DevPost Aug 9 2023

DevPost Aug 9 2023

The one about the language stuff.

So I finally went and looked at how much to pay for vulgarlang and nearly kicked myself in the back of the head, which probably would have sprained something useful had I succeeded.

After much trial and error, i got to a point where I am happy as I can be about such things, and have a fairly decent working set up for guild cant, or “common”.

The core mechanics are what matters here, and I can go back to it over time as I need to, so even if I somehow wie out the actual language, i can just regenerate it again.

The Language of Common V7

Natively known as: drōmar /ˈdɹoʊ̯mɑɹ/

…and he stood holding his hat and turned his wet face to the wind…
chok pēr hyōlar sīnir sawk nēs chok ke’odir sawk cha’elspurr pawr luj
Pronunciation: /ʧok piɹ ˈɫoʊ̯lɑɹ ˈsaɪ̯nɪɹ sɔk nis ʧok ˈkio̯ʊ̯dɪɹ sɔk ˈʧeɪ̯i̯lspuɹ pɔɹ lʊj/
Common V7 word order: and he stood holding his hat and turned his wet face to the wind

Spelling & Phonology

Consonant inventory: b d f g h j k l m n p s t v w z ð ħ ɫ ɰ ɹ ʃ ʈ ʍ ʒ ʤ ʥ ʦ ʧ θ χ

↓Manner/Place→

Bilabial

Labiodental

Dental

Alveolar

Palato-alveolar

Retroflex

Alveolo-palatal

Palatal

Velar

Uvular

Pharyngeal

Glottal

Nasal

m

n

Stop

p b

t d

ʈ

k g

Affricate

ʦ

ʧ ʤ

ʥ

Fricative

f v

θ ð

s z

ʃ ʒ

χ

ħ

h

Approximant

ɹ

j

ɰ

Lateral approximant

l

Co-articulated phonemes

↓Manner/Place→

Labial-velar

Velarized alveolar

Approximant

ʍ w

Lateral approximant

ɫ

Vowel inventory: aɪ̯ eɪ̯ eɪ̯i̯ i io̯ʊ̯ iɑ̯ o oʊ̯ oʊ̯i̯ u æ ɑ ɔ ɔɪ̯ ɛ ɜ ɪ ɪo̯ʊ̯ ʉ ʊ ʌ ʌʊ̯

Diphthongs: aɪ̯ eɪ̯ eɪ̯i̯ io̯ʊ̯ iɑ̯ oʊ̯ oʊ̯i̯ ɔɪ̯ ɪo̯ʊ̯ ʌʊ̯ ?

Front

Central

Back

High

i

ʉ

u

Near-high

ɪ

ʊ

High-mid

o

Low-mid

ɛ

ɜ

ʌ ɔ

Near-low

æ

Low

ɑ

Syllable structure: Custom defined ?
Stress pattern: Initial — stress is on the first syllable ?

Spelling rules:

Pronunciation

Spelling

aʊ̯əɹ

ower

au̯

ow

io̯u̯

i’o

eɪ̯i̯

a’e

io̯ʊ̯

e’o

iːɑ

iɑ̯

io̯u̯

i’o

oʊ̯i̯

o’e

ɔɪ̯

oi

ʌʊ̯

ow

eɪ̯

ā

aɪ̯

ī

oʊ̯

ō

eɪ̯i̯

a’e

io̯ʊ̯

ioʊ

iɑ̯

ɪo̯ʊ̯

ɪoʊ

oʊ̯i̯

oʊi

ɔɪ̯

ɔɪ

ɔ

aw

ʌʊ̯

ʌʊ

æ

a

eɪ̯

ɑɹ

ar

ɜ

e

ji

yi

i

ē

ɛɹ

er

aɪ̯

ɪɹ

ir

ɪ

i

o

o

oʊ̯

or

ju

yu

ur

u

ur

ū

ʊ

u

ʉ

ū

ʌ

uh

ɑ

ah

ʧ

ch

ʒ

zh

ʤ

j

dj

dj

ʃ

sh

b

b

p

p

m

m

v

v

ɰ

vh

f

f

s

s

z

z

h

h

ħ

hw

ʍ

wh

w

w

tl

tl

l

l

t

t

ɵ

th

ʦ

ts

d

d

ʥ

dz

n

n

ɳ

ng

ɲ

ny

k

k

ʈ

kh

q

q

x

x

ʁ

xh

g

g

χ

gh

y

y

ɹ

r

ɫ

hy

ʔ

ŋ{k,c}

nk

ŋ

nj

kw

q

ɾ

r

ð

Ђ

θ

th

t

t

ʦ

ʦ

tl

tl

x

xh

ja

ya

je

ye

jo

yo

bj

by

dj

dy

gj

gy

hy

hy

jj

jy

kj

ky

mj

my

pj

py

rj

ry

sj

sy

tj

ty

vj

vy

zy

zy

yy

y

ks

x

kt

k’d

Grammar

Main word order: Subject Verb Object (Prepositional phrase). “Mary opened the door with a key” turns into Mary opened the door with a key.
Adjective order: Adjectives are positioned before the noun.
Adposition: prepositions ?

Articles

Respectful

Singular

Plural

Definite

ler /lɛɹ/

the

sar /sɑɹ/

the

Indefinite

nir /nɪɹ/

a

mar /mɑɹ/

some

Disrespectful

Singular

Plural

Definite

kar /kɑɹ/

the

ther /θɛɹ/

the

Indefinite

mir /mɪɹ/

a

tar /tɑɹ/

some

Possessive determiners

Singular

1st person

2nd person

3rd person

Possessive

nerg /nɛɹg/

my

firm /fɪɹm/

your

sawk /sɔk/

his, her, its

Will possess

lēb /lib/

my

dem /dɜm/

your

nuhp /nʌp/

his, her, its

Has possessed

lēl /lil/

my

gawl /gɔl/

your

lal /læl/

his, her, its

Plural

1st person

2nd person

3rd person

Possessive

spal /spæl/

our

jik /ʤɪk/

your (pl)

mawv /mɔv/

their

Will possess

tēt /tit/

our

Ђup /ðʊp/

your (pl)

kom /kom/

their

Has possessed

mum /mʊm/

our

sēm /sim/

your (pl)

sug /sʊg/

their

Pronouns

Masculine

Singular

Plural

1st person

dash /dæʃ/

I (masc), me (masc), mine (masc)

nūzh /nʉʒ/

we (masc), us (masc), ours (masc)

2nd person

nath /næθ/

you (masc), yours (masc)

mozh /moʒ/

you (masc) all

3rd person

noch /noʧ/

he, him, his, it (masc), its (masc)

mudz /mʊʥ/

they (masc), them (masc), theirs (masc)

Feminine

Singular

Plural

1st person

kuЂ /kʊð/

I (fem), me (fem), mine (fem)

luhth /lʌθ/

we (fem), us (fem), ours (fem)

2nd person

dawch /dɔʧ/

you (fem), yours (fem)

fēdz /fiʥ/

you (fem) all

3rd person

luhj /lʌʤ/

she, her, hers, it (fem), its (fem)

lizh /lɪʒ/

they (fem), them (fem), theirs (fem)

Nonbinary

Singular

Plural

1st person

lēch /liʧ/

I, me, mine

lēzh /liʒ/

we, us, ours

2nd person

gohw /goħ/

you, yours

sēЂ /sið/

you all, yours (pl)

3rd person

sosh /soʃ/

he, him, his, she, her, hers, it, its

tidz /tɪʥ/

they, them, theirs

Pronouns

Animate

Singular

Plural

1st person

loЂ /loð/

I, me, mine

kahch /kɑʧ/

we, us, ours

2nd person

kawdz /kɔʥ/

you, yours

nush /nʊʃ/

you all, yours (pl)

3rd person

tēhw /tiħ/

he, him, his, she, her, hers, it, its

lots /loʦ/

they, them, theirs

Inanimate

Singular

Plural

1st person

losh /loʃ/

I, me, mine

gēch /giʧ/

we, us, ours

2nd person

paj /pæʤ/

you, yours

sish /sɪʃ/

you all, yours (pl)

3rd person

tēch /tiʧ/

he, him, his, she, her, hers, it, its

lēch /liʧ/

they, them, theirs

Noun affixes

Nominative

No affix
nahlsp /nɑlsp/

person (doing the verb)

Accusative

Prefix laɪ̯-
līnahlsp /ˈlaɪ̯nɑlsp/

(verb done to) person

Verb affixes

Active

1st person

2nd person

3rd person

Indicative

Suffix -meɪ̯lerb
loēnirmālerb /ˈlɔɪ̯nɪɹˌmeɪ̯lerb/

(I/we) learn

Prefix lʌʊ̯-
lowloēnir /ˈlʌʊ̯lɔɪ̯nɪɹ/

(you/you all) learn

Suffix -lʌʊ̯merb
loēnirlowmerb /ˈlɔɪ̯nɪˌɹlʌʊ̯merb/

(he/she/it/they) learn

Conditional

Prefix ʧʊ-
chuloēnir /ˈʧʊlɔɪ̯nɪɹ/

(I/we) learn

Prefix ʥɔ-
dzawloēnir /ˈʥɔlɔɪ̯nɪɹ/

(you/you all) learn

Suffix -toʊ̯lerb
loēnirtōlerb /ˈlɔɪ̯nɪɹˌtoʊ̯lerb/

(he/she/it/they) learn

Subjunctive

Prefix lo-
loloēnir /ˈlolɔɪ̯nɪɹ/

(I/we) learn

Prefix mɪ-
miloēnir /ˈmɪlɔɪ̯nɪɹ/

(you/you all) learn

Prefix vaɪ̯-
vīloēnir /ˈvaɪ̯lɔɪ̯nɪɹ/

(he/she/it/they) learn

Imperative

Suffix -peɪ̯werb
loēnirpāwerb /ˈlɔɪ̯nɪɹˌpeɪ̯werb/

(I/we) learn

Prefix moʊ̯-
mōloēnir /ˈmoʊ̯lɔɪ̯nɪɹ/

(you/you all) learn

Prefix ni-
nēloēnir /ˈnilɔɪ̯nɪɹ/

(he/she/it/they) learn

Passive

1st person

2nd person

3rd person

Indicative

Prefix no-
noloēnir /ˈnolɔɪ̯nɪɹ/

(I/we) learn

Prefix maɪ̯-
mīloēnir /ˈmaɪ̯lɔɪ̯nɪɹ/

(you/you all) learn

Prefix si-
sēloēnir /ˈsilɔɪ̯nɪɹ/

(he/she/it/they) learn

Conditional

Prefix laɪ̯-
līloēnir /ˈlaɪ̯lɔɪ̯nɪɹ/

(I/we) learn

Prefix pi-
pēloēnir /ˈpilɔɪ̯nɪɹ/

(you/you all) learn

Suffix -θeɪ̯merb
loēnirthāmerb /ˈlɔɪ̯nɪɹˌθeɪ̯merb/

(he/she/it/they) learn

Subjunctive

Prefix ʧo-
choloēnir /ˈʧolɔɪ̯nɪɹ/

(I/we) learn

Prefix ʃɜ-
sheloēnir /ˈʃɜlɔɪ̯nɪɹ/

(you/you all) learn

Prefix ʃo-
sholoēnir /ˈʃolɔɪ̯nɪɹ/

(he/she/it/they) learn

Imperative

Prefix dʌʊ̯-
dowloēnir /ˈdʌʊ̯lɔɪ̯nɪɹ/

(I/we) learn

Prefix beɪ̯-
bāloēnir /ˈbeɪ̯lɔɪ̯nɪɹ/

(you/you all) learn

Suffix -taɪ̯gerb
loēnirtīgerb /ˈlɔɪ̯nɪɹˌtaɪ̯gerb/

(he/she/it/they) learn

Verb affixes

Past

Singular

Plural

Perfective

Suffix -ɔɪ̯t
loēniroēt /ˈlɔɪ̯nɪɹɔɪ̯t/

(I/you/he/she/it) learned

Suffix -æʥ
loēniradz /ˈlɔɪ̯nɪɹæʥ/

(we/you all/they) learned

Habitual

Suffix -eɪ̯s
loēnirās /ˈlɔɪ̯nɪɹeɪ̯s/

(I/you/he/she/it) learned (often, habitually)

Suffix -iʧ
loēnirēch /ˈlɔɪ̯nɪɹiʧ/

(we/you all/they) learned (often, habitually)

Progressive

Suffix -ʌʧ
loēniruhch /ˈlɔɪ̯nɪɹʌʧ/

(I/you/he/she/it) was/were learning

Suffix -iʤ
loēnirēj /ˈlɔɪ̯nɪɹiʤ/

(we/you all/they) were learning

Perfect

Suffix -of
loēnirof /ˈlɔɪ̯nɪɹof/

(I/you/he/she/it) had learned

Suffix -il
loēnirēl /ˈlɔɪ̯nɪɹil/

(we/you all/they) had learned

Present

Singular

Plural

Perfective

Suffix -oʊ̯k
loēnirōk /ˈlɔɪ̯nɪɹoʊ̯k/

(I/you/he/she/it) learn(s)

Suffix -ɪl
loēniril /ˈlɔɪ̯nɪɹɪl/

(we/you all/they) learn

Habitual

Suffix -ɔɪ̯m
loēniroēm /ˈlɔɪ̯nɪɹɔɪ̯m/

(I/you/he/she/it) learn(s) (often, habitually)

Suffix -aɪ̯b
loēnirīb /ˈlɔɪ̯nɪɹaɪ̯b/

(we/you all/they) learn (often, habitually)

Progressive

Suffix -oʊ̯m
loēnirōm /ˈlɔɪ̯nɪɹoʊ̯m/

(I/you/he/she/it) am/are/is learning

Suffix -ɑm
loēnirahm /ˈlɔɪ̯nɪɹɑm/

(we/you all/they) are learning

Perfect

Suffix -ɔħ
loēnirawhw /ˈlɔɪ̯nɪɹɔħ/

(I/you/he/she/it) have/has learned

Suffix -iʃ
loēnirēsh /ˈlɔɪ̯nɪɹiʃ/

(we/you all/they) have learned

Future

Singular

Plural

Perfective

Suffix -ɪs
loēniris /ˈlɔɪ̯nɪɹɪs/

(I/you/he/she/it) will learn

Suffix -ɔɪ̯l
loēniroēl /ˈlɔɪ̯nɪɹɔɪ̯l/

(we/you all/they) will learn

Habitual

Suffix -oʃ
loēnirosh /ˈlɔɪ̯nɪɹoʃ/

(I/you/he/she/it) will learn (often, habitually)

Suffix -ʌʊ̯n
loēnirown /ˈlɔɪ̯nɪɹʌʊ̯n/

(we/you all/they) will learn (often, habitually)

Progressive

Suffix -eɪ̯m
loēnirām /ˈlɔɪ̯nɪɹeɪ̯m/

(I/you/he/she/it) will be learning

Suffix -eɪ̯l
loēnirāl /ˈlɔɪ̯nɪɹeɪ̯l/

(we/you all/they) will be learning

Perfect

Suffix -ɑl
loēnirahl /ˈlɔɪ̯nɪɹɑl/

(I/you/he/she/it) will have learned

Suffix -ʌʊ̯m
loēnirowm /ˈlɔɪ̯nɪɹʌʊ̯m/

(we/you all/they) will have learned

Adjective affixes

Nominative

No affix
ke’onyar /ˈkio̯ʊ̯njɑɹ/

green (dog)

Accusative

Suffix -is
ke’onyarēs /ˈkio̯ʊ̯njɑɹis/

((verb done to)) green (dog)

Adverb affixes

Past

Suffix -ɔɪ̯m

Present

No affix

Future

Suffix -eɪ̯s

Numbers

Common V7 has a base-10 number system:

1 – uhn
2 – tū
3 – thrē
4 – foruh
5 – faē̯vuh
6 – six
7 – sev
8 – aē̯tuh
9 – naē̯ng
10 – tenuh
100 – tenuhchuh
1000 – kōmuh

Derivational morphology

Adjective → adverb = Suffix -al
Adjective → noun (the quality of being [adj]) = Suffix -es
Adjective → verb (to make something [adj]) = Prefix kræf-
Noun → adjective (having the quality of [noun]) = Suffix -ɪm
Noun → adjective relating to noun (e.g. economy → economic) = Suffix -kɪn
Noun to verb = Suffix -avʌ
Verb → adjective (result of doing [verb]) = Suffix -ɪʃ
Tending to = Suffix -shi
Verb → noun (the act of [verb]) = Suffix -kɜs
Verb → noun that verb produces (e.g. know → knowledge) = Suffix -ɪc
One who [verb]s (e.g. paint → painter) = Suffix -ænt
Place of (e.g. wine → winery) = Suffix -dɜl
Diminutive = Prefix kɪ-
Augmentative = Suffix -ji
Opposite = Prefix unʌ-
Not = Prefix uɹʌ-
Noun → verb (to create [noun]) = Prefix kɹæf-
Interjection = Prefix ʌkgʌ!-

Common V7 – English Dictionary

Key: spelling /pronunciation/ part of speech. definition(s)

adj. adjective | adv. adverb | art. article | conj. conjunction | det. determiner | interj. interjection | n. noun | nan. animate noun | nfe. feminine noun | nin. inanimate noun | nma. masculine noun | nnb. nonbinary noun | num. numeral | prep. preposition | pron. pronoun | v. verb

