . burger
 • hinyur /ˈhɪɲe͡ɹ/ n. incident
 • hinyüdt /ˈhɪn͡ʤʊd͡t/ n . grey
 • hit /hɪt/ n. bill, check
 • hitrunth /ˈhɪt͡ɹən͡θ/ v. exploit
 • hizing /ˈhɪzɪŋ/ n . bow(genuflect)
 • hi͡rōfōl͡k /ˈhɪɹoˌʊfoʊl͡k/ n. adventurer
 • hi͡rōtrip /ˈhɪɹoˌʊt͡ɹɪp/ n. adventure
 • hi͡rōtrip /ˈhɪɹoˌʊt͡ɹɪp/ n. journey, voyage
 • hirk /hɪɹ͡k/ n. summary
 • hix /hɪk͡s/ n. laundry
 • hubil /ˈhəbɪ͡l/ n . voucher
 • hudt /həd͡t/ v. pose
 • hudt /hʌd͡t/ n . recall
 • hudth /hʌd͡θ/ n . ocean
 • hudth þūnyang /hʌd͡θ ˈðun͡ʤæŋ/ n. hurricane
 • hufth /hʌf͡θ/ n . economic
 • hugux /ˈhəgʌk͡s/ n. porch, veranda
 • hugūl /ˈhəgʊ͡l/ adj. extreme, intense, severe
 • huhyodth /ˈhəh͡jɑd͡θ/ n. humor
 • hujirk /ˈhəʤɪɹ͡k/ n . quit
 • hujēr /ˈhəʤi͡ɹ/ n . atonement
 • hukodt /ˈhəkɑd͡t/ n . vision, farsightedness
 • huküfth /ˈhəkʊf͡θ/ n . rescue
 • hul /həl/ part. undefined
 • hunth /hən͡θ/ pron. either whichevers
 • hunyund /ˈhəɲʌn͡d/ pron. another that
 • hunyer /ˈhən͡ʤɛ͡ɹ/ n . willingness
 • hunyēng /ˈhəɲiŋ/ n . virus
 • hunyēr /ˈhəɲi͡ɹ/ n . rainy
 • hustonth /ˈhəs͡tɑn͡θ/ n . stem
 • huv /hʌv/ n . obtain
 • huw /hʌw/ n . orangeness
 • hurn /həɹ͡n/ n . quick
 • hurnelē /ˈhəɹ͡nɛli/ adv. quickly
 • hurth /həɹ͡θ/ v. breed
 • huŧünth /ˈhəʦʊn͡θ/ n . knit
 • hajēr /ˈhæʤi͡ɹ/ n . tow
 • hajor /ˈhæʤɔ͡ɹ/ v. shift
 • hakreng /ˈhæk͡ɹɛŋ/ n . chapter
 • hal /hæ͡l/ adj. weird, strange, bizarre, peculiar
 • hal /hal/ n. hall, the(arena)
 • hamlit /ˈhæmlɪt/ n. hamlet
 • ham’ar /ˈhæm͡mɑ͡ɹ/ n. rubble, debris, remains, remnant
 • hand /hæn͡d/ n . theology
 • hapadth /ˈhæpæd͡θ/ n . play(stageplay)
 • has /hæs/ n . chase
 • haslüfth /ˈhæs͡lʊf͡θ/ prep . opposite
 • haqūnd /ˈhæk͡wun͡d/ n . associate
 • harn /hæɹ͡n/ n. autumn
 • harth /hæɹ͡θ/ v. see, understand, realize, grasp, detect, perceive, distinguish, notice, envision, foresee, hear, clutch, predict, anticipate, estimate
 • harth /hɑ͡ɹθ/ n. hearth, the(arena)
 • hartwēng /ˈhɑɹtwiŋ/ n. angel
 • hãwbūl /ˈhɔbʊ͡l/ n . glass, tumbler
 • hãwdt /hɔd͡t/ conj . unless
 • hãwdth /hɔd͡θ/ n . vanquish
 • hãwdung /ˈhɔdəŋ/ n . luggage, baggage
 • hãwgūr /ˈhɔguɹ/ n. glutton
 • hãwgūrnes /ˈhɔguɹnɛs/ n. gluttony
 • hãwjēr /ˈhɔʤi͡ɹ/ n . revenge
 • hãwm’or /ˈhɔm͡mɔ͡ɹ/ n . style
 • hãwng /hɔŋ/ n. gun, rifle
 • hãwnyur /ˈhɔn͡ʤe͡ɹ/ adj. temporary
 • hãws /hɔs/ n . echo
 • hãwwhol /ˈhɔʍɔ͡l/ n . race(competition)
 • hãwwhūrth /ˈhɔʍuɹ͡θ/ v. draw
 • hãwwhūrthoftid /ˈhɔʍuɹ͡θˌɑftɪd/ n. drawing
 • hãwrn /hɔɹ͡n/ n. hatch
 • hãwþarn /ˈhɔðæɹ͡n/ n . insolence
 • hāgēx /ˈheɪgik͡s/ n . dump
 • hāgūl /ˈheɪgʊ͡l/ n . license
 • hāhyēnth /ˈheɪh͡jin͡θ/ n. greed
 • hāhyēnthitik /ˈheɪh͡jˌin͡θɪtɪk/ adj. greedy
 • hānyãwfth /ˈheɪɲɔf͡θ/ n . bite
 • hāpal /ˈheɪpæ͡l/ n . girdles
 • hāperk /ˈheɪpɛɹ͡k/ n . surcoat
 • hātrūdth /ˈheɪt͡ɹud͡θ/ v. pour
 • hāvin /ˈheɪvɪn/ n. haven
 • hedt /hɛd͡t/ n. amateur, novice, rookie
 • hedūrn /ˈhɛduɹ͡n/ adj. elegant
 • hegyirth /ˈhɛg͡jɪɹ͡θ/ adj. CMPR.L.SUB
 • hel /hɛl/ n. stuff, property
 • hel /hɛ͡l/ n . hunter
 • hel /hɛ͡l/ adv. the, a, some
 • helfel /ˈhɛlfɛl/ n. hell
 • helānē͡o /ˈhɛleˌɪniɑ/ n. hellania
 • hepal /ˈhɛpæ͡l/ n . slowness
 • hepãwnd /ˈhɛpɔn͡d/ v. post
 • hetyēdth /ˈhɛt͡jid͡θ/ n . birthday
 • hezel /ˈhɛzɛ͡l/ part. undefined
 • herk /hɛɹ͡k/ n . trial
 • herth /hɛɹ͡θ/ n . strong drink
 • hēbiŧ /ˈhibɪʦ/ n. genitals, masc
 • hēdth /hid͡θ/ n . perseverance
 • hēdol /ˈhidɔ͡l/ v. copy, imitate, mimic, replicate
 • hēdol cödēdt /ˈhidɔ͡l ˈʧɔɪdid͡t/ n. copyright
 • hēfth /hif͡θ/ n . axe
 • hēgal /ˈhigæ͡l/ n . gut
 • hēgyerth /ˈhig͡jɛɹ͡θ/ n. architecture
 • hēgyēng /ˈhig͡jiŋ/ n. will
 • hēgyor /ˈhig͡jɔ͡ɹ/ n . mouse
 • hēh /hih/ n. sausage
 • hēm’er /ˈhim͡mɛ͡ɹ/ pron. WHA.SG.NOT
 • hēng /hiŋ/ n . better
 • hēnyēr /ˈhin͡ʤi͡ɹ/ adj. exact, precise
 • hēnyērelē /ˈhin͡ʤiˌɹɛli/ adv. exactly
 • hēnyorn /ˈhiɲɑɹ͡n/ n. cigar
 • hēw /hiw/ n . oath
 • hēwhel /ˈhiʍɛ͡l/ n . lay, recline
 • hērk /hiɹ͡k/ n . major
 • hērth /hiɹ͡θ/ det. no
 • hēŧãwfth /ˈhiʦɔf͡θ/ n . span
 • hēx /hik͡s/ n. wool, fur
 • hēþux /ˈhiðʌk͡s/ v. cook (prepare food)
 • hēþux onofth /ˈhiðʌk͡s ˈɑnɑf͡θ/ v. boil
 • hībo͡rē͡o /ˈhaɪˌboɹiɑ/ n. hyboria
 • hīdãwrth /ˈhaɪdɔɹ͡θ/ n . wrist
 • hīdērth /ˈhaɪdiɹ͡θ/ n. lizard
 • hīgyanth /ˈhaɪg͡jæn͡θ/ v. emit
 • hīgyēr /ˈhaɪg͡ji͡ɹ/ n . wind
 • hījing /ˈhaɪʤɪŋ/ n . office
 • hīkranth /ˈhaɪk͡ɹæn͡θ/ n . heel
 • hīm’ex /ˈhaɪm͡mɛk͡s/ n . convolution
 • hīnyēng /ˈhaɪn͡ʤiŋ/ n . reproduce
 • hīnyork /ˈhaɪn͡ʤɑɹ͡k/ adj. naive, ignorant
 • hīpūl /ˈhaɪpʊ͡l/ adv. about
 • hīsladt /ˈhaɪs͡læd͡t/ n . heaven
 • hīwhil /ˈhaɪʍɪ͡l/ n. clay
 • hīwhurk /ˈhaɪʍəɹ͡k/ prep . plus
 • hīya /ˈhaɪjæ/ interj. greeting, hello
 • hobil /ˈhɑbɪ͡l/ n . deafness
 • hobind /ˈhɑbɪn͡d/ n . intellect
 • hobãwfth /ˈhɑbɔf͡θ/ n . baste
 • hobel /ˈhɑbɛ͡l/ det. enough
 • hobol /ˈhɑbɔ͡l/ n . divide
 • hogal /ˈhɑgæ͡l/ n. disaster, catastrophe, accident
 • hogūfth /ˈhɑguf͡θ/ n . tin
 • hogūl /ˈhɑgʊ͡l/ n . hose, pipe, vent
 • hogying /ˈhɑg͡jɪŋ/ n . crystal
 • hol /hɔ͡l/ det. more
 • holfin /ˈhɑlfɪn/ n. hall, performance space, display space
 • hom /hɑm/ n . action(movement)
 • hon /hɑn/ n . allergy
 • hond /hɑn͡d/ n . deal
 • honyar /ˈhɑn͡ʤɑ͡ɹ/ n. spine
 • hopel /ˈhɑpɛ͡l/ n . post, pole
 • hos /hɑs/ n . beast
 • hoslefth /ˈhɑs͡lɛf͡θ/ n . repetition
 • hostern /ˈhɑs͡tɛɹ͡n/ n . citadel
 • hostodth /ˈhɑs͡tɑd͡θ/ n . counteraction
 • how /hɑw/ v. obey
 • hozērn /ˈhɑziɹ͡n/ n . profit
 • hork /hɑɹ͡k/ n . demotion, deposal
 • horn /hɑɹ͡n/ v. would
 • hödrūnth /ˈhɔɪd͡ɹun͡θ/ n . cheapness
 • höm’eng /ˈhɔɪm͡mɛŋ/ n. flaw, defect
 • höm’ēr /ˈhɔɪm͡mi͡ɹ/ n. breed
 • hönyērn /ˈhɔɪn͡ʤiɹ͡n/ n. woman, wife
 • hõfinga /ˈhaʊˌfɪŋæ/ n. house(kin)
 • hõwdil /ˈhaʊdɪ͡l/ n . soil
 • hõwgudt /ˈhaʊgəd͡t/ det. DOES.WHO.R.WHERE
 • hõwgudth /ˈhaʊgəd͡θ/ n . politician
 • hõwgyer /ˈhaʊg͡jɛ͡ɹ/ n . disrespect
 • hõwgyorth /ˈhaʊg͡jɑɹ͡θ/ n . still
 • hõwnyafth /ˈhaʊɲæf͡θ/ n . defiance
 • hõwnyēr /ˈhaʊɲi͡ɹ/ prep . top
 • hōmtõn /ˈhoʊmˌtaʊn/ n. settlement(place)
 • hōm’udt /ˈhoʊm͡məd͡t/ n . singe
 • hōm’üdth /ˈhoʊm͡mʊd͡θ/ n . climate
 • hōnyor /ˈhoʊɲɔ͡ɹ/ n . upset
 • hōpurn /ˈhoʊpʌɹ͡n/ v. substitute
 • hōpūx /ˈhoʊpuk͡s/ n. row
 • hüdt /hʊd͡t/ n . joint
 • hüdudt /ˈhʊdʌd͡t/ n. custom
 • hüf /hʊf/ n . sufficiency
 • hügond /ˈhʊgɑn͡d/ n. sport
 • hügūfth /ˈhʊguf͡θ/ n . hedge
 • hüjer /ˈhʊʤɛ͡ɹ/ adj. aroused (sexually)
 • hükyidth /ˈhʊk͡jɪd͡θ/ n . friend
 • hüm’ūnth /ˈhʊm͡mun͡θ/ n . subtraction
 • hünyur /ˈhʊɲe͡ɹ/ n . purgatory
 • hünyurn /ˈhʊn͡ʤəɹ͡n/ n . rigidity
 • hüslurth /ˈhʊs͡ləɹ͡θ/ v. drag, tow
 • hüslarth /ˈhʊs͡læɹ͡θ/ prep. beyond
 • hütlax /ˈhʊt͡læk͡s/ adj. intimate
 • hürn /hʊɹ͡n/ n. mistake, error, defect
 • hüx /hʊk͡s/ n. virus, venom
 • hūbil /ˈhubɪ͡l/ n . burnish
 • hūfth /huf͡θ/ n . today
 • hūgyong /ˈhug͡jɑŋ/ n . race
 • hūjer /ˈhuʤɛ͡ɹ/ n . smash
 • hūl /hʊ͡l/ part. undefined
 • hūmufin /ˈhumʌfɪn/ n. human being
 • hūm’ürk /ˈhum͡mʊɹ͡k/ n. meal, feast
 • hūm’ūrk /ˈhum͡muɹ͡k/ adj. confidential
 • hūng /huŋ/ n . wolf
 • hūstenth /ˈhus͡tɛn͡θ/ n . intoxication, alcoholic
 • hūqūnth /ˈhuk͡wun͡θ/ n. cat
 • hūqūnthinē /ˈhuk͡wun͡θˌɪni/ n. kitten
 • hūqūrth /ˈhuk͡wuɹ͡θ/ n . sound
 • hūrbiŧ /ˈhuɹbɪʦ/ n. genitals, fem
 • hūrth /huɹ͡θ/ n . scarf
 • hyidang /ˈh͡jɪdæŋ/ n . air
 • hyijudt /ˈh͡jɪʤʌd͡t/ v. embrace
 • hyipel /ˈh͡jɪpɛ͡l/ n . route, path
 • hyizenth /ˈh͡jɪzɛn͡θ/ n . season(quarter of the year)
 • hyubal /ˈh͡jəbæ͡l/ n . blink
 • hyugark /ˈh͡jəgæɹ͡k/ n . permit
 • hyugürth /ˈh͡jəgʊɹ͡θ/ n. villain
 • hyum’ēx /ˈh͡jəm͡mik͡s/ n . greenness
 • hyupūl /ˈh͡jəpʊ͡l/ prep. under, below
 • hyuzal /ˈh͡jəzæ͡l/ n . cell
 • hyadarn /ˈh͡jædæɹ͡n/ n . exhaustion
 • hyadol /ˈh͡jædɔ͡l/ n . umbrella
 • hyagyur /ˈh͡jæg͡je͡ɹ/ n . insurance
 • hyajur /ˈh͡jæʤe͡ɹ/ v. disguise, deceive, feign
 • hyajēr /ˈh͡jæʤi͡ɹ/ n. task, chore
 • hyajor /ˈh͡jæʤɔ͡ɹ/ n . warn
 • hyakel /ˈh͡jækɛ͡l/ n . pump
 • hyanyēr /ˈh͡jæɲi͡ɹ/ n . habitation
 • hyapal /ˈh͡jæpæ͡l/ v. surpass, excel
 • hyãwdūl /ˈh͡jɔdʊ͡l/ n. coral
 • hyãwgung /ˈh͡jɔgəŋ/ n . province
 • hyãwgal /ˈh͡jɔgæ͡l/ adj. infinite
 • hyãwgãwdt /ˈh͡jɔgɔd͡t/ n. spinach
 • hyãwgēfth /ˈh͡jɔgif͡θ/ n . tell, inform, share
 • hyãwgyadth /ˈh͡jɔg͡jæd͡θ/ n . unintelligence
 • hyãwgyer /ˈh͡jɔg͡jɛ͡ɹ/ n . beret
 • hyãwkil /ˈh͡jɔkɪ͡l/ n . water travel
 • hyãwnyēr /ˈh͡jɔɲi͡ɹ/ n . therapy, medical treatment
 • hyābūl /ˈh͡jeɪbʊ͡l/ n . intelligibility
 • hyādil /ˈh͡jeɪdɪ͡l/ n . power
 • hyāgyur /ˈh͡jeɪg͡je͡ɹ/ n . interfere
 • hyāgyar /ˈh͡jeɪg͡jɑ͡ɹ/ n . perfect
 • hyānyēr /ˈh͡jeɪn͡ʤi͡ɹ/ n . space(room)
 • hyāwhork /ˈh͡jeɪʍɑɹ͡k/ n . insufficiency
 • hyedērth /ˈh͡jɛdiɹ͡θ/ n . spread
 • hyedēx /ˈh͡jɛdik͡s/ v. inspire, influence, arouse
 • hyegyūrk /ˈh͡jɛg͡juɹ͡k/ v. persist
 • hyejüng /ˈh͡jɛʤʊŋ/ n . goat
 • hyenyirn /ˈh͡jɛn͡ʤɪɹ͡n/ n . plain speech
 • hyenyudth /ˈh͡jɛɲəd͡θ/ adv. almost
 • hyenyur /ˈh͡jɛɲe͡ɹ/ n . intoxication, caffeine
 • hyenyofth /ˈh͡jɛɲɑf͡θ/ n. garbage, trash, rubbish, junk
 • hyenyor /ˈh͡jɛɲɔ͡ɹ/ n . roof
 • hyeparth /ˈh͡jɛpæɹ͡θ/ n . aggravation
 • hyepüx /ˈh͡jɛpʊk͡s/ n . sibilation
 • hyewhel /ˈh͡jɛʍɛ͡l/ n . idea
 • hyēdērn /ˈh͡jidiɹ͡n/ n . sputter
 • hyēkel /ˈh͡jikɛ͡l/ n . balk
 • hyēm’ang /ˈh͡jim͡mæŋ/ n . fingerprint
 • hyēm’ãwnd /ˈh͡jim͡mɔn͡d/ n . elevation
 • hyēnyor /ˈh͡jiɲɔ͡ɹ/ n . dash
 • hyēpil /ˈh͡jipɪ͡l/ v. drown
 • hyēpãwdth /ˈh͡jipɔd͡θ/ v. float
 • hyēpãwdth üludth /ˈh͡jipɔd͡θ ˈʊləd͡θ/ n. raft
 • hyēzol /ˈh͡jizɔ͡l/ n . chest
 • hyēzol /ˈh͡jizɔ͡l/ pron. few what
 • hyībal /ˈh͡jaɪbæ͡l/ n . bus
 • hyīkãwfth /ˈh͡jaɪkɔf͡θ/ n . tornado
 • hyīnyēr /ˈh͡jaɪn͡ʤi͡ɹ/ n . advanced
 • hyīnyūdth /ˈh͡jaɪɲud͡θ/ n . find
 • hyodadth /ˈh͡jɑdæd͡θ/ n . continuity
 • hyogyer /ˈh͡jɑg͡jɛ͡ɹ/ n . certainty
 • hyokarth /ˈh͡jɑkæɹ͡θ/ n . always
 • hyokel /ˈh͡jɑkɛ͡l/ n . pulse
 • hyokūl /ˈh͡jɑkʊ͡l/ n . lead
 • hyonyar /ˈh͡jɑɲɑ͡ɹ/ n . knife
 • hyopūdt /ˈh͡jɑpud͡t/ n. bachelor
 • hyöbūl /ˈh͡jɔɪbʊ͡l/ adv. here, there
 • hyögork /ˈh͡jɔɪgɑɹ͡k/ n . unpleasure
 • hyögyar /ˈh͡jɔɪg͡jɑ͡ɹ/ n . pearl
 • hyöjur /ˈh͡jɔɪʤe͡ɹ/ v. understand, comprehend
 • hyöjērn /ˈh͡jɔɪʤiɹ͡n/ pron. WATE.PL.SEV
 • hyökal /ˈh͡jɔɪkæ͡l/ n . win
 • hyöwhel /ˈh͡jɔɪʍɛ͡l/ n . covet
 • hyöwhüdt /ˈh͡jɔɪʍʊd͡t/ pron. any whatevers
 • hyözūl /ˈh͡jɔɪzʊ͡l/ n. basil
 • hyõwdanth /ˈh͡jaʊdæn͡θ/ n . usurp
 • hyõwdel /ˈh͡jaʊdɛ͡l/ n . fang
 • hyõwjudt /ˈh͡jaʊʤəd͡t/ n. address
 • hyõwjanth /ˈh͡jaʊʤæn͡θ/ v. tear, rip
 • hyõwkēnd /ˈh͡jaʊkin͡d/ n . circulation
 • hyõwm’ūrth /ˈh͡jaʊm͡muɹ͡θ/ n . factor
 • hyõwnyur /ˈh͡jaʊɲe͡ɹ/ n . room
 • hyōgyēnth /ˈh͡joʊg͡jin͡θ/ pron. anything whichever
 • hyōjudt /ˈh͡joʊʤʌd͡t/ n . notice
 • hyōjer /ˈh͡joʊʤɛ͡ɹ/ n. trigger
 • hyōkel /ˈh͡joʊkɛ͡l/ n. constitution
 • hyōnyur /ˈh͡joʊɲe͡ɹ/ n . size
 • hyōzufth /ˈh͡joʊzʌf͡θ/ n . national
 • hyügyar /ˈh͡jʊg͡jɑ͡ɹ/ n . project
 • hyügyer /ˈh͡jʊg͡jɛ͡ɹ/ n . factory
 • hyügyēr /ˈh͡jʊg͡ji͡ɹ/ n. disease, plague, defect
 • hyüjūng /ˈh͡jʊʤuŋ/ n . theme
 • hyüm’ong /ˈh͡jʊm͡mɑŋ/ n . piracy
 • hyünyork /ˈh͡jʊɲɑɹ͡k/ n . tragedy, disaster
 • hyūgal /ˈh͡jugæ͡l/ n. tag
 • hyūm’ufth /ˈh͡jum͡mʌf͡θ/ n . quiet
 • hyūm’üng /ˈh͡jum͡mʊŋ/ n . pepper
 • hyūmanitē /ˈhjumæˌnɪti/ n. the people(collective)
 • hyūnyirn /ˈh͡juɲɪɹ͡n/ n. ally
 • hyūnyofth /ˈh͡juɲɑf͡θ/ adj. reluctant
 • hyūpūl /ˈh͡jupʊ͡l/ n . return
 • hyūwhund /ˈh͡juʍʌn͡d/ n . fantasy
 • hyūwhol /ˈh͡juʍɔ͡l/ v. hint, imply, indicate
 • hyūwholex /ˈh͡juʍɔlɛk͡s/ n. hint
 • ibel /ˈɪbɛ͡l/ n . palm(of hand)
 • idol /ˈɪdɔ͡l/ n . premise
 • idūl /ˈɪdʊ͡l/ n . swoop
 • ifar /ˈɪfɑ͡ɹ/ n. hobby
 • ifel /ˈɪfɛl/ conj. else
 • iferk /ˈɪfɛɹ͡k/ v. ask (invite)
 • ifīdth /ˈɪfaɪd͡θ/ n . kirtle, dress
 • ifol /ˈɪfɔ͡l/ n . count, number
 • ifūx /ˈɪfuk͡s/ n . exercise
 • igal /ˈɪgæ͡l/ v. scrape, scoop
 • igyēr /ˈɪg͡ji͡ɹ/ n. top (clothing)
 • ihil /ˈɪhɪ͡l/ n . item
 • ihādt /ˈɪheɪd͡t/ n . signs, omens, portents
 • ihel /ˈɪhɛ͡l/ n. chief, boss
 • ihēr /ˈɪhi͡ɹ/ n . paper
 • ihērk /ˈɪhiɹ͡k/ n . use
 • ihīfth /ˈɪhaɪf͡θ/ adj. medium
 • ihol /ˈɪhɔ͡l/ n . theorize
 • ihond /ˈɪhɑn͡d/ n . fool
 • ihūl /ˈɪhʊ͡l/ n . catch
 • ika /ˈɪkæ/ n. subject
 • ikel /ˈɪkɛ͡l/ part. undefined
 • ilid /ˈɪlɪd/ n. tomb, coffin
 • ilid /ˈɪlɪd/ pron. many whichever
 • ilidt /ˈɪlɪd͡t/ n . radiate
 • ilidth /ˈɪlɪd͡θ/ n. distance, length, span
 • ilidthitik /ˈɪlɪd͡θˌɪtɪk/ adj. distant
 • ilif /ˈɪlɪf/ n . skate
 • ilik /ˈɪlɪk/ v. vibrate, shiver
 • ilim /ˈɪlɪm/ n . acquisition, inheritance
 • ilin /ˈɪlɪn/ n . ministry
 • ilinth /ˈɪlɪn͡θ/ adv. only, merely, hardly
 • ilis /ˈɪlɪs/ n . link
 • iliv /ˈɪlɪv/ v. take apart, dismantle
 • iliw /ˈɪlɪw/ n . stop
 • iliwh /ˈɪlɪʍ/ n . sharpness
 • iliz /ˈɪlɪz/ n. axe
 • ilir /ˈɪlɪɹ/ n. enemy, rival
 • ilix /ˈɪlɪk͡s/ n . perfection
 • iliy /ˈɪlɪj/ n . step
 • ilub /ˈɪləb/ n . thin
 • iludt /ˈɪləd͡t/ n . deter
 • iludt /ˈɪlʌd͡t/ n . fresh
 • iluf /ˈɪləf/ n . ankle
 • iluf /ˈɪlʌf/ n . successful
 • ilufth /ˈɪlʌf͡θ/ n . concern
 • iluh /ˈɪlʌh/ n. wine
 • iluhetrē /ˈɪlʌˌhɛtɹi/ n. winery
 • iluk /ˈɪlʌk/ v. save (put aside)
 • iluk /ˈɪlək/ n . begin, start
 • ilum /ˈɪləm/ n . parlor, salon
 • ilund /ˈɪlʌn͡d/ adv. least
 • ilung /ˈɪləŋ/ n . jabber
 • ilung /ˈɪlʌŋ/ n . throw
 • ilunth /ˈɪlən͡θ/ n. fork
 • ilut /ˈɪlʌt/ n . plantation
 • ilut /ˈɪlʌt/ pron. most which
 • iluv /ˈɪlʌv/ part. undefined
 • iluw /ˈɪləw/ n. wizard, prophet
 • iluw /ˈɪlʌw/ n . discrimination
 • iluwh /ˈɪlʌʍ/ n . trailer
 • ilur /ˈɪləɹ/ v. spank, smack
 • ilur /ˈɪlʌɹ/ n . couple, throuple, mated people, group
 • ilurk /ˈɪlʌɹ͡k/ n. milk
 • ilurk fōnyur /ˈɪlʌɹ͡k ˈfoʊn͡ʤe͡ɹ/ n. coconut
 • ilurn /ˈɪlʌɹ͡n/ n . fetch
 • ilurth /ˈɪlʌɹ͡θ/ n . kettle, pot
 • ilux /ˈɪlʌk͡s/ n . resolution
 • iluy /ˈɪləj/ v. touch, feel (sense by touch)
 • ilad /ˈɪlæd/ n. knee
 • iladt /ˈɪlæd͡t/ v. separate, isolate
 • ilaf /ˈɪlæf/ n . shoe
 • ilafth /ˈɪlæf͡θ/ det. y’all want
 • ilah /ˈɪlæh/ n . rill
 • ilal /ˈɪlæl/ n . rag
 • iland /ˈɪlæn͡d/ n. locker
 • ilang /ˈɪlæŋ/ n . heart
 • ilas /ˈɪlæs/ adv. now
 • ilaw /ˈɪlæw/ n. ritual
 • ilawh /ˈɪlæʍ/ n . biscuit
 • ilar /ˈɪlæɹ/ pron. WHI.PL.SUC
 • ilark /ˈɪlæɹ͡k/ n . reign
 • ilarth /ˈɪlæɹ͡θ/ n. post
 • ilay /ˈɪlæj/ n . worker, employee
 • ilãwb /ˈɪlɔb/ n. apartment
 • ilãwdt /ˈɪlɔd͡t/ pron. both whichever
 • ilãwdth /ˈɪlɔd͡θ/ v. evoke, arouse, provoke, exacerbate
 • ilãwfth /ˈɪlɔf͡θ/ n. egg
 • ilãwnd /ˈɪlɔn͡d/ v. squeeze
 • ilãwng /ˈɪlɔŋ/ v. hurt, injure, harm, punish
 • ilãwwh /ˈɪlɔʍ/ n . stray
 • ilãwz /ˈɪlɔz/ n . introduction
 • ilãwrk /ˈɪlɔɹ͡k/ n . decay
 • ilãwx /ˈɪlɔk͡s/ n. statistic
 • iled /ˈɪlɛd/ n . host
 • iledt /ˈɪlɛd͡t/ n . spine
 • iledth /ˈɪlɛd͡θ/ n . lend
 • ilefth /ˈɪlɛf͡θ/ n. scissors
 • ileh /ˈɪlɛh/ n . glove
 • ilek /ˈɪlɛk/ n. graph
 • ilel /ˈɪlɛ͡l/ v. release, let go, let out
 • ilen /ˈɪlɛn/ n . bag
 • ilend /ˈɪlɛn͡d/ n . hosiery
 • ilenth /ˈɪlɛn͡θ/ n . orthodoxy
 • ilep /ˈɪlɛp/ v. matter
 • ilet /ˈɪlɛt/ n . area
 • ilev /ˈɪlɛv/ n. justice
 • ilewh /ˈɪlɛʍ/ conj . though
 • ilez /ˈɪlɛz/ n . scrap
 • iler /ˈɪlɛɹ/ n. shelter, shack
 • iler /ˈɪlɛ͡ɹ/ n . development
 • ilerk /ˈɪlɛɹ͡k/ n . brave
 • ilern /ˈɪlɛɹ͡n/ n. brass
 • ilerth /ˈɪlɛɹ͡θ/ n . cooperation
 • ilex /ˈɪlɛk͡s/ n . robbery
 • iley /ˈɪlɛj/ n . hindsight
 • ilēdth /ˈɪlid͡θ/ n . gluten
 • ilēf /ˈɪlif/ v. compare, contrast
 • ilēfth /ˈɪlif͡θ/ adj. stable, steady, calm, consistent
 • ilēg /ˈɪlig/ n . poetry
 • ilēh /ˈɪlih/ det. DID.WHO.R.WHERE
 • ilēng /ˈɪliŋ/ v. rehearse
 • ilēp /ˈɪlip/ n . knob
 • ilēwh /ˈɪliʍ/ n . bawl, sob heavily
 • ilēz /ˈɪliz/ v. erode
 • ilēr /ˈɪliɹ/ adj. cheap
 • ilērk /ˈɪliɹ͡k/ n. parcel, package, bundle, packet
 • ilērn /ˈɪliɹ͡n/ adv. the, a, some
 • ilīnth /ˈɪlaɪn͡θ/ n . suit, tort, complaint
 • ilob /ˈɪlɑb/ v. obsess
 • ilodt /ˈɪlɑd͡t/ v. study, examine
 • ilodth /ˈɪlɑd͡θ/ n. fish
 • ilodth /ˈɪlɑd͡θ/ det. HAS.DONE.WHO.R.WHICH
 • ilog /ˈɪlɑg/ n . sculpture
 • ilok /ˈɪlɑk/ v. lay
 • ilol /ˈɪlɑl/ n . moss
 • ilom /ˈɪlɑm/ det. all, both
 • ilond /ˈɪlɑn͡d/ n . border, boundary
 • ilong /ˈɪlɑŋ/ n . newness
 • ilop /ˈɪlɑp/ n . siege
 • ilowh /ˈɪlɑʍ/ n . credulity
 • ilo’e /ˈɪloˌʊi/ n. tail, ass (slang)
 • ilor /ˈɪlɔ͡ɹ/ adj. middle
 • ilor /ˈɪlɑɹ/ n . the present
 • ilork /ˈɪlɑɹ͡k/ n . exchange
 • ilorn /ˈɪlɑɹ͡n/ n . protest
 • ilorth /ˈɪlɑɹ͡θ/ n . overestimation
 • ilor alãwk /ˈɪlɔ͡ɹ ˈælɔk/ n. midnight
 • ilõwng /ˈɪlaʊŋ/ n . discourtesy
 • ilō͡ē /ˈɪloˌʊi/ pron. all whatever
 • ilüd /ˈɪlʊd/ n . heavy
 • ilüdth /ˈɪlʊd͡θ/ n . substitution
 • ilüfth /ˈɪlʊf͡θ/ v. distract
 • ilüg /ˈɪlʊg/ n . drag
 • ilünd /ˈɪlʊn͡d/ n . dial
 • ilünd /ˈɪlʊn͡d/ pron. WHA.SG.SUC
 • ilüng /ˈɪlʊŋ/ n . description
 • ilünth /ˈɪlʊn͡θ/ n . rest, remainder
 • ilüs /ˈɪlʊs/ n. harbor, port
 • ilüt /ˈɪlʊt/ n. minute
 • ilüwh /ˈɪlʊʍ/ n. story, fable, plot, fiction, narrative, novel
 • ilürk /ˈɪlʊɹ͡k/ v. tangle
 • ilüy /ˈɪlʊj/ adj. early
 • ilūd /ˈɪlud/ n. cannon, artillery
 • ilūdt /ˈɪlud͡t/ n . title
 • ilūdth /ˈɪlud͡θ/ n . course, way, travel, direction, path
 • ilūfth /ˈɪluf͡θ/ v. should
 • ilūk /ˈɪluk/ n . wash
 • ilūl /ˈɪlʊ͡l/ v. teach, instruct, educate, coach, train
 • ilūlant /ˈɪlʊlænt/ n. teacher
 • ilūnd /ˈɪlun͡d/ n . boil
 • ilūng /ˈɪluŋ/ n. blood, family (related by blood)
 • ilūngitik /ˈɪluˌŋɪtɪk/ adj. bloody
 • ilūngenēng /ˈɪluˌŋɛniŋ/ v. bleed
 • ilūng zhom’ãwdt /ˈɪluŋ ˈʒɑm͡mɔd͡t/ n. vein
 • ilūt /ˈɪlut/ v. interpret, translate
 • ilūr /ˈɪluɹ/ n. bench
 • ilūrk /ˈɪluɹ͡k/ n. tradition
 • ilūrn /ˈɪluɹ͡n/ n . combatant
 • ilūrth /ˈɪluɹ͡θ/ n. thing, object, item
 • imur /ˈɪme͡ɹ/ n . exception
 • im’ur /ˈɪm͡me͡ɹ/ v. move
 • im’urex /ˈɪm͡meɹɛk͡s/ n. movement, motion
 • im’er /ˈɪm͡mɛ͡ɹ/ n . shell, shirt
 • im’er /ˈɪm͡mɛ͡ɹ/ pron. WEV.PL.OTS
 • im’ēr /ˈɪm͡mi͡ɹ/ v. lack
 • imãwrk /ˈɪmɔɹ͡k/ n . property
 • imīdth /ˈɪmaɪd͡θ/ n . militia
 • imol /ˈɪmɔ͡l/ n . pus, infection
 • imõwnd /ˈɪmaʊn͡d/ n . cloud
 • imürk /ˈɪmʊɹ͡k/ n . lower arm
 • imürth /ˈɪmʊɹ͡θ/ n . courtesy
 • imūl /ˈɪmʊ͡l/ n. silver
 • in /ɪn/ conj. and
 • in /ɪn/ prep. in
 • inbiŧ /ˈɪnbɪʦ/ n. genitals, receptive
 • indēd /ˈɪndid/ conj. indeed
 • inikē /ˈɪnɪki/ n. parasite
 • inix /ˈɪnɪk͡s/ n. closure
 • inudt /ˈɪnʌd͡t/ v. skip, hop
 • ina /ˈɪnæ/ n. spell, time
 • inãwdt /ˈɪnɔd͡t/ n . usual
 • inãwrk /ˈɪnɔɹ͡k/ v. avoid, avert
 • inārk /ˈɪneɪɹ͡k/ n. witch
 • inīnd /ˈɪnaɪn͡d/ prep. by (using the means of), by (using a route)
 • inīx /ˈɪnaɪk͡s/ n. needle
 • inor /ˈɪnɔ͡ɹ/ n. spy
 • inõwrk /ˈɪnaʊɹ͡k/ n . present, gift
 • inūl /ˈɪnʊ͡l/ n . prophet
 • inyur /ˈɪn͡ʤe͡ɹ/ n . concur
 • inyar /ˈɪɲɑ͡ɹ/ n . collar
 • inyer /ˈɪɲɛ͡ɹ/ n. job
 • inyer /ˈɪn͡ʤɛ͡ɹ/ n . cure
 • inyēr /ˈɪn͡ʤi͡ɹ/ v. suck
 • ipil /ˈɪpɪ͡l/ n . bastard
 • ipel /ˈɪpɛ͡l/ n . croak
 • isudth /ˈɪsəd͡θ/ n . nutrition
 • isurk /ˈɪsəɹ͡k/ n . dissent
 • isīdth /ˈɪsaɪd͡θ/ n. route
 • isor /ˈɪsɔ͡ɹ/ n. puppet
 • isödth /ˈɪsɔɪd͡θ/ v. restrict, confine
 • isüdt /ˈɪsʊd͡t/ n. quality
 • itur /ˈɪte͡ɹ/ v. skate
 • iturn /ˈɪtʌɹ͡n/ adj. hot, hot (attractive)
 • iturnitē /ˈɪtʌɹ͡nˌɪti/ n. heat
 • iturn nõwzüx /ˈɪtʌɹ͡n ˈnaʊzʊk͡s/ n. spice
 • iturn tūkinth /ˈɪtʌɹ͡n ˈtukɪn͡θ/ n. summer
 • iter /ˈɪtɛ͡ɹ/ n . mesh
 • itēr /ˈɪti͡ɹ/ n . flame
 • itüdth /ˈɪtʊd͡θ/ n. fan
 • ivãwdth /ˈɪvɔd͡θ/ n . childbirth
 • ivedth /ˈɪvɛd͡θ/ n . jacket
 • ivīrth /ˈɪvaɪɹ͡θ/ n. carriage, cart
 • iwhel /ˈɪʍɛ͡l/ n . direction
 • iwar /ˈɪwɑ͡ɹ/ n . bullet
 • iwel /ˈɪwɛ͡l/ n . appeal
 • iwor /ˈɪwɔ͡ɹ/ n . bandanna
 • iwõwrth /ˈɪwaʊɹ͡θ/ n. spoon
 • iwōfth /ˈɪwoʊf͡θ/ prep . bottom
 • iwōfth hix /ˈɪwoʊf͡θ hɪk͡s/ n. underwear
 • izlondē͡o /ˈɪzlɑn͡dˌiɑ/ n. islandia
 • izu /ˈɪzʌ/ n. am
 • izu /ˈɪzʌ/ n. be
 • izunes /ˈɪzʌnɛs/ n. exist
 • izunesex /ˈɪzʌˌnɛsɛk͡s/ n. existence
 • iral /ˈɪɹæ͡l/ n . phrase
 • irern /ˈɪɹɛɹ͡n/ v. tempt
 • irüng /ˈɪɹʊŋ/ n. theme
 • irūl /ˈɪɹʊ͡l/ n . harass
 • iying /ˈɪjɪŋ/ n . excite
 • iyal /ˈɪjæ͡l/ n . rub
 • iyar /ˈɪjɑ͡ɹ/ n . spa
 • iyar /ˈɪjɑ͡ɹ/ pron. neither which
 • iyel /ˈɪjɛ͡l/ n . ammunition
 • iyēr /ˈɪji͡ɹ/ n. wave (ocean)
 • iyor /ˈɪjɔ͡ɹ/ n . iron
 • iyüfth /ˈɪjʊf͡θ/ n . waver
 • jes /ʤɛs/ conj. only
 • jūvē /ˈʤuvi/ n. child(juvenal)
 • kidō /ˈkɪdoʊ/ n. child(general)
 • kinyofin /ˈkɪɲɑfɪn/ n. family(related by choice)
 • klan /klæn/ n. clan(kin)
 • klēn /klin/ n. clean
 • klēngeka /ˈkliŋɛkæ/ n. dust cleaning
 • klēnkraf /ˈklinkɹaf/ n. cleaning craft
 • klēnes /ˈklinɛs/ n. cleanness
 • kuhōkē͡o /ˈkʌhoˌʊkiɑ/ n. kahokia
 • kundu /ˈkʌndʌ/ interj. undefined
 • kun͡t /kʌn͡t/ adj. cunt, slur
 • kuz /kʌz/ n. cousin, 1st
 • kuz’kin /ˈkʌzkɪn/ n. cousin, 2nd
 • kuz’kith /ˈkʌzkɪθ/ n. cousin, 3rd
 • kur /ke͡ɹ/ n. canvas
 • kabifin /ˈkæbɪfɪn/ n. kobold
 • kamfēn /ˈkæmfin/ n. cambion
 • katet /ˈkatɛt/ n. eighth dimension
 • kar /kɑ͡ɹ/ adj. deliberate
 • kar /kɑ͡ɹ/ pron. few which
 • kara /ˈkaɹa/ n. empty, emptiness
 • kãwzmōs /ˈkɔzmoʊs/ n. universe, galaxy, solar system
 • ker /kɛ͡ɹ/ v. get, obtain, acquire, inherit
 • keris /ˈkɛɹɪs/ n. keris
 • kēmajik /ˈkimæʤɪk/ n. magical arts(creative)
 • kēs͡pel /ˈkis͡pɛl/ n. spell, generic
 • kēs͡pel /ˈkis͡pɛl/ n. spell, magic
 • kok /kɑk/ adj. cock, slur
 • komyūn /ˈkɑmjun/ n. commune(kin)
 • kor /kɔ͡ɹ/ v. guess, speculate, estimate, predict
 • kor /kɔ͡ɹ/ n. guess
 • könu /ˈkɔɪnʌ/ n. wage, salary
 • köyōlu /ˈkɔɪˌjoʊlə/ n. moon, coyola
 • kribãwx /ˈk͡ɹɪbɔk͡s/ adj. SUP.G.PRED
 • kribel /ˈk͡ɹɪbɛ͡l/ n. reptile
 • krigud /ˈkɹɪgʌd/ n. animal
 • krigūl /ˈk͡ɹɪgʊ͡l/ n . candidate
 • krinyork /ˈk͡ɹɪn͡ʤɑɹ͡k/ n . orchard
 • krinyūnth /ˈk͡ɹɪɲun͡θ/ adj. benign
 • kriter /ˈkɹɪtɛ͡ɹ/ n. creature
 • krudūdt /ˈk͡ɹədud͡t/ n. orgasm
 • krugal /ˈk͡ɹəgæ͡l/ n . pad
 • krujix /ˈk͡ɹəʤɪk͡s/ n. reason, logic
 • krujixitik /ˈk͡ɹəʤɪk͡sˌɪtɪk/ adj. reasonable
 • krukūl /ˈk͡ɹəkʊ͡l/ pron. THA.PL.OTH
 • krum’ar /ˈk͡ɹəm͡mɑ͡ɹ/ n . doll, puppet
 • krunyund /ˈk͡ɹəɲən͡d/ n . friction
 • krupol /ˈk͡ɹəpɔ͡l/ pron. many whichever
 • krur /k͡ɹe͡ɹ/ v. comply, conform
 • krur /k͡ɹe͡ɹ/ det. HAS.DONE.WHO.Q.WHEN
 • krur /k͡ɹe͡ɹ/ part. undefined
 • kragyãwng /ˈk͡ɹæg͡jɔŋ/ n . disrepute
 • kragyürk /ˈk͡ɹæg͡jʊɹ͡k/ n . slice, portion
 • krajar /ˈk͡ɹæʤɑ͡ɹ/ n . letter(alphabet)
 • krajefth /ˈk͡ɹæʤɛf͡θ/ n . knightly order
 • krakidt /ˈk͡ɹækɪd͡t/ v. stare, glare
 • kranyēr /ˈk͡ɹæn͡ʤi͡ɹ/ n . prefer
 • krawhil /ˈk͡ɹæʍɪ͡l/ adj. elusive
 • krawhex /ˈk͡ɹæʍɛk͡s/ v. worship
 • krar /k͡ɹɑ͡ɹ/ v. continue, keep (continue), last
 • krãwbadth /ˈk͡ɹɔbæd͡θ/ n . even
 • krãwdel /ˈk͡ɹɔdɛ͡l/ n . interposition
 • krãwjedth /ˈk͡ɹɔʤɛd͡θ/ n. miracle
 • krāburth /ˈk͡ɹeɪbʌɹ͡θ/ n . previousness
 • krādal /ˈk͡ɹeɪdæ͡l/ n. carpet
 • krāgüdt /ˈk͡ɹeɪgʊd͡t/ n . costlessness
 • krāgyurk /ˈk͡ɹeɪg͡jʌɹ͡k/ v. intervene
 • krāgyurkex /ˈk͡ɹeɪg͡jˌʌɹ͡kɛk͡s/ n. intervention
 • krāgyax /ˈk͡ɹeɪg͡jæk͡s/ n . champion
 • krākufth /ˈk͡ɹeɪkəf͡θ/ n . preservation
 • krām’afth /ˈk͡ɹeɪm͡mæf͡θ/ n . personal
 • krānyur /ˈk͡ɹeɪn͡ʤe͡ɹ/ n. analogy
 • krebinth /ˈk͡ɹɛbɪn͡θ/ n . acquisition, bargaining
 • kregox /ˈk͡ɹɛgɑk͡s/ n . nonobservance
 • kregyer /ˈk͡ɹɛg͡jɛ͡ɹ/ n . fee
 • krekãwrn /ˈk͡ɹɛkɔɹ͡n/ v. promise, assure, convince
 • krenyark /ˈk͡ɹɛn͡ʤæɹ͡k/ n . separate
 • krenyonth /ˈk͡ɹɛn͡ʤɑn͡θ/ n. wolf
 • krepox /ˈk͡ɹɛpɑk͡s/ n. band (musical group)
 • krer /k͡ɹɛ͡ɹ/ prep. over
 • krer /k͡ɹɛ͡ɹ/ pron. any whats
 • krēbedth /ˈk͡ɹibɛd͡θ/ n . lip
 • krēm’anth /ˈk͡ɹim͡mæn͡θ/ n . bless
 • krēnyar /ˈk͡ɹin͡ʤɑ͡ɹ/ n . trousers
 • krībol /ˈk͡ɹaɪbɔ͡l/ n . trim
 • krīgyer /ˈk͡ɹaɪg͡jɛ͡ɹ/ n . hopelessness
 • krījur /ˈk͡ɹaɪʤe͡ɹ/ det. HAS.DONE.WHO.R.WHAT
 • krīkel /ˈk͡ɹaɪkɛ͡l/ n . upstage
 • krīnyēr /ˈk͡ɹaɪn͡ʤi͡ɹ/ n. plug
 • krīnyox /ˈk͡ɹaɪɲɑk͡s/ n . single
 • krodal /ˈk͡ɹɑdæ͡l/ v. know (a fact), know (be acquainted with)
 • krodaloftid /ˈk͡ɹɑdæˌlɑftɪd/ n. knowledge
 • krogal /ˈk͡ɹɑgæ͡l/ det. DOES.WHO.R.WHICH
 • krogērn /ˈk͡ɹɑgiɹ͡n/ n . log
 • krogūl /ˈk͡ɹɑgʊ͡l/ n . flag
 • krokal /ˈk͡ɹɑkæ͡l/ n . space, area
 • kronyüfth /ˈk͡ɹɑɲʊf͡θ/ n . announce
 • kropol /ˈk͡ɹɑpɔ͡l/ v. explode, blow up, blast, shoot
 • kror /k͡ɹɔ͡ɹ/ v. plant, bury
 • krögyãwrk /ˈk͡ɹɔɪg͡jɔɹ͡k/ n . abdomen
 • kröm’ax /ˈk͡ɹɔɪm͡mæk͡s/ n . tick
 • krõn /ˈkɹaʊn/ n. platinumpiece, western
 • krõwburn /ˈk͡ɹaʊbʌɹ͡n/ n . molt
 • krõwdil /ˈk͡ɹaʊdɪ͡l/ n . lamp
 • krõwgyar /ˈk͡ɹaʊg͡jɑ͡ɹ/ n . hay
 • krõwkeng /ˈk͡ɹaʊkɛŋ/ n. barbecue
 • krõwnyang /ˈk͡ɹaʊn͡ʤæŋ/ n . geography
 • krõwpol /ˈk͡ɹaʊpɔ͡l/ n . heal
 • krōgūfth /ˈk͡ɹoʊguf͡θ/ n . strawberry
 • krōgyēr /ˈk͡ɹoʊg͡ji͡ɹ/ n . protuberance
 • krōm’ünth /ˈk͡ɹoʊm͡mʊn͡θ/ n . medal
 • krōnying /ˈk͡ɹoʊn͡ʤɪŋ/ n . ski
 • krōnyer /ˈk͡ɹoʊn͡ʤɛ͡ɹ/ n . size, largeness
 • krōpēdth /ˈk͡ɹoʊpid͡θ/ n . digestion
 • krōzūrk /ˈk͡ɹoʊzuɹ͡k/ prep. without
 • krügyur /ˈk͡ɹʊg͡je͡ɹ/ n . dagger
 • krüjudth /ˈk͡ɹʊʤəd͡θ/ n . shame
 • krüm’ur /ˈk͡ɹʊm͡me͡ɹ/ n . herb
 • krüm’urth /ˈk͡ɹʊm͡məɹ͡θ/ n. cloak
 • krünyend /ˈk͡ɹʊn͡ʤɛn͡d/ n. challenge
 • krünyēr /ˈk͡ɹʊɲi͡ɹ/ v. inquire
 • krüparth /ˈk͡ɹʊpæɹ͡θ/ n . crown
 • krüwhēdth /ˈk͡ɹʊʍid͡θ/ prep . along
 • krūdex /ˈk͡ɹudɛk͡s/ v. intercept
 • krūgyar /ˈk͡ɹug͡jɑ͡ɹ/ pron. many whatever
 • krūnyēfth /ˈk͡ɹuɲif͡θ/ n . breakfast
 • krūnyēr /ˈk͡ɹuɲi͡ɹ/ n . lean
 • krūnyūx /ˈk͡ɹuɲuk͡s/ n . smell, scent, odor
 • krūzol /ˈk͡ɹuzɔ͡l/ adj. spontaneous
 • krūzūl /ˈk͡ɹuzʊ͡l/ n . supper
 • kyibal /ˈk͡jɪbæ͡l/ n. chaos
 • kyijūnth /ˈk͡jɪʤun͡θ/ n . part, separation
 • kyim’or /ˈk͡jɪm͡mɔ͡ɹ/ v. depend, rely on
 • kyinyar /ˈk͡jɪn͡ʤɑ͡ɹ/ v. work (be employed), work (toil)
 • kyinyar /ˈk͡jɪn͡ʤɑ͡ɹ/ n. work
 • kyinyedth /ˈk͡jɪn͡ʤɛd͡θ/ v. thank, bless
 • kyubēfth /ˈk͡jəbif͡θ/ v. wash
 • kyugux /ˈk͡jəgək͡s/ v. penetrate
 • kyukol /ˈk͡jəkɔ͡l/ n . greeting
 • kyupil /ˈk͡jəpɪ͡l/ n . benefice
 • kyuwhunth /ˈk͡jəʍʌn͡θ/ n. cousin
 • kyuzal /ˈk͡jəzæ͡l/ n . magic, enchantment
 • kyuzel /ˈk͡jəzɛ͡l/ n . kill
 • kyajor /ˈk͡jæʤɔ͡ɹ/ n. diamond
 • kyam’ufth /ˈk͡jæm͡məf͡θ/ v. share
 • kyanyar /ˈk͡jæn͡ʤɑ͡ɹ/ n . mean, average
 • kyãwbūl /ˈk͡jɔbʊ͡l/ pron. either watevers
 • kyãwjor /ˈk͡jɔʤɔ͡ɹ/ n . hook
 • kyãwkol /ˈk͡jɔkɔ͡l/ n . bodice
 • kyãwnyind /ˈk͡jɔɲɪn͡d/ n . lover
 • kyãwnyor /ˈk͡jɔɲɔ͡ɹ/ n . kneel
 • kyãwpil /ˈk͡jɔpɪ͡l/ n . recipe
 • kyãwwhol /ˈk͡jɔʍɔ͡l/ n . story
 • kyābol /ˈk͡jeɪbɔ͡l/ v. stab, pierce, prick
 • kyābūl /ˈk͡jeɪbʊ͡l/ v. wait, stay, remain, linger
 • kyāgol /ˈk͡jeɪgɔ͡l/ n. state (condition), condition (state)
 • kyākūl /ˈk͡jeɪkʊ͡l/ n . vinegar
 • kyām’ar /ˈk͡jeɪm͡mɑ͡ɹ/ prep . minus
 • kyānyurth /ˈk͡jeɪn͡ʤʌɹ͡θ/ det . thrice
 • kyedal /ˈk͡jɛdæ͡l/ n . prisoner
 • kyegyar /ˈk͡jɛg͡jɑ͡ɹ/ n . technology
 • kyejãwdth /ˈk͡jɛʤɔd͡θ/ prep . regarding
 • kyem’ur /ˈk͡jɛm͡me͡ɹ/ adv. maybe, perhaps
 • kyenyur /ˈk͡jɛn͡ʤe͡ɹ/ n . species, kind
 • kyewhãwrk /ˈk͡jɛʍɔɹ͡k/ n . wipe
 • kyēbol /ˈk͡jibɔ͡l/ n . period(time)
 • kyēdonth /ˈk͡jidɑn͡θ/ n . whole
 • kyēgyidt /ˈk͡jig͡jɪd͡t/ n . disclosure
 • kyēgyarth /ˈk͡jig͡jæɹ͡θ/ n . upper arm
 • kyēkol /ˈk͡jikɔ͡l/ pron. few which
 • kyēnyēr /ˈk͡jin͡ʤi͡ɹ/ adv. so, very, really, quite, rather
 • kyēzenth /ˈk͡jizɛn͡θ/ n . summer
 • kyīgūdth /ˈk͡jaɪgud͡θ/ n . facility
 • kyīgyēr /ˈk͡jaɪg͡ji͡ɹ/ n . honcho
 • kyīnyãwfth /ˈk͡jaɪɲɔf͡θ/ v. migrate
 • kyīnyēr /ˈk͡jaɪɲi͡ɹ/ n . poverty
 • kyīnyēr /ˈk͡jaɪn͡ʤi͡ɹ/ n . volunteer
 • kyīwhung /ˈk͡jaɪʍʌŋ/ n . dictate
 • kyīzil /ˈk͡jaɪzɪ͡l/ n . reversal
 • kyīzünth /ˈk͡jaɪzʊn͡θ/ n . power, potency
 • kyobūl /ˈk͡jɑbʊ͡l/ v. masturbate
 • kyodūl /ˈk͡jɑdʊ͡l/ n . sweater
 • kyogünth /ˈk͡jɑgʊn͡θ/ n . notch
 • kyojund /ˈk͡jɑʤən͡d/ det. DID.WHO.Q.WHEN
 • kyokūdt /ˈk͡jɑkud͡t/ n . fluid, liquid
 • kyom’ind /ˈk͡jɑm͡mɪn͡d/ conj. until
 • kyonyer /ˈk͡jɑɲɛ͡ɹ/ n . icon, idol
 • kyopel /ˈk͡jɑpɛ͡l/ n . beard
 • kyopēx /ˈk͡jɑpik͡s/ n . tusk
 • kyowhark /ˈk͡jɑʍæɹ͡k/ n . check, draft, financial
 • kyowhüx /ˈk͡jɑʍʊk͡s/ n. race (ethnicity), ethnicity
 • kyozal /ˈk͡jɑzæ͡l/ adj. fertile
 • kyozalitē /ˈk͡jɑzæˌlɪti/ n. fertility
 • kyozedt /ˈk͡jɑzɛd͡t/ n . illness
 • kyödil /ˈk͡jɔɪdɪ͡l/ n . distraction
 • kyögafth /ˈk͡jɔɪgæf͡θ/ n . list
 • kyögüng /ˈk͡jɔɪgʊŋ/ n . eat
 • kyönyofth /ˈk͡jɔɪn͡ʤɑf͡θ/ v. pave
 • kyöpel /ˈk͡jɔɪpɛ͡l/ n . resignation
 • kyõwbol /ˈk͡jaʊbɔ͡l/ n . low class
 • kyõwdidt /ˈk͡jaʊdɪd͡t/ n. screen, curtain
 • kyõwgorth /ˈk͡jaʊgɑɹ͡θ/ n . outline
 • kyõwm’or /ˈk͡jaʊm͡mɔ͡ɹ/ n . lead, metal
 • kyõwzung /ˈk͡jaʊzʌŋ/ n . substance abuse, addiction
 • kyōgyur /ˈk͡joʊg͡je͡ɹ/ n . steer
 • kyōgyer /ˈk͡joʊg͡jɛ͡ɹ/ n . mountain
 • kyōgyond /ˈk͡joʊg͡jɑn͡d/ n . ordeal, challenge, difficulty
 • kyōnyung /ˈk͡joʊɲʌŋ/ n . trophy, award
 • kyōnyer /ˈk͡joʊɲɛ͡ɹ/ adj. apparent
 • kyōwhal /ˈk͡joʊʍæ͡l/ n . accountant
 • kyōzarth /ˈk͡joʊzæɹ͡θ/ n. compassion, sympathy, empathy
 • kyübal /ˈk͡jʊbæ͡l/ n . practice
 • kyübãwrn /ˈk͡jʊbɔɹ͡n/ n . thread
 • kyügil /ˈk͡jʊgɪ͡l/ n . caution
 • kyükal /ˈk͡jʊkæ͡l/ n . ingratitude
 • kyūdūrth /ˈk͡juduɹ͡θ/ part. undefined
 • kyūgyur /ˈk͡jug͡je͡ɹ/ n . blind
 • kyūnying /ˈk͡juɲɪŋ/ n . effect
 • kyūnyar /ˈk͡jun͡ʤɑ͡ɹ/ n . tower
 • kyūwhol /ˈk͡juʍɔ͡l/ n. fluke, accident
 • kyūzal /ˈk͡juzæ͡l/ conj . overall
 • kyūzūnd /ˈk͡juzun͡d/ n . mention
 • libūrn /ˈlɪbuɹ͡n/ n. knight
 • lidth /lɪd͡θ/ n . amount
 • lidūl /ˈlɪdʊ͡l/ n. sample
 • lif /lɪf/ n. house
 • lifürst /ˈlɪfʊɹst/ n. mansion
 • lijern /ˈlɪʤɛɹ͡n/ n. mafia, mob
 • likel /ˈlɪkɛ͡l/ n . evolution
 • lil /lɪ͡l/ n. desert
 • lilun /ˈlɪlən/ n. fairy
 • lim /lɪm/ n. bug, insect
 • limerē͡o /ˈlɪmɛˌɹiɑ/ n. lemuria
 • lind /lɪn͡d/ v. fall, collapse, tumble, stumble
 • lipel /ˈlɪpɛ͡l/ n. cave, hole, void, crater, cavity, well, cleavage
 • lit /lɪt/ n . relax
 • liwhol /ˈlɪʍɔ͡l/ n . taxi
 • lirk /lɪɹ͡k/ n . fat, lipids
 • lugūl /ˈləgʊ͡l/ n. cathedral
 • lugyand /ˈləg͡jæn͡d/ n. noise
 • luh /lʌh/ n. joke
 • lukal /ˈləkæ͡l/ n . pretend
 • lul /lʌl/ conj. so
 • lupux /ˈləpək͡s/ n . pain
 • lus /ləs/ conj . since
 • lus /lʌs/ prep . now
 • luwhūl /ˈləʍʊ͡l/ n . footwear
 • lur /ləɹ/ n . spark
 • lurk /lʌɹ͡k/ n . help
 • lurk /ləɹ͡k/ n . teenager, adolescent
 • lurth /lʌɹ͡θ/ v. innovate
 • lux /lək͡s/ n . restraint
 • labil /ˈlæbɪ͡l/ n . lottery
 • ladt /læd͡t/ n . conciseness
 • ladol /ˈlædɔ͡l/ n. exit
 • lagil /ˈlægɪ͡l/ n. media
 • lagol /ˈlægɔ͡l/ n . guardian
 • lakreng /ˈlæk͡ɹɛŋ/ n . shield, armor
 • lal /læl/ conj. if
 • lal /læ͡l/ n. site, scene
 • lala /ˈlala/ art. poetic respectful the, a
 • lalafa /ˈlalafæ/ art. poetic respectful the, some
 • lam’idt /ˈlæm͡mɪd͡t/ n . spectator
 • lan /læn/ n . employee
 • land /læn͡d/ adj. funny, absurd
 • lanyunth /ˈlæn͡ʤən͡θ/ n . record(writtenaccount)
 • lanyēr /ˈlæn͡ʤi͡ɹ/ n . barrel, cylinder
 • latyung /ˈlæt͡jʌŋ/ n . foretell
 • lav /læv/ adv. where
 • lazonth /ˈlæzɑn͡θ/ n. recipe
 • lark /læɹ͡k/ n. symptom
 • larth /læɹ͡θ/ n . choose
 • lax /læk͡s/ n . predict
 • laþürth /ˈlæðʊɹ͡θ/ prep. among