 • uhn /ʌn/ num. one
 • infurrn /ˈɪnfuɹn/ nfe. infernal
 • bog /bog/ nin. bad
 • boh /boh/ nin. rebel
 • bohw /boħ/ nma. mask
 • bohy /boɫ/ nin. can’t
 • bok /bok/ nnb. inhospitality
 • bol /bol/ nin. friend
 • bolim /ˈbolɪm/ adj. friendly
 • bolm /bolm/ nma. timeliness
 • bolsp /bolsp/ nnb. cultural
 • bom /bom/ nma. youth
 • bomim /ˈbomɪm/ adj. young
 • bon /bon/ nma. spring (coil)
 • bonj /bonj/ nan. inversion
 • bont /bont/ nan. while
 • bonth /bonθ/ nan. general
 • bop /bop/ nnb. coffee
 • bop hyōzir /bop ˈɫoʊ̯zɪɹ/ nnb. cafe
 • bos /bos/ nan. herd, flock
 • bosp /bosp/ nnb. stop
 • bot /bot/ nma. between
 • bots /boʦ/ nfe. shoulder
 • bov /bov/ nma. statistic
 • bowf /bʌʊ̯f/ adv. downhill
 • bowhj /bʌʊ̯hj/ adv. similarly
 • bows /bʌʊ̯s/ adv. well
 • boēm /bɔɪ̯m/ adv. early
 • boērar /ˈbɔɪ̯ɹɑɹ/ v. value
 • boērar /ˈbɔɪ̯ɹɑɹ/ nin. value
 • born /boɹn/ det. another
 • borst /boɹst/ nma. range
 • bort /boɹt/ nma. piety
 • box /boks/ nnb. basil
 • buh /bʊh/ nin. involve
 • buhd /bʌd/ nan. common
 • buhhy /bʌɫ/ nma. entire
 • buhj /bʌj/ nfe. hair
 • buhk /bʌk/ nan. defeat
 • buhl /bʌl/ nin. dislike
 • buhlk /bʌlk/ nan. short
 • buhlsp /bʌlsp/ nfe. best
 • buhnj /bʌnj/ nin. agent
 • buhs /bʌs/ nma. second (time)
 • buht /bʌt/ nnb. far
 • buhth /bʌθ/ nfe. correspondence
 • buhch /bʌʧ/ nan. remainder
 • buhx /bʌks/ nma. sell
 • buhy /bʊɫ/ nnb. middle
 • buk /bʊk/ nan. silver piece, eastern
 • bul /bʊl/ nin. chair
 • buln /bʊln/ nin. great
 • bulsp /bʊlsp/ nma. expensiveness
 • bum /bʊm/ nma. rifle
 • bun /bʊn/ nnb. inn, lodge
 • bunj /bʊnj/ nnb. propaganda
 • bunth /bʊnθ/ nfe. transferal
 • bup /bʊp/ nma. receipt
 • bush /bʊʃ/ nma. letter
 • busk /bʊsk/ nnb. west
 • busm /bʊsm/ nin. probably
 • busr /bʊsɹ/ nnb. immateriality
 • buv /bʊv/ nma. merchandise, goods
 • buw /bʊw/ nfe. protuberance
 • burp /bʊɹp/ nfe. privilege (stigma)fool
 • burst /bʊɹst/ nnb. molecule
 • burrmyurːda /ˈbɜːmjuːdæ/ nm. bermuda
 • bux /bʊks/ nan. beautiful
 • bidz /bɪʥ/ nnb. open
 • bihy /bɪɫ/ nan. location
 • bij /bɪʤ/ nin. astrology
 • bik /bɪk/ nma. herb
 • bil /bɪl/ nin. butter
 • bilsp /bɪlsp/ nin. analogy
 • bin /bɪn/ nan. pass
 • bisk /bɪsk/ nfe. full
 • bism /bɪsm/ nma. diameter
 • bit /bɪt/ nma. bit, eastern
 • bit /bɪt/ nma. bit, western
 • bich /bɪʧ/ nan. win
 • bix /bɪks/ nma. whole
 • biЂ /bɪð/ nma. wrongdoing
 • bahj /bɑj/ nma. canyon
 • bahk /bɑk/ nnb. miss
 • bahlsp /bɑlsp/ nma. share
 • bahn /bɑn/ nma. warlock
 • bahs /bɑs/ nin. male
 • bahsh /bɑʃ/ nma. poetry
 • baht /bɑt/ nan. invisibility
 • bahx /bɑks/ nma. excess
 • baj /bæj/ nma. instinct
 • bakr /bækɹ/ nma. puppetry
 • bal /bæl/ nfe. purgatory
 • balsp /bælsp/ nfe. seclusion
 • balt /bælt/ nfe. irony
 • baltim /ˈbæltɪm/ adj. ironic
 • bam /bæm/ nma. international
 • ban /bæn/ nma. spine
 • banj /bænj/ nnb. pliancy
 • bas /bæs/ nfe. incredulity
 • bat /bæt/ nfe. indicate
 • batl /bætl/ nan. action
 • bawd /bɔd/ nin. close
 • bawdz /bɔʥ/ nma. elbow
 • bawh /bɔh/ nfe. parallelism
 • bawhw /bɔħ/ nin. electricity
 • bawhy /bɔɫ/ nfe. experiment
 • bawk /bɔk/ nfe. caprice
 • bawl /bɔl/ nan. shrub, bush
 • bawlf /bɔlf/ nfe. rite
 • bawln /bɔln/ nfe. improvement
 • bawlsp /bɔlsp/ nin. spark
 • bawm /bɔm/ nma. cherry
 • bawmy /bɔmj/ nfe. camera
 • bawn /bɔn/ nma. affirmation
 • bawns /bɔns/ nfe. dance
 • bawsk /bɔsk/ nan. convolution
 • bawsp /bɔsp/ nan. strictness
 • bawst /bɔst/ nfe. verticalness
 • bawt /bɔt/ nnb. disgust
 • bawtr /bɔtɹ/ nma. shrinkage
 • bawv /bɔv/ nin. whip
 • bawx /bɔks/ nin. remedy
 • bax /bæks/ nin. expect
 • baЂ /bæð/ nma. channel
 • bāhy /beɪ̯ɫ/ adv. southwest
 • bān /beɪ̯n/ adv. awkwardly
 • bel /bɜl/ nin. plantation
 • beln /bɜln/ nan. servility
 • belsp /bɜlsp/ nnb. lovemaking
 • bemy /bɜmj/ nan. patience
 • besl /bɜsl/ nnb. concurrence
 • bex /bɜks/ nnb. lead
 • beЂ /bɜð/ nfe. here
 • bēd /bid/ nfe. regret
 • bēdz /biʥ/ nnb. guessing
 • bēf /bif/ nnb. pond
 • bēh /bih/ nfe. without
 • bēhw /biħ/ pron. her
 • bēhy /biɫ/ nan. fort
 • bēj /bij/ nan. wardrobe
 • bēj /biʤ/ nin. signs, indicators
 • bēl /bil/ nma. circumstance
 • bēlp /bilp/ nan. stridency
 • bēlsp /bilsp/ nan. agony
 • bēm /bim/ nin. fly
 • bēmp /bimp/ nma. dialect
 • bēmy /bimj/ nnb. interest (curiosity, concern)
 • bēn /bin/ nin. greatness
 • bēnt /bint/ nma. gender
 • bēs /bis/ nnb. fruit
 • bēsh /biʃ/ nin. deceivement
 • bēsk /bisk/ nma. 3rd cousin
 • bēsm /bism/ nan. terror
 • bēsp /bisp/ nan. aviation
 • bēst /bist/ nan. show (performance)
 • bēs nawns /bis nɔns/ nma. orchard
 • bēv /biv/ nan. less
 • bēvh /biɰ/ nan. either
 • bēch /biʧ/ nfe. require
 • bēx /biks/ nfe. spur
 • bēЂ /bið/ nin. listen
 • bīf /baɪ̯f/ prep. by
 • bīk /baɪ̯k/ adv. generously
 • bīl /baɪ̯l/ prep. out of
 • bīm /baɪ̯m/ adv. repeatedly
 • bōm /boʊ̯m/ adv. purposefully
 • bōtsar /ˈboʊ̯ʦɑɹ/ v. pull, yank, tug, tow
 • bōv /boʊ̯v/ adv. vaguely
 • bōzhurr /ˈboʊ̯ʒuɹ/ v. tangle
 • būf /bʉf/ nma. broom
 • būhy /bʉɫ/ nfe. easy
 • būk /bʉk/ nnb. worship
 • būl /bʉl/ nin. velocity
 • būm /bʉm/ nma. explosivenessness
 • būnj /bʉnj/ nma. ceiling
 • būs /bʉs/ nin. large
 • būrst /bʉɹst/ nfe. mixture
 • būrt /bʉɹt/ nma. traveler
 • būx /bʉks/ nma. clothing
 • dob /dob/ nma. sanctity
 • dod /dod/ nin. fiber
 • dodz /doʥ/ nin. lecture, sermon
 • dohy /doɫ/ nin. according
 • doj /doj/ nin. imagine
 • dok /dok/ nma. agriculture
 • dolsp /dolsp/ nnb. ash
 • dolt /dolt/ nan. for
 • dom /dom/ nnb. detail
 • domy /domj/ nan. peninsula
 • donj /donj/ nnb. ammunition
 • dons /dons/ nma. long rest
 • dop /dop/ nma. cartoon
 • dos /dos/ nan. street
 • dosk /dosk/ nnb. outline
 • dosp /dosp/ nan. comet
 • dost /dost/ nan. mariner
 • dot /dot/ nma. drive
 • doth /doθ/ nan. equity
 • dots /doʦ/ nma. customer, patron
 • dov /dov/ nin. size
 • dow /dow/ nnb. article (text)
 • dowf /dʌʊ̯f/ adv. incidentally
 • dowh /doʍ/ nma. curl
 • dowler /ˈdʌʊ̯lɛɹ/ v. permit, enable, approve
 • dowm /dʌʊ̯m/ adv. sceptically
 • dows /dʌʊ̯s/ adv. commonly
 • dowsar /ˈdʌʊ̯sɑɹ/ v. choke, gag, suffocate
 • dowwar /ˈdʌʊ̯wɑɹ/ v. insure, assure, guarantee, secure
 • dowwaric /ˈdʌʊ̯wɑɹɪc/ nnb. insurance
 • dowchar /ˈdʌʊ̯ʧɑɹ/ v. bang, fuck (slang)
 • do’ehyir /ˈdoʊ̯i̯ɫɪɹ/ inter. yeah
 • doch /doʧ/ nma. down
 • doēd /dɔɪ̯d/ adv. madly
 • doēhy /dɔɪ̯ɫ/ adv. east
 • doēk /dɔɪ̯k/ adv. shortly
 • doēl /dɔɪ̯l/ prep. by means of
 • doēlar /ˈdɔɪ̯lɑɹ/ v. scrutinize
 • doēm /dɔɪ̯m/ adv. basically
 • doēshir /ˈdɔɪ̯ʃɪɹ/ v. apply
 • doēshar /ˈdɔɪ̯ʃɑɹ/ v. desire, crave
 • doēt /dɔɪ̯t/ prep. instead of
 • doēthar /ˈdɔɪ̯θɑɹ/ v. satisfy, convince
 • doēv /dɔɪ̯v/ prep. except
 • doēwhor /ˈdɔɪ̯ʍoɹ/ v. word
 • doēzir /ˈdɔɪ̯zɪɹ/ v. pierce, prick
 • doēЂurr /ˈdɔɪ̯ðuɹ/ v. beat (strike), assault
 • dors /doɹs/ nfe. simply
 • dorst /doɹst/ nin. crown
 • dox /doks/ nin. possibility
 • doxim /ˈdoksɪm/ adj. possible
 • dudz /dʊʥ/ nfe. four
 • duf /dʊf/ nan. cooking
 • duh /dʊh/ nfe. serious
 • duhg /dʌg/ nnb. station
 • duhhy /dʌɫ/ nfe. depth
 • duhk /dʌk/ nnb. cove
 • duhl /dʌl/ nnb. membrane
 • duhlf /dʌlf/ nma. underestimation
 • duhm /dʌm/ nfe. lamb
 • duhn /dʌn/ nin. total, sum
 • duhns /dʌns/ nma. bottom (lowest part), buttocks
 • duhnt /dʌnt/ nma. narrowmindedness
 • duhp /dʌp/ nma. strong
 • duhs /dʌs/ nfe. situation
 • duhsh /dʌʃ/ nfe. you
 • duhsk /dʌsk/ nan. ostentation
 • duhw /dʌw/ nnb. predetermination
 • duhwh /dʌʍ/ nma. occur
 • duhch /dʌʧ/ pron. someone, somebody
 • duhrst /dʌɹst/ nan. nonreligiousness
 • duhx /dʌks/ nfe. deputy
 • duhy /dʊɫ/ nin. discrimination
 • duhЂ /dʌð/ nfe. matter
 • duj /dʊj/ nma. inclusion
 • duk /dʊk/ nfe. intoxication, caffeine
 • dulm /dʊlm/ nan. cement
 • dulsp /dʊlsp/ nma. palace
 • dum /dʊm/ nfe. click
 • dump /dʊmp/ nfe. forget
 • dumy /dʊmj/ nan. hamlet
 • dun /dʊn/ nnb. percent
 • dunj /dʊnj/ nma. misrepresentations
 • dush /dʊʃ/ nnb. dagger
 • dusk /dʊsk/ nma. basket
 • dusm /dʊsm/ nma. silver
 • dut /dʊt/ nnb. inferiority
 • duth /dʊθ/ nfe. option
 • dutl /dʊtl/ nnb. misteaching
 • duch /dʊʧ/ nma. just
 • durst /dʊɹst/ nma. standard
 • durːat /ˈduːat/ nnk. duat
 • durrahngō /ˈdɜːɑɳoʊ̯/ nm. durango
 • dux /dʊks/ nma. staff
 • dioulsper /ˈdɪo̯ʊ̯lspɛɹ/ adj. easy
 • dioumer /ˈdɪo̯ʊ̯mɛɹ/ v. wrong
 • diouster /ˈdɪo̯ʊ̯stɛɹ/ adj. safe, immune
 • diourstar /ˈdɪo̯ʊ̯ɹstɑɹ/ adj. fake
 • diouxar /ˈdɪo̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. complicated, intricate
 • did /dɪd/ nma. available
 • didz /dɪʥ/ nan. dependence
 • dih /dɪh/ nfe. tradesfolk
 • dihy /dɪɫ/ nnb. gang
 • dij /dɪj/ nnb. throw
 • dik /dɪk/ nma. rubber, tire
 • dikh /dɪʈ/ nnb. inexpectation
 • dilf /dɪlf/ nma. the dread
 • dilsp /dɪlsp/ nma. hedge
 • dim /dɪm/ nin. guilt
 • dimen /ˈdɪmɜn/ nin. dimensions (planar)
 • dimy /dɪmj/ nnb. interpretation
 • din /dɪn/ nnb. priority
 • dis /dɪs/ nma. creek
 • dishn /dɪʃn/ nma. disappearance
 • dist /dɪst/ nma. retention
 • dit /dɪt/ nnb. finger, claw, hook
 • ditl /dɪtl/ nnb. show
 • dit lātsar /dɪt ˈleɪ̯ʦɑɹ/ nnb. fingerprint
 • div /dɪv/ nma. costume, garment
 • diwh /dɪʍ/ nin. whispers (dim)
 • dirst /dɪɹst/ nin. produce
 • dix /dɪks/ nnb. organ
 • dzowsher /ˈʥʌʊ̯ʃɛɹ/ v. grab, clutch, grasp, grip
 • dzoēl /ʥɔɪ̯l/ prep. into
 • dzoēchar /ˈʥɔɪ̯ʧɑɹ/ v. elevate
 • dzoēcharic /ˈʥɔɪ̯ʧɑɹɪc/ nma. elevation
 • dzuhl /ʥʌl/ conj. nevertheless
 • dziounyar /ˈʥɪo̯ʊ̯njɑɹ/ adj. practical, pragmatic, sensible
 • dziv /ʥɪv/ conj. until
 • dzat /ʥæt/ conj. that
 • dzāk /ʥeɪ̯k/ prep. as far as
 • dzēn /ʥin/ det. many a
 • dzēahxar /ˈʥiɑ̯ksɑɹ/ adj. yesterday
 • dzīdzir /ˈʥaɪ̯ʥɪɹ/ v. deliver, deposit
 • dzīlar /ˈʥaɪ̯lɑɹ/ v. realize
 • dzīm /ʥaɪ̯m/ interj. dear
 • dad /dæd/ nnb. confinement
 • daf /dæf/ nnb. metals
 • dah /dæh/ nma. text, document
 • dahd /dɑd/ nan. pity
 • dahf /dɑf/ nan. intrinsicality
 • dahhy /dɑɫ/ nin. friendship
 • dahj /dɑj/ nin. chart, graph, diagram
 • dahk /dɑk/ nfe. resolution
 • dahl /dɑl/ nan. contempt
 • dahls /dɑls/ nma. poverty
 • dahlsp /dɑlsp/ nma. usher
 • dahm /dɑm/ nfe. the universe
 • dahmp /dɑmp/ nin. toe
 • dahmy /dɑmj/ nan. plane
 • dahnj /dɑnj/ nnb. atmosphere
 • dahns /dɑns/ nan. fuse
 • dahs /dɑs/ nin. its
 • dahsh /dɑʃ/ nfe. laity
 • dahsk /dɑsk/ nma. be
 • dahst /dɑst/ nnb. continuance
 • dahv /dɑv/ nan. prophets, ikons
 • dahw /dɑw/ nan. disobedience
 • dahx /dɑks/ nin. congress
 • dahy /dæɫ/ nma. direction
 • daj /dæj/ nfe. key
 • dak /dæk/ nma. manner
 • dal /dæl/ nnb. attitude
 • dalsp /dælsp/ nma. song
 • dalspant /ˈdælspænt/ nfe. singer
 • dalspavuh /ˈdælspavʌ/ v. sing
 • dam /dæm/ nnb. trailer
 • damy /dæmj/ nin. mammal
 • dan /dæn/ nma. judge
 • danth /dænθ/ nin. taking
 • das /dæs/ nfe. falseness
 • dash /dæʃ/ pron. I (masc), me (masc), mine (masc)
 • dasl /dæsl/ nma. odorlessness
 • dast /dæst/ nma. double
 • dat /dæt/ nma. transportation
 • dav /dæv/ nma. lesbian
 • dawd /dɔd/ nin. academy
 • dawf /dɔf/ nnb. cabinet, drawer
 • dawfr /dɔfɹ/ nfe. energy
 • dawh /dɔh/ nfe. carpet
 • dawhj /dɔhj/ nin. quite
 • dawj /dɔj/ nma. moderation
 • dawk /dɔk/ nfe. badness
 • dawkr /dɔkɹ/ nin. religious
 • dawl /dɔl/ nan. coat, jacket
 • dawlm /dɔlm/ nnb. sensation
 • dawls /dɔls/ nan. each
 • dawm /dɔm/ nan. word
 • dawm lunj /dɔm lʊnj/ nma. wit
 • dawm mēЂ /dɔm mið/ nfe. dictionary
 • dawmy /dɔmj/ nnb. orbit
 • dawn /dɔn/ nnb. dump
 • dawnj /dɔnj/ nma. revenge
 • dawpr /dɔpɹ/ nfe. ranger
 • daws /dɔs/ nin. difficulty
 • dawsh /dɔʃ/ nan. untimeliness
 • dawsm /dɔsm/ nan. occultism
 • dawsp /dɔsp/ nan. dungeon
 • dawt /dɔt/ nin. most
 • dawv /dɔv/ nan. bat (club)
 • dawvh /dɔɰ/ nma. curve
 • dawːadō /ˈdɔːadoʊ̯/ nm. dorado
 • dawch /dɔʧ/ pron. you (fem), yours (fem)
 • dawrst /dɔɹst/ nma. odds
 • dawx /dɔks/ nin. disclosure
 • da’elir /ˈdeɪ̯i̯lɪɹ/ adj. wheel
 • da’eskir /ˈdeɪ̯i̯skɪɹ/ adj. cool (fashionable)
 • da’ersturr /ˈdeɪ̯i̯ɹstuɹ/ adj. aesthetic
 • da’exor /ˈdeɪ̯i̯ksoɹ/ adj. past
 • da’exar /ˈdeɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. permanent
 • dach /dæʧ/ nin. alibi
 • darst /dæɹst/ nma. port
 • dax /dæks/ nnb. bat (winged mammal)
 • dām /deɪ̯m/ prep. abroad
 • dāmar /ˈdeɪ̯mɑɹ/ v. graze (touch)
 • dāv /deɪ̯v/ prep. in lieu of
 • dāchurr /ˈdeɪ̯ʧuɹ/ v. rinse
 • dāЂor /ˈdeɪ̯ðoɹ/ v. pray
 • ded /dɜd/ nnb. glue
 • dehy /dɜɫ/ nin. yrthe
 • dej /dɜj/ nfe. feather
 • dek /dɜk/ nfe. junk
 • dekh /dɜʈ/ nin. dishonesty
 • del /dɜl/ nma. program
 • delsp /dɜlsp/ nnb. race (ethnicity), ethnicity
 • dem /dɜm/ det. your
 • demy /dɜmj/ nan. powder
 • den /dɜn/ nma. sketch
 • denj /dɜnj/ nfe. dakoan
 • desk /dɜsk/ nma. earth
 • desk gawnj /dɜsk gɔnj/ nfe. geography
 • desp /dɜsp/ nma. colorlessness
 • dest /dɜst/ nin. figure of speech
 • det /dɜt/ det. whatever
 • de’olfer /ˈdio̯ʊ̯lfɛɹ/ adj. water travel
 • de’olspurr /ˈdio̯ʊ̯lspuɹ/ adj. middle
 • de’olspurr lumy /ˈdio̯ʊ̯lspuɹ lʊmj/ nma. middle class
 • de’olspurr nupr /ˈdio̯ʊ̯lspuɹ nʊpɹ/ nma. midnight
 • de’olspar /ˈdio̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. excellent, fantastic, wonderful, fabulous, terrific, superb, fine (okay), amazing
 • de’oltar /ˈdio̯ʊ̯ltɑɹ/ adj. vision
 • de’omyurr /ˈdio̯ʊ̯mjuɹ/ adj. accurate, valid
 • de’oskir /ˈdio̯ʊ̯skɪɹ/ adj. brief
 • de’osmar /ˈdio̯ʊ̯smɑɹ/ adj. temporary
 • de’oster /ˈdio̯ʊ̯stɛɹ/ adj. weapon
 • de’osar /ˈdio̯ʊ̯sɑɹ/ v. transcend, excel
 • de’oser /ˈdio̯ʊ̯sɛɹ/ v. could
 • de’oxurr /ˈdio̯ʊ̯ksuɹ/ adj. when
 • derl /dɜɹl/ nma. narrowness, thinness
 • dex /dɜks/ nin. celebration
 • dēd /did/ nin. rod, pole, stick
 • dēdz /diʥ/ nfe. dimensional denizen
 • dēf /dif/ nin. expenditure
 • dēfl /difl/ nin. parliament
 • dēfr /difɹ/ nma. spell, mystical
 • dēh /dih/ nan. unsanctity
 • dēhw /diħ/ nma. quadruplication
 • dēhy /diɫ/ nan. pest
 • dēj /dij/ nin. jersey, sweater
 • dēj /diʤ/ nnb. trivia
 • dēl /dil/ nma. wolf
 • dēlf /dilf/ nfe. vampire
 • dēlp /dilp/ nnb. uselessness
 • dēlsp /dilsp/ nan. contraposition
 • dēlt /dilt/ nin. huge
 • dēm /dim/ nma. public
 • dēmy /dimj/ nma. affect
 • dēn /din/ nnb. shell
 • dēnj /dinj/ nma. blade
 • dēns /dins/ nma. under
 • dēnt /dint/ nin. mechanics
 • dēnth /dinθ/ nan. slowness
 • dēp /dip/ nin. earthquake
 • dēsh /diʃ/ nfe. hay
 • dēsk /disk/ nan. house worker
 • dēsm /dism/ nma. abandonment
 • dēsp /disp/ nma. tools
 • dēst /dist/ nnb. locker
 • dēt /dit/ nfe. spider
 • dētl /ditl/ nma. sociability
 • dēv /div/ nma. milk
 • dēahlsper /ˈdiɑ̯lspɛɹ/ adj. weaving
 • dēahsmar /ˈdiɑ̯smɑɹ/ v. acquire
 • dēahxar /ˈdiɑ̯ksɑɹ/ adj. flat
 • dēch /diʧ/ nfe. recipe
 • dērl /diɹl/ nma. circularity
 • dērs /diɹs/ nma. recession
 • dērst /diɹst/ nma. bard
 • dēx /diks/ nin. trade
 • dīd /daɪ̯d/ adv. coldly
 • dīdzer /ˈdaɪ̯ʥɛɹ/ v. call
 • dīf /daɪ̯f/ prep. on
 • dīhwer /ˈdaɪ̯ħɛɹ/ v. dangle
 • dīhy /daɪ̯ɫ/ adv. conveniently
 • dīhyar /ˈdaɪ̯ɫɑɹ/ v. assign
 • dīj /daɪ̯j/ adv. legally
 • dīl /daɪ̯l/ prep. ahead of
 • dīlurr /ˈdaɪ̯luɹ/ v. situate
 • dīlar /ˈdaɪ̯lɑɹ/ v. call (request the attendance of)
 • dīm /daɪ̯m/ adv. deeply
 • dīn /daɪ̯n/ adv. only, merely
 • dīner /ˈdaɪ̯nɛɹ/ v. fascinate
 • dīs /daɪ̯s/ prep. via
 • dītl /daɪ̯tl/ adv. incessantly
 • dīror /ˈdaɪ̯ɹoɹ/ v. halt, stall
 • dīЂor /ˈdaɪ̯ðoɹ/ v. trick, deceive, betray
 • dīЂir /ˈdaɪ̯ðɪɹ/ v. mean (intend)
 • dīЂer /ˈdaɪ̯ðɛɹ/ v. try (attempt), attempt
 • dōm /doʊ̯m/ prep. as well as
 • dōmar /ˈdoʊ̯mɑɹ/ v. rape, assault
 • dōn /doʊ̯n/ adv. tastefully
 • dōwher /ˈdoʊ̯ʍɛɹ/ v. imagine, devise, assume, come up with
 • dōcher /ˈdoʊ̯ʧɛɹ/ v. comprehend, fathom
 • dōЂar /ˈdoʊ̯ðɑɹ/ v. know (a fact), understand