 • lãwdrofth /ˈlɔd͡ɹɑf͡θ/ v. resent
 • lãwfth /lɔf͡θ/ n. bow (weapon)
 • lãwgūl /ˈlɔgʊ͡l/ n . fume
 • lãwh /lɔh/ n. shell
 • lãwh sügenth /lɔh ˈsʊgɛn͡θ/ n. turtle
 • lãwkrürth /ˈlɔk͡ɹʊɹ͡θ/ n . high
 • lãwkrürth shāgyux /ˈlɔk͡ɹʊɹ͡θ ˈʃeɪg͡jək͡s/ n. upper class
 • lãwm’ēnth /ˈlɔm͡min͡θ/ n. layer
 • lãwm’ünd /ˈlɔm͡mʊn͡d/ adj. swift
 • lãwnd /lɔn͡d/ n . suggestion
 • lãwnyonth /ˈlɔn͡ʤɑn͡θ/ v. whistle
 • lãwpal /ˈlɔpæ͡l/ n . temper
 • lãwstarth /ˈlɔs͡tæɹ͡θ/ n. sentence
 • lãwwhox /ˈlɔʍɑk͡s/ n . loaf
 • lãwr /lɔɹ/ v. fascinate
 • lãwrk /lɔɹ͡k/ n. cement
 • lãwþonth /ˈlɔðɑn͡θ/ adv. when
 • lābong /ˈleɪbɑŋ/ v. command, dominate, supervise
 • lāgal /ˈleɪgæ͡l/ n . measure
 • lākürk /ˈleɪkʊɹ͡k/ n . formality
 • lānyar /ˈleɪɲɑ͡ɹ/ det. whose
 • lānyer /ˈleɪɲɛ͡ɹ/ n . unrelatedness
 • ledth /lɛd͡θ/ n . avow
 • lefth /lɛf͡θ/ n. shovel
 • lejer /ˈlɛʤɛ͡ɹ/ n . blazer
 • lejēr /ˈlɛʤi͡ɹ/ n . press, printing
 • lejor /ˈlɛʤɔ͡ɹ/ n . clause
 • lel /lɛl/ conj. but
 • lel /lɛ͡l/ adj. full
 • leli /ˈlɛlɪ/ n. free
 • lelipēpuna /ˈlɛlɪˌpipʌna/ n. free folk
 • lend /lɛn͡d/ n . vote
 • leng /lɛŋ/ n . dye
 • lenth /lɛn͡θ/ n . twice
 • lest /lɛst/ conj. lest
 • lev /lɛv/ n . vulture
 • lezūfth /ˈlɛzuf͡θ/ n . toughness
 • leqüdt /ˈlɛk͡wʊd͡t/ n . dart
 • lern /lɛɹ͡n/ n. mood, attitude
 • lerth /lɛɹ͡θ/ n . mule
 • leŧa /ˈlɛʦæ/ n. alphabet
 • lex /lɛk͡s/ n . canyon
 • lēdth /lid͡θ/ n . bat(animal)
 • lēdrufth /ˈlid͡ɹʌf͡θ/ n . oneness
 • lēdrēx /ˈlid͡ɹik͡s/ n . expel
 • lēfth /lif͡θ/ n. rodent
 • lēgil /ˈligɪ͡l/ n. peace, harmony
 • lēgyur /ˈlig͡je͡ɹ/ adj. pink
 • lēhyeng /ˈlih͡jɛŋ/ n. eyelash
 • lējhãwnor /ˈliʤhɔnɔ͡ɹ/ n. liege, sworn
 • lējhōm /ˈliʤhoʊm/ n. liege, house
 • lējlord /ˈliʤloɹd/ n. master
 • lējtis /ˈliʤtɪs/ n. master(rank)
 • lējar /ˈliʤɑ͡ɹ/ v. call (refer to by name)
 • lējōth /ˈliʤoʊθ/ n. liege, oath
 • lēkrung /ˈlik͡ɹəŋ/ n . bracelet
 • lēkyonth /ˈlik͡jɑn͡θ/ n . sap
 • lēm /lim/ n . facade
 • lēn /lin/ n . salad
 • lēnth /lin͡θ/ n . bow(decorative)
 • lēt /lit/ n . accomplishment
 • lēv /liv/ n. mail
 • lēzedth /ˈlizɛd͡θ/ prep . here
 • lēqērn /ˈlik͡wiɹ͡n/ v. investigate, inspect, examine, audit
 • lērn /liɹ͡n/ pron. neither what
 • lērth /liɹ͡θ/ n . lovemaking
 • lēx /lik͡s/ n . hair, coiled c
 • lēy /lij/ n. half
 • lībil /ˈlaɪbɪ͡l/ n . gourmet, gourmand
 • līdel /ˈlaɪdɛ͡l/ n . draft, diagram
 • līgyur /ˈlaɪg͡je͡ɹ/ v. reject, veto
 • lījur /ˈlaɪʤe͡ɹ/ n . pact
 • lījurn /ˈlaɪʤʌɹ͡n/ n. staff
 • lījer /ˈlaɪʤɛ͡ɹ/ adj. sole, lone
 • lījodt /ˈlaɪʤɑd͡t/ n . odds
 • līm’ufth /ˈlaɪm͡mʌf͡θ/ n . cessation
 • līnyerth /ˈlaɪɲɛɹ͡θ/ n . clerk, scribe
 • līnyēr /ˈlaɪɲi͡ɹ/ n . hub(center of activity)
 • līnyor /ˈlaɪɲɔ͡ɹ/ pron. WEV.PL.SUC
 • lītrünth /ˈlaɪt͡ɹʊn͡θ/ n . pleasantness
 • līyones /ˈlaɪˌjɑnɛs/ n. lyonese
 • lodidth /ˈlɑdɪd͡θ/ n . hill
 • lodth /lɑd͡θ/ n. ditch
 • logurk /ˈlɑgʌɹ͡k/ n . contraction
 • logyar /ˈlɑg͡jɑ͡ɹ/ n . lime
 • lojor /ˈlɑʤɔ͡ɹ/ n . food course
 • lokol /ˈlɑkɔ͡l/ adv. often
 • lokyūx /ˈlɑk͡juk͡s/ v. call (cry out)
 • lol /lɔ͡l/ v. count
 • lond /lɑn͡d/ adj. stiff, sturdy
 • lonyūrth /ˈlɑɲuɹ͡θ/ n . figure
 • losturn /ˈlɑs͡tʌɹ͡n/ n . bat(club)
 • lowhunth /ˈlɑʍʌn͡θ/ n. resource
 • loþidth /ˈlɑðɪd͡θ/ n . blouse
 • lögūl /ˈlɔɪgʊ͡l/ n . counter
 • löhyūrn /ˈlɔɪh͡juɹ͡n/ n . dynamics
 • lökreng /ˈlɔɪk͡ɹɛŋ/ adj. solid, compact
 • löm’ērth /ˈlɔɪm͡miɹ͡θ/ n. crack, fracture
 • löm’ērth /ˈlɔɪm͡miɹ͡θ/ v. crack
 • lötladth /ˈlɔɪt͡læd͡θ/ n. comedy
 • lõwbal /ˈlaʊbæ͡l/ n . custard
 • lõwdirn /ˈlaʊdɪɹ͡n/ n. group, gang, flock
 • lõwjudth /ˈlaʊʤəd͡θ/ n . account
 • lõwkãwdt /ˈlaʊkɔd͡t/ n . subjection
 • lõwkrong /ˈlaʊk͡ɹɑŋ/ v. ask (inquire), ask (request)
 • lõwkrongex /ˈlaʊk͡ɹˌɑŋɛk͡s/ n. question
 • lõwnyur /ˈlaʊɲe͡ɹ/ n . dune
 • lõwnyur /ˈlaʊn͡ʤe͡ɹ/ n . protein
 • lõwnyarth /ˈlaʊɲæɹ͡θ/ n . centrality
 • lõwnyer /ˈlaʊn͡ʤɛ͡ɹ/ n. drama
 • lõwnyerth /ˈlaʊɲɛɹ͡θ/ adj. delicious
 • lõwnyēr /ˈlaʊɲi͡ɹ/ n . burnoose
 • lõwnyēr /ˈlaʊn͡ʤi͡ɹ/ n . sad
 • lõwnyünd /ˈlaʊɲʊn͡d/ prep . behind
 • lõwpunth /ˈlaʊpən͡θ/ n . provision, supply, procure
 • lõwponth /ˈlaʊpɑn͡θ/ n . match(for fire)
 • lõwwhufth /ˈlaʊʍʌf͡θ/ v. possess
 • lōdol /ˈloʊdɔ͡l/ n . fear, fearfulness
 • lōdüfth /ˈloʊdʊf͡θ/ n . elder
 • lōnyodth /ˈloʊn͡ʤɑd͡θ/ n . patience
 • lōnyūdt /ˈloʊn͡ʤud͡t/ n. fatigue
 • lōwhil /ˈloʊʍɪ͡l/ v. cry, call (cry out), moan, sob, weep, mourn
 • lōzal /ˈloʊzæ͡l/ n . liquefaction
 • lüdufth /ˈlʊdʌf͡θ/ n . comedy
 • lügol /ˈlʊgɔ͡l/ n . bard
 • lüjur /ˈlʊʤe͡ɹ/ n . jewel
 • lüjērth /ˈlʊʤiɹ͡θ/ n . pasta
 • lüm’und /ˈlʊm͡mən͡d/ n . helpmeet
 • lüng /lʊŋ/ n . ownership
 • lünth /lʊn͡θ/ adj. loyal
 • lünyenth /ˈlʊɲɛn͡θ/ det . truth
 • lünyēr /ˈlʊn͡ʤi͡ɹ/ n. cylinder
 • lünyor /ˈlʊn͡ʤɔ͡ɹ/ n. agriculture
 • lüslürn /ˈlʊs͡lʊɹ͡n/ n. bow (decorative material)
 • lüv /lʊv/ v. manifest
 • lüwhal /ˈlʊʍæ͡l/ n . hunt
 • lüx /lʊk͡s/ n . credit(recognition)
 • lūbal /ˈlubæ͡l/ n . pacification
 • lūbūl /ˈlubʊ͡l/ n . widow
 • lūf /luf/ n . silly
 • lūfth /luf͡θ/ n. caterpillar
 • lūjur /ˈluʤe͡ɹ/ n . howl
 • lūl /lul/ conj. too
 • lūm /lum/ n . curiosity
 • lūm’ēr /ˈlum͡mi͡ɹ/ n . summary
 • lūm’orn /ˈlum͡mɑɹ͡n/ pron. all whichs
 • lūnyūdt /ˈluɲud͡t/ n. elbow
 • lūslonth /ˈlus͡lɑn͡θ/ n . square
 • lūwhūl /ˈluʍʊ͡l/ n . pretext
 • lūzil /ˈluzɪ͡l/ n . trench
 • lūrk /luɹ͡k/ n . scorch
 • lūrth /luɹ͡θ/ n . parcel, package, bundle
 • lūy /luj/ det. DID.WHO.R.WHEN
 • midā /ˈmɪdeɪ/ n. afternoon, bell
 • migyidt /ˈmɪg͡jɪd͡t/ n. trouble, problem
 • mikal /ˈmɪkæ͡l/ det. we want
 • mikand /ˈmɪkæn͡d/ n . resins, gums
 • mil /mɪ͡l/ v. grow up
 • miltin /ˈmɪltɪn/ num. million
 • mim’idt /ˈmɪm͡mɪd͡t/ n . tweed
 • mim’ar /ˈmɪm͡mɑ͡ɹ/ v. affirm
 • min /mɪn/ n . complex
 • minyur /ˈmɪɲe͡ɹ/ n . selfishness
 • minyerth /ˈmɪɲɛɹ͡θ/ n. mural
 • misin /ˈmɪsɪn/ n. absence
 • misinitik /ˈmɪsɪˌnɪtɪk/ adj. absent
 • mistikē /ˈmɪs͡tɪki/ n. magic, mystical
 • mistikēs͡pel /ˈmɪs͡tɪˌkis͡pɛl/ n. spell, mystical
 • mit /mɪt/ n . unsanctity
 • miwhūl /ˈmɪʍʊ͡l/ n . criteria
 • miqunth /ˈmɪk͡wən͡θ/ n . warrior
 • miŧund /ˈmɪʦʌn͡d/ n . let
 • miy /mɪj/ v. retreat
 • miþeng /ˈmɪðɛŋ/ n . chip
 • mubūl /ˈməbʊ͡l/ v. argue
 • mubūlex /ˈməbʊlɛk͡s/ n. argument
 • mudt /məd͡t/ n . heritage
 • mudth /məd͡θ/ v. regret, lament
 • muh /məh/ n . cult
 • mujern /ˈməʤɛɹ͡n/ n . sameness
 • mukyedt /ˈmək͡jɛd͡t/ n . legal
 • mul /məl/ n . temperature
 • mum’inth /ˈməm͡mɪn͡θ/ n . carrot
 • mund /mʌn͡d/ prep. for (the purpose of)
 • mund /mən͡d/ n . inhospitality
 • mung /məŋ/ n . guarantee
 • mung /mʌŋ/ n . mourn
 • munth /mən͡θ/ n . freeze
 • munyüng /ˈmən͡ʤʊŋ/ v. conquer
 • munyüngex /ˈmən͡ʤʊŋɛk͡s/ n. conquest
 • mus /məs/ n. cheese
 • muv /məv/ n. base
 • muw /məw/ v. torture, oppress
 • muzēdt /ˈməzid͡t/ n . publication
 • murk /mʌɹ͡k/ v. suppress, squash, muffle
 • murth /mʌɹ͡θ/ n. food, cuisine
 • murth /mʌɹ͡θ/ v. eat
 • murthō /ˈmʌɹ͡θoʊ/ n. diet
 • madth /mæd͡θ/ prep. around
 • madrunth /ˈmæd͡ɹən͡θ/ n. page
 • magol /ˈmægɔ͡l/ n. success
 • magolitik /ˈmægɔˌlɪtɪk/ adj. successful
 • mah /mæh/ pron. WATE.PL.ONE
 • majik /ˈmæʤɪk/ n. magic
 • majestirēo /ˈmæʤɛs͡tˌɪɹiɑ/ n. empire, kingdom
 • majesta /ˈmæʤɛs͡tæ/ n. margrave, margraves, steading
 • majestā /ˈmæʤɛs͡tˌeɪ/ n. king/queen
 • majestē /ˈmæʤɛs͡ti/ n. emperor, empress
 • majestī /ˈmæʤɛs͡tˌaɪ/ n. duke, duchess, city
 • majestō /ˈmæʤɛs͡tˌoʊ/ n. baron, baroness, town liege(noble title)
 • majestū /ˈmæʤɛs͡tu/ n. count, countess, comtessa, comte, village
 • majer /ˈmæʤɛ͡ɹ/ n . unity
 • makil /ˈmækɪ͡l/ n. angle, corner, direction (way)
 • makel /ˈmækɛ͡l/ n . birth
 • mal /mæ͡l/ v. secure, resist, prevent, justify, avert, advocate
 • maloftid /ˈmælɑftɪd/ n. insurance
 • mam’ufth /ˈmæm͡mʌf͡θ/ n . doubt
 • man /mæn/ n. shower
 • mand /mæn͡d/ n. gender
 • mav /mæv/ v. drink, sip
 • mavonyor /ˈmævɑn͡ʤɔ͡ɹ/ adj. drunk (inebriated)
 • mawhūl /ˈmæʍʊ͡l/ n . visual arts
 • mark /mæɹ͡k/ n . vein
 • markutrād /ˈmɑɹkʌt͡ɹˌeɪd/ n. trademark
 • marth /mæɹ͡θ/ n . emphasize
 • marōdux /ˈmaɹoˌʊdʌk͡s/ det. morrow dusk
 • marōdan /ˈmaɹoˌʊdan/ det. morrow dawn
 • marōnīt /ˈmaɹoˌʊnaɪt/ det. morrow night
 • marōtīm /ˈmaɹoˌʊtaɪm/ n. tomorrow
 • marōtīm /ˈmaɹoˌʊtaɪm/ det. tomorrow
 • marōelha /ˈmaɹoˌʊɛlhæ/ det. morrow noon
 • marōēvin /ˈmaɹoˌʊivɪn/ det. morrow even
 • marōōha /ˈmaɹoˌʊoˌʊhæ/ det. morrow morn
 • max /mæk͡s/ n. anchor
 • mãwbal /ˈmɔbæ͡l/ n . resonance
 • mãwbel /ˈmɔbɛ͡l/ n . stun
 • mãwdrūrth /ˈmɔd͡ɹuɹ͡θ/ n . respect
 • mãwgyurth /ˈmɔg͡jəɹ͡θ/ n . strum
 • mãwkern /ˈmɔkɛɹ͡n/ n . youngster
 • mãwn /mɔn/ n . feeling
 • mãwnd /mɔn͡d/ n . uselessness
 • mãwnth /mɔn͡θ/ n. bucket, tub, basin, valley, reservoir
 • mãwnyur /ˈmɔn͡ʤe͡ɹ/ n. peach
 • mãwpel /ˈmɔpɛ͡l/ n . capital(money)
 • mãwr /mɔɹ/ adv. SUP.POS.WHAT
 • mãwrth /mɔɹ͡θ/ n . lump
 • mãwx /mɔk͡s/ n . cowl
 • mābūl /ˈmeɪbʊ͡l/ n. descendant, offspring
 • māgil /ˈmeɪgɪ͡l/ n . hardness
 • māgol /ˈmeɪgɔ͡l/ n. default
 • mākrern /ˈmeɪk͡ɹɛɹ͡n/ n. ambassador
 • mānyorth /ˈmeɪn͡ʤɑɹ͡θ/ n. territory
 • māslong /ˈmeɪs͡lɑŋ/ n . acquisition, purchase
 • mātrēdt /ˈmeɪt͡ɹid͡t/ n . flat
 • māwhüdth /ˈmeɪʍʊd͡θ/ conj . until
 • māzãwrth /ˈmeɪzɔɹ͡θ/ n . sick
 • māyor /ˈmeɪjɔ͡ɹ/ n. mayor, local elder
 • mebūdth /ˈmɛbud͡θ/ n . insipidness
 • megadth /ˈmɛgæd͡θ/ adj. sour
 • mehyūnd /ˈmɛh͡jun͡d/ n . nest
 • mekuni /ˈmɛkʌnɪ/ n. mechanics, mechanical objects;
 • mekafin /ˈmɛkæfɪn/ n. meka
 • mekerē /ˈmɛkɛɹi/ n. gadget, device, machine
 • mel /mɛl/ v. damage, impair
 • mel /mɛ͡l/ n . drugstore
 • mel /mɛ͡l/ pron. either that
 • mel /mɛl/ n. damage
 • mend /mɛn͡d/ v. tolerate
 • menth /mɛn͡θ/ n . compound
 • menyer /ˈmɛn͡ʤɛ͡ɹ/ adj. sophisticated, intricate
 • met /mɛt/ v. sell
 • met /mɛt/ n. sale
 • metant /ˈmɛtænt/ n. vendor
 • metyorn /ˈmɛt͡jɑɹ͡n/ n. lime
 • mermufin /ˈmɛɹmʌfɪn/ n. myrmian
 • mex /mɛk͡s/ pron. Everything
 • mēfth /mif͡θ/ n . herbs
 • mējur /ˈmiʤe͡ɹ/ n. sea, ocean
 • mēluv /ˈmilʌv/ interj. dear
 • mēm’ēr /ˈmim͡mi͡ɹ/ n . last
 • mēm’odt /ˈmim͡mɑd͡t/ n. witness
 • mēnyur /ˈmin͡ʤe͡ɹ/ n . wash, gully
 • mēnyar /ˈmin͡ʤɑ͡ɹ/ n . doublet, summer
 • mēnyēr /ˈmin͡ʤi͡ɹ/ n . prick
 • mētu /ˈmitʌ/ n. meat
 • mētrurk /ˈmit͡ɹʌɹ͡k/ n. vine
 • mēw /miw/ n . sixness
 • mēw /miw/ pron. THA.SG.OTS
 • mēwhal /ˈmiʍæ͡l/ n . treason
 • mēwhark /ˈmiʍæɹ͡k/ pron. any what
 • mēwhol /ˈmiʍɔ͡l/ n . fastidiousness
 • mēr /miɹ/ n. sheet, membrane
 • mērk /miɹ͡k/ n. bait
 • mēx /mik͡s/ n. niche
 • mībedt /ˈmaɪbɛd͡t/ n . liberality
 • mīdel /ˈmaɪdɛ͡l/ n . drip
 • mīdrēdt /ˈmaɪd͡ɹid͡t/ n . stays, supports
 • mīgyor /ˈmaɪg͡jɔ͡ɹ/ n . insertion
 • mījor /ˈmaɪʤɔ͡ɹ/ n . inducement
 • mīkēdth /ˈmaɪkid͡θ/ n . confusion
 • mīm’ērn /ˈmaɪm͡miɹ͡n/ v. graze (feed on)
 • mīnyux /ˈmaɪɲʌk͡s/ n . purpleness
 • mīnyēng /ˈmaɪɲiŋ/ n . rank(militaryposition)
 • mītlurth /ˈmaɪt͡ləɹ͡θ/ n . method
 • mīwhurth /ˈmaɪʍəɹ͡θ/ n . nightwear
 • mīqidth /ˈmaɪk͡wɪd͡θ/ n . balance
 • modadth /ˈmɑdæd͡θ/ n. hospital
 • mof /mɑf/ n . vocabulary
 • mogyonth /ˈmɑg͡jɑn͡θ/ n. program
 • mokidō /ˈmɑkɪˌdoʊ/ n. daughter, son, offspring
 • moku /ˈmɑkʌ/ n. do
 • mokūnd /ˈmɑkun͡d/ adj. basic
 • mol /mɔ͡l/ v. allocate
 • mom’ark /ˈmɑm͡mæɹ͡k/ n . reflection
 • mom’ürk /ˈmɑm͡mʊɹ͡k/ prep . before
 • monŧor /ˈmɑnʦɔ͡ɹ/ n. monster, critter
 • monyer /ˈmɑn͡ʤɛ͡ɹ/ v. stretch, pull, yank, tug, tow
 • mopo /ˈmɑpɑ/ n. mother, father, parent
 • motyēnd /ˈmɑt͡jin͡d/ n . gas
 • mowhal /ˈmɑʍæ͡l/ n . surf
 • morn /mɔ͡ɹn/ n. morning, bell
 • moy /mɑj/ n . chard
 • mögūrth /ˈmɔɪguɹ͡θ/ n . plait
 • möjung /ˈmɔɪʤʌŋ/ n. community
 • möjung /ˈmɔɪʤʌŋ/ n. society
 • möjēnth /ˈmɔɪʤin͡θ/ adj. equal, equivalent
 • mökurk /ˈmɔɪkʌɹ͡k/ pron. neither that
 • mökyirn /ˈmɔɪk͡jɪɹ͡n/ n. sibling
 • möpifth /ˈmɔɪpɪf͡θ/ v. compile
 • möporn /ˈmɔɪpɑɹ͡n/ n . camisole
 • möstēx /ˈmɔɪs͡tik͡s/ adv. yesterday
 • mõwbūrth /ˈmaʊbuɹ͡θ/ n . throat
 • mõwgyēnth /ˈmaʊg͡jin͡θ/ n. pain, agony
 • mõwgyēnthitik /ˈmaʊg͡jˌin͡θɪtɪk/ adj. painful
 • mõwjur /ˈmaʊʤe͡ɹ/ n . ask, invite
 • mõwkrūnth /ˈmaʊk͡ɹun͡θ/ n . refuse
 • mõwtrãwfth /ˈmaʊt͡ɹɔf͡θ/ n. scout
 • mõwtyüfth /ˈmaʊt͡jʊf͡θ/ adj. round
 • mõwzēnth /ˈmaʊzin͡θ/ n . coin
 • mõwŧodt /ˈmaʊʦɑd͡t/ n . stitch
 • mōgyer /ˈmoʊg͡jɛ͡ɹ/ v. follow, stalk
 • mōjer /ˈmoʊʤɛ͡ɹ/ n . crab
 • mōm’üdth /ˈmoʊm͡mʊd͡θ/ v. retrieve, bring back, fetch, recover
 • mōm’ūrk /ˈmoʊm͡muɹ͡k/ n. luggage, baggage
 • mōmen /ˈmoʊmɛn/ n. second(time)
 • mōnyer /ˈmoʊn͡ʤɛ͡ɹ/ n . concealment
 • mōtlark /ˈmoʊt͡læɹ͡k/ prep . far
 • mōzudth /ˈmoʊzəd͡θ/ n . revolution
 • mōqãwrk /ˈmoʊk͡wɔɹ͡k/ n. vampire
 • mōþudth /ˈmoʊðʌd͡θ/ n. chest
 • müborn /ˈmʊbɑɹ͡n/ n. book
 • mübornetrē /ˈmʊbɑɹ͡nˌɛtɹi/ n. library
 • müdt /mʊd͡t/ n. unit
 • müfth /mʊf͡θ/ v. suspect
 • müfthikish /ˈmʊf͡θɪkɪʃ/ adj. suspicious
 • mügyar /ˈmʊg͡jɑ͡ɹ/ n. counter (flat, elevated surface)
 • müjurn /ˈmʊʤəɹ͡n/ n . irresolution
 • mül /mʊl/ adj. scarce
 • müm’orth /ˈmʊm͡mɑɹ͡θ/ det. few
 • müm’ūrth /ˈmʊm͡muɹ͡θ/ n . structure
 • münd /mʊn͡d/ n . underwear
 • münd /mʊn͡d/ pron. another those
 • münth /mʊn͡θ/ n. treasure
 • müv /mʊv/ n . eccentricity
 • müwhix /ˈmʊʍɪk͡s/ n . suburb
 • müzel /ˈmʊzɛ͡l/ n . buzz
 • mürk /mʊɹ͡k/ n . cake
 • müŧērk /ˈmʊʦiɹ͡k/ n. population
 • müŧērkenēng /ˈmʊʦiɹ͡kˌɛniŋ/ v. populate
 • müþürth /ˈmʊðʊɹ͡θ/ n . apron
 • mūdth /mud͡θ/ n . safety
 • mūfth /muf͡θ/ n. mattress
 • mūgal /ˈmugæ͡l/ n . cajole
 • mūgox /ˈmugɑk͡s/ n . mercy
 • mūkarn /ˈmukæɹ͡n/ n. chemical
 • mūkel /ˈmukɛ͡l/ n . youthwear
 • mūl /mʊ͡l/ n . article
 • mūm’onth /ˈmum͡mɑn͡θ/ v. agree, admit
 • mūm’onthex /ˈmum͡mɑn͡θɛk͡s/ n. agreement
 • mūnyar /ˈmun͡ʤɑ͡ɹ/ n . illicit business
 • mūt /mut/ n. staple
 • mūtlēnth /ˈmut͡lin͡θ/ pron. few whatever
 • mūŧork /ˈmuʦɑɹ͡k/ n . queen
 • mūx /muk͡s/ n. juice, fluid, syrup
 • nibel /ˈnɪbɛ͡l/ n . employ
 • nidirn /ˈnɪdɪɹ͡n/ n . beverage
 • nifth /nɪf͡θ/ v. keep (store), store
 • nigūl /ˈnɪgʊ͡l/ n . courier
 • nijãwrth /ˈnɪʤɔɹ͡θ/ n . restitution
 • nikung /ˈnɪkʌŋ/ n. clan
 • nikrark /ˈnɪk͡ɹæɹ͡k/ n . impoverished
 • nil /nɪ͡l/ n. family (children and parents), family (related by blood)
 • nim’ērk /ˈnɪm͡miɹ͡k/ v. inhale
 • niv /nɪv/ n . louse
 • niwhudt /ˈnɪʍəd͡t/ pron. another whats
 • nizal /ˈnɪzæ͡l/ v. capture, seize, kidnap
 • nir /nɪɹ/ n . affection
 • nirth /nɪɹ͡θ/ n . pledge
 • niŧend /ˈnɪʦɛn͡d/ n . falseness
 • nudth /nəd͡θ/ n . hunger
 • nudrãwrk /ˈnəd͡ɹɔɹ͡k/ adv. nowadays
 • nufth /nʌf͡θ/ adv. the, a, some
 • nugyor /ˈnəg͡jɔ͡ɹ/ n. kid
 • nuh /nʌh/ n . hang
 • nujur /ˈnəʤe͡ɹ/ n. poison, venom
 • nujüdt /ˈnəʤʊd͡t/ n. ambition
 • nul /nʌl/ num. zero
 • nulth /nʌlθ/ num. nilth
 • nulü /ˈnəlʊ/ n. bad
 • nulüplāyür /ˈnəlʊˌpleɪjʊɹ/ n. bad person, evil doer
 • nulütak /ˈnəlʊtæk/ n. bad speech
 • num /nʌm/ n . capitol(city)
 • num’or /ˈnəm͡mɔ͡ɹ/ n . thesis
 • nunth /nʌn͡θ/ n . productiveness
 • nunyar /ˈnən͡ʤɑ͡ɹ/ n . sand
 • nunyer /ˈnən͡ʤɛ͡ɹ/ n . hatch
 • nunyēdt /ˈnəɲid͡t/ n . official
 • nupūl /ˈnəpʊ͡l/ n . profess
 • nut /nət/ n . disapproval
 • nuc /nʌʧ/ num. zilch
 • nucpēpuna /ˈnʌʧpiˌpʌna/ pron. BOD.NON
 • nucukin /ˈnʌʧʌkɪn/ pron. KN.NON
 • nucukith /ˈnʌʧʌkɪθ/ pron. KTH.NON
 • nucas /ˈnʌʧas/ pron. HOU.NON
 • nurn /nəɹ͡n/ prep . close
 • nurth /nəɹ͡θ/ n. noon, midday
 • nux /nək͡s/ n . apartment
 • nux /nʌk͡s/ n . attempt
 • nuþurk /ˈnəðʌɹ͡k/ n . traditional
 • nadt /næd͡t/ n. path, track, avenue, road
 • nadal /ˈnædæ͡l/ n . tape
 • nadērk /ˈnædiɹ͡k/ n . down, fluff
 • nafth /næf͡θ/ adj. aesthetic
 • najar /ˈnæʤɑ͡ɹ/ n . bit, small amount
 • nakūrn /ˈnækuɹ͡n/ n. fossil
 • nal /næ͡l/ n . condolence
 • nand /næn͡d/ v. desire
 • nanyer /ˈnæn͡ʤɛ͡ɹ/ n . digestibility
 • napinth /ˈnæpɪn͡θ/ prep . without
 • nastüdt /ˈnæs͡tʊd͡t/ pron. WEV.PL.NON
 • nat /næt/ adj. rude, crude, nasty, vulgar
 • nav /næv/ n . whore
 • nawhãwnth /ˈnæʍɔn͡θ/ n . tourist
 • nazal /ˈnæzæ͡l/ n . tunnel
 • narn /næɹ͡n/ n . qipao, cheongsam
 • narth /næɹ͡θ/ n. demographic
 • nax /næk͡s/ adj. white, clear
 • nãwbic /ˈnɔbɪʧ/ n. noble, aristocrat
 • nãwbickön /ˈnɔbɪʧˌkɔɪn/ n. aristocracy, patron
 • nãwbicerz /ˈnɔbɪʧɛ͡ɹz/ n. aristocracy, gentry
 • nãwbicrēl /ˈnɔbɪʧɹil/ n. aristocracy, nobility
 • nãwbal /ˈnɔbæ͡l/ n . dare
 • nãwdt /nɔd͡t/ adj. free
 • nãwdel /ˈnɔdɛ͡l/ adj. normal, regular
 • nãwkel /ˈnɔkɛ͡l/ n. dash
 • nãwkēfth /ˈnɔkif͡θ/ n. excrement
 • nãwm’ãwnth /ˈnɔm͡mɔn͡θ/ prep . toward
 • nãwng /nɔŋ/ n . bleach
 • nãwnyind /ˈnɔn͡ʤɪn͡d/ n . minute
 • nãwnyerth /ˈnɔn͡ʤɛɹ͡θ/ pron. any that
 • nãws /nɔs/ n . fan
 • nãwrk /nɔɹ͡k/ n. chalk
 • nādol /ˈneɪdɔ͡l/ n . intestine
 • nādūrn /ˈneɪduɹ͡n/ n. party
 • nākyung /ˈneɪk͡jʌŋ/ n . dale
 • nām’ur /ˈneɪm͡me͡ɹ/ adj. parallel
 • nām’er /ˈneɪm͡mɛ͡ɹ/ n . saw
 • nānyūrn /ˈneɪɲuɹ͡n/ n. note
 • nānyūrn müborn /ˈneɪɲuɹ͡n ˈmʊbɑɹ͡n/ n. notebook
 • nātyirth /ˈneɪt͡jɪɹ͡θ/ v. topple
 • nāŧudt /ˈneɪʦʌd͡t/ n . wait
 • nehyux /ˈnɛh͡jʌk͡s/ n . counsel
 • nekol /ˈnɛkɔ͡l/ n. stay
 • nel /nɛ͡l/ adj. past
 • nem’ãwrk /ˈnɛm͡mɔɹ͡k/ v. smuggle
 • nen /nɛn/ n. jersey, sweater
 • nend /nɛn͡d/ n. canal
 • nenth /nɛn͡θ/ n. ghost
 • nenyüx /ˈnɛn͡ʤʊk͡s/ n . lap
 • nes /nɛs/ n . science
 • nestūdt /ˈnɛs͡tud͡t/ v. nag, bother
 • net /nɛt/ adj. best
 • netlax /ˈnɛt͡læk͡s/ n . sipping, lapping
 • new /nɛw/ n . rebuff
 • newhünd /ˈnɛʍʊn͡d/ n . muslin
 • neqirth /ˈnɛk͡wɪɹ͡θ/ n . sibling
 • nerk /nɛɹ͡k/ n . skip
 • nex /nɛk͡s/ n . garment
 • neþerfel /ˈnɛðɛɹfɛl/ n. netherfell(plane)
 • nēbal /ˈnibæ͡l/ n . half
 • nēdt /nid͡t/ n. sewage
 • nēf /nif/ n . compete
 • nēgel /ˈnigɛ͡l/ v. request, appeal
 • nēh /nih/ n . crew, gang
 • nējur /ˈniʤe͡ɹ/ n. bureaucracy
 • nēkrãwng /ˈnik͡ɹɔŋ/ n . linen
 • nēnth /nin͡θ/ v. afford
 • nēnyar /ˈniɲɑ͡ɹ/ n. benefit, profit
 • nēnyērn /ˈniɲiɹ͡n/ det. th’all don’t want
 • nēslund /ˈnis͡lən͡d/ n . failing
 • nērk /niɹ͡k/ n . heat
 • nērth /niɹ͡θ/ prep. between
 • nērthwigyur /ˈniɹ͡θwɪg͡je͡ɹ/ v. interrupt
 • nēy /nij/ n . relationship by circumstance
 • nīgūx /ˈnaɪguk͡s/ n . urination
 • nījar /ˈnaɪʤɑ͡ɹ/ conj . yet
 • nīkern /ˈnaɪkɛɹ͡n/ n . tree
 • nīkyünd /ˈnaɪk͡jʊn͡d/ n . type, kind, sort
 • nīm’ar /ˈnaɪm͡mɑ͡ɹ/ n . west
 • nīn /ˈnaɪn/ num. nine
 • nīng /ˈnaɪŋ/ num. ninth
 • nīnth /ˈnaɪnθ/ num. non-
 • nīntin /ˈnaɪntɪn/ num. ninety
 • nīt /ˈnaɪt/ n. night, bell
 • nītdaya /ˈnaɪtˌdaja/ det. today at night
 • nīzüdth /ˈnaɪzʊd͡θ/ n . branch, course
 • nodth /nɑd͡θ/ n . victim
 • nogifth /ˈnɑgɪf͡θ/ n. station (railroad, bus)
 • nogal /ˈnɑgæ͡l/ n . dive
 • nogyor /ˈnɑg͡jɔ͡ɹ/ n . condition, requirement
 • noh /nɑh/ n . radiant
 • nokidō /ˈnɑkɪˌdoʊ/ n. niece, nephew
 • nol /nɔ͡l/ n . ancestry
 • nom /nɑm/ n . formula
 • nom’er /ˈnɑm͡mɛ͡ɹ/ n . learning
 • nom’odt /ˈnɑm͡mɑd͡t/ n. tribe
 • nom’ong /ˈnɑm͡mɑŋ/ v. assume, presume
 • non /nɑn/ n . trouble
 • nond /nɑn͡d/ n . brown
 • nong /nɑŋ/ n . reprimand
 • nonth /nɑn͡θ/ n . fitness, exercise
 • nonyãwdth /ˈnɑɲɔd͡θ/ n. vehicle
 • nopo /ˈnɑpɑ/ n. aunt, uncle
 • nos /nɑs/ n . pirate
 • notlürn /ˈnɑt͡lʊɹ͡n/ n . roar
 • now /nɑw/ v. calculate
 • nowp /nɑwp/ interj. no, negation
 • nozedt /ˈnɑzɛd͡t/ n. hurdle
 • nor /nɑɹ/ n . enjoy
 • normal /ˈnɔɹmæl/ n. transgender
 • nögal /ˈnɔɪgæ͡l/ n. census
 • nöm’ar /ˈnɔɪm͡mɑ͡ɹ/ n . evidence, clue
 • nöm’aritik /ˈnɔɪm͡mˌɑɹɪtɪk/ adj. evident
 • nönyar /ˈnɔɪn͡ʤɑ͡ɹ/ v. warn
 • nöpudt /ˈnɔɪpʌd͡t/ n. soil
 • nötlünd /ˈnɔɪt͡lʊn͡d/ n . dependence
 • nöwhol /ˈnɔɪʍɔ͡l/ n . pass, mountain
 • nöþurth /ˈnɔɪðʌɹ͡θ/ v. rinse
 • nöþērk /ˈnɔɪðiɹ͡k/ n . reverse
 • nõwbūl /ˈnaʊbʊ͡l/ v. intend
 • nõwdūl /ˈnaʊdʊ͡l/ n . brush
 • nõwjãwrk /ˈnaʊʤɔɹ͡k/ v. mark, stain
 • nõwjēr /ˈnaʊʤi͡ɹ/ n . dock
 • nõwjor /ˈnaʊʤɔ͡ɹ/ n. target, purpose
 • nõwkal /ˈnaʊkæ͡l/ v. miss (long for)
 • nõwkūl /ˈnaʊkʊ͡l/ n . next
 • nõwkyefth /ˈnaʊk͡jɛf͡θ/ n . lung
 • nõwm’idth /ˈnaʊm͡mɪd͡θ/ n. rake
 • nõwm’urk /ˈnaʊm͡mʌɹ͡k/ v. abolish
 • nõwm’ar /ˈnaʊm͡mɑ͡ɹ/ n . linguistics
 • nõwm’er /ˈnaʊm͡mɛ͡ɹ/ pron. all which
 • nõwnyēr /ˈnaʊɲi͡ɹ/ n . oathbreaking
 • nõwnyor /ˈnaʊn͡ʤɔ͡ɹ/ prep. outside
 • nõwnyünth /ˈnaʊɲʊn͡θ/ n . bellow
 • nõwtlēfth /ˈnaʊt͡lif͡θ/ n . deliver
 • nõwwhurn /ˈnaʊʍəɹ͡n/ n . semen
 • nõwzüx /ˈnaʊzʊk͡s/ n. herb, flower
 • nõwþūrk /ˈnaʊðuɹ͡k/ n. sweetheart
 • nōbil /ˈnoʊbɪ͡l/ n . conversation
 • nōbūng /ˈnoʊbuŋ/ n. squirrel
 • nōdūl /ˈnoʊdʊ͡l/ n . upper class
 • nōfin /ˈnoʊfɪn/ n. gnome
 • nōgyēr /ˈnoʊg͡ji͡ɹ/ adj. wet, damp, moist
 • nōgyēritē /ˈnoʊg͡jˌiɹɪti/ n. moisture
 • nōtyork /ˈnoʊt͡jɑɹ͡k/ n. skeleton, hull
 • nōzin /ˈnoʊzɪn/ n. news
 • nōzinshēt /ˈnoʊˌzɪnʃit/ n. newspaper
 • nōþēfth /ˈnoʊðif͡θ/ n . public spirit
 • nōþürk /ˈnoʊðʊɹ͡k/ n . nag
 • nüfth /nʊf͡θ/ prep. per, for each
 • nüjēr /ˈnʊʤi͡ɹ/ n . delight
 • nüjērn /ˈnʊʤiɹ͡n/ n . winery
 • nükrēnth /ˈnʊk͡ɹin͡θ/ n. double
 • nül /nʊl/ n . sway
 • nünd /nʊn͡d/ n. kitchen, cuisine
 • nünyur /ˈnʊn͡ʤe͡ɹ/ n . hand-me-downs
 • nünyar /ˈnʊn͡ʤɑ͡ɹ/ n . plot
 • nüv /nʊv/ n . astronomy
 • nüwhand /ˈnʊʍæn͡d/ n . impossibility
 • nürk /nʊɹ͡k/ n . protagonist
 • nūbal /ˈnubæ͡l/ n . life(lifetime)
 • nūbork /ˈnubɑɹ͡k/ n . keep
 • nūdt /nud͡t/ v. absorb
 • nūdt /nud͡t/ n. sponge
 • nūh /nuh/ n . press
 • nūjer /ˈnuʤɛ͡ɹ/ v. swallow
 • nūjer /ˈnuʤɛ͡ɹ/ n. throat
 • nūjēnth /ˈnuʤin͡θ/ n. crystal, prism
 • nūl /nʊ͡l/ v. register, book
 • nūm’ar /ˈnum͡mɑ͡ɹ/ n. manner
 • nūm’ēr /ˈnum͡mi͡ɹ/ n. heritage
 • nūnth /nun͡θ/ n . stir
 • nūnyēr /ˈnuɲi͡ɹ/ adj. alternate
 • nūtyūdt /ˈnut͡jud͡t/ n . brake
 • nūzel /ˈnuzɛ͡l/ n . tone, hue
 • nūqūng /ˈnuk͡wuŋ/ n . hat
 • nūrth /nuɹ͡θ/ n. cartoon
 • nūrth /nuɹ͡θ/ adj. the, a, some
 • nūŧüng /ˈnuʦʊŋ/ prep . except
 • nūx /nuk͡s/ n . never
 • nyat /njæt/ conj. nor
 • plalzō /ˈplælzoʊ/ conj. also
 • plān /ˈpleɪn/ n. plane(cosmos)
 • plāyür /ˈpleɪjʊɹ/ n. being, person
 • p͡rēhim /ˈp͡ɹihɪm/ n. prince, princessa
 • pasuj /ˈpæsəʤ/ n. passage, the(arena)
 • pasē /ˈpæsi/ n. posse
 • ped /pɛd/ n. teach
 • pedajin /ˈpɛdæʤɪn/ n. academy
 • pedant /ˈpɛdænt/ n. academic
 • pedan͡t /ˈpɛdæn͡t/ n. teacher, mentor, guide
 • pens /pɛns/ n. copper piece, western
 • pēpuna /ˈpipʌna/ n. flesh
 • pēpuna /ˈpipʌna/ n. body, flesh
 • pēpuna /ˈpipʌna/ n. living flesh
 • pēpelkēnd /ˈpipɛlkin͡d/ n. race, ethnicity
 • pētēbē /ˈpitibi/ n. deity
 • pētēbē /ˈpitibi/ n. god, goddess
 • pētēbē /ˈpitibi/ n. worldspirit, ptb
 • pokidō /ˈpɑkɪˌdoʊ/ n. grandchild
 • pomo /ˈpɑmɑ/ n. grandfather, grandmother, grandparent
 • pōkinin /ˈpoʊˌkɪnɪn/ n. explore
 • prik /pɹɪk/ adj. prick, slur
 • shi /ʃɪ/ n. drought
 • shi /ʃɪ/ det. DID.WHO.Q.WHICH
 • shibil /ˈʃɪbɪ͡l/ n . completeness
 • shibol /ˈʃɪbɔ͡l/ n . fitted skirt
 • shidin /ˈʃɪdɪn/ interj. undefined
 • shidel /ˈʃɪdɛ͡l/ n . succeed
 • shif /ʃɪf/ adj. fresh
 • shigãwng /ˈʃɪgɔŋ/ n . political
 • shigūl /ˈʃɪgʊ͡l/ n . security
 • shigyur /ˈʃɪg͡je͡ɹ/ adj. serial
 • shigyurk /ˈʃɪg͡jʌɹ͡k/ n . grave
 • shijurth /ˈʃɪʤəɹ͡θ/ n . rabbit
 • shijafth /ˈʃɪʤæf͡θ/ n . shortcoming
 • shijēng /ˈʃɪʤiŋ/ n. sketch
 • shijēnth /ˈʃɪʤin͡θ/ n . bit, drill
 • shijor /ˈʃɪʤɔ͡ɹ/ n. ramp
 • shikadt /ˈʃɪkæd͡t/ n. coffin
 • shil /ʃɪ͡l/ n. steam
 • shilēng /ˈʃɪliŋ/ n. silverpiece, western
 • shim /ʃɪm/ n. chain, bracelet
 • shinth /ʃɪn͡θ/ n . crowd
 • shinyung /ˈʃɪn͡ʤəŋ/ n . seem
 • shinyar /ˈʃɪn͡ʤɑ͡ɹ/ n. appliance, apparatus, fixture
 • shinyer /ˈʃɪɲɛ͡ɹ/ n . discontinuity
 • shinyong /ˈʃɪn͡ʤɑŋ/ n . price, fee, value
 • shipil /ˈʃɪpɪ͡l/ n . sum, final
 • shipol /ˈʃɪpɔ͡l/ v. stick, cling
 • shipolukin /ˈʃɪpɔˌlʌkɪn/ adj. sticky
 • shipūl /ˈʃɪpʊ͡l/ n. revolution
 • shit /ʃɪt/ interj. shit, vulgar
 • shit /ʃɪt/ interj. undefined
 • shitin /ˈʃɪtɪn/ num. trillion
 • shitskul /ˈʃɪtskʌl/ interj. undefined
 • shiv /ʃɪv/ n . snooze
 • shiwhal /ˈʃɪʍæ͡l/ n . observe
 • shiwhãwdt /ˈʃɪʍɔd͡t/ n. tea
 • shizol /ˈʃɪzɔ͡l/ adj. deaf
 • shirth /ʃɪɹ͡θ/ n. seaweed
 • shix /ʃɪk͡s/ n . reef
 • shu /ʃə/ n. steel, iron
 • shubong /ˈʃəbɑŋ/ n . shawl
 • shubūl /ˈʃəbʊ͡l/ n . adversity
 • shudt /ʃəd͡t/ n. grid
 • shudt /ʃʌd͡t/ n . transportation
 • shudth /ʃəd͡θ/ n . water
 • shufth /ʃəf͡θ/ n . dress, clothing, style
 • shugil /ˈʃəgɪ͡l/ n . idolatry
 • shugãwfth /ˈʃəgɔf͡θ/ n . depth
 • shugūl /ˈʃəgʊ͡l/ n . damask
 • shugyurk /ˈʃəg͡jʌɹ͡k/ n. cellar
 • shugyor /ˈʃəg͡jɔ͡ɹ/ n. casino
 • shugyūng /ˈʃəg͡juŋ/ n . stretch
 • shul /ʃəl/ n . like
 • shum /ʃʌm/ n. neighbor
 • shum /ʃəm/ n. trauma
 • shum’ex /ˈʃəm͡mɛk͡s/ n . number
 • shund /ʃʌn͡d/ v. chat
 • shung /ʃʌŋ/ n. ice
 • shung yox /ʃʌŋ jɑk͡s/ n. glacier
 • shunth /ʃən͡θ/ pron. all that
 • shunyãwrn /ˈʃən͡ʤɔɹ͡n/ n. level (degree, stage)
 • shunyer /ˈʃən͡ʤɛ͡ɹ/ adj. perfect, pure, wholesome
 • shunyeritē /ˈʃən͡ʤɛˌɹɪti/ n. perfection
 • shunyēfth /ˈʃən͡ʤif͡θ/ n . filter
 • shunyēr /ˈʃən͡ʤi͡ɹ/ n . touch
 • shunyūnth /ˈʃəɲun͡θ/ v. add, combine, inject, implant, embed
 • shupãwdth /ˈʃəpɔd͡θ/ adj. exempt
 • shus /ʃəs/ n . court, woo, courtship
 • shuwhol /ˈʃəʍɔ͡l/ n . bar
 • shuwhürk /ˈʃəʍʊɹ͡k/ n . cheer
 • shuwhūdt /ˈʃəʍud͡t/ n . cartoon
 • shuzil /ˈʃəzɪ͡l/ v. cook (heat food), cook (prepare food)
 • shuzilant /ˈʃəzɪlænt/ n. chef, cook
 • shuzal /ˈʃəzæ͡l/ n . sniff
 • shur /ʃe͡ɹ/ n. ash
 • shurk /ʃʌɹ͡k/ v. illustrate
 • shurk /ʃəɹ͡k/ n . ambition
 • shurn /ʃəɹ͡n/ n . grin
 • shurn /ʃəɹ͡n/ pron. neither whichever
 • shurth /ʃəɹ͡θ/ n. rubber
 • shuy /ʃʌj/ n . clockwork, apparatus, fixture
 • sha /ʃæ/ n. civilian
 • shabenth /ˈʃæbɛn͡θ/ n . hiss
 • shadth /ʃæd͡θ/ n. armor
 • shadunth /ˈʃædən͡θ/ n . neck
 • shadang /ˈʃædæŋ/ part. undefined
 • shadãwrk /ˈʃædɔɹ͡k/ n . twilight
 • shadōfel /ˈʃædoˌʊfɛl/ n. shadowfell(plane)
 • shadūl /ˈʃædʊ͡l/ n . muscle
 • shagol /ˈʃægɔ͡l/ n . refuge
 • shagying /ˈʃæg͡jɪŋ/ n . reception
 • shagyurn /ˈʃæg͡jəɹ͡n/ n . clap
 • shagyer /ˈʃæg͡jɛ͡ɹ/ n . substance
 • shah /ʃæh/ n. emotion, affection, passion
 • shajer /ˈʃæʤɛ͡ɹ/ n . tub
 • shajēdth /ˈʃæʤid͡θ/ n . storm
 • shakēdt /ˈʃækid͡t/ n. store, shop
 • shakol /ˈʃækɔ͡l/ adj. poor
 • shal /ʃæ͡l/ pron. both which
 • shamuvãwlyo /ˈʃæmʌˌvɔljɑ/ n. fascism
 • sham’end /ˈʃæm͡mɛn͡d/ n . snicker
 • sham’ern /ˈʃæm͡mɛɹ͡n/ n. grandfather
 • sham’ēnth /ˈʃæm͡min͡θ/ pron. Everything
 • shan /ʃæn/ n . untie
 • shand /ʃæn͡d/ n. state (province, country)
 • shang /ʃæŋ/ n . station
 • shanyer /ˈʃæn͡ʤɛ͡ɹ/ n. peasant
 • shapel /ˈʃæpɛ͡l/ n. dump
 • shapol /ˈʃæpɔ͡l/ n . organic matter
 • shav /ʃæv/ n . harmony
 • shaw /ʃæw/ n. insurgent, rebel
 • shawhond /ˈʃæʍɑn͡d/ n . belt
 • shazol /ˈʃæzɔ͡l/ n . somebody, someone
 • shazorth /ˈʃæzɑɹ͡θ/ n. barrel, drum
 • shar /ʃæɹ/ n. officer
 • shar /ʃɑ͡ɹ/ v. fail
 • shark /ʃæɹ͡k/ v. animate
 • sharn /ʃæɹ͡n/ n . disaccord
 • sharth /ʃæɹ͡θ/ n. trap, bait
 • sharex /ˈʃɑɹɛk͡s/ n. failure
 • shax /ʃæk͡s/ v. push, grow, propel
 • shaxex /ˈʃæk͡sɛk͡s/ n. pressure
 • shãwbil /ˈʃɔbɪ͡l/ n. theater, stage, arena
 • shãwdt /ʃɔd͡t/ n. knob
 • shãwdth /ʃɔd͡θ/ n. beach
 • shãwgal /ˈʃɔgæ͡l/ n. crown
 • shãwgyur /ˈʃɔg͡je͡ɹ/ n . involvement
 • shãwgyend /ˈʃɔg͡jɛn͡d/ n . manager
 • shãwjur /ˈʃɔʤe͡ɹ/ n . lonely
 • shãwjarn /ˈʃɔʤæɹ͡n/ n . yellowness
 • shãwkund /ˈʃɔkʌn͡d/ v. drain, divert
 • shãwkundoftid /ˈʃɔkʌn͡dˌɑftɪd/ n. sewer
 • shãwm’ēnth /ˈʃɔm͡min͡θ/ adj. only
 • shãwn /ʃɔn/ adj. formal
 • shãwnd /ʃɔn͡d/ n . permission
 • shãwnd /ʃɔn͡d/ pron. Either which
 • shãwng /ʃɔŋ/ v. kick
 • shãwnth /ʃɔn͡θ/ n . wise saying
 • shãwnyur /ˈʃɔn͡ʤe͡ɹ/ n . uncleanness
 • shãwnyang /ˈʃɔn͡ʤæŋ/ n . veteran
 • shãwnyãwrn /ˈʃɔn͡ʤɔɹ͡n/ n . scrape
 • shãwnyer /ˈʃɔn͡ʤɛ͡ɹ/ n. pet
 • shãwnyor /ˈʃɔn͡ʤɔ͡ɹ/ n . distortion
 • shãwpal /ˈʃɔpæ͡l/ n . worker
 • shãwpūl /ˈʃɔpʊ͡l/ n . elk
 • shãwpūl /ˈʃɔpʊ͡l/ pron. any which
 • shãwpūrn /ˈʃɔpuɹ͡n/ v. go down, descend
 • shãws /ʃɔs/ adv. always, all the time, forever
 • shãwt /ʃɔt/ prep . over
 • shãwv /ʃɔv/ n . attractiveness
 • shãww /ʃɔw/ n. grass
 • shãwwhūl /ˈʃɔʍʊ͡l/ n . molecule
 • shãwrk /ʃɔɹ͡k/ n. skin, fur, crust
 • shãwrk lim /ʃɔɹ͡k lɪm/ n. louse
 • shãwrth /ʃɔɹ͡θ/ adj. straight
 • shãwy /ʃɔj/ n. finger, hook
 • shãwy shüjurk /ʃɔj ˈʃʊʤəɹ͡k/ n. fingerprint
 • shā /ˈʃeɪ/ n. sheep
 • shāb /ˈʃeɪb/ n. champion
 • shābol /ˈʃeɪbɔ͡l/ v. invite
 • shādal /ˈʃeɪdæ͡l/ n. snow
 • shādal /ˈʃeɪdæ͡l/ v. snow
 • shādel /ˈʃeɪdɛ͡l/ n . stream
 • shāg /ˈʃeɪg/ n . patent
 • shāgudth /ˈʃeɪgəd͡θ/ n. plant
 • shāgudth cunth /ˈʃeɪgəd͡θ ʧən͡θ/ n. hedge
 • shāgūl /ˈʃeɪgʊ͡l/ adj. nervous, anxious
 • shāgūlitē /ˈʃeɪˌgʊlɪti/ n. anxiety
 • shāgyux /ˈʃeɪg͡jək͡s/ n. class
 • shājēr /ˈʃeɪʤi͡ɹ/ n . eyeball
 • shājor /ˈʃeɪʤɔ͡ɹ/ n . archive
 • shāk /ˈʃeɪk/ n . peep
 • shākünd /ˈʃeɪkʊn͡d/ det . both
 • shām’afth /ˈʃeɪm͡mæf͡θ/ n. bubble
 • shām’ēr /ˈʃeɪm͡mi͡ɹ/ n . diction
 • shām’or /ˈʃeɪm͡mɔ͡ɹ/ adj. petty
 • shānyüx /ˈʃeɪɲʊk͡s/ n . cleric
 • shāp /ˈʃeɪp/ n . affirmation
 • shāpil /ˈʃeɪpɪ͡l/ n. ticket, license, receipt
 • shāwh /ˈʃeɪʍ/ n . maintain
 • shāwhirk /ˈʃeɪʍɪɹ͡k/ n . leave
 • shāwhufth /ˈʃeɪʍʌf͡θ/ v. invent
 • shāwhung /ˈʃeɪʍəŋ/ n . cavity, void
 • shāzunth /ˈʃeɪzən͡θ/ n . compliment
 • shāzal /ˈʃeɪzæ͡l/ n . leg
 • she /ʃɛ/ adv. somewhat, fairly, pretty, quite
 • she /ʃɛ/ pron. you, yours
 • shebanth /ˈʃɛbæn͡θ/ n . alarm
 • shebãwnd /ˈʃɛbɔn͡d/ n . cloth
 • shebūdth /ˈʃɛbud͡θ/ n . agreement
 • shedal /ˈʃɛdæ͡l/ adj. polite
 • shedūl /ˈʃɛdʊ͡l/ n . laugh
 • shefth /ʃɛf͡θ/ n . frog
 • shegyang /ˈʃɛg͡jæŋ/ n . country(rural area)
 • shegyēx /ˈʃɛg͡jik͡s/ n . amity
 • sheh /ʃɛh/ n . canopy
 • shejirk /ˈʃɛʤɪɹ͡k/ n . boulder, lump
 • shejafth /ˈʃɛʤæf͡θ/ n . fleece
 • shejēr /ˈʃɛʤi͡ɹ/ v. shock, startle
 • shel /ʃɛl/ conj. even
 • shel /ʃɛ͡l/ n. reward, award, medal
 • shem /ʃɛm/ n. company, business
 • shemenēng /ˈʃɛmɛniŋ/ v. accompany
 • shem’erth /ˈʃɛm͡mɛɹ͡θ/ n . manner, means
 • shen /ʃɛn/ adj. fair, just
 • shend /ʃɛn͡d/ n . peck
 • sheng /ʃɛŋ/ n . oils, lubricants
 • shenyufth /ˈʃɛn͡ʤʌf͡θ/ pron. WHI.PL.STH
 • shenyur /ˈʃɛn͡ʤe͡ɹ/ n . avoidance
 • shenyurn /ˈʃɛn͡ʤəɹ͡n/ n. carcass
 • shenyãwng /ˈʃɛɲɔŋ/ n. magazine
 • shenyēnd /ˈʃɛɲin͡d/ v. enforce
 • shenyor /ˈʃɛn͡ʤɔ͡ɹ/ pron. Everything
 • shet /ʃɛt/ v. pant
 • shev /ʃɛv/ n. liquid
 • shev /ʃɛv/ pron. you, yours
 • shewhang /ˈʃɛʍæŋ/ n . breeches
 • shezal /ˈʃɛzæ͡l/ n . screech
 • shezel /ˈʃɛzɛ͡l/ n . wheel
 • shezūl /ˈʃɛzʊ͡l/ v. win
 • shezūlex /ˈʃɛzʊlɛk͡s/ n. victory
 • sheŧa /ˈʃɛʦæ/ pron. you, yours
 • shey /ʃɛj/ n . entire
 • shē /ʃi/ n. view, panorama
 • shēbūl /ˈʃibʊ͡l/ n . venue
 • shēdil /ˈʃidɪ͡l/ n. container
 • shēdt /ʃid͡t/ v. glance
 • shēdth /ʃid͡θ/ n. salad
 • shēdal /ˈʃidæ͡l/ n . thigh
 • shēdel /ˈʃidɛ͡l/ n . suspenders
 • shēfth /ʃif͡θ/ n . upper leg
 • shēgyund /ˈʃig͡jʌn͡d/ n. tax, tariff
 • shēh /ʃih/ n .
 • shēkudth /ˈʃikʌd͡θ/ n . whispers, dimension
 • shēl /ʃil/ v. insist, protest
 • shēm’er /ˈʃim͡mɛ͡ɹ/ n . box
 • shēnd /ʃin͡d/ v. flick
 • shēnth /ʃin͡θ/ adj. hollow
 • shēnyēr /ˈʃin͡ʤi͡ɹ/ n . furrier
 • shēnyor /ˈʃin͡ʤɔ͡ɹ/ part. undefined
 • shēpal /ˈʃipæ͡l/ n . mumble
 • shēsh /ʃiʃ/ interj. undefined
 • shēsh /ʃiʃ/ interj. undefined
 • shēwhux /ˈʃiʍʌk͡s/ n . last, endure
 • shēwhel /ˈʃiʍɛ͡l/ n . shrub, bush
 • shēzil /ˈʃizɪ͡l/ n . shop
 • shēzol /ˈʃizɔ͡l/ v. sweep
 • shēr /ʃi͡ɹ/ v. leak
 • shēr /ʃiɹ/ n. overdose
 • shēr /ʃi͡ɹ/ pron. few whichever
 • shēr /ʃi͡ɹ/ adv. the, a, some
 • shēr /ʃi͡ɹ/ part. undefined
 • shērk /ʃiɹ͡k/ n . greatness
 • shērn /ʃiɹ͡n/ n. campaign, crusade
 • shēx /ʃik͡s/ n . contraposition
 • shī /ˈʃaɪ/ v. may
 • shīb /ˈʃaɪb/ v. put (place), put on
 • shīb /ˈʃaɪb/ pron. another whatever
 • shīdal /ˈʃaɪdæ͡l/ n . bottle
 • shīdanth /ˈʃaɪdæn͡θ/ n. camel
 • shīg /ˈʃaɪg/ v. ruffle
 • shīgurk /ˈʃaɪgəɹ͡k/ prep . aside
 • shīgyar /ˈʃaɪg͡jɑ͡ɹ/ n . suffer
 • shīk /ˈʃaɪk/ n. rifle
 • shīkūl /ˈʃaɪkʊ͡l/ n . gambling
 • shīm’orth /ˈʃaɪm͡mɑɹ͡θ/ n. rhythm
 • shīnyer /ˈʃaɪn͡ʤɛ͡ɹ/ n . pin
 • shīnyēr /ˈʃaɪn͡ʤi͡ɹ/ adj. mad
 • shīnyērth /ˈʃaɪn͡ʤiɹ͡θ/ n . rock, stone
 • shīnyürth /ˈʃaɪn͡ʤʊɹ͡θ/ n. style
 • shīp /ˈʃaɪp/ n. letter (of an alphabet)
 • shīpol /ˈʃaɪpɔ͡l/ n . thrift
 • shīwh /ˈʃaɪʍ/ n . unfasten
 • shīwhãwdt /ˈʃaɪʍɔd͡t/ n . vendor
 • shīz /ˈʃaɪz/ prep. along
 • sho /ʃɑ/ v. bend, fold, lean
 • shobãwnd /ˈʃɑbɔn͡d/ n . build
 • shobēdth /ˈʃɑbid͡θ/ n . gel
 • shodil /ˈʃɑdɪ͡l/ n. hope
 • shodilenēng /ˈʃɑdɪˌlɛniŋ/ v. hope
 • shodth /ʃɑd͡θ/ n . drive
 • shof /ʃɑf/ v. help, assist, improve, amend
 • shof /ʃɑf/ n. help
 • shofth /ʃɑf͡θ/ adv. nevertheless, regardless, even though
 • shogyung /ˈʃɑg͡jʌŋ/ n. vinegar
 • shogyēnth /ˈʃɑg͡jin͡θ/ n . tram
 • shoh /ʃɑh/ n . serve
 • shojirth /ˈʃɑʤɪɹ͡θ/ n . part
 • shojēr /ˈʃɑʤi͡ɹ/ pron. each whichs
 • shokil /ˈʃɑkɪ͡l/ n . painter
 • shokirn /ˈʃɑkɪɹ͡n/ n . pattern
 • shokēfth /ˈʃɑkif͡θ/ n. expression (facial)
 • shol /ʃɔ͡l/ n . lower
 • shol /ʃɔ͡l/ pron. both that
 • shom’or /ˈʃɑm͡mɔ͡ɹ/ pron. another what
 • shon /ʃɑn/ n . stench
 • shond /ʃɑn͡d/ adj. new
 • shong /ʃɑŋ/ n. sequence
 • shonth /ʃɑn͡θ/ n . narrow
 • shonyang /ˈʃɑɲæŋ/ v. clap
 • shonyar /ˈʃɑn͡ʤɑ͡ɹ/ n . hole
 • shonyend /ˈʃɑn͡ʤɛn͡d/ n. cauldron, kettle
 • shonyēfth /ˈʃɑɲif͡θ/ n . stamp
 • shonyüdt /ˈʃɑn͡ʤʊd͡t/ n . grain
 • shopal /ˈʃɑpæ͡l/ adv. SUP.POS.HOW
 • shopēdt /ˈʃɑpid͡t/ n . painting
 • shopol /ˈʃɑpɔ͡l/ n . pupil
 • shos /ʃɑs/ n . connect
 • shot /ʃɑt/ n . wild
 • shovish /ˈʃɑvɪʃ/ n. dictionary
 • show /ʃɑw/ n . ban
 • shozung /ˈʃɑzʌŋ/ n . family (great grandparents and great grandchildren)
 • shozūl /ˈʃɑzʊ͡l/ n. chapter
 • shor /ʃɔ͡ɹ/ v. want, require, prefer, favor
 • shor /ʃɔ͡ɹ/ pron. those few
 • shork /ʃɑɹ͡k/ n . kismet
 • shorn /ʃɑɹ͡n/ n . concavity
 • shö /ˈʃɔɪ/ n. code
 • shöb /ˈʃɔɪb/ v. shudder, shiver
 • shöbãwx /ˈʃɔɪbɔk͡s/ n . explain
 • shöd /ˈʃɔɪd/ v. spend
 • shödal /ˈʃɔɪdæ͡l/ n . haste
 • shög /ˈʃɔɪg/ n. bureaucrat
 • shögil /ˈʃɔɪgɪ͡l/ n . raft
 • shögēnd /ˈʃɔɪgin͡d/ n . cheesecloth
 • shögyind /ˈʃɔɪg͡jɪn͡d/ n . have
 • shöjurk /ˈʃɔɪʤəɹ͡k/ n . mat
 • shöjãwng /ˈʃɔɪʤɔŋ/ v. spit, hiss
 • shöjãwng /ˈʃɔɪʤɔŋ/ n. saliva
 • shöjer /ˈʃɔɪʤɛ͡ɹ/ v. negotiate
 • shök /ˈʃɔɪk/ n. economy
 • shökil /ˈʃɔɪkɪ͡l/ n . peak, orgasm
 • shökantik /ˈʃɔɪˌkæntɪk/ adj. economic
 • shökūl /ˈʃɔɪkʊ͡l/ n . scoot
 • shöm’ang /ˈʃɔɪm͡mæŋ/ n . body hair
 • shöm’ar /ˈʃɔɪm͡mɑ͡ɹ/ n . artery
 • shöm’er /ˈʃɔɪm͡mɛ͡ɹ/ n . light
 • shöm’ērn /ˈʃɔɪm͡miɹ͡n/ n . highlight
 • shöm’üx /ˈʃɔɪm͡mʊk͡s/ n. engine, motor
 • shöp /ˈʃɔɪp/ v. laugh
 • shöpil /ˈʃɔɪpɪ͡l/ pron. THA.PL.NOT
 • shöpex /ˈʃɔɪpɛk͡s/ n. laugh
 • shöpal /ˈʃɔɪpæ͡l/ n . glory
 • shöwh /ˈʃɔɪʍ/ n . document
 • shöwharn /ˈʃɔɪʍæɹ͡n/ v. mean (signify), indicate
 • shöz /ˈʃɔɪz/ adj. lazy
 • shöz /ˈʃɔɪz/ part. undefined
 • shözonth /ˈʃɔɪzɑn͡θ/ n . blow
 • shõw /ˈʃaʊ/ n. claw
 • shõwbal /ˈʃaʊbæ͡l/ pron. WEV.SG.ONE
 • shõwbãwng /ˈʃaʊbɔŋ/ n . intend
 • shõwdüfth /ˈʃaʊdʊf͡θ/ n . develop
 • shõwg /ˈʃaʊg/ n . circumstances, context
 • shõwgil /ˈʃaʊgɪ͡l/ adj. specific, definite, particular, distinct, apparent
 • shõwgel /ˈʃaʊgɛ͡l/ n. frenzy
 • shõwgyer /ˈʃaʊg͡jɛ͡ɹ/ n . custom, local
 • shõwgyēr /ˈʃaʊg͡ji͡ɹ/ v. owe
 • shõwgyofth /ˈʃaʊg͡jɑf͡θ/ n . tenant
 • shõwjēr /ˈʃaʊʤi͡ɹ/ n . significant
 • shõwk /ˈʃaʊk/ n. credit (of money)
 • shõwkodth /ˈʃaʊkɑd͡θ/ n . broadmindedness
 • shõwkūl /ˈʃaʊkʊ͡l/ n. lettuce
 • shõwm’or /ˈʃaʊm͡mɔ͡ɹ/ n . resentment
 • shõwm’ünth /ˈʃaʊm͡mʊn͡θ/ n . bonnet
 • shõwnyar /ˈʃaʊɲɑ͡ɹ/ n . saddle
 • shõwnyar /ˈʃaʊn͡ʤɑ͡ɹ/ prep . unto
 • shõwnyer /ˈʃaʊn͡ʤɛ͡ɹ/ n . slow
 • shõwnyern /ˈʃaʊɲɛɹ͡n/ n . preserve
 • shõwnyēfth /ˈʃaʊn͡ʤif͡θ/ n. laboratory
 • shõwp /ˈʃaʊp/ n . establish
 • shõwwh /ˈʃaʊʍ/ v. scratch
 • shõwwhenth /ˈʃaʊʍɛn͡θ/ n . gladiatorial games
 • shõwwhērn /ˈʃaʊʍiɹ͡n/ n . show, reveal
 • shõwz /ˈʃaʊz/ n . nap
 • shōb /ˈʃoʊb/ n. pub, bar (pub)
 • shōb /ˈʃoʊb/ pron. both those
 • shōd /ˈʃoʊd/ n . note
 • shōg /ˈʃoʊg/ n . bulb(plant root)
 • shōgudt /ˈʃoʊgəd͡t/ n . threat
 • shōgurn /ˈʃoʊgʌɹ͡n/ n . whine
 • shōgol /ˈʃoʊgɔ͡l/ n. niece
 • shōgyūrk /ˈʃoʊg͡juɹ͡k/ pron. neither whatever
 • shōjidth /ˈʃoʊʤɪd͡θ/ n . strange
 • shōjix /ˈʃoʊʤɪk͡s/ n. pyramid, cone, pile
 • shōjax /ˈʃoʊʤæk͡s/ n . language
 • shōm’ēr /ˈʃoʊm͡mi͡ɹ/ n . crack
 • shōm’ond /ˈʃoʊm͡mɑn͡d/ n . stockings
 • shōm’or /ˈʃoʊm͡mɔ͡ɹ/ n. intestine
 • shōm’ūng /ˈʃoʊm͡muŋ/ n . shrugjacket
 • shōnyer /ˈʃoʊɲɛ͡ɹ/ prep. versus
 • shōnyong /ˈʃoʊɲɑŋ/ n . terrible
 • shōp /ˈʃoʊp/ n . gravity
 • shōpil /ˈʃoʊpɪ͡l/ n. room (space)
 • shōpol /ˈʃoʊpɔ͡l/ n . recognition
 • shōwh /ˈʃoʊʍ/ n . ask, inquire
 • shōwhal /ˈʃoʊʍæ͡l/ n. heir
 • shōwhol /ˈʃoʊʍɔ͡l/ n. brush, beard, brush (for hair)
 • shrīn /ˈʃɹaɪn/ n. chapel, shrine
 • shrīn /ˈʃɹaɪn/ n. shrine, proper
 • shrīnikãw /ˈʃɹaɪˌnɪkɔ/ n. shrine, house
 • shrīnikē /ˈʃɹaɪˌnɪki/ n. shrine, roadside
 • shrīnward /ˈʃɹaɪnwɑ͡ɹd/ n. shrineward
 • shrīnward /ˈʃɹaɪnwɑ͡ɹd/ n. shrinewarden
 • shü /ʃʊ/ n. risk, hazard, threat
 • shübil /ˈʃʊbɪ͡l/ n . edge
 • shüdth /ʃʊd͡θ/ n . pitch
 • shüfth /ʃʊf͡θ/ n . scratch
 • shügal /ˈʃʊgæ͡l/ n. species
 • shügyur /ˈʃʊg͡je͡ɹ/ n . tariff
 • shügyar /ˈʃʊg͡jɑ͡ɹ/ n. show (performance), play (stage play)
 • shügyãwrk /ˈʃʊg͡jɔɹ͡k/ n . worm
 • shügyer /ˈʃʊg͡jɛ͡ɹ/ n . veil, chador
 • shüh /ʃʊh/ n . already
 • shüjunth /ˈʃʊʤən͡θ/ n . vehicle
 • shüjur /ˈʃʊʤe͡ɹ/ n . triplication
 • shüjurk /ˈʃʊʤəɹ͡k/ v. print
 • shüjer /ˈʃʊʤɛ͡ɹ/ n . saucer
 • shüjēfth /ˈʃʊʤif͡θ/ det. every, each
 • shüjēr /ˈʃʊʤi͡ɹ/ n . hindrance
 • shüjērk /ˈʃʊʤiɹ͡k/ n . envoy
 • shüjor /ˈʃʊʤɔ͡ɹ/ n . roundness
 • shüjorth /ˈʃʊʤɑɹ͡θ/ n . taste, nibble
 • shül /ʃʊl/ n . lightmeal
 • shüm /ʃʊm/ n . conservatism
 • shünyar /ˈʃʊn͡ʤɑ͡ɹ/ n . traffic
 • shünyērn /ˈʃʊɲiɹ͡n/ n . chew
 • shüs /ʃʊs/ n. fur, mane
 • shüt /ʃʊt/ n . equal
 • shüv /ʃʊv/ adj. single
 • shüw /ʃʊw/ n. peak
 • shüzil /ˈʃʊzɪ͡l/ n . tradition
 • shüzūl /ˈʃʊzʊ͡l/ n . mistress
 • shüitik /ˈʃʊɪtɪk/ adj. risky
 • shürk /ʃʊɹ͡k/ det. such
 • shürn /ʃʊɹ͡n/ n . add
 • shüx /ʃʊk͡s/ n . unhealthfulness
 • shüy /ʃʊj/ n . need
 • shū /ʃu/ n . criminal
 • shūdt /ʃud͡t/ v. accuse
 • shūdth /ʃud͡θ/ v. borrow, hire, rent
 • shūdürth /ˈʃudʊɹ͡θ/ n . corsets
 • shūdūdt /ˈʃudud͡t/ n . trumpet
 • shūf /ʃuf/ n . order, group
 • shūfth /ʃuf͡θ/ n . rod
 • shūgal /ˈʃugæ͡l/ n . safe
 • shūgol /ˈʃugɔ͡l/ n . professor
 • shūgyar /ˈʃug͡jɑ͡ɹ/ n . hazard, accident
 • shūh /ʃuh/ n . den
 • shūjūfth /ˈʃuʤuf͡θ/ n . obedience
 • shūkedth /ˈʃukɛd͡θ/ n. uncle
 • shūl /ʃʊ͡l/ n . herbivorous
 • shūm /ʃum/ adj. other, new, spare
 • shūn /ʃun/ n . cohesion
 • shūnth /ʃun͡θ/ v. cost
 • shūnthex /ˈʃun͡θɛk͡s/ n. cost
 • shūnthexitik /ˈʃun͡θɛk͡sˌɪtɪk/ adj. expensive
 • shūnyurth /ˈʃuɲəɹ͡θ/ det . once
 • shūnyer /ˈʃun͡ʤɛ͡ɹ/ n . puppetry
 • shūnyorth /ˈʃun͡ʤɑɹ͡θ/ n . destination
 • shūnyūrth /ˈʃuɲuɹ͡θ/ n . habit
 • shūv /ʃuv/ n . punch
 • shūw /ʃuw/ n . circle
 • shūwhurth /ˈʃuʍʌɹ͡θ/ pron. THA.PL.ONE
 • shūwhūl /ˈʃuʍʊ͡l/ v. discuss
 • shūwhūlex /ˈʃuʍʊlɛk͡s/ n. discussion
 • shūzadth /ˈʃuzæd͡θ/ n . private
 • shūzarn /ˈʃuzæɹ͡n/ n . possible
 • shūrn /ʃuɹ͡n/ n. leg, thigh
 • shūrn shãwy /ʃuɹ͡n ʃɔj/ n. toe
 • shūrth /ʃuɹ͡θ/ n . locksmith
 • sibōlfin /ˈsɪboˌʊlfɪn/ n. imperial
 • sibōla /ˈsɪboˌʊlæ/ n. sibola
 • sibūl /ˈsɪbʊ͡l/ n . juice
 • sidt /sɪd͡t/ v. supervise
 • sigol /ˈsɪgɔ͡l/ n . remember
 • sih /sɪh/ n . dark
 • sijorn /ˈsɪʤɑɹ͡n/ n . surround
 • siks /sɪks/ num. six
 • siksing /ˈsɪksɪŋ/ num. sixth
 • siksith /ˈsɪksɪθ/ num. hex-
 • sikstin /ˈsɪkstɪn/ num. sixty
 • sil /sɪ͡l/ n. rock, stone, gravel
 • sim /sɪm/ prep. during
 • sim’odt /ˈsɪm͡mɑd͡t/ n . shave
 • sinsdux /ˈsɪnsdʌk͡s/ det. since the last dusk
 • sinsdan /ˈsɪnsdan/ det. since the last dawn
 • sinsnīt /ˈsɪnsnaɪt/ det. since the last night
 • sinstīm /ˈsɪnstaɪm/ det. since the last time
 • sinselha /ˈsɪnsɛlhæ/ det. since the last afternoon
 • sinsēvin /ˈsɪnsivɪn/ det. since the last evening
 • sinsōha /ˈsɪnsoˌʊhæ/ det. since the last morning
 • sinyirth /ˈsɪn͡ʤɪɹ͡θ/ n . nonaccomplishment
 • sinyüfth /ˈsɪn͡ʤʊf͡θ/ n . recorder
 • sitlox /ˈsɪt͡lɑk͡s/ n. circus
 • sitē /ˈsɪti/ n. city
 • sitēitik /ˈsɪtiˌɪtɪk/ adj. urban
 • sizifth /ˈsɪzɪf͡θ/ n . foreigner
 • siqēnd /ˈsɪk͡win͡d/ n . undergarments
 • sirk /sɪɹ͡k/ n . current
 • six /sɪk͡s/ n. pumpkin
 • skanj /skænʤ/ n. scavenge
 • skīflōtnes /ˈskaɪˌfloʊtnɛs/ n. aviation
 • skīflōtant /ˈskaɪˌfloʊtænt/ n. aviator
 • slibel /ˈs͡lɪbɛ͡l/ n. public
 • slibol /ˈs͡lɪbɔ͡l/ n. glasses
 • sligyērth /ˈs͡lɪg͡jiɹ͡θ/ n . radiance
 • slim’ur /ˈs͡lɪm͡me͡ɹ/ n . extraneousness
 • slinyēr /ˈs͡lɪn͡ʤi͡ɹ/ n . graph, diagram
 • slinyor /ˈs͡lɪn͡ʤɔ͡ɹ/ n . passion
 • slinyürk /ˈs͡lɪn͡ʤʊɹ͡k/ n . psyche, ability
 • sliwhil /ˈs͡lɪʍɪ͡l/ n . war
 • sliwhund /ˈs͡lɪʍən͡d/ v. scatter
 • slujund /ˈs͡ləʤʌn͡d/ n . guide
 • slukol /ˈs͡ləkɔ͡l/ n . law, imperial
 • slum’ur /ˈs͡ləm͡me͡ɹ/ n. wardrobe
 • slunyudt /ˈs͡ləɲʌd͡t/ n . spring(coil)
 • sluzil /ˈs͡ləzɪ͡l/ n. waiter
 • sluzal /ˈs͡ləzæ͡l/ n . clip
 • sladūl /ˈs͡lædʊ͡l/ n. prize, trophy, souvenir
 • slagol /ˈs͡lægɔ͡l/ v. affiliate
 • slagyer /ˈs͡læg͡jɛ͡ɹ/ pron. WHA.PL.OTS
 • slajer /ˈs͡læʤɛ͡ɹ/ n. country (nation), state (province, country)
 • slajer ōdal /ˈs͡læʤɛ͡ɹ ˈoʊdæ͡l/ n. citizen
 • slam’ung /ˈs͡læm͡mʌŋ/ n . basil
 • slam’üng /ˈs͡læm͡mʊŋ/ n. jungle
 • slanyanth /ˈs͡læn͡ʤæn͡θ/ n . plastic
 • slapūl /ˈs͡læpʊ͡l/ n . waist
 • slazel /ˈs͡læzɛ͡l/ det. mine
 • slãwgol /ˈs͡lɔgɔ͡l/ n. ethic, integrity
 • slãwkūl /ˈs͡lɔkʊ͡l/ n . mix
 • slãwwhel /ˈs͡lɔʍɛ͡l/ n . butt
 • slãwwhūl /ˈs͡lɔʍʊ͡l/ n. sister
 • slãwzal /ˈs͡lɔzæ͡l/ n . disillusionment
 • slādil /ˈs͡leɪdɪ͡l/ n. loser
 • slāgūl /ˈs͡leɪgʊ͡l/ n . union, guild
 • slājurth /ˈs͡leɪʤʌɹ͡θ/ n. goose
 • slājark /ˈs͡leɪʤæɹ͡k/ n. corn
 • slānyur /ˈs͡leɪn͡ʤe͡ɹ/ n. medium
 • slānyüx /ˈs͡leɪn͡ʤʊk͡s/ n. dairy
 • slāpol /ˈs͡leɪpɔ͡l/ n . ice
 • slāwhol /ˈs͡leɪʍɔ͡l/ n. button (fastener for clothing)
 • slāzērk /ˈs͡leɪziɹ͡k/ n . stool(seat)
 • slāzol /ˈs͡leɪzɔ͡l/ n. ministry
 • sledang /ˈs͡lɛdæŋ/ n. lever, pedal
 • sledel /ˈs͡lɛdɛ͡l/ n . plan
 • slejer /ˈs͡lɛʤɛ͡ɹ/ prep . excepting
 • slem’ur /ˈs͡lɛm͡me͡ɹ/ n. scope, extent
 • slem’üdt /ˈs͡lɛm͡mʊd͡t/ n . refreshment
 • slezal /ˈs͡lɛzæ͡l/ n . laity
 • slēdil /ˈs͡lidɪ͡l/ n . train, teach, educate
 • slēgil /ˈs͡ligɪ͡l/ n . player
 • slējãwrk /ˈs͡liʤɔɹ͡k/ n . sound, water
 • slējodth /ˈs͡liʤɑd͡θ/ n . mug
 • slēkãwnd /ˈs͡likɔn͡d/ v. vindicate
 • slēm’irth /ˈs͡lim͡mɪɹ͡θ/ n . magic, illusion
 • slēm’er /ˈs͡lim͡mɛ͡ɹ/ n . beg
 • slēm’ēdt /ˈs͡lim͡mid͡t/ n . tomb
 • slēnyēr /ˈs͡lin͡ʤi͡ɹ/ n. resident, tenant
 • slēwhadth /ˈs͡liʍæd͡θ/ n . realize
 • slīgark /ˈs͡laɪgæɹ͡k/ n . appear
 • slīgarkex /ˈs͡laɪˌgæɹ͡kɛk͡s/ n. appearance (act of appearing)
 • slīgyur /ˈs͡laɪg͡je͡ɹ/ n . cashmere
 • slījudt /ˈs͡laɪʤʌd͡t/ n . whirl
 • slīkãwfth /ˈs͡laɪkɔf͡θ/ n . wizard
 • slīnyer /ˈs͡laɪɲɛ͡ɹ/ n . contact
 • slīwhix /ˈs͡laɪʍɪk͡s/ n . crime
 • slīzirk /ˈs͡laɪzɪɹ͡k/ n . travel
 • slīzürn /ˈs͡laɪzʊɹ͡n/ det. they don’t want
 • slogyērth /ˈs͡lɑg͡jiɹ͡θ/ n . improbity
 • slojer /ˈs͡lɑʤɛ͡ɹ/ adv. also, as well
 • slom’ãwdth /ˈs͡lɑm͡mɔd͡θ/ v. pay
 • slonyar /ˈs͡lɑɲɑ͡ɹ/ n . earring
 • slozil /ˈs͡lɑzɪ͡l/ n . mustache
 • slozel /ˈs͡lɑzɛ͡l/ n . secrecy
 • slönyēr /ˈs͡lɔɪn͡ʤi͡ɹ/ v. judge
 • slõwbend /ˈs͡laʊbɛn͡d/ n . blemish
 • slõwbol /ˈs͡laʊbɔ͡l/ n . ask, request
 • slõwgyor /ˈs͡laʊg͡jɔ͡ɹ/ n . doubleness
 • slõwm’orth /ˈs͡laʊm͡mɑɹ͡θ/ n . day
 • slõwm’ūdth /ˈs͡laʊm͡mud͡θ/ n . warrant
 • slõwnyãwnth /ˈs͡laʊn͡ʤɔn͡θ/ v. erase
 • slõwzal /ˈs͡laʊzæ͡l/ n . deer
 • slōdux /ˈs͡loʊdək͡s/ n . narrowness, thinness
 • slōgūl /ˈs͡loʊgʊ͡l/ n . combustibility
 • slōkel /ˈs͡loʊkɛ͡l/ n. drain
 • slōm’ãwrn /ˈs͡loʊm͡mɔɹ͡n/ n . irregularity of recurrence
 • slōnyēdt /ˈs͡loʊn͡ʤid͡t/ n . diaper
 • slōwhudt /ˈs͡loʊʍəd͡t/ n . debate
 • slōzidth /ˈs͡loʊzɪd͡θ/ n. effect
 • slōzurn /ˈs͡loʊzʌɹ͡n/ n. analysis
 • slōzurnenēng /ˈs͡loʊˌzʌɹ͡nɛniŋ/ v. analyze
 • slōzūl /ˈs͡loʊzʊ͡l/ n. spark
 • slügyor /ˈs͡lʊg͡jɔ͡ɹ/ n . midday
 • slüjãwnd /ˈs͡lʊʤɔn͡d/ n . nurse
 • slüm’ürth /ˈs͡lʊm͡mʊɹ͡θ/ v. donate
 • slünyarth /ˈs͡lʊɲæɹ͡θ/ n. pistol
 • slünyãwnd /ˈs͡lʊn͡ʤɔn͡d/ n . sewage
 • slünyonth /ˈs͡lʊɲɑn͡θ/ n . tax
 • slüpūng /ˈs͡lʊpuŋ/ n . milk
 • slüzork /ˈs͡lʊzɑɹ͡k/ n . smile
 • slūgal /ˈs͡lugæ͡l/ n. biscuit
 • slūm’ãwdt /ˈs͡lum͡mɔd͡t/ n . retaliation
 • slūnyor /ˈs͡lun͡ʤɔ͡ɹ/ n . bat, quickly move
 • slūpang /ˈs͡lupæŋ/ n . mow
 • sprēdu /ˈspɹidə/ n. equinox, spring, holyday
 • stigyung /ˈs͡tɪg͡jʌŋ/ v. cough
 • stigyurth /ˈs͡tɪg͡jʌɹ͡θ/ n . slap
 • stijux /ˈs͡tɪʤək͡s/ pron. most what
 • stinyidt /ˈs͡tɪn͡ʤɪd͡t/ n . key
 • stinyur /ˈs͡tɪɲe͡ɹ/ n . ogre
 • stipel /ˈs͡tɪpɛ͡l/ det. theirs
 • stizol /ˈs͡tɪzɔ͡l/ n. cupboard
 • stugyēr /ˈs͡təg͡ji͡ɹ/ n . plant, occupy
 • stukūl /ˈs͡təkʊ͡l/ n. medal, badge, symbol
 • stum’udt /ˈs͡təm͡məd͡t/ n . sample, specimen
 • stum’ar /ˈs͡təm͡mɑ͡ɹ/ adj. thick, dense
 • stunyüdt /ˈs͡tən͡ʤʊd͡t/ n . stuff
 • stuzudt /ˈs͡təzʌd͡t/ n . charge
 • stakonth /ˈs͡tækɑn͡θ/ n . shell
 • stanyēr /ˈs͡tæn͡ʤi͡ɹ/ n . turn
 • stãwbūl /ˈs͡tɔbʊ͡l/ n. cabbage
 • stãwdol /ˈs͡tɔdɔ͡l/ n . mall
 • stãwgyünth /ˈs͡tɔg͡jʊn͡θ/ n . wreck
 • stãwjer /ˈs͡tɔʤɛ͡ɹ/ n. phrase
 • stãwm’ēnth /ˈs͡tɔm͡min͡θ/ n . guilt
 • stãwnyur /ˈs͡tɔɲe͡ɹ/ part. undefined
 • stãwzūl /ˈs͡tɔzʊ͡l/ v. wrap, fold
 • stābol /ˈs͡teɪbɔ͡l/ n. footpath, sidewalk
 • stāgyur /ˈs͡teɪg͡je͡ɹ/ n . tidy
 • stājodth /ˈs͡teɪʤɑd͡θ/ n . level, tool
 • stām’er /ˈs͡teɪm͡mɛ͡ɹ/ n. trial
 • stāpel /ˈs͡teɪpɛ͡l/ n . operate
 • stebil /ˈs͡tɛbɪ͡l/ v. mold
 • stebol /ˈs͡tɛbɔ͡l/ n . purpose
 • stedil /ˈs͡tɛdɪ͡l/ n . important
 • stedeng /ˈs͡tɛdɛŋ/ n . sheep
 • stedēng /ˈs͡tɛdiŋ/ n. steading
 • stegyur /ˈs͡tɛg͡je͡ɹ/ n . nonconformity
 • stejunth /ˈs͡tɛʤən͡θ/ n . ruin
 • stem’ērth /ˈs͡tɛm͡miɹ͡θ/ n . pea
 • stewhel /ˈs͡tɛʍɛ͡l/ n. anger
 • stewhelitik /ˈs͡tɛʍɛˌlɪtɪk/ adj. angry
 • stewhūl /ˈs͡tɛʍʊ͡l/ n . syllabary
 • stēgyax /ˈs͡tig͡jæk͡s/ n . parliament
 • stējurk /ˈs͡tiʤʌɹ͡k/ n . tablet, slab, brick
 • stēnyunth /ˈs͡tiɲən͡θ/ n . bird
 • stēpidt /ˈs͡tipɪd͡t/ v. hear
 • stēpidtex /ˈs͡tipɪd͡tɛk͡s/ n. hearing
 • stēzorn /ˈs͡tizɑɹ͡n/ adv. today
 • stīgyork /ˈs͡taɪg͡jɑɹ͡k/ prep . beneath
 • stīkal /ˈs͡taɪkæ͡l/ n . loser
 • stīkel /ˈs͡taɪkɛ͡l/ n . terrify
 • stīnyar /ˈs͡taɪn͡ʤɑ͡ɹ/ prep . could
 • stīnyüng /ˈs͡taɪn͡ʤʊŋ/ pron. WHI.SG.ONE
 • stogyar /ˈs͡tɑg͡jɑ͡ɹ/ n . cube
 • stokūrk /ˈs͡tɑkuɹ͡k/ adj. due
 • stozifth /ˈs͡tɑzɪf͡θ/ n . wire
 • stöbel /ˈs͡tɔɪbɛ͡l/ n . faith
 • stöpūdt /ˈs͡tɔɪpud͡t/ n . knot
 • stöwhund /ˈs͡tɔɪʍən͡d/ n . pen
 • stõwdãwnd /ˈs͡taʊdɔn͡d/ n . president
 • stõwdãwx /ˈs͡taʊdɔk͡s/ n . denim
 • stõwgyer /ˈs͡taʊg͡jɛ͡ɹ/ n . pack
 • stõwgyex /ˈs͡taʊg͡jɛk͡s/ n . rant
 • stõwjanth /ˈs͡taʊʤæn͡θ/ n . transferal
 • stõwjeng /ˈs͡taʊʤɛŋ/ n . impatience
 • stõwm’ur /ˈs͡taʊm͡me͡ɹ/ n . influenceless
 • stõwnyax /ˈs͡taʊɲæk͡s/ n . blurt
 • stõwnyern /ˈs͡taʊɲɛɹ͡n/ n . boasting
 • stõwpund /ˈs͡taʊpʌn͡d/ n . shorts
 • stōbil /ˈs͡toʊbɪ͡l/ n . invisibility
 • stōbüfth /ˈs͡toʊbʊf͡θ/ v. compel, oblige
 • stōbüng /ˈs͡toʊbʊŋ/ n . failure
 • stōgifth /ˈs͡toʊgɪf͡θ/ n. acid
 • stōgern /ˈs͡toʊgɛɹ͡n/ n . window
 • stōgyur /ˈs͡toʊg͡je͡ɹ/ n . ignorance
 • stōgyefth /ˈs͡toʊg͡jɛf͡θ/ n . former
 • stōgyox /ˈs͡toʊg͡jɑk͡s/ n . discourse, rhetoric
 • stōjer /ˈs͡toʊʤɛ͡ɹ/ n . trick
 • stōnyērk /ˈs͡toʊn͡ʤiɹ͡k/ adj. soft
 • stōpēnth /ˈs͡toʊpin͡θ/ n . pleasure
 • stōwhund /ˈs͡toʊʍʌn͡d/ n . promotion
 • stüm’ēr /ˈs͡tʊm͡mi͡ɹ/ n . fasting
 • stünyēr /ˈs͡tʊn͡ʤi͡ɹ/ n. impulse
 • stünyor /ˈs͡tʊn͡ʤɔ͡ɹ/ n . position
 • stünyūfth /ˈs͡tʊn͡ʤuf͡θ/ n. service
 • stünyūfthenēng /ˈs͡tʊn͡ʤuf͡θˌɛniŋ/ v. serve
 • stūdung /ˈs͡tudəŋ/ n. colony, flock
 • stūgidth /ˈs͡tugɪd͡θ/ n . mask, veil
 • stūgal /ˈs͡tugæ͡l/ n . pair
 • stūgyedth /ˈs͡tug͡jɛd͡θ/ n . bridge
 • stūm’ung /ˈs͡tum͡məŋ/ n. maze
 • stūm’ūnth /ˈs͡tum͡mun͡θ/ n . sketch
 • stūnyar /ˈs͡tun͡ʤɑ͡ɹ/ pron. WHI.PL.SEV
 • stūpērk /ˈs͡tupiɹ͡k/ n . origin
 • stūzãwrk /ˈs͡tuzɔɹ͡k/ n . contention
 • sudt /səd͡t/ n . create
 • sudth /səd͡θ/ n. girlfriend
 • suf /səf/ adj. static, passive
 • suhyidt /ˈsəh͡jɪd͡t/ n . karma
 • sujar /ˈsəʤɑ͡ɹ/ adj. tough, sturdy, robust
 • sum /səm/ n . odorlessness
 • sumdu /ˈsʌmdə/ n. solstice, summer, holyday
 • sun /sʌn/ n. sun
 • sund /sʌn͡d/ n. belt
 • sunglōfth /ˈsʌngloʊfθ/ n. sunlight
 • sunth /sən͡θ/ v. bite
 • sunyor /ˈsəɲɔ͡ɹ/ n. trend
 • suv /səv/ n . action
 • surk /səɹ͡k/ n . sea coat
 • surn /sʌɹ͡n/ n . unsavoriness
 • surth /sʌɹ͡θ/ n . delay
 • surth /səɹ͡θ/ n . expensiveness
 • sux /sək͡s/ n. essence
 • suy /sʌj/ n . unimportance
 • s͡kīstar /ˈs͡kaɪs͡tɑ͡ɹ/ n. moon
 • s͡pãwt /s͡pɔt/ n. camp, place
 • s͡prīfin /ˈs͡pɹaɪfɪn/ n. spright
 • sabãwdth /ˈsæbɔd͡θ/ n . wig, toupee
 • sabūl /ˈsæbʊ͡l/ n . wakefulness
 • saf /sæf/ n. parlor, salon
 • sajer /ˈsæʤɛ͡ɹ/ v. feed
 • sakrãwnth /ˈsæk͡ɹɔn͡θ/ n. crest
 • sal /sæ͡l/ n . mathematics
 • sanyãwnth /ˈsæɲɔn͡θ/ n . case
 • sapãwnd /ˈsæpɔn͡d/ n . effort
 • sat /sæt/ pron. WHA.PL.SUC
 • satyeng /ˈsæt͡jɛŋ/ n . fat(bodily substance)
 • sav /sæv/ adj. safe
 • sawhol /ˈsæʍɔ͡l/ v. tremble, shiver
 • sãwbal /ˈsɔbæ͡l/ n . bank(river)
 • sãwdt /sɔd͡t/ n . chasm
 • sãwdth /sɔd͡θ/ adj. main, premier
 • sãwdēnth /ˈsɔdin͡θ/ v. announce, proclaim, testify
 • sãwdrorn /ˈsɔd͡ɹɑɹ͡n/ n . jam, wedge, blockade
 • sãwgal /ˈsɔgæ͡l/ n . level
 • sãwgyor /ˈsɔg͡jɔ͡ɹ/ n . communicate
 • sãwjur /ˈsɔʤe͡ɹ/ n. object
 • sãwjer /ˈsɔʤɛ͡ɹ/ v. care
 • sãwjerukin /ˈsɔʤɛˌɹʌkɪn/ adj. careful
 • sãwjerex /ˈsɔʤɛɹɛk͡s/ n. care
 • sãwm’er /ˈsɔm͡mɛ͡ɹ/ n . infection
 • sãwnd /sɔn͡d/ n . chant
 • sãwng /sɔŋ/ adj. fluent
 • sãwnth /sɔn͡θ/ n. shirt, blouse
 • sãwpūl /ˈsɔpʊ͡l/ n . ridicule
 • sãwvrin /ˈsɔvɹɪn/ n. platinumpiece, eastern
 • sãww /sɔw/ n. worker, employee
 • sãwrn /sɔɹ͡n/ n . heresy
 • sãwrth /sɔɹ͡θ/ n . cracker
 • sākedt /ˈseɪkɛd͡t/ n. shoe
 • sākrind /ˈseɪk͡ɹɪn͡d/ n . separation
 • sākyüfth /ˈseɪk͡jʊf͡θ/ v. hang out
 • sām’ãwrth /ˈseɪm͡mɔɹ͡θ/ n . fund
 • sām’ēdt /ˈseɪm͡mid͡t/ n. swamp
 • sānyanth /ˈseɪn͡ʤæn͡θ/ n . term
 • sāstanth /ˈseɪs͡tæn͡θ/ n . tunic, shortsleeve
 • sātlund /ˈseɪt͡lən͡d/ n . allude
 • sāwhong /ˈseɪʍɑŋ/ n . beer
 • sāqēfth /ˈseɪk͡wif͡θ/ n . shaveblade
 • sebēnth /ˈsɛbin͡θ/ n . knock
 • sebüdth /ˈsɛbʊd͡θ/ n . grill
 • segirn /ˈsɛgɪɹ͡n/ n . sweetheart
 • sekong /ˈsɛkɑŋ/ n . leading
 • sekyudt /ˈsɛk͡jʌd͡t/ v. wreck, ruin, spoil
 • send /sɛn͡d/ n . dangerous
 • ses /sɛs/ v. sew
 • sev /sɛv/ num. seven
 • seving /ˈsɛvɪŋ/ num. seventh
 • sevith /ˈsɛvɪθ/ num. sept-
 • sevtin /ˈsɛvtɪn/ num. seventy
 • sezol /ˈsɛzɔ͡l/ n. arrow (weapon), dart
 • sern /sɛɹ͡n/ n . crumbliness
 • serth /sɛɹ͡θ/ v. duck, crouch, lurk
 • serafin /ˈsɛɹæfɪn/ n. seraph
 • sex /sɛk͡s/ n . forgive
 • sēbel /ˈsibɛ͡l/ v. hunt
 • sēbelant /ˈsibɛlænt/ n. hunter
 • sēdol /ˈsidɔ͡l/ v. steal, kidnap, rob
 • sēdolant /ˈsidɔlænt/ n. thief
 • sēf /sif/ n . pat
 • sēgal /ˈsigæ͡l/ n . midriff
 • sēgyur /ˈsig͡je͡ɹ/ v. create, invent, found
 • sējor /ˈsiʤɔ͡ɹ/ n . port
 • sēkel /ˈsikɛ͡l/ n . bath
 • sēn /sin/ n . spasm
 • sēnth /sin͡θ/ n . live
 • sēna /ˈsina/ n. moon, sina
 • sēnyur /ˈsin͡ʤe͡ɹ/ n . wish
 • sēnyãwdth /ˈsiɲɔd͡θ/ adj. CMPR.L.ATTR
 • sēnyeng /ˈsiɲɛŋ/ n . neutrality
 • sēnyer /ˈsiɲɛ͡ɹ/ n . whisper
 • sēnyor /ˈsin͡ʤɔ͡ɹ/ n . lack of feeling
 • sēw /siw/ n. canyon
 • sēqūdt /ˈsik͡wud͡t/ n . perpetuity
 • sīberk /ˈsaɪbɛɹ͡k/ n . beyond
 • sīdel /ˈsaɪdɛ͡l/ pron. THA.SG.OTH
 • sīgufth /ˈsaɪgəf͡θ/ n . magic, conjuration
 • sīgyēr /ˈsaɪg͡ji͡ɹ/ n . curtain
 • sīkēpētēbē /ˈsaɪˌkipiˌtibi/ n. worldspirit, psycha
 • sīm’irth /ˈsaɪm͡mɪɹ͡θ/ n . embassy
 • sīn /ˈsaɪn/ n. past
 • sīnyund /ˈsaɪɲʌn͡d/ n. parliament
 • sīnyang /ˈsaɪɲæŋ/ n. equipment, apparatus
 • sīnyūnth /ˈsaɪn͡ʤun͡θ/ n . foot
 • sīstãwnth /ˈsaɪs͡tɔn͡θ/ pron. another whichevers
 • sīzãwrn /ˈsaɪzɔɹ͡n/ part. undefined
 • sīens /ˈsaɪɛns/ n. laws, universal
 • sīqanth /ˈsaɪk͡wæn͡θ/ n . conference
 • sīqērth /ˈsaɪk͡wiɹ͡θ/ prep. concerning
 • sīqofth /ˈsaɪk͡wɑf͡θ/ v. seem, appear
 • sīþux /ˈsaɪðʌk͡s/ n . contrariety
 • so /sɑ/ conj. or
 • sodth /sɑd͡θ/ n . bracket
 • sodol /ˈsɑdɔ͡l/ n. breast
 • sodoliker /ˈsɑdɔˌlɪkɛ͡ɹ/ adj. buxom
 • sokodt /ˈsɑkɑd͡t/ n . groundtrain
 • sokūdt /ˈsɑkud͡t/ n . prize
 • sopūl /ˈsɑpʊ͡l/ v. leave (depart), depart
 • sotrurn /ˈsɑt͡ɹʌɹ͡n/ n . jerkin
 • sowhil /ˈsɑʍɪ͡l/ n . rose
 • sor /sɑɹ/ n . simple
 • sork /sɑɹ͡k/ n . might
 • sorn /sɑɹ͡n/ n . destroy
 • sögūl /ˈsɔɪgʊ͡l/ adj. classic
 • sögyur /ˈsɔɪg͡je͡ɹ/ n . core
 • söjirn /ˈsɔɪʤɪɹ͡n/ n . proper
 • söjedth /ˈsɔɪʤɛd͡θ/ n . hobby
 • sökrēnd /ˈsɔɪk͡ɹin͡d/ n . sorrow
 • söm’orn /ˈsɔɪm͡mɑɹ͡n/ conj . rather
 • sönyēr /ˈsɔɪn͡ʤi͡ɹ/ n . compost, fertilizer
 • sönyüfth /ˈsɔɪɲʊf͡θ/ n . redness
 • söpal /ˈsɔɪpæ͡l/ n . example
 • söpel /ˈsɔɪpɛ͡l/ n . hug
 • söstãwrk /ˈsɔɪs͡tɔɹ͡k/ n . raise
 • sötrūrth /ˈsɔɪt͡ɹuɹ͡θ/ n . addiction
 • söwhil /ˈsɔɪʍɪ͡l/ n . penalty
 • söŧidth /ˈsɔɪʦɪd͡θ/ n . ridingjacket
 • söŧudt /ˈsɔɪʦʌd͡t/ adv. behind, back
 • söŧerth /ˈsɔɪʦɛɹ͡θ/ n. turmoil
 • sõwgyanth /ˈsaʊg͡jæn͡θ/ n. pick
 • sõwm’ar /ˈsaʊm͡mɑ͡ɹ/ n . strength
 • sõwm’üng /ˈsaʊm͡mʊŋ/ v. choose, select, elect
 • sõwm’üngex /ˈsaʊm͡mˌʊŋɛk͡s/ n. choice
 • sõwm’üngex /ˈsaʊm͡mˌʊŋɛk͡s/ n. election
 • sõwnyãwng /ˈsaʊn͡ʤɔŋ/ n . reward, award
 • sõwpil /ˈsaʊpɪ͡l/ n . sentence
 • sõwpunth /ˈsaʊpən͡θ/ n . foresight
 • sõwtyūdth /ˈsaʊt͡jud͡θ/ n . relation
 • sōjēr /ˈsoʊʤi͡ɹ/ n . supervisor
 • sōkēx /ˈsoʊkik͡s/ n . round bread
 • sōkyifth /ˈsoʊk͡jɪf͡θ/ n. hair (of head), hair (of body)
 • sōlong /ˈsoʊlɑŋ/ interj. parting, goodbye
 • sōm’end /ˈsoʊm͡mɛn͡d/ n. war
 • sōm’endant /ˈsoʊm͡mˌɛn͡dænt/ n. warrior
 • sōnyarth /ˈsoʊn͡ʤæɹ͡θ/ det. DID.WHO.Q.WHERE
 • sōnyor /ˈsoʊɲɔ͡ɹ/ n . permanence
 • sōnyürth /ˈsoʊɲʊɹ͡θ/ n . unproductiveness
 • sōpil /ˈsoʊpɪ͡l/ n . guest
 • sōwhol /ˈsoʊʍɔ͡l/ adj. deep
 • sübēfth /ˈsʊbif͡θ/ n . snake
 • südil /ˈsʊdɪ͡l/ n . improve
 • südãwnd /ˈsʊdɔn͡d/ n. schedule, roster
 • sügenth /ˈsʊgɛn͡θ/ n. frog
 • sügyufth /ˈsʊg͡jəf͡θ/ n . dream
 • sügyar /ˈsʊg͡jɑ͡ɹ/ n . fruit
 • süh /sʊh/ n . fluke
 • süjux /ˈsʊʤək͡s/ adv. how
 • süjork /ˈsʊʤɑɹ͡k/ n . hair, curled b
 • sünth /sʊn͡θ/ adj. gray
 • sütlūx /ˈsʊt͡luk͡s/ adj. private
 • süzil /ˈsʊzɪ͡l/ v. jam
 • süzang /ˈsʊzæŋ/ n . terrace
 • sürk /sʊɹ͡k/ n . warlock
 • süx /sʊk͡s/ n . seat
 • sūfth /suf͡θ/ v. stun, paralyze
 • sūgel /ˈsugɛ͡l/ n . quite
 • sūgol /ˈsugɔ͡l/ n . send
 • sūgyur /ˈsug͡je͡ɹ/ n . division
 • sūgyūnd /ˈsug͡jun͡d/ n . purchase(leverage)
 • sūjer /ˈsuʤɛ͡ɹ/ n . liberation
 • sūkyorth /ˈsuk͡jɑɹ͡θ/ n . opposite
 • sūl /sʊ͡l/ n. professor
 • sūl /sul/ n . bake
 • sūm’ūng /ˈsum͡muŋ/ n . social convention
 • sūndux /ˈsundʌk͡s/ det. some dusk soon
 • sūndan /ˈsundan/ det. some dawn soon
 • sūng /suŋ/ n . admit
 • sūnth /sun͡θ/ n . throne
 • sūntīm /ˈsuntaɪm/ det. some time
 • sūnelha /ˈsunɛlhæ/ det. some afternoon soon
 • sūnēvin /ˈsunivɪn/ det. some evening soon
 • sūnīt /ˈsunaɪt/ det. some night soon
 • sūnōha /ˈsunoˌʊhæ/ det. some morning soon
 • sūnyind /ˈsun͡ʤɪn͡d/ n. bird
 • sūnyind tronyūrk /ˈsun͡ʤɪn͡d ˈt͡ɹɑn͡ʤuɹ͡k/ n. beak
 • sūnyung /ˈsuɲəŋ/ n . tofu
 • sūnyang /ˈsuɲæŋ/ n . intervention
 • sūnyefth /ˈsun͡ʤɛf͡θ/ n . reflect
 • sūnyer /ˈsun͡ʤɛ͡ɹ/ n . workplace
 • sūs /sus/ n . unselfishness
 • sūzal /ˈsuzæ͡l/ n . contain
 • sūzol /ˈsuzɔ͡l/ n . cold
 • sūrn /suɹ͡n/ n. field, garden
 • sūþūrn /ˈsuðuɹ͡n/ n . job
 • thi /θɪ/ n. bottom (lowest part), basement
 • thidt /θɪd͡t/ n . century
 • thifth /θɪf͡θ/ n . information
 • thigol /ˈθɪgɔ͡l/ n . rise
 • thigūl /ˈθɪgʊ͡l/ n . public
 • thigyur /ˈθɪg͡je͡ɹ/ n . bar, counter
 • thigyãwnd /ˈθɪg͡jɔn͡d/ n . beak
 • thigyer /ˈθɪg͡jɛ͡ɹ/ n . binder
 • thijax /ˈθɪʤæk͡s/ n . texture
 • thijerth /ˈθɪʤɛɹ͡θ/ n . sky
 • thikil /ˈθɪkɪ͡l/ n . region
 • thiküx /ˈθɪkʊk͡s/ n. paw, hoof
 • thil /θɪ͡l/ n . dressmaking
 • thim’ar /ˈθɪm͡mɑ͡ɹ/ pron. both what
 • thin /θɪn/ n . laboratory
 • thinyung /ˈθɪɲʌŋ/ n . wildlife
 • thinyurn /ˈθɪn͡ʤʌɹ͡n/ n . organization
 • thinyar /ˈθɪɲɑ͡ɹ/ n. cuff
 • thinyer /ˈθɪɲɛ͡ɹ/ n . wrongdoing
 • thinyūx /ˈθɪn͡ʤuk͡s/ n . island
 • thiw /θɪw/ n . foliage
 • thiwhil /ˈθɪʍɪ͡l/ n . census
 • thiwhūl /ˈθɪʍʊ͡l/ n . week
 • thirn /θɪɹ͡n/ n . schedule, roster
 • thirth /θɪɹ͡θ/ n . favor
 • thix /θɪk͡s/ n . sing
 • thu /θə/ n . canal
 • thu /θə/ det. DID.WHO.R.HOW
 • thubüfth /ˈθəbʊf͡θ/ n . fiveness
 • thudth /θəd͡θ/ n . circumstance
 • thudth /θʌd͡θ/ n . groan
 • thuf /θʌf/ n . tense
 • thugēfth /ˈθəgif͡θ/ n . calendar
 • thugyãwrth /ˈθəg͡jɔɹ͡θ/ n . stereotype
 • thugyer /ˈθəg͡jɛ͡ɹ/ adv. CMPR.NEG.WHAT
 • thugyern /ˈθəg͡jɛɹ͡n/ n . underestimation
 • thujar /ˈθəʤɑ͡ɹ/ n . dirt
 • thujonth /ˈθəʤɑn͡θ/ n . bow(weapon)
 • thujor /ˈθəʤɔ͡ɹ/ n . dictator
 • thukux /ˈθəkʌk͡s/ n . ability, capability
 • thuküfth /ˈθəkʊf͡θ/ n . command
 • thum /θəm/ n . exhibit
 • thum’ãwrk /ˈθəm͡mɔɹ͡k/ n . transparency
 • thund /θʌn͡d/ n . antennae
 • thung /θʌŋ/ n. blur
 • thung /θəŋ/ n . legislature
 • thunth /θʌn͡θ/ n . fly
 • thunyirk /ˈθəɲɪɹ͡k/ n . ginger
 • thunyur /ˈθəɲe͡ɹ/ n . precede
 • thunyurn /ˈθən͡ʤʌɹ͡n/ n . panorama
 • thunyand /ˈθəɲæn͡d/ n . mind(thinking faculty), soul
 • thunyēr /ˈθən͡ʤi͡ɹ/ n . impulse
 • thupafth /ˈθəpæf͡θ/ n . strong
 • thupafth zhüv /ˈθəpæf͡θ ʒʊv/ n. liquor
 • thupēpsefin /ˈθʌpipˌsɛfɪn/ n. humanity
 • thuponth /ˈθəpɑn͡θ/ n . prairie
 • thus /θʌs/ det . another
 • thus /θəs/ n . brag
 • thut /θət/ n . cough
 • thuv /θəv/ n . movie
 • thuw /θʌw/ n . unpreparedness
 • thuzudt /ˈθəzəd͡t/ n . bid
 • thur /θe͡ɹ/ n. case, event (occurrence)
 • thur /θʌɹ/ v. divert
 • thur /θe͡ɹ/ pron. another which
 • thur /θe͡ɹ/ part. undefined
 • thur /θe͡ɹ/ part. undefined
 • thurk /θʌɹ͡k/ n. politics
 • thurkant /ˈθʌɹ͡kænt/ n. politician
 • thurkantik /ˈθʌɹ͡kæntɪk/ adj. political
 • thurn /θəɹ͡n/ v. forgive, excuse, pardon
 • thurth /θəɹ͡θ/ n. spike, thorn
 • thurē͡on /ˈθeɹiɑn/ n. therian(general)
 • thurē͡onhar /ˈθeɹiˌɑnhɑ͡ɹ/ n. therian, harrier
 • thurē͡onpanth /ˈθeɹiˌɑnpæn͡θ/ n. therian, panther
 • thurē͡onsurp /ˈθeɹiˌɑnse͡ɹp/ n. therian, serpent
 • thurē͡ons͡wif /ˈθeɹiˌɑns͡wɪf/ n. therian, swift
 • thurē͡onvul͡k /ˈθeɹiˌɑnvʌl͡k/ n. therian, vulcan
 • thurē͡onwhix /ˈθeɹiˌɑnʍɪk͡s/ n. therian, whiskers
 • thux /θək͡s/ n . most
 • tha /θæ/ v. fix, mend, repair, heal, amend
 • thabãwfth /ˈθæbɔf͡θ/ n . plant cure
 • thabel /ˈθæbɛ͡l/ n. jacket
 • thadol /ˈθædɔ͡l/ n . kilts, skirt
 • thaf /θæf/ v. find, detect, encounter, confront
 • thaging /ˈθægɪŋ/ n . table napkin
 • thagērn /ˈθægiɹ͡n/ n . rush
 • thagyar /ˈθæg͡jɑ͡ɹ/ n . falter
 • thagyer /ˈθæg͡jɛ͡ɹ/ n . concurrence
 • thagyor /ˈθæg͡jɔ͡ɹ/ n. germ, bacteria
 • thajar /ˈθæʤɑ͡ɹ/ n. scale (skin of reptiles)
 • thajãwx /ˈθæʤɔk͡s/ n . tease
 • thajeng /ˈθæʤɛŋ/ n. arrival
 • thajengenēng /ˈθæʤɛˌŋɛniŋ/ v. arrive
 • thajēr /ˈθæʤi͡ɹ/ n . track
 • thakund /ˈθækʌn͡d/ n . shower
 • thakērth /ˈθækiɹ͡θ/ n. tunnel
 • thal /θæl/ v. flirt
 • thal /θæ͡l/ n . inquiry
 • thal /θæ͡l/ adv. SUP.NEG.WHEN
 • thalfin /ˈθælfɪn/ n. thalasian
 • thalukin /ˈθælʌkɪn/ adj. flirtatious
 • tham’ang /ˈθæm͡mæŋ/ n . administration
 • tham’ar /ˈθæm͡mɑ͡ɹ/ n . merchandise, goods
 • tham’ēr /ˈθæm͡mi͡ɹ/ n. foot
 • tham’ēr shüjurk /ˈθæm͡mi͡ɹ ˈʃʊʤəɹ͡k/ n. footprint
 • tham’ofth /ˈθæm͡mɑf͡θ/ n . fight
 • tham’ünd /ˈθæm͡mʊn͡d/ n. arena, stadium
 • than /θæn/ prep. for (in favor of)
 • thand /θæn͡d/ n. match (game), contest
 • thang /θæŋ/ n . mark
 • thanyifth /ˈθæɲɪf͡θ/ adj. possible, plausible
 • thanyifthitē /ˈθæɲɪf͡θˌɪti/ n. possibility
 • thanyax /ˈθæn͡ʤæk͡s/ n . fountain, oasis
 • thanyer /ˈθæɲɛ͡ɹ/ n . lock
 • thanyor /ˈθæn͡ʤɔ͡ɹ/ n . volcano
 • thapãwdth /ˈθæpɔd͡θ/ v. upset, disturb
 • thapond /ˈθæpɑn͡d/ n. spear, lance, pike
 • thapürk /ˈθæpʊɹ͡k/ n . nonreligiousness
 • that /θæt/ n . recreation
 • thav /θæv/ n. color, hue, paint
 • thaw /θæw/ n . asceticism
 • thawhend /ˈθæʍɛn͡d/ n . matter
 • thazēng /ˈθæziŋ/ n . undueness
 • thar /θɑ͡ɹ/ adv. never
 • thar /θæɹ/ n . autumn
 • thark /θæɹ͡k/ n . hurry
 • tharth /θæɹ͡θ/ n . combination
 • thax /θæk͡s/ n. attic
 • thay /θæj/ v. tread, step on
 • thãw /θɔ/ n . leather
 • thãwbadth /ˈθɔbæd͡θ/ adj. SUP.G.POS
 • thãwbang /ˈθɔbæŋ/ n . funny, humorous
 • thãwbol /ˈθɔbɔ͡l/ n . postletter
 • thãwdt /θɔd͡t/ adv. either
 • thãwf /θɔf/ n . chocolate
 • thãwfth /θɔf͡θ/ n . yelp
 • thãwgil /ˈθɔgɪ͡l/ n . serge
 • thãwgal /ˈθɔgæ͡l/ n . drug
 • thãwgol /ˈθɔgɔ͡l/ n . marry
 • thãwgyēnd /ˈθɔg͡jin͡d/ n . hot
 • thãwjar /ˈθɔʤɑ͡ɹ/ v. roast
 • thãwkal /ˈθɔkæ͡l/ n . savoriness
 • thãwkorth /ˈθɔkɑɹ͡θ/ n. spice
 • thãwl /θɔl/ n . arrange
 • thãwm’er /ˈθɔm͡mɛ͡ɹ/ n . swimwear
 • thãwm’ēx /ˈθɔm͡mik͡s/ n. trumpet, alarm
 • thãwm’or /ˈθɔm͡mɔ͡ɹ/ adj. black
 • thãwm’or yūpil /ˈθɔm͡mɔ͡ɹ ˈjupɪ͡l/ n. liver
 • thãwm’üx /ˈθɔm͡mʊk͡s/ n . arrangement
 • thãwng /θɔŋ/ adj. custom
 • thãwnth /θɔn͡θ/ n . bet
 • thãwnyur /ˈθɔɲe͡ɹ/ v. spin, swirl
 • thãwnyarth /ˈθɔɲæɹ͡θ/ v. throw, hurl, fling, shoot, propel, fire (detonate weapon)
 • thãwnyer /ˈθɔn͡ʤɛ͡ɹ/ n . rudimentary
 • thãwnyüfth /ˈθɔn͡ʤʊf͡θ/ n. premise, thesis
 • thãws /θɔs/ n. bone
 • thãwt /θɔt/ n. shark
 • thãwv /θɔv/ n . spice
 • thãwwhãwdth /ˈθɔʍɔd͡θ/ n. beam
 • thãwwhūl /ˈθɔʍʊ͡l/ n . skirt
 • thãwzurth /ˈθɔzʌɹ͡θ/ n. scandal
 • thãwr /θɔɹ/ adj. significant
 • thãwrth /θɔɹ͡θ/ n . bra
 • thãwx /θɔk͡s/ n. galaxy
 • thãwy /θɔj/ n . bark(of tree)
 • thā /ˈθeɪ/ det . several
 • thāb /ˈθeɪb/ n. butter
 • thābung /ˈθeɪbəŋ/ n . ramp
 • thābunth /ˈθeɪbən͡θ/ n . advertisement
 • thābel /ˈθeɪbɛ͡l/ adv. why
 • thāborth /ˈθeɪbɑɹ͡θ/ n . law, settlement
 • thād /ˈθeɪd/ n . financial
 • thādedt /ˈθeɪdɛd͡t/ n . hair, curled a
 • thāgyar /ˈθeɪg͡jɑ͡ɹ/ n . afford
 • thāgyer /ˈθeɪg͡jɛ͡ɹ/ n . occasional
 • thāgyor /ˈθeɪg͡jɔ͡ɹ/ n. language
 • thāgyor tījēr /ˈθeɪg͡jɔ͡ɹ ˈtaɪʤi͡ɹ/ n. linguistics
 • thājur /ˈθeɪʤe͡ɹ/ pron. Everything
 • thājar /ˈθeɪʤɑ͡ɹ/ n . instrument
 • thāk /ˈθeɪk/ n. side
 • thām’üdt /ˈθeɪm͡mʊd͡t/ n . fuel
 • thān /ˈθeɪn/ art. the, a
 • thānfa /ˈθeɪnfæ/ art. the, some
 • thānyur /ˈθeɪɲe͡ɹ/ n. paradox
 • thānyer /ˈθeɪn͡ʤɛ͡ɹ/ n . expensive
 • thānyer /ˈθeɪɲɛ͡ɹ/ n . rug
 • thāp /ˈθeɪp/ n. fan (enthusiast)
 • thāpil /ˈθeɪpɪ͡l/ n . prosperity
 • thāwhend /ˈθeɪʍɛn͡d/ v. ache
 • thāz /ˈθeɪz/ n . hate
 • thāzafth /ˈθeɪzæf͡θ/ n . brush, scrub, plants
 • thāzürk /ˈθeɪzʊɹ͡k/ n . direction(management)
 • thāzürth /ˈθeɪzʊɹ͡θ/ n . uncertainty
 • the /θɛ/ n. grandmother
 • the /θɛ/ pron. we, us, ours
 • thebal /ˈθɛbæ͡l/ n. drill
 • thebonth /ˈθɛbɑn͡θ/ n . glue
 • thebürn /ˈθɛbʊɹ͡n/ n. ass
 • thedt /θɛd͡t/ n . membrane
 • thedth /θɛd͡θ/ v. hop
 • thededt /ˈθɛdɛd͡t/ n . field
 • thegyur /ˈθɛg͡je͡ɹ/ n . laundry
 • thegyur /ˈθɛg͡je͡ɹ/ adv. SUP.NEG.WHY
 • thegyar /ˈθɛg͡jɑ͡ɹ/ n . happy
 • thegyer /ˈθɛg͡jɛ͡ɹ/ prep. upon
 • thejirth /ˈθɛʤɪɹ͡θ/ v. decay, deteriorate
 • thejand /ˈθɛʤæn͡d/ n . retirement
 • thejūfth /ˈθɛʤuf͡θ/ n . ball
 • thekal /ˈθɛkæ͡l/ n. usher
 • thekūl /ˈθɛkʊ͡l/ prep. into, inside
 • thel /θɛ͡l/ n. present, gift
 • thel /θɛl/ pron. Everything
 • thel ilūrth /θɛ͡l ˈɪluɹ͡θ/ n. souvenir
 • them’eng /ˈθɛm͡mɛŋ/ n . cottage cheese
 • them’er /ˈθɛm͡mɛ͡ɹ/ n . neither
 • them’ūfth /ˈθɛm͡muf͡θ/ v. crunch
 • them’ūrn /ˈθɛm͡muɹ͡n/ v. adapt
 • thend /θɛn͡d/ n . war coat
 • theng /θɛŋ/ n . bite, morsel
 • thenyur /ˈθɛn͡ʤe͡ɹ/ v. earn
 • thenyēnd /ˈθɛɲin͡d/ n. cult
 • thepel /ˈθɛpɛ͡l/ n . psionic
 • thet /θɛt/ prep. before
 • thet nil /θɛt nɪ͡l/ n. ancestor
 • thet nurth /θɛt nəɹ͡θ/ n. morning
 • thev /θɛv/ pron. we, us, ours
 • thew /θɛw/ n. link, relationship
 • thewhãwdth /ˈθɛʍɔd͡θ/ adj. lethal, fatal
 • thewhel /ˈθɛʍɛ͡l/ n . rope
 • thewhond /ˈθɛʍɑn͡d/ n . referendum
 • thezil /ˈθɛzɪ͡l/ n . stay
 • thezal /ˈθɛzæ͡l/ conj . per
 • thezel /ˈθɛzɛ͡l/ n . budget
 • ther /θɛ͡ɹ/ v. discover
 • ther /θɛɹ/ n. fang
 • therfin /ˈθɛɹfɪn/ n. thyrs
 • thern /θɛɹ͡n/ n . fade
 • therth /θɛɹ͡θ/ n . soon
 • therth /θɛɹ͡θ/ pron. WEV.SG.OTS
 • therex /ˈθɛɹɛk͡s/ n. discovery
 • theŧa /ˈθɛʦæ/ pron. we, us, ours
 • thex /θɛk͡s/ n . bow
 • thē /θi/ v. surprise, astonish
 • thēdel /ˈθidɛ͡l/ v. describe, define
 • thēdelex /ˈθidɛlɛk͡s/ n. description
 • thēginth /ˈθigɪn͡θ/ n . soft
 • thēgung /ˈθigəŋ/ n . precept
 • thēgēdth /ˈθigid͡θ/ n . ordeal, (faith)
 • thēgol /ˈθigɔ͡l/ n . aphorism
 • thēgyor /ˈθig͡jɔ͡ɹ/ adj. proud
 • thēgyoritē /ˈθig͡jɔˌɹɪti/ n. pride
 • thēh /θih/ n . misbehavior
 • thējor /ˈθiʤɔ͡ɹ/ v. devastate
 • thēl /θil/ n. legend, myth
 • thēmis /ˈθimɪs/ n. moon, themis
 • thēng /θiŋ/ n . anonymity
 • thēnth /θin͡θ/ n. pottery
 • thēnyinth /ˈθin͡ʤɪn͡θ/ n . rot
 • thēnyirk /ˈθiɲɪɹ͡k/ n. mosquito
 • thēnyarth /ˈθiɲæɹ͡θ/ n. clock
 • thēnyēr /ˈθiɲi͡ɹ/ n. hair (of body), fur
 • thēnyünth /ˈθin͡ʤʊn͡θ/ n. granite
 • thēpērn /ˈθipiɹ͡n/ n . interest, money
 • thēpodth /ˈθipɑd͡θ/ n . map
 • thēv /θiv/ v. deploy
 • thēwhūl /ˈθiʍʊ͡l/ n. hallway, corridor
 • thēzox /ˈθizɑk͡s/ n . attracted to men (orientation)
 • thēzūng /ˈθizuŋ/ n . hate, intense dislike
 • thēzūnth /ˈθizun͡θ/ n . late
 • thēr /θiɹ/ n. sex
 • thēr /θi͡ɹ/ n. rumor
 • thēr /θi͡ɹ/ adv. CMPR.POS.WHEN
 • thēritik /ˈθiɹɪtɪk/ adj. sexual
 • thēr shüs /θiɹ ʃʊs/ n. pubic hair
 • thēr ünil /θiɹ ˈʊnɪ͡l/ v. have sex
 • thēx /θik͡s/ n . dead
 • thīb /ˈθaɪb/ n. theory
 • thībãwng /ˈθaɪbɔŋ/ n . blacklung
 • thīd /ˈθaɪd/ v. dangle
 • thīg /ˈθaɪg/ n . alman
 • thīgil /ˈθaɪgɪ͡l/ n . mural
 • thīgal /ˈθaɪgæ͡l/ v. soak, drench, saturate, marinate
 • thīgedth /ˈθaɪgɛd͡θ/ n . pride
 • thījūnth /ˈθaɪʤun͡θ/ n . special
 • thīk /ˈθaɪk/ n. bitch
 • thīkel /ˈθaɪkɛ͡l/ n . plague
 • thīm’ãwx /ˈθaɪm͡mɔk͡s/ n . minerals
 • thīm’ēx /ˈθaɪm͡mik͡s/ n . hammer
 • thīm’orn /ˈθaɪm͡mɑɹ͡n/ n . ally
 • thīnyidth /ˈθaɪɲɪd͡θ/ n . present(time)
 • thīp /ˈθaɪp/ adj. right, correct
 • thīpal /ˈθaɪpæ͡l/ n . supply
 • thīpol /ˈθaɪpɔ͡l/ n . peer
 • thīpūl /ˈθaɪpʊ͡l/ n. trip, tour
 • thīpūlant /ˈθaɪˌpʊlænt/ n. tourist
 • thīwh /ˈθaɪʍ/ n . innocence
 • thīwhix /ˈθaɪʍɪk͡s/ n . apportionment
 • thīwhel /ˈθaɪʍɛ͡l/ n . coach
 • thīzal /ˈθaɪzæ͡l/ n . content, contents
 • tho /θɑ/ n. weight
 • thobidt /ˈθɑbɪd͡t/ n . serving, portion
 • thobudth /ˈθɑbəd͡θ/ v. erupt, vomit
 • thodt /θɑd͡t/ n . crate
 • thodth /θɑd͡θ/ n . option
 • thodel /ˈθɑdɛ͡l/ n . ruler
 • thodol /ˈθɑdɔ͡l/ n . crest, feather
 • thodūl /ˈθɑdʊ͡l/ n . menu
 • thodūx /ˈθɑduk͡s/ n . remind