 • dōЂaric /ˈdoʊ̯ðɑɹɪc/ nin. knowledge
 • dro’erstir /ˈdɹoʊ̯i̯ɹstɪɹ/ adj. hungry
 • dro’erstires /ˈdɹoʊ̯i̯ɹstɪɹes/ nfe. hunger
 • droēzurr /ˈdɹɔɪ̯zuɹ/ v. fill
 • dra’emyer /ˈdɹeɪ̯i̯mjɛɹ/ adj. window
 • drāhyer /ˈdɹeɪ̯ɫɛɹ/ v. affect, influence, persuade, seduce, tempt
 • dre’olspir /ˈdɹio̯ʊ̯lspɪɹ/ adj. watch
 • drīzhir /ˈdɹaɪ̯ʒɪɹ/ v. charm
 • dūf /dʉf/ nma. today
 • dūk /dʉk/ nma. square, block, cube
 • dūl /dʉl/ nin. pile, heap, mound
 • dūlsp /dʉlsp/ nfe. sister
 • dūm /dʉm/ nma. clergy
 • dūnj /dʉnj/ nma. develop
 • dūs /dʉs/ nma. ceramics
 • dūsk /dʉsk/ nfe. chime
 • dūst /dʉst/ nan. semen
 • dūtl /dʉtl/ nnb. discontent
 • dūrt /dʉɹt/ nma. serpent therian
 • dūx /dʉks/ nma. logic, rationale
 • dūxkin /ˈdʉkskɪn/ adj. logical
 • fod /fod/ det. any
 • fodz /foʥ/ nnb. evening
 • fof /fof/ nfe. finish
 • fohj /fohj/ nin. wakefulness
 • fohy /foɫ/ nma. uniform
 • foj /foj/ nma. demotion, deposal
 • foj /foʤ/ pron. him
 • fok /fok/ nma. trend
 • fol /fol/ nan. thread
 • folm /folm/ nma. layout
 • foln /foln/ nfe. ward
 • folsp /folsp/ nin. five
 • fom /fom/ nan. proof
 • fomp /fomp/ nnb. mediation
 • fomavuh /ˈfomavʌ/ v. prove
 • fomy /fomj/ nma. menu
 • fon /fon/ nan. unsociability
 • fonj /fonj/ nma. shrine
 • fons /fons/ nfe. exertion
 • fos /fos/ nma. dairy
 • fosh /foʃ/ nfe. compact
 • fosk /fosk/ nnb. joke
 • fosm /fosm/ nma. chick (girl)
 • fosp /fosp/ nin. piece
 • fosr /fosɹ/ nnb. endearment
 • fot /fot/ nma. adept
 • foth /foθ/ nma. thickness
 • fow /fow/ nan. dale
 • fowk /fʌʊ̯k/ prep. on behalf of
 • fown /fʌʊ̯n/ adv. cautiously
 • fowzer /ˈfʌʊ̯zɛɹ/ v. bite, chew
 • fowchurr /ˈfʌʊ̯ʧuɹ/ v. save, rescue
 • fowЂurr /ˈfʌʊ̯ðuɹ/ v. connect, attribute
 • fo’ebar /ˈfoʊ̯i̯bɑɹ/ adj. serial
 • foch /foʧ/ nnb. draw
 • foēl /fɔɪ̯l/ adv. joyously
 • foēler /ˈfɔɪ̯lɛɹ/ v. disguise, deceive
 • foēm /fɔɪ̯m/ prep. despite
 • foēpl /fɔɪ̯pl/ adv. gently
 • foēs /fɔɪ̯s/ prep. after
 • foēshurr /ˈfɔɪ̯ʃuɹ/ v. push, shove
 • foēslar /ˈfɔɪ̯slɑɹ/ v. search, look up, scan
 • foēs wuhlsp /fɔɪ̯s wʌlsp/ nan. afternoon
 • foēt /fɔɪ̯t/ adv. mysteriously
 • foēthar /ˈfɔɪ̯θɑɹ/ v. discourage, inhibit, deter
 • foētsor /ˈfɔɪ̯ʦoɹ/ v. skate
 • foēzher /ˈfɔɪ̯ʒɛɹ/ v. foresee, anticipate, predict, estimate
 • foēchar /ˈfɔɪ̯ʧɑɹ/ v. try (strive), struggle
 • foruh /ˈfoɹʌ/ num. four
 • foruhtenuh /ˈfoɹʌˌtɜnʌ/ num. forty
 • forst /foɹst/ nfe. left side
 • fox /foks/ nma. store
 • fud /fʊd/ nan. diamond
 • fuf /fʊf/ nin. command
 • fuhd /fʌd/ nfe. impulse, impact
 • fuhdz /fʌʥ/ nfe. the agency
 • fuhhy /fʌɫ/ nnb. incompleteness
 • fuhk /fʌk/ nnb. claim
 • fuhkh /fʌʈ/ nma. lace
 • fuhl /fʌl/ nma. cigarette, cigar
 • fuhlsp /fʌlsp/ nnb. chase
 • fuhm /fʌm/ nfe. contraction
 • fuhmy /fʌmj/ nan. toddler
 • fuhn /fʌn/ nma. clown
 • fuhnj /fʌnj/ nfe. showcase
 • fuhs /fʌs/ nnb. bullet
 • fuhsh /fʌʃ/ nin. broad mindedness
 • fuhsk /fʌsk/ nma. emergence
 • fuhsp /fʌsp/ nfe. author
 • fuhsp tēhy /fʌsp tiɫ/ nfe. copyright
 • fuhst /fʌst/ nma. compulsion
 • fuht /fʌt/ nfe. level
 • fuhtl /fʌtl/ nnb. unintelligence
 • fuhrs /fʌɹs/ nma. governmental org
 • fuhx /fʌks/ nma. police
 • fuhy /fʊɫ/ nin. artlessness
 • fuhЂ /fʌð/ nma. wagon
 • fuj /fʊj/ nnb. syllabary
 • fuk /fʊk/ nma. too
 • fukh /fʊʈ/ nma. before
 • fukr /fʊkɹ/ nma. repeal
 • ful /fʊl/ nfe. knot
 • fum /fʊm/ nfe. canoe
 • fumy /fʊmj/ nfe. pastry
 • funj /fʊnj/ nma. until
 • fus /fʊs/ nfe. behind
 • fush /fʊʃ/ nfe. incident
 • fusk /fʊsk/ nma. book
 • fusm /fʊsm/ nma. grayness
 • fusp /fʊsp/ nfe. other
 • futh /fʊθ/ nfe. penis
 • futl /fʊtl/ nma. ally
 • fuvl /fʊvl/ nma. flaw, defect
 • furp /fʊɹp/ nma. something
 • furst /fʊɹst/ nfe. oyster
 • fux /fʊks/ nan. father
 • fuЂ /fʊð/ nma. disorder
 • fiourstir /ˈfɪo̯ʊ̯ɹstɪɹ/ adj. whatever
 • fid /fɪd/ nma. archipelago
 • fif /fɪf/ nma. helmet
 • fig /fɪg/ nin. simultaneity
 • fihy /fɪɫ/ nin. thigh
 • fij /fɪj/ nma. kid (animal)
 • fik /fɪk/ nfe. festival, holiday
 • filsp /fɪlsp/ nan. boat, ship, yacht
 • fim /fɪm/ nnb. degree
 • fin /fɪn/ nan. prey
 • finj /fɪnj/ nin. impotence
 • fint /fɪnt/ nan. saddle
 • fis /fɪs/ nma. parent
 • fiq /fɪkw/ nma. only
 • firm /fɪɹm/ det. your
 • first /fɪɹst/ nma. following
 • florin /ˈfloɹɪn/ nnb. electrum piece, eastern
 • fla’estar /ˈfleɪ̯i̯stɑɹ/ adj. proud
 • fla’estares /ˈfleɪ̯i̯stɑɹes/ nfe. pride
 • flāshar /ˈfleɪ̯ʃɑɹ/ v. frustrate
 • flāzer /ˈfleɪ̯zɛɹ/ v. meet
 • flāzeric /ˈfleɪ̯zɛɹɪc/ nma. meeting
 • fle’oster /ˈflio̯ʊ̯stɛɹ/ adj. infinite
 • flōchar /ˈfloʊ̯ʧɑɹ/ v. travel
 • fab /fæb/ nma. endeavor
 • fadz /fæʥ/ nnb. network
 • fahdz /fɑʥ/ nnb. medical
 • fahfl /fɑfl/ nma. product
 • fahhy /fɑɫ/ nma. strategy
 • fahj /fɑj/ nin. monk
 • fahk /fɑk/ nfe. yourself
 • fahl /fɑl/ nnb. eating
 • fahm /fɑm/ nin. always
 • fahn /fɑn/ nan. off
 • fahnj /fɑnj/ nin. spend
 • fahsk /fɑsk/ nnb. clearly
 • fahsm /fɑsm/ nnb. legality
 • faht /fɑt/ nnb. latent meaningfulness
 • fahth /fɑθ/ nan. statement
 • fahv /fɑv/ nma. queen
 • fahch /fɑʧ/ nnb. credit (fiscal)
 • fahx /fɑks/ nma. wall
 • fahy /fæɫ/ nma. fall
 • fak /fæk/ nma. hopelessness
 • fakh /fæʈ/ nnb. sure
 • fal /fæl/ nma. tie
 • falsp /fælsp/ nnb. sling
 • fam /fæm/ nma. but
 • famp /fæmp/ nma. calf
 • famy /fæmj/ nan. courage
 • fanj /fænj/ nma. germ, bacteria
 • fap /fæp/ det. no one
 • fasp /fæsp/ nma. wedge
 • fast /fæst/ nin. post
 • fatl /fætl/ nfe. eightness
 • fav /fæv/ nma. theory, supposition
 • fawd /fɔd/ nfe. weapon
 • fawddel /ˈfɔddɜl/ nnb. armory
 • fawdz /fɔʥ/ nin. illicit business
 • fawf /fɔf/ nma. comfort
 • fawfim /ˈfɔfɪm/ adj. comfortable
 • fawhw /fɔħ/ nan. guild
 • fawj /fɔj/ nma. those
 • fawk /fɔk/ nan. institution
 • fawkh /fɔʈ/ nnb. manner, means
 • fawl /fɔl/ nin. university
 • fawlm /fɔlm/ nma. pistol
 • fawln /fɔln/ nnb. insensibility
 • fawls /fɔls/ nnb. unproductiveness
 • fawlsp /fɔlsp/ nfe. segment
 • fawm /fɔm/ nma. gnome
 • fawmp /fɔmp/ nnb. pursuit
 • fawmy /fɔmj/ nfe. sin
 • fawn /fɔn/ det. everyone
 • fawnj /fɔnj/ nin. creature, beast, organism
 • fawnt /fɔnt/ nnb. intellect
 • faws /fɔs/ nnb. stage
 • fawsk /fɔsk/ nan. environment
 • fawth /fɔθ/ nfe. axis
 • fawtl /fɔtl/ nnb. cheese
 • fawv /fɔv/ nma. region
 • fawrst /fɔɹst/ nfe. reveal
 • fawx /fɔks/ nnb. skirt
 • fäj /fäj/ nfe. phage
 • fa’ehyurr /ˈfeɪ̯i̯ɫuɹ/ v. intercept, arrest
 • fa’ekir /ˈfeɪ̯i̯kɪɹ/ adj. writer
 • fa’elfir /ˈfeɪ̯i̯lfɪɹ/ adj. neat
 • fa’elsper /ˈfeɪ̯i̯lspɛɹ/ adj. thick, wide, broad, dense
 • fa’emyer /ˈfeɪ̯i̯mjɛɹ/ adj. tired (needing sleep), tired (needing rest)
 • fa’enyurr /ˈfeɪ̯i̯njuɹ/ adj. wakefulness
 • fa’eskar /ˈfeɪ̯i̯skɑɹ/ adj. willingness
 • faē̯vuh /ˈfai̯vʌ/ num. five
 • faē̯vuhtenuh /ˈfai̯vʌˌtɜnʌ/ num. fifty
 • fars /fæɹs/ nnb. substantiality
 • farst /fɑɹst/ nin. whose
 • fart /fæɹt/ nin. physical
 • farЂēng /ˈfɑɹðiɳ/ nfe. electrum piece, western
 • fax /fæks/ nma. wax
 • faЂ /fæð/ nfe. race
 • fāhw /feɪ̯ħ/ adv. analytically
 • fāhy /feɪ̯ɫ/ adv. consequently
 • fākhar /ˈfeɪ̯ʈɑɹ/ v. ridicule
 • fāl /feɪ̯l/ adv. barely
 • fālor /ˈfeɪ̯loɹ/ v. hire, rent, recruit
 • fām /feɪ̯m/ adv. tenaciously
 • fāp /feɪ̯p/ prep. until
 • feijə /ˈfeɪjə/ nns. fey
 • feiwaild /ˈfeɪˌwaɪld/ nag. feywilde
 • feirēː /ˈfeɪɹiː/ nm. faery
 • feiyur /ˈfeɪju/ nag. fay
 • feg /fɜg/ nin. privilege
 • fehy /fɜɫ/ nan. caution
 • fel /fɜl/ nnb. employee
 • fem /fɜm/ nma. needle
 • femy /fɜmj/ nma. steading
 • fen /fɜn/ nan. want
 • fenth /fɜnθ/ nma. when
 • fesm /fɜsm/ nin. flesh
 • fet /fɜt/ nin. meka
 • fev /fɜv/ nfe. mr.
 • fe’olspar /ˈfio̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. former
 • fe’orter /ˈfio̯ʊ̯ɹtɛɹ/ adj. large, massive, enormous, huge
 • ferst /fɜɹst/ nma. compost, fertilizer
 • fex /fɜks/ nin. rank (position)
 • fēb /fib/ nnb. cauldron, kettle
 • fēd /fid/ nma. rumor, scandal
 • fēdz /fiʥ/ pron. you (fem) all
 • fēdr /fidɹ/ nan. power, potency
 • fēf /fif/ nfe. odor
 • fēfl /fifl/ nin. changeableness
 • fēg /fig/ nin. would
 • fēh /fih/ nin. afterlife
 • fēhw /fiħ/ nan. taxi, cab
 • fēhy /fiɫ/ nfe. mouse
 • fēj /fij/ nnb. hose, pipe, valve
 • fēk /fik/ nma. chas
 • fēl /fil/ nfe. center
 • fēlim /ˈfilɪm/ adj. central
 • fēlf /filf/ nma. prestige
 • fēlm /film/ nma. subtraction
 • fēln /filn/ nnb. impulse
 • fēlp /filp/ nma. quiescence
 • fēlt /filt/ nma. gunslinger
 • fēm /fim/ nma. edge
 • fēms /fims/ nan. disharmonic
 • fēmy /fimj/ nnb. parcel, package, bundle, packet
 • fēn /fin/ nan. bottle, jar, vase, urn
 • fēnj /finj/ nma. manual
 • fēns /fins/ nfe. species
 • fēp /fip/ nfe. sibilation
 • fēs /fis/ nma. series
 • fēsk /fisk/ nma. record (written account)
 • fēsm /fism/ nin. filament
 • fēsp /fisp/ nfe. lock
 • fēspant /ˈfispænt/ nfe. locksmith
 • fēst /fist/ nnb. lose
 • fēt /fit/ nin. address
 • fēth /fiθ/ nnb. oval
 • fētl /fitl/ nnb. cheerfulness
 • fētr /fitɹ/ nan. sort
 • fēv /fiv/ nfe. keep
 • fēvh /fiɰ/ nma. integrity
 • fēahlspir /ˈfiɑ̯lspɪɹ/ v. spectate
 • fēahsker /ˈfiɑ̯skɛɹ/ adj. vulgarity
 • fēch /fiʧ/ nnb. optical instrument
 • fērl /fiɹl/ nin. wisdom
 • fērp /fiɹp/ nin. fourness
 • fērst /fiɹst/ nfe. infant
 • fēx /fiks/ nnb. procedure
 • fīdzurr /ˈfaɪ̯ʥuɹ/ v. interpret, translate
 • fīhwor /ˈfaɪ̯ħoɹ/ v. gamble
 • fīk /faɪ̯k/ adv. carefully
 • fīl /faɪ̯l/ adv. downstairs
 • fīm /faɪ̯m/ adv. actually
 • fīshar /ˈfaɪ̯ʃɑɹ/ v. weep, mourn
 • fīt /faɪ̯t/ adv. roughly
 • fīcher /ˈfaɪ̯ʧɛɹ/ v. may
 • fōnir /ˈfoʊ̯nɪɹ/ v. copy, imitate, mimic, replicate, mock
 • fōpr /foʊ̯pɹ/ adv. boldly
 • fōsl /foʊ̯sl/ adv. else, otherwise
 • fōts /foʊ̯ʦ/ adv. backwards
 • fōzar /ˈfoʊ̯zɑɹ/ v. hail
 • fro’eltar /ˈfɹoʊ̯i̯ltɑɹ/ v. sit
 • froēzhar /ˈfɹɔɪ̯ʒɑɹ/ v. consider
 • fra’etlurr /ˈfɹeɪ̯i̯tluɹ/ adj. hard, difficult
 • frāhyer /ˈfɹeɪ̯ɫɛɹ/ v. inquire
 • fre’oxer /ˈfɹio̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. whiskey
 • frīwhurr /ˈfɹaɪ̯ʍuɹ/ v. hum
 • fūhy /fʉɫ/ nnb. unpleasantness
 • fūk /fʉk/ nin. casino
 • fūl /fʉl/ nma. complex
 • fūlsp /fʉlsp/ nnb. addition
 • fūm /fʉm/ nnb. anonymity
 • fūs /fʉs/ nin. density
 • fūsm /fʉsm/ nan. virus
 • fūsp /fʉsp/ nan. shoot
 • fūst /fʉst/ nfe. seraph
 • fūt /fʉt/ nnb. grandiloquence
 • fūch /fʉʧ/ nan. round bread
 • fūrst /fʉɹst/ nin. different
 • god /god/ nfe. woman
 • gohw /goħ/ pron. you, yours
 • gohy /goɫ/ nfe. rug
 • goj /goj/ nan. materials
 • gok /gok/ nfe. stump, root
 • golm /golm/ nin. event
 • golsp /golsp/ nma. tailor
 • golt /golt/ nan. resort, sanctuary
 • gomy /gomj/ nma. high
 • gon /gon/ nfe. nearness
 • gonj /gonj/ nfe. that
 • gonth /gonθ/ nfe. apprenticeship
 • gosh /goʃ/ nfe. world spirit
 • gosk /gosk/ nan. vanity
 • gosm /gosm/ nnb. by
 • got /got/ nin. legislature
 • gowl /gʌʊ̯l/ adv. tonight
 • goch /goʧ/ nfe. good person
 • goēhy /gɔɪ̯ɫ/ adv. randomly
 • goēm /gɔɪ̯m/ prep. in accordance with
 • goētar /ˈgɔɪ̯tɑɹ/ v. drip
 • gorp /goɹp/ nan. universe
 • gorst /goɹst/ nma. second
 • gox /goks/ nma. learn
 • gud /gʊd/ nin. blood
 • gudim /ˈgʊdɪm/ adj. bloody
 • gudavuh /ˈgʊdavʌ/ v. bleed
 • guf /gʊf/ nma. triton
 • guhd /gʌd/ nma. both
 • guhhy /gʌɫ/ nfe. ambition
 • guhk /gʌk/ nnb. follow
 • guhm /gʌm/ nnb. discord
 • guhnj /gʌnj/ nin. spell, divine
 • guht /gʌt/ nnb. attic
 • guhx /gʌks/ nfe. tv
 • guhy /gʊɫ/ nnb. we
 • guj /gʊj/ nan. write
 • gul /gʊl/ nfe. liberality
 • gum /gʊm/ nnb. rise
 • gumy /gʊmj/ nan. long
 • gun /gʊn/ nfe. safety
 • gusm /gʊsm/ nan. influence
 • gust /gʊst/ nfe. bully
 • gurst /gʊɹst/ nfe. intermediate
 • gioulspar /ˈgɪo̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. who
 • gid /gɪd/ nfe. disapproval
 • gih /gɪh/ nfe. allergy
 • gihy /gɪɫ/ nma. final
 • gihyal /ˈgɪɫal/ adv. finally
 • gij /gɪj/ nfe. shed
 • gik /gɪk/ nin. spinach
 • gikl /gɪkl/ nma. uncleanness
 • gil /gɪl/ nfe. bear
 • gildurr /ˈgɪlduɹ/ nan. copper piece, eastern
 • gils /gɪls/ nan. melody, tune
 • gilsp /gɪlsp/ nan. instantaneousness
 • gim /gɪm/ nma. budget
 • gimy /gɪmj/ nan. lawlessness
 • gin /gɪn/ nma. diffuseness
 • gis /gɪs/ nnb. triangle
 • gish /gɪʃ/ nan. restraint
 • gisk /gɪsk/ nin. facility
 • gism /gɪsm/ nma. republican
 • git /gɪt/ nnb. conference
 • gits /gɪʦ/ nma. public speaking
 • giw /gɪw/ nma. curiosity
 • gich /gɪʧ/ nin. thrift
 • gir /gɪɹ/ nnb. pendency
 • girl /gɪɹl/ nnb. opaqueness
 • girst /gɪɹst/ nin. elk
 • gix /gɪks/ nfe. dissent
 • gahd /gɑd/ det. both
 • gahg /gɑg/ nma. sewing
 • gahj /gɑj/ nin. begin
 • gahk /gɑk/ nma. disappointment
 • gahl /gɑl/ nnb. array, spectrum
 • gahm /gɑm/ nma. send
 • gahsk /gɑsk/ nma. filter
 • gahst /gɑst/ nan. theme
 • gaht /gɑt/ nan. say
 • gahy /gæɫ/ nma. human
 • gaj /gæj/ nin. game
 • gak /gæk/ nfe. referendum
 • gal /gæl/ nnb. waiter
 • gams /gæms/ nnb. performance
 • gamy /gæmj/ nin. pitilessness
 • gan /gæn/ nnb. inducement
 • ganj /gænj/ nma. speed, velocity
 • gapr /gæpɹ/ nin. restaurant
 • gask /gæsk/ nan. dwarf
 • gasm /gæsm/ nma. costlessness
 • gat /gæt/ nma. navy
 • gawh /gɔh/ nan. activity
 • gawk /gɔk/ nan. brownness
 • gawkl /gɔkl/ nnb. very
 • gawkr /gɔkɹ/ nin. vapor
 • gawl /gɔl/ nfe. depression
 • gawl /gɔl/ det. your
 • gawm /gɔm/ nin. bachelor
 • gawn /gɔn/ nin. card playing
 • gawnj /gɔnj/ nin. science
 • gawnyant /ˈgɔnjænt/ nfe. scientist
 • gaws /gɔs/ nnb. role
 • gawsk /gɔsk/ nnb. bane
 • gawsm /gɔsm/ nin. normality
 • gawsp /gɔsp/ nin. savoriness
 • gawt /gɔt/ nin. disrepute
 • gawtl /gɔtl/ nma. grid
 • gawrt /gɔɹt/ nfe. eighth dimension
 • gawx /gɔks/ nma. liberty
 • garl /gɑɹl/ nan. vanilla
 • garst /gɑɹst/ nma. wife
 • gāhw /geɪ̯ħ/ adv. promptly
 • gāhy /geɪ̯ɫ/ adv. unwillingly
 • gām /geɪ̯m/ adv. under
 • gehy /gɜɫ/ nfe. plurality
 • gelsp /gɜlsp/ nin. angel, saint
 • gem /gɜm/ nnb. venue
 • gemp /gɜmp/ nma. simple
 • gemy /gɜmj/ nin. imminence
 • genj /gɜnj/ nfe. lever, pedal
 • ges /gɜs/ nfe. among
 • get /gɜt/ nma. dreamscape
 • geth /gɜθ/ nan. forgetfulness
 • gew /gɜw/ nan. midday
 • gewh /gɜʍ/ nma. acronym
 • gex /gɜks/ nnb. eight
 • gēb /gib/ nan. vegetable
 • gēbdel /ˈgibdɜl/ nnb. grocer
 • gēd /gid/ nma. matter (substance, material)
 • gēdz /giʥ/ nnb. covering
 • gēf /gif/ nfe. victim
 • gēh /gih/ nnb. pulpiness
 • gēhy /giɫ/ nan. eagle
 • gēj /gij/ nnb. old
 • gēk /gik/ nnb. house (liege)
 • gēl /gil/ nfe. chest
 • gēls /gils/ nma. precursor
 • gēlsp /gilsp/ nnb. lottery
 • gēlt /gilt/ nma. neglect
 • gēlēahd /ˈgiliːɑd/ nm. gilead
 • gēm /gim/ nnb. hot
 • gēmp /gimp/ nma. store, supply
 • gēmy /gimj/ nma. state
 • gēn /gin/ nma. prejudgment
 • gēnj /ginj/ nfe. staple
 • gēnth /ginθ/ nma. cannon
 • gēs /gis/ nma. louse
 • gēsk /gisk/ nfe. oath breaking
 • gēsp /gisp/ nin. condolence
 • gēsr /gisɹ/ nnb. itself
 • gēt /git/ nfe. chorus
 • gēts /giʦ/ nan. chain, link
 • gēv /giv/ nnb. life
 • gēch /giʧ/ nfe. awe
 • gēch /giʧ/ pron. we, us, ours
 • gēr /giɹ/ nma. coral
 • gērs /giɹs/ nma. pulling
 • gērst /giɹst/ nan. ancient
 • gēx /giks/ nma. shit
 • gēЂ /gið/ nma. congratulation
 • gīhj /gaɪ̯hj/ adv. successfully
 • gīl /gaɪ̯l/ adv. cunningly
 • gīm /gaɪ̯m/ adv. somewhere
 • gīzhurr /ˈgaɪ̯ʒuɹ/ v. resemble
 • gōf /goʊ̯f/ adv. publicly
 • gōhy /goʊ̯ɫ/ adv. ago
 • gōk /goʊ̯k/ adv. faithfully
 • gōm /goʊ̯m/ adv. tremendously
 • gōtl /goʊ̯tl/ adv. inside
 • grēdē /ˈgɹidi/ num. billion
 • grēdēbish /ˈgɹidibɪʃ/ num. trillion
 • gūd /gʉd/ nnb. vulgarity
 • gūlsp /gʉlsp/ nma. crusade
 • gūm /gʉm/ nma. unchastity
 • gūmy /gʉmj/ nan. lobby
 • gūsh /gʉʃ/ nnb. bait
 • gūx /gʉks/ nan. someone
 • hod /hod/ nnb. progression
 • hodz /hoʥ/ nma. guide
 • hof /hof/ nfe. qualification