 • thokal /ˈθɑkæ͡l/ adj. heavy
 • thol /θɔ͡l/ n. homeland, motherland
 • thond /θɑn͡d/ n . weak
 • thong /θɑŋ/ n. suit, costume, garment
 • thonth /θɑn͡θ/ n. example
 • thonyurth /ˈθɑn͡ʤʌɹ͡θ/ n . surface
 • thonyeng /ˈθɑɲɛŋ/ n . policy
 • thonyēnth /ˈθɑn͡ʤin͡θ/ n . violin
 • thonyēr /ˈθɑn͡ʤi͡ɹ/ n. ceiling
 • thonyor /ˈθɑn͡ʤɔ͡ɹ/ n . hover
 • thopudt /ˈθɑpʌd͡t/ v. invest, devote
 • thopork /ˈθɑpɑɹ͡k/ n . obliquity
 • thot /θɑt/ n. ferry
 • thov /θɑv/ v. listen
 • thowhal /ˈθɑʍæ͡l/ n . unimaginativeness
 • thowhūl /ˈθɑʍʊ͡l/ n . direct
 • thozurk /ˈθɑzəɹ͡k/ n . compass
 • thoenēng /ˈθɑɛniŋ/ v. weigh
 • thor /θɔ͡ɹ/ n. life (lifetime), life (soul)
 • thorn /θɑɹ͡n/ n . production
 • thorth /θɑɹ͡θ/ n . bright
 • thöbüdt /ˈθɔɪbʊd͡t/ v. sneak, creep
 • thödol /ˈθɔɪdɔ͡l/ n. armpit
 • thög /ˈθɔɪg/ adj. live
 • thögufth /ˈθɔɪgəf͡θ/ n . lightning
 • thögyer /ˈθɔɪg͡jɛ͡ɹ/ n. top, mountain, lid, roof
 • thögyong /ˈθɔɪg͡jɑŋ/ n. cherry
 • thöjadt /ˈθɔɪʤæd͡t/ n . tool
 • thöjeng /ˈθɔɪʤɛŋ/ n. bat (winged mammal)
 • thöjēr /ˈθɔɪʤi͡ɹ/ n . common knowledge
 • thök /ˈθɔɪk/ n. cell (room in a prison)
 • thökūl /ˈθɔɪkʊ͡l/ n . acid
 • thöm’ar /ˈθɔɪm͡mɑ͡ɹ/ v. tie
 • thöm’ãwrk /ˈθɔɪm͡mɔɹ͡k/ v. exaggerate
 • thönyirth /ˈθɔɪɲɪɹ͡θ/ n . footstep
 • thönyond /ˈθɔɪɲɑn͡d/ pron. WATE.SG.SUC
 • thönyor /ˈθɔɪɲɔ͡ɹ/ n . incisor, tooth
 • thönyüdth /ˈθɔɪn͡ʤʊd͡θ/ n . get
 • thöp /ˈθɔɪp/ adj. tired (needing rest)
 • thöpedth /ˈθɔɪpɛd͡θ/ n . chore
 • thöwhel /ˈθɔɪʍɛ͡l/ n . coffin
 • thöwhūl /ˈθɔɪʍʊ͡l/ n . stability
 • thözern /ˈθɔɪzɛɹ͡n/ n . party
 • thõd /ˈθaʊd/ pron. that many
 • thõw /ˈθaʊ/ n. way
 • thõwb /ˈθaʊb/ v. think, expect, ponder, rely on, anticipate, assume, presume, inspect, imagine, devise
 • thõwbex /ˈθaʊbɛk͡s/ n. thought
 • thõwbal /ˈθaʊbæ͡l/ n. biology
 • thõwbãwrth /ˈθaʊbɔɹ͡θ/ n. tone, pitch, hue
 • thõwbēdt /ˈθaʊbid͡t/ n . improbability
 • thõwborn /ˈθaʊbɑɹ͡n/ n . long, yearn
 • thõwd /ˈθaʊd/ n . other
 • thõwg /ˈθaʊg/ n . bone
 • thõwgal /ˈθaʊgæ͡l/ n . luck
 • thõwgünd /ˈθaʊgʊn͡d/ n . general
 • thõwgyar /ˈθaʊg͡jɑ͡ɹ/ n . sob
 • thõwgyēr /ˈθaʊg͡ji͡ɹ/ n . stitch, combine, connect
 • thõwm’ūnth /ˈθaʊm͡mun͡θ/ n . guess
 • thõwnyer /ˈθaʊɲɛ͡ɹ/ n. urn
 • thõwnyor /ˈθaʊn͡ʤɔ͡ɹ/ n . compromise
 • thõwp /ˈθaʊp/ adj. current
 • thõwpil /ˈθaʊpɪ͡l/ n . activity
 • thõwpedt /ˈθaʊpɛd͡t/ n . health
 • thõwwh /ˈθaʊʍ/ v. order
 • thõwwhudth /ˈθaʊʍʌd͡θ/ n . rejection
 • thõwwhux /ˈθaʊʍʌk͡s/ n . arch, arc
 • thõwwhoftid /ˈθaʊˌʍɑftɪd/ n. order
 • thõwz /ˈθaʊz/ n . culotte
 • thõwzark /ˈθaʊzæɹ͡k/ n . art
 • thō /ˈθoʊ/ n. afternoon
 • thōb /ˈθoʊb/ n . velocity
 • thōbodt /ˈθoʊbɑd͡t/ n . weigh
 • thōbond /ˈθoʊbɑn͡d/ v. fit
 • thōdil /ˈθoʊdɪ͡l/ n. look
 • thōg /ˈθoʊg/ n . concept
 • thōgērn /ˈθoʊgiɹ͡n/ n . sneak
 • thōgüdth /ˈθoʊgʊd͡θ/ n . obey
 • thōgying /ˈθoʊg͡jɪŋ/ n. jewel, gem, prism
 • thōgyürk /ˈθoʊg͡jʊɹ͡k/ n . hide, pelt
 • thōjur /ˈθoʊʤe͡ɹ/ n . obstinancy
 • thōkol /ˈθoʊkɔ͡l/ n . destruction
 • thōm’ark /ˈθoʊm͡mæɹ͡k/ n. fuel
 • thōm’er /ˈθoʊm͡mɛ͡ɹ/ v. volunteer
 • thōm’er /ˈθoʊm͡mɛ͡ɹ/ adv. CMPR.NEG.HOW
 • thōm’ērn /ˈθoʊm͡miɹ͡n/ adj. innocent
 • thōm’or /ˈθoʊm͡mɔ͡ɹ/ n. bottle
 • thōnyurn /ˈθoʊɲʌɹ͡n/ n . lighten
 • thōnyarth /ˈθoʊɲæɹ͡θ/ n. diary
 • thōnyãwdth /ˈθoʊɲɔd͡θ/ n. tribute
 • thōnyedth /ˈθoʊɲɛd͡θ/ n . prison
 • thōnyēr /ˈθoʊn͡ʤi͡ɹ/ v. trip
 • thōnyor /ˈθoʊn͡ʤɔ͡ɹ/ n. cane
 • thōnyor /ˈθoʊɲɔ͡ɹ/ v. vow
 • thōp /ˈθoʊp/ n. wall
 • thōpurth /ˈθoʊpəɹ͡θ/ pron. many what
 • thōpānyil /ˈθoʊˌpeɪɲɪ͡l/ n. citadel
 • thōpēng /ˈθoʊpiŋ/ n. king, emperor
 • thōwh /ˈθoʊʍ/ n . mine
 • thōwhung /ˈθoʊʍəŋ/ prep . within
 • thōwhurth /ˈθoʊʍʌɹ͡θ/ n. jaw
 • thōwhēnth /ˈθoʊʍin͡θ/ n. cart
 • thōwhofth /ˈθoʊʍɑf͡θ/ n . undertunic
 • thōz /ˈθoʊz/ n . flaw, defect
 • thōzing /ˈθoʊzɪŋ/ n . platform
 • thü /θʊ/ adv. later
 • thübūrk /ˈθʊbuɹ͡k/ v. gag
 • thüdth /θʊd͡θ/ n . endeavor
 • thüfth /θʊf͡θ/ n . hop
 • thügãwdt /ˈθʊgɔd͡t/ n . forehead, brow
 • thügyer /ˈθʊg͡jɛ͡ɹ/ n . distance
 • thüh /θʊh/ n. size
 • thüjudt /ˈθʊʤʌd͡t/ n . knight
 • thükãwrn /ˈθʊkɔɹ͡n/ n . ejection
 • thül /θʊl/ n . cause
 • thüm’or /ˈθʊm͡mɔ͡ɹ/ n . honor
 • thünd /θʊn͡d/ n . ceiling
 • thünth /θʊn͡θ/ adj. vicious, wild
 • thünyur /ˈθʊn͡ʤe͡ɹ/ n . professional
 • thünyedt /ˈθʊn͡ʤɛd͡t/ n. hip
 • thünyenth /ˈθʊɲɛn͡θ/ n . waste
 • thünyern /ˈθʊɲɛɹ͡n/ n . faintness of sound
 • thünyēnth /ˈθʊɲin͡θ/ n . street
 • thünyor /ˈθʊn͡ʤɔ͡ɹ/ n . furniture
 • thüs /θʊs/ n. health
 • thüsitik /ˈθʊsɪtɪk/ adj. healthy
 • thüv /θʊv/ v. defy
 • thüwhand /ˈθʊʍæn͡d/ n . oldness
 • thürn /θʊɹ͡n/ n. vagina
 • thüx /θʊk͡s/ n . awe
 • thüy /θʊj/ adj. pure, clean
 • thū /θu/ n . desert
 • thūdth /θud͡θ/ n. toast
 • thūdux /ˈθudʌk͡s/ n. head
 • thūdux /ˈθudʌk͡s/ n. leader
 • thūdux shãwy /ˈθudʌk͡s ʃɔj/ n. thumb
 • thūdux thãws /ˈθudʌk͡s θɔs/ n. skull
 • thūgil /ˈθugɪ͡l/ adv. etcetera
 • thūgel /ˈθugɛ͡l/ v. learn
 • thūgyãwrth /ˈθug͡jɔɹ͡θ/ n . subsequence
 • thūgyofth /ˈθug͡jɑf͡θ/ pron. all whatevers
 • thūh /θuh/ n . inspect
 • thūjex /ˈθuʤɛk͡s/ prep . apart
 • thūjor /ˈθuʤɔ͡ɹ/ det. DOES.WHO.R.WHY
 • thūjūrk /ˈθuʤuɹ͡k/ n . shore, coast
 • thūl /θʊ͡l/ v. shuffle
 • thūl /θul/ n. thule
 • thūm /θum/ n. darling
 • thūm’ur /ˈθum͡me͡ɹ/ v. march
 • thūn /θun/ n . bruise
 • thūnd /θun͡d/ n . mar
 • thūnyunth /ˈθuɲən͡θ/ n . movement
 • thūnyur /ˈθuɲe͡ɹ/ n. condition (requirement, stipulation)
 • thūnyar /ˈθuɲɑ͡ɹ/ v. inflict
 • thūnyar /ˈθun͡ʤɑ͡ɹ/ n . transience
 • thūnyãwrth /ˈθun͡ʤɔɹ͡θ/ n. gallery (art), exhibit
 • thūnyãwx /ˈθuɲɔk͡s/ n . typicality
 • thūnyēr /ˈθun͡ʤi͡ɹ/ v. bribe
 • thūs /θus/ n . lot
 • thūwhãwnd /ˈθuʍɔn͡d/ n . broadcast
 • thūwhēx /ˈθuʍik͡s/ n . testify
 • thūwhūl /ˈθuʍʊ͡l/ n . manage
 • thūzodt /ˈθuzɑd͡t/ n . attribution
 • thūr /θuɹ/ adj. radical
 • thūx /θuk͡s/ n. chord
 • tibux /ˈtɪbʌk͡s/ n. bread
 • tidth /tɪd͡θ/ n. heel
 • tidūl /ˈtɪdʊ͡l/ n . misuse
 • tigyüdt /ˈtɪg͡jʊd͡t/ n . recent
 • tijifth /ˈtɪʤɪf͡θ/ n. bastard
 • tikel /ˈtɪkɛ͡l/ n . ethics
 • tikyurk /ˈtɪk͡jəɹ͡k/ n. bunker
 • til /tɪ͡l/ adj. warm
 • timpel /ˈtɪmpɛl/ n. cathedral, temple, church
 • tin /tɪn/ num. ten
 • tinfīv /ˈtɪnfaɪv/ num. fifteen
 • tinfor /ˈtɪnfɔ͡ɹ/ num. fourteen
 • ting /tɪŋ/ num. tenth
 • tinsiks /ˈtɪnsɪks/ num. sixteen
 • tinth /tɪn͡θ/ n . garbage, trash, rubbish
 • tinth /tɪnθ/ num. deca-
 • tintin /ˈtɪntɪn/ num. hundred
 • tintintūtinfīv /ˈtɪntɪnˌtutɪnˌfaɪv/ num. onehundredtwentyfive
 • tintū /ˈtɪntu/ num. twelve
 • tintūnth /ˈtɪntunθ/ num. dodeca-
 • tināt /ˈtɪneɪt/ num. eighteen
 • tit /tɪt/ n . concede
 • tiwhand /ˈtɪʍæn͡d/ n . possessor
 • tix /tɪk͡s/ n . mood
 • tligyünth /ˈt͡lɪg͡jʊn͡θ/ v. drop
 • tlijor /ˈt͡lɪʤɔ͡ɹ/ n . toe
 • tlikūrk /ˈt͡lɪkuɹ͡k/ n . test
 • tlim’er /ˈt͡lɪm͡mɛ͡ɹ/ n . guard
 • tlugyur /ˈt͡ləg͡je͡ɹ/ n . cassock
 • tlugyēr /ˈt͡ləg͡ji͡ɹ/ part. undefined
 • tlujing /ˈt͡ləʤɪŋ/ n . agriculture
 • tlunyer /ˈt͡ləɲɛ͡ɹ/ prep . should
 • tlunyor /ˈt͡lən͡ʤɔ͡ɹ/ n. dam
 • tlupal /ˈt͡ləpæ͡l/ n . pest
 • tluwhūl /ˈt͡ləʍʊ͡l/ n . public speaking
 • tluzūl /ˈt͡ləzʊ͡l/ n . cupboard
 • tlajur /ˈt͡læʤe͡ɹ/ n . society
 • tlakil /ˈt͡lækɪ͡l/ n. bark (of tree)
 • tlapend /ˈt͡læpɛn͡d/ n . vanguard
 • tlawhal /ˈt͡læʍæ͡l/ n . hungry
 • tlãwbūrth /ˈt͡lɔbuɹ͡θ/ n . corn
 • tlãwdal /ˈt͡lɔdæ͡l/ n . scientist
 • tlãwjer /ˈt͡lɔʤɛ͡ɹ/ v. insult
 • tlãwkil /ˈt͡lɔkɪ͡l/ n. twilight
 • tlãwm’ãwnd /ˈt͡lɔm͡mɔn͡d/ v. ignore, neglect, overlook
 • tlãwpãwnd /ˈt͡lɔpɔn͡d/ n. content
 • tlãwpol /ˈt͡lɔpɔ͡l/ n . describe
 • tlānying /ˈt͡leɪn͡ʤɪŋ/ n . remainder
 • tlānyer /ˈt͡leɪn͡ʤɛ͡ɹ/ prep . near
 • tlānyēr /ˈt͡leɪn͡ʤi͡ɹ/ n . march
 • tlāpel /ˈt͡leɪpɛ͡l/ n . sparkle
 • tlenyar /ˈt͡lɛn͡ʤɑ͡ɹ/ n . theory, supposition
 • tlenyer /ˈt͡lɛn͡ʤɛ͡ɹ/ n . footprint
 • tlepadth /ˈt͡lɛpæd͡θ/ n . facing, direction of face
 • tlewhind /ˈt͡lɛʍɪn͡d/ adj. loud, noisy
 • tlewhãwnth /ˈt͡lɛʍɔn͡θ/ n. gas
 • tlezerth /ˈt͡lɛzɛɹ͡θ/ n . slip, docking space
 • tlēdil /ˈt͡lidɪ͡l/ n . visibility
 • tlēdal /ˈt͡lidæ͡l/ n . strip
 • tlēdüdth /ˈt͡lidʊd͡θ/ adj. crisp
 • tlēgyax /ˈt͡lig͡jæk͡s/ n . channel
 • tlēgyūrn /ˈt͡lig͡juɹ͡n/ n . pants
 • tlējadt /ˈt͡liʤæd͡t/ n . operation
 • tlēm’ind /ˈt͡lim͡mɪn͡d/ n. sword
 • tlēm’ēr /ˈt͡lim͡mi͡ɹ/ n . gardener
 • tlēnyur /ˈt͡lin͡ʤe͡ɹ/ n . happiness
 • tlēnyēr /ˈt͡lin͡ʤi͡ɹ/ prep . approximate, circa
 • tlēpirk /ˈt͡lipɪɹ͡k/ n . shut
 • tlēpūl /ˈt͡lipʊ͡l/ n. flower
 • tlēpūlant /ˈt͡lipʊlænt/ n. florist
 • tlēwhal /ˈt͡liʍæ͡l/ n . mud
 • tlīgand /ˈt͡laɪgæn͡d/ n . nail
 • tlīgūl /ˈt͡laɪgʊ͡l/ pron. WATE.PL.NON
 • tlīgyar /ˈt͡laɪg͡jɑ͡ɹ/ n . banter
 • tlodūl /ˈt͡lɑdʊ͡l/ n. lord
 • tlogafth /ˈt͡lɑgæf͡θ/ n . course
 • tlogūx /ˈt͡lɑguk͡s/ n . kind
 • tlogyãwng /ˈt͡lɑg͡jɔŋ/ v. trust
 • tlom’inth /ˈt͡lɑm͡mɪn͡θ/ n. accountant
 • tlom’odth /ˈt͡lɑm͡mɑd͡θ/ n . sensuality
 • tlozal /ˈt͡lɑzæ͡l/ n . tab
 • tlöbund /ˈt͡lɔɪbən͡d/ n . replace
 • tlögyar /ˈt͡lɔɪg͡jɑ͡ɹ/ n . grease
 • tlönyor /ˈt͡lɔɪɲɔ͡ɹ/ n. bay
 • tlönyüdth /ˈt͡lɔɪn͡ʤʊd͡θ/ n. wrinkle, crease
 • tlözorn /ˈt͡lɔɪzɑɹ͡n/ n . piano
 • tlõwdal /ˈt͡laʊdæ͡l/ n. rope, cord
 • tlõwjer /ˈt͡laʊʤɛ͡ɹ/ n . healthiness, healthfulness
 • tlõwkel /ˈt͡laʊkɛ͡l/ n . task
 • tlõwnyãwrth /ˈt͡laʊn͡ʤɔɹ͡θ/ v. discourage, deter
 • tlõwnyefth /ˈt͡laʊɲɛf͡θ/ v. graze (touch)
 • tlõwzol /ˈt͡laʊzɔ͡l/ adj. great (excellent), awesome
 • tlōgyūx /ˈt͡loʊg͡juk͡s/ n . trust
 • tlōkufth /ˈt͡loʊkʌf͡θ/ n . attracted to none (orientation)
 • tlōkox /ˈt͡loʊkɑk͡s/ n . question
 • tlōm’ērth /ˈt͡loʊm͡miɹ͡θ/ n. soldier, veteran, guerrilla
 • tlōnyãwrk /ˈt͡loʊn͡ʤɔɹ͡k/ n . pungency
 • tlōnyüfth /ˈt͡loʊn͡ʤʊf͡θ/ adj. clean, neat
 • tlōpel /ˈt͡loʊpɛ͡l/ n . petticoats
 • tlügyunth /ˈt͡lʊg͡jən͡θ/ n . loop
 • tlüjēdt /ˈt͡lʊʤid͡t/ n . packet
 • tlükal /ˈt͡lʊkæ͡l/ v. aim, strive
 • tlüwhorth /ˈt͡lʊʍɑɹ͡θ/ v. deal
 • tlüwhorthant /ˈt͡lʊʍɑɹ͡θænt/ n. dealer
 • tlūgel /ˈt͡lugɛ͡l/ n . pyramid
 • tlūjox /ˈt͡luʤɑk͡s/ n . jar
 • tlūnyēdth /ˈt͡luɲid͡θ/ n . backpack
 • tlūpudt /ˈt͡lupəd͡t/ v. circulate
 • tlūpudtex /ˈt͡lupəd͡tɛk͡s/ n. circulation
 • tlūwhurth /ˈt͡luʍʌɹ͡θ/ n . confess
 • tlūzēdth /ˈt͡luzid͡θ/ n . wise
 • tu /tʌ/ prep. to
 • tudth /təd͡θ/ n . expansion
 • tudth /tʌd͡θ/ n . rancher
 • tufth /təf͡θ/ n. lake, pond, pool
 • tuh /təh/ n . abolishment
 • tuh /tʌh/ part. undefined
 • tukūng /ˈtəkuŋ/ n . polite
 • tum /təm/ n. law
 • tumant /ˈtəmænt/ n. lawyer
 • tumantik /ˈtəmæntɪk/ adj. legal
 • tunth /tən͡θ/ n . unbelief
 • tustãwrk /ˈtəs͡tɔɹ͡k/ n . suit
 • tuv /tʌv/ n . receive
 • tuw /təw/ n . orphan
 • tuzond /ˈtəzɑn͡d/ n . rotundity
 • turn /təɹ͡n/ n . translate
 • tux /tʌk͡s/ n. idea, concept
 • tux /tək͡s/ n. lap
 • tuþox /ˈtəðɑk͡s/ adv. not
 • tabil /ˈtæbɪ͡l/ n . army
 • tadung /ˈtædʌŋ/ pron. WATE.PL.NOT
 • tafth /tæf͡θ/ n . chambray
 • tagūl /ˈtægʊ͡l/ n . volume
 • takanj /ˈtakanʤ/ n. hand
 • tal /tæ͡l/ n. parent
 • tal /tæl/ n. log, stick
 • tang /tæŋ/ n . spare
 • tanjin /ˈtænʤɪn/ n. school, college, university
 • tanyung /ˈtæɲəŋ/ n . worship
 • tanyur /ˈtæɲe͡ɹ/ n . outside
 • tanyer /ˈtæɲɛ͡ɹ/ pron. all what
 • tastix /ˈtæs͡tɪk͡s/ adv. sometimes
 • tat /tæt/ n . gravel
 • tatrãwng /ˈtæt͡ɹɔŋ/ n . seal
 • taþang /ˈtæðæŋ/ n. explanation
 • taþangenēng /ˈtæðæˌŋɛniŋ/ v. explain
 • tãwbel /ˈtɔbɛ͡l/ n . belly
 • tãwdix /ˈtɔdɪk͡s/ v. hire, rent, recruit
 • tãwdt /tɔd͡t/ n . prostitute
 • tãwgãwnd /ˈtɔgɔn͡d/ n . slogan
 • tãwgyūdt /ˈtɔg͡jud͡t/ n . pottery
 • tãwjirk /ˈtɔʤɪɹ͡k/ n . lower class
 • tãwjer /ˈtɔʤɛ͡ɹ/ n . channel(of water)
 • tãwnd /tɔn͡d/ n . reception(office hotel)
 • tãwnyind /ˈtɔɲɪn͡d/ n. brain, wit
 • tãwnying /ˈtɔɲɪŋ/ n . suppose
 • tãwnyur /ˈtɔɲe͡ɹ/ n. flame
 • tãwnyurn /ˈtɔɲəɹ͡n/ n . energy
 • tãwnyer /ˈtɔɲɛ͡ɹ/ v. open
 • tãwnyeroftid /ˈtɔɲɛˌɹɑftɪd/ n. opening
 • tãwpürn /ˈtɔpʊɹ͡n/ n . shallowness
 • tãwtlürk /ˈtɔt͡lʊɹ͡k/ n . graphic arts
 • tãwtyond /ˈtɔt͡jɑn͡d/ v. manipulate
 • tãwŧünth /ˈtɔʦʊn͡θ/ n . soothe
 • tādal /ˈteɪdæ͡l/ n . earliness
 • tāgefth /ˈteɪgɛf͡θ/ n . kid(animal)
 • tāgüdth /ˈteɪgʊd͡θ/ n . symptom
 • tājūrn /ˈteɪʤuɹ͡n/ n. space (empty area), room (space)
 • tājūrninē /ˈteɪˌʤuɹ͡nɪni/ n. gap
 • tānyur /ˈteɪɲe͡ɹ/ v. rule, reign
 • tānyur /ˈteɪɲe͡ɹ/ n. rule (law, regulation)
 • tānyurant /ˈteɪˌɲeɹænt/ n. ruler
 • tānyer /ˈteɪɲɛ͡ɹ/ n . result
 • tāstkin /ˈteɪs͡tkɪn/ n. umaminess
 • tāwhūl /ˈteɪʍʊ͡l/ n . virtue
 • tedt /tɛd͡t/ n . encode
 • tefth /tɛf͡θ/ n. flour
 • tegal /ˈtɛgæ͡l/ pron. each which
 • tegyur /ˈtɛg͡je͡ɹ/ n . hotel
 • teh /tɛh/ n . uphold
 • tel /tɛ͡l/ n. tray, platter
 • tel /tɛl/ n . inattention
 • tem /tɛm/ n. poem
 • temant /ˈtɛmænt/ n. poet
 • ten /tɛn/ n. traffic
 • tend /tɛn͡d/ n . prism
 • teng /tɛŋ/ n . remains, remnant
 • tenth /tɛn͡θ/ n . noise
 • tev /tɛv/ v. screw
 • tew /tɛw/ v. freeze
 • tewhol /ˈtɛʍɔ͡l/ v. convert, translate
 • tewoftid /ˈtɛwɑftɪd/ n. frost
 • tern /tɛɹ͡n/ v. panic
 • tern /tɛɹ͡n/ part. undefined
 • tex /tɛk͡s/ n . blueness
 • tēdt /tid͡t/ n. surgery
 • tēdth /tid͡θ/ n. comb
 • tēdadt /ˈtidæd͡t/ n . imbibing
 • tēdūl /ˈtidʊ͡l/ n . welcome
 • tēgil /ˈtigɪ͡l/ n . procedure
 • tēgand /ˈtigæn͡d/ n . solemnity
 • tēkridth /ˈtik͡ɹɪd͡θ/ n . representation
 • tēm /tim/ n . religiousbuilding
 • tēm’or /ˈtim͡mɔ͡ɹ/ n . mail
 • tēnd /tin͡d/ n . politics
 • tēnyofth /ˈtin͡ʤɑf͡θ/ n. voucher
 • tēpürk /ˈtipʊɹ͡k/ n . sea
 • tētyidth /ˈtit͡jɪd͡θ/ n . affect
 • tētyofth /ˈtit͡jɑf͡θ/ n . bay
 • tēwhurth /ˈtiʍəɹ͡θ/ n . solution
 • tēwhūl /ˈtiʍʊ͡l/ n . problem
 • tēzol /ˈtizɔ͡l/ n . harvest
 • tērth /tiɹ͡θ/ n . cookie
 • tīburk /ˈtaɪbʌɹ͡k/ n . fun
 • tīgudt /ˈtaɪgəd͡t/ n . depression
 • tīgyanth /ˈtaɪg͡jæn͡θ/ n . hawk
 • tījēr /ˈtaɪʤi͡ɹ/ n. science
 • tījērant /ˈtaɪˌʤiɹænt/ n. scientist
 • tīmdaya /ˈtaɪmˌdaja/ det. today (at time)
 • tīm’er /ˈtaɪm͡mɛ͡ɹ/ n . plant
 • tīponth /ˈtaɪpɑn͡θ/ n. stage
 • tīqind /ˈtaɪk͡wɪn͡d/ n. boyfriend
 • tobal /ˈtɑbæ͡l/ n . shriek
 • todronth /ˈtɑd͡ɹɑn͡θ/ n . will
 • tofth /tɑf͡θ/ n . tire
 • togyar /ˈtɑg͡jɑ͡ɹ/ n . seclusion
 • tojãwdth /ˈtɑʤɔd͡θ/ n. artery
 • tojērk /ˈtɑʤiɹ͡k/ n . statement
 • tokurth /ˈtɑkəɹ͡θ/ n . skill
 • tol /tɑl/ n . angularity
 • tom’ur /ˈtɑm͡me͡ɹ/ n . theater
 • ton /tɑn/ n. fabric, textile
 • tond /tɑn͡d/ prep. by (agent performing an action), by (author or creator)
 • tonth /tɑn͡θ/ n. wrist, ankle
 • tonyur /ˈtɑn͡ʤe͡ɹ/ n . ant
 • tonyēr /ˈtɑɲi͡ɹ/ n . misjudgment
 • totyerk /ˈtɑt͡jɛɹ͡k/ n. pedestrian
 • tozãwnd /ˈtɑzɔn͡d/ n . stammer
 • tox /tɑk͡s/ n . powderiness
 • tödel /ˈtɔɪdɛ͡l/ n . leader
 • tögorn /ˈtɔɪgɑɹ͡n/ n . spill
 • töjēr /ˈtɔɪʤi͡ɹ/ n . acknowledge
 • tökrirn /ˈtɔɪk͡ɹɪɹ͡n/ det. you don’t want
 • töpidth /ˈtɔɪpɪd͡θ/ n . tip
 • töpel /ˈtɔɪpɛ͡l/ n . interview
 • tötyirn /ˈtɔɪt͡jɪɹ͡n/ n . leggers
 • töwhufth /ˈtɔɪʍəf͡θ/ pron. most whichever
 • tözel /ˈtɔɪzɛ͡l/ n. bell
 • töþēdt /ˈtɔɪðid͡t/ n . design
 • tõn /ˈtaʊn/ n. town
 • tõtin /ˈtaʊtɪn/ num. thousand
 • tõwdrãwx /ˈtaʊd͡ɹɔk͡s/ n . fishfin
 • tõwgal /ˈtaʊgæ͡l/ v. qualify
 • tõwkal /ˈtaʊkæ͡l/ n . battle
 • tõwnyēr /ˈtaʊn͡ʤi͡ɹ/ n . imagination
 • tõwnyorth /ˈtaʊɲɑɹ͡θ/ v. shave
 • tõwqēfth /ˈtaʊk͡wif͡θ/ adj. gorgeous, handsome
 • tōgunth /ˈtoʊgən͡θ/ n . propaganda
 • tōjunth /ˈtoʊʤən͡θ/ n . hag(mean old woman)
 • tōwhel /ˈtoʊʍɛ͡l/ n . vanity
 • trigyer /ˈt͡ɹɪg͡jɛ͡ɹ/ n . tradesfolk
 • trijãwfth /ˈt͡ɹɪʤɔf͡θ/ n . scope, extent
 • trinyar /ˈt͡ɹɪɲɑ͡ɹ/ n. elixir
 • tripund /ˈt͡ɹɪpʌn͡d/ n . moccasins
 • tripedth /ˈt͡ɹɪpɛd͡θ/ n. propaganda
 • trizal /ˈt͡ɹɪzæ͡l/ n . abnormality
 • trubãwdth /ˈt͡ɹəbɔd͡θ/ n. formula
 • trubel /ˈt͡ɹəbɛ͡l/ n . thing
 • trubüdth /ˈt͡ɹəbʊd͡θ/ n . chastity
 • trugyüx /ˈt͡ɹəg͡jʊk͡s/ n . pant
 • trunyur /ˈt͡ɹəɲe͡ɹ/ n . view
 • trunyar /ˈt͡ɹəɲɑ͡ɹ/ n . short
 • trupadt /ˈt͡ɹəpæd͡t/ n . frighten
 • trabērn /ˈt͡ɹæbiɹ͡n/ n . orchestra
 • tragyer /ˈt͡ɹæg͡jɛ͡ɹ/ n. temper
 • trajudt /ˈt͡ɹæʤəd͡t/ v. achieve, accomplish
 • tranyer /ˈt͡ɹæɲɛ͡ɹ/ n . keeper
 • tranyüx /ˈt͡ɹæn͡ʤʊk͡s/ det. HAS.DONE.WHO.Q.HOW
 • trawhal /ˈt͡ɹæʍæ͡l/ n . layer
 • trãwgyang /ˈt͡ɹɔg͡jæŋ/ part. undefined
 • trãwnyar /ˈt͡ɹɔɲɑ͡ɹ/ v. beat (strike), assault
 • trãwnyor /ˈt͡ɹɔɲɔ͡ɹ/ n . certificate
 • trãwpal /ˈt͡ɹɔpæ͡l/ n. rate, grade
 • trãwpalenēng /ˈt͡ɹɔpæˌlɛniŋ/ v. rate
 • trãwwhinth /ˈt͡ɹɔʍɪn͡θ/ n . imposition
 • trāgyurth /ˈt͡ɹeɪg͡jəɹ͡θ/ n . bury
 • trāgyēnth /ˈt͡ɹeɪg͡jin͡θ/ n . thunder, element
 • trājãwfth /ˈt͡ɹeɪʤɔf͡θ/ n . ray(of light)
 • trājer /ˈt͡ɹeɪʤɛ͡ɹ/ n . catch, latch, closing mechanism
 • trājox /ˈt͡ɹeɪʤɑk͡s/ n. landlord
 • trākürn /ˈt͡ɹeɪkʊɹ͡n/ n . rule, oversee
 • trām’ãwdt /ˈt͡ɹeɪm͡mɔd͡t/ n . print
 • trāzal /ˈt͡ɹeɪzæ͡l/ n . razor
 • trāzonth /ˈt͡ɹeɪzɑn͡θ/ n . spear
 • trebãwnth /ˈt͡ɹɛbɔn͡θ/ n . history
 • tregyēr /ˈt͡ɹɛg͡ji͡ɹ/ n. heaven, paradise
 • trekurn /ˈt͡ɹɛkəɹ͡n/ n . periodical
 • trekal /ˈt͡ɹɛkæ͡l/ pron. each whichevers
 • trem’idt /ˈt͡ɹɛm͡mɪd͡t/ v. fill
 • trenyãwng /ˈt͡ɹɛɲɔŋ/ n . poplin
 • trenyēr /ˈt͡ɹɛn͡ʤi͡ɹ/ n . wail
 • trezel /ˈt͡ɹɛzɛ͡l/ n . children’s wear
 • trezong /ˈt͡ɹɛzɑŋ/ n . year
 • trē /tɹi/ num. three
 • trēbix /ˈt͡ɹibɪk͡s/ pron. any those
 • trēdil /ˈt͡ɹidɪ͡l/ n . proverb
 • trēdodt /ˈt͡ɹidɑd͡t/ n . idiot
 • trēgarn /ˈt͡ɹigæɹ͡n/ v. carry out, implement
 • trēng /tɹiŋ/ num. third
 • trēnth /tɹinθ/ num. tri-
 • trēnyar /ˈt͡ɹiɲɑ͡ɹ/ pron. THA.SG.ONE
 • trēnyeng /ˈt͡ɹiɲɛŋ/ adj. gentle
 • trēpal /ˈt͡ɹipæ͡l/ n . frame
 • trētin /ˈtɹitɪn/ num. thirty
 • trēwhãwrk /ˈt͡ɹiʍɔɹ͡k/ n . improvement
 • trīdal /ˈt͡ɹaɪdæ͡l/ n . series
 • trīfin /ˈt͡ɹaɪfɪn/ n. triton
 • trīgil /ˈt͡ɹaɪgɪ͡l/ n . sort
 • trīgodt /ˈt͡ɹaɪgɑd͡t/ n . thoughtlessness
 • trīwhal /ˈt͡ɹaɪʍæ͡l/ n . cement
 • trobūl /ˈt͡ɹɑbʊ͡l/ n . reason
 • trojur /ˈt͡ɹɑʤe͡ɹ/ n. ham
 • trojor /ˈt͡ɹɑʤɔ͡ɹ/ part. undefined
 • trokurth /ˈt͡ɹɑkʌɹ͡θ/ n . main
 • trom’ux /ˈt͡ɹɑm͡mək͡s/ n . straightness
 • tronyēnd /ˈt͡ɹɑn͡ʤin͡d/ n. power, force, strength
 • tronyēnditik /ˈt͡ɹɑn͡ʤin͡dˌɪtɪk/ adj. powerful
 • tronyūrk /ˈt͡ɹɑn͡ʤuɹ͡k/ n. nose, point
 • trowhal /ˈt͡ɹɑʍæ͡l/ n . cauldron, kettle
 • trozung /ˈt͡ɹɑzəŋ/ n . pandemic
 • tröm’üfth /ˈt͡ɹɔɪm͡mʊf͡θ/ n . flap
 • trõwgel /ˈt͡ɹaʊgɛ͡l/ n . code
 • trõwgyar /ˈt͡ɹaʊg͡jɑ͡ɹ/ n . compact
 • trõwjēr /ˈt͡ɹaʊʤi͡ɹ/ v. relate, correlate
 • trõwjēroftid /ˈt͡ɹaʊˌʤiɹɑftɪd/ n. relationship
 • trõwzēng /ˈt͡ɹaʊziŋ/ n . wine
 • trōganth /ˈt͡ɹoʊgæn͡θ/ n . brand
 • trōm’ar /ˈt͡ɹoʊm͡mɑ͡ɹ/ n. province, region
 • trōm’or /ˈt͡ɹoʊm͡mɔ͡ɹ/ n . plume, feather
 • trōpal /ˈt͡ɹoʊpæ͡l/ n . psychic
 • trōwhol /ˈt͡ɹoʊʍɔ͡l/ n . boss
 • trükel /ˈt͡ɹʊkɛ͡l/ n . sandals
 • trünyofth /ˈt͡ɹʊn͡ʤɑf͡θ/ n . gasp
 • trünyürk /ˈt͡ɹʊn͡ʤʊɹ͡k/ n. atom
 • trüwürhort /ˈt͡ɹʊwʊɹhɑɹt/ n. apology
 • trūkil /ˈt͡ɹukɪ͡l/ n. torch, candle, lamp
 • trūm’adth /ˈt͡ɹum͡mæd͡θ/ n . bovine
 • trūnyur /ˈt͡ɹun͡ʤe͡ɹ/ adj. general, generic
 • trūpel /ˈt͡ɹupɛ͡l/ n. recession
 • tüh /tʊh/ n . neglect
 • tüjer /ˈtʊʤɛ͡ɹ/ n . marvel
 • tüng /tʊŋ/ n . anchor
 • tüw /tʊw/ n . immoderation
 • tüwhil /ˈtʊʍɪ͡l/ n . controversy
 • tüwhux /ˈtʊʍək͡s/ n . melody, tune
 • tüx /tʊk͡s/ n . ship, boat
 • tū /tu/ num. two
 • tūdt /tud͡t/ n . attract
 • tūdox /ˈtudɑk͡s/ pron. both whatevers
 • tūdrudt /ˈtud͡ɹʌd͡t/ n. awe
 • tūfth /tuf͡θ/ n . ignore
 • tūgūl /ˈtugʊ͡l/ v. put (cause to be)
 • tūkinth /ˈtukɪn͡θ/ n . season
 • tūkradt /ˈtuk͡ɹæd͡t/ n . grandiloquence
 • tūl /tʊ͡l/ v. hike
 • tūng /tuŋ/ num. duo-
 • tūnth /tunθ/ num. second
 • tūnth /tun͡θ/ n. combat
 • tūnyarth /ˈtun͡ʤæɹ͡θ/ n . hair, straight b
 • tūnyer /ˈtuɲɛ͡ɹ/ n . auction
 • tūnyox /ˈtuɲɑk͡s/ n . reservation
 • tūtin /ˈtutɪn/ num. twenty
 • tūtinfīv /ˈtutɪnˌfaɪv/ num. twentyfive
 • tūtinfor /ˈtutɪnfɔ͡ɹ/ num. twentyfour
 • tūtinsiks /ˈtutɪnsɪks/ num. twentysix
 • tūtinth /ˈtutɪnθ/ num. icosa-
 • tūtintū /ˈtutɪntu/ num. twentytwo
 • tūtināt /ˈtutɪˌneɪt/ num. twentyeight
 • tūtyand /ˈtut͡jæn͡d/ n . imitation
 • tūr /tuɹ/ n . chin, jaw
 • tūrk /tuɹ͡k/ n . abuse
 • tūrn /tuɹ͡n/ n . sock
 • tyiginth /ˈt͡jɪgɪn͡θ/ n. fort, castle
 • tyigyērk /ˈt͡jɪg͡jiɹ͡k/ n. stew
 • tyijor /ˈt͡jɪʤɔ͡ɹ/ n . dame
 • tyikal /ˈt͡jɪkæ͡l/ n . reasoning
 • tyinyar /ˈt͡jɪɲɑ͡ɹ/ n . group
 • tyiwhark /ˈt͡jɪʍæɹ͡k/ n . center
 • tyudal /ˈt͡jədæ͡l/ n . suitable
 • tyum’ork /ˈt͡jəm͡mɑɹ͡k/ n . burlap
 • tyum’üx /ˈt͡jəm͡mʊk͡s/ n . confidence
 • tyãwbal /ˈt͡jɔbæ͡l/ n . wagon
 • tyãwgyend /ˈt͡jɔg͡jɛn͡d/ n. festival
 • tyãwgyēr /ˈt͡jɔg͡ji͡ɹ/ adj. thin (narrow), narrow
 • tyãwjurn /ˈt͡jɔʤəɹ͡n/ n . peplos
 • tyãwjar /ˈt͡jɔʤɑ͡ɹ/ v. admit
 • tyãwm’er /ˈt͡jɔm͡mɛ͡ɹ/ n. complex
 • tyãwwhal /ˈt͡jɔʍæ͡l/ n . heir
 • tyādedth /ˈt͡jeɪdɛd͡θ/ v. hide
 • tyājãwnth /ˈt͡jeɪʤɔn͡θ/ n. arsenal
 • tyākunth /ˈt͡jeɪkən͡θ/ n . crest, other
 • tyānyēr /ˈt͡jeɪɲi͡ɹ/ n . insignificance
 • tyānyofth /ˈt͡jeɪɲɑf͡θ/ n . bedroom
 • tyāpel /ˈt͡jeɪpɛ͡l/ v. growl
 • tyāpūl /ˈt͡jeɪpʊ͡l/ n . slave
 • tyedol /ˈt͡jɛdɔ͡l/ n . relationship
 • tyegyor /ˈt͡jɛg͡jɔ͡ɹ/ n . turtle
 • tyenyor /ˈt͡jɛɲɔ͡ɹ/ n . base
 • tyewhūrth /ˈt͡jɛʍuɹ͡θ/ n . involve
 • tyēdol /ˈt͡jidɔ͡l/ n . limb, appendage
 • tyēgerk /ˈt͡jigɛɹ͡k/ v. frustrate
 • tyēgūl /ˈt͡jigʊ͡l/ n . medicine
 • tyēzil /ˈt͡jizɪ͡l/ adj. hard, difficult
 • tyīgil /ˈt͡jaɪgɪ͡l/ n . ancestor
 • tyīgūl /ˈt͡jaɪgʊ͡l/ v. intend, mean (intend)
 • tyīgyēng /ˈt͡jaɪg͡jiŋ/ adj. the, a, some
 • tyīm’or /ˈt͡jaɪm͡mɔ͡ɹ/ v. connect, combine, bond, attribute
 • tyīnyudt /ˈt͡jaɪɲʌd͡t/ n . weaving
 • tyīnyēr /ˈt͡jaɪn͡ʤi͡ɹ/ n. merchandise
 • tyīpãwrk /ˈt͡jaɪpɔɹ͡k/ n . infernal
 • tyīzel /ˈt͡jaɪzɛ͡l/ n . dispersion
 • tyodil /ˈt͡jɑdɪ͡l/ prep . among
 • tyogend /ˈt͡jɑgɛn͡d/ n . physic
 • tyogyēr /ˈt͡jɑg͡ji͡ɹ/ n . ogle
 • tyojar /ˈt͡jɑʤɑ͡ɹ/ n . insanity, madness
 • tyonyirth /ˈt͡jɑɲɪɹ͡θ/ n. leather
 • tyonyur /ˈt͡jɑn͡ʤe͡ɹ/ v. enter, invade
 • tyonyurex /ˈt͡jɑn͡ʤeɹɛk͡s/ n. entrance
 • tyonyēr /ˈt͡jɑɲi͡ɹ/ v. concentrate, focus
 • tyopil /ˈt͡jɑpɪ͡l/ v. close, shut
 • tyowhedt /ˈt͡jɑʍɛd͡t/ n . chalk
 • työdil /ˈt͡jɔɪdɪ͡l/ adj. available
 • työkãwrth /ˈt͡jɔɪkɔɹ͡θ/ n . nucleus
 • työm’or /ˈt͡jɔɪm͡mɔ͡ɹ/ n . book
 • työwhal /ˈt͡jɔɪʍæ͡l/ n . save
 • työwhūl /ˈt͡jɔɪʍʊ͡l/ n. salt
 • tyõwgyerk /ˈt͡jaʊg͡jɛɹ͡k/ n . grumble
 • tyõwjung /ˈt͡jaʊʤʌŋ/ n . material
 • tyõwm’ix /ˈt͡jaʊm͡mɪk͡s/ n . grab
 • tyõwnying /ˈt͡jaʊn͡ʤɪŋ/ n. string, cord, thread, strand
 • tyõwnyar /ˈt͡jaʊɲɑ͡ɹ/ pron. all those
 • tyõwnyãwdt /ˈt͡jaʊn͡ʤɔd͡t/ v. respond, answer, reply
 • tyõwnyãwdt /ˈt͡jaʊn͡ʤɔd͡t/ n. answer
 • tyõwnyãwdtex /ˈt͡jaʊn͡ʤˌɔd͡tɛk͡s/ n. response
 • tyõwwhux /ˈt͡jaʊʍʌk͡s/ adj. instant
 • tyõwwhadth /ˈt͡jaʊʍæd͡θ/ pron. any whichever
 • tyōdark /ˈt͡joʊdæɹ͡k/ n. whisker
 • tyōgyur /ˈt͡joʊg͡je͡ɹ/ n . metal
 • tyōgyēdt /ˈt͡joʊg͡jid͡t/ n . quiescence
 • tyōjer /ˈt͡joʊʤɛ͡ɹ/ v. jerk
 • tyōnyor /ˈt͡joʊn͡ʤɔ͡ɹ/ n . tall
 • tyōnyüdth /ˈt͡joʊɲʊd͡θ/ n. cork
 • tyōpafth /ˈt͡joʊpæf͡θ/ n. debt
 • tyügal /ˈt͡jʊgæ͡l/ n . cone
 • tyükūl /ˈt͡jʊkʊ͡l/ n . eclipse
 • tyüm’er /ˈt͡jʊm͡mɛ͡ɹ/ n . mend
 • tyünyanth /ˈt͡jʊɲæn͡θ/ n. pot
 • tyüzond /ˈt͡jʊzɑn͡d/ n . truth
 • tyūgex /ˈt͡jugɛk͡s/ v. become (begin to be), become (change into)
 • tyūm’odt /ˈt͡jum͡mɑd͡t/ n . stupid
 • tyūnyar /ˈt͡juɲɑ͡ɹ/ n . spike
 • tyūnyãwdth /ˈt͡jun͡ʤɔd͡θ/ n . insignia
 • tyūpux /ˈt͡jupʌk͡s/ n . coral
 • ubal /ˈəbæ͡l/ n . condition/requirement/stipulation
 • ubūl /ˈəbʊ͡l/ v. solve, figure out, deduce, deem
 • udel /ˈədɛ͡l/ n . ponytail
 • udeptis /ˈʌdɛptɪs/ n. adept
 • udol /ˈədɔ͡l/ v. ride
 • ufund /ˈəfʌn͡d/ n . comfortable
 • ufer /ˈəfɛ͡ɹ/ n . mutter
 • ufēnd /ˈʌfin͡d/ n. bass
 • ufīng /ˈʌfaɪŋ/ n . gingham
 • ufīnth /ˈʌfaɪn͡θ/ pron. everything
 • ufīrn /ˈʌfaɪɹ͡n/ n . rhythm
 • ufol /ˈəfɔ͡l/ n . include
 • ufõwnth /ˈʌfaʊn͡θ/ n . drain
 • ufōfth /ˈʌfoʊf͡θ/ n. fat (bodily substance)
 • ufōnd /ˈʌfoʊn͡d/ n . inquire
 • ufōnth /ˈəfoʊn͡θ/ n . scene
 • ufōrk /ˈəfoʊɹ͡k/ n. fire
 • ufōrk /ˈʌfoʊɹ͡k/ n . footpath, sidewalk
 • ufōrk alek /ˈəfoʊɹ͡k ˈælɛk/ n. firearm
 • ufōrth /ˈʌfoʊɹ͡θ/ n. back (of body), back (reverse side)
 • ufōx /ˈəfoʊk͡s/ n . game
 • ufürth /ˈʌfʊɹ͡θ/ n . craft
 • ufūdth /ˈʌfud͡θ/ n . taking
 • ugil /ˈəgɪ͡l/ n . sweetness
 • ugin /ˈʌgɪn/ n. again
 • ugūl /ˈəgʊ͡l/ v. praise, worship
 • ugyur /ˈəg͡je͡ɹ/ n . endearment
 • ugyur /ˈəg͡je͡ɹ/ pron. WHA.SG.STH
 • ugyor /ˈəg͡jɔ͡ɹ/ v. tackle
 • uhpatis /ˈʌhpatɪs/ n. grandmaster
 • uhadth /ˈəhæd͡θ/ n. host
 • uhar /ˈəhɑ͡ɹ/ adv. just
 • uhãwdth /ˈʌhɔd͡θ/ adj. awful, terrible
 • uhel /ˈəhɛ͡l/ v. retire
 • uhēr /ˈəhi͡ɹ/ n . response
 • uhīrk /ˈəhaɪɹ͡k/ adv. as
 • uhödt /ˈʌhɔɪd͡t/ v. recycle
 • uhöng /ˈʌhɔɪŋ/ v. extract
 • uhōnd /ˈʌhoʊn͡d/ n . sigh
 • uhōrn /ˈʌhoʊɹ͡n/ n . meanness
 • uhūl /ˈəhʊ͡l/ n. advice
 • ujur /ˈəʤe͡ɹ/ n. visit
 • ujar /ˈəʤɑ͡ɹ/ n . double
 • ujor /ˈəʤɔ͡ɹ/ v. export
 • ujor /ˈəʤɔ͡ɹ/ part. undefined
 • ukal /ˈəkæ͡l/ n . arsenal
 • ukol /ˈəkɔ͡l/ n . rent
 • ukūl /ˈəkʊ͡l/ n . drill
 • ulil /ˈəlɪ͡l/ n . pillar, mast
 • uladt /ˈʌlæd͡t/ det. that
 • uladt /ˈʌlæd͡t/ pron. that
 • ulel /ˈəlɛ͡l/ part. undefined
 • ulērth /ˈəliɹ͡θ/ n . cornea
 • ulōrth /ˈʌloʊɹ͡θ/ adj. short, low
 • um /əm/ n. average
 • umifth /ˈʌmɪf͡θ/ n . house
 • umirn /ˈʌmɪɹ͡n/ n . oxygen
 • umudth /ˈəməd͡θ/ n . true
 • um’ur /ˈəm͡me͡ɹ/ n . compassion, empathy
 • um’ar /ˈəm͡mɑ͡ɹ/ n. structure
 • um’er /ˈəm͡mɛ͡ɹ/ n . unlock
 • um’ēr /ˈəm͡mi͡ɹ/ n . cart
 • um’or /ˈəm͡mɔ͡ɹ/ n. terror
 • umãwnth /ˈəmɔn͡θ/ n . babble
 • umāx /ˈəmeɪk͡s/ n . how
 • umend /ˈʌmɛn͡d/ n . inexcitability
 • umīfth /ˈəmaɪf͡θ/ n . pear
 • umīnth /ˈəmaɪn͡θ/ n . jest
 • umor /ˈəmɔ͡ɹ/ n . earth
 • umödt /ˈʌmɔɪd͡t/ n . ear
 • umōrth /ˈəmoʊɹ͡θ/ n . have, possess
 • umüdth /ˈəmʊd͡θ/ n . dead flesh
 • umünd /ˈəmʊn͡d/ n . fragility
 • unirn /ˈʌnɪɹ͡n/ n . stipulation, assertion
 • unu /ˈʌnʌ/ prep. on
 • unung /ˈənʌŋ/ det. they want
 • unar /ˈənɑ͡ɹ/ v. bark
 • unãwrn /ˈənɔɹ͡n/ n . can, container
 • unāx /ˈʌneɪk͡s/ n. premiere
 • unedth /ˈənɛd͡θ/ n . dress hat
 • unefth /ˈʌnɛf͡θ/ adj. weak
 • unēdt /ˈənid͡t/ det. several
 • unēr /ˈəni͡ɹ/ n . hearing
 • unīrth /ˈʌnaɪɹ͡θ/ n . juggle
 • unol /ˈənɔ͡l/ n. soup, broth
 • unor /ˈənɔ͡ɹ/ n . smoke
 • unörk /ˈʌnɔɪɹ͡k/ n . busy
 • unõwnd /ˈənaʊn͡d/ n . capsule, tablet
 • unõwng /ˈənaʊŋ/ n . play
 • unõwngant /ˈənaˌʊŋænt/ n. player
 • unōrth /ˈənoʊɹ͡θ/ n . goblet, wineglass
 • unūl /ˈənʊ͡l/ n. god
 • unyur /ˈəɲe͡ɹ/ n . counter(flat, elevated surface)
 • unyur /ˈən͡ʤe͡ɹ/ n . loudness
 • unyēr /ˈən͡ʤi͡ɹ/ n . topic
 • unyor /ˈəɲɔ͡ɹ/ n. market
 • unyor /ˈən͡ʤɔ͡ɹ/ det. y’all’s want (pl)
 • upil /ˈəpɪ͡l/ n. width, diameter
 • upilitik /ˈəpɪˌlɪtɪk/ adj. wide
 • upa /ˈʌpæ/ prep. up
 • upel /ˈəpɛ͡l/ v. supply, arm
 • upol /ˈəpɔ͡l/ n . niche
 • uprãwftis /ˈʌpɹɔftɪs/ n. journeyman
 • uprentis /ˈʌpɹɛntɪs/ n. apprentice
 • upūl /ˈəpʊ͡l/ det. DID.WHO.Q.HOW
 • usifth /ˈʌsɪf͡θ/ v. belong
 • usirk /ˈəsɪɹ͡k/ n . bank
 • usurk /ˈʌsʌɹ͡k/ n . thaw
 • usal /ˈəsæ͡l/ n. nurse
 • usar /ˈəsɑ͡ɹ/ n . lamb
 • usāx /ˈəseɪk͡s/ n . percent
 • usend /ˈʌsɛn͡d/ n . alone
 • usīrk /ˈəsaɪɹ͡k/ n . exclusion
 • usor /ˈəsɔ͡ɹ/ n. mask, veil
 • usõwfth /ˈʌsaʊf͡θ/ n . jungle
 • usõwrn /ˈəsaʊɹ͡n/ n . ditch
 • usōrk /ˈʌsoʊɹ͡k/ n . accord
 • usūl /ˈəsʊ͡l/ n . artillery, siege engine
 • usūx /ˈəsuk͡s/ adj. stubborn
 • util /ˈətɪ͡l/ n. goal (objective), destination
 • utur /ˈəte͡ɹ/ pron. most whichever
 • utanth /ˈʌtæn͡θ/ n . strap
 • utar /ˈətɑ͡ɹ/ pron. s
 • utãwrn /ˈətɔɹ͡n/ adj. backward
 • utãwrth /ˈʌtɔɹ͡θ/ n. torso
 • utefth /ˈʌtɛf͡θ/ n . stable
 • utel /ˈətɛ͡l/ n . shovel
 • utenth /ˈətɛn͡θ/ v. curse
 • utēr /ˈəti͡ɹ/ n. nucleus
 • utol /ˈətɔ͡l/ n . dislike
 • utor /ˈətɔ͡ɹ/ n . dove
 • utöng /ˈʌtɔɪŋ/ n. match (for fire)
 • utõwdt /ˈʌtaʊd͡t/ n . law, charter
 • utõwrk /ˈʌtaʊɹ͡k/ n . velvet
 • utūdth /ˈʌtud͡θ/ n . stadium
 • uv /ʌv/ prep. of
 • uvar /ˈəvɑ͡ɹ/ n . great
 • uvāx /ˈʌveɪk͡s/ n . represent
 • uver /ˈəvɛ͡ɹ/ adj. whole, entire
 • uvīrk /ˈʌvaɪɹ͡k/ v. limp
 • uvīrth /ˈəvaɪɹ͡θ/ n . heap
 • uvõwrn /ˈʌvaʊɹ͡n/ n. spur
 • uvōng /ˈʌvoʊŋ/ n. stool (seat)
 • uwhol /ˈəʍɔ͡l/ v. scramble
 • uwudt /ˈəwʌd͡t/ n. loaf, cake
 • uwur /ˈəwe͡ɹ/ n. lyrics
 • uwurth /ˈʌwəɹ͡θ/ n . gnaw
 • uwãwdth /ˈəwɔd͡θ/ n . singer
 • uwãwrn /ˈʌwɔɹ͡n/ n . stab
 • uwer /ˈəwɛ͡ɹ/ n. paragraph, clause, verse
 • uwīdt /ˈəwaɪd͡t/ n . gum
 • uwīrk /ˈəwaɪɹ͡k/ n . behavioral health
 • uwong /ˈəwɑŋ/ n . implore
 • uwödth /ˈəwɔɪd͡θ/ n . genocide
 • uwõwdt /ˈʌwaʊd͡t/ n . dig
 • uwõwng /ˈʌwaʊŋ/ n. accent (of language)
 • uwõwnth /ˈʌwaʊn͡θ/ n. idiot, fool
 • uwüdt /ˈəwʊd͡t/ n . stall, kiosk
 • uwürn /ˈʌwʊɹ͡n/ n . capacity
 • uzūl /ˈəzʊ͡l/ n . motif
 • uridth /ˈʌɹɪd͡θ/ n . appearance(looks)
 • urirk /ˈəɹɪɹ͡k/ prep . excluding
 • urur /ˈəɹe͡ɹ/ n . elasticity
 • urar /ˈəɹɑ͡ɹ/ n . full
 • urādth /ˈəɹeɪd͡θ/ pron. few whatever
 • uredt /ˈəɹɛd͡t/ n . bob
 • urīrth /ˈəɹaɪɹ͡θ/ n . souvenir
 • urörk /ˈʌɹɔɪɹ͡k/ n . undertaking
 • urõwng /ˈʌɹaʊŋ/ n. version
 • urõwrk /ˈʌɹaʊɹ͡k/ n . cycle
 • urōrth /ˈʌɹoʊɹ͡θ/ n . lecture
 • urūx /ˈʌɹuk͡s/ n. load
 • uyirth /ˈʌjɪɹ͡θ/ n . meaning
 • uyal /ˈəjæ͡l/ n . stage
 • uyar /ˈəjɑ͡ɹ/ n . pan
 • uyark /ˈəjæɹ͡k/ n . community
 • uyāx /ˈəjeɪk͡s/ n . bare
 • uyēx /ˈʌjik͡s/ n. compartment
 • uyol /ˈəjɔ͡l/ n . disharmonic
 • uyox /ˈʌjɑk͡s/ n . regression
 • uyönth /ˈəjɔɪn͡θ/ v. refine
 • uyõwrth /ˈəjaʊɹ͡θ/ n . merchantry
 • uyōdth /ˈʌjoʊd͡θ/ n. prince
 • uyōnth /ˈʌjoʊn͡θ/ n . wrap
 • uyūl /ˈəjʊ͡l/ n . page
 • vibal /ˈvɪbæ͡l/ n . bootlets
 • vidt /vɪd͡t/ n . whisker
 • vidol /ˈvɪdɔ͡l/ n. friend
 • vidolitik /ˈvɪdɔˌlɪtɪk/ adj. friendly
 • vif /vɪf/ n. sanctuary
 • vifth /vɪf͡θ/ n. queen
 • vijurk /ˈvɪʤəɹ͡k/ n . spy
 • vikudt /ˈvɪkəd͡t/ n . nest, treasure
 • vikūl /ˈvɪkʊ͡l/ n . car
 • ving /vɪŋ/ n. present (time)
 • vinyer /ˈvɪɲɛ͡ɹ/ n . departure
 • vinyor /ˈvɪɲɔ͡ɹ/ v. clarify
 • vistūrn /ˈvɪs͡tuɹ͡n/ n . stow
 • vizing /ˈvɪzɪŋ/ v. split
 • virk /vɪɹ͡k/ n. elf
 • virn /vɪɹ͡n/ n . astrology
 • virth /vɪɹ͡θ/ n . doublet, winter
 • viy /vɪj/ n . consist
 • vubux /ˈvəbʌk͡s/ n. cream
 • vudt /vʌd͡t/ adj. even
 • vudrūrth /ˈvəd͡ɹuɹ͡θ/ n . ambassador
 • vugifth /ˈvəgɪf͡θ/ n . priority
 • vujerth /ˈvəʤɛɹ͡θ/ n. elk
 • vukyond /ˈvək͡jɑn͡d/ n. strawberry
 • vum /vəm/ n . scale(instrument for weighing)
 • vung /vəŋ/ n . sex
 • vut /vət/ n . broadcloth
 • vuqünth /ˈvək͡wʊn͡θ/ n . lobster
 • vurk /vʌɹ͡k/ v. wink
 • vurth /vəɹ͡θ/ v. search, look up, scan
 • vux /vʌk͡s/ n . harbor
 • vuy /vʌj/ n . oyster
 • vadth /væd͡θ/ adj. awake
 • vagyinth /ˈvæg͡jɪn͡θ/ n . board
 • vakyern /ˈvæk͡jɛɹ͡n/ n . relationship by marriage
 • val /væ͡l/ n. room (of house)
 • vam’idt /ˈvæm͡mɪd͡t/ n . grayness
 • vam’ar /ˈvæm͡mɑ͡ɹ/ adj. blind
 • vas /væs/ n . pork
 • vawhol /ˈvæʍɔ͡l/ v. date, go out, escort
 • varn /væɹ͡n/ n . basement
 • vax /væk͡s/ n . watch
 • vãwdt /vɔd͡t/ n . unastonishment
 • vãwdth /vɔd͡θ/ n . remove
 • vãwdodth /ˈvɔdɑd͡θ/ n. west
 • vãwdrurn /ˈvɔd͡ɹʌɹ͡n/ n. nutrition
 • vãwh /vɔh/ n . charity
 • vãwkudt /ˈvɔkəd͡t/ n . collect
 • vãwkal /ˈvɔkæ͡l/ n . cane
 • vãwl /vɔl/ n . mean
 • vãwm’ern /ˈvɔm͡mɛɹ͡n/ n . atmosphere
 • vãwnd /vɔn͡d/ n . rule
 • vãwnyifth /ˈvɔɲɪf͡θ/ n. funeral
 • vãws /vɔs/ conj. unless
 • vãwtyund /ˈvɔt͡jən͡d/ n. compound
 • vãwzunth /ˈvɔzʌn͡θ/ adj. transparent
 • vãwzarth /ˈvɔzæɹ͡θ/ n . growl
 • vãwrk /vɔɹ͡k/ n. budget
 • vãwrn /vɔɹ͡n/ n . exertion
 • vābel /ˈveɪbɛ͡l/ adj. physical
 • vāgil /ˈveɪgɪ͡l/ n. lobster
 • vākal /ˈveɪkæ͡l/ v. transcend
 • vākol /ˈveɪkɔ͡l/ v. need (lack)
 • vākyünd /ˈveɪk͡jʊn͡d/ n . inexpedience
 • vāl /ˈveɪl/ n. veil, the(arena)
 • vām’urn /ˈveɪm͡mʌɹ͡n/ n. rose
 • vānyor /ˈveɪn͡ʤɔ͡ɹ/ n . filament
 • vāþanth /ˈveɪðæn͡θ/ v. applaud, praise
 • vedth /vɛd͡θ/ n . befriend
 • vefth /vɛf͡θ/ n. snack
 • vegyãwrth /ˈvɛg͡jɔɹ͡θ/ n . increase
 • vekork /ˈvɛkɑɹ͡k/ n . vampire
 • vel /vɛ͡l/ n . breed, type
 • vend /vɛn͡d/ n . killer
 • venyar /ˈvɛɲɑ͡ɹ/ n . magnet
 • vet /vɛt/ n . family (grandparents and grandchildren)
 • verk /vɛɹ͡k/ v. live, exist
 • verkoftid /ˈvɛɹ͡kɑftɪd/ n. life (living organism)
 • vern /vɛɹ͡n/ n . crusade
 • vey /vɛj/ n . challenge
 • vēdth /vid͡θ/ adv. nowhere
 • vēdol /ˈvidɔ͡l/ n . left
 • vēfth /vif͡θ/ n . interim
 • vēgyur /ˈvig͡je͡ɹ/ n . often
 • vējur /ˈviʤe͡ɹ/ v. carry, lift
 • vējong /ˈviʤɑŋ/ interj. no
 • vēkal /ˈvikæ͡l/ n. cabinet, drawer
 • vēnyix /ˈviɲɪk͡s/ n . breast, chest
 • vēnyex /ˈvin͡ʤɛk͡s/ v. hold, grip, support, clutch, reinforce, supplement
 • vēnyexex /ˈvin͡ʤɛk͡sɛk͡s/ n. support
 • vēnyērk /ˈviɲiɹ͡k/ n . incuriosity
 • vēnyor /ˈviɲɔ͡ɹ/ n . felt
 • vēpel /ˈvipɛ͡l/ n . pool
 • vēzong /ˈvizɑŋ/ n . fact
 • vēr /viɹ/ n . mental attitude
 • vērk /viɹ͡k/ n . weave
 • vērth /viɹ͡θ/ v. finish, complete
 • vērth /viɹ͡θ/ n. end
 • vērthikish /ˈviɹ͡θɪkɪʃ/ adj. final
 • vēŧãwrk /ˈviʦɔɹ͡k/ n . disarrangement
 • vēx /vik͡s/ pron. everybody
 • vēyu /ˈvijʌ/ n. village
 • vīdrark /ˈvaɪd͡ɹæɹ͡k/ n. asteroid, comet
 • vīm’ar /ˈvaɪm͡mɑ͡ɹ/ n . spectrum
 • vīnyūnd /ˈvaɪn͡ʤun͡d/ n . children’s festival
 • vīpel /ˈvaɪpɛ͡l/ pron. WHA.SG.ONE
 • vogol /ˈvɑgɔ͡l/ n. maid
 • vogyer /ˈvɑg͡jɛ͡ɹ/ n . well
 • vokenth /ˈvɑkɛn͡θ/ n . quality
 • vond /vɑn͡d/ v. sail, cruise
 • vond /vɑn͡d/ pron. that few
 • vondant /ˈvɑn͡dænt/ n. sailor
 • vonth /vɑn͡θ/ v. write
 • vonyor /ˈvɑn͡ʤɔ͡ɹ/ n . aid
 • vopel /ˈvɑpɛ͡l/ n . magazine
 • voperth /ˈvɑpɛɹ͡θ/ n . infantwear
 • voslefth /ˈvɑs͡lɛf͡θ/ n . impress
 • vozel /ˈvɑzɛ͡l/ v. arrange, organize, set up, prepare
 • vozeloftid /ˈvɑzɛˌlɑftɪd/ n. organization
 • voqedt /ˈvɑk͡wɛd͡t/ n . dealer
 • vor /vɑɹ/ n . tooth
 • vorn /vɑɹ͡n/ v. sneeze
 • vox /vɑk͡s/ n . instinct
 • vögil /ˈvɔɪgɪ͡l/ n . tenness
 • vögol /ˈvɔɪgɔ͡l/ n . immateriality
 • vöjünth /ˈvɔɪʤʊn͡θ/ n . rejoicing
 • vöm’ar /ˈvɔɪm͡mɑ͡ɹ/ v. bow
 • vönyar /ˈvɔɪn͡ʤɑ͡ɹ/ n . paradox
 • vönyorn /ˈvɔɪn͡ʤɑɹ͡n/ v. assign
 • vötlung /ˈvɔɪt͡ləŋ/ n . quill
 • vöþudth /ˈvɔɪðʌd͡θ/ pron. each whatever
 • võwjur /ˈvaʊʤe͡ɹ/ n. giant
 • võwkol /ˈvaʊkɔ͡l/ pron. THA.SG.SUC
 • võwnyer /ˈvaʊn͡ʤɛ͡ɹ/ n . deny
 • võwpel /ˈvaʊpɛ͡l/ n . wealth
 • võwpūl /ˈvaʊpʊ͡l/ n . sword
 • vōgol /ˈvoʊgɔ͡l/ n . tabard
 • vōgyor /ˈvoʊg͡jɔ͡ɹ/ n. neck, collar
 • vōjand /ˈvoʊʤæn͡d/ n . expedience
 • vōnyar /ˈvoʊn͡ʤɑ͡ɹ/ n . array
 • vōnyer /ˈvoʊn͡ʤɛ͡ɹ/ n. mall
 • vōpil /ˈvoʊpɪ͡l/ n. foam
 • vōpund /ˈvoʊpʌn͡d/ n. archipelago
 • vōtyux /ˈvoʊt͡jʌk͡s/ n . ride
 • vüdth /vʊd͡θ/ n . deviation
 • vügol /ˈvʊgɔ͡l/ n . photograph
 • vügyux /ˈvʊg͡jʌk͡s/ pron. all whats
 • vügyerth /ˈvʊg͡jɛɹ͡θ/ n. charity
 • vügyor /ˈvʊg͡jɔ͡ɹ/ n. stump
 • vühyērn /ˈvʊh͡jiɹ͡n/ n . sheathdress
 • vüm’ünd /ˈvʊm͡mʊn͡d/ n. contract
 • vüng /vʊŋ/ n . bass
 • vüt /vʊt/ n . indifference
 • vütrudt /ˈvʊt͡ɹəd͡t/ n . chemise
 • vür /vʊɹ/ n . fast
 • vüŧinth /ˈvʊʦɪn͡θ/ n. shame, stigma
 • vūdt /vud͡t/ n . punishment
 • vūdrünth /ˈvud͡ɹʊn͡θ/ n. memento, souvenir
 • vūgol /ˈvugɔ͡l/ v. pinch
 • vūgyēnth /ˈvug͡jin͡θ/ n . hope
 • vūjor /ˈvuʤɔ͡ɹ/ n . honesty
 • vūkãwrk /ˈvukɔɹ͡k/ n . entertain
 • vūkēdt /ˈvukid͡t/ adj. tangible
 • vūl /vʊ͡l/ n. doll
 • vūm /vum/ n . dress
 • vūm’er /ˈvum͡mɛ͡ɹ/ n . satisfy
 • vūn /vun/ n . athlete
 • vūng /vuŋ/ n. mother
 • vūnyar /ˈvun͡ʤɑ͡ɹ/ n . beginning
 • vūpal /ˈvupæ͡l/ n . memento
 • vūtrurk /ˈvut͡ɹəɹ͡k/ v. consult
 • vūzēdth /ˈvuzid͡θ/ v. notice, detect
 • vūrk /vuɹ͡k/ n . beat, strike, hit
 • vūŧux /ˈvuʦək͡s/ adj. CMPR.G.PRED
 • vūy /vuj/ pron. WATE.PL.SUC
 • whip /ʍɪp/ n. whip
 • whurl͡dhōm /ˈʍeɹl͡dhoʊm/ n. wyrlde, the, world
 • whurl͡dstar /ˈʍeɹl͡ds͡tɑ͡ɹ/ n. planet
 • whe /ʍɛ/ pron. they, them, theirs
 • wheŧa /ˈʍɛʦæ/ pron. they, them, theirs
 • widt /wɪd͡t/ n . jurisdiction
 • width /wɪd͡θ/ n . brain
 • wigal /ˈwɪgæ͡l/ n. list
 • wigyur /ˈwɪg͡je͡ɹ/ v. break, burst, smash, snap, tear, shatter
 • wigyurikish /ˈwɪg͡jeˌɹɪkɪʃ/ adj. broken
 • wijer /ˈwɪʤɛ͡ɹ/ n . inject
 • wil /wɪ͡l/ prep. except, besides
 • wing /wɪŋ/ n . read
 • winth /wɪn͡θ/ n . cambric
 • winyünth /ˈwɪn͡ʤʊn͡θ/ n . jacquard
 • wipērn /ˈwɪpiɹ͡n/ n . fat(component in food)
 • wit /wɪt/ prep. with
 • withal /ˈwɪθæl/ n. together
 • withalenj /ˈwɪθælɛnʤ/ n. gather
 • wityüdth /ˈwɪt͡jʊd͡θ/ n . empty
 • wiv /wɪv/ n. palm (of hand)
 • wiw /wɪw/ n. luxury
 • wir /wɪɹ/ n . houseworker
 • wirk /wɪɹ͡k/ n . charcoal
 • wirth /wɪɹ͡θ/ n . floor
 • wubufth /ˈwəbʌf͡θ/ n . oracle
 • wudt /wʌd͡t/ n . fewness
 • wudth /wʌd͡θ/ n . focus
 • wududth /ˈwədəd͡θ/ n . emergence
 • wuf /wəf/ n. valve
 • wugyor /ˈwəg͡jɔ͡ɹ/ v. bounce
 • wuhyand /ˈwəh͡jæn͡d/ n . lawn
 • wul /wʌl/ n. source, origin, well, fountain, oasis
 • wum’or /ˈwəm͡mɔ͡ɹ/ n . drone
 • wun /wʌn/ num. one
 • wun /wən/ n . flu, cold
 • wung /wʌŋ/ num. first
 • wupadt /ˈwəpæd͡t/ n . mistake
 • wut /wət/ n. contact
 • wuwhol /ˈwəʍɔ͡l/ n. priority
 • wuzunth /ˈwəzʌn͡θ/ adj. rigorous
 • wu͡rd /wə͡ɹd/ n. word
 • wu͡rd þãwjar /wə͡ɹd ˈðɔʤɑ͡ɹ/ n. wit
 • wurk /wəɹ͡k/ n. virgin
 • wurn /wʌɹ͡n/ n . sensationsoftouch
 • wuy /wəj/ n . pursuit
 • waf /wæf/ prep . soon
 • wagyedth /ˈwæg͡jɛd͡θ/ n . follow
 • wajung /ˈwæʤʌŋ/ n . unit
 • wal /wæ͡l/ n. pea
 • wang /wæŋ/ n . meeting
 • wanyung /ˈwæn͡ʤəŋ/ n . spin
 • wanyūfth /ˈwæn͡ʤuf͡θ/ n . tunic, longsleeve
 • waw /wæw/ n . international
 • waw /waw/ n. wonder
 • ward /wɑ͡ɹd/ n. defense
 • wardenēng /ˈwɑɹdɛniŋ/ v. defend
 • wãwgel /ˈwɔgɛ͡l/ pron. WATE.SG.OTH
 • wãwjer /ˈwɔʤɛ͡ɹ/ n . scoff
 • wãwjēr /ˈwɔʤi͡ɹ/ n. wildlife
 • wãwm /wɔm/ n . mammal
 • wãwnyur /ˈwɔɲe͡ɹ/ adj. curious
 • wãwnyor /ˈwɔɲɔ͡ɹ/ n . team
 • wãwpãwnth /ˈwɔpɔn͡θ/ n . hand, palm
 • wãwpēdt /ˈwɔpid͡t/ n . according
 • wãwslong /ˈwɔs͡lɑŋ/ n . business
 • wãwsturn /ˈwɔs͡tʌɹ͡n/ n . bait
 • wãwt /wɔt/ conj. while
 • wãww /wɔw/ adv. CMPR.NEG.WHERE
 • wãwwhadth /ˈwɔʍæd͡θ/ n . continuance
 • wãwrth /wɔɹ͡θ/ n . magnetism
 • wãwþudt /ˈwɔðəd͡t/ pron. most what
 • wābal /ˈweɪbæ͡l/ n . repute
 • wāhyüdth /ˈweɪh͡jʊd͡θ/ adj. wrong
 • wākil /ˈweɪkɪ͡l/ prep . left
 • wām’er /ˈweɪm͡mɛ͡ɹ/ v. enrich
 • wānying /ˈweɪn͡ʤɪŋ/ n . bell
 • wānyudt /ˈweɪɲʌd͡t/ n . pick, selection
 • wāpol /ˈweɪpɔ͡l/ n . huge
 • wāslãwrk /ˈweɪs͡lɔɹ͡k/ det. this
 • wāslãwrk /ˈweɪs͡lɔɹ͡k/ pron. this
 • wāslãwrk alãwk /ˈweɪs͡lɔɹ͡k ˈælɔk/ adv. tonight
 • wātyãwfth /ˈweɪt͡jɔf͡θ/ n . ethic, integrity
 • webūrn /ˈwɛbuɹ͡n/ adj. common
 • wedt /wɛd͡t/ n . compensation
 • wefth /wɛf͡θ/ n. security
 • wefth /wɛfθ/ n. weft
 • wegel /ˈwɛgɛ͡l/ det. much
 • wegyorth /ˈwɛg͡jɑɹ͡θ/ n. carrot
 • weh /wɛh/ n . rude
 • wejãwnth /ˈwɛʤɔn͡θ/ n . glacier
 • wekyax /ˈwɛk͡jæk͡s/ n. skeptic, cynic
 • wel /wɛ͡l/ n. father
 • wem’ar /ˈwɛm͡mɑ͡ɹ/ adv. well
 • weng /wɛŋ/ n . column
 • wenyadth /ˈwɛɲæd͡θ/ n. accessory
 • wenyēr /ˈwɛn͡ʤi͡ɹ/ n . satin
 • wev /wɛv/ n . sylvan forest
 • wer /wɛɹ/ pron. WHI.SG.NOT
 • werk /wɛɹ͡k/ n . sewing
 • werlant /ˈwɛɹlænt/ n. ward, space
 • werlantont /ˈwɛɹlæntɑnt/ n. warden
 • werth /wɛɹ͡θ/ n . strategy(plan)
 • wēdt /wid͡t/ n . load
 • wēgurth /ˈwigʌɹ͡θ/ n . laced dress
 • wēgol /ˈwigɔ͡l/ pron. most those
 • wējer /ˈwiʤɛ͡ɹ/ n . eyelash
 • wējēnd /ˈwiʤin͡d/ n . scribble
 • wēkūl /ˈwikʊ͡l/ n . nature
 • wēm’urn /ˈwim͡mʌɹ͡n/ v. decorate
 • wēnth /win͡θ/ n . loincloth
 • wēnyer /ˈwin͡ʤɛ͡ɹ/ n . nonpayment
 • wēpēnd /ˈwipin͡d/ n . market
 • wētyūrk /ˈwit͡juɹ͡k/ n . accessory
 • wēqunth /ˈwik͡wʌn͡θ/ n . sheet
 • wēŧēnd /ˈwiʦin͡d/ n . ink
 • wīdel /ˈwaɪdɛ͡l/ n . hub, wheel
 • wīdrenth /ˈwaɪd͡ɹɛn͡θ/ v. commute
 • wīgūl /ˈwaɪgʊ͡l/ pron. THA.SG.NOT
 • wīgyung /ˈwaɪg͡jəŋ/ n . dexterity
 • wījürth /ˈwaɪʤʊɹ͡θ/ n . propose
 • wīnyãwng /ˈwaɪn͡ʤɔŋ/ n . provide
 • wīnyērn /ˈwaɪn͡ʤiɹ͡n/ n . livery, uniform
 • wīnyodth /ˈwaɪn͡ʤɑd͡θ/ n . rave
 • wīslēng /ˈwaɪs͡liŋ/ v. accept
 • wīwhodt /ˈwaɪʍɑd͡t/ n . blow, exhale
 • wīwhūl /ˈwaɪʍʊ͡l/ n. mold
 • wīzūdt /ˈwaɪzud͡t/ n . value
 • wodt /wɑd͡t/ n . restoration
 • wodrüng /ˈwɑd͡ɹʊŋ/ n . snatch
 • wofth /wɑf͡θ/ n. education
 • wofth /wɑfθ/ n. warp
 • wogyur /ˈwɑg͡je͡ɹ/ det. what
 • wogyur /ˈwɑg͡je͡ɹ/ pron. what
 • wol /wɔ͡l/ v. exert
 • wol /wɔ͡l/ pron. WATE.SG.OTS
 • wong /wɑŋ/ n . unaccustomedness
 • wonyar /ˈwɑɲɑ͡ɹ/ n . finance
 • wotak /ˈwɑtæk/ n. accent(lang), dialect
 • wozirk /ˈwɑzɪɹ͡k/ n. item
 • wödil /ˈwɔɪdɪ͡l/ conj . meanwhile
 • wögil /ˈwɔɪgɪ͡l/ v. bust
 • wöjürk /ˈwɔɪʤʊɹ͡k/ v. install
 • wöm’ūrth /ˈwɔɪm͡muɹ͡θ/ n. shield
 • wönyar /ˈwɔɪɲɑ͡ɹ/ n . life
 • wönyar onofth /ˈwɔɪɲɑ͡ɹ ˈɑnɑf͡θ/ n. whiskey
 • wönyox /ˈwɔɪn͡ʤɑk͡s/ n . bargain, good acquisition
 • wöstanth /ˈwɔɪs͡tæn͡θ/ adj. usual
 • wöstanthelē /ˈwɔɪs͡tˌæn͡θɛli/ adv. usually
 • wöwhel /ˈwɔɪʍɛ͡l/ n. saddle
 • wõwbond /ˈwaʊbɑn͡d/ n . opposition
 • wõwbürn /ˈwaʊbʊɹ͡n/ n. stomach, gut
 • wõwgūdt /ˈwaʊgud͡t/ n . hall
 • wõwgyar /ˈwaʊg͡jɑ͡ɹ/ prep . right
 • wõwhyidt /ˈwaʊh͡jɪd͡t/ n. oval
 • wõwkērth /ˈwaʊkiɹ͡θ/ n . youngness
 • wõwnyüfth /ˈwaʊn͡ʤʊf͡θ/ n . lawyer
 • wõwpend /ˈwaʊpɛn͡d/ n . trader, merchant
 • wõwwhafth /ˈwaʊʍæf͡θ/ n . iris
 • wõwwhefth /ˈwaʊʍɛf͡θ/ n . velour
 • wōbãwng /ˈwoʊbɔŋ/ n . clinic
 • wōdudt /ˈwoʊdʌd͡t/ n . curve, arc
 • wōhyūdth /ˈwoʊh͡jud͡θ/ adj. evil
 • wōkyond /ˈwoʊk͡jɑn͡d/ v. spoil, indulge
 • wōm’er /ˈwoʊm͡mɛ͡ɹ/ n . warfare
 • wōm’ex /ˈwoʊm͡mɛk͡s/ adj. ancient, antique
 • wōnyur /ˈwoʊn͡ʤe͡ɹ/ n . needle
 • wōnyor /ˈwoʊn͡ʤɔ͡ɹ/ n. chicken, fowl, poultry
 • wōpil /ˈwoʊpɪ͡l/ pron. THA.SG.SEV
 • wōpel /ˈwoʊpɛ͡l/ n . something
 • wōtyurn /ˈwoʊt͡jʌɹ͡n/ n . smoothness
 • wōzãwng /ˈwoʊzɔŋ/ n . speak
 • wōqenth /ˈwoʊk͡wɛn͡θ/ n. crumb
 • wüdth /wʊd͡θ/ n . superiority
 • wügyünth /ˈwʊg͡jʊn͡θ/ n . prohibition
 • wükel /ˈwʊkɛ͡l/ n . nutrient, vitamin
 • wükyex /ˈwʊk͡jɛk͡s/ n . wriggle
 • wünth /wʊn͡θ/ n . fetus, embryo
 • wüpurth /ˈwʊpʌɹ͡θ/ n . analysis
 • wūbal /ˈwubæ͡l/ n. penis
 • wūdt /wud͡t/ n . fiction
 • wūgyur /ˈwug͡je͡ɹ/ n . attic
 • wūgyor /ˈwug͡jɔ͡ɹ/ n . lettuce
 • wūjur /ˈwuʤe͡ɹ/ n . nudity, nakedness
 • wūjor /ˈwuʤɔ͡ɹ/ n . candle
 • wūkyifth /ˈwuk͡jɪf͡θ/ n . relinquishment
 • wūl /wʊ͡l/ n. transport
 • wūnd /wun͡d/ n. puzzle, mystery
 • wūng /wuŋ/ n. spring (season)
 • wūnth /wun͡θ/ n . overrun
 • wūnth /wunθ/ num. single-
 • wūnyur /ˈwun͡ʤe͡ɹ/ n. wax
 • wūnyurn /ˈwun͡ʤəɹ͡n/ v. bloom, blossom, flourish
 • wūnyãwrk /ˈwuɲɔɹ͡k/ n . row, aisle
 • wūnyofth /ˈwun͡ʤɑf͡θ/ adj. civilized
 • wūnyofthitē /ˈwun͡ʤɑf͡θˌɪti/ n. civilization
 • wūnyūrk /ˈwun͡ʤuɹ͡k/ n . gaze
 • wūslodth /ˈwus͡lɑd͡θ/ v. refer, attribute
 • wūstãwfth /ˈwus͡tɔf͡θ/ v. punish, abuse, torture, violate
 • wūstãwfthoftid /ˈwus͡tɔf͡θˌɑftɪd/ n. abuse
 • wūt /wut/ n . sanctity
 • wūtyinth /ˈwut͡jɪn͡θ/ n . explanation
 • wūwhüdth /ˈwuʍʊd͡θ/ adj. fragile
 • wūŧüx /ˈwuʦʊk͡s/ prep . between
 • zhi /ʒɪ/ n. step (one level of stairs)
 • zhibork /ˈʒɪbɑɹ͡k/ n . conformity
 • zhidt /ʒɪd͡t/ v. look out, watch out
 • zhidth /ʒɪd͡θ/ n . hallway, corridor, lobby
 • zhidth /ʒɪd͡θ/ det. ours
 • zhiderth /ˈʒɪdɛɹ͡θ/ n . new
 • zhidex /ˈʒɪdɛk͡s/ n. music, melody, tune, chorus
 • zhif /ʒɪf/ n . nod
 • zhifth /ʒɪf͡θ/ n . must
 • zhigil /ˈʒɪgɪ͡l/ n. metropolis
 • zhigurn /ˈʒɪgʌɹ͡n/ n . worry
 • zhigel /ˈʒɪgɛ͡l/ adj. little
 • zhigel onofth /ˈʒɪgɛ͡l ˈɑnɑf͡θ/ n. urine
 • zhigyung /ˈʒɪg͡jʌŋ/ n. wedding
 • zhigyedt /ˈʒɪg͡jɛd͡t/ adj. sudden, abrupt
 • zhigyedtelē /ˈʒɪg͡jɛd͡tˌɛli/ adv. suddenly
 • zhigyēr /ˈʒɪg͡ji͡ɹ/ n. warrant
 • zhijãwrth /ˈʒɪʤɔɹ͡θ/ n . seaweed
 • zhijor /ˈʒɪʤɔ͡ɹ/ n . further
 • zhikãwdth /ˈʒɪkɔd͡θ/ n. country (rural area)
 • zhikērk /ˈʒɪkiɹ͡k/ n . misinterpretation
 • zhil /ʒɪ͡l/ n. money, coin
 • zhim /ʒɪm/ n . unwillingness
 • zhim’ar /ˈʒɪm͡mɑ͡ɹ/ v. debate
 • zhing /ʒɪŋ/ n . necrotic(plane)
 • zhinyar /ˈʒɪɲɑ͡ɹ/ n . skin
 • zhinyēnth /ˈʒɪn͡ʤin͡θ/ v. gasp
 • zhinyēr /ˈʒɪn͡ʤi͡ɹ/ n . reiterate
 • zhinyond /ˈʒɪɲɑn͡d/ n . wake
 • zhinyüx /ˈʒɪɲʊk͡s/ n . irritate
 • zhirth /ʒɪɹ͡θ/ n . eyelid
 • zhix /ʒɪk͡s/ v. cause, induce, generate
 • zhixex /ˈʒɪk͡sɛk͡s/ n. cause
 • zhu /ʒə/ v. stand, situate
 • zhubal /ˈʒəbæ͡l/ n . shirt
 • zhubãwdth /ˈʒəbɔd͡θ/ pron. another whatevers
 • zhudt /ʒəd͡t/ n . hair(head)
 • zhudth /ʒəd͡θ/ adj. right (direction)
 • zhuf /ʒəf/ adj. last (final), last (previous)
 • zhugērn /ˈʒəgiɹ͡n/ part. undefined
 • zhugyang /ˈʒəg͡jæŋ/ n . necessity
 • zhugyenth /ˈʒəg͡jɛn͡θ/ n . hit
 • zhugyer /ˈʒəg͡jɛ͡ɹ/ n . class
 • zhugyēfth /ˈʒəg͡jif͡θ/ n . mouth
 • zhugyēr /ˈʒəg͡ji͡ɹ/ n . allege
 • zhugyünd /ˈʒəg͡jʊn͡d/ n . change
 • zhugyūdt /ˈʒəg͡jud͡t/ n . plenty
 • zhujur /ˈʒəʤe͡ɹ/ n . grate
 • zhujãwnd /ˈʒəʤɔn͡d/ n . pie
 • zhujor /ˈʒəʤɔ͡ɹ/ n . shortness
 • zhujūng /ˈʒəʤuŋ/ n . feed
 • zhukufth /ˈʒəkʌf͡θ/ n . rhyme
 • zhul /ʒəl/ v. contradict, contrast
 • zhum /ʒəm/ n . snoop
 • zhum’ur /ˈʒəm͡me͡ɹ/ adj. wild
 • zhum’afth /ˈʒəm͡mæf͡θ/ n . garden
 • zhum’er /ˈʒəm͡mɛ͡ɹ/ n . germ, bacteria
 • zhum’or /ˈʒəm͡mɔ͡ɹ/ n . swim
 • zhum’üfth /ˈʒəm͡mʊf͡θ/ n . throwing
 • zhunth /ʒən͡θ/ n . flow
 • zhunth /ʒʌn͡θ/ n . multiply
 • zhunyidt /ˈʒəɲɪd͡t/ v. start, begin
 • zhunyidt /ˈʒəɲɪd͡t/ n. start, beginning
 • zhunyar /ˈʒən͡ʤɑ͡ɹ/ n. mess
 • zhunyarth /ˈʒəɲæɹ͡θ/ det. yours
 • zhunyaritik /ˈʒən͡ʤɑˌɹɪtɪk/ adj. messy
 • zhunyēr /ˈʒən͡ʤi͡ɹ/ n. seat
 • zhunyork /ˈʒəɲɑɹ͡k/ v. weave
 • zhupol /ˈʒəpɔ͡l/ n . kimono
 • zhus /ʒəs/ n . fur
 • zhut /ʒʌt/ n. clothes, clothing, garment
 • zhuv /ʒʌv/ n. effort
 • zhuw /ʒəw/ n. hood
 • zhuwhil /ˈʒəʍɪ͡l/ n . cape
 • zhuwhirk /ˈʒəʍɪɹ͡k/ n . tights
 • zhuwhūnd /ˈʒəʍun͡d/ adj. red, purple
 • zhuwhūnd krēbedth /ˈʒəʍun͡d ˈk͡ɹibɛd͡θ/ n. lipstick
 • zhuzil /ˈʒəzɪ͡l/ n . prevent
 • zhuzal /ˈʒəzæ͡l/ n . cross-examine
 • zhurk /ʒʌɹ͡k/ n . shine
 • zhurk /ʒəɹ͡k/ n . tattoo
 • zhurn /ʒəɹ͡n/ n . stutter
 • zhurth /ʒʌɹ͡θ/ n . approach
 • zhux /ʒʌk͡s/ adj. last (only remaining)
 • zha /ʒæ/ n. culture
 • zhabex /ˈʒæbɛk͡s/ n . humorousness
 • zhadth /ʒæd͡θ/ n . discount
 • zhadand /ˈʒædæn͡d/ n. kidney
 • zhadel /ˈʒædɛ͡l/ n . opening
 • zhadūx /ˈʒæduk͡s/ n . admit, confess
 • zhagufth /ˈʒægʌf͡θ/ v. record
 • zhajur /ˈʒæʤe͡ɹ/ n . constitution
 • zhajar /ˈʒæʤɑ͡ɹ/ adj. false
 • zhakil /ˈʒækɪ͡l/ n . density
 • zhakol /ˈʒækɔ͡l/ part. undefined
 • zhakūl /ˈʒækʊ͡l/ n. erection
 • zhal /ʒæ͡l/ pron. Everything
 • zham’ūnth /ˈʒæm͡mun͡θ/ n . tailoring
 • zhan /ʒæn/ n . lava
 • zhang /ʒæŋ/ n . axis, axle
 • zhanyur /ˈʒæɲe͡ɹ/ n . ponds
 • zhanyēnth /ˈʒæn͡ʤin͡θ/ n . grass
 • zhapüdth /ˈʒæpʊd͡θ/ n . softness
 • zhapūrk /ˈʒæpuɹ͡k/ n . inexpectation
 • zhas /ʒæs/ n. bruise
 • zhat /ʒæt/ n . violence
 • zhawhadt /ˈʒæʍæd͡t/ adj. humble, modest
 • zhawhūl /ˈʒæʍʊ͡l/ n . wrinkle, crease
 • zhazūl /ˈʒæzʊ͡l/ n. judge
 • zhaantik /ˈʒææntɪk/ adj. cultural
 • zhar /ʒɑ͡ɹ/ n . belong
 • zharth /ʒæɹ͡θ/ n. necklace
 • zhay /ʒæj/ n. slogan
 • zhãw /ʒɔ/ n. song
 • zhãwdt /ʒɔd͡t/ n . joke
 • zhãwdth /ʒɔd͡θ/ v. wiggle
 • zhãwdūl /ˈʒɔdʊ͡l/ n . admonish
 • zhãwf /ʒɔf/ n. church, chapel, religion
 • zhãwh /ʒɔh/ n . arena
 • zhãwkunth /ˈʒɔkən͡θ/ n . beauty
 • zhãwkērk /ˈʒɔkiɹ͡k/ n . cheek
 • zhãwküng /ˈʒɔkʊŋ/ n . notebook
 • zhãwm’idth /ˈʒɔm͡mɪd͡θ/ n . covering
 • zhãwm’udt /ˈʒɔm͡mʌd͡t/ n . forgiveness
 • zhãwnd /ʒɔn͡d/ v. forget
 • zhãwng /ʒɔŋ/ n. label, logo
 • zhãwnth /ʒɔn͡θ/ n . rumor
 • zhãwnyur /ˈʒɔɲe͡ɹ/ v. change, vary, differ
 • zhãwnyur /ˈʒɔɲe͡ɹ/ n. change
 • zhãwnyurant /ˈʒɔɲeɹænt/ n. variable
 • zhãwnyodth /ˈʒɔn͡ʤɑd͡θ/ v. relax, relieve
 • zhãwt /ʒɔt/ adv. therefore, thus
 • zhãwwhil /ˈʒɔʍɪ͡l/ v. smile
 • zhãwwhand /ˈʒɔʍæn͡d/ n . changing of mind
 • zhãwwhūdt /ˈʒɔʍud͡t/ v. nod
 • zhãwzūdth /ˈʒɔzud͡θ/ n . train, vehicle
 • zhãwant /ˈʒɔænt/ n. singer
 • zhãwenēng /ˈʒɔɛniŋ/ v. sing
 • zhãwr /ʒɔɹ/ v. call (request the attendance of)
 • zhãwrk /ʒɔɹ͡k/ v. save, rescue, liberate
 • zhãwrth /ʒɔɹ͡θ/ v. hover, linger
 • zhãwx /ʒɔk͡s/ n . impulse, impact
 • zhā /ˈʒeɪ/ n. ear
 • zhāb /ˈʒeɪb/ n . earn
 • zhābil /ˈʒeɪbɪ͡l/ v. use, utilize
 • zhābilex /ˈʒeɪˌbɪlɛk͡s/ n. use
 • zhābudt /ˈʒeɪbəd͡t/ v. cull
 • zhād /ˈʒeɪd/ n. bath, pool
 • zhādēnth /ˈʒeɪdin͡θ/ n . yawn
 • zhādodt /ˈʒeɪdɑd͡t/ v. comprehend, fathom
 • zhāgãwnd /ˈʒeɪgɔn͡d/ n. twin
 • zhāgyãwdth /ˈʒeɪg͡jɔd͡θ/ n . credit(money)
 • zhāgyer /ˈʒeɪg͡jɛ͡ɹ/ n . support
 • zhājerk /ˈʒeɪʤɛɹ͡k/ n . fabric
 • zhāk /ˈʒeɪk/ n . reproduction, procreation
 • zhāk /ˈʒeɪk/ pron. WHA.SG.OTS
 • zhākãwnd /ˈʒeɪkɔn͡d/ n . scout
 • zhākãwng /ˈʒeɪkɔŋ/ n . sign
 • zhākenth /ˈʒeɪkɛn͡θ/ n . margin
 • zhāküdth /ˈʒeɪkʊd͡θ/ n . enunciate
 • zhām’ar /ˈʒeɪm͡mɑ͡ɹ/ n . hard
 • zhām’ax /ˈʒeɪm͡mæk͡s/ n . greed
 • zhām’er /ˈʒeɪm͡mɛ͡ɹ/ n . opponent
 • zhānyirn /ˈʒeɪn͡ʤɪɹ͡n/ v. reflect
 • zhānyirnex /ˈʒeɪn͡ʤˌɪɹ͡nɛk͡s/ n. reflection
 • zhānyur /ˈʒeɪɲe͡ɹ/ n . intrusion
 • zhāpel /ˈʒeɪpɛ͡l/ n . agony
 • zhāwh /ˈʒeɪʍ/ pron. who
 • zhāwhurn /ˈʒeɪʍʌɹ͡n/ n. earring
 • zhāz /ˈʒeɪz/ n . lightsource
 • zhe /ʒɛ/ adv. soon, now
 • zhe /ʒɛ/ pron. he, him, his, she, her, hers, it, its
 • zhebil /ˈʒɛbɪ͡l/ n . say
 • zhedel /ˈʒɛdɛ͡l/ n . resort, sanctuary
 • zhefth /ʒɛf͡θ/ n. wire
 • zhegel /ˈʒɛgɛ͡l/ n . cage, prison, jail
 • zhegyer /ˈʒɛg͡jɛ͡ɹ/ n . rear, behind
 • zhegyēr /ˈʒɛg͡ji͡ɹ/ adj. bitter
 • zhegyor /ˈʒɛg͡jɔ͡ɹ/ n . consent
 • zhejur /ˈʒɛʤe͡ɹ/ n . allurement
 • zhekunth /ˈʒɛkən͡θ/ n . standard
 • zhekãwfth /ˈʒɛkɔf͡θ/ n . peg
 • zhekūl /ˈʒɛkʊ͡l/ n. appetite, lust
 • zhel /ʒɛ͡l/ n . desire
 • zhel /ʒɛl/ n . product(item made)
 • zhem /ʒɛm/ n . lace
 • zhem’ēr /ˈʒɛm͡mi͡ɹ/ n . toast
 • zhem’ūrk /ˈʒɛm͡muɹ͡k/ n . ambiguity
 • zhenth /ʒɛn͡θ/ n . precursor
 • zhenyidt /ˈʒɛɲɪd͡t/ pron. anything whatever
 • zhenyer /ˈʒɛn͡ʤɛ͡ɹ/ n . wink
 • zhenyor /ˈʒɛn͡ʤɔ͡ɹ/ n . topknot
 • zhenyūx /ˈʒɛɲuk͡s/ v. access
 • zhepil /ˈʒɛpɪ͡l/ det. all them want
 • zhet /ʒɛt/ n . quietus
 • zhev /ʒɛv/ pron. he, him, his, she, her, hers, it, its
 • zhev /ʒɛv/ pron. they, them, theirs
 • zhew /ʒɛw/ n . cup
 • zhewhenth /ˈʒɛʍɛn͡θ/ v. remark
 • zhezing /ˈʒɛzɪŋ/ n . pumpkin
 • zhezūdt /ˈʒɛzud͡t/ pron. few whats
 • zher /ʒɛ͡ɹ/ n. table, desk, plateau
 • zher /ʒɛɹ/ n. prostitute, whore
 • zhern /ʒɛɹ͡n/ v. replace
 • zheŧa /ˈʒɛʦæ/ pron. he, him, his, she, her, hers, it, its
 • zhey /ʒɛj/ n . oscillation
 • zhē /ʒi/ adj. great (very large), huge
 • zhēbil /ˈʒibɪ͡l/ n . intelligence
 • zhēburth /ˈʒibʌɹ͡θ/ adj. dumb (speechless), dull
 • zhēbal /ˈʒibæ͡l/ n . nervousness
 • zhēdt /ʒid͡t/ n. earthquake
 • zhēdth /ʒid͡θ/ n. bank, fund
 • zhēfth /ʒif͡θ/ n . living organism
 • zhējor /ˈʒiʤɔ͡ɹ/ n. gum
 • zhēkel /ˈʒikɛ͡l/ n. volume, capacity
 • zhēm’ur /ˈʒim͡me͡ɹ/ n . repeated sound
 • zhēm’er /ˈʒim͡mɛ͡ɹ/ v. claim, allege
 • zhēm’ēnd /ˈʒim͡min͡d/ n . gender
 • zhēnd /ʒin͡d/ v. lose
 • zhēndex /ˈʒin͡dɛk͡s/ n. loss
 • zhēng /ʒiŋ/ prep . beyond
 • zhēnth /ʒin͡θ/ n . disappointment
 • zhēnyifth /ˈʒin͡ʤɪf͡θ/ n . energy(strength, stamina)
 • zhēnyur /ˈʒiɲe͡ɹ/ n. pocket, folder
 • zhēnyefth /ˈʒiɲɛf͡θ/ n . stomach
 • zhēnyor /ˈʒiɲɔ͡ɹ/ n . comparison
 • zhēnyūdth /ˈʒin͡ʤud͡θ/ n . territory
 • zhēpix /ˈʒipɪk͡s/ adv. aboard
 • zhēpudt /ˈʒipəd͡t/ pron. WATE.SG.ONE
 • zhēs /ʒis/ n. boot
 • zhēt /ʒit/ n . tempt
 • zhēwhung /ˈʒiʍʌŋ/ n . stump
 • zhēwhond /ˈʒiʍɑn͡d/ adj. coherent
 • zhēzonth /ˈʒizɑn͡θ/ n . flash
 • zhērk /ʒiɹ͡k/ n. mission
 • zhērn /ʒiɹ͡n/ n . insist
 • zhēx /ʒik͡s/ n . thickness
 • zhī /ˈʒaɪ/ v. marry
 • zhīb /ˈʒaɪb/ n . country(nation)
 • zhībil /ˈʒaɪbɪ͡l/ v. spill
 • zhībūl /ˈʒaɪbʊ͡l/ v. favor, advocate
 • zhībūng /ˈʒaɪbuŋ/ adj. casual
 • zhīd /ˈʒaɪd/ n . muffin
 • zhīg /ˈʒaɪg/ n. guilt
 • zhīgafth /ˈʒaɪgæf͡θ/ prep . below
 • zhīgēnth /ˈʒaɪgin͡θ/ n . lance
 • zhīgol /ˈʒaɪgɔ͡l/ n . advice
 • zhīgyanth /ˈʒaɪg͡jæn͡θ/ n . veil
 • zhīgyar /ˈʒaɪg͡jɑ͡ɹ/ n. shrine
 • zhīk /ˈʒaɪk/ v. excite
 • zhīkex /ˈʒaɪkɛk͡s/ n. excitement
 • zhīkang /ˈʒaɪkæŋ/ n . restaurant
 • zhīkol /ˈʒaɪkɔ͡l/ n. mill
 • zhīm’ur /ˈʒaɪm͡me͡ɹ/ n . combat
 • zhīnyunth /ˈʒaɪɲʌn͡θ/ n. dynamics
 • zhīnyãwrth /ˈʒaɪɲɔɹ͡θ/ n . excretion
 • zhīp /ˈʒaɪp/ n . poison
 • zhīpel /ˈʒaɪpɛ͡l/ n . acceptance
 • zhīpol /ˈʒaɪpɔ͡l/ part. undefined
 • zhīwh /ˈʒaɪʍ/ n. candidate
 • zhīwhal /ˈʒaɪʍæ͡l/ n. gravity
 • zhīz /ˈʒaɪz/ n . crochet
 • zhīzal /ˈʒaɪzæ͡l/ adj. similar
 • zhīzel /ˈʒaɪzɛ͡l/ v. increase, expand, extend
 • zho /ʒɑ/ adj. happy
 • zhobel /ˈʒɑbɛ͡l/ n . event
 • zhodt /ʒɑd͡t/ n . shiver
 • zhodunth /ˈʒɑdən͡θ/ n. diagram
 • zhodal /ˈʒɑdæ͡l/ det . such
 • zhof /ʒɑf/ prep . move
 • zhogyur /ˈʒɑg͡je͡ɹ/ n. echo
 • zhogyer /ˈʒɑg͡jɛ͡ɹ/ n. arch, arc
 • zhojurk /ˈʒɑʤʌɹ͡k/ n . juvenal wear
 • zhojer /ˈʒɑʤɛ͡ɹ/ n . arrest
 • zhojēr /ˈʒɑʤi͡ɹ/ v. remove, take out
 • zhokofth /ˈʒɑkɑf͡θ/ n . illusion
 • zhol /ʒɔ͡l/ v. regard, deem
 • zhom’ãwdt /ˈʒɑm͡mɔd͡t/ n. line, stripe, column
 • zhong /ʒɑŋ/ n . cream
 • zhonyafth /ˈʒɑɲæf͡θ/ n . teahouse
 • zhonyar /ˈʒɑn͡ʤɑ͡ɹ/ n. shack, shed
 • zhonyar /ˈʒɑɲɑ͡ɹ/ n . pleased
 • zhonyex /ˈʒɑɲɛk͡s/ n . discord
 • zhonyēr /ˈʒɑɲi͡ɹ/ n . damage
 • zhopol /ˈʒɑpɔ͡l/ n. bit
 • zhot /ʒɑt/ n. team, gang
 • zhov /ʒɑv/ n. millennium
 • zhow /ʒɑw/ v. chuckle
 • zhowhãwfth /ˈʒɑʍɔf͡θ/ n . surrender
 • zhowhūl /ˈʒɑʍʊ͡l/ n . eagerness
 • zhozel /ˈʒɑzɛ͡l/ n . illegality
 • zhozūl /ˈʒɑzʊ͡l/ n . telephone
 • zhoitē /ˈʒɑɪti/ n. happiness
 • zhor /ʒɔ͡ɹ/ v. walk
 • zhor /ʒɑɹ/ n . parsimony
 • zhor /ʒɔ͡ɹ/ pron. none of those
 • zhor /ʒɔ͡ɹ/ part. undefined
 • zhork /ʒɑɹ͡k/ n . crater
 • zhorn /ʒɑɹ͡n/ n. air, breeze, weather
 • zhox /ʒɑk͡s/ v. vote
 • zhöbux /ˈʒɔɪbək͡s/ pron. WATE.SG.STH
 • zhöbedth /ˈʒɔɪbɛd͡θ/ adj. awkward
 • zhöbol /ˈʒɔɪbɔ͡l/ n . behave
 • zhöbolex /ˈʒɔɪˌbɔlɛk͡s/ n. behavior
 • zhöbūl /ˈʒɔɪbʊ͡l/ n . soliloquy
 • zhöd /ˈʒɔɪd/ n . chintz
 • zhödüx /ˈʒɔɪdʊk͡s/ n . casino
 • zhög /ˈʒɔɪg/ v. cover up
 • zhögal /ˈʒɔɪgæ͡l/ v. affect, influence
 • zhögark /ˈʒɔɪgæɹ͡k/ n. nature, habit
 • zhögarkantik /ˈʒɔɪˌgæɹ͡kæntɪk/ adj. natural
 • zhögyar /ˈʒɔɪg͡jɑ͡ɹ/ n . manner
 • zhögyer /ˈʒɔɪg͡jɛ͡ɹ/ n . hip
 • zhök /ˈʒɔɪk/ n . breed
 • zhökãwnth /ˈʒɔɪkɔn͡θ/ n . paddle
 • zhöm’ar /ˈʒɔɪm͡mɑ͡ɹ/ v. identify, point out, establish, diagnose
 • zhönyurk /ˈʒɔɪn͡ʤəɹ͡k/ adj. attractive
 • zhönyer /ˈʒɔɪɲɛ͡ɹ/ n. grave
 • zhönyeretrē /ˈʒɔɪˌɲɛɹɛtɹi/ n. graveyard
 • zhönyēnth /ˈʒɔɪn͡ʤin͡θ/ n. silk
 • zhöp /ˈʒɔɪp/ adj. bankrupt, broke
 • zhöwh /ˈʒɔɪʍ/ n . crest
 • zhöz /ˈʒɔɪz/ n. fat (component in food)
 • zhözol /ˈʒɔɪzɔ͡l/ n. web, net
 • zhõw /ˈʒaʊ/ v. crush, grind, smash, crumple
 • zhõwb /ˈʒaʊb/ n. bead
 • zhõwd /ˈʒaʊd/ n . arrival
 • zhõwdūdth /ˈʒaʊdud͡θ/ n. key
 • zhõwg /ˈʒaʊg/ n . neighbor
 • zhõwgyur /ˈʒaʊg͡je͡ɹ/ n . relapse
 • zhõwgyēr /ˈʒaʊg͡ji͡ɹ/ n . wisdom
 • zhõwjur /ˈʒaʊʤe͡ɹ/ n . map, layout
 • zhõwjonth /ˈʒaʊʤɑn͡θ/ n . joke, humor
 • zhõwjor /ˈʒaʊʤɔ͡ɹ/ n . picture
 • zhõwk /ˈʒaʊk/ n. demise
 • zhõwkil /ˈʒaʊkɪ͡l/ adj. precious, rare
 • zhõwkol /ˈʒaʊkɔ͡l/ n . composite, hybrid
 • zhõwnyudth /ˈʒaʊn͡ʤʌd͡θ/ n . copy, duplicate
 • zhõwnyur /ˈʒaʊn͡ʤe͡ɹ/ n. channel (of water)
 • zhõwnyurth /ˈʒaʊɲəɹ͡θ/ n . brook
 • zhõwnyong /ˈʒaʊn͡ʤɑŋ/ n . sevenness
 • zhõwnyong /ˈʒaʊɲɑŋ/ adv. CMPR.POS.WHY
 • zhõwnyünth /ˈʒaʊn͡ʤʊn͡θ/ det . said
 • zhõwwh /ˈʒaʊʍ/ n. plan, strategy (plan), program
 • zhõwwh /ˈʒaʊʍ/ v. plan
 • zhõwwhurth /ˈʒaʊʍəɹ͡θ/ n . cord
 • zhõwz /ˈʒaʊz/ n . murder
 • zhõwzünd /ˈʒaʊzʊn͡d/ conj. either
 • zhō /ˈʒoʊ/ v. lend, loan, invest
 • zhōb /ˈʒoʊb/ n . jersey
 • zhōbang /ˈʒoʊbæŋ/ n . acquittal
 • zhōbünth /ˈʒoʊbʊn͡θ/ adj. local
 • zhōdunth /ˈʒoʊdʌn͡θ/ n. grill
 • zhōdūl /ˈʒoʊdʊ͡l/ n. thunder
 • zhōg /ˈʒoʊg/ n . nursery
 • zhōgudt /ˈʒoʊgəd͡t/ n. rebel, guerrilla
 • zhōgol /ˈʒoʊgɔ͡l/ n. pandemic
 • zhōgyong /ˈʒoʊg͡jɑŋ/ n . funeral
 • zhōgyor /ˈʒoʊg͡jɔ͡ɹ/ n. body
 • zhōjurn /ˈʒoʊʤʌɹ͡n/ n . consider
 • zhōjar /ˈʒoʊʤɑ͡ɹ/ n . trade
 • zhōjēr /ˈʒoʊʤi͡ɹ/ n . convergence
 • zhōjodth /ˈʒoʊʤɑd͡θ/ n . darling
 • zhōm’ur /ˈʒoʊm͡me͡ɹ/ n . joining
 • zhōm’ãwrth /ˈʒoʊm͡mɔɹ͡θ/ n. record (written account)
 • zhōm’er /ˈʒoʊm͡mɛ͡ɹ/ n. glory, honor
 • zhōnyur /ˈʒoʊn͡ʤe͡ɹ/ n . thief
 • zhōnyax /ˈʒoʊɲæk͡s/ n . bun, hair
 • zhōnyērk /ˈʒoʊn͡ʤiɹ͡k/ adj. SUP.L.POS
 • zhōp /ˈʒoʊp/ n. metro
 • zhōpidth /ˈʒoʊpɪd͡θ/ n . pole, beam
 • zhōpudt /ˈʒoʊpəd͡t/ n . vow
 • zhōwh /ˈʒoʊʍ/ n . white
 • zhōz /ˈʒoʊz/ n. pasta
 • zhü /ʒʊ/ n. criteria
 • zhübung /ˈʒʊbəŋ/ n . tennis
 • zhübal /ˈʒʊbæ͡l/ n . toil
 • zhübel /ˈʒʊbɛ͡l/ n . rely
 • zhübürth /ˈʒʊbʊɹ͡θ/ n . headwear
 • zhüdudt /ˈʒʊdəd͡t/ n . grammar
 • zhüfth /ʒʊf͡θ/ n . card
 • zhügyēx /ˈʒʊg͡jik͡s/ n . giant
 • zhüh /ʒʊh/ interj. hello
 • zhüjãwnd /ˈʒʊʤɔn͡d/ n . sphere
 • zhüjer /ˈʒʊʤɛ͡ɹ/ n . level(degree, stage)
 • zhüjor /ˈʒʊʤɔ͡ɹ/ n. option
 • zhüküdt /ˈʒʊkʊd͡t/ n . space(outer)
 • zhükūl /ˈʒʊkʊ͡l/ n . warning
 • zhükūrk /ˈʒʊkuɹ͡k/ n. plate, disk
 • zhül /ʒʊl/ n . barbecue
 • zhüm’ēr /ˈʒʊm͡mi͡ɹ/ v. control
 • zhüm’ēr /ˈʒʊm͡mi͡ɹ/ n. control
 • zhüm’ox /ˈʒʊm͡mɑk͡s/ n . dairy
 • zhüm’ürth /ˈʒʊm͡mʊɹ͡θ/ n . usher
 • zhünd /ʒʊn͡d/ v. smell (sense with nose)
 • zhünth /ʒʊn͡θ/ n . florist
 • zhünyidth /ˈʒʊɲɪd͡θ/ n. update
 • zhünyēfth /ˈʒʊɲif͡θ/ n . bear
 • zhünyēr /ˈʒʊn͡ʤi͡ɹ/ adj. holy, sacred
 • zhünyēr /ˈʒʊɲi͡ɹ/ adv. CMPR.POS.WHAT
 • zhüpel /ˈʒʊpɛ͡l/ n . chemical
 • zhüv /ʒʊv/ n. drink, beverage
 • zhüw /ʒʊw/ n . fork
 • zhüzil /ˈʒʊzɪ͡l/ n. archive
 • zhürk /ʒʊɹ͡k/ v. read
 • zhürn /ʒʊɹ͡n/ n . error
 • zhürth /ʒʊɹ͡θ/ n . camel
 • zhüy /ʒʊj/ n . dueness
 • zhū /ʒu/ v. contain, include, incorporate
 • zhūbidt /ˈʒubɪd͡t/ pron. both whats
 • zhūdth /ʒud͡θ/ n . mission
 • zhūdūrth /ˈʒuduɹ͡θ/ n . variegation
 • zhūgyux /ˈʒug͡jʌk͡s/ n . shortrest
 • zhūgyãwdth /ˈʒug͡jɔd͡θ/ v. pick
 • zhūgyãwfth /ˈʒug͡jɔf͡θ/ n . environment
 • zhūgyūnd /ˈʒug͡jun͡d/ n. knife, blade
 • zhūjar /ˈʒuʤɑ͡ɹ/ n. opinion
 • zhūkal /ˈʒukæ͡l/ v. talk, speak, pronounce
 • zhūkel /ˈʒukɛ͡l/ n . country
 • zhūl /ʒʊ͡l/ v. sit
 • zhūm /ʒum/ n . pulpiness
 • zhūm’er /ˈʒum͡mɛ͡ɹ/ n . south
 • zhūm’or /ˈʒum͡mɔ͡ɹ/ n . inflate
 • zhūm’ürth /ˈʒum͡mʊɹ͡θ/ n . warmth
 • zhūnd /ʒun͡d/ n . greet
 • zhūnyark /ˈʒun͡ʤæɹ͡k/ n . astonishment
 • zhūnyer /ˈʒun͡ʤɛ͡ɹ/ n . demographic
 • zhūnyēr /ˈʒun͡ʤi͡ɹ/ n . adopt
 • zhūnyüfth /ˈʒuɲʊf͡θ/ n . gurgle
 • zhūpefth /ˈʒupɛf͡θ/ n . danger
 • zhūpel /ˈʒupɛ͡l/ n . lease
 • zhūpol /ˈʒupɔ͡l/ n. stable
 • zhūpūl /ˈʒupʊ͡l/ n . displacement
 • zhūs /ʒus/ n . wrestle
 • zhūv /ʒuv/ n . interrupt
 • zhūw /ʒuw/ n. moss
 • zhūwhol /ˈʒuʍɔ͡l/ n . kit
 • zhūwhüx /ˈʒuʍʊk͡s/ n. eclipse
 • zhūzil /ˈʒuzɪ͡l/ n . pajamas
 • zhūrk /ʒuɹ͡k/ n . bee
 • zhūx /ʒuk͡s/ n . fill
 • zizig /ˈzɪzɪg/ n. electric
 • zizigikroftid /ˈzɪzɪˌgɪkɹɑftɪd/ n. electricity
 • zumhas /ˈzʌmhas/ pron. HOU.SOM
 • zumkin /ˈzʌmkɪn/ pron. KN.SOM
 • zumkith /ˈzʌmkɪθ/ pron. KTH.SOM
 • zumpēpuna /ˈzʌmpiˌpʌna/ pron. BOD.SOM
 • zuman /ˈzʌman/ pron. O.SOM
 • zãwmbē /ˈzɔmbi/ n. zombie
 • zūma /ˈzuma/ n. zoom
 • zūpla /ˈzupla/ n. zoo
 • abal /ˈæbæ͡l/ n . canoe
 • adil /ˈædɪ͡l/ n . economy
 • adin /ˈædɪn/ n. addition
 • adal /ˈædæ͡l/ n . very
 • adol /ˈædɔ͡l/ v. poise
 • adūl /ˈædʊ͡l/ pron. anything
 • afinth /ˈæfɪn͡θ/ v. enlist
 • afta /ˈæftæ/ prep. after
 • afãwdt /ˈæfɔd͡t/ n . privilege
 • afērk /ˈæfiɹ͡k/ v. decide, judge, choose
 • afērkex /ˈæfiɹ͡kɛk͡s/ n. decision
 • afīng /ˈæfaɪŋ/ n . fragrance
 • afõwrn /ˈæfaʊɹ͡n/ n . stick
 • afōdth /ˈæfoʊd͡θ/ n. horn
 • afūx /ˈæfuk͡s/ n . herd
 • agal /ˈægæ͡l/ n . sling
 • agal /ˈægæ͡l/ det. HAS.DONE.WHO.R.WHY
 • agarthu /ˈagɑɹθʌ/ n. agartha
 • agel /ˈægɛ͡l/ n . stone
 • agel /ˈægɛ͡l/ det. DOES.WHO.Q.WHY
 • agyar /ˈæg͡jɑ͡ɹ/ n . currency
 • agyer /ˈæg͡jɛ͡ɹ/ n . millinery
 • agyēr /ˈæg͡ji͡ɹ/ n . dreamer’s day
 • agyor /ˈæg͡jɔ͡ɹ/ n . simultaneity
 • ahunth /ˈæhʌn͡θ/ n . form
 • ahīng /ˈæhaɪŋ/ adj. confident, certain, sure
 • ahīngitē /ˈæhaˌɪŋɪti/ n. confidence
 • ahor /ˈæhɔ͡ɹ/ n. calendar
 • ahõwrn /ˈæhaʊɹ͡n/ n. spasm, orgasm
 • ajēr /ˈæʤi͡ɹ/ adj. smart, intelligent, clever, wise
 • akgo /ˈækgɑ/ interj. never
 • akil /ˈækɪ͡l/ n . bear, animal
 • akt /ækt/ n. act
 • aktenj /ˈæktɛnʤ/ n. acting
 • akādē͡o /ˈækeˌɪdiɑ/ n. akadia
 • alib /ˈælɪb/ prep . there
 • alidth /ˈælɪd͡θ/ n . interest
 • alif /ˈælɪf/ n . farmer
 • alifth /ˈælɪf͡θ/ n. shelf, rack
 • alig /ˈælɪg/ v. glow, blush
 • alih /ˈælɪh/ n . rice
 • alim /ˈælɪm/ v. jump, leap
 • alind /ˈælɪn͡d/ n. holiday, vacation
 • aling /ˈælɪŋ/ v. act, behave
 • alinth /ˈælɪn͡θ/ n . unskillfulness
 • alirk /ˈælɪɹ͡k/ n . malefice
 • alirn /ˈælɪɹ͡n/ n. well, reservoir, fountain
 • alirth /ˈælɪɹ͡θ/ n . besiege
 • alix /ˈælɪk͡s/ n . tear
 • alt /alt/ n. old
 • aludt /ˈæləd͡t/ pron. WHI.PL.NOT
 • alufth /ˈæləf͡θ/ n. son
 • aluk /ˈælək/ n . possess
 • alund /ˈælʌn͡d/ n. celebrity
 • alung /ˈæləŋ/ n . look
 • alunth /ˈælʌn͡θ/ n . edit
 • alunth /ˈælən͡θ/ n . giving
 • alup /ˈælʌp/ v. kiss
 • alus /ˈælʌs/ n. fear
 • alut /ˈælʌt/ adj. major
 • aluw /ˈæləw/ n . release
 • aluw /ˈæləw/ part. undefined
 • aluz /ˈæləz/ n. lobby
 • aluz /ˈælʌz/ n . agency
 • alurk /ˈælʌɹ͡k/ n. paint
 • alurk /ˈæləɹ͡k/ n. apple
 • alurk /ˈælʌɹ͡k/ pron. any whichs
 • alurkant /ˈælʌɹ͡kænt/ n. painter
 • alurn /ˈælʌɹ͡n/ v. halt, stall, ban, prohibit
 • alux /ˈælək͡s/ n . chomp
 • alux /ˈælʌk͡s/ n . continent
 • alab /ˈælæb/ n . wraps
 • alafth /ˈælæf͡θ/ adj. recent
 • alak /ˈælæk/ n . path
 • alan /ˈælæn/ n. rug
 • aland /ˈælæn͡d/ n . different
 • alang /ˈælæŋ/ n . incident
 • alap /ˈælæp/ n . bachelor
 • alas /ˈælæs/ v. harm, abuse
 • alawh /ˈælæʍ/ n . share
 • alark /ˈælæɹ͡k/ n . commission
 • alarn /ˈælæɹ͡n/ det. DID.WHO.Q.WHY
 • alarth /ˈælæɹ͡θ/ n . put
 • alax /ˈælæk͡s/ n. pirate
 • alay /ˈælæj/ n . medical
 • alãwdt /ˈælɔd͡t/ n . littleness
 • alãwf /ˈælɔf/ n . set, place
 • alãwh /ˈælɔh/ n . invest
 • alãwk /ˈælɔk/ n. night, evening
 • alãwl /ˈælɔl/ n . pour
 • alãwn /ˈælɔn/ adj. SUP.G.ATTR
 • alãwnd /ˈælɔn͡d/ n . mask, domino
 • alãwng /ˈælɔŋ/ n. mountain, hill, slope, slant
 • alãwnth /ˈælɔn͡θ/ n. harvest
 • alãwp /ˈælɔp/ n . chew, munch
 • alãws /ˈælɔs/ n . kiss
 • alãws /ˈælɔs/ part. undefined
 • alãwz /ˈælɔz/ n . fault
 • alãwrk /ˈælɔɹ͡k/ v. nominate
 • alãwrn /ˈælɔɹ͡n/ n . head
 • alãwrth /ˈælɔɹ͡θ/ n . reservoir
 • alãwx /ˈælɔk͡s/ n. corpse
 • alānth /ˈæleɪn͡θ/ adv. there
 • aleb /ˈælɛb/ adj. spare
 • aled /ˈælɛd/ n. crab
 • aleg /ˈælɛg/ n . sheathskirt
 • alek /ˈælɛk/ n. arm, wing, branch (tree part)
 • alem /ˈælɛm/ n . civilization
 • alend /ˈælɛn͡d/ n. pulse
 • aleng /ˈælɛŋ/ n . lament
 • alenth /ˈælɛn͡θ/ v. infect
 • alenthoftid /ˈælɛn͡θˌɑftɪd/ n. infection
 • alev /ˈælɛv/ adj. late
 • alevelē /ˈælɛˌvɛli/ adv. recently
 • alew /ˈælɛw/ n. trivia
 • aler /ˈælɛ͡ɹ/ n . opportunity
 • alerk /ˈælɛɹ͡k/ v. test
 • alerk /ˈælɛɹ͡k/ n. test
 • alern /ˈælɛɹ͡n/ n . forest
 • alēb /ˈælib/ n. jam
 • alēdt /ˈælid͡t/ prep. for (a period of time or length of distance)
 • alēdth /ˈælid͡θ/ v. light, illuminate
 • alēdthitik /ˈælid͡θˌɪtɪk/ adj. bright
 • alēk /ˈælik/ v. swim
 • alēl /ˈælil/ n . offspring
 • alēm /ˈælim/ n. mustache
 • alēng /ˈæliŋ/ adj. convenient
 • alēw /ˈæliw/ n. manual
 • alēz /ˈæliz/ n. frame, hull
 • alē͡a /ˈalia/ n. study
 • alē͡aent /ˈaliˌaent/ n. student
 • alē’a /ˈæliʌ/ v. experience
 • alē’aex /ˈæliˌʌɛk͡s/ n. experience
 • alērk /ˈæliɹ͡k/ n . dishonesty
 • alērth /ˈæliɹ͡θ/ n . pump, water
 • alēx /ˈælik͡s/ n . admire
 • alēy /ˈælij/ n. coast
 • alob /ˈælɑb/ n . spoon
 • alod /ˈælɑd/ n . doublet, spring
 • alodt /ˈælɑd͡t/ n . scale, snake
 • alodth /ˈælɑd͡θ/ adv. off
 • alog /ˈælɑg/ n . beach
 • alok /ˈælɑk/ n. characteristic
 • alol /ˈælɑl/ n . wet
 • alond /ˈælɑn͡d/ adv. very, really, pretty
 • along /ˈælɑŋ/ v. distort
 • alonth /ˈælɑn͡θ/ n. square, cube
 • alop /ˈælɑp/ n . fry
 • alos /ˈælɑs/ n . camera
 • alowh /ˈælɑʍ/ n. tool, weapon
 • aloz /ˈælɑz/ v. sprout
 • aloz /ˈælɑz/ pron. Everything
 • alox /ˈælɑk͡s/ n . spend
 • aloy /ˈælɑj/ n . block
 • alōnth /ˈæloʊn͡θ/ n . confirm
 • alō͡ē /ˈæloˌʊi/ det. DID.WHO.Q.WHAT
 • alüd /ˈælʊd/ n . side
 • alüdth /ˈælʊd͡θ/ n . shadow
 • alüf /ˈælʊf/ n . rotation
 • alüfth /ˈælʊf͡θ/ n . squash
 • alüg /ˈælʊg/ n . upper chest
 • alük /ˈælʊk/ n. spirit
 • alün /ˈælʊn/ n. patient
 • alünd /ˈælʊn͡d/ n . dreadlock
 • alüng /ˈælʊŋ/ n . finger
 • alüng /ˈælʊŋ/ adv. the, a, some
 • alünth /ˈælʊn͡θ/ adj. previous
 • alünthelē /ˈælʊn͡θˌɛli/ adv. previously
 • alüp /ˈælʊp/ n . anxiety
 • alüv /ˈælʊv/ n . composition
 • alüw /ˈælʊw/ adj. mature, ripe
 • alüwh /ˈælʊʍ/ n. cushion
 • alüz /ˈælʊz/ n . hint
 • alür /ˈælʊɹ/ n . impiety
 • alürn /ˈælʊɹ͡n/ n . career
 • alürth /ˈælʊɹ͡θ/ n . ground
 • alüx /ˈælʊk͡s/ adj. tight, tense, stiff, firm, compact
 • alüxitē /ˈælʊk͡sˌɪti/ n. tension
 • alüy /ˈælʊj/ n . gulping, guzzling
 • alūb /ˈælub/ n. phone
 • alūfth /ˈæluf͡θ/ n . switch
 • alūh /ˈæluh/ n. butt
 • alūm /ˈælum/ n . found
 • alūng /ˈæluŋ/ v. refuse, veto
 • alūp /ˈælup/ prep . would
 • alūw /ˈæluw/ v. withstand
 • alūwh /ˈæluʍ/ n . rock, sway
 • alūz /ˈæluz/ n . objection
 • alūrn /ˈæluɹ͡n/ n . tray
 • alūrth /ˈæluɹ͡θ/ n . ocean crab
 • amudt /ˈæmʌd͡t/ n. yogurt
 • am’ur /ˈæm͡me͡ɹ/ n . duty
 • am’ur /ˈæm͡me͡ɹ/ pron. WHA.PL.SEV
 • am’ar /ˈæm͡mɑ͡ɹ/ n . detention
 • am’ēr /ˈæm͡mi͡ɹ/ n . peach
 • amal /ˈæmæ͡l/ v. defeat, beat
 • amand /ˈæmæn͡d/ n . film, coating
 • amãwx /ˈæmɔk͡s/ n . probability
 • amīrn /ˈæmaɪɹ͡n/ v. reap, plow
 • amofth /ˈæmɑf͡θ/ n . justice
 • amoi /ˈæmoɪ/ n. animal husbandry
 • amol /ˈæmɔ͡l/ v. vanish, disappear, evaporate
 • amor /ˈæmɔ͡ɹ/ n . jab
 • an /an/ det. a, one(indef)
 • anidth /ˈænɪd͡θ/ n . optical instrument
 • anil /ˈænɪ͡l/ n . trip
 • anima /ˈænɪmæ/ n. spirit shape
 • anima /ˈænɪmæ/ n. spirit, soul, anima
 • animapētēbē /ˈænɪˌmæpiˌtibi/ n. worldspirit, anima
 • anmō /ˈænmoʊ/ conj. furthermore
 • antetē /ˈænteti/ adj. one who eats
 • antōnyu /ˈæntoˌʊnjʌ/ n. writer
 • antōnyu /ˈæntoˌʊnjʌ/ n. author, writer
 • anu /ˈanʌ/ art. casual respectful the, a
 • anudth /ˈænʌd͡θ/ n . boast
 • anufa /ˈanʌfæ/ art. casual respectful the, some
 • anuc /ˈanʌʧ/ pron. O.NON
 • anur /ˈæne͡ɹ/ n . long rest
 • an͡tilē͡o /ˈæn͡tɪˌliɑ/ n. antilia
 • anel /ˈænɛ͡l/ n . intention
 • anenth /ˈænɛn͡θ/ n . trail
 • anol /ˈænɔ͡l/ v. send, transfer
 • anõwrk /ˈænaʊɹ͡k/ n. leisure, recreation
 • anüdth /ˈænʊd͡θ/ n. curve, curl, arc
 • anūdth /ˈænud͡θ/ n . olive
 • anūnth /ˈænun͡θ/ n . cotton
 • anyur /ˈæɲe͡ɹ/ v. sponsor
 • anyur /ˈæn͡ʤe͡ɹ/ n . goal(objective), target
 • anyar /ˈæɲɑ͡ɹ/ v. consolidate, incorporate
 • anyar /ˈæn͡ʤɑ͡ɹ/ n . exteriority
 • anyer /ˈæɲɛ͡ɹ/ n. draft
 • anyer /ˈæn͡ʤɛ͡ɹ/ n . popcount, census
 • anyēr /ˈæn͡ʤi͡ɹ/ pron. everyone
 • anyor /ˈæɲɔ͡ɹ/ det. many
 • apil /ˈæpɪ͡l/ n . bend
 • apel /ˈæpɛ͡l/ n. compass
 • ashōl /ˈæshoʊl/ adj. ass(hole), slur
 • asil /ˈæsɪ͡l/ v. sniff, smell (sense with nose), inhale
 • asar /ˈæsɑ͡ɹ/ v. expose
 • asel /ˈæsɛ͡l/ n . angle
 • aser /ˈæsɛ͡ɹ/ v. inhabit
 • asēr /ˈæsi͡ɹ/ n . frock
 • asērn /ˈæsiɹ͡n/ adj. next
 • asērn old /ˈæsiɹ͡n ɑld/ n. future
 • at /æt/ prep. at
 • atifth /ˈætɪf͡θ/ n. rib
 • aturn /ˈætʌɹ͡n/ n . engine, motor
 • atarth /ˈætæɹ͡θ/ n . surgery
 • atārk /ˈæteɪɹ͡k/ n . room(building)
 • atēr /ˈæti͡ɹ/ n . foil
 • atīnd /ˈætaɪn͡d/ adj. accurate, specific, particular, valid
 • atol /ˈætɔ͡l/ n . self
 • atonth /ˈætɑn͡θ/ n. cove
 • avilon /ˈævɪlɑn/ n. avilon
 • avung /ˈævʌŋ/ n . characteristic
 • avar /ˈævɑ͡ɹ/ n . sage
 • avãwng /ˈævɔŋ/ n . product
 • avãwx /ˈævɔk͡s/ n . hairlessness, baldness
 • avel /ˈævɛ͡l/ n . helmet
 • aver /ˈævɛ͡ɹ/ n. nail
 • avīrth /ˈævaɪɹ͡θ/ pron. Everything
 • avūfth /ˈævuf͡θ/ v. sleep
 • avūfth /ˈævuf͡θ/ n. sleep
 • awhal /ˈæʍæ͡l/ n . spinach
 • awunth /ˈæwʌn͡θ/ n . text
 • awur /ˈæwe͡ɹ/ n . essence
 • awurk /ˈæwəɹ͡k/ n . monkey
 • awal /ˈæwæ͡l/ n . inelegance
 • awōdth /ˈæwoʊd͡θ/ n . brittleness
 • awūng /ˈæwuŋ/ n . indicate
 • az /æz/ prep. as
 • az /æz/ conj. as
 • aztlan /ˈæzt͡lan/ n. aztlan
 • azal /ˈæzæ͡l/ n. chair, lounge, couch, sofa
 • azol /ˈæzɔ͡l/ n . inversion
 • azūl /ˈæzʊ͡l/ n . sewer
 • arkānkē /ˈɑɹkeˌɪnki/ n. magic, arcane
 • arkānkēs͡pel /ˈɑɹkeˌɪnkis͡pɛl/ n. spell, arcane
 • arur /ˈæɹe͡ɹ/ n. secret
 • aral /ˈæɹæ͡l/ n . magic, evocation
 • arārn /ˈæɹeɪɹ͡n/ n. privilege, patent
 • arenu /ˈaɹɛnə/ n. arenas, the(arena)
 • arer /ˈæɹɛ͡ɹ/ n . governmentalorg
 • arēr /ˈæɹi͡ɹ/ n . alchemy
 • arōnd /ˈæɹoʊn͡d/ n . bench
 • arōng /ˈæɹoʊŋ/ n . snore
 • arüdth /ˈæɹʊd͡θ/ n. ball, bullet, sphere
 • arürth /ˈæɹʊɹ͡θ/ n . sale
 • ayux /ˈæjʌk͡s/ n . rake
 • ayal /ˈæjæ͡l/ n . inclusion
 • ayar /ˈæjɑ͡ɹ/ n. guest, patron
 • ayādt /ˈæjeɪd͡t/ n. organism
 • ayol /ˈæjɔ͡l/ n. filter
 • ayörn /ˈæjɔɪɹ͡n/ n . accent, highlight
 • ayōdth /ˈæjoʊd͡θ/ n. puddle
 • ayūl /ˈæjʊ͡l/ adj. sad
 • ayūlitē /ˈæjʊˌlɪti/ n. sadness
 • ayūlöm’al /ˈæjʊˌlɔɪm͡mæ͡l/ n. frown
 • ãwbal /ˈɔbæ͡l/ v. reveal
 • ãwdil /ˈɔdɪ͡l/ n. lunch
 • ãwdal /ˈɔdæ͡l/ n . calf
 • ãwdūl /ˈɔdʊ͡l/ n . election
 • ãwfur /ˈɔfe͡ɹ/ n . articulate
 • ãwfar /ˈɔfɑ͡ɹ/ n. project
 • ãwfēr /ˈɔfi͡ɹ/ n . culture
 • ãwfīnd /ˈɔfaɪn͡d/ n . line
 • ãwfond /ˈɔfɑn͡d/ v. hate
 • ãwfond /ˈɔfɑn͡d/ n. hate
 • ãwförn /ˈɔfɔɪɹ͡n/ pron. WHA.PL.ONE
 • ãwgil /ˈɔgɪ͡l/ n . rinse
 • ãwgal /ˈɔgæ͡l/ n . customer, patron
 • ãwgol /ˈɔgɔ͡l/ n . steel
 • ãwgyar /ˈɔg͡jɑ͡ɹ/ n . sensation
 • ãwgyer /ˈɔg͡jɛ͡ɹ/ n . strip, unclothe
 • ãwgyēr /ˈɔg͡ji͡ɹ/ n. device, apparatus
 • ãwgyor /ˈɔg͡jɔ͡ɹ/ v. mention
 • ãwhil /ˈɔhɪ͡l/ n. ledge
 • ãwhar /ˈɔhɑ͡ɹ/ v. flash
 • ãwhel /ˈɔhɛ͡l/ n. toilet
 • ãwhol /ˈɔhɔ͡l/ n. chasm, cleavage
 • ãwhödth /ˈɔhɔɪd͡θ/ n . eightness
 • ãwhõwdth /ˈɔhaʊd͡θ/ v. bite
 • ãwhōrk /ˈɔhoʊɹ͡k/ adj. reverse
 • ãwhōrkex /ˈɔhoˌʊɹ͡kɛk͡s/ n. reversal
 • ãwhūl /ˈɔhʊ͡l/ n . stash
 • ãwhūx /ˈɔhuk͡s/ n. snake
 • ãwjur /ˈɔʤe͡ɹ/ n. bra
 • ãwjur /ˈɔʤe͡ɹ/ det. I want
 • ãwjar /ˈɔʤɑ͡ɹ/ n. rabbit
 • ãwjēr /ˈɔʤi͡ɹ/ n . decorate
 • ãwjor /ˈɔʤɔ͡ɹ/ n . bread
 • ãwkil /ˈɔkɪ͡l/ n. nephew
 • ãwkal /ˈɔkæ͡l/ v. complete
 • ãwkel /ˈɔkɛ͡l/ n. hay
 • ãwlidth /ˈɔlɪd͡θ/ n. museum
 • ãwlig /ˈɔlɪg/ n . felony
 • ãwlik /ˈɔlɪk/ n . force
 • ãwlin /ˈɔlɪn/ n . interest(curiosity, concern)
 • ãwlinth /ˈɔlɪn͡θ/ n . cheerfulness
 • ãwlip /ˈɔlɪp/ n. bicycle
 • ãwliw /ˈɔlɪw/ n . come
 • ãwliz /ˈɔlɪz/ n . arm
 • ãwlirk /ˈɔlɪɹ͡k/ n. dome
 • ãwlirth /ˈɔlɪɹ͡θ/ n . embarrass
 • ãwludt /ˈɔlʌd͡t/ n. tooth
 • ãwludth /ˈɔlʌd͡θ/ n . social class, status
 • ãwludtant /ˈɔlʌd͡tænt/ n. dentist
 • ãwluf /ˈɔləf/ prep . away
 • ãwlug /ˈɔlʌg/ n . caftan
 • ãwlun /ˈɔlən/ n. boy
 • ãwlund /ˈɔlən͡d/ n . enemy
 • ãwlund /ˈɔlʌn͡d/ n . gentry
 • ãwlung /ˈɔlʌŋ/ v. try (test out), check
 • ãwlung /ˈɔləŋ/ n. profit
 • ãwlunth /ˈɔlən͡θ/ n. file
 • ãwlunth /ˈɔlʌn͡θ/ v. segregate, discriminate
 • ãwlup /ˈɔləp/ n . bravery
 • ãwlus /ˈɔlʌs/ n . interval
 • ãwlus /ˈɔləs/ n . wallet
 • ãwlut /ˈɔlʌt/ adj. sick, ill, unwell
 • ãwlutitē /ˈɔlʌˌtɪti/ n. sickness
 • ãwluv /ˈɔləv/ n . necklace
 • ãwluw /ˈɔlʌw/ n. camp
 • ãwluwh /ˈɔlʌʍ/ v. evolve
 • ãwluwh /ˈɔləʍ/ n . image
 • ãwlur /ˈɔlʌɹ/ n. lease
 • ãwlur /ˈɔləɹ/ n. dictator
 • ãwlurn /ˈɔlʌɹ͡n/ v. fuck (slang)
 • ãwlurth /ˈɔlʌɹ͡θ/ n . persona
 • ãwlux /ˈɔlʌk͡s/ n . desk
 • ãwlaf /ˈɔlæf/ adj. sharp, acute
 • ãwlafth /ˈɔlæf͡θ/ n . magic, transmutation
 • ãwlah /ˈɔlæh/ n . file
 • ãwlam /ˈɔlæm/ v. bump
 • ãwlanth /ˈɔlæn͡θ/ n . logic
 • ãwlanthantik /ˈɔlæn͡θˌæntɪk/ adj. logical
 • ãwlap /ˈɔlæp/ adj. compatible
 • ãwlav /ˈɔlæv/ n . rainbow
 • ãwlaw /ˈɔlæw/ n . maid
 • ãwlawh /ˈɔlæʍ/ n . decrease
 • ãwlaz /ˈɔlæz/ v. roar
 • ãwlark /ˈɔlæɹ͡k/ v. quit, give up
 • ãwlarn /ˈɔlæɹ͡n/ v. feel (sense by touch), feel (examine by touch)
 • ãwlarth /ˈɔlæɹ͡θ/ n . fog, mist
 • ãwlax /ˈɔlæk͡s/ v. ridicule, humiliate, mock
 • ãwlay /ˈɔlæj/ n . cuisine