 • hohy /hoɫ/ nnb. last
 • hok /hok/ nma. private
 • hol /hol/ nfe. oil
 • holm /holm/ nin. blanket, quilt, sheet
 • holsp /holsp/ nma. impact
 • hom /hom/ nnb. inelegance
 • honj /honj/ nma. payment
 • hos /hos/ nin. describe
 • hosm /hosm/ nan. swiftness
 • how /how/ nfe. lid
 • howl /hʌʊ̯l/ adv. suitably
 • howlurr /ˈhʌʊ̯luɹ/ v. brag
 • howrpar /ˈhʌʊ̯ɹpɑɹ/ v. ponder
 • ho’exer /ˈhoʊ̯i̯ksɛɹ/ adj. happy
 • ho’exeres /ˈhoʊ̯i̯ksɛɹes/ nin. happiness
 • hoēm /hɔɪ̯m/ adv. noisily
 • hoēshor /ˈhɔɪ̯ʃoɹ/ v. anxiety
 • hoēver /ˈhɔɪ̯vɛɹ/ v. innovate
 • hoēyor /ˈhɔɪ̯ʤoɹ/ v. oblige
 • hox /hoks/ nma. teenager
 • hoЂ /hoð/ nan. bureaucracy
 • hud /hʊd/ nfe. communication
 • huf /hʊf/ nnb. pot
 • huhb /hʌb/ nfe. counteraction
 • huhl /hʌl/ nnb. tone, pitch
 • huhn /hʌn/ nnb. container
 • huhs /hʌs/ nma. precedence
 • huhsh /hʌʃ/ nfe. seem
 • huhsm /hʌsm/ nfe. miasma
 • huhsp /hʌsp/ nnb. unselfishness
 • huk /hʊk/ nfe. old person
 • hul /hʊl/ nnb. cessation
 • hun /hʊn/ nfe. family (children and parents)
 • hush /hʊʃ/ nan. mediocrity
 • husm /hʊsm/ nin. talk
 • husp /hʊsp/ nnb. scout
 • hust /hʊst/ nma. surgery
 • hut /hʊt/ nma. particular
 • hux /hʊks/ nnb. vulcan therian
 • hiouxar /ˈhɪo̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. smooth, stable, steady, sleek
 • hidz /hɪʥ/ nma. jurisdiction
 • hihy /hɪɫ/ nma. liquid
 • hik /hɪk/ nfe. cup
 • hil /hɪl/ nma. cloud
 • hilsp /hɪlsp/ nfe. television
 • him /hɪm/ nfe. glacier
 • himy /hɪmj/ nnb. ingratitude
 • hin /hɪn/ nma. bad person
 • hinj /hɪnj/ nnb. nursery
 • hinth /hɪnθ/ nan. undueness
 • hisp /hɪsp/ nfe. unskillfulness
 • hiv /hɪv/ nan. throwing
 • hich /hɪʧ/ nnb. engine, motor
 • hix /hɪks/ nnb. the people (collective)
 • hjīhyurr /ˈhjaɪ̯ɫuɹ/ v. advertise
 • hjīhyurrkes /ˈhjaɪ̯ɫuɹkɜs/ nan. advertisement
 • hwod /ħod/ conj. or
 • hwowmor /ˈħʌʊ̯moɹ/ v. soak, saturate, irrigate
 • hwo’echurr /ˈħoʊ̯i̯ʧuɹ/ adj. important
 • hwioustor /ˈħɪo̯ʊ̯stoɹ/ adj. answer
 • hwahv /ħɑv/ conj. however
 • hwawg /ħɔg/ conj. also
 • hwe’olor /ˈħio̯ʊ̯loɹ/ v. enter
 • hwe’olorkes /ˈħio̯ʊ̯loɹkɜs/ nin. entrance
 • hwēahlspir /ˈħiɑ̯lspɪɹ/ adj. pregnant
 • hwīkor /ˈħaɪ̯koɹ/ v. pat
 • hwīzhar /ˈħaɪ̯ʒɑɹ/ v. feel (sense by touch), feel (examine by touch)
 • haibawːēah /ˈhaɪˌbɔːiːɑ/ nnk. hyboria
 • hahg /hɑg/ nma. elixir
 • hahl /hɑl/ nma. ship, boat
 • hahmy /hɑmj/ nma. provide
 • hal /hæl/ nfe. piano
 • halt /hælt/ nfe. theology
 • ham /hæm/ nnb. celibacy
 • hans /hæns/ nin. nonaccomplishment
 • has /hæs/ nnb. quietus
 • hat /hæt/ nnb. condition
 • hawd /hɔd/ nnb. reception
 • hawhy /hɔɫ/ nfe. buffalo
 • hawl /hɔl/ nfe. prodigality
 • hawls /hɔls/ nin. former
 • hawlsp /hɔlsp/ nnb. taste
 • hawm /hɔm/ nan. closure
 • haws /hɔs/ nma. disagreement
 • hawsm /hɔsm/ nin. seven
 • hawst /hɔst/ nnb. patient
 • hawch /hɔʧ/ nnb. black
 • hawx /hɔks/ nma. worm
 • ha’efer /ˈheɪ̯i̯fɛɹ/ v. anger
 • ha’elspar /ˈheɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. true, honest, innocent
 • ha’elspares /ˈheɪ̯i̯lspɑɹes/ nin. truth
 • ha’emyer /ˈheɪ̯i̯mjɛɹ/ adj. woodland
 • ha’enyurr /ˈheɪ̯i̯njuɹ/ adj. visual arts
 • ha’espar /ˈheɪ̯i̯spɑɹ/ adj. hollow
 • hāhwar /ˈheɪ̯ħɑɹ/ v. say
 • hān /heɪ̯n/ adv. again
 • hel /hɜl/ nma. the unknown
 • helsp /hɜlsp/ nma. particularity
 • helanēah /ˈhelæˌniːɑ/ nm. hellania
 • hem /hɜm/ nfe. dueness
 • hens /hɜns/ nma. specialty
 • hes /hɜs/ nma. giving
 • het /hɜt/ v. do
 • hetkes /ˈhɜtkɜs/ nfe. action (movement)
 • hev /hɜv/ nma. specific
 • he’omyar /ˈhio̯ʊ̯mjɑɹ/ adj. quick
 • he’omyaral /ˈhio̯ʊ̯mjɑɹal/ adv. quickly
 • hech /hɜʧ/ nfe. map, lay out
 • hēd /hid/ nnb. anxiety
 • hēdim /ˈhidɪm/ adj. anxious
 • hēdz /hiʥ/ nfe. single
 • hēf /hif/ nnb. brush, brush (for hair)
 • hēhy /hiɫ/ nma. appetite
 • hēl /hil/ nfe. throat
 • hēlf /hilf/ nma. shower
 • hēlsp /hilsp/ nin. carcass
 • hēm /him/ nnb. bastard
 • hēms /hims/ nma. oscillation
 • hēmy /himj/ nnb. probability
 • hēn /hin/ nan. string, cord, strand
 • hēnj /hinj/ nnb. sameness
 • hēns /hins/ nnb. tobacco
 • hēs /his/ nfe. copy
 • hēsh /hiʃ/ nnb. visit
 • hēsk /hisk/ nan. learning
 • hēsm /hism/ nma. tribunal
 • hēst /hist/ nma. rainy
 • hēt /hit/ nan. because
 • hēth /hiθ/ nan. museum
 • hēv /hiv/ nin. jewel
 • hēahspar /ˈhiɑ̯spɑɹ/ adj. would
 • hēch /hiʧ/ nnb. nation
 • hēchkin /ˈhiʧkɪn/ adj. national
 • hērl /hiɹl/ nin. half night
 • hērst /hiɹst/ nan. american
 • hēx /hiks/ nma. spice
 • hēЂ /hið/ nin. all
 • hīd /haɪ̯d/ adv. just, only, merely
 • hīmor /ˈhaɪ̯moɹ/ v. cling
 • hīn /haɪ̯n/ prep. across
 • hīs /haɪ̯s/ prep. beneath
 • hīsor /ˈhaɪ̯soɹ/ v. enforce, compel
 • hīcher /ˈhaɪ̯ʧɛɹ/ nfe. improbability
 • hīЂurr /ˈhaɪ̯ðuɹ/ v. should
 • hūm /hʉm/ nnb. draft
 • hūth /hʉθ/ nnb. public spirit
 • hūx /hʉks/ nan. prediction’
 • hyowdzir /ˈɫʌʊ̯ʥɪɹ/ v. intervene
 • hyowdzirkes /ˈɫʌʊ̯ʥɪɹkɜs/ nin. intervention
 • hyowhyurr /ˈɫʌʊ̯ɫuɹ/ v. abolish
 • hyowkhar /ˈɫʌʊ̯ʈɑɹ/ v. work
 • hyowlir /ˈɫʌʊ̯lɪɹ/ nin. dispersion
 • hyowler /ˈɫʌʊ̯lɛɹ/ v. escort
 • hyowner /ˈɫʌʊ̯nɛɹ/ v. announce, proclaim, affirm, testify
 • hyowshir /ˈɫʌʊ̯ʃɪɹ/ v. stick
 • hyowshirshē /ˈɫʌʊ̯ʃɪɹshi/ adj. sticky
 • hyowshar /ˈɫʌʊ̯ʃɑɹ/ v. mean (signify), indicate
 • hyowthurr /ˈɫʌʊ̯θuɹ/ v. compare
 • hyowther /ˈɫʌʊ̯θɛɹ/ v. accumulate
 • hyowzir /ˈɫʌʊ̯zɪɹ/ v. authority
 • hyowzher /ˈɫʌʊ̯ʒɛɹ/ v. imply
 • hyowzar /ˈɫʌʊ̯zɑɹ/ v. retire
 • hyowchurr /ˈɫʌʊ̯ʧuɹ/ v. age
 • hyowchar /ˈɫʌʊ̯ʧɑɹ/ v. protest
 • hyowcher /ˈɫʌʊ̯ʧɛɹ/ v. refer
 • hyo’elsper /ˈɫoʊ̯i̯lspɛɹ/ adj. obscure
 • hyo’eltar /ˈɫoʊ̯i̯ltɑɹ/ v. respect, worship
 • hyo’eltar /ˈɫoʊ̯i̯ltɑɹ/ nma. respect
 • hyo’enyar /ˈɫoʊ̯i̯njɑɹ/ adj. vest
 • hyo’eplar /ˈɫoʊ̯i̯plɑɹ/ v. exercise, train
 • hyo’erar /ˈɫoʊ̯i̯ɹɑɹ/ v. marinate
 • hyo’exir /ˈɫoʊ̯i̯ksɪɹ/ adj. absence
 • hyo’exirim /ˈɫoʊ̯i̯ksɪɹɪm/ adj. absent
 • hyoēdzar /ˈɫɔɪ̯ʥɑɹ/ v. revise, amend
 • hyoēfir /ˈɫɔɪ̯fɪɹ/ v. be
 • hyoēfar /ˈɫɔɪ̯fɑɹ/ v. vote
 • hyoēhwar /ˈɫɔɪ̯ħɑɹ/ v. afford
 • hyoēhyar /ˈɫɔɪ̯ɫɑɹ/ v. melt, dissolve, fade
 • hyoēhyer /ˈɫɔɪ̯ɫɛɹ/ v. surrender, give up
 • hyoēlurr /ˈɫɔɪ̯luɹ/ v. split, crack
 • hyoēlir /ˈɫɔɪ̯lɪɹ/ v. gather, assemble, huddle
 • hyoēlar /ˈɫɔɪ̯lɑɹ/ v. knock
 • hyoēmar /ˈɫɔɪ̯mɑɹ/ v. drown
 • hyoēnsir /ˈɫɔɪ̯nsɪɹ/ v. glide, slip
 • hyoēnar /ˈɫɔɪ̯nɑɹ/ v. leave (depart), depart
 • hyoēshor /ˈɫɔɪ̯ʃoɹ/ v. walk
 • hyoēstrer /ˈɫɔɪ̯stɹɛɹ/ v. find
 • hyoēthar /ˈɫɔɪ̯θɑɹ/ v. forge
 • hyoēzhor /ˈɫɔɪ̯ʒoɹ/ v. launch
 • hyoēzhurr /ˈɫɔɪ̯ʒuɹ/ v. skid
 • hyoēchor /ˈɫɔɪ̯ʧoɹ/ v. amuse
 • hyoēchir /ˈɫɔɪ̯ʧɪɹ/ v. talk
 • hyoēchar /ˈɫɔɪ̯ʧɑɹ/ v. excite
 • hyoēcharkes /ˈɫɔɪ̯ʧɑɹkɜs/ nma. excitement
 • hyoēcher /ˈɫɔɪ̯ʧɛɹ/ v. hit, beat (strike), punch, collide
 • hyoēyer /ˈɫɔɪ̯ʤɛɹ/ v. operate, direct, conduct, perform
 • hyoēЂar /ˈɫɔɪ̯ðɑɹ/ v. suggest
 • hyoēЂarkes /ˈɫɔɪ̯ðɑɹkɜs/ nan. suggestion
 • hyioukhar /ˈɫɪo̯ʊ̯ʈɑɹ/ v. nod
 • hyioulir /ˈɫɪo̯ʊ̯lɪɹ/ v. confirm, validate, verify
 • hyiounyar /ˈɫɪo̯ʊ̯njɑɹ/ adj. voice
 • hyiouskurr /ˈɫɪo̯ʊ̯skuɹ/ adj. physical, tangible
 • hyiouskir /ˈɫɪo̯ʊ̯skɪɹ/ adj. whose
 • hyiouspar /ˈɫɪo̯ʊ̯spɑɹ/ adj. usual
 • hyiousparal /ˈɫɪo̯ʊ̯spɑɹal/ adv. usually
 • hyiouver /ˈɫɪo̯ʊ̯vɛɹ/ adj. youth
 • hyiouzurr /ˈɫɪo̯ʊ̯zuɹ/ v. inherit
 • hya’edzar /ˈɫeɪ̯i̯ʥɑɹ/ adj. rich, abundant, lush
 • hya’egar /ˈɫeɪ̯i̯gɑɹ/ adj. empty, vacant, naked, nude, tired (needing rest)
 • hya’ehyir /ˈɫeɪ̯i̯ɫɪɹ/ v. dive
 • hya’elfer /ˈɫeɪ̯i̯lfɛɹ/ adj. masculinity
 • hya’elspor /ˈɫeɪ̯i̯lspoɹ/ adj. static, passive
 • hya’elspar /ˈɫeɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. apparent
 • hya’elsper /ˈɫeɪ̯i̯lspɛɹ/ adj. vague, ambiguous, elusive, obscure
 • hya’elar /ˈɫeɪ̯i̯lɑɹ/ v. admire, worship
 • hya’emir /ˈɫeɪ̯i̯mɪɹ/ v. suppress, squash, muffle
 • hya’emyor /ˈɫeɪ̯i̯mjoɹ/ adj. confidential
 • hya’emyar /ˈɫeɪ̯i̯mjɑɹ/ adj. major
 • hya’enar /ˈɫeɪ̯i̯nɑɹ/ v. dance
 • hya’enarant /ˈɫeɪ̯i̯nɑɹænt/ nnb. dancer
 • hya’enyor /ˈɫeɪ̯i̯njoɹ/ adj. able, capable, competent, ready
 • hya’enyores /ˈɫeɪ̯i̯njoɹes/ nin. ability
 • hya’enyurr /ˈɫeɪ̯i̯njuɹ/ adj. welcome
 • hya’epor /ˈɫeɪ̯i̯poɹ/ v. might
 • hya’esir /ˈɫeɪ̯i̯sɪɹ/ v. encounter, confront
 • hya’esker /ˈɫeɪ̯i̯skɛɹ/ adj. current
 • hya’esmurr /ˈɫeɪ̯i̯smuɹ/ adj. what
 • hya’esmir /ˈɫeɪ̯i̯smɪɹ/ adj. favorite
 • hya’esrurr /ˈɫeɪ̯i̯sɹuɹ/ v. ignite, light, illuminate
 • hya’esrurrim /ˈɫeɪ̯i̯sɹuɹɪm/ adj. bright
 • hya’ethar /ˈɫeɪ̯i̯θɑɹ/ adj. deliberate
 • hya’erstir /ˈɫeɪ̯i̯ɹstɪɹ/ adj. assassin
 • hya’erstar /ˈɫeɪ̯i̯ɹstɑɹ/ adj. awkward
 • hya’exir /ˈɫeɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. while
 • hya’exar /ˈɫeɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. red, yellow, orange, brown
 • hya’exar larst /ˈɫeɪ̯i̯ksɑɹ lɑɹst/ nan. lipstick
 • hyādzar /ˈɫeɪ̯ʥɑɹ/ v. settle
 • hyādzarkes /ˈɫeɪ̯ʥɑɹkɜs/ nnb. settlement (village)
 • hyāhwurr /ˈɫeɪ̯ħuɹ/ v. doubt
 • hyāhwar /ˈɫeɪ̯ħɑɹ/ v. found, establish
 • hyāhyer /ˈɫeɪ̯ɫɛɹ/ v. forget
 • hyālurr /ˈɫeɪ̯luɹ/ v. miss (not hit), miss (not take advantage of)
 • hyālir /ˈɫeɪ̯lɪɹ/ v. peel
 • hyālar /ˈɫeɪ̯lɑɹ/ v. capture, seize, kidnap
 • hyāler /ˈɫeɪ̯lɛɹ/ v. spell
 • hyāleric /ˈɫeɪ̯lɛɹɪc/ nma. spelling
 • hyāprer /ˈɫeɪ̯pɹɛɹ/ v. grow up
 • hyāshar /ˈɫeɪ̯ʃɑɹ/ v. speculate, wonder
 • hyāthir /ˈɫeɪ̯θɪɹ/ v. pour
 • hyāzhar /ˈɫeɪ̯ʒɑɹ/ v. lose
 • hyāzharkes /ˈɫeɪ̯ʒɑɹkɜs/ nnb. loss
 • hyāzher /ˈɫeɪ̯ʒɛɹ/ v. supervise
 • hyāzer /ˈɫeɪ̯zɛɹ/ v. smack
 • hyāchar /ˈɫeɪ̯ʧɑɹ/ v. rate
 • hyāchar /ˈɫeɪ̯ʧɑɹ/ nnb. rate
 • hyācher /ˈɫeɪ̯ʧɛɹ/ v. shine, seem
 • hyāchershē /ˈɫeɪ̯ʧɛɹshi/ adj. shiny
 • hyāЂor /ˈɫeɪ̯ðoɹ/ v. fight, attack
 • hyāЂor /ˈɫeɪ̯ðoɹ/ nnb. fight
 • hyāЂir /ˈɫeɪ̯ðɪɹ/ v. break, snap
 • hyāЂirish /ˈɫeɪ̯ðɪɹɪʃ/ adj. broken
 • hye’olsir /ˈɫio̯ʊ̯lsɪɹ/ adj. frequent
 • hye’oler /ˈɫio̯ʊ̯lɛɹ/ v. chop
 • hye’omyir /ˈɫio̯ʊ̯mjɪɹ/ adj. fuzzy
 • hye’onther /ˈɫio̯ʊ̯nθɛɹ/ adj. specific, definite, particular
 • hye’onyar /ˈɫio̯ʊ̯njɑɹ/ adj. main
 • hye’osar /ˈɫio̯ʊ̯sɑɹ/ v. starve
 • hye’ozar /ˈɫio̯ʊ̯zɑɹ/ v. collect, congregate, compile
 • hye’oxar /ˈɫio̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. relevant
 • hyēahbrer /ˈɫiɑ̯bɹɛɹ/ v. solve, figure out, deduce, deem
 • hyēahlspor /ˈɫiɑ̯lspoɹ/ adj. worry
 • hyēahlspar /ˈɫiɑ̯lspɑɹ/ adj. special, rare, weird, strange, peculiar
 • hyēahlsparal /ˈɫiɑ̯lspɑɹal/ adv. especially
 • hyēahmyer /ˈɫiɑ̯mjɛɹ/ adj. appropriate
 • hyēahper /ˈɫiɑ̯pɛɹ/ adj. wizard
 • hyēahsmer /ˈɫiɑ̯smɛɹ/ adj. accompany
 • hyēahxurr /ˈɫiɑ̯ksuɹ/ adj. plausible
 • hyēahxar /ˈɫiɑ̯ksɑɹ/ adj. lush
 • hyēahxer /ˈɫiɑ̯ksɛɹ/ adj. verticalness
 • hyīhwurr /ˈɫaɪ̯ħuɹ/ v. clarify
 • hyīhyor /ˈɫaɪ̯ɫoɹ/ v. check, confirm
 • hyījir /ˈɫaɪ̯ʤɪɹ/ v. teach, instruct, educate, coach
 • hyījirant /ˈɫaɪ̯ʤɪɹænt/ nan. teacher
 • hyīkor /ˈɫaɪ̯koɹ/ v. march
 • hyīkar /ˈɫaɪ̯kɑɹ/ v. believe
 • hyīkarkes /ˈɫaɪ̯kɑɹkɜs/ nan. belief
 • hyīlor /ˈɫaɪ̯loɹ/ v. go down, descend
 • hyīlurr /ˈɫaɪ̯luɹ/ v. bake
 • hyīlkar /ˈɫaɪ̯lkɑɹ/ v. work (function), work (have desired result)
 • hyīlar /ˈɫaɪ̯lɑɹ/ v. probe
 • hyīler /ˈɫaɪ̯lɛɹ/ v. become (begin to be), become (change into)
 • hyīmor /ˈɫaɪ̯moɹ/ v. stress
 • hyīmurr /ˈɫaɪ̯muɹ/ v. curse
 • hyīmir /ˈɫaɪ̯mɪɹ/ v. complement
 • hyīmar /ˈɫaɪ̯mɑɹ/ v. grind
 • hyīmer /ˈɫaɪ̯mɛɹ/ v. fetch, earn
 • hyīpurr /ˈɫaɪ̯puɹ/ v. withdraw, take out, extract
 • hyīpir /ˈɫaɪ̯pɪɹ/ v. record, register
 • hyīpiric /ˈɫaɪ̯pɪɹɪc/ nin. record
 • hyīplar /ˈɫaɪ̯plɑɹ/ v. emphasize
 • hyīplarkes /ˈɫaɪ̯plɑɹkɜs/ nfe. emphasis
 • hyīsir /ˈɫaɪ̯sɪɹ/ v. damage, impair
 • hyīsir /ˈɫaɪ̯sɪɹ/ nan. damage
 • hyīskar /ˈɫaɪ̯skɑɹ/ v. thank, praise, bless
 • hyīsar /ˈɫaɪ̯sɑɹ/ v. shock, startle, stun
 • hyīthurr /ˈɫaɪ̯θuɹ/ v. be (located)
 • hyītsar /ˈɫaɪ̯ʦɑɹ/ v. destroy, devastate
 • hyītsarkes /ˈɫaɪ̯ʦɑɹkɜs/ nma. destruction
 • hyītar /ˈɫaɪ̯tɑɹ/ v. decorate
 • hyīzhar /ˈɫaɪ̯ʒɑɹ/ v. fall, drop, tumble, stumble, topple
 • hyīzher /ˈɫaɪ̯ʒɛɹ/ v. continue, keep (continue), remain
 • hyīzer /ˈɫaɪ̯zɛɹ/ v. splash, spray
 • hyīchor /ˈɫaɪ̯ʧoɹ/ v. devote
 • hyīchir /ˈɫaɪ̯ʧɪɹ/ v. drain, divert
 • hyīchiric /ˈɫaɪ̯ʧɪɹɪc/ nnb. sewer
 • hyīchar /ˈɫaɪ̯ʧɑɹ/ v. bow (greet)
 • hyīcher /ˈɫaɪ̯ʧɛɹ/ v. put (place), set
 • hyīrser /ˈɫaɪ̯ɹsɛɹ/ v. carry out, implement
 • hyīrar /ˈɫaɪ̯ɹɑɹ/ v. summon
 • hyīyar /ˈɫaɪ̯ʤɑɹ/ v. assume, presume
 • hyīyer /ˈɫaɪ̯jɛɹ/ v. company
 • hyīЂor /ˈɫaɪ̯ðoɹ/ v. screw, fuck (slang)
 • hyīЂurr /ˈɫaɪ̯ðuɹ/ v. keep (not return), control
 • hyīЂar /ˈɫaɪ̯ðɑɹ/ v. serve, provide, cater, treat
 • hyīЂarkes /ˈɫaɪ̯ðɑɹkɜs/ nin. service
 • hyōdzor /ˈɫoʊ̯ʥoɹ/ v. cook (heat food), cook (prepare food)
 • hyōdzorant /ˈɫoʊ̯ʥoɹænt/ nin. chef, cook
 • hyōdzurr /ˈɫoʊ̯ʥuɹ/ v. wink
 • hyōhyar /ˈɫoʊ̯ɫɑɹ/ v. return, go back
 • hyōhyarkes /ˈɫoʊ̯ɫɑɹkɜs/ nma. return
 • hyōhyer /ˈɫoʊ̯ɫɛɹ/ v. hear
 • hyōhyerkes /ˈɫoʊ̯ɫɛɹkɜs/ nnb. hearing
 • hyōkor /ˈɫoʊ̯koɹ/ v. sponsor
 • hyōlurr /ˈɫoʊ̯luɹ/ v. cull
 • hyōlir /ˈɫoʊ̯lɪɹ/ v. access
 • hyōlar /ˈɫoʊ̯lɑɹ/ v. stand
 • hyōmsurr /ˈɫoʊ̯msuɹ/ v. stop, arrest, stall
 • hyōshar /ˈɫoʊ̯ʃɑɹ/ v. dine
 • hyōtsar /ˈɫoʊ̯ʦɑɹ/ v. expect, hope, anticipate, assume, presume
 • hyōzir /ˈɫoʊ̯zɪɹ/ v. shop
 • hyōzhar /ˈɫoʊ̯ʒɑɹ/ v. obey
 • hyōchurr /ˈɫoʊ̯ʧuɹ/ v. require
 • hyōchar /ˈɫoʊ̯ʧɑɹ/ v. tease
 • hyōrar /ˈɫoʊ̯ɹɑɹ/ v. relate, correlate, connect
 • hyōraric /ˈɫoʊ̯ɹɑɹɪc/ nma. relationship
 • hyōyar /ˈɫoʊ̯ʤɑɹ/ v. divide
 • hyōyarkes /ˈɫoʊ̯ʤɑɹkɜs/ nan. division
 • hyōЂar /ˈɫoʊ̯ðɑɹ/ v. plant, bury, place, embed
 • jul /jʊl/ det. much
 • jik /ʤɪk/ det. your (pl)
 • jād /jeɪ̯d/ prep. inside
 • jāsher /ˈjeɪ̯ʃɛɹ/ v. invade
 • jēn /ʤin/ conj. provided that
 • jēs /ʤis/ conj. though
 • jēahmyar /ˈʤiɑ̯mjɑɹ/ adj. where
 • jīburr /ˈjaɪ̯buɹ/ v. mumble
 • jīhyurr /ˈjaɪ̯ɫuɹ/ v. flow, leak
 • jīl /jaɪ̯l/ prep. during
 • jīser /ˈjaɪ̯sɛɹ/ v. sprout
 • jītser /ˈjaɪ̯ʦɛɹ/ v. wrap, drape
 • jīwir /ˈjaɪ̯wɪɹ/ v. complain
 • jīchir /ˈjaɪ̯ʧɪɹ/ v. sail, cruise, navigate
 • jīchirant /ˈjaɪ̯ʧɪɹænt/ nfe. sailor
 • jīcher /ˈjaɪ̯ʧɛɹ/ v. wiggle
 • jōkhir /ˈjoʊ̯ʈɪɹ/ v. save (put aside)
 • jōwhar /ˈʤoʊ̯ʍɑɹ/ v. elaborate
 • kod /kod/ nin. design
 • kodz /koʥ/ nfe. real
 • kof /kof/ nin. equality
 • koh /koh/ nnb. winter
 • kohj /kohj/ nnb. particularly
 • kohy /koɫ/ nan. neck, collar
 • koj /koj/ nma. cover
 • kok /kok/ nnb. boil
 • kokh /koʈ/ nfe. association
 • kol /kol/ nan. error
 • kolf /kolf/ nfe. citizen
 • kolk /kolk/ nma. receiving
 • kolm /kolm/ nma. vent
 • koln /koln/ nfe. treatise
 • kolsp /kolsp/ nan. magazine
 • kom /kom/ nma. apply
 • kom /kom/ det. their
 • koms /koms/ nnb. cabin, inn, lodge
 • kon /kon/ nma. trousers, pants
 • konj /konj/ nfe. pencil
 • kons /kons/ nan. security
 • konth /konθ/ nin. militia
 • kon selt /kon sɜlt/ nnb. pocket
 • kop /kop/ nma. nonfiction
 • kos /kos/ nin. mat
 • kosh /koʃ/ nma. camp
 • koshl /koʃl/ nin. healthfulness
 • kosk /kosk/ nfe. crack, accident
 • kosk /kosk/ v. crack
 • kosm /kosm/ nfe. perseverance
 • kosp /kosp/ nnb. slogan
 • kost /kost/ nfe. wallet
 • kot /kot/ nnb. sadness
 • kotim /ˈkotɪm/ adj. sad
 • koth /koθ/ nfe. pretty
 • kotl /kotl/ nma. jury
 • kots /koʦ/ nin. trials
 • kov /kov/ nan. crust
 • kovl /kovl/ nan. accord
 • kowdzurr /ˈkʌʊ̯ʥuɹ/ v. depend, rely on
 • kowh /kʌʊ̯h/ adv. down
 • kowh /kʌʊ̯h/ prep. down
 • kowl /kʌʊ̯l/ adv. abroad
 • kowlurr /ˈkʌʊ̯luɹ/ v. shall
 • kowlar /ˈkʌʊ̯lɑɹ/ v. illuminate
 • kowpor /ˈkʌʊ̯poɹ/ v. dodge
 • kowsher /ˈkʌʊ̯ʃɛɹ/ v. recycle
 • kowwir /ˈkʌʊ̯wɪɹ/ v. suck
 • kowwar /ˈkʌʊ̯wɑɹ/ v. time
 • ko’esir /ˈkoʊ̯i̯sɪɹ/ v. sneeze
 • ko’exer /ˈkoʊ̯i̯ksɛɹ/ adj. healthy
 • ko’exeres /ˈkoʊ̯i̯ksɛɹes/ nnb. health
 • koch /koʧ/ nfe. possession
 • koēb /kɔɪ̯b/ adv. south
 • koēd /kɔɪ̯d/ prep. towards
 • koēdzer /ˈkɔɪ̯ʥɛɹ/ v. qualify