 • ãwlãwb /ˈɔlɔb/ n . homeland, motherland, fatherland
 • ãwlãwd /ˈɔlɔd/ v. might
 • ãwlãwfth /ˈɔlɔf͡θ/ n. lock
 • ãwlãwfthant /ˈɔlɔf͡θænt/ n. locksmith
 • ãwlãwh /ˈɔlɔh/ n . net
 • ãwlãwk /ˈɔlɔk/ v. blink
 • ãwlãwl /ˈɔlɔl/ n . shelf
 • ãwlãwm /ˈɔlɔm/ n. lawn
 • ãwlãwnd /ˈɔlɔn͡d/ n . row
 • ãwlãwp /ˈɔlɔp/ n . attraction
 • ãwlãwv /ˈɔlɔv/ n . freedom
 • ãwlãww /ˈɔlɔw/ n. petal
 • ãwlãwrk /ˈɔlɔɹ͡k/ n . available
 • ãwlãwrn /ˈɔlɔɹ͡n/ n . boot
 • ãwlãwrth /ˈɔlɔɹ͡θ/ n . diet, weight loss
 • ãwlãwx /ˈɔlɔk͡s/ n . toy
 • ãwlãwy /ˈɔlɔj/ v. return, go back
 • ãwlãwy /ˈɔlɔj/ n. return
 • ãwleb /ˈɔlɛb/ n . cheap
 • ãwlef /ˈɔlɛf/ n . fabric, cloth
 • ãwlefth /ˈɔlɛf͡θ/ n . oil
 • ãwleg /ˈɔlɛg/ n . issue
 • ãwlek /ˈɔlɛk/ n . valve
 • ãwlem /ˈɔlɛm/ v. crave
 • ãwlen /ˈɔlɛn/ v. strive
 • ãwlend /ˈɔlɛn͡d/ v. celebrate
 • ãwleng /ˈɔlɛŋ/ n . inhabitant, native
 • ãwlenth /ˈɔlɛn͡θ/ n . hair, straight c
 • ãwlev /ˈɔlɛv/ n . fan(enthusiast)
 • ãwlew /ˈɔlɛw/ n . collagen
 • ãwlez /ˈɔlɛz/ n . partner
 • ãwler /ˈɔlɛɹ/ n . wide skirt
 • ãwlern /ˈɔlɛɹ͡n/ n . contentment
 • ãwlerth /ˈɔlɛɹ͡θ/ n. tap (faucet)
 • ãwlēb /ˈɔlib/ n . theft
 • ãwlēdth /ˈɔlid͡θ/ conj. though
 • ãwlēf /ˈɔlif/ n. illness
 • ãwlēfth /ˈɔlif͡θ/ n . prototype
 • ãwlēnd /ˈɔlin͡d/ n . expenditure
 • ãwlēng /ˈɔliŋ/ n. shit
 • ãwlēnth /ˈɔlin͡θ/ n . procure
 • ãwlē’a /ˈɔliʌ/ v. drive
 • ãwlē’aant /ˈɔliˌʌænt/ n. driver
 • ãwlērn /ˈɔliɹ͡n/ n . swens
 • ãwlērth /ˈɔliɹ͡θ/ n . jealousy
 • ãwlēx /ˈɔlik͡s/ n . discuss
 • ãwlēy /ˈɔlij/ n . pressure
 • ãwlodt /ˈɔlɑd͡t/ n. triangle
 • ãwlodth /ˈɔlɑd͡θ/ n . misrepresentations
 • ãwlofth /ˈɔlɑf͡θ/ n . tell, tic, twitch
 • ãwlog /ˈɔlɑg/ n . forget
 • ãwlol /ˈɔlɔ͡l/ n. potato
 • ãwlol /ˈɔlɑl/ n . growth
 • ãwlonth /ˈɔlɑn͡θ/ n. authority
 • ãwlonthenēng /ˈɔlɑn͡θˌɛniŋ/ v. authorize
 • ãwlot /ˈɔlɑt/ n . accompaniment
 • ãwlo’e /ˈɔloˌʊi/ pron. nothing
 • ãwlor /ˈɔlɔ͡ɹ/ n . hinder
 • ãwlor /ˈɔlɑɹ/ n . rationale
 • ãwlork /ˈɔlɑɹ͡k/ n. volcano
 • ãwlorn /ˈɔlɑɹ͡n/ n . spider
 • ãwlorth /ˈɔlɑɹ͡θ/ adj. broad, deep
 • ãwlox /ˈɔlɑk͡s/ n . pornography
 • ãwlüdth /ˈɔlʊd͡θ/ n . data, information, knowledge
 • ãwlünd /ˈɔlʊn͡d/ n . servant
 • ãwlüng /ˈɔlʊŋ/ n. oxygen
 • ãwlünth /ˈɔlʊn͡θ/ n . hold
 • ãwlüp /ˈɔlʊp/ n. shoulder
 • ãwlüwh /ˈɔlʊʍ/ n . tire, wheel, object
 • ãwlürk /ˈɔlʊɹ͡k/ n . navy
 • ãwlürn /ˈɔlʊɹ͡n/ n . hoot
 • ãwlūd /ˈɔlud/ n . bluntness
 • ãwlūdth /ˈɔlud͡θ/ n . encourage
 • ãwlūf /ˈɔluf/ n . duck
 • ãwlūk /ˈɔluk/ n. grade, rank (position)
 • ãwlūl /ˈɔlul/ n . shed
 • ãwlūnd /ˈɔlun͡d/ n. home
 • ãwlūng /ˈɔluŋ/ n . intrinsicality
 • ãwlūs /ˈɔlus/ n . hurricane
 • ãwlūwh /ˈɔluʍ/ n. drug, medicine
 • ãwlūwhetrē /ˈɔluˌʍɛtɹi/ n. drugstore
 • ãwlūz /ˈɔluz/ n . flattery
 • ãwlūrk /ˈɔluɹ͡k/ n . dry
 • ãwlūy /ˈɔluj/ v. melt, dissolve
 • ãwmidt /ˈɔmɪd͡t/ n . trisection
 • ãwmifth /ˈɔmɪf͡θ/ n . visit
 • ãwmil /ˈɔmɪ͡l/ n . plug
 • ãwm’ur /ˈɔm͡me͡ɹ/ v. reconcile
 • ãwm’ar /ˈɔm͡mɑ͡ɹ/ n . castle
 • ãwm’ēr /ˈɔm͡mi͡ɹ/ n. land, earth, soil
 • ãwm’or /ˈɔm͡mɔ͡ɹ/ n. scale (instrument for weighing)
 • ãwmand /ˈɔmæn͡d/ n . nomad
 • ãwmerk /ˈɔmɛɹ͡k/ n . shake
 • ãwmēnd /ˈɔmin͡d/ n . banner
 • ãwmēr /ˈɔmi͡ɹ/ n. tire
 • ãwmöng /ˈɔmɔɪŋ/ n . braid
 • ãwmōnd /ˈɔmoʊn͡d/ det. DOES.WHO.Q.WHAT
 • ãwmūl /ˈɔmʊ͡l/ n . ache, hurt
 • ãwnung /ˈɔnʌŋ/ n . shade
 • ãwnal /ˈɔnæ͡l/ n . metropolis
 • ãwnar /ˈɔnɑ͡ɹ/ n . bang
 • ãwnel /ˈɔnɛ͡l/ n . waistcoat
 • ãwnērth /ˈɔniɹ͡θ/ n . sanctimony
 • ãwnōrn /ˈɔnoʊɹ͡n/ prep . by(agent, creator)
 • ãwnünd /ˈɔnʊn͡d/ n . goose
 • ãwnürk /ˈɔnʊɹ͡k/ n . cloak
 • ãwnūl /ˈɔnʊ͡l/ n . understand
 • ãwnyur /ˈɔɲe͡ɹ/ v. spread
 • ãwnyar /ˈɔɲɑ͡ɹ/ n . flower
 • ãwnyor /ˈɔn͡ʤɔ͡ɹ/ n. sound, noise
 • ãwnyor /ˈɔɲɔ͡ɹ/ adj. relevant
 • ãwpil /ˈɔpɪ͡l/ adj. rough, raw
 • ãwsur /ˈɔse͡ɹ/ n . band(musical group)
 • ãwsēr /ˈɔsi͡ɹ/ adj. important
 • ãwsīfth /ˈɔsaɪf͡θ/ n. servant
 • ãwsol /ˈɔsɔ͡l/ n . pity
 • ãwsörn /ˈɔsɔɪɹ͡n/ n. port
 • ãwsūl /ˈɔsʊ͡l/ n . intoxication, sugar
 • ãwsūrk /ˈɔsuɹ͡k/ n . shampoo
 • ãwtufth /ˈɔtʌf͡θ/ n . comet
 • ãwtur /ˈɔte͡ɹ/ n . roll
 • ãwtar /ˈɔtɑ͡ɹ/ v. complain
 • ãwtādth /ˈɔteɪd͡θ/ n . mediocrity
 • ãwtēr /ˈɔti͡ɹ/ n . campaign
 • ãwtīdt /ˈɔtaɪd͡t/ n . fable
 • ãwtīnth /ˈɔtaɪn͡θ/ n . cabbage
 • ãwtofth /ˈɔtɑf͡θ/ n . everything
 • ãwtürn /ˈɔtʊɹ͡n/ n . outfit
 • ãwvifth /ˈɔvɪf͡θ/ n. memoir
 • ãwvil /ˈɔvɪ͡l/ n. interest (curiosity, concern)
 • ãwvunth /ˈɔvən͡θ/ n . rat
 • ãwvīfth /ˈɔvaɪf͡θ/ n. almond
 • ãwvond /ˈɔvɑn͡d/ n . choke
 • ãwvõwng /ˈɔvaʊŋ/ n. court (of law)
 • ãwwhil /ˈɔʍɪ͡l/ n. baby, infant, toddler
 • ãwwhel /ˈɔʍɛ͡l/ n . pliancy
 • ãwwhol /ˈɔʍɔ͡l/ n . evaporate
 • ãwwudt /ˈɔwəd͡t/ n . possession
 • ãwwudth /ˈɔwəd͡θ/ adj. simple
 • ãwwudthelē /ˈɔwəd͡θˌɛli/ adv. simply
 • ãwwung /ˈɔwəŋ/ n . absent
 • ãwwur /ˈɔwe͡ɹ/ n. window, nostril
 • ãwwar /ˈɔwɑ͡ɹ/ n . gratitude
 • ãwwãwrth /ˈɔwɔɹ͡θ/ n . quadruplication
 • ãwwel /ˈɔwɛ͡l/ part. undefined
 • ãwwor /ˈɔwɔ͡ɹ/ adj. cool (slightly cold)
 • ãwzel /ˈɔzɛ͡l/ n . pastry
 • ãwzūl /ˈɔzʊ͡l/ n. growth
 • ãwzūlenēng /ˈɔzʊˌlɛniŋ/ v. grow
 • ãwral /ˈɔɹæ͡l/ n . blade
 • ãwrãwnd /ˈɔɹɔn͡d/ n . progression
 • ãwreng /ˈɔɹɛŋ/ n . guessing
 • ãwrūl /ˈɔɹʊ͡l/ n . count
 • ãwyudth /ˈɔjʌd͡θ/ n. orbit
 • ãwyufth /ˈɔjʌf͡θ/ n . regulation, permission
 • ãwyur /ˈɔje͡ɹ/ n . diner
 • ãwyãwrth /ˈɔjɔɹ͡θ/ n . bleed
 • ãwyīrn /ˈɔjaɪɹ͡n/ n . democratic
 • ãwyol /ˈɔjɔ͡l/ v. skim
 • ãwyödth /ˈɔjɔɪd͡θ/ n . rubber
 • ābel /ˈeɪbɛ͡l/ n . saliva
 • ābūl /ˈeɪbʊ͡l/ n . prose
 • ādil /ˈeɪdɪ͡l/ n . nostril
 • ādol /ˈeɪdɔ͡l/ n . crawl
 • ādūl /ˈeɪdʊ͡l/ v. be (age)
 • āfirn /ˈeɪfɪɹ͡n/ n . hair
 • āfufth /ˈeɪfʌf͡θ/ n. beetle
 • āfal /ˈeɪfæ͡l/ v. pause, halt
 • āfãwdth /ˈeɪfɔd͡θ/ adj. scared, afraid
 • āfãwnd /ˈeɪfɔn͡d/ v. shrug
 • āfāng /ˈeɪˌfeɪŋ/ adv. the, a, some
 • āfānth /ˈeɪˌfeɪn͡θ/ n . event(occurrence), incident
 • āfedth /ˈeɪfɛd͡θ/ n . coincidence
 • āfel /ˈeɪfɛ͡l/ prep . beside
 • āfēr /ˈeɪfi͡ɹ/ adj. blank, plain
 • āfērn /ˈeɪfiɹ͡n/ adj. appropriate
 • āfīrn /ˈeɪˌfaɪɹ͡n/ n. limb
 • āfol /ˈeɪfɔ͡l/ n . letter
 • āfönd /ˈeɪˌfɔɪn͡d/ n . staff
 • āfürn /ˈeɪfʊɹ͡n/ n . nickname
 • āfūl /ˈeɪfʊ͡l/ n . zip
 • āgil /ˈeɪgɪ͡l/ n . relationship by choice
 • āgal /ˈeɪgæ͡l/ n. nerve
 • āgel /ˈeɪgɛ͡l/ n. mouse
 • āgol /ˈeɪgɔ͡l/ v. deny
 • āgūl /ˈeɪgʊ͡l/ n. street, trail
 • āgyar /ˈeɪg͡jɑ͡ɹ/ n . pub
 • āgyer /ˈeɪg͡jɛ͡ɹ/ n . independence
 • āgyēr /ˈeɪg͡ji͡ɹ/ pron. THA.PL.STH
 • āgyor /ˈeɪg͡jɔ͡ɹ/ n . eating
 • āhil /ˈeɪhɪ͡l/ n . balcony, porch
 • āhar /ˈeɪhɑ͡ɹ/ part. undefined
 • āher /ˈeɪhɛ͡ɹ/ n. sky
 • āhīrth /ˈeɪˌhaɪɹ͡θ/ n . stare
 • āhol /ˈeɪhɔ͡l/ n. race (competition), marathon
 • āhödth /ˈeɪˌhɔɪd͡θ/ n . bully
 • āhörn /ˈeɪˌhɔɪɹ͡n/ adv. already
 • āhõwng /ˈeɪˌhaʊŋ/ v. consider, estimate
 • āhōdth /ˈeɪˌhoʊd͡θ/ n . poncho
 • āhōnd /ˈeɪˌhoʊn͡d/ n . victory
 • āhürn /ˈeɪhʊɹ͡n/ n . middle
 • āhūng /ˈeɪhuŋ/ n . clogs
 • āhūrth /ˈeɪhuɹ͡θ/ n. range, radius, spectrum, extent
 • āhūx /ˈeɪhuk͡s/ n . realm
 • ājur /ˈeɪʤe͡ɹ/ v. convict
 • ājer /ˈeɪʤɛ͡ɹ/ n . borrow
 • ākil /ˈeɪkɪ͡l/ n. acronym
 • ākil /ˈeɪkɪ͡l/ pron. neither whichevers
 • ākel /ˈeɪkɛ͡l/ prep . later
 • ākol /ˈeɪkɔ͡l/ v. dare
 • ālal /ˈeɪlæ͡l/ n . location
 • āleng /ˈeɪlɛŋ/ n . sadness
 • ālōnd /ˈeɪˌloʊn͡d/ v. brag
 • ālüng /ˈeɪlʊŋ/ n . informality
 • āmifth /ˈeɪmɪf͡θ/ part. undefined
 • āmufth /ˈeɪmʌf͡θ/ adj. calm, patient
 • ām’ur /ˈeɪm͡me͡ɹ/ pron. someone, somebody
 • ām’ēr /ˈeɪm͡mi͡ɹ/ n . melt
 • ām’or /ˈeɪm͡mɔ͡ɹ/ n . proclaim
 • āmāng /ˈeɪˌmeɪŋ/ n . pig
 • āmel /ˈeɪmɛ͡l/ n . relate
 • āmēr /ˈeɪmi͡ɹ/ n . bog
 • āmīrth /ˈeɪˌmaɪɹ͡θ/ det . sufficient
 • āmīx /ˈeɪˌmaɪk͡s/ n . twin
 • āmofth /ˈeɪmɑf͡θ/ n . circularity
 • āmol /ˈeɪmɔ͡l/ n. priest
 • āmörn /ˈeɪˌmɔɪɹ͡n/ n . preach
 • āmörth /ˈeɪˌmɔɪɹ͡θ/ n . cornmeal
 • āmõwnd /ˈeɪˌmaʊn͡d/ n . remain
 • āmõwrk /ˈeɪˌmaʊɹ͡k/ n . attitude
 • āmōnd /ˈeɪˌmoʊn͡d/ n . declare
 • āmüfth /ˈeɪmʊf͡θ/ n . rail
 • āmūnth /ˈeɪmun͡θ/ n . lightness
 • ānur /ˈeɪne͡ɹ/ n . architecture
 • ānal /ˈeɪnæ͡l/ n . pot
 • ānãwrk /ˈeɪnɔɹ͡k/ n. outline
 • ānānd /ˈeɪˌneɪn͡d/ n . celestial
 • ānex /ˈeɪnɛk͡s/ n . reeve
 • ānörk /ˈeɪˌnɔɪɹ͡k/ n. specimen
 • ānõwdth /ˈeɪˌnaʊd͡θ/ v. remind
 • ānõwrk /ˈeɪˌnaʊɹ͡k/ n . gallery(art)
 • ānõwx /ˈeɪˌnaʊk͡s/ n . deceive
 • ānōfth /ˈeɪˌnoʊf͡θ/ v. evacuate
 • ānōnth /ˈeɪˌnoʊn͡θ/ conj . still
 • ānūl /ˈeɪnʊ͡l/ v. peel
 • ānūx /ˈeɪnuk͡s/ adv. up
 • ānyar /ˈeɪn͡ʤɑ͡ɹ/ pron. either whichever
 • ānyer /ˈeɪɲɛ͡ɹ/ adj. favorite, popular
 • ānyer /ˈeɪn͡ʤɛ͡ɹ/ n. hoax
 • ānyēr /ˈeɪn͡ʤi͡ɹ/ adj. steep
 • ānyēr /ˈeɪɲi͡ɹ/ n. author
 • ānyor /ˈeɪn͡ʤɔ͡ɹ/ n. clinic
 • āpil /ˈeɪpɪ͡l/ n . investment
 • āpel /ˈeɪpɛ͡l/ n . exhort
 • āpūl /ˈeɪpʊ͡l/ v. replicate
 • āsil /ˈeɪsɪ͡l/ n. tiger
 • āsal /ˈeɪsæ͡l/ n . give
 • āsar /ˈeɪsɑ͡ɹ/ n . imperfection
 • āsēr /ˈeɪsi͡ɹ/ adj. big, great (very large), massive, enormous
 • āsīdth /ˈeɪˌsaɪd͡θ/ v. set
 • āsõwnd /ˈeɪˌsaʊn͡d/ n . inaction
 • āsõwnth /ˈeɪˌsaʊn͡θ/ adj. mean
 • āsōnd /ˈeɪˌsoʊn͡d/ n. array
 • āsōrn /ˈeɪˌsoʊɹ͡n/ n. partner, spouse
 • āsürk /ˈeɪsʊɹ͡k/ n . snort
 • āsürth /ˈeɪsʊɹ͡θ/ v. defecate
 • āsüx /ˈeɪsʊk͡s/ n . lateness
 • āsūl /ˈeɪsʊ͡l/ adj. mobile, portable
 • āt /ˈeɪt/ num. eight
 • āth /ˈeɪθ/ num. oct-
 • ātifth /ˈeɪtɪf͡θ/ n . nectar
 • āting /ˈeɪtɪŋ/ num. eighth
 • āttin /ˈeɪttɪn/ num. eighty
 • ātudth /ˈeɪtʌd͡θ/ n . agree
 • ātur /ˈeɪte͡ɹ/ n. chart
 • ātafth /ˈeɪtæf͡θ/ v. play (have fun), compete
 • ātar /ˈeɪtɑ͡ɹ/ v. taste
 • ātarth /ˈeɪtæɹ͡θ/ det. y’all’s (pl)
 • ātãwrth /ˈeɪtɔɹ͡θ/ v. invade
 • ātāng /ˈeɪˌteɪŋ/ adv. SUP.POS.WHEN
 • ātēr /ˈeɪti͡ɹ/ n . tongue
 • ātor /ˈeɪtɔ͡ɹ/ pron. WEV.PL.SEV
 • ātöng /ˈeɪˌtɔɪŋ/ n . blush
 • ātörk /ˈeɪˌtɔɪɹ͡k/ n . taste
 • ātörn /ˈeɪˌtɔɪɹ͡n/ v. drip
 • ātöx /ˈeɪˌtɔɪk͡s/ n . dew
 • ātōng /ˈeɪˌtoʊŋ/ n . break
 • ātüdth /ˈeɪtʊd͡θ/ n . shrug
 • ātūfth /ˈeɪtuf͡θ/ adj. dry
 • ātūl /ˈeɪtʊ͡l/ n . easy
 • āvund /ˈeɪvən͡d/ n . matter(substance, material)
 • āvurn /ˈeɪvʌɹ͡n/ n . grow
 • āvãwnd /ˈeɪvɔn͡d/ n. island
 • āvārth /ˈeɪˌveɪɹ͡θ/ n . decide
 • āvēnth /ˈeɪvin͡θ/ n. message
 • āvīnd /ˈeɪˌvaɪn͡d/ det. HAS.DONE.WHO.R.HOW
 • āvīng /ˈeɪˌvaɪŋ/ v. thrust, propel
 • āvodt /ˈeɪvɑd͡t/ v. fry, simmer
 • āvol /ˈeɪvɔ͡l/ v. desert
 • āvöx /ˈeɪˌvɔɪk͡s/ n . ears
 • āvõwfth /ˈeɪˌvaʊf͡θ/ part. undefined
 • āvõwnd /ˈeɪˌvaʊn͡d/ n. cigarette
 • āvõwnth /ˈeɪˌvaʊn͡θ/ n. feather
 • āvüdth /ˈeɪvʊd͡θ/ conj. whether
 • āvünd /ˈeɪvʊn͡d/ n . clergy
 • āvūl /ˈeɪvʊ͡l/ n . through glass
 • āwhel /ˈeɪʍɛ͡l/ n. ray (of light)
 • āwhol /ˈeɪʍɔ͡l/ n . relationship by blood
 • āwil /ˈeɪwɪ͡l/ n . variable
 • āwar /ˈeɪwɑ͡ɹ/ adj. CMPR.G.SUB
 • āwādth /ˈeɪˌweɪd͡θ/ adj. nice
 • āwīnth /ˈeɪˌwaɪn͡θ/ det. HAS.DONE.WHO.Q.WHERE
 • āwödt /ˈeɪˌwɔɪd͡t/ n . feeding, feasting
 • āwönth /ˈeɪˌwɔɪn͡θ/ n. pig
 • āwönth mētu /ˈeɪˌwɔɪn͡θ ˈmitʌ/ n. pork
 • āwõwng /ˈeɪˌwaʊŋ/ v. sentence
 • āwõwrk /ˈeɪˌwaʊɹ͡k/ n . conversion
 • āwõwrn /ˈeɪˌwaʊɹ͡n/ n . oven
 • āwōnd /ˈeɪˌwoʊn͡d/ n . highlands
 • āwōrn /ˈeɪˌwoʊɹ͡n/ prep. onto
 • āwōrth /ˈeɪˌwoʊɹ͡θ/ n. wound, scar
 • āzal /ˈeɪzæ͡l/ n. hangover
 • āzol /ˈeɪzɔ͡l/ n . bribery
 • ārārk /ˈeɪˌɹeɪɹ͡k/ n . commerce
 • ārel /ˈeɪɹɛ͡l/ n . motivation
 • ārēnth /ˈeɪɹin͡θ/ n . skateboard
 • ārīdt /ˈeɪˌɹaɪd͡t/ n . unpack
 • ārörn /ˈeɪˌɹɔɪɹ͡n/ n . sausage
 • ārōdth /ˈeɪˌɹoʊd͡θ/ v. found, establish
 • ārōfth /ˈeɪˌɹoʊf͡θ/ n. catalog
 • ārūdt /ˈeɪɹud͡t/ conj. than
 • ārūrn /ˈeɪɹuɹ͡n/ n . tobacco
 • āyunth /ˈeɪjən͡θ/ v. like, love, admire
 • āyux /ˈeɪjʌk͡s/ n . brothel
 • āyax /ˈeɪjæk͡s/ n . lose
 • āyer /ˈeɪjɛ͡ɹ/ n . instantaneousness
 • āyēr /ˈeɪji͡ɹ/ n. credit (recognition)
 • āyīnd /ˈeɪˌjaɪn͡d/ adv. SUP.NEG.WHAT
 • āyödt /ˈeɪˌjɔɪd͡t/ v. remember, recognize
 • āyödtex /ˈeɪˌjɔɪd͡tɛk͡s/ n. memory
 • āyödtex /ˈeɪˌjɔɪd͡tɛk͡s/ n. recognition
 • āyöfth /ˈeɪˌjɔɪf͡θ/ n . network
 • āyönth /ˈeɪˌjɔɪn͡θ/ n. fetus, embryo
 • āyōrk /ˈeɪˌjoʊɹ͡k/ n . emit
 • āyünd /ˈeɪjʊn͡d/ n . preparation
 • āyürn /ˈeɪjʊɹ͡n/ adj. foreign, external
 • āyürnitē /ˈeɪˌjʊɹ͡nɪti/ n. foreigner
 • āyürnitē /ˈeɪˌjʊɹ͡nɪti/ n. appearance (looks)
 • āyūfth /ˈeɪjuf͡θ/ pron. neither which
 • ci /ʧɪ/ n. slave, servant
 • cidt /ʧɪd͡t/ n . therapy
 • cidth /ʧɪd͡θ/ adj. tall
 • cidel /ˈʧɪdɛ͡l/ n . process
 • cigol /ˈʧɪgɔ͡l/ v. come, go, continue, reach
 • cigyēr /ˈʧɪg͡ji͡ɹ/ n . dole
 • cih /ʧɪh/ n . flunkey
 • cijērn /ˈʧɪʤiɹ͡n/ n . visitor
 • cijünth /ˈʧɪʤʊn͡θ/ n . scar
 • cijūdt /ˈʧɪʤud͡t/ v. scrub, polish, shine
 • cikel /ˈʧɪkɛ͡l/ n . pasture
 • cikūl /ˈʧɪkʊ͡l/ n . cry, call, shout
 • cil /ʧɪ͡l/ n . bean
 • cil /ʧɪl/ n . monk
 • cim’ar /ˈʧɪm͡mɑ͡ɹ/ n . fence, barrier, hurdle
 • cim’ūrth /ˈʧɪm͡muɹ͡θ/ n . cry, weep
 • cin /ʧɪn/ n . shape
 • cing /ʧɪŋ/ n. paper, magazine
 • cinth /ʧɪn͡θ/ n . descent
 • cinyēr /ˈʧɪɲi͡ɹ/ n . voice
 • cinyofin /ˈʧɪɲɑfɪn/ n. family(children and parents)
 • cinyor /ˈʧɪɲɔ͡ɹ/ det. HAS.DONE.WHO.Q.WHICH
 • cipūx /ˈʧɪpuk͡s/ n. currency
 • ciw /ʧɪw/ n . blood vessel, vein, artery
 • ciw /ʧɪw/ part. undefined
 • ciwhal /ˈʧɪʍæ͡l/ n . prerogative
 • ciwhūfth /ˈʧɪʍuf͡θ/ n . turmoil
 • cizel /ˈʧɪzɛ͡l/ n . leap
 • cizūx /ˈʧɪzuk͡s/ n . lady
 • cir /ʧɪɹ/ n . bandage
 • cirn /ʧɪɹ͡n/ n . local
 • cirn /ʧɪɹ͡n/ pron. many whatever
 • cirth /ʧɪɹ͡θ/ n . message
 • ciy /ʧɪj/ n . eagle
 • ciy /ʧɪj/ pron. few whichever
 • cu /ʧə/ adj. close, accurate
 • cuburth /ˈʧəbʌɹ͡θ/ n . mineral spring
 • cubang /ˈʧəbæŋ/ n . fort
 • cubūng /ˈʧəbuŋ/ det. HAS.DONE.WHO.Q.WHY
 • cudt /ʧəd͡t/ n . garters
 • cudth /ʧəd͡θ/ n. fuel
 • cuf /ʧəf/ v. emphasize
 • cufth /ʧəf͡θ/ n . educate
 • cufex /ˈʧəfɛk͡s/ n. emphasis
 • cugyidt /ˈʧəg͡jɪd͡t/ n . rate
 • cugyar /ˈʧəg͡jɑ͡ɹ/ n . push
 • cugyern /ˈʧəg͡jɛɹ͡n/ v. multiply, reproduce
 • cugyor /ˈʧəg͡jɔ͡ɹ/ n . useful
 • cuh /ʧəh/ n . fax
 • cujifth /ˈʧəʤɪf͡θ/ v. pluck
 • cujüfth /ˈʧəʤʊf͡θ/ n . cheese
 • cul /ʧʌl/ n. prestige
 • cum /ʧʌm/ pron. either whichs
 • cum’und /ˈʧəm͡mən͡d/ n. victim, prey
 • cun /ʧʌn/ n . genetics
 • cund /ʧən͡d/ adj. gay, homosexual
 • cunth /ʧən͡θ/ n. fence
 • cunyer /ˈʧən͡ʤɛ͡ɹ/ n . shoes
 • cupūdth /ˈʧəpud͡θ/ n . fever
 • cut /ʧʌt/ v. love, admire
 • cutant /ˈʧʌtænt/ n. lover
 • cuwhudt /ˈʧəʍəd͡t/ v. blow
 • cuwhol /ˈʧəʍɔ͡l/ n . barrage
 • cuwhorn /ˈʧəʍɑɹ͡n/ n . amidst
 • cuaftilē /ˈʧəafˌtɪli/ v. approach
 • cur /ʧəɹ/ n . rags, tatters
 • curk /ʧəɹ͡k/ adj. naked, nude
 • curk /ʧʌɹ͡k/ adj. random
 • curn /ʧʌɹ͡n/ prep. near
 • curn /ʧəɹ͡n/ n . type
 • cux /ʧək͡s/ v. moan
 • cux /ʧʌk͡s/ n. ginger
 • ca /ʧæ/ n. temperature
 • cabedt /ˈʧæbɛd͡t/ n . soldier
 • cadt /ʧæd͡t/ interj. goodbye
 • cadth /ʧæd͡θ/ n . hair, wavy c
 • caf /ʧæf/ n. friction
 • cafth /ʧæf͡θ/ n . back(reverse side)
 • cajer /ˈʧæʤɛ͡ɹ/ n . acquaintance
 • cal /ʧæ͡l/ n . affectation
 • cal /ʧæl/ n . scatter
 • cam’er /ˈʧæm͡mɛ͡ɹ/ n . horn
 • cam’ēr /ˈʧæm͡mi͡ɹ/ n . population
 • cam’or /ˈʧæm͡mɔ͡ɹ/ n . fuse
 • can /ʧæn/ n. scar
 • cand /ʧæn͡d/ n . simply
 • cang /ʧæŋ/ n. sorrow
 • cang /ʧæŋ/ adv. SUP.POS.WHERE
 • canyung /ˈʧæɲʌŋ/ n . proof
 • canyur /ˈʧæn͡ʤe͡ɹ/ n . foolishness
 • canyur /ˈʧæɲe͡ɹ/ n . sourness
 • capinth /ˈʧæpɪn͡θ/ n . steam
 • cas /ʧæs/ adj. left
 • cawhel /ˈʧæʍɛ͡l/ n . individual
 • car /ʧɑ͡ɹ/ v. try (strive), struggle
 • cãw /ʧɔ/ n. perception
 • cãwdt /ʧɔd͡t/ v. attach
 • cãwdudth /ˈʧɔdəd͡θ/ n . best
 • cãwdūfth /ˈʧɔduf͡θ/ n . divorce
 • cãwf /ʧɔf/ n . bowl
 • cãwfth /ʧɔf͡θ/ n . emotion
 • cãwgãwfth /ˈʧɔgɔf͡θ/ n. area, region, suburb
 • cãwgyirth /ˈʧɔg͡jɪɹ͡θ/ n. stalemate
 • cãwgyar /ˈʧɔg͡jɑ͡ɹ/ v. swing, sway, rock (move back and forth), wave (salutation)
 • cãwgyãwnd /ˈʧɔg͡jɔn͡d/ n . coverall
 • cãwgyēr /ˈʧɔg͡ji͡ɹ/ part. undefined
 • cãwjurk /ˈʧɔʤəɹ͡k/ n . radius
 • cãwjēdth /ˈʧɔʤid͡θ/ n. pen, pencil
 • cãwl /ʧɔl/ n . baby
 • cãwm’üdth /ˈʧɔm͡mʊd͡θ/ n . prediction
 • cãwng /ʧɔŋ/ n. bulb (plant root)
 • cãwnyudt /ˈʧɔɲʌd͡t/ n. slope, slant
 • cãwnyãwfth /ˈʧɔɲɔf͡θ/ n . liability
 • cãwnyer /ˈʧɔɲɛ͡ɹ/ n. bathroom
 • cãwnyern /ˈʧɔɲɛɹ͡n/ n . fire
 • cãwnyūng /ˈʧɔn͡ʤuŋ/ n . tunic, midsleeved
 • cãwpil /ˈʧɔpɪ͡l/ n. melody, tune
 • cãwponth /ˈʧɔpɑn͡θ/ conj. when
 • cãws /ʧɔs/ n. divorce
 • cãwwhērk /ˈʧɔʍiɹ͡k/ v. exercise, train
 • cãwrn /ʧɔɹ͡n/ n . start, beginning
 • cā /ˈʧeɪ/ n . kitten
 • cāb /ˈʧeɪb/ v. annoy, bother, agitate
 • cābil /ˈʧeɪbɪ͡l/ n . bottom(lowest part)
 • cābēng /ˈʧeɪbiŋ/ v. wish, beg
 • cābond /ˈʧeɪbɑn͡d/ n . occur
 • cābūl /ˈʧeɪbʊ͡l/ n. tree, shrub
 • cābūl gar /ˈʧeɪbʊ͡l gɑ͡ɹ/ n. charcoal
 • cādüng /ˈʧeɪdʊŋ/ n . bodily development
 • cāg /ˈʧeɪg/ n . moisture
 • cāgüdt /ˈʧeɪgʊd͡t/ n . nose
 • cāgyudt /ˈʧeɪg͡jʌd͡t/ adv. the, a, some
 • cāk /ˈʧeɪk/ n . sorcery
 • cāking /ˈʧeɪkɪŋ/ n . occultism
 • cām’adth /ˈʧeɪm͡mæd͡θ/ n. weapon
 • cām’adthetrē /ˈʧeɪm͡mˌæd͡θɛtɹi/ n. armory
 • cām’ūnth /ˈʧeɪm͡mun͡θ/ n . state, condition
 • cānyur /ˈʧeɪn͡ʤe͡ɹ/ n . ugliness
 • cānyerk /ˈʧeɪɲɛɹ͡k/ n . novel
 • cānyēnd /ˈʧeɪn͡ʤin͡d/ n . premonition
 • cānyērn /ˈʧeɪn͡ʤiɹ͡n/ n . sin
 • cāpern /ˈʧeɪpɛɹ͡n/ n . pinafore
 • cāwh /ˈʧeɪʍ/ n . chair
 • ce /ʧɛ/ n. skill, talent
 • ce /ʧɛ/ pron. I, me, mine
 • cebol /ˈʧɛbɔ͡l/ n . peacoat
 • cebünth /ˈʧɛbʊn͡θ/ n . strut
 • cedt /ʧɛd͡t/ n . translucency
 • cedth /ʧɛd͡θ/ n. pillar, mast
 • cedãwrk /ˈʧɛdɔɹ͡k/ n. temple, church
 • cedol /ˈʧɛdɔ͡l/ n . biology
 • cef /ʧɛf/ v. run
 • cefant /ˈʧɛfænt/ n. runner
 • cekãwrk /ˈʧɛkɔɹ͡k/ n . palace
 • cel /ʧɛ͡l/ v. receive, collect, accumulate
 • cel /ʧɛl/ n . doctor
 • cen /ʧɛn/ n . brocade
 • ceng /ʧɛŋ/ n . engineering
 • cenyidt /ˈʧɛn͡ʤɪd͡t/ n . consider, give thought to
 • cenyūnth /ˈʧɛɲun͡θ/ n . skeleton, hull, fossil
 • cev /ʧɛv/ pron. I, me, mine
 • cezinth /ˈʧɛzɪn͡θ/ n. conference
 • ceitik /ˈʧɛɪtɪk/ adj. skilled
 • cer /ʧɛ͡ɹ/ v. bake
 • cer /ʧɛɹ/ n . sermon
 • cerk /ʧɛɹ͡k/ n . cooking
 • ceŧa /ˈʧɛʦæ/ pron. I, me, mine
 • cex /ʧɛk͡s/ n . forward
 • cey /ʧɛj/ n. spring (coil)
 • cē /ʧi/ adj. special, rare
 • cē /ʧi/ part. undefined
 • cēbel /ˈʧibɛ͡l/ part. undefined
 • cēbol /ˈʧibɔ͡l/ n . sneeze
 • cēdt /ʧid͡t/ adv. that
 • cēdol /ˈʧidɔ͡l/ n . rookie
 • cēdūl /ˈʧidʊ͡l/ n . relief
 • cēdūnth /ˈʧidun͡θ/ n . position(location), spot
 • cēfth /ʧif͡θ/ n . default
 • cēgurn /ˈʧigʌɹ͡n/ n. literature, prose
 • cēgal /ˈʧigæ͡l/ n . knowledge
 • cējerth /ˈʧiʤɛɹ͡θ/ n . peasant
 • cējūdt /ˈʧiʤud͡t/ n . hair, straight a
 • cēkil /ˈʧikɪ͡l/ n . postulate
 • cēkorn /ˈʧikɑɹ͡n/ n . fence
 • cēm /ʧim/ n . floss
 • cēm’or /ˈʧim͡mɔ͡ɹ/ n. pan, saucepan
 • cēn /ʧin/ n. mound
 • cēnd /ʧin͡d/ n. expert, specialist
 • cēnth /ʧin͡θ/ v. state, declare, say
 • cēnyufth /ˈʧin͡ʤʌf͡θ/ n . hurt
 • cēnyãwdt /ˈʧiɲɔd͡t/ v. miss (not hit), miss (not take advantage of)
 • cēnyãwdth /ˈʧiɲɔd͡θ/ n . imminence
 • cēnyedt /ˈʧiɲɛd͡t/ n . mirror
 • cēnyēr /ˈʧiɲi͡ɹ/ n . body of land
 • cēnyūrk /ˈʧiɲuɹ͡k/ n . call
 • cēpil /ˈʧipɪ͡l/ n . roughness
 • cēpol /ˈʧipɔ͡l/ n . snack
 • cēpūl /ˈʧipʊ͡l/ n. widow
 • cēwhüdt /ˈʧiʍʊd͡t/ adj. native
 • cēzanth /ˈʧizæn͡θ/ n. helmet
 • cēelē /ˈʧiɛli/ adv. especially
 • cēr /ʧi͡ɹ/ prep. across
 • cēr /ʧi͡ɹ/ pron. most which
 • cērn /ʧiɹ͡n/ n . management
 • cērth /ʧiɹ͡θ/ n. platform
 • cēx /ʧik͡s/ v. apply
 • cēy /ʧij/ n. alibi
 • cī /ˈʧaɪ/ n. factor
 • cībil /ˈʧaɪbɪ͡l/ n . uniform, costume
 • cībol /ˈʧaɪbɔ͡l/ n . north
 • cīd /ˈʧaɪd/ n. pear
 • cīdal /ˈʧaɪdæ͡l/ n . store, supply
 • cīdel /ˈʧaɪdɛ͡l/ n. apron
 • cīg /ˈʧaɪg/ n. place, location, venue, position (location)
 • cīg /ˈʧaɪg/ v. place
 • cīgax /ˈʧaɪgæk͡s/ n . deserve
 • cīgürk /ˈʧaɪgʊɹ͡k/ n . exaggerate
 • cīgürth /ˈʧaɪgʊɹ͡θ/ n . magic, divination
 • cīgyang /ˈʧaɪg͡jæŋ/ n . red
 • cīgyar /ˈʧaɪg͡jɑ͡ɹ/ n. slice, flake, portion
 • cījeng /ˈʧaɪʤɛŋ/ n. universe
 • cījēnth /ˈʧaɪʤin͡θ/ prep. regarding
 • cīk /ˈʧaɪk/ interj. well
 • cīküdt /ˈʧaɪkʊd͡t/ n . banditry
 • cīl /ˈʧaɪl/ n. child(child)
 • cīm /ˈʧaɪm/ n. chime, (time)
 • cīm’ērn /ˈʧaɪm͡miɹ͡n/ n. card
 • cīnyinth /ˈʧaɪn͡ʤɪn͡θ/ n . draw
 • cīnyar /ˈʧaɪɲɑ͡ɹ/ v. need (require), require
 • cīnyarex /ˈʧaɪˌɲɑɹɛk͡s/ n. need
 • cīnyer /ˈʧaɪn͡ʤɛ͡ɹ/ part. undefined
 • cīp /ˈʧaɪp/ n . earth knowledge
 • cīp /ˈʧaɪp/ pron. any whichevers
 • cīpãwx /ˈʧaɪpɔk͡s/ n . treat, special item
 • cīpēnth /ˈʧaɪpin͡θ/ n . seizure
 • cīporn /ˈʧaɪpɑɹ͡n/ n. clue
 • cīwh /ˈʧaɪʍ/ v. resist
 • cīwhurth /ˈʧaɪʍəɹ͡θ/ n. brothel
 • cīz /ˈʧaɪz/ v. explain, excuse
 • cīz /ˈʧaɪz/ n. excuse
 • cīzel /ˈʧaɪzɛ͡l/ adj. cruel
 • cobodth /ˈʧɑbɑd͡θ/ v. be (exist), be (permanent state)
 • codth /ʧɑd͡θ/ n . statistic
 • cof /ʧɑf/ n. dot, spot
 • cofth /ʧɑf͡θ/ n . marry, blend
 • cogil /ˈʧɑgɪ͡l/ n. birth
 • cogürn /ˈʧɑgʊɹ͡n/ n . retort
 • cogyerth /ˈʧɑg͡jɛɹ͡θ/ n . itch
 • coh /ʧɑh/ n. circle, ring, sphere
 • cojork /ˈʧɑʤɑɹ͡k/ n . marsh
 • cokūl /ˈʧɑkʊ͡l/ n . ascent
 • com’adt /ˈʧɑm͡mæd͡t/ n . repair
 • com’er /ˈʧɑm͡mɛ͡ɹ/ n. button (pushbutton)
 • conth /ʧɑn͡θ/ v. dial
 • conyurth /ˈʧɑɲʌɹ͡θ/ adj. unique
 • conyãwrk /ˈʧɑn͡ʤɔɹ͡k/ n . law, realm
 • conyēr /ˈʧɑɲi͡ɹ/ n . disaster, catastrophe
 • conyüng /ˈʧɑɲʊŋ/ n . eater, diner
 • conyūrk /ˈʧɑn͡ʤuɹ͡k/ prep . aboard
 • copil /ˈʧɑpɪ͡l/ n. creek
 • copal /ˈʧɑpæ͡l/ v. embark
 • cos /ʧɑs/ adj. miniature
 • cov /ʧɑv/ n . correct
 • cowhil /ˈʧɑʍɪ͡l/ pron. Everything
 • cowhirk /ˈʧɑʍɪɹ͡k/ n . specialist
 • cowhūl /ˈʧɑʍʊ͡l/ n . federal
 • cor /ʧɔ͡ɹ/ n. shade, hue
 • cor /ʧɔ͡ɹ/ det. DID.WHO.R.WHAT
 • cork /ʧɑɹ͡k/ n . institution
 • corth /ʧɑɹ͡θ/ n . farm
 • corth /ʧɑɹ͡θ/ part. undefined
 • coy /ʧɑj/ n . bark(sound)
 • cö /ˈʧɔɪ/ n. seizure
 • cöb /ˈʧɔɪb/ n. trousers, pants
 • cöbunth /ˈʧɔɪbən͡θ/ n . altitude
 • cöbüdth /ˈʧɔɪbʊd͡θ/ n . dead plant
 • cöd /ˈʧɔɪd/ n. teenager, adolescent
 • cödēdt /ˈʧɔɪdid͡t/ n. right, entitlement
 • cög /ˈʧɔɪg/ n. year
 • cögyur /ˈʧɔɪg͡je͡ɹ/ v. catch, grab, clutch, grip, intercept
 • cögyang /ˈʧɔɪg͡jæŋ/ n . acronym
 • cögyark /ˈʧɔɪg͡jæɹ͡k/ n . pseudopod, extruded
 • cögyor /ˈʧɔɪg͡jɔ͡ɹ/ pron. WHA.PL.OTH
 • cögyox /ˈʧɔɪg͡jɑk͡s/ n. desk
 • cöjēr /ˈʧɔɪʤi͡ɹ/ n . meaninglessness
 • cöm’er /ˈʧɔɪm͡mɛ͡ɹ/ n. atmosphere
 • cöm’ēr /ˈʧɔɪm͡mi͡ɹ/ n . twist
 • cöm’ork /ˈʧɔɪm͡mɑɹ͡k/ n . ready
 • cönyor /ˈʧɔɪn͡ʤɔ͡ɹ/ adj. permanent
 • cöp /ˈʧɔɪp/ n . imbalance
 • cöwh /ˈʧɔɪʍ/ n. goat
 • cöwherk /ˈʧɔɪʍɛɹ͡k/ n . plainness
 • cöwhēnth /ˈʧɔɪʍin͡θ/ n. male
 • cöwhüfth /ˈʧɔɪʍʊf͡θ/ v. attract, lure, seduce, charm, fascinate
 • cöz /ˈʧɔɪz/ n . infect
 • cözudth /ˈʧɔɪzʌd͡θ/ n . association
 • cözex /ˈʧɔɪzɛk͡s/ n. amount, quantity
 • cõk /ˈʧaʊk/ pron. neither those
 • cõw /ˈʧaʊ/ v. practice
 • cõwb /ˈʧaʊb/ n . chorus
 • cõwbonth /ˈʧaʊbɑn͡θ/ n . pocket
 • cõwbüfth /ˈʧaʊbʊf͡θ/ n . just
 • cõwd /ˈʧaʊd/ n. heart, life (soul)
 • cõwdil /ˈʧaʊdɪ͡l/ n . overflow
 • cõwdurth /ˈʧaʊdʌɹ͡θ/ pron. none of that
 • cõwdark /ˈʧaʊdæɹ͡k/ v. work (function), work (have desired result)
 • cõwdol /ˈʧaʊdɔ͡l/ n . branch
 • cõwg /ˈʧaʊg/ n. flag, banner
 • cõwganth /ˈʧaʊgæn͡θ/ n . granite
 • cõwgãwrth /ˈʧaʊgɔɹ͡θ/ conj. that
 • cõwgüx /ˈʧaʊgʊk͡s/ n. dusk
 • cõwgyung /ˈʧaʊg͡jʌŋ/ n. cloud
 • cõwjund /ˈʧaʊʤʌn͡d/ n . citizen
 • cõwjar /ˈʧaʊʤɑ͡ɹ/ n . bargain, haggle
 • cõwjer /ˈʧaʊʤɛ͡ɹ/ n. muscle
 • cõwk /ˈʧaʊk/ n. pipe, vent
 • cõwkãwdth /ˈʧaʊkɔd͡θ/ n. hierarchy
 • cõwkel /ˈʧaʊkɛ͡l/ n . walk
 • cõwkūl /ˈʧaʊkʊ͡l/ n . door
 • cõwnyar /ˈʧaʊn͡ʤɑ͡ɹ/ n . cap
 • cõwnyor /ˈʧaʊn͡ʤɔ͡ɹ/ v. roll, revolve, rotate, spin
 • cõwnyüdt /ˈʧaʊn͡ʤʊd͡t/ n. stock
 • cõwp /ˈʧaʊp/ n . carefulness
 • cõwwh /ˈʧaʊʍ/ n . disagreement
 • cõwwhil /ˈʧaʊʍɪ͡l/ n . experience
 • cõwwhix /ˈʧaʊʍɪk͡s/ n . curvature
 • cõwz /ˈʧaʊz/ n. fashion
 • cõwzil /ˈʧaʊzɪ͡l/ pron. WATE.SG.SEV
 • cõwzitik /ˈʧaʊˌzɪtɪk/ adj. fashionable
 • cō /ˈʧoʊ/ n. tent
 • cō /ˈʧoʊ/ part. undefined
 • cōb /ˈʧoʊb/ adv. still
 • cōd /ˈʧoʊd/ v. dive
 • cōd /ˈʧoʊd/ part. undefined
 • cōdudt /ˈʧoʊdəd͡t/ n . triangle
 • cōdel /ˈʧoʊdɛ͡l/ n . dissimilarity
 • cōg /ˈʧoʊg/ n . fold
 • cōgãwrn /ˈʧoʊgɔɹ͡n/ v. sort, arrange
 • cōgyēr /ˈʧoʊg͡ji͡ɹ/ n . cut
 • cōgyürth /ˈʧoʊg͡jʊɹ͡θ/ adj. exotic
 • cōjur /ˈʧoʊʤe͡ɹ/ n . passenger
 • cōjurn /ˈʧoʊʤəɹ͡n/ n . carnivorous
 • cōjar /ˈʧoʊʤɑ͡ɹ/ n . miss
 • cōm’und /ˈʧoʊm͡mən͡d/ n. stand
 • cōnyur /ˈʧoʊɲe͡ɹ/ n . see
 • cōnyãwrk /ˈʧoʊn͡ʤɔɹ͡k/ v. advertise
 • cōnyãwrkex /ˈʧoʊn͡ʤˌɔɹ͡kɛk͡s/ n. advertisement
 • cōnyerth /ˈʧoʊn͡ʤɛɹ͡θ/ n . the future
 • cōnyūrn /ˈʧoʊn͡ʤuɹ͡n/ n . eloquence
 • cōp /ˈʧoʊp/ adv. tomorrow
 • cōpal /ˈʧoʊpæ͡l/ adj. corrupt
 • cōpong /ˈʧoʊpɑŋ/ n. blanket, quilt
 • cōwh /ˈʧoʊʍ/ n . listen
 • cōwh /ˈʧoʊʍ/ part. undefined
 • cōz /ˈʧoʊz/ conj . otherwise
 • cōzurth /ˈʧoʊzʌɹ͡θ/ n . printing
 • cübudth /ˈʧʊbəd͡θ/ pron. both whatever
 • cüdt /ʧʊd͡t/ n . intermediate
 • cüdãwx /ˈʧʊdɔk͡s/ n . elbow
 • cüdond /ˈʧʊdɑn͡d/ n . harm
 • cüfth /ʧʊf͡θ/ n. instrument, device, gadget
 • cügyirk /ˈʧʊg͡jɪɹ͡k/ v. travel
 • cügyur /ˈʧʊg͡je͡ɹ/ v. relieve, excuse
 • cügyer /ˈʧʊg͡jɛ͡ɹ/ n. guide
 • cügyor /ˈʧʊg͡jɔ͡ɹ/ n . intoxication, other substance
 • cüjur /ˈʧʊʤe͡ɹ/ n . character
 • cüm /ʧʊm/ n. powder
 • cün /ʧʊn/ n . paw, hoof
 • cüng /ʧʊŋ/ n . speech
 • cünth /ʧʊn͡θ/ n. posture (bodily position)
 • cünyafth /ˈʧʊn͡ʤæf͡θ/ n. journey, trip, tour, voyage
 • cünyark /ˈʧʊɲæɹ͡k/ n . plead
 • cünyēr /ˈʧʊɲi͡ɹ/ n . treasure
 • cünyürth /ˈʧʊn͡ʤʊɹ͡θ/ n . wool
 • cüv /ʧʊv/ n. coincidence
 • cüwhund /ˈʧʊʍən͡d/ n . jolt
 • cüzal /ˈʧʊzæ͡l/ n . social
 • cüzūl /ˈʧʊzʊ͡l/ n . settle
 • cürth /ʧʊɹ͡θ/ n . spring(season)
 • cüx /ʧʊk͡s/ n . diamond
 • cū /ʧu/ v. display, reveal
 • cū /ʧu/ part. undefined
 • cūbūl /ˈʧubʊ͡l/ n . fringe
 • cūdt /ʧud͡t/ n. fact, evidence
 • cūdth /ʧud͡θ/ n . disintegration
 • cūdadth /ˈʧudæd͡θ/ n. direction (way)
 • cūdol /ˈʧudɔ͡l/ n . legalaction
 • cūdūl /ˈʧudʊ͡l/ n. comment
 • cūgil /ˈʧugɪ͡l/ n . dome
 • cūgol /ˈʧugɔ͡l/ n . sink
 • cūgürth /ˈʧugʊɹ͡θ/ n. towel, napkin
 • cūgyur /ˈʧug͡je͡ɹ/ n . famous
 • cūgyer /ˈʧug͡jɛ͡ɹ/ n . millennium
 • cūkorth /ˈʧukɑɹ͡θ/ n . cool
 • cūl /ʧʊ͡l/ n. gene
 • cūl /ʧul/ n . moor
 • cūn /ʧun/ n . mediation
 • cūnth /ʧun͡θ/ n. oil, grease
 • cūnyur /ˈʧuɲe͡ɹ/ n . loosen
 • cūv /ʧuv/ n . basin, valley
 • cūw /ʧuw/ n . wit
 • cūzidt /ˈʧuzɪd͡t/ n . unsociability
 • cūzol /ˈʧuzɔ͡l/ n. total, amount
 • cūrn /ʧuɹ͡n/ n. coil
 • cūrth /ʧuɹ͡θ/ n. thesis
 • cūy /ʧuj/ v. waste
 • ebil /ˈɛbɪ͡l/ n . syndicate
 • ebel /ˈɛbɛ͡l/ n. breakfast
 • ebūl /ˈɛbʊ͡l/ n . formlessness
 • edal /ˈɛdæ͡l/ n. blade, razor
 • edel /ˈɛdɛ͡l/ adj. skinny
 • edol /ˈɛdɔ͡l/ v. do, make, build, construct, generate, prepare, perform, compel, brace
 • edolex /ˈɛdɔlɛk͡s/ n. preparation
 • efil /ˈɛfɪ͡l/ n . blur
 • efur /ˈɛfe͡ɹ/ n . patriot
 • efel /ˈɛfɛ͡l/ n . forefather
 • efemü͡rkē /ˈɛfɛˌmʊɹki/ n. magic, primal
 • efemü͡rkēs͡pel /ˈɛfɛˌmʊɹkis͡pɛl/ n. spell, primal
 • egil /ˈɛgɪ͡l/ n . disappearance
 • egūl /ˈɛgʊ͡l/ n. lesson, lecture
 • egyur /ˈɛg͡je͡ɹ/ n . knee
 • egyer /ˈɛg͡jɛ͡ɹ/ n . approval
 • ehind /ˈɛhɪn͡d/ n . egg, ovoid
 • ehurn /ˈɛhəɹ͡n/ n . contend
 • ehal /ˈɛhæ͡l/ n . disproof
 • ehar /ˈɛhɑ͡ɹ/ n. romance
 • ehel /ˈɛhɛ͡l/ conj . nonetheless
 • ehõwdt /ˈɛhaʊd͡t/ n . winter
 • ehōrk /ˈɛhoʊɹ͡k/ n. committee
 • ejar /ˈɛʤɑ͡ɹ/ n . influence
 • ekol /ˈɛkɔ͡l/ n . sweet
 • eldrickē /ˈɛldɹɪʧki/ n. magic, eldritch
 • eldrickēs͡pel /ˈɛldɹɪʧˌkis͡pɛl/ n. spell, eldritch
 • elfin /ˈɛlfɪn/ n. elfin, elf
 • elhadaya /ˈɛlhæˌdaja/ det. today at afternoon
 • elib /ˈɛlɪb/ n . sojourn’s day
 • elid /ˈɛlɪd/ n. clown
 • elidth /ˈɛlɪd͡θ/ n. child (young human being), child (son or daughter of any age)
 • elig /ˈɛlɪg/ n . detail
 • elil /ˈɛlɪ͡l/ n . cab
 • elim /ˈɛlɪm/ n . identify
 • elin /ˈɛlɪn/ n . frenzy
 • elind /ˈɛlɪn͡d/ pron. anythign which
 • eling /ˈɛlɪŋ/ v. modify
 • elinth /ˈɛlɪn͡θ/ v. explore, seek
 • elip /ˈɛlɪp/ n . scale, fishy
 • elis /ˈɛlɪs/ n . hag(denizen)
 • eliwh /ˈɛlɪʍ/ n . signs, indicators
 • eliz /ˈɛlɪz/ v. devise, come up with
 • elir /ˈɛlɪɹ/ n . emphasis
 • elirn /ˈɛlɪɹ͡n/ n . chief, chieftain
 • elirth /ˈɛlɪɹ͡θ/ n. history
 • elix /ˈɛlɪk͡s/ n. potion
 • elix /ˈɛlɪk͡s/ n . petal
 • eliy /ˈɛlɪj/ n . crush
 • elub /ˈɛləb/ n. siren
 • elub /ˈɛlʌb/ n . conquest
 • elub /ˈɛləb/ adv. CMPR.NEG.WHEN
 • eludt /ˈɛlʌd͡t/ n. sock
 • eludt /ˈɛləd͡t/ n . table
 • eludt /ˈɛlʌd͡t/ adv. SUP.NEG.WHERE
 • eludth /ˈɛləd͡θ/ adj. silly
 • eludth /ˈɛlʌd͡θ/ n . figure of speech
 • eluf /ˈɛlʌf/ n . squirrel
 • elufth /ˈɛləf͡θ/ n. perfume
 • eluh /ˈɛlʌh/ adv. barely, hardly
 • eluk /ˈɛlʌk/ n . perfume
 • elum /ˈɛlʌm/ n . gossamer
 • elun /ˈɛlən/ n. protection
 • elund /ˈɛlʌn͡d/ v. embarrass, humiliate
 • elund /ˈɛlən͡d/ n . vouch
 • elung /ˈɛləŋ/ n . patient
 • elunth /ˈɛlən͡θ/ n . chop
 • elunenēng /ˈɛləˌnɛniŋ/ v. protect
 • elup /ˈɛləp/ n. government
 • elupenēng /ˈɛləˌpɛniŋ/ v. govern
 • elus /ˈɛlʌs/ n. hour
 • elus /ˈɛləs/ n . post, mail
 • elut /ˈɛlʌt/ pron. those many
 • eluw /ˈɛləw/ n . please
 • eluwh /ˈɛlʌʍ/ n. sauce, juice
 • eluz /ˈɛləz/ conj . moreover
 • elur /ˈɛləɹ/ n . equipment, gear, materials
 • elurk /ˈɛlʌɹ͡k/ n . crumb
 • elurk /ˈɛləɹ͡k/ pron. WEV.SG.SEV
 • elurn /ˈɛləɹ͡n/ n. army, military
 • elurn /ˈɛlʌɹ͡n/ part. undefined
 • elurth /ˈɛləɹ͡θ/ v. prowl
 • elurth /ˈɛlʌɹ͡θ/ n. therapy, remedy
 • elux /ˈɛlʌk͡s/ n. lump, bump
 • elad /ˈɛlæd/ n . grip
 • elad /ˈɛlæd/ adj. SUP.L.ATTR
 • eladt /ˈɛlæd͡t/ v. launch, hurl, embark
 • eladth /ˈɛlæd͡θ/ n. dinner
 • elag /ˈɛlæg/ n . hosier
 • elak /ˈɛlæk/ v. manufacture
 • elal /ˈɛlæl/ n. proverb
 • elan /ˈɛlæn/ n . meadow
 • elanth /ˈɛlæn͡θ/ n . excess
 • elap /ˈɛlæp/ pron. WHA.PL.NON
 • elat /ˈɛlæt/ n . quote
 • elav /ˈɛlæv/ n . cork
 • elaw /ˈɛlæw/ n . courage
 • elawh /ˈɛlæʍ/ n . receipt
 • elaz /ˈɛlæz/ n . second(person)
 • elark /ˈɛlæɹ͡k/ n. cake
 • elarn /ˈɛlæɹ͡n/ n. copper, bronze
 • elarth /ˈɛlæɹ͡θ/ n . celebrity
 • elãwb /ˈɛlɔb/ n. menu
 • elãwd /ˈɛlɔd/ n . search
 • elãwdth /ˈɛlɔd͡θ/ n . beat, rhythm, time, musical
 • elãwg /ˈɛlɔg/ v. trade
 • elãwgant /ˈɛlɔgænt/ n. trader
 • elãwh /ˈɛlɔh/ n . towel
 • elãwl /ˈɛlɔl/ n . embroidery
 • elãwn /ˈɛlɔn/ v. interrogate
 • elãwnd /ˈɛlɔn͡d/ v. snatch
 • elãwng /ˈɛlɔŋ/ n. rod, shaft, bar, arm, pole, axle
 • elãwnth /ˈɛlɔn͡θ/ adj. quiet, silent, shy, subtle
 • elãwnthitē /ˈɛlɔn͡θˌɪti/ n. subtlety
 • elãwnthitē /ˈɛlɔn͡θˌɪti/ n. silence
 • elãwp /ˈɛlɔp/ prep . like
 • elãwt /ˈɛlɔt/ n. basket
 • elãww /ˈɛlɔw/ n . cell (prison, jail)
 • elãwwh /ˈɛlɔʍ/ n . nerve
 • elãwrn /ˈɛlɔɹ͡n/ n . noncohesion
 • elãwx /ˈɛlɔk͡s/ n. flavor
 • eleb /ˈɛlɛb/ n . chance
 • eledt /ˈɛlɛd͡t/ n. machine, engine, motor
 • elefth /ˈɛlɛf͡θ/ n . miracle
 • elek /ˈɛlɛk/ adj. sorry
 • elem /ˈɛlɛm/ n. belly
 • elen /ˈɛlɛn/ n . tame
 • eleng /ˈɛlɛŋ/ n . symbol
 • elep /ˈɛlɛp/ adj. difficult
 • elev /ˈɛlɛv/ n. dawn
 • elez /ˈɛlɛz/ n . abandonment
 • eler /ˈɛlɛɹ/ n. capsule, tablet
 • elern /ˈɛlɛɹ͡n/ n . treat, provision
 • elerth /ˈɛlɛɹ͡θ/ v. charge
 • elēb /ˈɛlib/ n . worst
 • elēg /ˈɛlig/ n . leaf
 • elēh /ˈɛlih/ v. name, dub
 • elēn /ˈɛlin/ n . service
 • elēp /ˈɛlip/ n. glue, paste
 • elēt /ˈɛlit/ v. block
 • elēwh /ˈɛliʍ/ n. period (duration of time)
 • elē’a /ˈɛliʌ/ n. number
 • elē’a /ˈɛliʌ/ det. HAS.DONE.WHO.R.WHEN
 • elēr /ˈɛli͡ɹ/ n . resident
 • elēx /ˈɛlik͡s/ conj . till
 • elodt /ˈɛlɑd͡t/ n. restaurant, diner
 • elodth /ˈɛlɑd͡θ/ adj. tired (needing sleep), tired (needing rest)
 • elof /ˈɛlɑf/ v. flow
 • elofth /ˈɛlɑf͡θ/ n . article(text)
 • eloh /ˈɛlɑh/ n. fog, mist
 • elok /ˈɛlɑk/ n . spoil
 • elol /ˈɛlɑl/ n . date
 • elol /ˈɛlɔ͡l/ n . hangover
 • elom /ˈɛlɑm/ n . grocer
 • elon /ˈɛlɑn/ n . recession
 • elond /ˈɛlɑn͡d/ n. space (beyond Earth)
 • elong /ˈɛlɑŋ/ v. delay
 • elop /ˈɛlɑp/ n . posture(bodilyposition)
 • elos /ˈɛlɑs/ n . fatigue
 • eloz /ˈɛlɑz/ n . goodbye, farewell, parting
 • elo’ātik /ˈɛloˌʊiˌɪtɪk/ adj. hungry
 • elo’e /ˈɛloˌʊi/ n. hunger
 • elor /ˈɛlɑɹ/ n . natural
 • elork /ˈɛlɑɹ͡k/ n . request
 • elorth /ˈɛlɑɹ͡θ/ adj. probable
 • elorth /ˈɛlɑɹ͡θ/ pron. WEV.SG.SUC
 • elorthelē /ˈɛlɑɹ͡θˌɛli/ adv. probably
 • elõwdt /ˈɛlaʊd͡t/ v. blame, accuse, criticize
 • elõwdtikish /ˈɛlaˌʊd͡tɪkɪʃ/ adj. guilty
 • elüb /ˈɛlʊb/ n . blue
 • elüb īwand /ˈɛlʊb ˈaɪwæn͡d/ n. navy
 • elüd /ˈɛlʊd/ n. palace
 • elüdt /ˈɛlʊd͡t/ det . various
 • elüf /ˈɛlʊf/ n . tap(faucet)
 • elüfth /ˈɛlʊf͡θ/ n . nonimitation
 • elüg /ˈɛlʊg/ n . sobriety
 • elün /ˈɛlʊn/ n . ash, coal
 • elüng /ˈɛlʊŋ/ n . poke
 • elünth /ˈɛlʊn͡θ/ n . ponder
 • elüp /ˈɛlʊp/ n . verticalness
 • elüs /ˈɛlʊs/ n . especially
 • elür /ˈɛlʊɹ/ v. heal, cure
 • elürn /ˈɛlʊɹ͡n/ v. face, confront
 • elüy /ˈɛlʊj/ n. situation (circumstances, context)
 • elūd /ˈɛlud/ v. shine
 • elūdth /ˈɛlud͡θ/ n . park
 • elūdukin /ˈɛluˌdʌkɪn/ adj. shiny
 • elūl /ˈɛlul/ n . rich
 • elūnd /ˈɛlun͡d/ n . sneer
 • elūp /ˈɛlup/ n. world, sphere, earth
 • elūs /ˈɛlus/ n . vest
 • elūt /ˈɛlut/ n . goodness
 • elūv /ˈɛluv/ n . bump, jostle, push
 • elūw /ˈɛluw/ n . long
 • elūwh /ˈɛluʍ/ adj. good, fabulous, honest, hot (attractive), nice, fine (okay), warm
 • elūz /ˈɛluz/ n . rebel, guerrilla
 • elūrn /ˈɛluɹ͡n/ n. allergy
 • elūx /ˈɛluk͡s/ n . stridency
 • emund /ˈɛmən͡d/ n . assert
 • emur /ˈɛme͡ɹ/ v. beg, appeal
 • emurth /ˈɛmʌɹ͡θ/ n . hero
 • em’ur /ˈɛm͡me͡ɹ/ n . assure
 • em’ar /ˈɛm͡mɑ͡ɹ/ n . romance
 • em’er /ˈɛm͡mɛ͡ɹ/ n. pepper
 • em’or /ˈɛm͡mɔ͡ɹ/ n . click
 • emel /ˈɛmɛ͡l/ n. habitat
 • emīrth /ˈɛmaɪɹ͡θ/ n. furniture
 • emol /ˈɛmɔ͡l/ n . kitchen
 • emor /ˈɛmɔ͡ɹ/ n. mistress
 • emõwrk /ˈɛmaʊɹ͡k/ n . yacht
 • emūl /ˈɛmʊ͡l/ pron. each whatevers
 • enēdux /ˈɛnidʌk͡s/ det. any dusk
 • enēdan /ˈɛnidan/ det. any dawn
 • enēhas /ˈɛnihas/ pron. HOU.ANY
 • enēkin /ˈɛnikɪn/ pron. KN.ANY
 • enēkith /ˈɛnikɪθ/ pron. KTH.ANY
 • enēnīt /ˈɛniˌnaɪt/ det. any night
 • enēpēpuna /ˈɛniˌpipʌna/ pron. BOD.ANY
 • enētīm /ˈɛniˌtaɪm/ det. anytime
 • enēanwun /ˈɛniˌanwʌn/ pron. O.ANY
 • enēelha /ˈɛniˌɛlhæ/ det. any afternoon
 • enēēvin /ˈɛniˌivɪn/ det. any evening
 • enēōha /ˈɛniˌoʊhæ/ det. any morning
 • enödth /ˈɛnɔɪd͡θ/ n . escape
 • enyar /ˈɛɲɑ͡ɹ/ n . invent
 • enyar /ˈɛn͡ʤɑ͡ɹ/ n . pinch
 • enyor /ˈɛn͡ʤɔ͡ɹ/ n. layout, geography
 • epil /ˈɛpɪ͡l/ n . tag
 • epel /ˈɛpɛ͡l/ v. pat
 • epol /ˈɛpɔ͡l/ v. manage
 • epolant /ˈɛpɔlænt/ n. manager
 • epūl /ˈɛpʊ͡l/ n. fly
 • esudt /ˈɛsʌd͡t/ v. stamp
 • esudt /ˈɛsʌd͡t/ n. stamp
 • esark /ˈɛsæɹ͡k/ n . divulge
 • esāplāyūr /ˈɛseˌɪpleˌɪjuɹ/ n. gentleman, gentlewoman, gentlefolk
 • esel /ˈɛsɛ͡l/ v. demand, impose
 • esel /ˈɛsɛ͡l/ part. undefined
 • esūl /ˈɛsʊ͡l/ n . know
 • eturth /ˈɛtʌɹ͡θ/ prep . through
 • etãwng /ˈɛtɔŋ/ v. try (attempt), attempt
 • etel /ˈɛtɛ͡l/ n . soap
 • etēx /ˈɛtik͡s/ n. cloth, fabric, textile, linen, rag, napkin
 • etol /ˈɛtɔ͡l/ v. giggle
 • etörn /ˈɛtɔɪɹ͡n/ n . bore
 • etörnukin /ˈɛtɔˌɪɹ͡nʌkɪn/ adj. boring
 • etõwrn /ˈɛtaʊɹ͡n/ n . doublet, autumn
 • etõwrth /ˈɛtaʊɹ͡θ/ n . environment(natural world)
 • etōrn /ˈɛtoʊɹ͡n/ n . inferiority
 • etūnth /ˈɛtun͡θ/ adj. damn
 • evil /ˈɛvɪ͡l/ adj. comic
 • evurn /ˈɛvəɹ͡n/ n. gauge
 • evar /ˈɛvɑ͡ɹ/ n . born
 • evāfth /ˈɛveɪf͡θ/ n . exclaim
 • evārn /ˈɛveɪɹ͡n/ v. survive
 • everk /ˈɛvɛɹ͡k/ n. boulder, stone
 • evērn /ˈɛviɹ͡n/ adj. generic
 • evōdt /ˈɛvoʊd͡t/ n . sickness
 • evrihan /ˈɛvɹɪhan/ pron. O.EVE
 • evrihas /ˈɛvɹɪhas/ pron. HOU.EVE
 • evrikin /ˈɛvɹɪkɪn/ pron. KN.EVE
 • evrikith /ˈɛvɹɪkɪθ/ pron. KTH.EVE
 • evripēpuna /ˈɛvɹɪˌpipʌna/ pron. BOD.EVE
 • ewind /ˈɛwɪn͡d/ n . expect
 • ewirth /ˈɛwɪɹ͡θ/ n . conclude
 • ewal /ˈɛwæ͡l/ n . teeth
 • ewānd /ˈɛweɪn͡d/ n . pencil
 • ewel /ˈɛwɛ͡l/ n . animal sound
 • ewor /ˈɛwɔ͡ɹ/ n. rationale
 • ewor /ˈɛwɔ͡ɹ/ pron. anything whichevers
 • ewõwrn /ˈɛwaʊɹ͡n/ pron. another whichever
 • ewūl /ˈɛwʊ͡l/ n . curl
 • ezil /ˈɛzɪ͡l/ n . buy
 • ezal /ˈɛzæ͡l/ n . scream
 • eca /ˈɛʧæ/ n. flora
 • erurth /ˈɛɹəɹ͡θ/ n . woodland
 • erel /ˈɛɹɛ͡l/ n . thumb
 • eror /ˈɛɹɔ͡ɹ/ n . music
 • erōnd /ˈɛɹoʊn͡d/ n . circuitousness
 • erūdt /ˈɛɹud͡t/ n . diet, dietary
 • eŧa /ˈɛʦæ/ n. fauna
 • exilfin /ˈɛk͡sɪlfɪn/ n. exilian(eth)
 • exilē͡o /ˈɛk͡sɪˌliɑ/ n. exilia
 • eyidth /ˈɛjɪd͡θ/ v. gather, assemble, congregate, summon, huddle
 • eyil /ˈɛjɪ͡l/ n. empire
 • eyal /ˈɛjæ͡l/ n. screw
 • eyārk /ˈɛjeɪɹ͡k/ v. focus
 • eyīfth /ˈɛjaɪf͡θ/ n . clear
 • eyōrn /ˈɛjoʊɹ͡n/ n . submission
 • ēbil /ˈibɪ͡l/ n . trunk(of tree)
 • ēbal /ˈibæ͡l/ n . crisis, catastrophe
 • ēdal /ˈidæ͡l/ n. capital (city)
 • ēdol /ˈidɔ͡l/ v. dig, bore
 • ēfur /ˈife͡ɹ/ n. price, fee
 • ēfārn /ˈifeɪɹ͡n/ n . handcuff
 • ēfedth /ˈifɛd͡θ/ prep . round
 • ēfer /ˈifɛ͡ɹ/ adj. yellow, green, blue, orange, brown
 • ēfex /ˈifɛk͡s/ n . resistance
 • ēfor /ˈifɔ͡ɹ/ n. road, street, pavement
 • ēgil /ˈigɪ͡l/ n . vine
 • ēgul /ˈigʌl/ n. goldpiece, eastern
 • ēgal /ˈigæ͡l/ v. lean, tilt, drift
 • ēgol /ˈigɔ͡l/ n . sauce
 • ēgūl /ˈigʊ͡l/ prep . around
 • ēgyer /ˈig͡jɛ͡ɹ/ adj. small, little, short, low, brief
 • ēgyēr /ˈig͡ji͡ɹ/ n. gold
 • ēgyēritik /ˈig͡jiˌɹɪtɪk/ adj. golden
 • ēhal /ˈihæ͡l/ n . employer
 • ēher /ˈihɛ͡ɹ/ adj. beautiful, pretty, cute
 • ēheritē /ˈihɛˌɹɪti/ n. beauty
 • ēhēr /ˈihi͡ɹ/ n . attach
 • ēhor /ˈihɔ͡ɹ/ n. week
 • ēhõwrn /ˈihaʊɹ͡n/ n . habitat
 • ējer /ˈiʤɛ͡ɹ/ n. ornament
 • ējēr /ˈiʤi͡ɹ/ n. guy
 • ēkel /ˈikɛ͡l/ v. pollute, contaminate, stain
 • ēkol /ˈikɔ͡l/ n. ant
 • ēlind /ˈilɪn͡d/ n . chime
 • ēlufth /ˈilʌf͡θ/ n . lending
 • ēlur /ˈile͡ɹ/ v. doubt
 • ēlārth /ˈileɪɹ͡θ/ n. violin
 • ēleng /ˈilɛŋ/ n . furrow
 • ēlēng /ˈiliŋ/ n. spider
 • ēlork /ˈilɑɹ͡k/ n . pavement
 • ēm’ur /ˈim͡me͡ɹ/ n . fertility
 • ēm’ar /ˈim͡mɑ͡ɹ/ v. struggle
 • ēm’er /ˈim͡mɛ͡ɹ/ n . pick, tool
 • ēm’ēr /ˈim͡mi͡ɹ/ n. novel
 • ēm’or /ˈim͡mɔ͡ɹ/ n. leverage
 • ēmar /ˈimɑ͡ɹ/ v. stop, arrest, stall
 • ēmāx /ˈimeɪk͡s/ n. composite, hybrid
 • ēmīnth /ˈimaɪn͡θ/ n . comment
 • ēmol /ˈimɔ͡l/ n . undress
 • ēmond /ˈimɑn͡d/ pron. neither whatever
 • ēmõwdt /ˈimaʊd͡t/ n . cabinet, drawer
 • ēmüdt /ˈimʊd͡t/ n . terror
 • ēnil /ˈinɪ͡l/ adv. less
 • ēnal /ˈinæ͡l/ v. stir, toss, hurl, mix, blend, join, stoke
 • ēnaloftid /ˈinæˌlɑftɪd/ n. joint
 • ēnãwrth /ˈinɔɹ͡θ/ n. continent
 • ēnel /ˈinɛ͡l/ n . forgetfulness
 • ēnerth /ˈinɛɹ͡θ/ n . mark, rube
 • ēnīng /ˈinaɪŋ/ n . stalemate
 • ēnol /ˈinɔ͡l/ n . whiteness
 • ēnöx /ˈinɔɪk͡s/ n . limbo
 • ēnõwrn /ˈinaʊɹ͡n/ n . threeness
 • ēnūnth /ˈinun͡θ/ n . peel
 • ēnyur /ˈiɲe͡ɹ/ n . kick
 • ēnyar /ˈiɲɑ͡ɹ/ adv. yet
 • ēnyar /ˈin͡ʤɑ͡ɹ/ n . paragraph
 • ēnyer /ˈiɲɛ͡ɹ/ n . saucepan
 • ēnyēr /ˈin͡ʤi͡ɹ/ adv. then
 • ēnyēr /ˈiɲi͡ɹ/ n. speed
 • ēnyor /ˈin͡ʤɔ͡ɹ/ v. visit, attend, show up
 • ēnyorant /ˈin͡ʤɔɹænt/ n. visitor
 • ēpal /ˈipæ͡l/ adj. massive, enormous
 • ēpūl /ˈipʊ͡l/ v. dispose
 • ēsunth /ˈisən͡θ/ n . luxury
 • ēsol /ˈisɔ͡l/ n . first
 • ēsönth /ˈisɔɪn͡θ/ n . length
 • ēsönthitik /ˈisɔˌɪn͡θɪtɪk/ adj. long
 • ēsōrth /ˈisoʊɹ͡θ/ v. whisper
 • ētil /ˈitɪ͡l/ n . entrance
 • ētur /ˈite͡ɹ/ n . vegetable
 • ētãwdth /ˈitɔd͡θ/ n . parallelism
 • ētādth /ˈiteɪd͡θ/ n . want
 • ētüdt /ˈitʊd͡t/ n . blanket, quilt
 • ēvind /ˈivɪn͡d/ n . glover
 • ēvindaya /ˈivɪnˌdaja/ det. today at even
 • ēvadt /ˈivæd͡t/ n . bluster, bluff
 • ēven /ˈivɛn/ n. evening, bell
 • ēvēr /ˈivi͡ɹ/ n . gun
 • ēvol /ˈivɔ͡l/ n . expand
 • ēvor /ˈivɔ͡ɹ/ n. ceremony
 • ēvönd /ˈivɔɪn͡d/ prep. towards
 • ēvõwnth /ˈivaʊn͡θ/ n . critique
 • ēvōx /ˈivoʊk͡s/ n. matter (substance, material)
 • ēwhal /ˈiʍæ͡l/ n . environmental
 • ēwur /ˈiwe͡ɹ/ v. arrive
 • ēwurn /ˈiwʌɹ͡n/ n . wall
 • ēwal /ˈiwæ͡l/ n . stand
 • ēwãwrk /ˈiwɔɹ͡k/ part. undefined
 • ēwānd /ˈiweɪn͡d/ n . sophistry
 • ēwel /ˈiwɛ͡l/ n . container
 • ēwor /ˈiwɔ͡ɹ/ n . privilege(stigma)
 • ēwöfth /ˈiwɔɪf͡θ/ n . scold
 • ēwörth /ˈiwɔɪɹ͡θ/ n . kindness
 • ēwõwdth /ˈiwaʊd͡θ/ v. complement
 • ēwõwfth /ˈiwaʊf͡θ/ n . flock
 • ēa /ˈia/ n. land, place
 • ēara /ˈiɑɹæ/ n. iara
 • ērudth /ˈiɹəd͡θ/ pron. most that
 • ēral /ˈiɹæ͡l/ n . same
 • ērarth /ˈiɹæɹ͡θ/ adj. true, sincere, earnest
 • ērarthitē /ˈiɹæɹ͡θˌɪti/ n. truth
 • ērer /ˈiɹɛ͡ɹ/ prep . worth
 • ērīdth /ˈiɹaɪd͡θ/ n. cheek
 • ērīng /ˈiɹaɪŋ/ n . noon
 • ēror /ˈiɹɔ͡ɹ/ adj. sore
 • ēyudt /ˈijʌd͡t/ n . authority
 • ēyādth /ˈijeɪd͡θ/ n . pudding
 • ēyēr /ˈiji͡ɹ/ n . communication
 • ēyīrk /ˈijaɪɹ͡k/ n . oval
 • ēyöng /ˈijɔɪŋ/ det . enough
 • ēyūrn /ˈijuɹ͡n/ adj. SUP.L.SUB
 • ībil /ˈaɪbɪ͡l/ n . toilet
 • ībel /ˈaɪbɛ͡l/ n. balcony, porch, terrace
 • īdil /ˈaɪdɪ͡l/ n . philosophy
 • īdal /ˈaɪdæ͡l/ n . card, playing
 • īdel /ˈaɪdɛ͡l/ n. face, forehead, brow, front, expression, character, persona, facade, surface
 • īdol /ˈaɪdɔ͡l/ n . carbohydrate
 • īfil /ˈaɪfɪ͡l/ n . textile
 • īfāfth /ˈaɪˌfeɪf͡θ/ adj. cool (fashionable)
 • īfer /ˈaɪfɛ͡ɹ/ pron. any whatever
 • īfērn /ˈaɪfiɹ͡n/ n . syrup
 • īfīnd /ˈaɪˌfaɪn͡d/ n . extortion
 • īföfth /ˈaɪˌfɔɪf͡θ/ n . disorder
 • īfõwdth /ˈaɪˌfaʊd͡θ/ adj. fuzzy
 • īfõrk /ˈaɪˌfaʊɹ͡k/ adj. CMPR.L.PRED
 • īfüdth /ˈaɪfʊd͡θ/ n . perdition
 • īfūnd /ˈaɪfun͡d/ n . memory
 • īgel /ˈaɪgɛ͡l/ n . agitation
 • īgol /ˈaɪgɔ͡l/ v. rub, stroke, massage
 • īgyer /ˈaɪg͡jɛ͡ɹ/ adj. arrogant
 • īgyēr /ˈaɪg͡ji͡ɹ/ n . offend
 • īgyēr /ˈaɪg͡ji͡ɹ/ part. undefined
 • īhil /ˈaɪhɪ͡l/ n . produce
 • īhar /ˈaɪhɑ͡ɹ/ n . formal hat
 • īharn /ˈaɪhæɹ͡n/ pron. many whats
 • īhãwrk /ˈaɪhɔɹ͡k/ v. guard, patrol
 • īhol /ˈaɪhɔ͡l/ adv. down
 • īhol /ˈaɪhɔ͡l/ prep. down
 • īhörth /ˈaɪˌhɔɪɹ͡θ/ n. forefather
 • īhõwrn /ˈaɪˌhaʊɹ͡n/ n. south
 • īhōdth /ˈaɪˌhoʊd͡θ/ n. nation
 • īhōdthantik /ˈaɪˌhoʊd͡θˌæntɪk/ adj. national
 • īhōnth /ˈaɪˌhoʊn͡θ/ n. sermon
 • īhūl /ˈaɪhʊ͡l/ n . snot, mucus
 • ījer /ˈaɪʤɛ͡ɹ/ n. dove
 • ījēr /ˈaɪʤi͡ɹ/ n . careless
 • ījor /ˈaɪʤɔ͡ɹ/ v. review, analyze
 • īkal /ˈaɪkæ͡l/ n . uncommunicativeness
 • īkan /ˈaɪkæn/ n. prophet, ikon
 • īkel /ˈaɪkɛ͡l/ n . park, leave in place
 • īlil /ˈaɪlɪ͡l/ n. scrap
 • īlãwx /ˈaɪlɔk͡s/ n . psyche
 • īlāx /ˈaɪˌleɪk͡s/ n . malefactor
 • īlēnth /ˈaɪlin͡θ/ n. event (occurrence), incident
 • īlērth /ˈaɪliɹ͡θ/ n . food list, menu
 • īlīfth /ˈaɪˌlaɪf͡θ/ n. trench
 • īlīnth /ˈaɪˌlaɪn͡θ/ v. be (temporary state), be (located)
 • īlong /ˈaɪlɑŋ/ n . marriage
 • īlonth /ˈaɪlɑn͡θ/ n . repulsion
 • īlor /ˈaɪlɔ͡ɹ/ prep. beside
 • īlorth /ˈaɪlɑɹ͡θ/ n . pink
 • īlõwrn /ˈaɪˌlaʊɹ͡n/ n . infuse
 • īlōrk /ˈaɪˌloʊɹ͡k/ n . precedence
 • īmil /ˈaɪmɪ͡l/ v. deserve
 • īmunth /ˈaɪmən͡θ/ n . ornament
 • īm’er /ˈaɪm͡mɛ͡ɹ/ n . puzzle, mystery
 • īm’or /ˈaɪm͡mɔ͡ɹ/ adj. noble
 • īmal /ˈaɪmæ͡l/ n. plaque
 • īmārk /ˈaɪˌmeɪɹ͡k/ n . climb
 • īmārth /ˈaɪˌmeɪɹ͡θ/ n . ham
 • īmīx /ˈaɪˌmaɪk͡s/ n . cooking water(boiling water)
 • īmond /ˈaɪmɑn͡d/ n . promise
 • īmõwrth /ˈaɪˌmaʊɹ͡θ/ n. faith
 • īmōdth /ˈaɪˌmoʊd͡θ/ n . sack
 • īmōrk /ˈaɪˌmoʊɹ͡k/ n . marathon
 • īmüdt /ˈaɪmʊd͡t/ n. topic
 • īmüfth /ˈaɪmʊf͡θ/ n . demand
 • īmūnth /ˈaɪmun͡θ/ n . hearth
 • īnirth /ˈaɪnɪɹ͡θ/ v. shake, rattle, vibrate
 • īnudth /ˈaɪnʌd͡θ/ v. detain, restrain, inhibit
 • īnudthoftid /ˈaɪˌnʌd͡θɑftɪd/ n. detention
 • īnur /ˈaɪne͡ɹ/ n . sharp
 • īnurn /ˈaɪnəɹ͡n/ n . envoy coat
 • īnal /ˈaɪnæ͡l/ n . piece
 • īnark /ˈaɪnæɹ͡k/ prep . under
 • īner /ˈaɪnɛ͡ɹ/ n . not
 • īnonth /ˈaɪnɑn͡θ/ n . proceed
 • īnörk /ˈaɪˌnɔɪɹ͡k/ v. edit
 • īnõfth /ˈaɪˌnaʊf͡θ/ pron. many whichs
 • īnōdt /ˈaɪˌnoʊd͡t/ n . control
 • īnōdth /ˈaɪˌnoʊd͡θ/ n . instruct
 • īnōng /ˈaɪˌnoʊŋ/ n . table linen
 • īnyur /ˈaɪɲe͡ɹ/ n. violence
 • īnyur /ˈaɪn͡ʤe͡ɹ/ n . ticket
 • īnyuritik /ˈaɪˌɲeɹɪtɪk/ adj. violent
 • īnyer /ˈaɪɲɛ͡ɹ/ n. prose
 • īnyēr /ˈaɪn͡ʤi͡ɹ/ adj. minor, mere
 • īnyēr /ˈaɪɲi͡ɹ/ n . seamstry
 • īpal /ˈaɪpæ͡l/ adj. obscure
 • īpol /ˈaɪpɔ͡l/ n . invite
 • īsil /ˈaɪsɪ͡l/ n . period
 • īsal /ˈaɪsæ͡l/ n . sail
 • īsar /ˈaɪsɑ͡ɹ/ n . berate
 • īsānd /ˈaɪˌseɪn͡d/ n . consumption
 • īsel /ˈaɪsɛ͡l/ n . match(game), contest
 • īsork /ˈaɪsɑɹ͡k/ v. breathe
 • īsödth /ˈaɪˌsɔɪd͡θ/ n . tie, knot
 • īsöng /ˈaɪˌsɔɪŋ/ n . preparedness
 • īsõwnth /ˈaɪˌsaʊn͡θ/ n . screw
 • īsõwrn /ˈaɪˌsaʊɹ͡n/ n . committee
 • īsūfth /ˈaɪsuf͡θ/ prep . down
 • īsūl /ˈaɪsʊ͡l/ n . lake
 • ītirth /ˈaɪtɪɹ͡θ/ n . inequality
 • ītādt /ˈaɪˌteɪd͡t/ n . rifle
 • ītel /ˈaɪtɛ͡l/ n . reversion
 • ītīnd /ˈaɪˌtaɪn͡d/ n . jackets
 • ītöfth /ˈaɪˌtɔɪf͡θ/ pron. either what
 • ītörk /ˈaɪˌtɔɪɹ͡k/ v. slash
 • ītörn /ˈaɪˌtɔɪɹ͡n/ n . now
 • ītöx /ˈaɪˌtɔɪk͡s/ n . handle
 • ītōnd /ˈaɪˌtoʊn͡d/ n . sudden
 • ītürth /ˈaɪtʊɹ͡θ/ v. clear
 • ītürthelē /ˈaɪˌtʊɹ͡θɛli/ adv. clearly
 • īvil /ˈaɪvɪ͡l/ n . gap, void
 • īvur /ˈaɪve͡ɹ/ n . owe
 • īvux /ˈaɪvək͡s/ n . reply
 • īvãwrn /ˈaɪvɔɹ͡n/ n . confide
 • īvāfth /ˈaɪˌveɪf͡θ/ prep . barring
 • īvārth /ˈaɪˌveɪɹ͡θ/ n. hat
 • īvēng /ˈaɪviŋ/ n . identification
 • īvēr /ˈaɪvi͡ɹ/ n. prototype
 • īvol /ˈaɪvɔ͡l/ adj. slow
 • īvor /ˈaɪvɔ͡ɹ/ n . screen
 • īvönth /ˈaɪˌvɔɪn͡θ/ n . receiving
 • īvõwfth /ˈaɪˌvaʊf͡θ/ v. harass, intimidate
 • īvōrk /ˈaɪˌvoʊɹ͡k/ n . adjunct
 • īvüx /ˈaɪvʊk͡s/ adj. light (weight), easy
 • īwhil /ˈaɪʍɪ͡l/ n . wed
 • īwhel /ˈaɪʍɛ͡l/ n . foam
 • īwirk /ˈaɪwɪɹ͡k/ n . villain
 • īwirn /ˈaɪwɪɹ͡n/ v. could
 • īwudth /ˈaɪwʌd͡θ/ n . tribute
 • īwur /ˈaɪwe͡ɹ/ n. prejudice, bias
 • īwux /ˈaɪwʌk͡s/ n . eye
 • īwand /ˈaɪwæn͡d/ n . military
 • īwar /ˈaɪwɑ͡ɹ/ n . success
 • īwark /ˈaɪwæɹ͡k/ n . button(fastener for clothing)
 • īwāng /ˈaɪˌweɪŋ/ n. wedge
 • īwex /ˈaɪwɛk͡s/ n . impotence
 • īwol /ˈaɪwɔ͡l/ prep . considering
 • īwõwrth /ˈaɪˌwaʊɹ͡θ/ n . hair, pubic
 • īwōng /ˈaɪˌwoʊŋ/ n . armory
 • īwōrth /ˈaɪˌwoʊɹ͡θ/ n . try
 • īwüdt /ˈaɪwʊd͡t/ n . button(push button)
 • īwūl /ˈaɪwʊ͡l/ n. lamb, virgin
 • īzal /ˈaɪzæ͡l/ prep . even
 • īzol /ˈaɪzɔ͡l/ n . stunt
 • īrung /ˈaɪɹəŋ/ n . ray(beam)
 • īrurth /ˈaɪɹʌɹ͡θ/ n . picnic
 • īrārth /ˈaɪˌɹeɪɹ͡θ/ n . almond
 • īrēr /ˈaɪɹi͡ɹ/ n . toga
 • īrīnd /ˈaɪˌɹaɪn͡d/ n . pull
 • īrīnth /ˈaɪˌɹaɪn͡θ/ n . sponge
 • īrond /ˈaɪɹɑn͡d/ v. slide, drift, slip, skid
 • īrūrn /ˈaɪɹuɹ͡n/ n . beam
 • īrūx /ˈaɪɹuk͡s/ n . name
 • īyunth /ˈaɪjən͡θ/ n . rarity
 • īyal /ˈaɪjæ͡l/ n . negation, denial
 • īyãwng /ˈaɪjɔŋ/ adj. complicated, intricate
 • īyādth /ˈaɪˌjeɪd͡θ/ n . third
 • īyānd /ˈaɪˌjeɪn͡d/ n . excitement
 • īyel /ˈaɪjɛ͡l/ n . extend
 • īyer /ˈaɪjɛ͡ɹ/ v. monitor, follow
 • īyēdth /ˈaɪjid͡θ/ n. axis, axle
 • īyēr /ˈaɪji͡ɹ/ n . mind
 • īyõwdth /ˈaɪˌjaʊd͡θ/ n . tedium
 • īyõwnth /ˈaɪˌjaʊn͡θ/ n . fourness
 • īyōrth /ˈaɪˌjoʊɹ͡θ/ n. technology
 • īyōrthantik /ˈaɪˌjoʊɹ͡θˌæntɪk/ adj. technological
 • īyōx /ˈaɪˌjoʊk͡s/ v. disrupt
 • īyūl /ˈaɪjʊ͡l/ n . future
 • obal /ˈɑbæ͡l/ n . slide
 • obol /ˈɑbɔ͡l/ n . prejudice, bias
 • obūl /ˈɑbʊ͡l/ n . food regimen
 • odil /ˈɑdɪ͡l/ n . impairment
 • odūl /ˈɑdʊ͡l/ n . early
 • ofil /ˈɑfɪ͡l/ n. eel
 • ofudth /ˈɑfʌd͡θ/ n . venture
 • ofur /ˈɑfe͡ɹ/ n . intellectual
 • ofark /ˈɑfæɹ͡k/ n . insensibility
 • ofãwdt /ˈɑfɔd͡t/ n. name
 • ofādt /ˈɑfeɪd͡t/ n. box, crate
 • ofādtürst /ˈɑfeˌɪd͡tʊɹst/ n. trunk (large box)
 • ofīrth /ˈɑfaɪɹ͡θ/ n . belief
 • ofõwnth /ˈɑfaʊn͡θ/ n . love
 • ogil /ˈɑgɪ͡l/ n . basket
 • ogil /ˈɑgɪ͡l/ part. undefined
 • ogal /ˈɑgæ͡l/ n. piano
 • ogel /ˈɑgɛ͡l/ n. rice, grain, cereal
 • ogol /ˈɑgɔ͡l/ n . modesty
 • ogūl /ˈɑgʊ͡l/ n. lion
 • ogyor /ˈɑg͡jɔ͡ɹ/ v. meditate
 • ohar /ˈɑhɑ͡ɹ/ n . risk
 • ohãwng /ˈɑhɔŋ/ n . the past
 • ohonth /ˈɑhɑn͡θ/ n . gabardine
 • ohūrn /ˈɑhuɹ͡n/ n . loss
 • ojar /ˈɑʤɑ͡ɹ/ n . allow
 • ojarex /ˈɑʤɑɹɛk͡s/ n. permission
 • ojer /ˈɑʤɛ͡ɹ/ n . depend
 • ojēr /ˈɑʤi͡ɹ/ n . landlord
 • okal /ˈɑkæ͡l/ n. ring
 • old /ɑld/ n. time
 • olil /ˈɑlɪ͡l/ prep. within
 • oluk /ˈɔlək/ pron. s
 • olung /ˈɔlʌŋ/ det. DID.WHO.R.WHICH
 • olal /ˈɑlæ͡l/ n . difference
 • olar /ˈɑlɑ͡ɹ/ n . sphericity
 • olãwrth /ˈɔlɔɹ͡θ/ pron. WHI.PL.OTS
 • olādth /ˈɑleɪd͡θ/ n. resort
 • olānd /ˈɑleɪn͡d/ adj. extinct
 • oledt /ˈɔlɛd͡t/ det. y’all don’t want (pl)
 • olefth /ˈɔlɛf͡θ/ pron. WATE.SG.NON
 • oler /ˈɑlɛ͡ɹ/ n . competition
 • olern /ˈɑlɛɹ͡n/ n . address
 • olēb /ˈɔlib/ adj. SUP.L.PRED
 • olēdth /ˈɔlid͡θ/ pron. WHA.PL.NOT
 • olē’a /ˈɔliʌ/ pron. each those
 • olodt /ˈɔlɑd͡t/ adv. the, a, some
 • olol /ˈɑlɔ͡l/ adj. CMPR.G.ATTR
 • olonth /ˈɔlɑn͡θ/ pron. WHI.SG.SEV
 • olor /ˈɑlɔ͡ɹ/ n . swear
 • olō͡ē /ˈɔloˌʊi/ pron. THA.SG.STH
 • olō͡ē /ˈɔloˌʊi/ part. undefined
 • olūdth /ˈɔlud͡θ/ pron. s
 • olūl /ˈɑlʊ͡l/ n. comfort
 • olūlitik /ˈɑlʊˌlɪtɪk/ adj. comfortable
 • omil /ˈɑmɪ͡l/ n . similar
 • omux /ˈɑmʌk͡s/ n . paunch
 • om’ur /ˈɑm͡me͡ɹ/ n. magnet
 • omand /ˈɑmæn͡d/ v. peek, squint
 • omar /ˈɑmɑ͡ɹ/ n . massacre
 • omīrn /ˈɑmaɪɹ͡n/ n . valley
 • omor /ˈɑmɔ͡ɹ/ n . ancient
 • omōfth /ˈɑmoʊf͡θ/ n . physical
 • onifth /ˈɑnɪf͡θ/ n. pastry
 • onil /ˈɑnɪ͡l/ n . black
 • onāng /ˈɑneɪŋ/ n . lawlessness
 • onānth /ˈɑneɪn͡θ/ n . eating, dining
 • onel /ˈɑnɛ͡l/ n . wind’s day
 • onerth /ˈɑnɛɹ͡θ/ n. uniform
 • onēdt /ˈɑnid͡t/ n. floor, ground, bottom (lowest part)
 • onofth /ˈɑnɑf͡θ/ n. water, rain, mirror, sap
 • onōnth /ˈɑnoʊn͡θ/ n . tie
 • onyur /ˈɑn͡ʤe͡ɹ/ n . contempt
 • onyur /ˈɑɲe͡ɹ/ n . leniency
 • onyar /ˈɑn͡ʤɑ͡ɹ/ n . lapse
 • onyar /ˈɑɲɑ͡ɹ/ n . sanity
 • onyer /ˈɑn͡ʤɛ͡ɹ/ n . insurgent, rebel
 • onyer /ˈɑn͡ʤɛ͡ɹ/ pron. WATE.SG.NOT
 • onyēr /ˈɑn͡ʤi͡ɹ/ pron. none
 • opal /ˈɑpæ͡l/ n . applaud
 • opol /ˈɑpɔ͡l/ n . threaten
 • opūl /ˈɑpʊ͡l/ n . bomb
 • osil /ˈɑsɪ͡l/ n . sequel
 • osux /ˈɑsʌk͡s/ n . equivocate
 • osal /ˈɑsæ͡l/ n . state, condition(of being)
 • osedth /ˈɑsɛd͡θ/ n. cliff
 • osel /ˈɑsɛ͡l/ n . anachronism
 • oseng /ˈɑsɛŋ/ n . rest, repose
 • osol /ˈɑsɔ͡l/ v. cooperate, collaborate
 • osõwx /ˈɑsaʊk͡s/ n . writhe
 • osürn /ˈɑsʊɹ͡n/ n . court, open space
 • otur /ˈɑte͡ɹ/ n . temperance
 • otāng /ˈɑteɪŋ/ n . talkativeness
 • otānth /ˈɑteɪn͡θ/ n . trunk(large box)
 • oterk /ˈɑtɛɹ͡k/ n. yacht
 • otērk /ˈɑtiɹ͡k/ n . moment
 • otol /ˈɑtɔ͡l/ pron. WEV.SG.NON
 • otõwdt /ˈɑtaʊd͡t/ v. chop
 • ovund /ˈɑvən͡d/ v. improve, enhance
 • ovãwx /ˈɑvɔk͡s/ n . magic, abjuration
 • ovārn /ˈɑveɪɹ͡n/ n . bestow
 • ovel /ˈɑvɛ͡l/ n . building
 • ovēx /ˈɑvik͡s/ n . witness
 • ovõwrk /ˈɑvaʊɹ͡k/ n . equality
 • ovūdth /ˈɑvud͡θ/ n . low
 • ovūdth shāgyux /ˈɑvud͡θ ˈʃeɪg͡jək͡s/ n. lower class
 • owhil /ˈɑʍɪ͡l/ n. bunch
 • owhil /ˈɑʍɪ͡l/ det. I don’t want
 • owhol /ˈɑʍɔ͡l/ n . flavor
 • owidth /ˈɑwɪd͡θ/ n . sell
 • owur /ˈɑwe͡ɹ/ n . excuse
 • owādt /ˈɑweɪd͡t/ n. article (text)
 • owēnth /ˈɑwin͡θ/ n . jail
 • owōnd /ˈɑwoʊn͡d/ n . justification
 • ozal /ˈɑzæ͡l/ n . open
 • ozūl /ˈɑzʊ͡l/ v. worry
 • oring /ˈɑɹɪŋ/ n . puppy
 • orel /ˈɑɹɛ͡l/ v. kill, murder, execute
 • orelant /ˈɑɹɛlænt/ n. killer
 • orenth /ˈɑɹɛn͡θ/ n . corner
 • orer /ˈɑɹɛ͡ɹ/ n . chord
 • orēr /ˈɑɹi͡ɹ/ n . wedge
 • orīfth /ˈɑɹaɪf͡θ/ n . textile, material
 • orīnth /ˈɑɹaɪn͡θ/ det. DOES.WHO.Q.WHEN
 • orīrth /ˈɑɹaɪɹ͡θ/ n . blot
 • orürk /ˈɑɹʊɹ͡k/ n. arrow (sign)
 • orūl /ˈɑɹʊ͡l/ n . bump
 • orūnd /ˈɑɹun͡d/ n . reduce
 • orūrk /ˈɑɹuɹ͡k/ v. withdraw, take out, extract
 • oyufth /ˈɑjəf͡θ/ n . carve
 • oyur /ˈɑje͡ɹ/ interj. welcome
 • oyel /ˈɑjɛ͡l/ v. prosecute
 • oyer /ˈɑjɛ͡ɹ/ pron. THA.PL.SEV
 • oyēr /ˈɑji͡ɹ/ adv. CMPR.POS.WHERE
 • oyorn /ˈɑjɑɹ͡n/ n . dresses
 • oyõwdt /ˈɑjaʊd͡t/ n . living plant
 • öbil /ˈɔɪbɪ͡l/ n. day, date, light, candle
 • öbal /ˈɔɪbæ͡l/ n. rank (military)
 • öbel /ˈɔɪbɛ͡l/ n . envy
 • ödil /ˈɔɪdɪ͡l/ n . prodigality
 • ödol /ˈɔɪdɔ͡l/ n. letter (written document)
 • öfãwx /ˈɔɪfɔk͡s/ n . perception
 • öfāng /ˈɔɪˌfeɪŋ/ v. foster, adopt
 • öfõwdth /ˈɔɪˌfaʊd͡θ/ v. sink, descend
 • öfõwnd /ˈɔɪˌfaʊn͡d/ n . false
 • öfõwng /ˈɔɪˌfaʊŋ/ n . meal
 • öfõwrk /ˈɔɪˌfaʊɹ͡k/ n . blood
 • öfōfth /ˈɔɪˌfoʊf͡θ/ n . close
 • öfōrk /ˈɔɪˌfoʊɹ͡k/ n . vanilla
 • öfūrn /ˈɔɪfuɹ͡n/ n . kidney
 • ögal /ˈɔɪgæ͡l/ n . beetle
 • ögyor /ˈɔɪg͡jɔ͡ɹ/ n . gild
 • öhil /ˈɔɪhɪ͡l/ v. wind
 • öhirk /ˈɔɪhɪɹ͡k/ n. sum, score
 • öhux /ˈɔɪhək͡s/ n. winter
 • öhar /ˈɔɪhɑ͡ɹ/ n . infinity
 • öhādt /ˈɔɪˌheɪd͡t/ n . talent
 • öhāfth /ˈɔɪˌheɪf͡θ/ n. vanilla
 • öhānth /ˈɔɪˌheɪn͡θ/ n . salt
 • öher /ˈɔɪhɛ͡ɹ/ n. school
 • öhēnd /ˈɔɪhin͡d/ n. month
 • öhīrk /ˈɔɪˌhaɪɹ͡k/ n . infrequency
 • öhödt /ˈɔɪˌhɔɪd͡t/ v. impress
 • öhönd /ˈɔɪˌhɔɪn͡d/ v. dance
 • öhöndant /ˈɔɪˌhɔɪn͡dænt/ n. dancer
 • öhöx /ˈɔɪˌhɔɪk͡s/ n . bud, embryo, spark
 • öhõwnd /ˈɔɪˌhaʊn͡d/ n. weather, climate
 • öhõwrk /ˈɔɪˌhaʊɹ͡k/ n . trounce
 • öhōdt /ˈɔɪˌhoʊd͡t/ n . trivia
 • öhüng /ˈɔɪhʊŋ/ n . signal
 • öhūl /ˈɔɪhʊ͡l/ n . produce (vegetables, fruit)
 • öjēr /ˈɔɪʤi͡ɹ/ n . nerves
 • ölung /ˈɔɪlʌŋ/ n . merchandise
 • ölunth /ˈɔɪlʌn͡θ/ n . lounge, couch, sofa
 • ölarth /ˈɔɪlæɹ͡θ/ v. radiate
 • ölãwnd /ˈɔɪlɔn͡d/ adj. cold
 • ölãwrth /ˈɔɪlɔɹ͡θ/ n . legend, myth
 • ölādth /ˈɔɪˌleɪd͡θ/ n . officer
 • öler /ˈɔɪlɛ͡ɹ/ n. counsel
 • ölerth /ˈɔɪlɛɹ͡θ/ n . bronze
 • ölērk /ˈɔɪliɹ͡k/ n . honey
 • ölīrn /ˈɔɪˌlaɪɹ͡n/ adj. academic
 • ölong /ˈɔɪlɑŋ/ adj. alone
 • ölōrn /ˈɔɪˌloʊɹ͡n/ n . inlet
 • ömind /ˈɔɪmɪn͡d/ n . interchange
 • ömudth /ˈɔɪmʌd͡θ/ adj. the, a, some
 • öm’ar /ˈɔɪm͡mɑ͡ɹ/ n . posterity
 • öm’er /ˈɔɪm͡mɛ͡ɹ/ det. DOES.WHO.R.HOW
 • öm’ēr /ˈɔɪm͡mi͡ɹ/ n . concentrate
 • öm’or /ˈɔɪm͡mɔ͡ɹ/ adj. bad, evil
 • ömarn /ˈɔɪmæɹ͡n/ n. referendum
 • ömarth /ˈɔɪmæɹ͡θ/ n . minister
 • ömãwfth /ˈɔɪmɔf͡θ/ n . transport
 • ömārn /ˈɔɪˌmeɪɹ͡n/ v. cast, fling, hurl
 • ömīdt /ˈɔɪˌmaɪd͡t/ n . payment
 • ömor /ˈɔɪmɔ͡ɹ/ n. rust
 • ömörn /ˈɔɪˌmɔɪɹ͡n/ n. controversy
 • ömūl /ˈɔɪmʊ͡l/ n . choice
 • önirth /ˈɔɪnɪɹ͡θ/ n. train
 • önafth /ˈɔɪnæf͡θ/ n . subtlety
 • önand /ˈɔɪnæn͡d/ n. dream, fantasy, illusion
 • önandenēng /ˈɔɪˌnæn͡dɛniŋ/ v. dream
 • önang /ˈɔɪnæŋ/ n . senator
 • önãwdth /ˈɔɪnɔd͡θ/ prep. according to
 • önãwnd /ˈɔɪnɔn͡d/ n . interpretation
 • önēr /ˈɔɪni͡ɹ/ n . court(of law)
 • önīdth /ˈɔɪˌnaɪd͡θ/ n . opinion
 • önīnth /ˈɔɪˌnaɪn͡θ/ n. horizon
 • önor /ˈɔɪnɔ͡ɹ/ n . performance
 • önõwdt /ˈɔɪˌnaʊd͡t/ n . merchant
 • önõwrn /ˈɔɪˌnaʊɹ͡n/ n. skirt
 • önõwrth /ˈɔɪˌnaʊɹ͡θ/ n. organism
 • önōdt /ˈɔɪˌnoʊd͡t/ n . sailcloth
 • önōng /ˈɔɪˌnoʊŋ/ n . tea
 • önyur /ˈɔɪn͡ʤe͡ɹ/ n. east
 • önyur /ˈɔɪɲe͡ɹ/ n . limit
 • önyur /ˈɔɪɲe͡ɹ/ pron. WHI.SG.SUC
 • önyar /ˈɔɪɲɑ͡ɹ/ v. pass, cross, happen, occur, expire, excel
 • önyer /ˈɔɪɲɛ͡ɹ/ adv. together
 • önyer /ˈɔɪn͡ʤɛ͡ɹ/ n . sash
 • önyor /ˈɔɪɲɔ͡ɹ/ n. film
 • önyor /ˈɔɪn͡ʤɔ͡ɹ/ n . showbusiness
 • öpel /ˈɔɪpɛ͡l/ n . modern
 • öpūl /ˈɔɪpʊ͡l/ n . motion
 • ösudt /ˈɔɪsəd͡t/ n . venom
 • ösur /ˈɔɪse͡ɹ/ n . chopsticks
 • ösal /ˈɔɪsæ͡l/ n . hospitality
 • ösānth /ˈɔɪˌseɪn͡θ/ adj. same
 • ösānth thēritik /ˈɔɪˌseɪn͡θ ˈθiɹɪtɪk/ n. homosexual
 • ösārn /ˈɔɪˌseɪɹ͡n/ n . loan
 • ösīrth /ˈɔɪˌsaɪɹ͡θ/ v. postpone
 • ösönth /ˈɔɪˌsɔɪn͡θ/ n . parent
 • ösöx /ˈɔɪˌsɔɪk͡s/ n. battle
 • ösöx upel /ˈɔɪˌsɔɪk͡s ˈəpɛ͡l/ n. ammunition
 • ösõwnth /ˈɔɪˌsaʊn͡θ/ n. mathematics
 • ösōng /ˈɔɪˌsoʊŋ/ n . powder
 • öturth /ˈɔɪtʌɹ͡θ/ n. cow, buffalo
 • ötenth /ˈɔɪtɛn͡θ/ n . urge
 • ötēr /ˈɔɪti͡ɹ/ v. shatter
 • ötērn /ˈɔɪtiɹ͡n/ n . hide
 • ötīng /ˈɔɪˌtaɪŋ/ n . stripe, strip, ribbon
 • ötor /ˈɔɪtɔ͡ɹ/ n . attack
 • ötorth /ˈɔɪtɑɹ͡θ/ n . guild
 • ötöfth /ˈɔɪˌtɔɪf͡θ/ n . behavior
 • ötõwnth /ˈɔɪˌtaʊn͡θ/ n . particulate
 • ötūl /ˈɔɪtʊ͡l/ n . duplication
 • ötūl /ˈɔɪtʊ͡l/ pron. anythign whats
 • övax /ˈɔɪvæk͡s/ n . drama
 • övãwrk /ˈɔɪvɔɹ͡k/ n. vocabulary
 • över /ˈɔɪvɛ͡ɹ/ n. strength
 • överitik /ˈɔɪˌvɛɹɪtɪk/ adj. strong
 • övīnd /ˈɔɪˌvaɪn͡d/ n . equity
 • övīx /ˈɔɪˌvaɪk͡s/ n . drink
 • övor /ˈɔɪvɔ͡ɹ/ n. bridge
 • övūl /ˈɔɪvʊ͡l/ n . cove
 • övūrn /ˈɔɪvuɹ͡n/ n . total
 • öwhil /ˈɔɪʍɪ͡l/ interj. okay
 • öwhal /ˈɔɪʍæ͡l/ det. which
 • öwhal /ˈɔɪʍæ͡l/ pron. which
 • öwark /ˈɔɪwæɹ͡k/ n. bracket
 • öwãwnth /ˈɔɪwɔn͡θ/ v. import
 • öwãwrk /ˈɔɪwɔɹ͡k/ n . weapon
 • öwãwrth /ˈɔɪwɔɹ͡θ/ n . way
 • öwãwx /ˈɔɪwɔk͡s/ n . gift
 • öwānth /ˈɔɪˌweɪn͡θ/ n . canvas
 • öwīng /ˈɔɪˌwaɪŋ/ n . flood
 • öwīrn /ˈɔɪˌwaɪɹ͡n/ n. wind, breeze
 • öwol /ˈɔɪwɔ͡l/ v. ring
 • öwor /ˈɔɪwɔ͡ɹ/ n. ink
 • öwōnd /ˈɔɪˌwoʊn͡d/ n . respond
 • öwōrk /ˈɔɪˌwoʊɹ͡k/ n . glass
 • öwūrn /ˈɔɪwuɹ͡n/ n . napkin
 • özil /ˈɔɪzɪ͡l/ n. picture, image
 • özel /ˈɔɪzɛ͡l/ n . thick
 • özūl /ˈɔɪzʊ͡l/ n . site
 • öril /ˈɔɪɹɪ͡l/ n. hero, protagonist, idol
 • örāng /ˈɔɪˌɹeɪŋ/ n. compliment
 • örārn /ˈɔɪˌɹeɪɹ͡n/ n . plane(area)
 • örāx /ˈɔɪˌɹeɪk͡s/ n . arrow
 • örēx /ˈɔɪɹik͡s/ n . trickle
 • örofth /ˈɔɪɹɑf͡θ/ n. sin
 • öyand /ˈɔɪjæn͡d/ n. gravel
 • öyark /ˈɔɪjæɹ͡k/ n . judge
 • öyãwrth /ˈɔɪjɔɹ͡θ/ n . siren
 • öyānth /ˈɔɪˌjeɪn͡θ/ n . pendency
 • öyārn /ˈɔɪˌjeɪɹ͡n/ n . corsair
 • öyārth /ˈɔɪˌjeɪɹ͡θ/ n. girl, female, daughter
 • öyol /ˈɔɪjɔ͡l/ adv. once
 • öyor /ˈɔɪjɔ͡ɹ/ n . entitlement
 • öyödt /ˈɔɪˌjɔɪd͡t/ n. hag (old woman)
 • öyõwnth /ˈɔɪˌjaʊn͡θ/ n . state(province, country)
 • öyürth /ˈɔɪjʊɹ͡θ/ n. burger
 • öyūl /ˈɔɪjʊ͡l/ n . hair, coiled b
 • õbiŧ /ˈaʊbɪʦ/ n. genitals, penetrative
 • õhãwng /ˈaʊhɔŋ/ pron. either those
 • õnānd /ˈaʊˌneɪn͡d/ pron. WEV.SG.STH
 • õtinbõt /ˈaʊˌtɪnbaʊt/ prep. abroad
 • õtu /ˈaʊtʌ/ prep. out
 • õwbil /ˈaʊbɪ͡l/ n . purchase
 • õwdel /ˈaʊdɛ͡l/ n . ever
 • õwdol /ˈaʊdɔ͡l/ v. notify, inform
 • õwdūl /ˈaʊdʊ͡l/ n . tension
 • õwfidth /ˈaʊfɪd͡θ/ n . spray
 • õwfil /ˈaʊfɪ͡l/ n . boundary, perimeter
 • õwfark /ˈaʊfæɹ͡k/ n. current
 • õwfedt /ˈaʊfɛd͡t/ n . butter
 • õwfīnth /ˈaʊˌfaɪn͡θ/ n . examine
 • õwfīnthex /ˈaʊˌfaɪn͡θɛk͡s/ n. exam
 • õwfol /ˈaʊfɔ͡l/ n . set, grouping
 • õwfox /ˈaʊfɑk͡s/ n . update
 • õwfūl /ˈaʊfʊ͡l/ n . carpet
 • õwgal /ˈaʊgæ͡l/ n . earthquake
 • õwgol /ˈaʊgɔ͡l/ n . pantaloons
 • õwgyur /ˈaʊg͡je͡ɹ/ n. chick (girl)
 • õwgyor /ˈaʊg͡jɔ͡ɹ/ n. vegetable
 • õwgyoretrē /ˈaʊg͡jˌɔɹɛtɹi/ n. grocer
 • õwhādt /ˈaʊˌheɪd͡t/ n . incredulity
 • õwhāng /ˈaʊˌheɪŋ/ n . attracted to women (orientation)
 • õwhāx /ˈaʊˌheɪk͡s/ n. deputy
 • õwhēdt /ˈaʊhid͡t/ n . plate
 • õwhīnd /ˈaʊˌhaɪn͡d/ n . remoteness
 • õwhor /ˈaʊhɔ͡ɹ/ v. turn on
 • õwhõwx /ˈaʊˌhaʊk͡s/ n. police
 • õwhünd /ˈaʊhʊn͡d/ n . suspect
 • õwhūx /ˈaʊhuk͡s/ n . alcohol
 • õwjar /ˈaʊʤɑ͡ɹ/ n. pact
 • õwjor /ˈaʊʤɔ͡ɹ/ n. crisis
 • õwkal /ˈaʊkæ͡l/ n . literature
 • õwkel /ˈaʊkɛ͡l/ v. starve
 • õwlil /ˈaʊlɪ͡l/ n. nest, den, treasure
 • õwlufth /ˈaʊlʌf͡θ/ n. worm
 • õwlurn /ˈaʊlʌɹ͡n/ n. center, core
 • õwlurnitik /ˈaʊˌlʌɹ͡nɪtɪk/ adj. central
 • õwlal /ˈaʊlæ͡l/ n . store, shop, stall
 • õwlar /ˈaʊlɑ͡ɹ/ v. resemble
 • õwlãwfth /ˈaʊlɔf͡θ/ v. protect
 • õwlāng /ˈaʊˌleɪŋ/ n. bear
 • õwlārth /ˈaʊˌleɪɹ͡θ/ n . inform
 • õwler /ˈaʊlɛ͡ɹ/ v. smirk
 • õwlern /ˈaʊlɛɹ͡n/ n . ladder
 • õwlex /ˈaʊlɛk͡s/ n. bank (river)
 • õwlēr /ˈaʊli͡ɹ/ v. bow (greet)
 • õwlīdt /ˈaʊˌlaɪd͡t/ n . breeze
 • õwlīx /ˈaʊˌlaɪk͡s/ n . humility
 • õwlörk /ˈaʊˌlɔɪɹ͡k/ n . mass
 • õwlõwng /ˈaʊˌlaʊŋ/ n . clay, brick
 • õwlõwnth /ˈaʊˌlaʊn͡θ/ n. broom
 • õwlōnd /ˈaʊˌloʊn͡d/ v. elaborate
 • õwmur /ˈaʊme͡ɹ/ n . dote
 • õwmurth /ˈaʊməɹ͡θ/ n . elegance
 • õwm’ur /ˈaʊm͡me͡ɹ/ n . condemnation
 • õwm’ar /ˈaʊm͡mɑ͡ɹ/ n. castle
 • õwmark /ˈaʊmæɹ͡k/ n . appreciate
 • õwmer /ˈaʊmɛ͡ɹ/ n . regret
 • õwmödth /ˈaʊˌmɔɪd͡θ/ adj. internal, interior
 • õwmödthitē /ˈaʊˌmɔɪd͡θˌɪti/ n. interior
 • õwmõwrn /ˈaʊˌmaʊɹ͡n/ v. haggle
 • õwmōdt /ˈaʊˌmoʊd͡t/ n. lounge, couch, sofa
 • õwnidth /ˈaʊnɪd͡θ/ n . tuna
 • õwnifth /ˈaʊnɪf͡θ/ n . decade
 • õwnil /ˈaʊnɪ͡l/ n . mill
 • õwnal /ˈaʊnæ͡l/ n. beer
 • õwnãwrth /ˈaʊnɔɹ͡θ/ n . shoulder
 • õwnādth /ˈaʊˌneɪd͡θ/ n . silk
 • õwnārth /ˈaʊˌneɪɹ͡θ/ n . arrogance
 • õwneng /ˈaʊnɛŋ/ n . height
 • õwnēr /ˈaʊni͡ɹ/ n . archipelago
 • õwnīfth /ˈaʊˌnaɪf͡θ/ n . wise person
 • õwnol /ˈaʊnɔ͡l/ n . necessary
 • õwnor /ˈaʊnɔ͡ɹ/ n. tab
 • õwnönth /ˈaʊˌnɔɪn͡θ/ n . pitilessness
 • õwnörn /ˈaʊˌnɔɪɹ͡n/ pron. THA.PL.OTS
 • õwnõwrth /ˈaʊˌnaʊɹ͡θ/ n . float
 • õwnōfth /ˈaʊˌnoʊf͡θ/ n. survey
 • õwnünd /ˈaʊnʊn͡d/ n . coconut
 • õwnyur /ˈaʊɲe͡ɹ/ n . alibi
 • õwnyar /ˈaʊɲɑ͡ɹ/ v. promote, advocate
 • õwnyar /ˈaʊn͡ʤɑ͡ɹ/ n . riot
 • õwnyer /ˈaʊn͡ʤɛ͡ɹ/ n . emigrate
 • õwnyēr /ˈaʊn͡ʤi͡ɹ/ v. leave (let remain), abandon
 • õwnyēr /ˈaʊɲi͡ɹ/ n . colony
 • õwnyor /ˈaʊn͡ʤɔ͡ɹ/ n. saint
 • õwpūl /ˈaʊpʊ͡l/ n. picnic
 • õwsidt /ˈaʊsɪd͡t/ n . pulling
 • õwsur /ˈaʊse͡ɹ/ n . exaggeration
 • õwsar /ˈaʊsɑ͡ɹ/ n . jute
 • õwsēr /ˈaʊsi͡ɹ/ n . brush(for hair)
 • õwsõwrn /ˈaʊˌsaʊɹ͡n/ n . tie, equal
 • õwsōfth /ˈaʊˌsoʊf͡θ/ n . squeeze
 • õwsōnth /ˈaʊˌsoʊn͡θ/ n. dignity
 • õwsüfth /ˈaʊsʊf͡θ/ n . research
 • õwsūl /ˈaʊsʊ͡l/ n . sport
 • õwtil /ˈaʊtɪ͡l/ n . system
 • õwtur /ˈaʊte͡ɹ/ n . hair, facial (beard, mustache)
 • õwtal /ˈaʊtæ͡l/ n . injustice
 • õwtēfth /ˈaʊtif͡θ/ n. vision
 • õwtol /ˈaʊtɔ͡l/ n . armpit
 • õwtõwrth /ˈaʊˌtaʊɹ͡θ/ n. experiment
 • õwtüdth /ˈaʊtʊd͡θ/ n. season (quarter of the year)
 • õwvidth /ˈaʊvɪd͡θ/ n . decipher
 • õwvil /ˈaʊvɪ͡l/ n . dryness
 • õwvund /ˈaʊvʌn͡d/ n . sum, score
 • õwvurth /ˈaʊvʌɹ͡θ/ n . lamentation
 • õwval /ˈaʊvæ͡l/ n . introduce
 • õwvedth /ˈaʊvɛd͡θ/ v. navigate
 • õwvīfth /ˈaʊˌvaɪf͡θ/ n . crust
 • õwvīnth /ˈaʊˌvaɪn͡θ/ n . rub press
 • õwvor /ˈaʊvɔ͡ɹ/ n . some
 • õwvork /ˈaʊvɑɹ͡k/ n . talk
 • õwvox /ˈaʊvɑk͡s/ v. haunt
 • õwvöfth /ˈaʊˌvɔɪf͡θ/ adj. ugly
 • õwvõwfth /ˈaʊˌvaʊf͡θ/ n . shark
 • õwvõwnd /ˈaʊˌvaʊn͡d/ n . east
 • õwvõwrth /ˈaʊˌvaʊɹ͡θ/ n . settlement, agreement
 • õwvūrn /ˈaʊvuɹ͡n/ n . food
 • õwwhol /ˈaʊʍɔ͡l/ v. keep (not return)
 • õwwunth /ˈaʊwən͡θ/ n . weakness
 • õwwux /ˈaʊwʌk͡s/ n . leverage
 • õwwal /ˈaʊwæ͡l/ n . surmise
 • õwwax /ˈaʊwæk͡s/ n. step (footstep)
 • õwwãwrth /ˈaʊwɔɹ͡θ/ n . swing
 • õwwēdt /ˈaʊwid͡t/ n . range
 • õwwēr /ˈaʊwi͡ɹ/ n . broil
 • õwwīdt /ˈaʊˌwaɪd͡t/ n. crew, crowd
 • õwwīrk /ˈaʊˌwaɪɹ͡k/ n. sand
 • õwwīx /ˈaʊˌwaɪk͡s/ n . generality
 • õwwodth /ˈaʊwɑd͡θ/ n . treatise
 • õwwöx /ˈaʊˌwɔɪk͡s/ v. gamble
 • õwwõwnth /ˈaʊˌwaʊn͡θ/ n . bucket
 • õwwōdt /ˈaʊˌwoʊd͡t/ n . police
 • õwwürn /ˈaʊwʊɹ͡n/ n . yield
 • õwwūl /ˈaʊwʊ͡l/ n. rail
 • õwzil /ˈaʊzɪ͡l/ n . bathroom
 • õwril /ˈaʊɹɪ͡l/ n . pop
 • õwrung /ˈaʊɹəŋ/ adj. frequent
 • õwredth /ˈaʊɹɛd͡θ/ n . polish
 • õwrer /ˈaʊɹɛ͡ɹ/ n . hospital
 • õwrerk /ˈaʊɹɛɹ͡k/ adj. crazy, insane, silly
 • õwrēr /ˈaʊɹi͡ɹ/ n . program
 • õwror /ˈaʊɹɔ͡ɹ/ n. detail
 • õwrōnth /ˈaʊˌɹoʊn͡θ/ n. acquaintance
 • õwyur /ˈaʊje͡ɹ/ n . quiz
 • õwyãwrn /ˈaʊjɔɹ͡n/ n . pet
 • õwyānd /ˈaʊˌjeɪn͡d/ n . jam
 • õwyāng /ˈaʊˌjeɪŋ/ pron. WEV.SG.NOT
 • õwyel /ˈaʊjɛ͡l/ n . clock
 • õwyīrn /ˈaʊˌjaɪɹ͡n/ n . measurement of time
 • õwyol /ˈaʊjɔ͡l/ n . sarong
 • õwyond /ˈaʊjɑn͡d/ n . sip
 • õwyor /ˈaʊjɔ͡ɹ/ n. lava
 • õwyörn /ˈaʊˌjɔɪɹ͡n/ v. wipe
 • õwyōrk /ˈaʊˌjoʊɹ͡k/ n . offer
 • õrēnd /ˈaʊɹin͡d/ pron. most whatever
 • ōbel /ˈoʊbɛ͡l/ n . misanthropy
 • ōbol /ˈoʊbɔ͡l/ v. merge
 • ōdilāt /ˈoʊˌdɪleɪt/ n. yodel
 • ōdal /ˈoʊdæ͡l/ n. member
 • ōfurth /ˈoʊfəɹ͡θ/ n . dupe
 • ōfar /ˈoʊfɑ͡ɹ/ n . order
 • ōfãwnth /ˈoʊfɔn͡θ/ n . savor
 • ōfāfth /ˈoʊˌfeɪf͡θ/ n . indiscrimination
 • ōfānd /ˈoʊˌfeɪn͡d/ n . artist
 • ōfāng /ˈoʊˌfeɪŋ/ n. liquor
 • ōfel /ˈoʊfɛ͡l/ n. youth
 • ōfelitik /ˈoʊˌfɛlɪtɪk/ adj. young
 • ōfer /ˈoʊfɛ͡ɹ/ n. molecule
 • ōfol /ˈoʊfɔ͡l/ v. groan, moan
 • ōfönd /ˈoʊˌfɔɪn͡d/ n. grease
 • ōförth /ˈoʊˌfɔɪɹ͡θ/ n. clerk
 • ōfõwng /ˈoʊˌfaʊŋ/ n . choir
 • ōfõwnth /ˈoʊˌfaʊn͡θ/ n. mind (thinking faculty), soul
 • ōfõwnth tījēr /ˈoʊˌfaʊn͡θ ˈtaɪʤi͡ɹ/ n. psychology
 • ōfōng /ˈoʊˌfoʊŋ/ n . tops
 • ōfürn /ˈoʊfʊɹ͡n/ n. medicine
 • ōfürnantik /ˈoʊˌfʊɹ͡næntɪk/ adj. medical
 • ōgil /ˈoʊgɪ͡l/ n . take
 • ōgyer /ˈoʊg͡jɛ͡ɹ/ n . heaviness
 • ōhirn /ˈoʊhɪɹ͡n/ n . humid
 • ōhadaya /ˈoʊˌhædaja/ det. today at morn
 • ōharn /ˈoʊhæɹ͡n/ n . irony
 • ōhãwdt /ˈoʊhɔd͡t/ n . lesson
 • ōhãwx /ˈoʊhɔk͡s/ n . clothing, clothes
 • ōhānd /ˈoʊˌheɪn͡d/ n . coil
 • ōheng /ˈoʊhɛŋ/ v. ban, prohibit, exclude, omit, restrict, restrain, inhibit
 • ōhēr /ˈoʊhi͡ɹ/ v. say, tell, recite, proclaim, express
 • ōhīfth /ˈoʊˌhaɪf͡θ/ n. jelly
 • ōhīō /ˈoʊˌhaɪˌoʊ/ n. greetingoftheday
 • ōhīrn /ˈoʊˌhaɪɹ͡n/ n . simplicity
 • ōhond /ˈoʊhɑn͡d/ n . unnervousness
 • ōhõwrn /ˈoʊˌhaʊɹ͡n/ n . nineness
 • ōhōrth /ˈoʊˌhoʊɹ͡θ/ n. oven
 • ōhūdth /ˈoʊhud͡θ/ n . repeat
 • ōhūnd /ˈoʊhun͡d/ n . plain
 • ōhūx /ˈoʊhuk͡s/ n . massage
 • ōjur /ˈoʊʤe͡ɹ/ n . killing
 • ōjer /ˈoʊʤɛ͡ɹ/ n . elixir
 • ōjēr /ˈoʊʤi͡ɹ/ n . reaction
 • ōkel /ˈoʊkɛ͡l/ adv. most
 • ōlurn /ˈoʊlʌɹ͡n/ n. tape
 • ōlar /ˈoʊlɑ͡ɹ/ n. craft
 • ōlãwrk /ˈoʊlɔɹ͡k/ adj. empty, vacant
 • ōlāng /ˈoʊˌleɪŋ/ n . around
 • ōlārn /ˈoʊˌleɪɹ͡n/ det. DOES.WHO.Q.HOW
 • ōledth /ˈoʊlɛd͡θ/ v. confuse, complicate
 • ōledthikish /ˈoʊˌlɛd͡θɪkɪʃ/ adj. complex
 • ōlerk /ˈoʊlɛɹ͡k/ n . spur
 • ōlīrth /ˈoʊˌlaɪɹ͡θ/ n . tour
 • ōlor /ˈoʊlɔ͡ɹ/ v. seduce, lure
 • ōlorn /ˈoʊlɑɹ͡n/ n . surprise
 • ōlõwdt /ˈoʊˌlaʊd͡t/ n . strictness
 • ōlõwnth /ˈoʊˌlaʊn͡θ/ n . tug
 • ōlõwx /ˈoʊˌlaʊk͡s/ n . wander
 • ōlūnth /ˈoʊlun͡θ/ n. orchestra, choir
 • ōlūx /ˈoʊluk͡s/ n . hair, wavy b
 • ōmind /ˈoʊmɪn͡d/ n . inactivity
 • ōmux /ˈoʊmʌk͡s/ n . place
 • ōm’ur /ˈoʊm͡me͡ɹ/ n . omit
 • ōm’ēr /ˈoʊm͡mi͡ɹ/ n. jar, vase
 • ōmãwnth /ˈoʊmɔn͡θ/ n . tactic
 • ōmārn /ˈoʊˌmeɪɹ͡n/ v. attend, show up
 • ōmedth /ˈoʊmɛd͡θ/ adj. ready, ripe
 • ōmen /ˈoʊmɛn/ n. omen, portent, sign
 • ōmend /ˈoʊmɛn͡d/ n. stereotype
 • ōmern /ˈoʊmɛɹ͡n/ adj. CMPR.L.POS
 • ōmēnd /ˈoʊmin͡d/ pron. anything that
 • ōmīnd /ˈoʊˌmaɪn͡d/ n . x-ray
 • ōmonth /ˈoʊmɑn͡θ/ n . home
 • ōmōnd /ˈoʊˌmoʊn͡d/ n. reef
 • ōmōrk /ˈoʊˌmoʊɹ͡k/ n . admiration
 • ōmōx /ˈoʊˌmoʊk͡s/ n . snap
 • ōmürn /ˈoʊmʊɹ͡n/ pron. both whichevers
 • ōnal /ˈoʊnæ͡l/ n. boss
 • ōnax /ˈoʊnæk͡s/ n . servility
 • ōnādth /ˈoʊˌneɪd͡θ/ v. compromise
 • ōnārn /ˈoʊˌneɪɹ͡n/ n . breadth
 • ōnel /ˈoʊnɛ͡l/ n . intuition
 • ōnīnd /ˈoʊˌnaɪn͡d/ v. knock
 • ōnīnth /ˈoʊˌnaɪn͡θ/ n. crime
 • ōnīnthant /ˈoʊˌnaɪn͡θænt/ n. criminal
 • ōnīnth suv /ˈoʊˌnaɪn͡θ səv/ n. felony
 • ōnōnd /ˈoʊˌnoʊn͡d/ n . sleep
 • ōnōnth /ˈoʊˌnoʊn͡θ/ n. compost, fertilizer
 • ōnünd /ˈoʊnʊn͡d/ n . hair, curled c
 • ōnürn /ˈoʊnʊɹ͡n/ n . organism
 • ōnyur /ˈoʊɲe͡ɹ/ n . suspend
 • ōnyar /ˈoʊn͡ʤɑ͡ɹ/ n . toss
 • ōnyer /ˈoʊɲɛ͡ɹ/ n. click
 • ōnyer /ˈoʊn͡ʤɛ͡ɹ/ n . watch, timepiece
 • ōnyor /ˈoʊn͡ʤɔ͡ɹ/ n. bed
 • ōpūl /ˈoʊpʊ͡l/ pron. anything those
 • ōsur /ˈoʊse͡ɹ/ v. faint
 • ōsal /ˈoʊsæ͡l/ n . strategy
 • ōsar /ˈoʊsɑ͡ɹ/ n . heating
 • ōsādth /ˈoʊˌseɪd͡θ/ n . ceramics
 • ōsārk /ˈoʊˌseɪɹ͡k/ n . various
 • ōser /ˈoʊsɛ͡ɹ/ v. lift, boost
 • ōsēr /ˈoʊsi͡ɹ/ n. audience
 • ōsodth /ˈoʊsɑd͡θ/ prep . unlike
 • ōsond /ˈoʊsɑn͡d/ n . wood
 • ōsor /ˈoʊsɔ͡ɹ/ v. brace
 • ōsöfth /ˈoʊˌsɔɪf͡θ/ v. sweat
 • ōsöng /ˈoʊˌsɔɪŋ/ n . no qualification
 • ōsõwdt /ˈoʊˌsaʊd͡t/ n . tremble
 • ōtung /ˈoʊtʌŋ/ n. sling
 • ōtur /ˈoʊte͡ɹ/ n . route
 • ōturth /ˈoʊtəɹ͡θ/ pron. something
 • ōtãwng /ˈoʊtɔŋ/ n . charisma
 • ōtel /ˈoʊtɛ͡l/ n . expert
 • ōtēr /ˈoʊti͡ɹ/ adj. jealous
 • ōtol /ˈoʊtɔ͡l/ n . cook
 • ōtork /ˈoʊtɑɹ͡k/ n . troublesome, bothersome
 • ōtörk /ˈoʊˌtɔɪɹ͡k/ n. bedroom
 • ōtõwnd /ˈoʊˌtaʊn͡d/ n. pillow
 • ōtōx /ˈoʊˌtoʊk͡s/ n . think, cogitate
 • ōtürk /ˈoʊtʊɹ͡k/ pron. anything whatever
 • ōvidt /ˈoʊvɪd͡t/ n . interment
 • ōvur /ˈoʊve͡ɹ/ pron. one
 • ōvanth /ˈoʊvæn͡θ/ n . swamp
 • ōvãwx /ˈoʊvɔk͡s/ v. steer
 • ōvārk /ˈoʊˌveɪɹ͡k/ n . weather
 • ōvēdth /ˈoʊvid͡θ/ n . refrigeration
 • ōvīrth /ˈoʊˌvaɪɹ͡θ/ n. spa (mineral spring)
 • ōvork /ˈoʊvɑɹ͡k/ n . opaqueness
 • ōvōng /ˈoʊˌvoʊŋ/ n . eyebrow
 • ōvōrth /ˈoʊˌvoʊɹ͡θ/ n . teapot
 • ōvürn /ˈoʊvʊɹ͡n/ n. strip, ribbon
 • ōwhil /ˈoʊʍɪ͡l/ n . gem
 • ōwhel /ˈoʊʍɛ͡l/ n. maximum
 • ōwhol /ˈoʊʍɔ͡l/ v. enjoy, appreciate
 • ōwix /ˈoʊwɪk͡s/ n . anger
 • ōwund /ˈoʊwʌn͡d/ n . pause
 • ōwunth /ˈoʊwən͡θ/ n . dissuasion
 • ōwur /ˈoʊwe͡ɹ/ n. glass
 • ōwurk /ˈoʊwəɹ͡k/ part. undefined
 • ōwedt /ˈoʊwɛd͡t/ adj. opposite
 • ōwēr /ˈoʊwi͡ɹ/ n . whimper
 • ōwīrn /ˈoʊˌwaɪɹ͡n/ n . secret
 • ōwol /ˈoʊwɔ͡l/ n . fit
 • ōwöng /ˈoʊˌwɔɪŋ/ adj. immune
 • ōwörk /ˈoʊˌwɔɪɹ͡k/ n . exam, examination
 • ōwōdth /ˈoʊˌwoʊd͡θ/ n . reach
 • ōwūrth /ˈoʊwuɹ͡θ/ n . wait, serve
 • ōzal /ˈoʊzæ͡l/ v. turn, twist
 • ōzel /ˈoʊzɛ͡l/ n . alert
 • ōzol /ˈoʊzɔ͡l/ det. DOES.WHO.Q.WHICH
 • ōrung /ˈoʊɹəŋ/ n . correspondence
 • ōrur /ˈoʊɹe͡ɹ/ n. bat (club)
 • ōrurk /ˈoʊɹʌɹ͡k/ v. clip, snip, trim
 • ōradth /ˈoʊɹæd͡θ/ n. scarf
 • ōrand /ˈoʊɹæn͡d/ n. loop
 • ōrārth /ˈoʊˌɹeɪɹ͡θ/ n . file, folder
 • ōrīdth /ˈoʊˌɹaɪd͡θ/ n . vacuum
 • ōrödt /ˈoʊˌɹɔɪd͡t/ v. direct, conduct
 • ōrödth /ˈoʊˌɹɔɪd͡θ/ n . prey
 • ōrörth /ˈoʊˌɹɔɪɹ͡θ/ n . whistle
 • ōrõwfth /ˈoʊˌɹaʊf͡θ/ n . vanish
 • ōrõwnd /ˈoʊˌɹaʊn͡d/ n . ostentation
 • ōrōnd /ˈoʊˌɹoʊn͡d/ n . breathing
 • ōrōx /ˈoʊˌɹoʊk͡s/ n . imply
 • ōrüdth /ˈoʊɹʊd͡θ/ n. north
 • ōyur /ˈoʊje͡ɹ/ adj. keen, eager
 • ōyurth /ˈoʊjəɹ͡θ/ v. scrutinize
 • ōyafth /ˈoʊjæf͡θ/ n . buttocks
 • ōyal /ˈoʊjæ͡l/ v. confront, resist
 • ōyand /ˈoʊjæn͡d/ n. tactic
 • ōyãwx /ˈoʊjɔk͡s/ n . shaft
 • ōyel /ˈoʊjɛ͡l/ n . green
 • ōyel yēl /ˈoʊjɛ͡l jil/ n. parsley
 • ōyeng /ˈoʊjɛŋ/ n . root
 • ōyēr /ˈoʊji͡ɹ/ n. lesbian
 • ōyērk /ˈoʊjiɹ͡k/ n . run
 • ōyīdt /ˈoʊˌjaɪd͡t/ n. militia
 • ōyīnd /ˈoʊˌjaɪn͡d/ n . comfort
 • ōyīx /ˈoʊˌjaɪk͡s/ n . nativeness
 • ōyol /ˈoʊjɔ͡l/ v. bring, lead, fetch, earn
 • ōyork /ˈoʊjɑɹ͡k/ n . recite
 • ōyõwrth /ˈoʊˌjaʊɹ͡θ/ n . enmity
 • ōyüdt /ˈoʊjʊd͡t/ pron. WEV.PL.STH
 • ōyūl /ˈoʊjʊ͡l/ n . disgust
 • qid /k͡wɪd/ n. goldpiece, western
 • qijēfth /ˈk͡wɪʤif͡θ/ n . serious
 • qinyüdt /ˈk͡wɪɲʊd͡t/ n . sit
 • qivi͡ru /ˈk͡wɪvɪɹʌ/ n. qivira
 • qudūfth /ˈk͡wəduf͡θ/ n . petrol
 • qugyar /ˈk͡wəg͡jɑ͡ɹ/ n . horse
 • qum’efth /ˈk͡wəm͡mɛf͡θ/ n . steal
 • qum’ērth /ˈk͡wəm͡miɹ͡θ/ n. trailer
 • qum’or /ˈk͡wəm͡mɔ͡ɹ/ adj. loose
 • qunyēr /ˈk͡wən͡ʤi͡ɹ/ n. discourse, rhetoric
 • qupal /ˈk͡wəpæ͡l/ n . version
 • quwhüx /ˈk͡wəʍʊk͡s/ n . situation
 • quwhūnd /ˈk͡wəʍun͡d/ n . stock
 • qagyar /ˈk͡wæg͡jɑ͡ɹ/ n . cultural
 • qam’ur /ˈk͡wæm͡me͡ɹ/ n . possibility
 • qapēfth /ˈk͡wæpif͡θ/ n. handcuff
 • qãwkãwrth /ˈk͡wɔkɔɹ͡θ/ adv. the, a, some
 • qãwm’edth /ˈk͡wɔm͡mɛd͡θ/ n . feel
 • qãwm’er /ˈk͡wɔm͡mɛ͡ɹ/ n . discontent
 • qãwnyüng /ˈk͡wɔn͡ʤʊŋ/ n . tribunal
 • qãwwhol /ˈk͡wɔʍɔ͡l/ n . amusement
 • qānyer /ˈk͡weɪɲɛ͡ɹ/ n . taunt
 • qānyor /ˈk͡weɪɲɔ͡ɹ/ n. husband
 • qegol /ˈk͡wɛgɔ͡l/ n. inn, lodge
 • qegyērn /ˈk͡wɛg͡jiɹ͡n/ n . disk
 • qēdal /ˈk͡widæ͡l/ n . liquor
 • qēgyūng /ˈk͡wig͡juŋ/ n . artlessness
 • qējar /ˈk͡wiʤɑ͡ɹ/ n . skull
 • qējūfth /ˈk͡wiʤuf͡θ/ n. storm
 • qēkond /ˈk͡wikɑn͡d/ n . pigtail
 • qēnyunth /ˈk͡win͡ʤʌn͡θ/ n . museum
 • qēwhurth /ˈk͡wiʍəɹ͡θ/ n . moderation
 • qībel /ˈk͡waɪbɛ͡l/ v. rest
 • qīgyor /ˈk͡waɪg͡jɔ͡ɹ/ n. tusk
 • qīm’ar /ˈk͡waɪm͡mɑ͡ɹ/ adj. triple
 • qīnyar /ˈk͡waɪn͡ʤɑ͡ɹ/ n . gate
 • qīnyox /ˈk͡waɪɲɑk͡s/ n . hierarchy
 • qīwhãwrth /ˈk͡waɪʍɔɹ͡θ/ n . puncture
 • qobal /ˈk͡wɑbæ͡l/ n . elope
 • qogünd /ˈk͡wɑgʊn͡d/ v. prove
 • qogündex /ˈk͡wɑgʊn͡dɛk͡s/ n. proof
 • qogyãwnd /ˈk͡wɑg͡jɔn͡d/ n . curve
 • qogyēr /ˈk͡wɑg͡ji͡ɹ/ v. cut, divide
 • qogyēroftid /ˈk͡wɑg͡jiˌɹɑftɪd/ n. cut
 • qom’ãwng /ˈk͡wɑm͡mɔŋ/ v. dine
 • qom’or /ˈk͡wɑm͡mɔ͡ɹ/ n . unintelligibility
 • qom’üx /ˈk͡wɑm͡mʊk͡s/ n. flood
 • qopang /ˈk͡wɑpæŋ/ v. roam, drift, wander, migrate
 • qowhunth /ˈk͡wɑʍʌn͡θ/ n . substantiality
 • qögyung /ˈk͡wɔɪg͡jʌŋ/ n. forest
 • qöm’urth /ˈk͡wɔɪm͡mʌɹ͡θ/ n . gene
 • qõwjēr /ˈk͡waʊʤi͡ɹ/ v. operate, treat
 • qõwm’ar /ˈk͡waʊm͡mɑ͡ɹ/ v. recommend, advise, suggest, endorse
 • qõwnyorth /ˈk͡waʊn͡ʤɑɹ͡θ/ n . overdose
 • qõwpern /ˈk͡waʊpɛɹ͡n/ n . crossing
 • qōdil /ˈk͡woʊdɪ͡l/ n . wedding
 • qōdol /ˈk͡woʊdɔ͡l/ n . lick
 • qōgyēr /ˈk͡woʊg͡ji͡ɹ/ v. wrestle
 • qōnyudt /ˈk͡woʊn͡ʤəd͡t/ n . bug, insect
 • qōnyur /ˈk͡woʊn͡ʤe͡ɹ/ n . merge
 • qōnyar /ˈk͡woʊn͡ʤɑ͡ɹ/ v. fly, glide
 • qōnyarex /ˈk͡woʊn͡ʤˌɑɹɛk͡s/ n. flight
 • qügūl /ˈk͡wʊgʊ͡l/ n . judgement
 • qügyēr /ˈk͡wʊg͡ji͡ɹ/ n . snow
 • qükel /ˈk͡wʊkɛ͡l/ n . banana
 • qünyēr /ˈk͡wʊn͡ʤi͡ɹ/ n . large
 • qüzil /ˈk͡wʊzɪ͡l/ n . horizontalness
 • qūgyar /ˈk͡wug͡jɑ͡ɹ/ v. graduate
 • qūnyunth /ˈk͡wuɲən͡θ/ n . jelly