 • koēm /kɔɪ̯m/ adv. appropriately
 • koēs /kɔɪ̯s/ adv. sickly
 • koēshurr /ˈkɔɪ̯ʃuɹ/ v. stain, contaminate
 • koēshar /ˈkɔɪ̯ʃɑɹ/ v. lift
 • koēsher /ˈkɔɪ̯ʃɛɹ/ v. reach, achieve, accomplish
 • koēt /kɔɪ̯t/ adv. last week
 • koēther /ˈkɔɪ̯θɛɹ/ v. mix, blend, merge, join
 • koēwhar /ˈkɔɪ̯ʍɑɹ/ v. select
 • koēzor /ˈkɔɪ̯zoɹ/ v. surprise, astonish, startle
 • koēzhurr /ˈkɔɪ̯ʒuɹ/ v. relieve
 • koēchir /ˈkɔɪ̯ʧɪɹ/ v. duck
 • koēchar /ˈkɔɪ̯ʧɑɹ/ v. exaggerate
 • koēcher /ˈkɔɪ̯ʧɛɹ/ v. crash
 • koēq /kɔɪ̯kw/ adv. doubtfully
 • korst /koɹst/ nnb. head salad
 • kox /koks/ nin. language
 • koЂ /koð/ nma. massage
 • kud /kʊd/ nin. mattress, cushion
 • kudz /kʊʥ/ nin. demon
 • kuf /kʊf/ nma. miracle
 • kufl /kʊfl/ nin. wait
 • kuhb /kʌb/ nma. rotundity
 • kuhd /kʌd/ nan. refreshment
 • kuhdz /kʌʥ/ nnb. informality
 • kuhhy /kʌɫ/ nnb. bunker
 • kuhk /kʌk/ det. neither
 • kuhl /kʌl/ nfe. coin
 • kuhlp /kʌlp/ nin. incuriosity
 • kuhlsp /kʌlsp/ nin. fuel
 • kuhm /kʌm/ nnb. slab, brick
 • kuhmp /kʌmp/ nan. absence of influence
 • kuhmy /kʌmj/ nma. virgin
 • kuhn /kʌn/ nma. expert
 • kuhnj /kʌnj/ nnb. up
 • kuhns /kʌns/ nma. atonement
 • kuhs /kʌs/ nma. bee
 • kuhsk /kʌsk/ nma. ugliness
 • kuhsm /kʌsm/ nma. divergence
 • kuhth /kʌθ/ nnb. reduce
 • kuhv /kʌv/ nma. who
 • kuhch /kʌʧ/ nan. teaching
 • kuhy /kʊɫ/ nma. trip
 • kuj /kʊj/ nfe. cylinder
 • kuj /kʊʤ/ nnb. faintness of sound
 • kuk /kʊk/ nma. heaven
 • kukh /kʊʈ/ nnb. haste
 • kul /kʊl/ nnb. religion
 • kulk /kʊlk/ nnb. nearly
 • kulkin /ˈkʊlkɪn/ adj. religious
 • kulsp /kʊlsp/ nin. period (duration of time)
 • kult /kʊlt/ nan. extrinsicality
 • kum /kʊm/ nnb. rodent
 • kumy /kʊmj/ nnb. correlation
 • kunj /kʊnj/ nnb. file
 • kup /kʊp/ nfe. shake
 • kupr /kʊpɹ/ nfe. simplicity
 • kus /kʊs/ nma. niche
 • kush /kʊʃ/ nin. fine
 • kusk /kʊsk/ nma. impiety
 • kusm /kʊsm/ nma. drop
 • kusp /kʊsp/ nan. partner
 • kut /kʊt/ nin. student
 • kuth /kʊθ/ nnb. foresight
 • kuv /kʊv/ nin. tap (faucet), valve
 • kuw /kʊw/ nma. promotion
 • kuch /kʊʧ/ nma. addiction
 • kuq /kʊkw/ nan. chief
 • kurl /kʊɹl/ nin. practice
 • kurp /kʊɹp/ nan. hearth
 • kurst /kʊɹst/ nan. echo
 • kux /kʊks/ nma. plant
 • kuЂ /kʊð/ pron. I (fem), me (fem), mine (fem)
 • kiougor /ˈkɪo̯ʊ̯goɹ/ v. frown
 • kioultar /ˈkɪo̯ʊ̯ltɑɹ/ adj. tight, tense, firm
 • kioultares /ˈkɪo̯ʊ̯ltɑɹes/ nma. tension
 • kiouxor /ˈkɪo̯ʊ̯ksoɹ/ adj. variegation
 • kib /kɪb/ nan. necessary
 • kid /kɪd/ nfe. month
 • kidz /kɪʥ/ nfe. tribute
 • kif /kɪf/ nan. adversity
 • kihy /kɪɫ/ nfe. paradox
 • kij /kɪj/ nfe. exclusion
 • kik /kɪk/ nma. black lung
 • kikh /kɪʈ/ nma. gladiatorial games
 • kil /kɪl/ nan. core
 • kilsp /kɪlsp/ nfe. eloquence
 • kilawln /ˈkɪlɔln/ nma. puppy
 • kim /kɪm/ det. whose
 • kimy /kɪmj/ nfe. big
 • kin /kɪn/ nin. cuff
 • kinj /kɪnj/ nin. cousin
 • kiput /ˈkɪpʊt/ nnb. kitten
 • kipl /kɪpl/ nma. sport
 • kis /kɪs/ nma. table
 • kisuhf /ˈkɪsʌf/ adj. cheap
 • kisk /kɪsk/ nnb. have
 • kism /kɪsm/ nan. whether
 • kisp /kɪsp/ nnb. include
 • kisahm /ˈkɪsɑm/ nin. gap
 • kit /kɪt/ nin. fluid
 • kith /kɪθ/ nma. belt
 • kiv /kɪv/ nin. thalassian
 • kir /kɪɹ/ nan. bunch, bundle
 • kirl /kɪɹl/ nfe. duty
 • kirst /kɪɹst/ nma. desk
 • kix /kɪks/ nfe. week
 • kiЂ /kɪð/ nnb. lobster
 • khowter /ˈʈʌʊ̯tɛɹ/ v. whisper
 • kho’eskar /ˈʈoʊ̯i̯skɑɹ/ adj. general
 • khoēzhurr /ˈʈɔɪ̯ʒuɹ/ v. keep (save, retain), save
 • khioudzer /ˈʈɪo̯ʊ̯ʥɛɹ/ adj. fine (okay)
 • khahm /ʈɑm/ conj. not only…but also
 • khe’oxor /ˈʈio̯ʊ̯ksoɹ/ adj. youngster
 • khēl /ʈil/ conj. although
 • khīg /ʈaɪ̯g/ prep. between
 • khīhyir /ˈʈaɪ̯ɫɪɹ/ v. sob
 • khīchar /ˈʈaɪ̯ʧɑɹ/ v. bust
 • khīcher /ˈʈaɪ̯ʧɛɹ/ v. secure
 • klowjir /ˈklʌʊ̯ʤɪɹ/ v. breathe
 • klowzhurr /ˈklʌʊ̯ʒuɹ/ v. avert
 • klo’elspor /ˈkloʊ̯i̯lspoɹ/ adj. violence
 • klo’enyer /ˈkloʊ̯i̯njɛɹ/ adj. spare
 • kloēqer /ˈklɔɪ̯kwɛɹ/ v. applaud, cheer, praise
 • kad /kæd/ nma. relief
 • kaf /kæf/ nma. whatever
 • kahd /kɑd/ nfe. promise
 • kahdz /kɑʥ/ nfe. gossip
 • kahg /kɑg/ nma. vanguard
 • kahh /kɑh/ nan. beyond
 • kahhw /kɑħ/ nfe. irregularity of recurrence
 • kahhōkēah /ˈkɑhoʊ̯ˌkiːɑ/ nin. kahokia
 • kahhy /kɑɫ/ nan. meaning
 • kahk /kɑk/ nin. clerk, accountant
 • kahl /kɑl/ nan. pasta
 • kahlm /kɑlm/ nma. tornado
 • kahm /kɑm/ nnb. must
 • kahmy /kɑmj/ nan. body
 • kahn /kɑn/ nin. choose
 • kahnj /kɑnj/ nfe. aphorism
 • kahns /kɑns/ nfe. credit (recognition)
 • kahs /kɑs/ nma. bug, insect
 • kahsh /kɑʃ/ nma. vulture
 • kahsp /kɑsp/ nan. happen
 • kahsr /kɑsɹ/ nma. plant cure
 • kahch /kɑʧ/ pron. we, us, ours
 • kahx /kɑks/ nma. quality
 • kahy /kæɫ/ nma. fairy
 • kaj /kæj/ nnb. side
 • kak /kæk/ nma. discount
 • kalm /kælm/ nma. health care
 • kaln /kæln/ nin. manifestation
 • kalsp /kælsp/ nin. malefice
 • kalt /kælt/ nma. belly
 • kam /kæm/ nma. brick
 • kamp /kæmp/ nma. vow
 • kamy /kæmj/ nan. almond
 • kanj /kænj/ nnb. ordeals
 • kans /kæns/ nma. arrogance
 • kas /kæs/ nma. scope, extent
 • kash /kæʃ/ nma. democratic
 • kask /kæsk/ nma. merchandise
 • kasp /kæsp/ nan. talent
 • kat /kæt/ nan. indifference
 • katl /kætl/ nin. ocean
 • kav /kæv/ nin. deal
 • kawd /kɔd/ nma. misjudgment
 • kawdz /kɔʥ/ nma. lawn
 • kawdz /kɔʥ/ pron. you, yours
 • kawf /kɔf/ nan. urge
 • kawh /kɔh/ nan. update
 • kawhw /kɔħ/ nfe. unintelligibility
 • kawhy /kɔɫ/ nan. witness
 • kawj /kɔʤ/ nin. good
 • kawj /kɔj/ nma. humility
 • kawk /kɔk/ nma. beam
 • kawl /kɔl/ nfe. figure
 • kawlm /kɔlm/ nma. convergence
 • kawls /kɔls/ nnb. asteroid
 • kawlsp /kɔlsp/ nin. cloth, fabric, textile, napkin
 • kawm /kɔm/ nma. stew
 • kawmp /kɔmp/ nan. fragility
 • kawmy /kɔmj/ nan. improbity
 • kawnj /kɔnj/ nma. explosive noise
 • kawns /kɔns/ nin. crime
 • kawnsant /ˈkɔnsænt/ nin. criminal
 • kawnt /kɔnt/ nma. classification
 • kawp /kɔp/ nin. size, largeness
 • kaws /kɔs/ nma. purpose
 • kawsk /kɔsk/ nfe. flavor
 • kawsm /kɔsm/ nnb. fury
 • kawsmim /ˈkɔsmɪm/ adj. furious
 • kawsp /kɔsp/ nnb. like
 • kawt /kɔt/ nma. often
 • kawvh /kɔɰ/ nnb. custom
 • kawch /kɔʧ/ nan. above
 • kawrst /kɔɹst/ nin. printing
 • kawx /kɔks/ nan. cage, crate
 • ka’edzir /ˈkeɪ̯i̯ʥɪɹ/ adj. subtle, elusive
 • ka’edzires /ˈkeɪ̯i̯ʥɪɹes/ nnb. subtlety
 • ka’enyer /ˈkeɪ̯i̯njɛɹ/ adj. world
 • ka’erpir /ˈkeɪ̯i̯ɹpɪɹ/ adj. thin (narrow), narrow
 • ka’erstir /ˈkeɪ̯i̯ɹstɪɹ/ adj. deep
 • ka’erstar /ˈkeɪ̯i̯ɹstɑɹ/ adj. serious, sincere, severe, earnest
 • ka’exurr /ˈkeɪ̯i̯ksuɹ/ adj. immune, exempt
 • ka’exir /ˈkeɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. stiff, stubborn, sturdy
 • kach /kæʧ/ nma. woodland
 • kar /kɑɹ/ art. the
 • kars /kɑɹs/ nma. nightmare
 • kart /kɑɹt/ nnb. retirement
 • kax /kæks/ nnb. vacation
 • kāh /keɪ̯h/ adv. southeast
 • kāhy /keɪ̯ɫ/ adv. eagerly
 • kāhyar /ˈkeɪ̯ɫɑɹ/ v. draw
 • kāhyaric /ˈkeɪ̯ɫɑɹɪc/ nma. drawing
 • kāl /keɪ̯l/ prep. away
 • kām /keɪ̯m/ adv. never
 • kān /keɪ̯n/ adv. really
 • kāshor /ˈkeɪ̯ʃoɹ/ v. compromise
 • kāv /keɪ̯v/ adv. truthfully
 • kāchor /ˈkeɪ̯ʧoɹ/ v. scrape, scoop
 • kāchurr /ˈkeɪ̯ʧuɹ/ v. replace, substitute
 • kācher /ˈkeɪ̯ʧɛɹ/ v. grow, evolve
 • kācherkes /ˈkeɪ̯ʧɛɹkɜs/ nfe. growth
 • kāq /keɪ̯kw/ adv. differently
 • kāЂar /ˈkeɪ̯ðɑɹ/ v. infect
 • kāЂaric /ˈkeɪ̯ðɑɹɪc/ nnb. infection
 • ked /kɜd/ nin. sorrow
 • kef /kɜf/ nma. arena
 • kek /kɜk/ nma. pedestrian
 • kel /kɜl/ nin. hag (old woman)
 • kels /kɜls/ nan. coconut
 • kelsp /kɜlsp/ nma. scripture
 • kem /kɜm/ nan. battle, combat
 • kems /kɜms/ nnb. she
 • ken /kɜn/ nfe. lap
 • kenj /kɜnj/ nfe. paw, hoof
 • kens /kɜns/ nnb. discover
 • kent /kɜnt/ nma. solution
 • kesh /kɜʃ/ nma. what
 • kesk /kɜsk/ nin. stench
 • kesm /kɜsm/ nfe. habit
 • kest /kɜst/ nin. the abyss
 • ket /kɜt/ nfe. billion
 • ke’odir /ˈkio̯ʊ̯dɪɹ/ v. turn, wind, weave
 • ke’ohyer /ˈkio̯ʊ̯ɫɛɹ/ v. stab, pierce, prick
 • ke’ojurr /ˈkio̯ʊ̯ʤuɹ/ adj. fragile
 • ke’olspar /ˈkio̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. whole
 • ke’olter /ˈkio̯ʊ̯ltɛɹ/ adj. within
 • ke’omyar /ˈkio̯ʊ̯mjɑɹ/ adj. strong, tough, sturdy, robust
 • ke’omyares /ˈkio̯ʊ̯mjɑɹes/ nma. strength
 • ke’onyar /ˈkio̯ʊ̯njɑɹ/ adj. green, sick, fresh
 • ke’osturr /ˈkio̯ʊ̯stuɹ/ adj. poor
 • ke’ovir /ˈkio̯ʊ̯vɪɹ/ v. borrow
 • ke’oxar /ˈkio̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. is
 • ke’oxer /ˈkio̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. full
 • kech /kɜʧ/ nfe. step
 • kerst /kɜɹst/ nnb. nonconformity
 • kerēs /ˈkɛɹis/ nm. keris
 • kex /kɜks/ nnb. avenue
 • kēdz /kiʥ/ nma. clan, kin
 • kēf /kif/ nin. name
 • kēfavuh /ˈkifavʌ/ v. name
 • kēg /kig/ nma. torso
 • kēh /kih/ nin. bow (decorative material)
 • kēhj /kihj/ nfe. reef
 • kēhy /kiɫ/ nfe. mother
 • kēj /kiʤ/ nfe. joining
 • kēk /kik/ nnb. roof
 • kēkr /kikɹ/ nfe. mountains
 • kēl /kil/ nin. couple
 • kēlf /kilf/ nfe. raise
 • kēlp /kilp/ nan. separation
 • kēls /kils/ nnb. past
 • kēlsp /kilsp/ nfe. lens
 • kēlt /kilt/ nma. allow
 • kēltkes /ˈkiltkɜs/ nan. permission
 • kēm /kim/ nma. hotel
 • kēmy /kimj/ nfe. bass
 • kēn /kin/ nnb. contact
 • kēnj /kinj/ nan. dusk
 • kēns /kins/ nma. freedom
 • kēnt /kint/ nan. insufficiency
 • kēp /kip/ nfe. planar travel
 • kēpr /kipɹ/ nan. hold
 • kēs /kis/ nin. palm (of hand)
 • kēsh /kiʃ/ nnb. attraction
 • kēsk /kisk/ nin. agency
 • kēsl /kisl/ nma. topic
 • kēsm /kism/ nma. violence
 • kēsmim /ˈkismɪm/ adj. violent
 • kēsn /kisn/ nan. penalty
 • kēsp /kisp/ nin. fossil
 • kēst /kist/ nnb. others
 • kēt /kit/ nma. excretion
 • kēth /kiθ/ nnb. professional
 • kētl /kitl/ nin. disparagement
 • kēts /kiʦ/ nma. forgiveness
 • kēv /kiv/ nma. disease
 • kēahlspar /ˈkiɑ̯lspɑɹ/ adj. pretty
 • kēahlsper /ˈkiɑ̯lspɛɹ/ adj. zoo
 • kēahsmar /ˈkiɑ̯smɑɹ/ adj. worker
 • kēahxir /ˈkiɑ̯ksɪɹ/ adj. sorry
 • kēch /kiʧ/ nfe. insertion
 • kēr /kiɹ/ nfe. pump
 • kērl /kiɹl/ nfe. charge
 • kērs /kiɹs/ nan. establish
 • kērst /kiɹst/ nin. mass
 • kēx /kiks/ nnb. image
 • kēЂ /kið/ nma. within
 • kīd /kaɪ̯d/ adv. annually
 • kīger /ˈkaɪ̯gɛɹ/ v. distinguish, discriminate
 • kīhy /kaɪ̯ɫ/ adv. legibly
 • kīhyir /ˈkaɪ̯ɫɪɹ/ v. stay
 • kīk /kaɪ̯k/ prep. for (in favor of)
 • kīkl /kaɪ̯kl/ adv. widely
 • kīkar /ˈkaɪ̯kɑɹ/ v. support, brace, justify
 • kīkar /ˈkaɪ̯kɑɹ/ nfe. support
 • kīl /kaɪ̯l/ prep. in
 • kīlor /ˈkaɪ̯loɹ/ v. confine
 • kīlar /ˈkaɪ̯lɑɹ/ v. burn, simmer
 • kīm /kaɪ̯m/ prep. onto
 • kīmer /ˈkaɪ̯mɛɹ/ v. defeat, beat
 • kīn /kaɪ̯n/ prep. upon
 • kīp /kaɪ̯p/ prep. following
 • kīpurr /ˈkaɪ̯puɹ/ v. inhale
 • kīpar /ˈkaɪ̯pɑɹ/ v. favor
 • kīs /kaɪ̯s/ adv. wisely
 • kīshm /kaɪ̯ʃm/ adv. occasionally
 • kīsher /ˈkaɪ̯ʃɛɹ/ v. roll, revolve, rotate, spin
 • kīt /kaɪ̯t/ adv. supremely
 • kīvar /ˈkaɪ̯vɑɹ/ v. neglect, overlook
 • kīwher /ˈkaɪ̯ʍɛɹ/ v. persist, linger
 • kīzhir /ˈkaɪ̯ʒɪɹ/ v. arouse
 • kīchar /ˈkaɪ̯ʧɑɹ/ v. put (cause to be)
 • kīЂurr /ˈkaɪ̯ðuɹ/ v. roast
 • kīЂurr sorst /ˈkaɪ̯ðuɹ soɹst/ nfe. toast
 • kōhj /koʊ̯hj/ adv. then
 • kōhy /koʊ̯ɫ/ adv. easily
 • kōj /koʊ̯ʤ/ adv. readily
 • kōl /koʊ̯l/ adv. patiently
 • kōm /koʊ̯m/ prep. beyond
 • kōmuh /ˈkoʊ̯mʌ/ num. thousand
 • kōsher /ˈkoʊ̯ʃɛɹ/ v. identify, point out, establish
 • kōser /ˈkoʊ̯sɛɹ/ v. pave
 • kōthar /ˈkoʊ̯θɑɹ/ v. evoke, provoke, exacerbate
 • kōwhar /ˈkoʊ̯ʍɑɹ/ v. whistle
 • kōzar /ˈkoʊ̯zɑɹ/ v. involve, entail
 • krown /kɹʌʊ̯n/ nnb. platinum piece, western
 • kraf /kɹæf/ nan. craft
 • kraf /kɹæf/ v. craft
 • kraf /kɹæf/ nfe. create
 • kraf /kɹæf/ nfe. make
 • krafpla’elsper /ˈkræfpleɪ̯i̯lspɛɹ/ v. approach
 • krīzhar /ˈkɹaɪ̯ʒɑɹ/ v. reserve
 • krīzharkes /ˈkɹaɪ̯ʒɑɹkɜs/ nma. reservation
 • kūb /kʉb/ nan. duration
 • kūg /kʉg/ det. this
 • kūg /kʉg/ pron. this
 • kūh /kʉh/ nnb. shade
 • kūhw /kʉħ/ nma. transience
 • kūhy /kʉɫ/ nin. late
 • kūj /kʉj/ nma. motivation
 • kūk /kʉk/ nma. small
 • kūl /kʉl/ nin. interposition
 • kūlsp /kʉlsp/ nma. than
 • kūm /kʉm/ nma. believe
 • kūn /kʉn/ nma. ice
 • kūnj /kʉnj/ nan. economy
 • kūnjkin /ˈkʉnjkɪn/ adj. economic
 • kūpl /kʉpl/ nin. origin
 • kūs /kʉs/ nma. hue
 • kūsk /kʉsk/ nma. intoxication, alcoholic
 • kūsm /kʉsm/ nnb. written
 • kūst /kʉst/ nma. lava
 • kūt /kʉt/ nan. provision, equipment
 • kūth /kʉθ/ nfe. mental attitude
 • kūw /kʉw/ nfe. ginger
 • kūch /kʉʧ/ nnb. dove
 • lob /lob/ nma. distance
 • lobim /ˈlobɪm/ adj. distant
 • lod /lod/ nma. animal
 • lod mōsar /lod ˈmoʊ̯sɑɹ/ nnb. wildlife
 • lof /lof/ nma. thunder
 • lofr /lofɹ/ nin. front
 • log /log/ nan. host
 • loh /loh/ nma. heart
 • lohj /lohj/ nnb. certain
 • lohw /loħ/ nfe. waist
 • loj /loj/ nfe. heel
 • loj /loʤ/ nma. courier
 • lok /lok/ nma. magnet
 • lokh /loʈ/ nma. infinity
 • lokl /lokl/ nin. tradition
 • lol /lol/ nan. course (direction of travel)
 • lolk /lolk/ nfe. layer
 • lolm /lolm/ nin. custom, habit
 • loln /loln/ nin. preservation
 • lolp /lolp/ nma. benefit
 • lols /lols/ nnb. branch
 • lolsp /lolsp/ nma. forehead, brow
 • lolt /lolt/ nnb. presence
 • lom /lom/ nfe. line
 • lomp /lomp/ nan. about
 • loms /loms/ nan. pm
 • lomy /lomj/ nma. effort
 • lon /lon/ nan. place
 • lon /lon/ v. place
 • lons /lons/ nfe. idolatry
 • lont /lont/ nnb. prerogative
 • lonth /lonθ/ nma. distraction
 • lop /lop/ nfe. date
 • lopr /lopɹ/ nan. device, appliance, gadget
 • los /los/ det. no
 • losh /loʃ/ nma. firm
 • losh /loʃ/ pron. I, me, mine
 • loshl /loʃl/ nin. physic
 • losk /losk/ nma. sound
 • losn /losn/ nnb. solemnity
 • losp /losp/ nma. apartment
 • lost /lost/ nin. diner
 • loth /loθ/ nfe. bluster, bluff
 • lotl /lotl/ nma. ticket
 • lots /loʦ/ nma. history
 • lots /loʦ/ pron. they, them, theirs
 • lotr /lotɹ/ nnb. elf
 • lov /lov/ nma. sign
 • lowb /lʌʊ̯b/ prep. like
 • lowdzurr /ˈlʌʊ̯ʥuɹ/ v. release, let go, let out
 • lowdzer /ˈlʌʊ̯ʥɛɹ/ v. stack
 • lowf /lʌʊ̯f/ prep. unto
 • lowgor /ˈlʌʊ̯goɹ/ v. manufacture
 • lowh /loʍ/ nnb. compound
 • lowhy /lʌʊ̯ɫ/ adv. humbly
 • lowhyurr /ˈlʌʊ̯ɫuɹ/ v. join
 • lowhyurr /ˈlʌʊ̯ɫuɹ/ nan. joint
 • lowk /lʌʊ̯k/ prep. beside
 • lowl /lʌʊ̯l/ adv. maybe, perhaps
 • lowm /lʌʊ̯m/ adv. beautifully
 • lowmurr /ˈlʌʊ̯muɹ/ v. skip
 • lown /lʌʊ̯n/ adv. too
 • lownar /ˈlʌʊ̯nɑɹ/ v. become
 • lowpir /ˈlʌʊ̯pɪɹ/ v. burst
 • lowshor /ˈlʌʊ̯ʃoɹ/ v. deploy
 • lowshir /ˈlʌʊ̯ʃɪɹ/ v. remark
 • lowsher /ˈlʌʊ̯ʃɛɹ/ v. include
 • lowser /ˈlʌʊ̯sɛɹ/ v. regret, lament
 • lowt /lʌʊ̯t/ adv. dearly
 • lowthor /ˈlʌʊ̯θoɹ/ v. agreement
 • lowthir /ˈlʌʊ̯θɪɹ/ v. wait, pause
 • lowthar /ˈlʌʊ̯θɑɹ/ v. vanish, disappear, evaporate
 • lowzhar /ˈlʌʊ̯ʒɑɹ/ v. install
 • lowzher /ˈlʌʊ̯ʒɛɹ/ v. end
 • lowchurr /ˈlʌʊ̯ʧuɹ/ v. improve
 • lowchir /ˈlʌʊ̯ʧɪɹ/ v. intend, mean (intend)
 • lowchar /ˈlʌʊ̯ʧɑɹ/ v. complete, achieve, accomplish
 • lowr /lʌʊ̯ɹ/ adv. thoroughly
 • lowЂar /ˈlʌʊ̯ðɑɹ/ v. press, squeeze, clutch, choke
 • lowЂarkes /ˈlʌʊ̯ðɑɹkɜs/ nfe. pressure
 • lo’elsir /ˈloʊ̯i̯lsɪɹ/ adj. thin (slender), slim
 • lo’elspir /ˈloʊ̯i̯lspɪɹ/ adj. sweet
 • lo’emyir /ˈloʊ̯i̯mjɪɹ/ adj. wit, humor
 • lo’emyar /ˈloʊ̯i̯mjɑɹ/ adj. wrong
 • lo’emyer /ˈloʊ̯i̯mjɛɹ/ adj. massive, enormous
 • lo’entir /ˈloʊ̯i̯ntɪɹ/ adj. imminent, pending
 • lo’enyurr /ˈloʊ̯i̯njuɹ/ adj. social
 • lo’epar /ˈloʊ̯i̯pɑɹ/ adj. automatic
 • lo’eper /ˈloʊ̯i̯pɛɹ/ v. oppress
 • lo’esor /ˈloʊ̯i̯soɹ/ v. cover up
 • lo’esmar /ˈloʊ̯i̯smɑɹ/ adj. good, precious, fine (okay), moral
 • lo’etwer /ˈloʊ̯i̯twɛɹ/ v. elect
 • lo’etwerkes /ˈloʊ̯i̯twɛɹkɜs/ nnb. election
 • lo’ewir /ˈloʊ̯i̯wɪɹ/ v. cry, shout, scream, moan, mourn
 • lo’exor /ˈloʊ̯i̯ksoɹ/ adj. funny, absurd
 • lo’exir /ˈloʊ̯i̯ksɪɹ/ adj. assassinate
 • lo’exar /ˈloʊ̯i̯ksɑɹ/ adj. elegant
 • loch /loʧ/ nnb. information
 • loēdzor /ˈlɔɪ̯ʥoɹ/ v. hover, hang, linger
 • loēdzurr /ˈlɔɪ̯ʥuɹ/ v. dial
 • loēdzar /ˈlɔɪ̯ʥɑɹ/ v. ring
 • loēdzer /ˈlɔɪ̯ʥɛɹ/ v. hope, wish, crave, beg, miss (long for)
 • loēdzer /ˈlɔɪ̯ʥɛɹ/ nma. hope
 • loēdror /ˈlɔɪ̯dɹoɹ/ v. ice
 • loēdyar /ˈlɔɪ̯djɑɹ/ v. blame, accuse, attribute
 • loēdyarish /ˈlɔɪ̯djɑɹɪʃ/ adj. guilty
 • loēf /lɔɪ̯f/ adv. also, as well
 • loēflurr /ˈlɔɪ̯fluɹ/ v. earn
 • loēfr /lɔɪ̯fɹ/ adv. forward
 • loēhwir /ˈlɔɪ̯ħɪɹ/ v. detect
 • loēhwer /ˈlɔɪ̯ħɛɹ/ v. seek
 • loēhy /lɔɪ̯ɫ/ adv. where
 • loēhyar /ˈlɔɪ̯ɫɑɹ/ v. worry
 • loējurr /ˈlɔɪ̯ʤuɹ/ v. compose
 • loējir /ˈlɔɪ̯ʤɪɹ/ v. play
 • loēk /lɔɪ̯k/ prep. versus
 • loēkurr /ˈlɔɪ̯kuɹ/ v. stir, toss, stoke
 • loēkhar /ˈlɔɪ̯ʈɑɹ/ v. sell
 • loēkhar /ˈlɔɪ̯ʈɑɹ/ nma. sale
 • loēkharant /ˈlɔɪ̯ʈɑɹænt/ nfe. vendor
 • loēl /lɔɪ̯l/ adv. ambiguously
 • loēlurr /ˈlɔɪ̯luɹ/ v. survive, withstand
 • loēlir /ˈlɔɪ̯lɪɹ/ v. regard, deem
 • loēlkar /ˈlɔɪ̯lkɑɹ/ v. judge
 • loēler /ˈlɔɪ̯lɛɹ/ v. dub
 • loēm /lɔɪ̯m/ adv. very
 • loēmir /ˈlɔɪ̯mɪɹ/ v. look out, watch out
 • loēmer /ˈlɔɪ̯mɛɹ/ v. ask (invite)
 • loēn /lɔɪ̯n/ adv. proudly
 • loēnir /ˈlɔɪ̯nɪɹ/ v. learn
 • loēp /lɔɪ̯p/ prep. within
 • loēs /lɔɪ̯s/ prep. including
 • loēsurr /ˈlɔɪ̯suɹ/ v. make
 • loēsurrdel /ˈlɔɪ̯suɹdɜl/ nfe. factory
 • loēsir /ˈlɔɪ̯sɪɹ/ v. grunt
 • loēshurr /ˈlɔɪ̯ʃuɹ/ v. nominate
 • loēshir /ˈlɔɪ̯ʃɪɹ/ v. drink
 • loēshirish /ˈlɔɪ̯ʃɪɹɪʃ/ adj. drunk (inebriated)
 • loēshir sēl /ˈlɔɪ̯ʃɪɹ sil/ nan. pub
 • loēshar /ˈlɔɪ̯ʃɑɹ/ v. leave (let remain), let
 • loēsher /ˈlɔɪ̯ʃɛɹ/ v. build, construct, erect, produce (manufacture)
 • loēsheric /ˈlɔɪ̯ʃɛɹɪc/ nnb. product (item made)
 • loēsl /lɔɪ̯sl/ adv. lovingly
 • loēsar /ˈlɔɪ̯sɑɹ/ v. feign, bluff
 • loēt /lɔɪ̯t/ prep. next
 • loētor /ˈlɔɪ̯toɹ/ v. dispose
 • loēthurr /ˈlɔɪ̯θuɹ/ v. describe, define
 • loēthurrkes /ˈlɔɪ̯θuɹkɜs/ nfe. description
 • loēthir /ˈlɔɪ̯θɪɹ/ v. row
 • loēther /ˈlɔɪ̯θɛɹ/ v. glow, radiate, blush
 • loētar /ˈlɔɪ̯tɑɹ/ v. cheer
 • loēv /lɔɪ̯v/ adv. upstairs
 • loēw /lɔɪ̯w/ adv. far
 • loēwhar /ˈlɔɪ̯ʍɑɹ/ v. recite
 • loēzhurr /ˈlɔɪ̯ʒuɹ/ v. wash
 • loēzhar /ˈlɔɪ̯ʒɑɹ/ v. drag, pull, tow
 • loēchor /ˈlɔɪ̯ʧoɹ/ v. kill, murder, execute
 • loēchorant /ˈlɔɪ̯ʧoɹænt/ nfe. killer
 • loēchurr /ˈlɔɪ̯ʧuɹ/ v. watch
 • loēchir /ˈlɔɪ̯ʧɪɹ/ v. envision
 • loēchar /ˈlɔɪ̯ʧɑɹ/ v. inject, implant
 • loēcher /ˈlɔɪ̯ʧɛɹ/ v. edit, revise
 • loēq /lɔɪ̯kw/ nnb. officer
 • loēyar /ˈlɔɪ̯ʤɑɹ/ v. wreck, ruin
 • loēЂir /ˈlɔɪ̯ðɪɹ/ v. expel
 • loēЂer /ˈlɔɪ̯ðɛɹ/ v. action
 • loq /lokw/ nnb. centrality
 • lorl /loɹl/ nma. slice, flake, portion
 • lorp /loɹp/ det. and
 • lors /loɹs/ nnb. facade, mask
 • lorst /loɹst/ nnb. worker
 • lort /loɹt/ nma. cave
 • lox /loks/ nan. age
 • loЂ /loð/ nma. dam
 • loЂ /loð/ pron. I, me, mine
 • lub /lʊb/ nfe. gas
 • lud /lʊd/ nin. criteria
 • ludz /lʊʥ/ nin. moon
 • luf /lʊf/ nma. symbol, motif
 • luh /lʊh/ nma. switch
 • luhb /lʌb/ nfe. sixness
 • luhd /lʌd/ nan. circumscription
 • luhdz /lʌʥ/ nnb. academic
 • luhf /lʌf/ nma. contract
 • luhg /lʌg/ nin. divination
 • luhh /lʌh/ nin. resonance
 • luhhj /lʌhj/ nfe. saltiness
 • luhj /lʌj/ nnb. certainty
 • luhj /lʌʤ/ pron. she, her, hers, it (fem), its (fem)
 • luhk /lʌk/ nan. ready
 • luhkr /lʌkɹ/ nan. union, guild
 • luhl /lʌl/ nan. leather
 • luhlm /lʌlm/ nma. traditional
 • luhlsp /lʌlsp/ nnb. comparison
 • luhm /lʌm/ nan. fire
 • luhmp /lʌmp/ nin. empathy
 • luhms /lʌms/ nin. stitch
 • luhm lēhy /lʌm liɫ/ nma. firearm
 • luhmy /lʌmj/ nnb. pea
 • luhn /lʌn/ nma. nest, treasure
 • luhnj /lʌnj/ nan. mistake, defect
 • luhns /lʌns/ nma. fill
 • luhp /lʌp/ nma. consumption
 • luhpl /lʌpl/ nan. frog
 • luhs /lʌs/ nfe. tongue
 • luhsh /lʌʃ/ nan. curtain, veil
 • luhsk /lʌsk/ nin. lyrics
 • luhsl /lʌsl/ nma. at
 • luhsm /lʌsm/ nma. kitchen
 • luhsn /lʌsn/ nin. pandemic
 • luhsp /lʌsp/ nnb. hurricane
 • luhst /lʌst/ nma. point
 • luht /lʌt/ nnb. reversal
 • luhth /lʌθ/ nfe. surf
 • luhth /lʌθ/ pron. we (fem), us (fem), ours (fem)
 • luhtl /lʌtl/ nnb. prosperity
 • luhtavuh /ˈlʌtavʌ/ v. reverse
 • luhtr /lʌtɹ/ nnb. cleanness
 • luhv /lʌv/ nan. neutrality
 • luhw /lʌw/ nan. humankind, people
 • luhch /lʌʧ/ nnb. darling
 • luhr /lʌɹ/ nfe. musical instrument
 • luhrst /lʌɹst/ nfe. affectation
 • luhx /lʌks/ nma. erection
 • luhy /lʊɫ/ nin. carrot
 • luj /lʊj/ nma. wind
 • luk /lʊk/ nma. opinion
 • lukl /lʊkl/ nin. liege
 • lulf /lʊlf/ nan. surface, skin
 • lulk /lʊlk/ nma. main
 • lulm /lʊlm/ nfe. sophistry
 • lum /lʊm/ nin. nose
 • lump /lʊmp/ nfe. able
 • lums /lʊms/ nan. heaviness
 • lumy /lʊmj/ nma. class
 • lun /lʊn/ nnb. galaxy
 • lunj /lʊnj/ nnb. sense
 • luns /lʊns/ nfe. evildoer
 • lunth /lʊnθ/ nfe. lightness
 • lup /lʊp/ nfe. accounts
 • lus /lʊs/ nin. court (of law)
 • lushl /lʊʃl/ nin. improve
 • lusk /lʊsk/ nin. niece
 • lusl /lʊsl/ nfe. grandfather
 • lusn /lʊsn/ nnb. fewness
 • lusp /lʊsp/ nnb. dawn
 • lust /lʊst/ nma. goal (objective), target
 • lut /lʊt/ nin. bowl
 • luth /lʊθ/ nin. court
 • lutl /lʊtl/ nma. reversion
 • luv /lʊv/ nnb. hazard
 • luw /lʊw/ nfe. everyone
 • luch /lʊʧ/ nan. industry
 • lur /lʊɹ/ nfe. cycle of rebirth
 • lurl /lʊɹl/ nma. plain
 • lurp /lʊɹp/ nnb. focus
 • lurst /lʊɹst/ nnb. sword
 • lurt /lʊɹt/ nnb. prostitute
 • lux /lʊks/ nnb. gem
 • luЂ /lʊð/ nan. race (competition), marathon
 • liouhurr /ˈlɪo̯ʊ̯huɹ/ adj. probable
 • liouhurral /ˈlɪo̯ʊ̯huɹal/ adv. probably
 • lioulspor /ˈlɪo̯ʊ̯lspoɹ/ adj. high
 • lioulspor lumy /ˈlɪo̯ʊ̯lspoɹ lʊmj/ nma. upper class
 • lioulspores /ˈlɪo̯ʊ̯lspoɹes/ nfe. height
 • lioulsper /ˈlɪo̯ʊ̯lspɛɹ/ adj. visit
 • liouler /ˈlɪo̯ʊ̯lɛɹ/ v. pass
 • liounyurr /ˈlɪo̯ʊ̯njuɹ/ adj. reverse
 • liounyar /ˈlɪo̯ʊ̯njɑɹ/ adj. keen
 • liouskurr /ˈlɪo̯ʊ̯skuɹ/ adj. white
 • liousker /ˈlɪo̯ʊ̯skɛɹ/ adj. mature, ripe
 • liousmir /ˈlɪo̯ʊ̯smɪɹ/ adj. wind
 • lioutir /ˈlɪo̯ʊ̯tɪɹ/ v. can
 • liouxar /ˈlɪo̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. right (direction)
 • liouxer /ˈlɪo̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. clear, transparent
 • liouxeral /ˈlɪo̯ʊ̯ksɛɹal/ adv. clearly
 • lib /lɪb/ nma. orchestra
 • lid /lɪd/ nnb. dash
 • lidz /lɪʥ/ nma. lamentation
 • lif /lɪf/ nnb. site
 • lifr /lɪfɹ/ nma. tragedy
 • lig /lɪg/ nma. below
 • lih /lɪh/ nan. clash
 • lihy /lɪɫ/ nfe. factor
 • lij /lɪj/ nnb. attribution
 • lik /lɪk/ nin. coal
 • likh /lɪʈ/ nin. drum
 • likr /lɪkɹ/ nin. laboratory
 • lil /lɪl/ nma. year
 • lilf /lɪlf/ nfe. razor
 • lilk /lɪlk/ nnb. convexity
 • lilm /lɪlm/ nnb. lime
 • liln /lɪln/ nnb. acquaintance
 • lilsp /lɪlsp/ nnb. steam
 • lim /lɪm/ nma. park
 • limp /lɪmp/ nin. development
 • limy /lɪmj/ nma. writer
 • linj /lɪnj/ nan. plan
 • linj /lɪnj/ v. plan
 • lins /lɪns/ nan. paint
 • linsant /ˈlɪnsænt/ nma. painter
 • lip /lɪp/ nma. although
 • lipl /lɪpl/ nma. strap
 • lis /lɪs/ nin. door
 • lish /lɪʃ/ nma. concrete
 • lishm /lɪʃm/ nma. spright
 • lisk /lɪsk/ nan. dinner
 • lism /lɪsm/ nma. realm
 • lisp /lɪsp/ nin. inorganic matter
 • list /lɪst/ nma. pottery
 • lisr /lɪsɹ/ nin. dictator
 • lith /lɪθ/ nfe. wrist, ankle
 • lith lawn /lɪθ lɔn/ nan. bracelet
 • litl /lɪtl/ nfe. fatigue
 • litr /lɪtɹ/ nin. coil
 • liw /lɪw/ nfe. priest
 • lizh /lɪʒ/ pron. they (fem), them (fem), theirs (fem)
 • lich /lɪʧ/ nin. bulb (plant root)
 • lirl /lɪɹl/ nfe. of
 • lirp /lɪɹp/ nnb. barrier, hurdle
 • lirs /lɪɹs/ nma. urine
 • lirst /lɪɹst/ nfe. title
 • lirt /lɪɹt/ nan. sanctimony
 • lix /lɪks/ nin. horn, penis (slang)
 • lfol /lfol/ det. various
 • lfaws /lfɔs/ det. fewest
 • lfīf /lfaɪ̯f/ prep. from
 • lkab /lkæb/ det. everybody
 • lmīl /lmaɪ̯l/ prep. out
 • lmōl /lmoʊ̯l/ prep. round
 • lnuhl /lnʌl/ det. anywhere
 • ltāk /lteɪ̯k/ prep. prior to
 • lab /læb/ nfe. paladin
 • lad /læd/ nnb. map
 • ladz /læʥ/ nma. vein
 • laf /læf/ nfe. policy
 • lag /læg/ det. which
 • lag /læg/ pron. which
 • lah /læh/ nnb. census
 • lahd /lɑd/ nfe. plug
 • lahdz /lɑʥ/ nan. hall
 • lahdr /lɑdɹ/ nan. abusiveness
 • lahf /lɑf/ nma. rock
 • lahh /lɑh/ nnb. suburb
 • lahhw /lɑħ/ pron. everyone
 • lahhy /lɑɫ/ nnb. guy
 • lahj /lɑj/ nma. massacre
 • lahk /lɑk/ nfe. elegance
 • lahkl /lɑkl/ nma. stream
 • lahkr /lɑkɹ/ nma. nomenclature
 • lahl /lɑl/ nnb. poem
 • lahlf /lɑlf/ nnb. reproduction, procreation
 • lahlm /lɑlm/ nfe. model
 • lahln /lɑln/ nfe. misbehavior
 • lahlsp /lɑlsp/ nma. hatch
 • lahlt /lɑlt/ nnb. pulse
 • lahlant /ˈlɑlænt/ nfe. poet
 • lahmy /lɑmj/ nnb. accept
 • lahn /lɑn/ nfe. reward, prize, medal, award, trophy
 • lahnj /lɑnj/ nnb. including
 • lahns /lɑns/ nfe. over
 • lahnth /lɑnθ/ nnb. social
 • lahpl /lɑpl/ nma. atom
 • lahs /lɑs/ nfe. force
 • lahsh /lɑʃ/ nan. nonuniformity
 • lahsk /lɑsk/ nan. ring
 • lahsm /lɑsm/ nan. few
 • lahsp /lɑsp/ nin. lesson, lecture
 • lahsr /lɑsɹ/ nnb. flattery
 • lahts /lɑʦ/ nma. chastity
 • lahv /lɑv/ nnb. compartment
 • lahw /lɑw/ nan. century
 • lahw /læħ/ nfe. council
 • lahch /lɑʧ/ nnb. counsel
 • lahx /lɑks/ nnb. cream
 • lahy /læɫ/ nma. wing
 • lahЂ /lɑð/ nma. sugar
 • laj /læj/ nan. window
 • laj /læʤ/ nnb. fan
 • lal /læl/ nnb. journey, voyage
 • lal /læl/ det. his, her, its
 • lalk /lælk/ nin. idiot, fool
 • lalm /lælm/ nin. toil
 • laln /læln/ nan. nutrition
 • lals /læls/ nnb. same
 • lalsp /lælsp/ nma. party
 • lam /læm/ nma. wool
 • lams /læms/ nma. horizontalness
 • lan /læn/ nma. train
 • lans /læns/ nin. angle, corner, direction (way)
 • lap /læp/ det. sufficient
 • lapr /læpɹ/ nma. drama
 • lashm /læʃm/ nma. weaving
 • lasm /læsm/ nan. cabbage
 • lat /læt/ nan. power
 • latim /ˈlætɪm/ adj. powerful
 • latl /lætl/ nin. borrowing
 • lav /læv/ nfe. hut, shack
 • lavh /læɰ/ nin. threeness
 • law /læw/ nma. nurse
 • lawb /lɔb/ nan. width
 • lawbim /ˈlɔbɪm/ adj. wide
 • lawdz /lɔʥ/ nan. heritage
 • lawdr /lɔdɹ/ nin. nucleus
 • lawf /lɔf/ nfe. perception
 • lawg /lɔg/ det. more
 • lawh /lɔh/ nnb. exhaustion
 • lawh /læʍ/ nma. intuition
 • lawhj /lɔhj/ nnb. rear, behind
 • lawhy /lɔɫ/ nma. crowd
 • lawj /lɔj/ nfe. dot
 • lawk /lɔk/ nin. passenger
 • lawkl /lɔkl/ nin. cry, call
 • lawl /lɔl/ nfe. state (province, country)
 • lawlf /lɔlf/ nnb. actually
 • lawlk /lɔlk/ nfe. engineering
 • lawln /lɔln/ nfe. dog
 • lawls /lɔls/ nan. commission
 • lawlsp /lɔlsp/ nfe. path, track
 • lawlt /lɔlt/ nin. demographic
 • lawmp /lɔmp/ nfe. traffic
 • lawmy /lɔmj/ nan. property
 • lawn /lɔn/ nfe. ornament, accessory
 • lawnj /lɔnj/ nin. mountain, hill
 • lawns /lɔns/ nin. imposition
 • lawnth /lɔnθ/ nma. commerce
 • lawp /lɔp/ nfe. vinegar
 • lawpl /lɔpl/ nin. platform
 • laws /lɔs/ nin. death
 • lawsh /lɔʃ/ nma. decision
 • lawshm /lɔʃm/ nfe. kit
 • lawshn /lɔʃn/ nin. sand, shore, dust
 • lawshavuh /ˈlɔʃavʌ/ v. decide
 • lawsk /lɔsk/ nma. shovel
 • lawsm /lɔsm/ nan. passion
 • lawsp /lɔsp/ nfe. lord
 • lawst /lɔst/ nma. gadget
 • lawsavuh /ˈlɔsavʌ/ v. die
 • lawsr /lɔsɹ/ nan. warrant
 • lawt /lɔt/ nin. type
 • lawtl /lɔtl/ nin. grand master
 • lawts /lɔʦ/ nma. intoxication, sugar
 • lawtr /lɔtɹ/ nin. letter (of an alphabet)
 • lawv /lɔv/ nma. head
 • lawwh /lɔʍ/ nin. go
 • lawch /lɔʧ/ nan. resource
 • lawrp /lɔɹp/ nfe. watch
 • lawrs /lɔɹs/ nnb. law
 • lawrskin /ˈlɔɹskɪn/ adj. legal
 • lawrst /lɔɹst/ nnb. instrument
 • lawrsant /ˈlɔɹsænt/ nnb. lawyer
 • lawЂ /lɔð/ nma. anything
 • la’edzir /ˈleɪ̯i̯ʥɪɹ/ adj. early
 • la’egar /ˈleɪ̯i̯gɑɹ/ adj. equal, equivalent
 • la’ehyir /ˈleɪ̯i̯ɫɪɹ/ v. conquer
 • la’ehyirkes /ˈleɪ̯i̯ɫɪɹkɜs/ nfe. conquest
 • la’ehyer /ˈleɪ̯i̯ɫɛɹ/ v. perceive
 • la’elker /ˈleɪ̯i̯lkɛɹ/ adj. same
 • la’elker wēsim /ˈleɪ̯i̯lkɛɹ ˈwisɪm/ nma. homosexual
 • la’elmar /ˈleɪ̯i̯lmɑɹ/ adj. fat, obese
 • la’elmares /ˈleɪ̯i̯lmɑɹes/ nin. fat (bodily substance)
 • la’elspor /ˈleɪ̯i̯lspoɹ/ adj. eager
 • la’elspurr /ˈleɪ̯i̯lspuɹ/ adj. polygenity
 • la’elspir /ˈleɪ̯i̯lspɪɹ/ adj. hot, hot (attractive)
 • la’elspires /ˈleɪ̯i̯lspɪɹes/ nfe. heat
 • la’elspar /ˈleɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. fun
 • la’elspares /ˈleɪ̯i̯lspɑɹes/ nma. fun
 • la’elsper /ˈleɪ̯i̯lspɛɹ/ adj. lethal, fatal
 • la’eler /ˈleɪ̯i̯lɛɹ/ v. forgive, excuse, vindicate, pardon
 • la’eler /ˈleɪ̯i̯lɛɹ/ nan. excuse
 • la’emper /ˈleɪ̯i̯mpɛɹ/ adj. vicious
 • la’emer /ˈleɪ̯i̯mɛɹ/ adj. ready, ripe
 • la’emyor /ˈleɪ̯i̯mjoɹ/ adj. without
 • la’emyar /ˈleɪ̯i̯mjɑɹ/ adj. various
 • la’enjir /ˈleɪ̯i̯njɪɹ/ adj. light (weight)
 • la’ensurr /ˈleɪ̯i̯nsuɹ/ adj. precious, rare
 • la’ensir /ˈleɪ̯i̯nsɪɹ/ adj. serious
 • la’enser /ˈleɪ̯i̯nsɛɹ/ adj. new
 • la’enyurr /ˈleɪ̯i̯njuɹ/ adj. benign
 • la’enyar /ˈleɪ̯i̯njɑɹ/ adj. live
 • la’eskurr /ˈleɪ̯i̯skuɹ/ adj. virte
 • la’eskar /ˈleɪ̯i̯skɑɹ/ adj. handsome, attractive
 • la’esmar /ˈleɪ̯i̯smɑɹ/ adj. gray
 • la’esmer /ˈleɪ̯i̯smɛɹ/ adj. damn
 • la’espar /ˈleɪ̯i̯spɑɹ/ adj. last (final), last (previous)
 • la’estar /ˈleɪ̯i̯stɑɹ/ adj. loose
 • la’etlurr /ˈleɪ̯i̯tluɹ/ adj. busy
 • la’etlar /ˈleɪ̯i̯tlɑɹ/ adj. win
 • la’evar /ˈleɪ̯i̯vɑɹ/ adj. classic
 • la’ever /ˈleɪ̯i̯vɛɹ/ adj. rigorous
 • la’ewor /ˈleɪ̯i̯woɹ/ adj. quiet, calm, patient, gentle
 • la’ewor mēk /ˈleɪ̯i̯woɹ mik/ nma. peace
 • la’ewar /ˈleɪ̯i̯wɑɹ/ adj. available
 • la’ewer /ˈleɪ̯i̯wɛɹ/ v. contrast
 • la’ezor /ˈleɪ̯i̯zoɹ/ v. shout, yell
 • la’ezar /ˈleɪ̯i̯zɑɹ/ v. feel
 • la’ezer /ˈleɪ̯i̯zɛɹ/ v. display, expose, show off, reveal
 • la’erler /ˈleɪ̯i̯ɹlɛɹ/ adj. wise saying
 • la’ersturr /ˈleɪ̯i̯ɹstuɹ/ adj. warning
 • la’erstar /ˈleɪ̯i̯ɹstɑɹ/ adj. sharp, steep
 • la’erster /ˈleɪ̯i̯ɹstɛɹ/ adj. blind
 • la’erter /ˈleɪ̯i̯ɹtɛɹ/ adj. populate
 • la’erteric /ˈleɪ̯i̯ɹtɛɹɪc/ nma. population
 • la’exor /ˈleɪ̯i̯ksoɹ/ adj. free
 • la’exir /ˈleɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. cute
 • la’exar /ˈleɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. only
 • la’eyar /ˈleɪ̯i̯jɑɹ/ v. add
 • lach /læʧ/ nfe. color
 • lar /læɹ/ nma. blueness
 • larh /lɑɹh/ det. afternoon
 • larp /lɑɹp/ nan. idea
 • larp /læɹp/ nan. dignity
 • lars /læɹs/ nma. purchase
 • larst /lɑɹst/ nnb. lip
 • larst /læɹst/ nnb. textile
 • lart /læɹt/ nnb. experienced
 • lart /lɑɹt/ nma. might
 • lax /læks/ nan. back (of body), back (reverse side)
 • laЂ /læð/ nnb. tattoo
 • lād /leɪ̯d/ prep. besides
 • lādzar /ˈleɪ̯ʥɑɹ/ v. have
 • lāfer /ˈleɪ̯fɛɹ/ v. take apart, dismantle
 • lāhwurr /ˈleɪ̯ħuɹ/ v. hate, resent
 • lāhwurric /ˈleɪ̯ħuɹɪc/ nnb. hate
 • lāhy /leɪ̯ɫ/ adv. accidentally
 • lāhyar /ˈleɪ̯ɫɑɹ/ v. hunt
 • lāhyarant /ˈleɪ̯ɫɑɹænt/ nma. hunter
 • lājir /ˈleɪ̯jɪɹ/ v. sip
 • lākhar /ˈleɪ̯ʈɑɹ/ v. jam
 • lākl /leɪ̯kl/ adv. gracefully
 • lāl /leɪ̯l/ adv. that
 • lālurr /ˈleɪ̯luɹ/ v. spill
 • lālir /ˈleɪ̯lɪɹ/ v. disrupt, interrupt
 • lālar /ˈleɪ̯lɑɹ/ v. reply
 • lām /leɪ̯m/ prep. in spite of
 • lāmer /ˈleɪ̯mɛɹ/ v. sort, arrange
 • lānurr /ˈleɪ̯nuɹ/ v. steer
 • lāp /leɪ̯p/ prep. next to
 • lās /leɪ̯s/ adv. daily
 • lāsir /ˈleɪ̯sɪɹ/ v. prefer
 • lāshar /ˈleɪ̯ʃɑɹ/ v. separate, isolate, segregate
 • lāsher /ˈleɪ̯ʃɛɹ/ v. rest, relax
 • lāther /ˈleɪ̯θɛɹ/ v. analyze
 • lātherkes /ˈleɪ̯θɛɹkɜs/ nnb. analysis
 • lātsar /ˈleɪ̯ʦɑɹ/ v. print
 • lāzhir /ˈleɪ̯ʒɪɹ/ v. cost
 • lāzhirkes /ˈleɪ̯ʒɪɹkɜs/ nma. cost
 • lāzhirkesim /ˈleɪ̯ʒɪɹˌkɜsɪm/ adj. expensive
 • lāzher /ˈleɪ̯ʒɛɹ/ v. humiliate
 • lāzer /ˈleɪ̯zɛɹ/ v. let, allow (let), approve, enable, tolerate
 • lāchor /ˈleɪ̯ʧoɹ/ v. flick
 • lāchar /ˈleɪ̯ʧɑɹ/ v. commute
 • lāyer /ˈleɪ̯ʤɛɹ/ v. balance
 • lāЂor /ˈleɪ̯ðoɹ/ v. extend
 • lāЂurr /ˈleɪ̯ðuɹ/ v. adventure
 • leb /lɜb/ nma. stock
 • led /lɜd/ nfe. confidence
 • ledim /ˈlɜdɪm/ adj. confident
 • ledz /lɜʥ/ nin. communications
 • lef /lɜf/ nan. balcony
 • lehy /lɜɫ/ nin. tag
 • lej /lɜj/ nma. clear
 • lek /lɜk/ nma. shield, armor, apron
 • lekotim /ˈlɜkotɪm/ nnb. frown
 • lekr /lɜkɹ/ nnb. infrequency
 • lel /lɜl/ nan. tea
 • lelm /lɜlm/ nfe. insignia
 • lelsp /lɜlsp/ nnb. luxury
 • lem /lɜm/ num. zero
 • lemurrēah /ˈlemɜːˌiːɑ/ nf. lemuria
 • lemp /lɜmp/ nfe. sports
 • lemy /lɜmj/ nfe. hallway, corridor
 • len /lɜn/ det. that
 • len /lɜn/ pron. that
 • lenj /lɜnj/ nfe. disrespect
 • lent /lɜnt/ nan. sculpture
 • lep /lɜp/ nnb. inlet
 • les /lɜs/ nfe. direction (way)
 • lesh /lɜʃ/ nfe. stigma
 • leshn /lɜʃn/ nfe. natural
 • lesk /lɜsk/ nin. fox
 • lesm /lɜsm/ nfe. acquisition
 • lesp /lɜsp/ nfe. half
 • lest /lɜst/ nma. competent
 • leth /lɜθ/ nan. legal
 • lev /lɜv/ nnb. pornography
 • lew /lɜw/ nma. warning
 • lezh /lɜʒ/ pron. one
 • le‘pahē̯l /ˈlɜʔpɑi̯l/ nan. the pale
 • le‘voēd /ˈlɜʔvɔɪ̯d/ nfe. the void
 • le‘vahē̯l /ˈlɜʔvɑi̯l/ nnb. the veil
 • le‘vōz /ˈlɜʔvoʊ̯z/ nnb. the voes
 • le‘astal /ˈlɜʔæstæl/ nfe. the astral
 • le‘efemuhs /ˈlɜʔɜˌfɜmʌs/ nnb. the ephemeral
 • le‘ethir /ˈlɜʔɜθɪɹ/ nma. the ethereal
 • le’odar /ˈlio̯ʊ̯dɑɹ/ v. swallow
 • le’olurr /ˈlio̯ʊ̯luɹ/ v. lack
 • le’olfor /ˈlio̯ʊ̯lfoɹ/ adj. random
 • le’olnurr /ˈlio̯ʊ̯lnuɹ/ v. defy, violate
 • le’olnar /ˈlio̯ʊ̯lnɑɹ/ adj. want
 • le’olspor /ˈlio̯ʊ̯lspoɹ/ adj. word
 • le’olsper /ˈlio̯ʊ̯lspɛɹ/ adj. pink
 • le’omor /ˈlio̯ʊ̯moɹ/ v. understand, realize, comprehend, grasp, clutch, grip
 • le’omyurr /ˈlio̯ʊ̯mjuɹ/ adj. well
 • le’omyir /ˈlio̯ʊ̯mjɪɹ/ adj. flirtatious
 • le’omyar /ˈlio̯ʊ̯mjɑɹ/ adj. opposite
 • le’onsar /ˈlio̯ʊ̯nsɑɹ/ adj. silly
 • le’onyar /ˈlio̯ʊ̯njɑɹ/ adj. stable
 • le’oskor /ˈlio̯ʊ̯skoɹ/ adj. mean, rude, nasty
 • le’ospar /ˈlio̯ʊ̯spɑɹ/ adj. letter
 • le’ostir /ˈlio̯ʊ̯stɪɹ/ adj. minor, petty
 • le’otlir /ˈlio̯ʊ̯tlɪɹ/ adj. abode
 • le’ovir /ˈlio̯ʊ̯vɪɹ/ v. nap
 • le’orir /ˈlio̯ʊ̯ɹɪɹ/ v. guard, patrol
 • le’orstar /ˈlio̯ʊ̯ɹstɑɹ/ adj. adventure
 • le’orster /ˈlio̯ʊ̯ɹstɛɹ/ adj. manual
 • le’oxurr /ˈlio̯ʊ̯ksuɹ/ adj. population
 • le’oxar /ˈlio̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. which
 • lech /lɜʧ/ nan. wire
 • ler /lɛɹ/ art. the
 • lerl /lɛɹl/ det. somebody
 • lerp /lɜɹp/ nan. transparency
 • lers /lɜɹs/ nfe. rejection
 • lex /lɜks/ nfe. amount
 • leЂ /lɜð/ nnb. materiality
 • lēb /lib/ det. my
 • lēd /lid/ det. few
 • lēdz /liʥ/ nnb. profit
 • lēf /lif/ nnb. moment
 • lēfl /lifl/ nnb. better
 • lēfr /lifɹ/ nan. skull
 • lēg /lig/ nin. homeland, motherland
 • lēh /lih/ nan. barbecue
 • lēhj /lihj/ nma. foolishness
 • lēhy /liɫ/ nin. arm
 • lēj /lij/ nan. shoe, boot
 • lēj /liʤ/ nfe. currency
 • lēk /lik/ num. second
 • lēkh /liʈ/ nan. forefather
 • lēkr /likɹ/ nnb. argue
 • lēl /lil/ nnb. morning
 • lēl /lil/ det. my
 • lēlf /lilf/ nma. rubble, debris
 • lēlk /lilk/ nfe. log
 • lēln /liln/ nnb. theft
 • lēls /lils/ nin. adventure
 • lēlsp /lilsp/ nnb. chance
 • lēlt /lilt/ nfe. boot
 • lēm /lim/ nnb. life (soul), soul
 • lēmikh /ˈlimɪʈ/ nan. diet
 • lēmp /limp/ nfe. flame
 • lēms /lims/ nan. step (footstep)
 • lēms lātsar /lims ˈleɪ̯ʦɑɹ/ nfe. footprint
 • lēmy /limj/ nnb. shop
 • lēn /lin/ nnb. music
 • lēnj /linj/ nfe. nut
 • lēns /lins/ nin. stadium
 • lēnt /lint/ nma. field
 • lēnth /linθ/ nma. unhealthfulness
 • lēp /lip/ nfe. brass
 • lēpr /lipɹ/ nfe. robe, gown
 • lēs /lis/ nin. girl
 • lēshl /liʃl/ nfe. campaign
 • lēshn /liʃn/ nin. minerals
 • lēsk /lisk/ nin. copper, bronze
 • lēsl /lisl/ nma. envy
 • lēsm /lism/ nnb. pen
 • lēsn /lisn/ nfe. frenzy
 • lēsp /lisp/ nnb. stomach, gut, belly
 • lēsr /lisɹ/ nma. unwillingness
 • lēt /lit/ nnb. member
 • lēth /liθ/ nma. bathroom
 • lētl /litl/ nin. wave (ocean), surge
 • lēts /liʦ/ nnb. rookie
 • lēv /liv/ nin. meal, picnic
 • lēvh /liɰ/ nan. debt
 • lēvl /livl/ nma. weather
 • lēw /liw/ nnb. spring (season)
 • lēwh /liʍ/ nma. in
 • lēzh /liʒ/ pron. we, us, ours
 • lēahdor /ˈliɑ̯doɹ/ v. accuse
 • lēahlnar /ˈliɑ̯lnɑɹ/ adj. week
 • lēahlspor /ˈliɑ̯lspoɹ/ adj. rugged
 • lēahlspurr /ˈliɑ̯lspuɹ/ adj. naked, nude, bald
 • lēahlspar /ˈliɑ̯lspɑɹ/ adj. ugly
 • lēahlsper /ˈliɑ̯lspɛɹ/ adj. mere
 • lēahmpar /ˈliɑ̯mpɑɹ/ adj. write
 • lēahmyir /ˈliɑ̯mjɪɹ/ adj. jealous
 • lēahnsir /ˈliɑ̯nsɪɹ/ adj. gradual
 • lēahnar /ˈliɑ̯nɑɹ/ v. wipe
 • lēahskar /ˈliɑ̯skɑɹ/ adj. pure, wholesome
 • lēahzurr /ˈliɑ̯zuɹ/ v. lay
 • lēahxor /ˈliɑ̯ksoɹ/ adj. loud, noisy
 • lēahxir /ˈliɑ̯ksɪɹ/ adj. fair, just
 • lēahxar /ˈliɑ̯ksɑɹ/ adj. naive, ignorant
 • lēch /liʧ/ pron. anything
 • lēch /liʧ/ pron. I, me, mine
 • lēch /liʧ/ pron. they, them, theirs
 • lēq /likw/ nin. nonimitation
 • lēr /liɹ/ nnb. with
 • lērl /liɹl/ nfe. authority
 • lērlavuh /ˈliɹlavʌ/ v. authorize
 • lērp /liɹp/ nma. crew
 • lērs /liɹs/ nma. finance
 • lērst /liɹst/ nma. ship
 • lērt /liɹt/ nfe. grade
 • lēЂ /lið/ nma. temper
 • līd /laɪ̯d/ adv. eastwards
 • līdzor /ˈlaɪ̯ʥoɹ/ v. surround
 • līdzir /ˈlaɪ̯ʥɪɹ/ v. twist, revolve
 • līdzar /ˈlaɪ̯ʥɑɹ/ v. arrest
 • līdzer /ˈlaɪ̯ʥɛɹ/ v. play (have fun)
 • līdar /ˈlaɪ̯dɑɹ/ v. celebrate, praise
 • līf /laɪ̯f/ prep. for each
 • līg /laɪ̯g/ prep. with (using)
 • līhwar /ˈlaɪ̯ħɑɹ/ v. stretch
 • līhy /laɪ̯ɫ/ adv. always
 • līhyurr /ˈlaɪ̯ɫuɹ/ v. argue, testify
 • līhyurrkes /ˈlaɪ̯ɫuɹkɜs/ nan. argument
 • līhyar /ˈlaɪ̯ɫɑɹ/ v. win
 • līhyarkes /ˈlaɪ̯ɫɑɹkɜs/ nin. victory
 • līj /laɪ̯j/ adv. completely
 • lījir /ˈlaɪ̯ʤɪɹ/ v. follow, stalk
 • līk /laɪ̯k/ adv. up
 • līk /laɪ̯k/ prep. up
 • līkhor /ˈlaɪ̯ʈoɹ/ v. clap
 • līker /ˈlaɪ̯kɛɹ/ v. strip
 • līl /laɪ̯l/ prep. with (accompanied by)
 • līlor /ˈlaɪ̯loɹ/ v. invite
 • līlurr /ˈlaɪ̯luɹ/ v. defend, protect, resist, justify
 • līlurrkes /ˈlaɪ̯luɹkɜs/ nan. defense
 • līlar /ˈlaɪ̯lɑɹ/ v. establish
 • līler /ˈlaɪ̯lɛɹ/ v. like
 • līm /laɪ̯m/ adv. in
 • līmurr /ˈlaɪ̯muɹ/ v. hop
 • līmar /ˈlaɪ̯mɑɹ/ v. seem, appear, reveal, manifest, expose, confess
 • līn /laɪ̯n/ prep. as
 • līner /ˈlaɪ̯nɛɹ/ v. struggle
 • līs /laɪ̯s/ adv. about
 • līsurr /ˈlaɪ̯suɹ/ v. fix, mend, repair, amend
 • līsir /ˈlaɪ̯sɪɹ/ v. close, shut, expire, block, deter
 • līsh /laɪ̯ʃ/ adv. necessarily
 • līshor /ˈlaɪ̯ʃoɹ/ v. resist, prevent, deter
 • līshurr /ˈlaɪ̯ʃuɹ/ v. show off
 • līshar /ˈlaɪ̯ʃɑɹ/ v. hurt, injure, punish
 • līsher /ˈlaɪ̯ʃɛɹ/ v. write
 • līsherant /ˈlaɪ̯ʃɛɹænt/ nma. author, writer
 • līsar /ˈlaɪ̯sɑɹ/ v. carry
 • līser /ˈlaɪ̯sɛɹ/ v. clip, snip, trim
 • līsr /laɪ̯sɹ/ adv. strongly
 • līsrer /ˈlaɪ̯sɹɛɹ/ v. feed
 • līt /laɪ̯t/ prep. alongside
 • līts /laɪ̯ʦ/ adv. as
 • lītsir /ˈlaɪ̯ʦɪɹ/ v. breed
 • lītser /ˈlaɪ̯ʦɛɹ/ v. book
 • līv /laɪ̯v/ prep. owing to
 • līwurr /ˈlaɪ̯wuɹ/ v. activity
 • līwhar /ˈlaɪ̯ʍɑɹ/ v. interfere
 • līzhor /ˈlaɪ̯ʒoɹ/ v. need (require), need (lack)
 • līzhor /ˈlaɪ̯ʒoɹ/ nin. need
 • līzhurr /ˈlaɪ̯ʒuɹ/ v. recommend, advise, endorse
 • līzhir /ˈlaɪ̯ʒɪɹ/ v. try
 • līzhar /ˈlaɪ̯ʒɑɹ/ v. waste
 • līzar /ˈlaɪ̯zɑɹ/ v. arrive, happen, reach
 • līzarkes /ˈlaɪ̯zɑɹkɜs/ nfe. arrival
 • līch /laɪ̯ʧ/ adv. hardly
 • līchor /ˈlaɪ̯ʧoɹ/ v. know (be acquainted with)
 • līchurr /ˈlaɪ̯ʧuɹ/ v. crunch, chew
 • līchir /ˈlaɪ̯ʧɪɹ/ v. deal, haggle
 • līchirant /ˈlaɪ̯ʧɪɹænt/ nfe. dealer
 • līcher /ˈlaɪ̯ʧɛɹ/ v. perform, behave
 • līyar /ˈlaɪ̯ʤɑɹ/ v. torture, oppress
 • līyer /ˈlaɪ̯ʤɛɹ/ v. pinch
 • līЂor /ˈlaɪ̯ðoɹ/ v. dare
 • līЂar /ˈlaɪ̯ðɑɹ/ v. direct, conduct
 • līЂer /ˈlaɪ̯ðɛɹ/ v. report, notify, inform
 • līЂer /ˈlaɪ̯ðɛɹ/ nfe. report
 • lōbyar /ˈloʊ̯bjɑɹ/ v. rock (move back and forth), toss
 • lōd /loʊ̯d/ adv. fiercely
 • lōf /loʊ̯f/ adv. towards
 • lōfer /ˈloʊ̯fɛɹ/ v. spread, scatter
 • lōhwurr /ˈloʊ̯ħuɹ/ v. hiss
 • lōhy /loʊ̯ɫ/ adv. yearly
 • lōhyir /ˈloʊ̯ɫɪɹ/ v. be (exist), be (permanent state)
 • lōhyar /ˈloʊ̯ɫɑɹ/ v. roam, wander, migrate
 • lōkher /ˈloʊ̯ʈɛɹ/ v. review
 • lōker /ˈloʊ̯kɛɹ/ v. absorb
 • lōker /ˈloʊ̯kɛɹ/ nfe. sponge
 • lōl /loʊ̯l/ prep. for
 • lōlar /ˈloʊ̯lɑɹ/ v. convert, translate
 • lōler /ˈloʊ̯lɛɹ/ v. try (test out)
 • lōmor /ˈloʊ̯moɹ/ v. offer
 • lōmorkes /ˈloʊ̯moɹkɜs/ nan. offer
 • lōmpar /ˈloʊ̯mpɑɹ/ v. guess, speculate, estimate
 • lōmpar /ˈloʊ̯mpɑɹ/ nan. guess
 • lōmar /ˈloʊ̯mɑɹ/ v. discuss, consult, debate
 • lōmarkes /ˈloʊ̯mɑɹkɜs/ nnb. discussion
 • lōn /loʊ̯n/ prep. among
 • lōs /loʊ̯s/ prep. minus
 • lōsh /loʊ̯ʃ/ adv. obediently
 • lōshm /loʊ̯ʃm/ adv. monthly
 • lōsl /loʊ̯sl/ adv. graphically
 • lōt /loʊ̯t/ adv. eventually
 • lōtar /ˈloʊ̯tɑɹ/ v. begin
 • lōv /loʊ̯v/ adv. day after tomorrow
 • lōw /loʊ̯w/ prep. due to
 • lōwhir /ˈloʊ̯ʍɪɹ/ v. recognize
 • lōwhirkes /ˈloʊ̯ʍɪɹkɜs/ nnb. recognition
 • lōwhar /ˈloʊ̯ʍɑɹ/ v. chase
 • lōzher /ˈloʊ̯ʒɛɹ/ v. decay, deteriorate
 • lōchurr /ˈloʊ̯ʧuɹ/ v. stamp
 • lōchir /ˈloʊ̯ʧɪɹ/ v. sentence
 • lōchar /ˈloʊ̯ʧɑɹ/ v. export
 • lōrurr /ˈloʊ̯ɹuɹ/ v. start
 • lōrurr /ˈloʊ̯ɹuɹ/ nan. start, beginning
 • lūd /lʉd/ nnb. assemblage
 • lūdz /lʉʥ/ nma. nineness
 • lūf /lʉf/ nnb. default
 • lūh /lʉh/ nfe. ejection
 • lūhy /lʉɫ/ nin. rail
 • lūj /lʉj/ nfe. straightness
 • lūk /lʉk/ nma. felony
 • lūkh /lʉʈ/ nfe. where
 • lūl /lʉl/ nma. web, net
 • lūlf /lʉlf/ nnb. plate, disk
 • lūlk /lʉlk/ nfe. position
 • lūlm /lʉlm/ nfe. subsequence
 • lūls /lʉls/ nma. symmetry
 • lūlsp /lʉlsp/ nin. choir
 • lūlt /lʉlt/ nma. opponent
 • lūm /lʉm/ nan. doctor
 • lūms /lʉms/ nan. think
 • lūmy /lʉmj/ nin. several
 • lūn /lʉn/ nin. disaster, catastrophe, accident
 • lūnj /lʉnj/ nnb. flunkey
 • lūns /lʉns/ nma. tuna
 • lūnt /lʉnt/ nin. though
 • lūs /lʉs/ nfe. crisis
 • lūsh /lʉʃ/ pron. everything
 • lūsk /lʉsk/ nma. border, boundary, margin, perimeter
 • lūsm /lʉsm/ nin. environmental
 • lūt /lʉt/ nin. capacity
 • lūth /lʉθ/ nma. audience
 • lūtl /lʉtl/ nfe. bodily development
 • lūw /lʉw/ nin. lease
 • lūwh /lʉʍ/ nnb. period
 • lūch /lʉʧ/ nfe. dryness
 • lūx /lʉks/ nfe. knee
 • mob /mob/ nfe. bench
 • mod /mod/ nma. thumb
 • modz /moʥ/ nma. dynamics
 • mof /mof/ nin. formula
 • mog /mog/ nfe. diction
 • moh /moh/ nin. seas
 • mohj /mohj/ nma. unsubstantiality
 • mohy /moɫ/ nin. sap
 • moj /moj/ nma. reason
 • moj /moʤ/ nnb. importance
 • mojim /ˈmojɪm/ adj. reasonable
 • mok /mok/ nin. autumn
 • mokh /moʈ/ nin. myth
 • mokr /mokɹ/ nma. fraud, hoax
 • mol /mol/ det. what
 • mol /mol/ pron. what
 • molk /molk/ nma. ecclesiastical attire
 • molm /molm/ nin. oils, lubricants
 • moln /moln/ nma. basement, cellar
 • molp /molp/ nfe. desire
 • mols /mols/ nfe. destiny, fate
 • molsp /molsp/ nma. soil, dust, clay, brick
 • molt /molt/ nfe. divorce
 • momp /momp/ nma. linen, fabric, textile, napkin
 • mon /mon/ nin. rake
 • monj /monj/ nfe. world
 • mons /mons/ nin. landlord
 • mont /mont/ nan. oldness
 • mop /mop/ nfe. cambion
 • mos /mos/ nfe. gold
 • mosim /ˈmosɪm/ adj. golden
 • mosh /moʃ/ nfe. therapy
 • mosk /mosk/ nma. company
 • moskavuh /ˈmoskavʌ/ v. accompany
 • mosl /mosl/ nma. variegation
 • mosm /mosm/ nin. else
 • mosp /mosp/ nan. citadel
 • most /most/ nma. part
 • mot /mot/ nan. corpse
 • moth /moθ/ nnb. pair
 • motl /motl/ nnb. my
 • mots /moʦ/ nin. put
 • mov /mov/ nin. source
 • movh /moɰ/ nan. which
 • mow /mow/ nma. oh
 • mowd /mʌʊ̯d/ adv. slowly
 • mowdzer /ˈmʌʊ̯ʥɛɹ/ v. embarrass, tease, humiliate
 • mowdr /mʌʊ̯dɹ/ adv. earnestly
 • mowk /mʌʊ̯k/ adv. sufficiently
 • mowl /mʌʊ̯l/ adv. almost
 • mowm /mʌʊ̯m/ prep. regarding
 • mown /mʌʊ̯n/ adv. vividly
 • mowp /mʌʊ̯p/ prep. worth
 • mows /mʌʊ̯s/ adv. later
 • mowshir /ˈmʌʊ̯ʃɪɹ/ v. catch, capture, seize
 • mowsher /ˈmʌʊ̯ʃɛɹ/ v. poise
 • mowt /mʌʊ̯t/ adv. uphill
 • mowtir /ˈmʌʊ̯tɪɹ/ v. hint, indicate, express
 • mowtir /ˈmʌʊ̯tɪɹ/ nma. hint
 • mowzhurr /ˈmʌʊ̯ʒuɹ/ v. perch
 • mowzhar /ˈmʌʊ̯ʒɑɹ/ v. sleep
 • mowzhar /ˈmʌʊ̯ʒɑɹ/ nma. sleep
 • mowzher /ˈmʌʊ̯ʒɛɹ/ v. get
 • mowchir /ˈmʌʊ̯ʧɪɹ/ v. bloom, blossom, flourish
 • mowЂ /mʌʊ̯ð/ adv. silently
 • mowЂar /ˈmʌʊ̯ðɑɹ/ v. meditate
 • mozh /moʒ/ pron. you (masc) all
 • mo’elkir /ˈmoʊ̯i̯lkɪɹ/ adj. west
 • mo’emyer /ˈmoʊ̯i̯mjɛɹ/ adj. whiteness
 • mo’erpor /ˈmoʊ̯i̯ɹpoɹ/ adj. sick, ill, unwell
 • mo’erpores /ˈmoʊ̯i̯ɹpoɹes/ nma. sickness
 • mo’erstar /ˈmoʊ̯i̯ɹstɑɹ/ adj. active
 • mo’exor /ˈmoʊ̯i̯ksoɹ/ adj. small, little, short, low, miniature
 • mo’exar /ˈmoʊ̯i̯ksɑɹ/ adj. air
 • moch /moʧ/ nnb. society
 • moēb /mɔɪ̯b/ prep. underneath
 • moēhwer /ˈmɔɪ̯ħɛɹ/ v. fit, belong
 • moēhy /mɔɪ̯ɫ/ adv. comparatively
 • moēk /mɔɪ̯k/ adv. normally
 • moēkurr /ˈmɔɪ̯kuɹ/ v. jerk
 • moēl /mɔɪ̯l/ adv. somewhat, fairly, pretty, quite, rather
 • moēlurr /ˈmɔɪ̯luɹ/ v. achieve, accomplish
 • moēm /mɔɪ̯m/ adv. here
 • moēmir /ˈmɔɪ̯mɪɹ/ v. investigate, examine, interrogate, audit
 • moēmer /ˈmɔɪ̯mɛɹ/ v. bounce
 • moēn /mɔɪ̯n/ prep. ago
 • moēnurr /ˈmɔɪ̯nuɹ/ v. take
 • moēs /mɔɪ̯s/ adv. comfortably
 • moēshar /ˈmɔɪ̯ʃɑɹ/ v. extinguish, put out, squash
 • moēsher /ˈmɔɪ̯ʃɛɹ/ v. listen
 • moēt /mɔɪ̯t/ prep. of
 • moēth /mɔɪ̯θ/ adv. briefly
 • moēwhor /ˈmɔɪ̯ʍoɹ/ v. diagnose
 • moēch /mɔɪ̯ʧ/ adv. confidently
 • moēchir /ˈmɔɪ̯ʧɪɹ/ v. chat
 • moēchar /ˈmɔɪ̯ʧɑɹ/ v. taste
 • moēЂar /ˈmɔɪ̯ðɑɹ/ v. organize, set up
 • moēЂaric /ˈmɔɪ̯ðɑɹɪc/ nfe. organization
 • mor /moɹ/ nan. challenge
 • morl /moɹl/ nnb. cereal
 • morm /moɹm/ det. you
 • morp /moɹp/ nnb. join
 • mors /moɹs/ nan. surrender
 • morst /moɹst/ nma. sky
 • mort /moɹt/ nan. rigidity
 • mortal /ˈmoɹtal/ nma. mortality (planar)
 • moЂ /moð/ nfe. political
 • mub /mʊb/ nfe. descent
 • mud /mʊd/ nnb. deception
 • mudz /mʊʥ/ nin. precept
 • mudz /mʊʥ/ pron. they (masc), them (masc), theirs (masc)
 • muf /mʊf/ nma. gun
 • muhd /mʌd/ nin. combustibility
 • muhdz /mʌʥ/ nfe. first
 • muhf /mʌf/ nfe. banter
 • muhh /mʌh/ nma. threat
 • muhhy /mʌɫ/ nin. drill
 • muhj /mʌj/ nfe. bead
 • muhk /mʌk/ nan. scale (instrument for weighing)
 • muhkh /mʌʈ/ pron. herself
 • muhl /mʌl/ nma. man
 • muhln /mʌln/ nfe. room (of house)
 • muhlp /mʌlp/ nin. flower
 • muhlpant /ˈmʌlpænt/ nfe. florist
 • muhlsp /mʌlsp/ nnb. cowardice
 • muhm /mʌm/ nma. chicken, fowl
 • muhmp /mʌmp/ nan. reasoning
 • muhmy /mʌmj/ nma. celebrity
 • muhn /mʌn/ nnb. eye
 • muhnj /mʌnj/ nan. operation
 • muhnth /mʌnθ/ nfe. tonight
 • muhn buhj /mʌn bʌj/ nfe. eyelash
 • muhn how /mʌn how/ nfe. eyelid
 • muhn nek /mʌn nɜk/ nma. eyeball
 • muhn sūth /mʌn sʉθ/ nma. glasses
 • muhp /mʌp/ nma. should
 • muhs /mʌs/ nma. paste
 • muhshm /mʌʃm/ nma. enemy, rival
 • muhsm /mʌsm/ nma. star
 • muhsm gawnj /mʌsm gɔnj/ nnb. astronomy
 • muhsm nil /mʌsm nɪl/ nma. planet
 • muhsp /mʌsp/ nin. climate, temperature
 • muhst /mʌst/ nfe. accusation
 • muht /mʌt/ nfe. cathedral
 • muhth /mʌθ/ nma. content
 • muhtl /mʌtl/ nin. sheet
 • muhv /mʌv/ nin. prove
 • muhrl /mʌɹl/ nnb. relapse
 • muhrs /mʌɹs/ nma. evidence, proof
 • muhrst /mʌɹst/ nan. fin (of fish)
 • muhx /mʌks/ nin. war
 • muhxant /ˈmʌksænt/ nnb. warrior
 • muhy /mʊɫ/ nin. mafia, mob
 • muhЂ /mʌð/ nma. pick
 • muj /mʊj/ nan. offspring
 • muk /mʊk/ nin. outcome
 • mul /mʊl/ nfe. seat
 • muln /mʊln/ nfe. third
 • muls /mʊls/ nma. ancestry
 • mulsp /mʊlsp/ nan. harvest
 • mum /mʊm/ nan. box
 • mum /mʊm/ det. our
 • mump /mʊmp/ nfe. pay
 • mumy /mʊmj/ nma. goat
 • mumyē /ˈmʊmji/ nan. trunk (large box)
 • mun /mʊn/ nfe. limit
 • munj /mʊnj/ nan. brain
 • muns /mʊns/ nnb. dimness
 • munt /mʊnt/ nnb. ogre
 • munth /mʊnθ/ nfe. bisection
 • mus /mʊs/ nnb. army
 • mush /mʊʃ/ nnb. verse
 • mushm /mʊʃm/ nfe. evil
 • musk /mʊsk/ nin. local
 • musm /mʊsm/ nnb. pepper
 • musp /mʊsp/ nin. toward
 • must /mʊst/ nma. misinterpretation
 • mut /mʊt/ nfe. meat, flesh
 • muth /mʊθ/ nin. marsh
 • mutl /mʊtl/ nfe. lump, bump
 • muv /mʊv/ nin. loudness
 • muw /mʊw/ nfe. equipment, apparatus, fixture
 • much /mʊʧ/ nma. brook
 • muq /mʊkw/ nma. already
 • murp /mʊɹp/ nnb. salad
 • murst /mʊɹst/ nan. rag
 • mux /mʊks/ nfe. skin, fur, crust
 • mioulspar /ˈmɪo̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. victory
 • mioulsper /ˈmɪo̯ʊ̯lspɛɹ/ adj. tall
 • miousmar /ˈmɪo̯ʊ̯smɑɹ/ adj. fluent
 • miouror /ˈmɪo̯ʊ̯ɹoɹ/ v. quit, give up
 • miouxer /ˈmɪo̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. single
 • mid /mɪd/ nin. spot
 • midz /mɪʥ/ nin. leg
 • mif /mɪf/ nma. calendar
 • mig /mɪg/ nma. fail
 • mih /mɪh/ nnb. jungle
 • mihj /mɪhj/ nnb. obstinancy
 • mihy /mɪɫ/ nnb. mug
 • mij /mɪʤ/ nnb. neighbor
 • mij /mɪj/ nfe. code
 • mik /mɪk/ nan. protagonist, idol
 • mikh /mɪʈ/ nma. food
 • mikh /mɪʈ/ v. eat
 • mikant /ˈmɪkænt/ nin. hero
 • mikantavuh /ˈmɪkænˌtavʌ/ nin. heroic
 • mil /mɪl/ nnb. tax
 • milf /mɪlf/ nma. enough
 • milm /mɪlm/ nin. master
 • mils /mɪls/ nma. metro
 • milsp /mɪlsp/ nfe. folder
 • milt /mɪlt/ nfe. stem
 • mim /mɪm/ nma. business
 • mim vej /mɪm vɜj/ nin. office
 • mimy /mɪmj/ nfe. sauce
 • mins /mɪns/ nnb. mind
 • mint /mɪnt/ nma. millennium
 • mipr /mɪpɹ/ nnb. expensive
 • mis /mɪs/ nin. tomb
 • mish /mɪʃ/ pron. something
 • misk /mɪsk/ nin. low
 • misk lumy /mɪsk lʊmj/ nma. lower class
 • misl /mɪsl/ nan. reptile
 • mism /mɪsm/ nnb. ghost
 • misn /mɪsn/ nfe. serve
 • misp /mɪsp/ nfe. family
 • mit /mɪt/ nnb. specialist
 • miv /mɪv/ nfe. crystal
 • mivh /mɪɰ/ nin. rotation
 • mivl /mɪvl/ nin. people
 • miw /mɪw/ nfe. chapter
 • miwh /mɪʍ/ nan. various
 • mich /mɪʧ/ pron. none
 • miq /mɪkw/ nma. patent
 • mir /mɪɹ/ nma. escape
 • mir /mɪɹ/ art. a
 • mirl /mɪɹl/ nma. hell
 • mirs /mɪɹs/ nin. crossing
 • mirst /mɪɹst/ nan. ministry
 • mirv /mɪɹv/ det. something
 • mirəkəl /ˈmɪɹəkəl/ nnb. divine magic
 • miЂ /mɪð/ nin. lateness
 • msoēf /msɔɪ̯f/ prep. unlike
 • msāl /mseɪ̯l/ prep. about
 • mab /mæb/ nnb. ink
 • mabant /ˈmæbænt/ nin. stamp
 • madz /mæʥ/ nnb. tenness
 • maf /mæf/ nan. disillusionment
 • mafl /mæfl/ nan. philosophy
 • mah /mæh/ nnb. unpleasure
 • mahb /mɑb/ nnb. harmony, melody
 • mahd /mɑd/ nnb. cotton
 • mahf /mɑf/ nma. virte
 • mahfr /mɑfɹ/ nin. mosquito
 • mahh /mɑh/ nin. there
 • mahhj /mɑhj/ nin. from
 • mahhy /mɑɫ/ nma. catch
 • mahj /mɑʤ/ nin. fascism
 • mahj /mæhj/ nma. warfare
 • mahk /mɑk/ nan. picture
 • mahl /mɑl/ nma. exit
 • mahls /mɑls/ nma. clinic
 • mahlsp /mɑlsp/ nnb. twin
 • mahlt /mɑlt/ nma. dart
 • mahmy /mɑmj/ nfe. sea
 • mahnj /mɑnj/ nfe. mess, rubble, debris
 • mahnjim /ˈmɑnjɪm/ adj. messy
 • mahs /mɑs/ nan. grain
 • mahsh /mɑʃ/ nma. significant
 • mahshl /mɑʃl/ nma. cupboard
 • mahsm /mɑsm/ nnb. spouse
 • mahsp /mɑsp/ nin. contain
 • mahst /mɑst/ nan. metropolis
 • maht /mɑt/ nnb. frequency
 • mahth /mɑθ/ nnb. iron
 • mahw /mæħ/ nma. sphericity
 • mahzhah /ˈmɑʒɑ/ nm. arcane magic
 • mahx /mɑks/ nma. bath
 • mahy /mæɫ/ nin. island
 • maj /mæʤ/ nin. undertaking
 • mak /mæk/ nma. hit
 • makh /mæʈ/ nin. pet
 • mal /mæl/ nfe. ray (of light), radius
 • maluhm /ˈmælʌm/ nan. match (for fire)
 • malf /mælf/ nan. nonobservance
 • malm /mælm/ nan. soap
 • malsp /mælsp/ nfe. stripe, strip, ribbon
 • malt /mælt/ nin. price, fee, value
 • mam /mæm/ nin. drink, beverage
 • mamy /mæmj/ nan. insanity, madness
 • man /mæn/ nfe. water
 • manj /mænj/ nma. do
 • mas /mæs/ nfe. liquor
 • mash /mæʃ/ nfe. grow
 • mashn /mæʃn/ nnb. sevenness
 • mask /mæsk/ nan. check
 • masm /mæsm/ nan. floor
 • masp /mæsp/ nma. them
 • mat /mæt/ nan. harmonics
 • matl /mætl/ nnb. courtesy
 • mav /mæv/ nfe. altitude
 • maw /mæw/ nnb. sanity
 • mawb /mɔb/ nfe. shape
 • mawd /mɔd/ nma. technology
 • mawdkin /ˈmɔdkɪn/ adj. technological
 • mawdz /mɔʥ/ nma. investment
 • mawdr /mɔdɹ/ nma. rest, repose
 • mawf /mɔf/ nnb. dead
 • mawg /mɔg/ det. we
 • mawh /mɔh/ nfe. head activity
 • mawh /mæʍ/ nma. the future
 • mawhw /mɔħ/ nma. spell, primal
 • mawhy /mɔɫ/ nnb. match (game), contest
 • mawj /mɔʤ/ nin. tell
 • mawk /mɔk/ nnb. blur
 • mawl /mɔl/ num. third
 • mawlk /mɔlk/ nan. chin
 • mawln /mɔln/ nnb. contentment
 • mawlp /mɔlp/ nma. orthodoxy
 • mawls /mɔls/ nin. sensuality
 • mawlsp /mɔlsp/ nin. beak
 • mawlt /mɔlt/ nma. umbrella
 • mawm /mɔm/ nma. pear
 • mawmp /mɔmp/ nfe. criticism of the arts
 • mawmy /mɔmj/ nin. boyfriend, girlfriend, mistress
 • mawn /mɔn/ nfe. stake
 • mawnj /mɔnj/ nfe. result
 • mawnt /mɔnt/ nma. legal action
 • mawp /mɔp/ det. last (also adjective)
 • maws /mɔs/ nma. gift
 • mawsh /mɔʃ/ nan. fear
 • mawshl /mɔʃl/ nma. panther therian
 • mawsk /mɔsk/ nma. trauma
 • mawsm /mɔsm/ nnb. prison, jail
 • mawsmant /ˈmɔsmænt/ nma. prisoner
 • mawsp /mɔsp/ nan. discuss
 • mawst /mɔst/ nnb. inexpedience
 • mawt /mɔt/ nma. apology
 • mawth /mɔθ/ nma. raft
 • mawtl /mɔtl/ nma. therapy, medical treatment
 • mawv /mɔv/ nan. seaweed
 • mawv /mɔv/ det. their
 • mawvh /mɔɰ/ nma. sibling
 • mawwh /mɔʍ/ nin. film
 • mawch /mɔʧ/ nfe. excrement, shit
 • mawrst /mɔɹst/ nfe. sun
 • mawrt /mɔɹt/ nma. receipts
 • mawx /mɔks/ nnb. scene
 • mawЂ /mɔð/ nin. any
 • ma’elspurr /ˈmeɪ̯i̯lspuɹ/ adj. yourself
 • ma’elspar /ˈmeɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. old, former, antique
 • ma’elsparyē /ˈmeɪ̯i̯lspɑɹji/ adj. ancient
 • ma’emyar /ˈmeɪ̯i̯mjɑɹ/ adj. walk
 • ma’emyer /ˈmeɪ̯i̯mjɛɹ/ adj. sophisticated, intricate
 • ma’enor /ˈmeɪ̯i̯noɹ/ adj. fresh, raw
 • ma’enyar /ˈmeɪ̯i̯njɑɹ/ adj. addicted
 • ma’esmor /ˈmeɪ̯i̯smoɹ/ adj. weakness
 • ma’esmer /ˈmeɪ̯i̯smɛɹ/ adj. worker, doer
 • ma’esprir /ˈmeɪ̯i̯spɹɪɹ/ v. heal, cure
 • ma’estar /ˈmeɪ̯i̯stɑɹ/ adj. great (excellent), awesome
 • ma’erstir /ˈmeɪ̯i̯ɹstɪɹ/ adj. cool (slightly cold)
 • ma’exor /ˈmeɪ̯i̯ksoɹ/ adj. backward
 • ma’exurr /ˈmeɪ̯i̯ksuɹ/ adj. intimate
 • ma’exurr liouskurr /ˈmeɪ̯i̯ksuɹ ˈlɪo̯ʊ̯skuɹ/ nnb. underwear
 • ma’exir /ˈmeɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. alternate
 • ma’exar /ˈmeɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. sore
 • ma’exer /ˈmeɪ̯i̯ksɛɹ/ adj. left
 • mach /mæʧ/ nfe. lizard
 • mar /mɑɹ/ art. some
 • marl /mæɹl/ nfe. rust
 • marl /mɑɹl/ det. most (also adverb)
 • marst /mæɹst/ nma. anyone
 • max /mæks/ nin. scarf
 • mādzir /ˈmeɪ̯ʥɪɹ/ v. come
 • mādzer /ˈmeɪ̯ʥɛɹ/ v. allocate
 • māhwurr /ˈmeɪ̯ħuɹ/ v. remove, take out, deprive, take away, erase
 • māhyir /ˈmeɪ̯ɫɪɹ/ v. certify
 • māhyiric /ˈmeɪ̯ɫɪɹɪc/ nin. certificate
 • māhyar /ˈmeɪ̯ɫɑɹ/ v. buy
 • māhyer /ˈmeɪ̯ɫɛɹ/ v. bribe
 • māk /meɪ̯k/ adv. yet
 • māker /ˈmeɪ̯kɛɹ/ v. import
 • māl /meɪ̯l/ prep. for (the purpose of)
 • mālor /ˈmeɪ̯loɹ/ v. monitor, follow
 • mām /meɪ̯m/ prep. in addition to
 • mān /meɪ̯n/ adv. all the time
 • mās /meɪ̯s/ adv. northwest
 • māshar /ˈmeɪ̯ʃɑɹ/ v. uncover
 • māsyar /ˈmeɪ̯sjɑɹ/ v. restrict, restrain
 • māt /meɪ̯t/ adv. still
 • mātsurr /ˈmeɪ̯ʦuɹ/ v. graze (feed on)
 • mātsar /ˈmeɪ̯ʦɑɹ/ v. examine
 • mātsarkes /ˈmeɪ̯ʦɑɹkɜs/ nan. exam
 • mātwir /ˈmeɪ̯twɪɹ/ v. feel (perceive, sense), notice
 • mātwirkes /ˈmeɪ̯twɪɹkɜs/ nfe. feeling
 • māzhar /ˈmeɪ̯ʒɑɹ/ v. choose
 • māzharkes /ˈmeɪ̯ʒɑɹkɜs/ nma. choice
 • māchor /ˈmeɪ̯ʧoɹ/ v. lick
 • māchurr /ˈmeɪ̯ʧuɹ/ v. harm
 • mārer /ˈmeɪ̯ɹɛɹ/ v. rule, reign, dominate
 • mārer /ˈmeɪ̯ɹɛɹ/ nma. rule (law, regulation)
 • mārerant /ˈmeɪ̯ɹɛɹænt/ nin. ruler
 • med /mɜd/ nnb. the bleak
 • medr /mɜdɹ/ nnb. wear
 • mehy /mɜɫ/ nnb. conformity
 • mej /mɜj/ nan. space
 • mej /mɜʤ/ nma. unbelief
 • mek /mɜk/ nfe. dune
 • mel /mɜl/ nin. top (clothing)
 • melm /mɜlm/ nma. retaliation
 • melsp /mɜlsp/ nma. wound
 • mem /mɜm/ nfe. loser
 • memy /mɜmj/ nnb. trail
 • men /mɜn/ nin. increase
 • menj /mɜnj/ nma. poultry
 • mens /mɜns/ nfe. executive
 • mep /mɜp/ nan. therian (general)
 • mes /mɜs/ nan. ambiguity
 • mesh /mɜʃ/ nnb. rule
 • meshm /mɜʃm/ nin. spasm
 • mesk /mɜsk/ nin. cuisine
 • mest /mɜst/ nfe. abdomen
 • met /mɜt/ nma. hip
 • metl /mɜtl/ nfe. rhythm
 • mew /mɜw/ nin. production
 • me’odurr /ˈmio̯ʊ̯duɹ/ v. peer, glance, squint, blink
 • me’olkir /ˈmio̯ʊ̯lkɪɹ/ adj. dumb (speechless)
 • me’olmir /ˈmio̯ʊ̯lmɪɹ/ adj. angry
 • me’olmires /ˈmio̯ʊ̯lmɪɹes/ nnb. anger
 • me’olspar /ˈmio̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. awake, aware, conscious
 • me’olturr /ˈmio̯ʊ̯ltuɹ/ adj. wolf
 • me’omir /ˈmio̯ʊ̯mɪɹ/ v. retreat
 • me’ompurr /ˈmio̯ʊ̯mpuɹ/ adj. short, low
 • me’onser /ˈmio̯ʊ̯nsɛɹ/ adj. yellowness
 • me’owher /ˈmio̯ʊ̯ʍɛɹ/ v. scream
 • me’ozar /ˈmio̯ʊ̯zɑɹ/ v. appeal
 • me’orstar /ˈmio̯ʊ̯ɹstɑɹ/ adj. sour, bitter
 • me’oxurr /ˈmio̯ʊ̯ksuɹ/ adj. villain
 • me’oxar /ˈmio̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. stupid, dumb
 • me’oxer /ˈmio̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. humble, modest
 • mech /mɜʧ/ nfe. kidney
 • merl /mɛɹl/ det. an
 • mex /mɜks/ nan. extraneousness
 • mēb /mib/ nin. prophet
 • mēdz /miʥ/ nin. continent
 • mēdr /midɹ/ nnb. hour
 • mēf /mif/ nma. movement
 • mēfr /mifɹ/ nnb. or
 • mēg /mig/ nan. panorama
 • mēhw /miħ/ nin. your
 • mēhy /miɫ/ nan. story
 • mēj /miʤ/ nma. bone
 • mēj /mij/ nan. slave
 • mēk /mik/ nin. time
 • mēkh /miʈ/ nma. semiliquidity
 • mēkl /mikl/ nin. sheep
 • mēkr /mikɹ/ nin. speak
 • mēlf /milf/ nnb. polisocioecon principle
 • mēlk /milk/ nma. quadrication
 • mēln /miln/ nnb. den
 • mēls /mils/ nfe. capsule
 • mēlsp /milsp/ nin. south
 • mēlt /milt/ nin. doll, puppet
 • mēm /mim/ nma. effect
 • mēms /mims/ nma. tent, canvas
 • mēmy /mimj/ nfe. issue
 • mēn /min/ nan. entitlement
 • mēnj /minj/ nma. phone
 • mēns /mins/ nnb. church
 • mēnt /mint/ nnb. bruise
 • mēnth /minθ/ nma. current
 • mēp /mip/ nma. vice
 • mēpl /mipl/ nnb. take
 • mēs /mis/ nin. loop
 • mēsh /miʃ/ nnb. fountain
 • mēshl /miʃl/ nfe. furrow
 • mēshm /miʃm/ nma. imagination
 • mēshn /miʃn/ nin. social class and status
 • mēsk /misk/ nma. order
 • mēsk /misk/ v. order
 • mēsl /misl/ nan. genetics
 • mēsm /mism/ nnb. chasm
 • mēsn /misn/ nan. colony
 • mēsp /misp/ nin. condition (requirement, stipulation)
 • mēsr /misɹ/ nnb. free
 • mēt /mit/ nan. beginning
 • mēth /miθ/ nfe. credit (of money)
 • mētl /mitl/ nfe. treasure
 • mēts /miʦ/ nma. home
 • mēv /miv/ nma. wage
 • mēvh /miɰ/ nma. the present
 • mēvl /mivl/ nfe. clock
 • mēw /miw/ nnb. littleness
 • mēwh /miʍ/ nan. exaggeration
 • mēːkō /ˈmiːkoʊ̯/ nma. shrineward
 • mēahhyurr /ˈmiɑ̯ɫuɹ/ v. manage
 • mēahhyurrant /ˈmiɑ̯ɫuɹænt/ nin. manager
 • mēahlspurr /ˈmiɑ̯lspuɹ/ v. multiply, reproduce, expand
 • mēahlspir /ˈmiɑ̯lspɪɹ/ adj. dangerous
 • mēahlspires /ˈmiɑ̯lspɪɹes/ nan. danger
 • mēahlspar /ˈmiɑ̯lspɑɹ/ adj. whether
 • mēahlar /ˈmiɑ̯lɑɹ/ v. inspect
 • mēahler /ˈmiɑ̯lɛɹ/ v. pollute, contaminate, stain
 • mēahmyor /ˈmiɑ̯mjoɹ/ adj. black, dark, blue, purple, green
 • mēahmyor vawk /ˈmiɑ̯mjoɹ vɔk/ nma. liver
 • mēahspror /ˈmiɑ̯spɹoɹ/ v. kick
 • mēahser /ˈmiɑ̯sɛɹ/ v. sweep
 • mēahtlurr /ˈmiɑ̯tluɹ/ adj. top
 • mēahxor /ˈmiɑ̯ksoɹ/ adj. lose
 • mēahxurr /ˈmiɑ̯ksuɹ/ adj. analytic
 • mēahxar /ˈmiɑ̯ksɑɹ/ adj. common, normal, regular, medium
 • mēarstar /ˈmiɑ̯ɹstɑɹ/ adj. wear
 • mēr /miɹ/ nan. entertainer
 • mērl /miɹl/ nin. see
 • mērp /miɹp/ nma. premonition
 • mērs /miɹs/ nan. post letter
 • mērst /miɹst/ nma. vocabulary
 • mērt /miɹt/ nin. abnormality
 • mēx /miks/ nan. life (lifetime)
 • mēЂ /mið/ nan. list
 • mīd /maɪ̯d/ adv. anywhere
 • mīdzurr /ˈmaɪ̯ʥuɹ/ v. tell
 • mīf /maɪ̯f/ adv. momentarily
 • mīh /maɪ̯h/ adv. psychologically
 • mīhwurr /ˈmaɪ̯ħuɹ/ v. read
 • mīhyar /ˈmaɪ̯ɫɑɹ/ v. give
 • mīk /maɪ̯k/ adv. behind, back
 • mīkurr /ˈmaɪ̯kuɹ/ v. look
 • mīl /maɪ̯l/ adv. however
 • mīlor /ˈmaɪ̯loɹ/ v. change, modify, vary, differ
 • mīlor /ˈmaɪ̯loɹ/ nma. change
 • mīm /maɪ̯m/ adv. how
 • mīmor /ˈmaɪ̯moɹ/ v. claim, allege
 • mīmir /ˈmaɪ̯mɪɹ/ v. escape, flee
 • mīs /maɪ̯s/ adv. nowhere
 • mīsh /maɪ̯ʃ/ adv. most
 • mīshor /ˈmaɪ̯ʃoɹ/ v. deposit
 • mīshurr /ˈmaɪ̯ʃuɹ/ v. spit
 • mīshurr /ˈmaɪ̯ʃuɹ/ nin. saliva
 • mīshir /ˈmaɪ̯ʃɪɹ/ v. ignore, overlook
 • mīshar /ˈmaɪ̯ʃɑɹ/ v. bump
 • mīsher /ˈmaɪ̯ʃɛɹ/ v. polish, shine
 • mīsn /maɪ̯sn/ adv. rarely
 • mītir /ˈmaɪ̯tɪɹ/ v. increase, expand, raise, enhance, gain
 • mīthar /ˈmaɪ̯θɑɹ/ v. indulge
 • mīther /ˈmaɪ̯θɛɹ/ v. speak, pronounce
 • mītsar /ˈmaɪ̯ʦɑɹ/ v. erode
 • mītar /ˈmaɪ̯tɑɹ/ v. inspire, influence, encourage
 • mītror /ˈmaɪ̯tɹoɹ/ v. fly
 • mītrorkes /ˈmaɪ̯tɹoɹkɜs/ nma. flight
 • mīzhurr /ˈmaɪ̯ʒuɹ/ v. create
 • mīzhar /ˈmaɪ̯ʒɑɹ/ v. roar
 • mīzher /ˈmaɪ̯ʒɛɹ/ v. paralyze
 • mīchor /ˈmaɪ̯ʧoɹ/ v. cooperate, collaborate
 • mīchurr /ˈmaɪ̯ʧuɹ/ v. govern
 • mīchurrkes /ˈmaɪ̯ʧuɹkɜs/ nma. government
 • mīchir /ˈmaɪ̯ʧɪɹ/ v. snatch
 • mīchar /ˈmaɪ̯ʧɑɹ/ v. wonder
 • mīcher /ˈmaɪ̯ʧɛɹ/ v. lead
 • mīror /ˈmaɪ̯ɹoɹ/ v. show
 • mīrer /ˈmaɪ̯ɹɛɹ/ det. these
 • mīЂ /maɪ̯ð/ adv. northwards
 • mīЂar /ˈmaɪ̯ðɑɹ/ v. spin, swirl
 • mōd /moʊ̯d/ prep. before
 • mōfl /moʊ̯fl/ adv. instinctively
 • mōhy /moʊ̯ɫ/ adv. superficially
 • mōhyar /ˈmoʊ̯ɫɑɹ/ v. fling
 • mōhyer /ˈmoʊ̯ɫɛɹ/ v. flash
 • mōjō /ˈmoʊ̯ʤoʊ̯/ nm. mystical magic
 • mōk /moʊ̯k/ adv. sincerely
 • mōkl /moʊ̯kl/ adv. brightly
 • mōl /moʊ̯l/ adv. cleverly
 • mōlar /ˈmoʊ̯lɑɹ/ v. long (want for)
 • mōler /ˈmoʊ̯lɛɹ/ v. own, possess
 • mōlerant /ˈmoʊ̯lɛɹænt/ nnb. owner
 • mōm /moʊ̯m/ adv. nearby
 • mōp /moʊ̯p/ prep. around
 • mōs /moʊ̯s/ adv. nearly
 • mōshor /ˈmoʊ̯ʃoɹ/ v. embark
 • mōsar /ˈmoʊ̯sɑɹ/ v. live
 • mōsar /ˈmoʊ̯sɑɹ/ nin. life (living organism)
 • mōt /moʊ̯t/ adv. frequently
 • mōw /moʊ̯w/ prep. behind
 • mōzar /ˈmoʊ̯zɑɹ/ v. cross
 • mōch /moʊ̯ʧ/ adv. quarterly
 • mōchurr /ˈmoʊ̯ʧuɹ/ v. blast
 • mōЂer /ˈmoʊ̯ðɛɹ/ v. criticize
 • mōЂeric /ˈmoʊ̯ðɛɹɪc/ nin. critique
 • mōЂershē /ˈmoʊ̯ðɛɹshi/ adj. critical
 • mūb /mʉb/ nnb. compromise
 • mūd /mʉd/ nma. stalemate
 • mūf /mʉf/ nfe. social convention
 • mūfl /mʉfl/ nma. unaccustomedness
 • mūhy /mʉɫ/ nfe. temple
 • mūk /mʉk/ nnb. catalog
 • mūln /mʉln/ nan. later
 • mūm /mʉm/ nan. ground
 • mūms /mʉms/ nnb. flu
 • mūmy /mʉmj/ nan. decade
 • mūn /mʉn/ nma. ring
 • mūp /mʉp/ nfe. thus
 • mūs /mʉs/ nfe. road
 • mūsh /mʉʃ/ nin. coffin
 • mūsk /mʉsk/ nma. cooperation
 • mūst /mʉst/ nnb. crest
 • mūt /mʉt/ nnb. style
 • mūth /mʉθ/ nnb. since
 • mūr /mʉɹ/ nma. cone
 • mūrs /mʉɹs/ nin. ferry
 • mūrst /mʉɹst/ nfe. contents
 • mūx /mʉks/ nin. media
 • nod /nod/ nma. elysium
 • nodz /noʥ/ nnb. lack of feeling
 • nof /nof/ nin. circus
 • noh /noh/ nin. tooth
 • nohj /nohj/ nfe. know
 • nohw /noħ/ nnb. now
 • nohant /ˈnohænt/ nan. dentist
 • nohy /noɫ/ nnb. land
 • noj /noj/ nma. dullness
 • nok /nok/ nan. goal
 • nokh /noʈ/ nin. malefactor
 • nol /nol/ nin. toilet
 • nolf /nolf/ nma. chord
 • nolm /nolm/ nfe. fan (enthusiast)
 • nols /nols/ nma. play
 • nolsp /nolsp/ nin. servant
 • nolsant /ˈnolsænt/ nin. player
 • nolt /nolt/ nma. true
 • nomp /nomp/ nma. represent
 • nons /nons/ nan. buy
 • nonth /nonθ/ nfe. typicality
 • nop /nop/ nfe. leaf, foliage
 • nopr /nopɹ/ nin. devil
 • nosh /noʃ/ nin. hardness
 • nosm /nosm/ nma. bud, embryo, fetus
 • nosp /nosp/ nfe. legend
 • nost /nost/ nnb. accent (of language)
 • not /not/ nfe. steel
 • notl /notl/ nfe. acquittal
 • nov /nov/ nnb. contention
 • nowdzer /ˈnʌʊ̯ʥɛɹ/ v. act, behave
 • nowdzerkes /ˈnʌʊ̯ʥɛɹkɜs/ nan. behavior
 • nowhy /nʌʊ̯ɫ/ adv. curiously
 • nowl /nʌʊ̯l/ adv. fearfully
 • nowm /nʌʊ̯m/ adv. continuously
 • nowt /nʌʊ̯t/ adv. weekly
 • nowther /ˈnʌʊ̯θɛɹ/ v. spawn
 • nowzher /ˈnʌʊ̯ʒɛɹ/ v. exclude
 • nowzar /ˈnʌʊ̯zɑɹ/ v. cast
 • nowyar /ˈnʌʊ̯ʤɑɹ/ v. discover
 • nowyarkes /ˈnʌʊ̯ʤɑɹkɜs/ nma. discovery
 • nowЂurr /ˈnʌʊ̯ðuɹ/ v. present, introduce
 • no’emsor /ˈnoʊ̯i̯msoɹ/ adj. nice
 • no’emyir /ˈnoʊ̯i̯mjɪɹ/ adj. lazy
 • no’ezir /ˈnoʊ̯i̯zɪɹ/ v. slide
 • no’exor /ˈnoʊ̯i̯ksoɹ/ adj. won’t
 • no’exer /ˈnoʊ