 • qūnyurth /ˈk͡wuɲəɹ͡θ/ n . duration
 • qūwhal /ˈk͡wuʍæ͡l/ n . omnivorous
 • qūwhand /ˈk͡wuʍæn͡d/ n . show(performance), ceremony
 • rijur /ˈɹɪʤe͡ɹ/ n . cannon
 • ril /ɹɪ͡l/ adj. necessary
 • ril /ɹɪ͡l/ pron. another whichs
 • ring /ɹɪŋ/ n . small
 • rinyofin /ˈɹɪɲɑfɪn/ n. family(related by marriage)
 • rinyond /ˈɹɪɲɑn͡d/ n . protection
 • ripal /ˈɹɪpæ͡l/ n . presence
 • ripãwrk /ˈɹɪpɔɹ͡k/ part. undefined
 • ripūl /ˈɹɪpʊ͡l/ n . molar, tooth
 • ris /ɹɪs/ n . castoffs, tatters
 • rit /ɹɪt/ n. write
 • ritin /ˈɹɪtɪn/ n. written
 • ritwu͡rd /ˈɹɪtwə͡ɹd/ n. writing
 • riw /ɹɪw/ n . quantity
 • riwhil /ˈɹɪʍɪ͡l/ n . digress
 • rizidt /ˈɹɪzɪd͡t/ n . decision
 • rirk /ɹɪɹ͡k/ n . prearrangement
 • rirn /ɹɪɹ͡n/ part. undefined
 • riŧūx /ˈɹɪʦuk͡s/ n . apply
 • rubil /ˈɹəbɪ͡l/ v. bang
 • rubal /ˈɹəbæ͡l/ n . musical instrument
 • rudt /ɹʌd͡t/ pron. s
 • rudodth /ˈɹədɑd͡θ/ n . turn, order, sequence
 • ruf /ɹəf/ n . berry
 • rufth /ɹʌf͡θ/ v. hiss
 • rugufth /ˈɹəgʌf͡θ/ n . eel
 • rugyonth /ˈɹəg͡jɑn͡θ/ n . indentured
 • rukūx /ˈɹəkuk͡s/ n . back(of body)
 • rum’onth /ˈɹəm͡mɑn͡θ/ n . trend
 • rung /ɹəŋ/ n . belt, dress
 • runyur /ˈɹən͡ʤe͡ɹ/ n . cunning
 • runyefth /ˈɹəɲɛf͡θ/ n . appetite
 • runyēdt /ˈɹəɲid͡t/ n . wing
 • runyēr /ˈɹən͡ʤi͡ɹ/ n . sever
 • rupol /ˈɹəpɔ͡l/ n . lunch
 • rut /ɹət/ n . ill humor
 • rutlung /ˈɹət͡lʌŋ/ n . step(one level)
 • ruw /ɹʌw/ v. grunt
 • ruzix /ˈɹəzɪk͡s/ v. attack
 • rur /ɹʌɹ/ adj. able, capable, competent
 • rur /ɹəɹ/ n. border, boundary, margin, verge, fringe
 • rurk /ɹəɹ͡k/ n . unchastity
 • rurk /ɹʌɹ͡k/ n . wild weapon
 • rurn /ɹəɹ͡n/ n . overtunic
 • rurth /ɹəɹ͡θ/ adj. honest
 • ruritē /ˈɹʌɹɪti/ n. ability
 • rux /ɹʌk͡s/ pron. each what
 • rabunth /ˈɹæbən͡θ/ n . ship
 • rabux /ˈɹæbʌk͡s/ n . store
 • radt /ɹæd͡t/ v. drench, flush, saturate
 • radol /ˈɹædɔ͡l/ n . nice
 • rajadt /ˈɹæʤæd͡t/ n . understanding
 • ral /ɹæ͡l/ adj. vague, ambiguous
 • ral /ɹæ͡l/ pron. WEV.PL.ONE
 • ram /ɹæm/ n. massacre, genocide
 • ram’er /ˈɹæm͡mɛ͡ɹ/ prep . versus
 • ram’ēr /ˈɹæm͡mi͡ɹ/ adj. the, a, some
 • ran /ɹæn/ n . attention
 • rand /ɹæn͡d/ v. publish
 • ranyer /ˈɹæn͡ʤɛ͡ɹ/ adj. blonde
 • ratrinth /ˈɹæt͡ɹɪn͡θ/ n . horizon
 • ratrunth /ˈɹæt͡ɹʌn͡θ/ n . road
 • ratredth /ˈɹæt͡ɹɛd͡θ/ n . extoll
 • raw /ɹæw/ n. knot
 • rawhark /ˈɹæʍæɹ͡k/ n . glide
 • razil /ˈɹæzɪ͡l/ n. shooting star
 • rark /ɹæɹ͡k/ n . survey
 • rãwbünd /ˈɹɔbʊn͡d/ n . specter
 • rãwdth /ɹɔd͡θ/ n. person, human
 • rãwdthantik /ˈɹɔd͡θæntɪk/ adj. personal
 • rãwdunth /ˈɹɔdən͡θ/ n . suitcase, baggage
 • rãwgãwfth /ˈɹɔgɔf͡θ/ n . tap
 • rãwjor /ˈɹɔʤɔ͡ɹ/ n . end
 • rãwkyudth /ˈɹɔk͡jəd͡θ/ n . abode
 • rãwm /ɹɔm/ n . cobblestone
 • rãwm’er /ˈɹɔm͡mɛ͡ɹ/ n . complain
 • rãwm’ēr /ˈɹɔm͡mi͡ɹ/ v. forge
 • rãwnd /ɹɔn͡d/ v. satisfy
 • rãwng /ɹɔŋ/ n . fracture
 • rãwpil /ˈɹɔpɪ͡l/ n . chicken
 • rãwt /ɹɔt/ v. chase
 • rãwtgãwn /ˈɹɔtgɔn/ n. decompose
 • rãww /ɹɔw/ n . mane
 • rãwrn /ɹɔɹ͡n/ prep . across
 • rãwŧax /ˈɹɔʦæk͡s/ n . gauge
 • rãwx /ɹɔk͡s/ n . deep
 • rādirth /ˈɹeɪdɪɹ͡θ/ prep . via
 • rādãwdth /ˈɹeɪdɔd͡θ/ n. sign, signal
 • rāj /ˈɹeɪʤ/ n. fury
 • rājitik /ˈɹeɪˌʤɪtɪk/ adj. furious
 • rām’ar /ˈɹeɪm͡mɑ͡ɹ/ n . closure
 • rātrax /ˈɹeɪt͡ɹæk͡s/ n. reception (of office or hotel)
 • rāzel /ˈɹeɪzɛ͡l/ v. raise, elevate, boost, promote, escalate, grow
 • rāzeloftid /ˈɹeɪˌzɛlɑftɪd/ n. elevation
 • redil /ˈɹɛdɪ͡l/ n . perform
 • redt /ɹɛd͡t/ n . big
 • reganth /ˈɹɛgæn͡θ/ n . pillow
 • regol /ˈɹɛgɔ͡l/ n. camera
 • regork /ˈɹɛgɑɹ͡k/ n . caprice
 • reh /ɹɛh/ n. dagger
 • rejar /ˈɹɛʤɑ͡ɹ/ adj. sweet
 • rekyērk /ˈɹɛk͡jiɹ͡k/ n . cousin
 • rel /ɹɛ͡l/ n . acuity
 • renth /ɹɛn͡θ/ v. strip, reap
 • renyadth /ˈɹɛɲæd͡θ/ v. frown
 • renyar /ˈɹɛɲɑ͡ɹ/ n . dish, serveware
 • rew /ɹɛw/ n . wrap dress
 • rerk /ɹɛɹ͡k/ v. cover, muffle
 • rey /ɹɛj/ n. policy
 • rēdt /ɹid͡t/ n . wound
 • rēdenth /ˈɹidɛn͡θ/ n . accurate, exact, precise, valid
 • rēfth /ɹif͡θ/ n . clever
 • rēhyand /ˈɹih͡jæn͡d/ n . flour
 • rēkil /ˈɹikɪ͡l/ n . blindness
 • rēnyind /ˈɹiɲɪn͡d/ n. chime
 • rēnyudt /ˈɹiɲəd͡t/ n . percale
 • rēnyer /ˈɹiɲɛ͡ɹ/ n . afraid
 • rēnyor /ˈɹin͡ʤɔ͡ɹ/ n . belt, functional
 • rēnyor /ˈɹiɲɔ͡ɹ/ n . here
 • rēpal /ˈɹipæ͡l/ n . caterpillar
 • rēt /ɹit/ n . celibacy
 • rēzal /ˈɹizæ͡l/ n. taxi, cab
 • rēzel /ˈɹizɛ͡l/ n. tin
 • rērn /ɹiɹ͡n/ n . expression(facial)
 • rēy /ɹij/ n . fine
 • rīderth /ˈɹaɪdɛɹ͡θ/ n . ledge
 • rīpil /ˈɹaɪpɪ͡l/ n. candy
 • robal /ˈɹɑbæ͡l/ n . movement, motion
 • rodol /ˈɹɑdɔ͡l/ n . far
 • rogal /ˈɹɑgæ͡l/ det . twice
 • rogãwrn /ˈɹɑgɔɹ͡n/ n . strengthen
 • rojünd /ˈɹɑʤʊn͡d/ n . accusation
 • rokel /ˈɹɑkɛ͡l/ n . paladin
 • rokridth /ˈɹɑk͡ɹɪd͡θ/ n. farm, pasture, prairie
 • rokridthant /ˈɹɑk͡ɹɪd͡θænt/ n. farmer
 • rokyēnth /ˈɹɑk͡jin͡θ/ pron. WEV.PL.OTH
 • rol /ɹɔ͡l/ n. surge
 • rom’er /ˈɹɑm͡mɛ͡ɹ/ n . graveyard
 • rond /ɹɑn͡d/ n. map
 • ronth /ɹɑn͡θ/ n. brother
 • ronyar /ˈɹɑn͡ʤɑ͡ɹ/ n. mass
 • ropünd /ˈɹɑpʊn͡d/ v. lick
 • rov /ɹɑv/ adv. again
 • rowhil /ˈɹɑʍɪ͡l/ n . central
 • rowhol /ˈɹɑʍɔ͡l/ n . lion
 • rowhūdth /ˈɹɑʍud͡θ/ n . poor
 • rork /ɹɑɹ͡k/ n . lens
 • rorn /ɹɑɹ͡n/ n . segment
 • röbol /ˈɹɔɪbɔ͡l/ adj. busy
 • rögil /ˈɹɔɪgɪ͡l/ n . flight
 • rögufth /ˈɹɔɪgəf͡θ/ n . instrument of punishment
 • rögyarn /ˈɹɔɪg͡jæɹ͡n/ pron. WEV.SG.OTH
 • rögyer /ˈɹɔɪg͡jɛ͡ɹ/ n . similarity
 • rönyur /ˈɹɔɪɲe͡ɹ/ n. interview
 • rönyorth /ˈɹɔɪn͡ʤɑɹ͡θ/ n . pedal
 • rönyürk /ˈɹɔɪn͡ʤʊɹ͡k/ n. flu
 • röwhüx /ˈɹɔɪʍʊk͡s/ n. middle class
 • röqūdt /ˈɹɔɪk͡wud͡t/ n. courtesy
 • rõwdal /ˈɹaʊdæ͡l/ v. measure, calculate
 • rõwdel /ˈɹaʊdɛ͡l/ n . pass, movement beyond
 • rõwdend /ˈɹaʊdɛn͡d/ n . lowness
 • rõwjur /ˈɹaʊʤe͡ɹ/ n . recommend
 • rõwkūfth /ˈɹaʊkuf͡θ/ n . achievement (have desired result)
 • rõwkyūrk /ˈɹaʊk͡juɹ͡k/ v. splash
 • rõwnyurth /ˈɹaʊn͡ʤəɹ͡θ/ n . cliff
 • rõwsludth /ˈɹaʊs͡lʌd͡θ/ n. hotel
 • rõwwhūl /ˈɹaʊʍʊ͡l/ n . dog
 • rõwzürk /ˈɹaʊzʊɹ͡k/ n . spelling(words)
 • rõwŧürk /ˈɹaʊʦʊɹ͡k/ n . mattress, cushion
 • rōb /ˈɹoʊb/ n. coat
 • rōb /ˈɹoʊb/ n. robe
 • rōbal /ˈɹoʊbæ͡l/ n . pond
 • rōgal /ˈɹoʊgæ͡l/ v. cram
 • rōgedth /ˈɹoʊgɛd͡θ/ n . company
 • rōkyãwrn /ˈɹoʊk͡jɔɹ͡n/ n . contract
 • rōnyidth /ˈɹoʊɲɪd͡θ/ n . erection
 • rübanth /ˈɹʊbæn͡θ/ n . vitality
 • rühyerth /ˈɹʊh͡jɛɹ͡θ/ part. undefined
 • rüjar /ˈɹʊʤɑ͡ɹ/ n. revenge
 • rüjer /ˈɹʊʤɛ͡ɹ/ n. course (direction of travel)
 • rüslūdth /ˈɹʊs͡lud͡θ/ n . brunch
 • rüw /ɹʊw/ n . locker
 • rürk /ɹʊɹ͡k/ adj. rugged
 • rürn /ɹʊɹ͡n/ adv. ever
 • rürth /ɹʊɹ͡θ/ n . verse
 • rüx /ɹʊk͡s/ n . owl
 • rūfth /ɹuf͡θ/ v. scare, frighten, startle
 • rūgyer /ˈɹug͡jɛ͡ɹ/ n . letter(written document)
 • rūkrãwdth /ˈɹuk͡ɹɔd͡θ/ v. spray
 • rūkyix /ˈɹuk͡jɪk͡s/ n . lizard
 • rūl /ɹʊ͡l/ n. liberty
 • rūnd /ɹun͡d/ n . speculate
 • rūnyark /ˈɹun͡ʤæɹ͡k/ n . debt
 • rūpil /ˈɹupɪ͡l/ n . indecency
 • rūpūl /ˈɹupʊ͡l/ n . vision
 • rūtlax /ˈɹut͡læk͡s/ n . diffuseness
 • rūtrudth /ˈɹut͡ɹəd͡θ/ n . sprite
 • rūtyūnd /ˈɹut͡jun͡d/ n. gate
 • rūrk /ɹuɹ͡k/ n . piety
 • rūx /ɹuk͡s/ n . orgasm
 • ŧibel /ˈʦɪbɛ͡l/ n. oyster
 • ŧigyērk /ˈʦɪg͡jiɹ͡k/ n . retention
 • ŧijēr /ˈʦɪʤi͡ɹ/ n. genetics
 • ŧijüng /ˈʦɪʤʊŋ/ conj. since
 • ŧim’odth /ˈʦɪm͡mɑd͡θ/ n. courier
 • ŧinyong /ˈʦɪɲɑŋ/ n . song
 • ŧipãwfth /ˈʦɪpɔf͡θ/ n . asinine
 • ŧipūl /ˈʦɪpʊ͡l/ n . grade, rank(position)
 • ŧizal /ˈʦɪzæ͡l/ n. environment (natural world)
 • ŧugyirth /ˈʦəg͡jɪɹ͡θ/ n . breath
 • ŧukidth /ˈʦəkɪd͡θ/ n . metro
 • ŧum’ark /ˈʦəm͡mæɹ͡k/ n . role
 • ŧunyer /ˈʦən͡ʤɛ͡ɹ/ v. mumble
 • ŧunyürn /ˈʦən͡ʤʊɹ͡n/ n . yet
 • ŧupidth /ˈʦəpɪd͡θ/ n. issue, concern, problem
 • ŧuzel /ˈʦəzɛ͡l/ n . potato
 • ŧuzerth /ˈʦəzɛɹ͡θ/ n . slope, slant
 • ŧadãwnd /ˈʦædɔn͡d/ n. fiber
 • ŧajur /ˈʦæʤe͡ɹ/ n. result, outcome
 • ŧajar /ˈʦæʤɑ͡ɹ/ conj . then
 • ŧanyar /ˈʦæn͡ʤɑ͡ɹ/ v. tease
 • ŧawharn /ˈʦæʍæɹ͡n/ n . driver
 • ŧãwbol /ˈʦɔbɔ͡l/ n . badge
 • ŧãwgyar /ˈʦɔg͡jɑ͡ɹ/ n . stroke
 • ŧãwjadth /ˈʦɔʤæd͡θ/ n . harness
 • ŧãwnyadth /ˈʦɔɲæd͡θ/ n . premiere
 • ŧãwwhēfth /ˈʦɔʍif͡θ/ adj. tropical
 • ŧābüx /ˈʦeɪbʊk͡s/ v. divide
 • ŧābüxex /ˈʦeɪˌbʊk͡sɛk͡s/ n. division
 • ŧāgyar /ˈʦeɪg͡jɑ͡ɹ/ n . trot
 • ŧāgyer /ˈʦeɪg͡jɛ͡ɹ/ n . carcass
 • ŧākãwdt /ˈʦeɪkɔd͡t/ n . jog
 • ŧām’ēr /ˈʦeɪm͡mi͡ɹ/ n . scale, other
 • ŧānyer /ˈʦeɪn͡ʤɛ͡ɹ/ n . changeableness
 • ŧānyēnd /ˈʦeɪn͡ʤin͡d/ n . liker
 • ŧāpūl /ˈʦeɪpʊ͡l/ n . liberty
 • ŧāzūl /ˈʦeɪzʊ͡l/ n . magic, necromancy
 • ŧegyãwnth /ˈʦɛg͡jɔn͡θ/ n . determine
 • ŧem’ung /ˈʦɛm͡məŋ/ n . rival
 • ŧenyūfth /ˈʦɛɲuf͡θ/ n . finger, thumb
 • ŧeporn /ˈʦɛpɑɹ͡n/ n . stain
 • ŧezil /ˈʦɛzɪ͡l/ n . hair, coiled a
 • ŧēgyūrn /ˈʦig͡juɹ͡n/ n . chaos
 • ŧējünd /ˈʦiʤʊn͡d/ n . convexity
 • ŧēnyar /ˈʦin͡ʤɑ͡ɹ/ n . specialty
 • ŧēnyerk /ˈʦin͡ʤɛɹ͡k/ v. fade
 • ŧēnyond /ˈʦiɲɑn͡d/ v. nap
 • ŧībil /ˈʦaɪbɪ͡l/ n . rack
 • ŧīdol /ˈʦaɪdɔ͡l/ n. wallet
 • ŧīgyūrn /ˈʦaɪg͡juɹ͡n/ n . feather
 • ŧījing /ˈʦaɪʤɪŋ/ n . exactly
 • ŧījünth /ˈʦaɪʤʊn͡θ/ n . fall
 • ŧīnyēr /ˈʦaɪn͡ʤi͡ɹ/ n . fret
 • ŧobēnd /ˈʦɑbin͡d/ n. plane
 • ŧodol /ˈʦɑdɔ͡l/ n. herd, flock
 • ŧogünth /ˈʦɑgʊn͡θ/ n. soap
 • ŧogyor /ˈʦɑg͡jɔ͡ɹ/ n . psychologist
 • ŧogyūnd /ˈʦɑg͡jun͡d/ n . evacuate
 • ŧokudt /ˈʦɑkəd͡t/ v. settle, stay
 • ŧokudtex /ˈʦɑkəd͡tɛk͡s/ n. settlement (village)
 • ŧonyong /ˈʦɑn͡ʤɑŋ/ conj . than
 • ŧopal /ˈʦɑpæ͡l/ n . verge
 • ŧozal /ˈʦɑzæ͡l/ part. undefined
 • ŧödol /ˈʦɔɪdɔ͡l/ n. door
 • ŧögyar /ˈʦɔɪg͡jɑ͡ɹ/ det. DOES.WHO.Q.WHERE
 • ŧöjur /ˈʦɔɪʤe͡ɹ/ n . atom
 • ŧöjurk /ˈʦɔɪʤəɹ͡k/ v. destroy
 • ŧöjurkex /ˈʦɔɪˌʤəɹ͡kɛk͡s/ n. destruction
 • ŧõwjar /ˈʦaʊʤɑ͡ɹ/ n. lot
 • ŧõwnyer /ˈʦaʊɲɛ͡ɹ/ adj. blunt
 • ŧõwpūl /ˈʦaʊpʊ͡l/ n . sugar
 • ŧõwwhol /ˈʦaʊʍɔ͡l/ n . semitransparency
 • ŧōbax /ˈʦoʊbæk͡s/ n . thorn
 • ŧōgyudt /ˈʦoʊg͡jəd͡t/ n . wear
 • ŧōgyãwrk /ˈʦoʊg͡jɔɹ͡k/ n . hear
 • ŧōm’udt /ˈʦoʊm͡mʌd͡t/ n . circumscription
 • ŧōnyarn /ˈʦoʊn͡ʤæɹ͡n/ n. calf
 • ŧügenth /ˈʦʊgɛn͡θ/ n. office
 • ŧüjüx /ˈʦʊʤʊk͡s/ n . cost, price
 • ŧükex /ˈʦʊkɛk͡s/ v. have, take, receive, arrest, seize, reserve, gain, remove, deprive, take away, must, have to, own, possess, get, expel
 • ŧükexant /ˈʦʊkɛk͡sænt/ n. owner
 • ŧükexex /ˈʦʊkɛk͡sɛk͡s/ n. reservation
 • ŧüm’edth /ˈʦʊm͡mɛd͡θ/ n. horse
 • ŧünyur /ˈʦʊɲe͡ɹ/ n . creek
 • ŧüwhix /ˈʦʊʍɪk͡s/ n . bureaucracy
 • ŧüzil /ˈʦʊzɪ͡l/ v. probe
 • ŧūbal /ˈʦubæ͡l/ n . chain
 • ŧūdūl /ˈʦudʊ͡l/ n . clash
 • ŧūgal /ˈʦugæ͡l/ det. DOES.WHO.R.WHEN
 • ŧūgüdt /ˈʦugʊd͡t/ v. rape, assault
 • ŧūjer /ˈʦuʤɛ͡ɹ/ adv. however
 • ŧūm’ūdt /ˈʦum͡mud͡t/ n . ungrammaticalness
 • ŧūpinth /ˈʦupɪn͡θ/ n . dullness
 • ŧūwhūl /ˈʦuʍʊ͡l/ v. offend
 • ŧūwhūlukin /ˈʦuʍʊˌlʌkɪn/ adj. offensive
 • übil /ˈʊbɪ͡l/ n. eagle
 • übel /ˈʊbɛ͡l/ n. dirt
 • übelitik /ˈʊbɛˌlɪtɪk/ adj. dirty
 • übol /ˈʊbɔ͡l/ n . criticism of the arts
 • übūl /ˈʊbʊ͡l/ n . odor
 • üdal /ˈʊdæ͡l/ adj. dark
 • üdalitē /ˈʊdæˌlɪti/ n. darkness
 • üdol /ˈʊdɔ͡l/ n . amuse
 • üfānth /ˈʊfeɪn͡θ/ n . bloomers
 • üfēr /ˈʊfi͡ɹ/ n . orbit
 • üfīnd /ˈʊfaɪn͡d/ n. owl
 • üfodt /ˈʊfɑd͡t/ v. terminate
 • üfol /ˈʊfɔ͡l/ v. revise
 • üfõwrk /ˈʊfaʊɹ͡k/ n . bounce
 • üfüx /ˈʊfʊk͡s/ n. bag, suitcase, baggage, luggage, baggage, packet
 • ügil /ˈʊgɪ͡l/ adv. ago
 • ügol /ˈʊgɔ͡l/ v. scream
 • ügūl /ˈʊgʊ͡l/ n . hail
 • ügyer /ˈʊg͡jɛ͡ɹ/ n. hawk
 • ühifth /ˈʊhɪf͡θ/ n . seed
 • ühil /ˈʊhɪ͡l/ n . jury
 • ühirth /ˈʊhɪɹ͡θ/ v. insure, assure, guarantee, vow, promise
 • ühafth /ˈʊhæf͡θ/ n . concrete
 • ühor /ˈʊhɔ͡ɹ/ v. clean
 • ühörn /ˈʊhɔɪɹ͡n/ n . cornrow
 • ühörth /ˈʊhɔɪɹ͡θ/ n . scare
 • ühõwnd /ˈʊhaʊn͡d/ n . cynic
 • ühōdth /ˈʊhoʊd͡θ/ n . label, tag
 • üjur /ˈʊʤe͡ɹ/ n. crust
 • üjar /ˈʊʤɑ͡ɹ/ n . grunt
 • üjēr /ˈʊʤi͡ɹ/ n . civilian
 • ükol /ˈʊkɔ͡l/ n . model
 • ülib /ˈʊlɪb/ n . cuff
 • ülil /ˈʊlɪ͡l/ n . fungus, mold
 • ülin /ˈʊlɪn/ n . defeat
 • ülind /ˈʊlɪn͡d/ v. lie
 • ülinth /ˈʊlɪn͡θ/ n . confinement
 • üliz /ˈʊlɪz/ n . vase, urn
 • ülirk /ˈʊlɪɹ͡k/ n . foreign
 • ülirn /ˈʊlɪɹ͡n/ n. danger, trouble
 • ülirnitik /ˈʊlɪɹ͡nˌɪtɪk/ adj. dangerous
 • ülirth /ˈʊlɪɹ͡θ/ n . poultry
 • üliy /ˈʊlɪj/ adj. large, massive, enormous, huge
 • ülub /ˈʊləb/ v. protest, complain
 • ülud /ˈʊlʌd/ v. fight
 • ülud /ˈʊlʌd/ n. fight
 • üludt /ˈʊləd͡t/ n . religiousrite
 • üludth /ˈʊləd͡θ/ n. wood, pole, stake
 • ülufth /ˈʊləf͡θ/ v. amuse
 • ülufth /ˈʊlʌf͡θ/ n . thank
 • ülug /ˈʊləg/ adj. moral
 • üluh /ˈʊlʌh/ n. olive
 • üluk /ˈʊlʌk/ v. burn, cook (heat food), ignite, simmer
 • üluk /ˈʊlək/ n . point
 • ülul /ˈʊlʌl/ n. bargain, discount
 • ülul /ˈʊləl/ n . cherry
 • ülum /ˈʊləm/ n . hen
 • ülun /ˈʊlən/ n . saloon
 • ülund /ˈʊlʌn͡d/ n . become
 • ülung /ˈʊləŋ/ v. dismiss, expel
 • ülung /ˈʊlʌŋ/ n . pretty
 • ülup /ˈʊlʌp/ n. stem
 • ülup /ˈʊləp/ n. tower
 • ülupürst /ˈʊlʌpʊɹst/ n. trunk (of tree)
 • üluv /ˈʊləv/ n . attracted to any (orientation)
 • üluwh /ˈʊləʍ/ v. look, read, peer
 • ülur /ˈʊlʌɹ/ n . make
 • ülurk /ˈʊlʌɹ͡k/ n . scale(skin of reptiles)
 • ülurn /ˈʊləɹ͡n/ n . nonfiction
 • ülurn /ˈʊlʌɹ͡n/ n . virgin
 • ülux /ˈʊlʌk͡s/ n . enchant, imbue
 • üladth /ˈʊlæd͡θ/ v. generate, spawn
 • ülag /ˈʊlæg/ n . marker
 • ülak /ˈʊlæk/ n . liver
 • ülan /ˈʊlæn/ n . web
 • ülanth /ˈʊlæn͡θ/ n . injure
 • ülas /ˈʊlæs/ adj. manual
 • ülaw /ˈʊlæw/ v. irrigate
 • ülawh /ˈʊlæʍ/ n . drum
 • ülar /ˈʊlæɹ/ n . grain, cereal
 • ülar /ˈʊlɑ͡ɹ/ n . string, strand
 • ülarth /ˈʊlæɹ͡θ/ n . sense
 • ülax /ˈʊlæk͡s/ v. keep (save, retain), carry
 • ülay /ˈʊlæj/ v. perform
 • ülayex /ˈʊlæjɛk͡s/ n. action (movement)
 • ülãwb /ˈʊlɔb/ n . avenue
 • ülãwdth /ˈʊlɔd͡θ/ n. stall, kiosk
 • ülãwfth /ˈʊlɔf͡θ/ n. bully
 • ülãwl /ˈʊlɔl/ n. document
 • ülãwnd /ˈʊlɔn͡d/ n. figure, celebrity
 • ülãwng /ˈʊlɔŋ/ n . incombustibility
 • ülãwz /ˈʊlɔz/ n . active
 • ülãwrk /ˈʊlɔɹ͡k/ v. surrender, give up
 • ülãwrn /ˈʊlɔɹ͡n/ prep . ahead
 • ülãwrth /ˈʊlɔɹ͡θ/ n . pester
 • ülānd /ˈʊleɪn͡d/ n . plateau
 • ülāng /ˈʊleɪŋ/ n . young
 • üleb /ˈʊlɛb/ v. feel (perceive, sense), appreciate
 • ülebex /ˈʊlɛbɛk͡s/ n. feeling
 • üled /ˈʊlɛd/ n. dew
 • üledt /ˈʊlɛd͡t/ n . glasses
 • üledth /ˈʊlɛd͡θ/ n. height, altitude
 • üledthitik /ˈʊlɛd͡θˌɪtɪk/ adj. high
 • ülef /ˈʊlɛf/ n . almost
 • ülefth /ˈʊlɛf͡θ/ adj. fake
 • üleg /ˈʊlɛg/ n . importance
 • üleh /ˈʊlɛh/ n. buttocks
 • ülek /ˈʊlɛk/ v. hail
 • ülend /ˈʊlɛn͡d/ n . shout
 • üleng /ˈʊlɛŋ/ v. wake, wake up, get up
 • ülep /ˈʊlɛp/ n . pique
 • ülern /ˈʊlɛɹ͡n/ n . swiftness
 • üley /ˈʊlɛj/ n. shrimp
 • ülēfth /ˈʊlif͡θ/ n . bill
 • ülēh /ˈʊlih/ n. series
 • ülēl /ˈʊlil/ adj. sensible
 • ülēm /ˈʊlim/ v. rise, climb, lift, escalate
 • ülēnd /ˈʊlin͡d/ n. honey, darling
 • ülēng /ˈʊliŋ/ v. alert
 • ülēp /ˈʊlip/ v. squat, crouch, perch
 • ülēv /ˈʊliv/ n . stew
 • ülēw /ˈʊliw/ n . reveal
 • ülēr /ˈʊliɹ/ n . drinking
 • ülērk /ˈʊliɹ͡k/ adj. automatic
 • ülērth /ˈʊliɹ͡θ/ n . hair style, chignon, updo
 • ülod /ˈʊlɑd/ v. provide, cater
 • ülodth /ˈʊlɑd͡θ/ n. berry, bean
 • ülof /ˈʊlɑf/ n . nothing, none
 • ülofth /ˈʊlɑf͡θ/ n . remedy
 • ülog /ˈʊlɑg/ prep. like
 • ülom /ˈʊlɑm/ n. demon, monster, beast
 • ülond /ˈʊlɑn͡d/ v. surround
 • ülong /ˈʊlɑŋ/ v. crash
 • ülonth /ˈʊlɑn͡θ/ v. please
 • ülonthex /ˈʊlɑn͡θɛk͡s/ n. pleasure
 • ülop /ˈʊlɑp/ adj. real, authentic
 • ülos /ˈʊlɑs/ n . porch, veranda
 • ülowh /ˈʊlɑʍ/ n. prison, jail, dungeon
 • ülowhant /ˈʊlɑʍænt/ n. prisoner
 • ülo’e /ˈʊloˌʊi/ n. belief
 • ülo’eenēng /ˈʊloˌʊiˌɛniŋ/ v. believe
 • ülorth /ˈʊlɑɹ͡θ/ n . gush
 • ülox /ˈʊlɑk͡s/ n . vision, nearsightedness
 • ülüb /ˈʊlʊb/ n . assemblage
 • ülüd /ˈʊlʊd/ prep . while
 • ülüg /ˈʊlʊg/ n . mate
 • ülüh /ˈʊlʊh/ n . dance
 • ülüm /ˈʊlʊm/ n. leaf, foliage
 • ülün /ˈʊlʊn/ n. tie
 • ülüng /ˈʊlʊŋ/ n. root
 • ülüp /ˈʊlʊp/ adj. aware, conscious
 • ülüs /ˈʊlʊs/ n . clarity
 • ülüv /ˈʊlʊv/ n. boat, ship, canoe
 • ülüw /ˈʊlʊw/ v. let, allow (let), certify, enable
 • ülüwh /ˈʊlʊʍ/ v. balance
 • ülüwoftid /ˈʊlʊˌwɑftɪd/ n. certificate
 • ülür /ˈʊlʊɹ/ n . slice
 • ülürn /ˈʊlʊɹ͡n/ n . submerge
 • ülürth /ˈʊlʊɹ͡θ/ n . participation
 • ülüy /ˈʊlʊj/ n . observance
 • ülūd /ˈʊlud/ v. shout, yell, scream, exclaim, proclaim
 • ülūdt /ˈʊlud͡t/ n. dish, bowl, cup, mug
 • ülūdth /ˈʊlud͡θ/ v. show, demonstrate, present, introduce
 • ülūfth /ˈʊluf͡θ/ n . jeer
 • ülūl /ˈʊlʊ͡l/ n . shrimp
 • ülūl /ˈʊlul/ n . unregretfulness
 • ülūn /ˈʊlun/ n . expectation
 • ülūnd /ˈʊlun͡d/ n . hair, wavy a
 • ülūnth /ˈʊlun͡θ/ n . cigarette, cigar
 • ülūp /ˈʊlup/ n . hijack
 • ülūt /ˈʊlut/ n . gaffer
 • ülūwh /ˈʊluʍ/ n. nickname
 • ülūz /ˈʊluz/ n. fungus
 • ülūr /ˈʊluɹ/ n . labor, birthing
 • ülūrth /ˈʊluɹ͡θ/ n. patriot
 • ülūx /ˈʊluk͡s/ n . money
 • ümirk /ˈʊmɪɹ͡k/ v. spell
 • ümirkoftid /ˈʊmɪɹ͡kˌɑftɪd/ n. spelling
 • üm’ur /ˈʊm͡me͡ɹ/ n. shape, pattern, shadow, motif
 • ümafth /ˈʊmæf͡θ/ n . platter
 • ümādt /ˈʊmeɪd͡t/ n . maze
 • ümer /ˈʊmɛ͡ɹ/ det. any
 • ümor /ˈʊmɔ͡ɹ/ n. foil
 • ümõwdth /ˈʊmaʊd͡θ/ n . slip
 • ümōrn /ˈʊmoʊɹ͡n/ n . abridgement
 • ümūl /ˈʊmʊ͡l/ n. tongue, language, dialect, voice
 • ünil /ˈʊnɪ͡l/ v. make, produce (manufacture)
 • üniletrē /ˈʊnɪˌlɛtɹi/ n. factory
 • üniloftid /ˈʊnɪˌlɑftɪd/ n. product (item made)
 • ünurth /ˈʊnəɹ͡θ/ n . nightmare
 • ünal /ˈʊnæ͡l/ n . disparagement
 • ünark /ˈʊnæɹ͡k/ n. century
 • ünīnth /ˈʊnaɪn͡θ/ n. affection
 • ünor /ˈʊnɔ͡ɹ/ n . prejudgment
 • ünūl /ˈʊnʊ͡l/ n . branch(tree part)
 • ünyar /ˈʊɲɑ͡ɹ/ n . real
 • ünyer /ˈʊn͡ʤɛ͡ɹ/ n . inorganicmatter
 • ünyer /ˈʊɲɛ͡ɹ/ n . unsubstantiality
 • ünyēr /ˈʊɲi͡ɹ/ n . color
 • ünyor /ˈʊn͡ʤɔ͡ɹ/ adj. gradual
 • üpil /ˈʊpɪ͡l/ n. percent
 • üpūl /ˈʊpʊ͡l/ n. tragedy, disaster
 • üsudt /ˈʊsəd͡t/ n. sugar
 • üsung /ˈʊsəŋ/ n. vulture
 • üsīx /ˈʊsaɪk͡s/ n . sure
 • üsõwnth /ˈʊsaʊn͡θ/ n . bubble
 • üsōfth /ˈʊsoʊf͡θ/ n . excited
 • üsūnth /ˈʊsun͡θ/ n . celebration
 • ütur /ˈʊte͡ɹ/ n. orphan
 • ütang /ˈʊtæŋ/ n . boil(pustule, blister)
 • ütar /ˈʊtɑ͡ɹ/ n. game, toy
 • ütãwfth /ˈʊtɔf͡θ/ n . back, spine
 • ütēnd /ˈʊtin͡d/ n. cotton
 • ütor /ˈʊtɔ͡ɹ/ n . month
 • ütūx /ˈʊtuk͡s/ n . suggest
 • ütūxex /ˈʊtuk͡sɛk͡s/ n. suggestion
 • üvidt /ˈʊvɪd͡t/ n . present, show
 • üvil /ˈʊvɪ͡l/ v. illuminate
 • üvung /ˈʊvʌŋ/ n . curse
 • üvurk /ˈʊvəɹ͡k/ n . maybe
 • üver /ˈʊvɛ͡ɹ/ n. pornography
 • üvīng /ˈʊvaɪŋ/ n. tense
 • üvol /ˈʊvɔ͡l/ n. prey
 • üwhil /ˈʊʍɪ͡l/ n. umbrella
 • üwund /ˈʊwʌn͡d/ v. confess
 • üwãwdt /ˈʊwɔd͡t/ n . analogy
 • üwērk /ˈʊwiɹ͡k/ n . workwear
 • üwīnd /ˈʊwaɪn͡d/ n . cave
 • üwol /ˈʊwɔ͡l/ n . bathe
 • üwor /ˈʊwɔ͡ɹ/ v. must, have to
 • üzil /ˈʊzɪ͡l/ n. block, brick
 • üzal /ˈʊzæ͡l/ n . resource
 • üzūl /ˈʊzʊ͡l/ n . rain
 • üzūl zhogyer /ˈʊzʊ͡l ˈʒɑg͡jɛ͡ɹ/ n. rainbow
 • ürurn /ˈʊɹəɹ͡n/ n . drown
 • ürarn /ˈʊɹæɹ͡n/ n . hum
 • ürax /ˈʊɹæk͡s/ n . bead
 • ürol /ˈʊɹɔ͡l/ n . source
 • ürong /ˈʊɹɑŋ/ n . tent
 • üror /ˈʊɹɔ͡ɹ/ n. hammer
 • ürörk /ˈʊɹɔɪɹ͡k/ n . frame, torso
 • üyinth /ˈʊjɪn͡θ/ n . tiger
 • üyur /ˈʊje͡ɹ/ n. lottery
 • üyurth /ˈʊjəɹ͡θ/ n . leisure
 • üyal /ˈʊjæ͡l/ n . pistol
 • üyãwdth /ˈʊjɔd͡θ/ n. pearl
 • üyādth /ˈʊjeɪd͡θ/ n . crowd, audience
 • üyārn /ˈʊjeɪɹ͡n/ n . camp
 • üyēr /ˈʊji͡ɹ/ n. clash
 • üyol /ˈʊjɔ͡l/ n . flannel
 • üyüng /ˈʊjʊŋ/ n . pet, touch
 • ūbil /ˈubɪ͡l/ n . assent
 • ūbol /ˈubɔ͡l/ n . enter
 • ūbūl /ˈubʊ͡l/ n . badness
 • ūdal /ˈudæ͡l/ n. canopy
 • ūfil /ˈufɪ͡l/ n . fish
 • ūfunth /ˈufʌn͡θ/ n . annoy
 • ūfal /ˈufæ͡l/ n . wax
 • ūfar /ˈufɑ͡ɹ/ n. smoke, steam
 • ūfedth /ˈufɛd͡θ/ n . poet
 • ūfefth /ˈufɛf͡θ/ n . sultan, sultana
 • ūfel /ˈufɛ͡l/ n . criticize
 • ūfelukin /ˈufɛˌlʌkɪn/ adj. critical
 • ūfeloftid /ˈufɛˌlɑftɪd/ n. critique
 • ūfodt /ˈufɑd͡t/ v. respect
 • ūfodtoftid /ˈufɑd͡tˌɑftɪd/ n. respect
 • ūfödt /ˈufɔɪd͡t/ n . executive
 • ūfõwrth /ˈufaʊɹ͡θ/ n. wealth
 • ūfüdth /ˈufʊd͡θ/ n . common, typical, ordinary, everyday
 • ūgel /ˈugɛ͡l/ n . shock
 • ūgyar /ˈug͡jɑ͡ɹ/ n . cat
 • ūgyer /ˈug͡jɛ͡ɹ/ v. vomit
 • ūgyēr /ˈug͡ji͡ɹ/ adv. else, otherwise
 • ūhil /ˈuhɪ͡l/ n . dinner
 • ūhãwdt /ˈuhɔd͡t/ n . discover
 • ūherth /ˈuhɛɹ͡θ/ n . experiment
 • ūhörn /ˈuhɔɪɹ͡n/ n . satiety
 • ūhõwrth /ˈuhaʊɹ͡θ/ n . bring
 • ūjar /ˈuʤɑ͡ɹ/ n . thunder
 • ūjar /ˈuʤɑ͡ɹ/ part. undefined
 • ūjēr /ˈuʤi͡ɹ/ n. abdomen
 • ūjor /ˈuʤɔ͡ɹ/ n . careful
 • ūkal /ˈukæ͡l/ n . front
 • ūlig /ˈʊlɪg/ pron. each that
 • ūlil /ˈulɪ͡l/ v. chew
 • ūlaz /ˈʊlæz/ adj. CMPR.G.POS
 • ūlãwdth /ˈʊlɔd͡θ/ det. DID.WHO.R.WHY
 • ūlānth /ˈuleɪn͡θ/ n . darkness
 • ūlep /ˈʊlɛp/ det. HAS.DONE.WHO.Q.WHAT
 • ūlēn /ˈʊlin/ pron. Everything
 • ūlēr /ˈuli͡ɹ/ n . benefactor
 • ūlodth /ˈulɑd͡θ/ n . particularity
 • ūlol /ˈulɔ͡l/ v. hit, slap, collide
 • ūlop /ˈʊlɑp/ pron. neither what
 • ūlūfth /ˈʊluf͡θ/ pron. Either whats
 • ūmil /ˈumɪ͡l/ adj. volatile
 • ūmufth /ˈumʌf͡θ/ n. dune
 • ūmur /ˈume͡ɹ/ n . wave
 • ūm’ur /ˈum͡me͡ɹ/ n. wheel, disk
 • ūm’ar /ˈum͡mɑ͡ɹ/ n . impact
 • ūm’er /ˈum͡mɛ͡ɹ/ v. deposit
 • ūm’ēr /ˈum͡mi͡ɹ/ v. give, let, allow, permit, approve, deliver, donate, contribute
 • ūm’or /ˈum͡mɔ͡ɹ/ n . smock
 • ūmādt /ˈumeɪd͡t/ n . prove
 • ūmel /ˈumɛ͡l/ adj. SUP.G.SUB
 • ūmēdth /ˈumid͡θ/ n . pay
 • ūmūdth /ˈumud͡θ/ n . silence
 • ūnudt /ˈunəd͡t/ n . vapor
 • ūnel /ˈunɛ͡l/ adj. old, late
 • ūnöfth /ˈunɔɪf͡θ/ n . carry
 • ūnöfth /ˈunɔɪf͡θ/ pron. WHI.SG.OTS
 • ūnūdth /ˈunud͡θ/ n . yell
 • ūnūl /ˈunʊ͡l/ n . quilt
 • ūpal /ˈupæ͡l/ det. theirs
 • ūpol /ˈupɔ͡l/ n . hood
 • ūpūl /ˈupʊ͡l/ v. interfere
 • ūsil /ˈusɪ͡l/ n. system
 • ūsung /ˈusəŋ/ n . absurdity
 • ūsux /ˈusʌk͡s/ n . firm
 • ūsāng /ˈuseɪŋ/ n. pile, heap
 • ūsēr /ˈusi͡ɹ/ n. university
 • ūsõwrk /ˈusaʊɹ͡k/ n. bud
 • ūsūdth /ˈusud͡θ/ n . brownness
 • ūtil /ˈutɪ͡l/ n . flatware
 • ūtunth /ˈutən͡θ/ n . vacation
 • ūtūdth /ˈutud͡θ/ n . paste
 • ūtūl /ˈutʊ͡l/ n . dignity
 • ūvidt /ˈuvɪd͡t/ adj. fast, smart, intelligent, quick
 • ūvifth /ˈuvɪf͡θ/ n . plant
 • ūvil /ˈuvɪ͡l/ n. throne
 • ūvur /ˈuve͡ɹ/ n . sociability
 • ūvar /ˈuvɑ͡ɹ/ n . sow
 • ūvãwfth /ˈuvɔf͡θ/ n. car
 • ūvāx /ˈuveɪk͡s/ n . semiliquidity
 • ūvēx /ˈuvik͡s/ n . scissors
 • ūvīfth /ˈuvaɪf͡θ/ n . breast, mammary
 • ūvõwrk /ˈuvaʊɹ͡k/ v. meet, encounter
 • ūvõwrkoftid /ˈuvaˌʊɹ͡kɑftɪd/ n. meeting
 • ūwhūl /ˈuʍʊ͡l/ prep. with (accompanied by), with (using)
 • ūwifth /ˈuwɪf͡θ/ v. cheer
 • ūwil /ˈuwɪ͡l/ adj. fancy
 • ūwadt /ˈuwæd͡t/ n . memorize
 • ūwark /ˈuwæɹ͡k/ n . dot
 • ūwēr /ˈuwi͡ɹ/ n . drop
 • ūwīx /ˈuwaɪk͡s/ n . tide
 • ūwödt /ˈuwɔɪd͡t/ n . taste, tastefulness
 • ūwöx /ˈuwɔɪk͡s/ n. tablet, slab, brick
 • ūwüdt /ˈuwʊd͡t/ n . numerousness
 • ūwünd /ˈuwʊn͡d/ n . rubble, debris
 • ūwūdth /ˈuwud͡θ/ n . classification
 • ūwūng /ˈuwuŋ/ v. punch
 • ūzel /ˈuzɛ͡l/ n . sprout
 • ūzol /ˈuzɔ͡l/ n . overrunning
 • ūrur /ˈuɹe͡ɹ/ n. saw
 • ūral /ˈuɹæ͡l/ n . nut
 • ūrãwdth /ˈuɹɔd͡θ/ n . library
 • ūrãwng /ˈuɹɔŋ/ n . happen
 • ūrex /ˈuɹɛk͡s/ v. persuade, seduce
 • ūrēx /ˈuɹik͡s/ v. value
 • ūrēx /ˈuɹik͡s/ n. value
 • ūrīdth /ˈuɹaɪd͡θ/ n . scripture
 • ūrūl /ˈuɹʊ͡l/ n . ranger
 • ūyifth /ˈujɪf͡θ/ n . jump
 • ūyil /ˈujɪ͡l/ n. siege
 • ūying /ˈujɪŋ/ n . extrinsicality
 • ūyar /ˈujɑ͡ɹ/ v. involve, entail
 • ūyer /ˈujɛ͡ɹ/ n . poem, lyrics
 • ūyex /ˈujɛk͡s/ n . bunch, bundle
 • ūyork /ˈujɑɹ͡k/ v. offer, bid
 • ūyorkex /ˈujɑɹ͡kɛk͡s/ n. offer
 • ūyõwdt /ˈujaʊd͡t/ n . liquidity
 • yigil /ˈjɪgɪ͡l/ n. tribunal
 • yih /jɪh/ n . haunt
 • yil /jɪ͡l/ n. peninsula
 • yim /jɪm/ n. princess
 • yim’edth /ˈjɪm͡mɛd͡θ/ n . polisocioeconomic
 • yinth /jɪn͡θ/ n. ground
 • yit /jɪt/ n. waist
 • yithu /ˈjɪθʌ/ n. fox
 • yiw /jɪw/ n . secretary
 • yizol /ˈjɪzɔ͡l/ v. hug, huddle
 • yirth /jɪɹ͡θ/ n . drought
 • yubol /ˈjəbɔ͡l/ n. wagon
 • yudt /jʌd͡t/ n. metal
 • yudund /ˈjədən͡d/ n . insects
 • yufth /jəf͡θ/ n . unclothing
 • yugyēr /ˈjəg͡ji͡ɹ/ n . gold
 • yuh /jʌh/ v. choke, suffocate
 • yujüdt /ˈjəʤʊd͡t/ v. murmur, hum
 • yukēyuk /ˈjʌkijʌk/ n. defecation, feces, urine
 • yun /jʌn/ n . report
 • yund /jən͡d/ n . warm
 • yunth /jʌn͡θ/ n . untimeliness
 • yunyung /ˈjəɲəŋ/ adj. famous
 • yunyur /ˈjən͡ʤe͡ɹ/ n. process, procedure
 • yunyãwnd /ˈjən͡ʤɔn͡d/ v. row
 • yunyonth /ˈjən͡ʤɑn͡θ/ pron. each whichever
 • yupol /ˈjəpɔ͡l/ n . crinoline
 • yut /jət/ n. painting
 • yuw /jʌw/ n . bounds
 • yuwhēdt /ˈjəʍid͡t/ n . dimness
 • yur /jəɹ/ n . mess
 • yurk /jəɹ͡k/ v. employ, recruit
 • yurkant /ˈjəɹ͡kænt/ n. employer
 • yurn /jʌɹ͡n/ prep. through
 • yurn ōwur /jʌɹ͡n ˈoʊwe͡ɹ/ n. lens
 • yabürk /ˈjæbʊɹ͡k/ n. fruit, seed
 • yadürk /ˈjædʊɹ͡k/ n . cleavage
 • yagil /ˈjægɪ͡l/ adv. the, a, some
 • yajanth /ˈjæʤæn͡θ/ n. meadow, prairie
 • yakil /ˈjækɪ͡l/ n. kit
 • yal /jæ͡l/ n . benefit
 • yam /jæm/ n . land, soil, ground
 • yam’or /ˈjæm͡mɔ͡ɹ/ n. blasphemy, heresy
 • yan /jæn/ n . pushing
 • yang /jæŋ/ n . check
 • yanth /jæn͡θ/ n. tuna
 • yawhing /ˈjæʍɪŋ/ n . hour
 • yaŧürn /ˈjæʦʊɹ͡n/ adv. too, so, also, as well
 • yãwbux /ˈjɔbʌk͡s/ n . attend
 • yãwdūl /ˈjɔdʊ͡l/ n . wardrobe
 • yãwgyērk /ˈjɔg͡jiɹ͡k/ n . utter
 • yãwkel /ˈjɔkɛ͡l/ n. tattoo
 • yãwkūl /ˈjɔkʊ͡l/ n. voice
 • yãwkūx /ˈjɔkuk͡s/ n . deputy
 • yãwm /jɔm/ n . colorlessness
 • yãwnth /jɔn͡θ/ n . constellation
 • yãwnyēr /ˈjɔn͡ʤi͡ɹ/ v. bluff
 • yãwnyūdt /ˈjɔɲud͡t/ n . outcome
 • yãwp /jɔp/ n. affirm
 • yãwtlurth /ˈjɔt͡lʌɹ͡θ/ n . media
 • yãwwhil /ˈjɔʍɪ͡l/ n . sackcloth
 • yãwrk /jɔɹ͡k/ n . congress
 • yãwrn /jɔɹ͡n/ n . competent
 • yãwrth /jɔɹ͡θ/ v. build, construct, erect, produce (manufacture), assemble
 • yãwþodth /ˈjɔðɑd͡θ/ n . torch
 • yābūl /ˈjeɪbʊ͡l/ v. compose
 • yādal /ˈjeɪdæ͡l/ v. can
 • yāgal /ˈjeɪgæ͡l/ v. encourage
 • yāgyer /ˈjeɪg͡jɛ͡ɹ/ n . groin
 • yāhyadth /ˈjeɪh͡jæd͡θ/ v. repeat
 • yāhyadthex /ˈjeɪh͡jˌæd͡θɛk͡s/ n. repetition
 • yākil /ˈjeɪkɪ͡l/ adj. bald
 • yām’urn /ˈjeɪm͡məɹ͡n/ n . final
 • yām’urnelē /ˈjeɪm͡mˌəɹ͡nɛli/ adv. finally
 • yānyur /ˈjeɪn͡ʤe͡ɹ/ n . predetermination
 • yānyax /ˈjeɪɲæk͡s/ n . pry
 • yāpunth /ˈjeɪpʌn͡θ/ n . work
 • yāþeng /ˈjeɪðɛŋ/ adj. gross
 • yedth /jɛd͡θ/ n . people
 • yedrūrk /ˈjɛd͡ɹuɹ͡k/ v. quote
 • yegyēx /ˈjɛg͡jik͡s/ part. undefined
 • yehe /ˈjɛhɛ/ n. arena(grand game)
 • yekyãwrk /ˈjɛk͡jɔɹ͡k/ n . snarl
 • yel /jɛl/ n . apple
 • yel /jɛ͡l/ n . beautiful
 • yeng /jɛŋ/ adv. actually
 • yepūl /ˈjɛpʊ͡l/ pron. anything what
 • yes /jɛs/ v. violate
 • yeslunth /ˈjɛs͡lən͡θ/ v. extinguish, put out
 • yestü͡rdux /ˈjɛs͡tʊɹdʌk͡s/ det. yester dusk
 • yestü͡rdan /ˈjɛs͡tʊɹdan/ det. yester dawn
 • yestü͡rnīt /ˈjɛs͡tʊˌɹnaɪt/ det. yester night
 • yestü͡rtīm /ˈjɛs͡tʊˌɹtaɪm/ n. yesterday
 • yestü͡rtīm /ˈjɛs͡tʊˌɹtaɪm/ det. yesterday
 • yestü͡relha /ˈjɛs͡tʊˌɹɛlhæ/ det. yester noon
 • yestü͡rēvin /ˈjɛs͡tʊˌɹivɪn/ det. yester even
 • yestü͡rōha /ˈjɛs͡tʊˌɹoʊhæ/ det. yester morn
 • yewhel /ˈjɛʍɛ͡l/ pron. each whats
 • yezēng /ˈjɛziŋ/ n . hakimi
 • yezol /ˈjɛzɔ͡l/ n. coin
 • yer /jɛɹ/ n . novice
 • yex /jɛk͡s/ adj. elite
 • yēdefth /ˈjidɛf͡θ/ n . theory
 • yēf /jif/ n . fix
 • yēfth /jif͡θ/ n . attracted to non-binary (orientation)
 • yēhoh /ˈjihɑh/ interj. hurray, yay, cheer
 • yēkrünth /ˈjik͡ɹʊn͡θ/ n . agent
 • yēl /jil/ n. shrub, bush
 • yēm /jim/ n . sometimes
 • yēm’er /ˈjim͡mɛ͡ɹ/ n . mixture
 • yēm’ēnd /ˈjim͡min͡d/ n . shelter
 • yēng /jiŋ/ n . congratulation
 • yēnyãwnth /ˈjiɲɔn͡θ/ v. speculate, wonder
 • yēnyūng /ˈjiɲuŋ/ n . glad
 • yēt /jit/ n . accident
 • yēv /jiv/ pron. WHA.SG.NON
 • yēwhãwx /ˈjiʍɔk͡s/ n . drawing
 • yērth /jiɹ͡θ/ n . grid
 • yēx /jik͡s/ n . kink(sharp twist)
 • yēy /jij/ v. sustain
 • yīgol /ˈjaɪgɔ͡l/ adj. excellent, fantastic, wonderful, fabulous, terrific, superb, amazing
 • yījēr /ˈjaɪʤi͡ɹ/ part. undefined
 • yīnyūrk /ˈjaɪn͡ʤuɹ͡k/ n. cage
 • yīpüdt /ˈjaɪpʊd͡t/ n . bisection
 • yofin /ˈjɑfɪn/ n. boyfriend, girlfriend, theyfriend
 • yofin /ˈjɑfɪn/ n. family(core)
 • yofin /ˈjɑfɪn/ n. spouse, wife, husband
 • yogyur /ˈjɑg͡je͡ɹ/ n . treatment
 • yogyēr /ˈjɑg͡ji͡ɹ/ n . tendency
 • yohyanth /ˈjɑh͡jæn͡θ/ n. title
 • yokyudt /ˈjɑk͡jʌd͡t/ n. part, piece, segment
 • yol /jɔ͡l/ n . logo, mark of trade
 • yom /jɑm/ n . sailor
 • yond /jɑn͡d/ n . carriage, cart
 • yonyar /ˈjɑɲɑ͡ɹ/ n . fasten
 • yowp /jɑwp/ interj. yes, affirmation
 • yozēdt /ˈjɑzid͡t/ n. kink (sharp twist)
 • yox /jɑk͡s/ n. river, stream, creek
 • yöjar /ˈjɔɪʤɑ͡ɹ/ n . saltiness
 • yökind /ˈjɔɪkɪn͡d/ n . lazy
 • yöm’ar /ˈjɔɪm͡mɑ͡ɹ/ n . silver
 • yönyor /ˈjɔɪɲɔ͡ɹ/ n . unite
 • yönyorth /ˈjɔɪn͡ʤɑɹ͡θ/ n . waiter
 • yöwhel /ˈjɔɪʍɛ͡l/ n. surface
 • yözil /ˈjɔɪzɪ͡l/ n . finish
 • yözirk /ˈjɔɪzɪɹ͡k/ n. organ
 • yözūl /ˈjɔɪzʊ͡l/ n . exact
 • yõwgyur /ˈjaʊg͡je͡ɹ/ n . pelt
 • yõwkrãwdt /ˈjaʊk͡ɹɔd͡t/ n . broom
 • yõwnyor /ˈjaʊn͡ʤɔ͡ɹ/ n. diaper
 • yōbel /ˈjoʊbɛ͡l/ n . legality
 • yōdünd /ˈjoʊdʊn͡d/ n . rangehat
 • yōjar /ˈjoʊʤɑ͡ɹ/ n . wallow
 • yōkefth /ˈjoʊkɛf͡θ/ n. urge
 • yōm’or /ˈjoʊm͡mɔ͡ɹ/ n . vulgarity
 • yōnyãwdt /ˈjoʊɲɔd͡t/ n . interject
 • yōtyãwnth /ˈjoʊt͡jɔn͡θ/ n . speed
 • yübūl /ˈjʊbʊ͡l/ n. velocity
 • yüdil /ˈjʊdɪ͡l/ n. hose
 • yüdth /jʊd͡θ/ v. stack
 • yüfth /jʊf͡θ/ pron. THA.PL.SUC
 • yügyar /ˈjʊg͡jɑ͡ɹ/ v. hang
 • yüjēr /ˈjʊʤi͡ɹ/ n . runner
 • yüm’or /ˈjʊm͡mɔ͡ɹ/ n . condition, state
 • yüt /jʊt/ n. constellation
 • yütrūdth /ˈjʊt͡ɹud͡θ/ n. dress, skirt
 • yütyadt /ˈjʊt͡jæd͡t/ pron. either whatever
 • yüzil /ˈjʊzɪ͡l/ n. aunt
 • yüzurn /ˈjʊzəɹ͡n/ n . claw
 • yüzol /ˈjʊzɔ͡l/ n . scandal
 • yüqünth /ˈjʊk͡wʊn͡θ/ n . perhaps
 • yüŧēnd /ˈjʊʦin͡d/ n. spell (of magic)
 • yūbedt /ˈjubɛd͡t/ n . evidence, proof
 • yūdt /jud͡t/ n . hold, keep, fortress
 • yūgyãwnth /ˈjug͡jɔn͡θ/ n . soak
 • yūkol /ˈjukɔ͡l/ n. doctor
 • yūm’ond /ˈjum͡mɑn͡d/ v. advance
 • yūnyur /ˈjuɲe͡ɹ/ n . friendship
 • yūpil /ˈjupɪ͡l/ n. lung
 • yūpedt /ˈjupɛd͡t/ n. bullet
 • yūs /jus/ n . move
 • yūth /juθ/ n. child(youth)
 • yūtyünth /ˈjut͡jʊn͡θ/ n . trap
 • yūv /juv/ adj. lush
 • yūŧudt /ˈjuʦəd͡t/ n . frost
 • þidefth /ˈðɪdɛf͡θ/ n . vale
 • þigyor /ˈðɪg͡jɔ͡ɹ/ n . sight
 • þijind /ˈðɪʤɪn͡d/ n. stitch
 • þijudth /ˈðɪʤʌd͡θ/ n . bane
 • þijürk /ˈðɪʤʊɹ͡k/ v. press
 • þikel /ˈðɪkɛ͡l/ n . priest
 • þikūl /ˈðɪkʊ͡l/ n . lay
 • þim’ūdth /ˈðɪm͡mud͡θ/ det . certain
 • þim’ūdthelē /ˈðɪm͡mud͡θˌɛli/ adv. certainly
 • þin /ðɪn/ art. insulting the
 • þinjas /ˈðɪnʤas/ art. insulting the
 • þinyind /ˈðɪn͡ʤɪn͡d/ n. art, craft
 • þinyindant /ˈðɪn͡ʤɪn͡dænt/ n. artist
 • þinyer /ˈðɪɲɛ͡ɹ/ n . divergence
 • þinyūnth /ˈðɪn͡ʤun͡θ/ n. energy (strength, stamina)
 • þiwhal /ˈðɪʍæ͡l/ part. undefined
 • þiwhēnd /ˈðɪʍin͡d/ v. buy, purchase, shop
 • þizēdth /ˈðɪzid͡θ/ n . nonuniformity
 • þubūrk /ˈðəbuɹ͡k/ n . sorry
 • þugil /ˈðəgɪ͡l/ n . lord
 • þugyirk /ˈðəg͡jɪɹ͡k/ n . stress
 • þugyur /ˈðəg͡je͡ɹ/ n . blasphemy
 • þugyēnd /ˈðəg͡jin͡d/ n . council
 • þujur /ˈðəʤe͡ɹ/ v. trick, deceive, betray
 • þukãwrth /ˈðəkɔɹ͡θ/ pron. WATE.PL.OTH
 • þum’ar /ˈðəm͡mɑ͡ɹ/ n . psychology
 • þum’arant /ˈðəm͡mɑɹænt/ n. psychologist
 • þum’ūnd /ˈðəm͡mun͡d/ n . correlation
 • þunyēr /ˈðən͡ʤi͡ɹ/ n . industry
 • þuwhal /ˈðəʍæ͡l/ n . hair(body)
 • þabil /ˈðæbɪ͡l/ n . cabin, hut
 • þagal /ˈðægæ͡l/ n. section
 • þakūl /ˈðækʊ͡l/ n . comb
 • þan /ðæn/ art. The
 • þanjas /ˈðænʤas/ art. The (plural)
 • þanyung /ˈðæɲʌŋ/ n . sympathize
 • þanyar /ˈðæɲɑ͡ɹ/ n . puddle
 • þanyar /ˈðæn͡ʤɑ͡ɹ/ n . right
 • þapērth /ˈðæpiɹ͡θ/ n. irony
 • þapērthitik /ˈðæpiɹ͡θˌɪtɪk/ adj. ironic
 • þawhorth /ˈðæʍɑɹ͡θ/ n . difficult
 • þawhūrk /ˈðæʍuɹ͡k/ pron. all whichevers
 • þãwbūl /ˈðɔbʊ͡l/ n . circus
 • þãwgyor /ˈðɔg͡jɔ͡ɹ/ n . boat
 • þãwjar /ˈðɔʤɑ͡ɹ/ n. sense
 • þãwnyar /ˈðɔn͡ʤɑ͡ɹ/ n . amateur
 • þãwnyãwx /ˈðɔɲɔk͡s/ n . thrown weapon
 • þãwnyer /ˈðɔn͡ʤɛ͡ɹ/ n . asteroid
 • þãwpurth /ˈðɔpəɹ͡θ/ n . wrong
 • þãwwhol /ˈðɔʍɔ͡l/ v. grind, crumble
 • þāgyurn /ˈðeɪg͡jəɹ͡n/ n . probity
 • þājas /ˈðeɪʤas/ art. Respected Some (plural)
 • þājas /ˈðeɪʤas/ art. casual some
 • þājas /ˈðeɪʤas/ art. insulting some
 • þājas /ˈðeɪʤas/ art. poetic some
 • þānyur /ˈðeɪɲe͡ɹ/ n . cover
 • þāpong /ˈðeɪpɑŋ/ n . shift
 • þāyan /ˈðeɪjæn/ art. A Respected
 • þāyan /ˈðeɪjæn/ art. casual a
 • þāyan /ˈðeɪjæn/ art. insulting a
 • þāyan /ˈðeɪjæn/ art. poetic a
 • þe /ðɛ/ pron. you all, yours (pl)
 • þegyēfth /ˈðɛg͡jif͡θ/ n . brass
 • þejend /ˈðɛʤɛn͡d/ n . catalog
 • þem’ēr /ˈðɛm͡mi͡ɹ/ n . disclose
 • þen /ðɛn/ art. casual the
 • þenjas /ˈðɛnʤas/ art. casual the
 • þenyarth /ˈðɛɲæɹ͡θ/ n. raid
 • þenyüng /ˈðɛn͡ʤʊŋ/ n . frequency
 • þepãwrk /ˈðɛpɔɹ͡k/ n . require
 • þev /ðɛv/ pron. you all, yours (pl)
 • þeŧa /ˈðɛʦæ/ pron. you all, yours (pl)
 • þē /ði/ pron. thee, thou
 • þēbiŧ /ˈðibɪʦ/ n. genitals, enby
 • þēgyifth /ˈðig͡jɪf͡θ/ n. tear
 • þēgyēr /ˈðig͡ji͡ɹ/ n . nonexistence
 • þēgyürth /ˈðig͡jʊɹ͡θ/ n . integration
 • þēnyur /ˈðin͡ʤe͡ɹ/ adj. pregnant
 • þēpēnth /ˈðipin͡θ/ conj . nevertheless
 • þēpol /ˈðipɔ͡l/ adv. CMPR.NEG.WHY
 • þēykin /ˈðijkɪn/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þēykith /ˈðijkɪθ/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þēyluv /ˈðijlʌv/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þēycīl /ˈðijʧaɪl/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þēyesem /ˈðijɛsɛm/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þēyo /ˈðijɑ/ pron. ye
 • þīgal /ˈðaɪgæ͡l/ prep. throughout
 • þīm’ur /ˈðaɪm͡me͡ɹ/ n. kind, type
 • þīykin /ˈðaɪjkɪn/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þīykith /ˈðaɪjkɪθ/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þīyluv /ˈðaɪjlʌv/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þīycīl /ˈðaɪjˌʧaɪl/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þīyesem /ˈðaɪˌjɛsɛm/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þogil /ˈðɑgɪ͡l/ n . copper
 • þonyur /ˈðɑɲe͡ɹ/ n. bee
 • þozex /ˈðɑzɛk͡s/ adj. fun
 • þozexitē /ˈðɑzɛk͡sˌɪti/ n. fun
 • þöbel /ˈðɔɪbɛ͡l/ n . care
 • þödel /ˈðɔɪdɛ͡l/ n . prayer
 • þögirn /ˈðɔɪgɪɹ͡n/ n . object
 • þögyãwng /ˈðɔɪg͡jɔŋ/ adj. former
 • þögyüdth /ˈðɔɪg͡jʊd͡θ/ n . café
 • þökirn /ˈðɔɪkɪɹ͡n/ n. dog
 • þökirninē /ˈðɔɪˌkɪɹ͡nɪni/ n. puppy
 • þöm’or /ˈðɔɪm͡mɔ͡ɹ/ n . bed
 • þöm’üx /ˈðɔɪm͡mʊk͡s/ n. athlete
 • þönyudt /ˈðɔɪɲəd͡t/ n . showcase
 • þönyãwng /ˈðɔɪn͡ʤɔŋ/ n . evil
 • þönyor /ˈðɔɪɲɔ͡ɹ/ n. treason
 • þözol /ˈðɔɪzɔ͡l/ n . thought
 • þõwm’ērk /ˈðaʊm͡miɹ͡k/ n. orchard, plantation
 • þõwnyung /ˈðaʊɲəŋ/ n . reptile
 • þõwnyur /ˈðaʊɲe͡ɹ/ n. hub (center of activity)
 • þõwnyērn /ˈðaʊn͡ʤiɹ͡n/ n . staple
 • þõwzūl /ˈðaʊzʊ͡l/ adj. serious, sincere, sober
 • þõykin /ˈðaʊjkɪn/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þõykith /ˈðaʊjkɪθ/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þõyluv /ˈðaʊjlʌv/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þõycīl /ˈðaʊjˌʧaɪl/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þõyesem /ˈðaʊˌjɛsɛm/ pron. Thou, thee, thy, thine
 • þōdil /ˈðoʊdɪ͡l/ n . feeler
 • þōdund /ˈðoʊdən͡d/ n . equanimity
 • þōdofth /ˈðoʊdɑf͡θ/ n. second (time), moment
 • þōkūx /ˈðoʊkuk͡s/ n . symmetry
 • þōm’ar /ˈðoʊm͡mɑ͡ɹ/ n . lift
 • þōn /ˈðoʊn/ art. poetic The
 • þōnjas /ˈðoʊnʤas/ art. poetic The plural
 • þōnyãwfth /ˈðoʊn͡ʤɔf͡θ/ n . stigma
 • þōnyor /ˈðoʊn͡ʤɔ͡ɹ/ n . wave(ocean), surge
 • þōnyüdt /ˈðoʊn͡ʤʊd͡t/ n . lid
 • þōwhel /ˈðoʊʍɛ͡l/ n . lipstick
 • þüdern /ˈðʊdɛɹ͡n/ v. escape, flee, dodge
 • þügãwnth /ˈðʊgɔn͡θ/ n. pump
 • þügyur /ˈðʊg͡je͡ɹ/ n . popular
 • þügyorn /ˈðʊg͡jɑɹ͡n/ adj. flat, smooth, sleek
 • þüjedth /ˈðʊʤɛd͡θ/ n . lower leg
 • þükudt /ˈðʊkʌd͡t/ n . weight
 • þüm’onth /ˈðʊm͡mɑn͡θ/ n . appearance
 • þüwhil /ˈðʊʍɪ͡l/ n . director
 • þüwhel /ˈðʊʍɛ͡l/ n . mariner
 • þüwhodt /ˈðʊʍɑd͡t/ adj. selfish
 • þūbūl /ˈðubʊ͡l/ n . regularity of recurrence
 • þūdērn /ˈðudiɹ͡n/ n. eye
 • þūdērn alurk /ˈðudiɹ͡n ˈæləɹ͡k/ n. eyeball
 • þūdērn āfirn /ˈðudiɹ͡n ˈeɪfɪɹ͡n/ n. eyelash
 • þūdērn þōnyüdt /ˈðudiɹ͡n ˈðoʊn͡ʤʊd͡t/ n. eyelid
 • þūm’ong /ˈðum͡mɑŋ/ n . degree
 • þūnyang /ˈðun͡ʤæŋ/ n. tornado
 • þūnyor /ˈðuɲɔ͡ɹ/ n. chin, jaw, beard
Spread the Word: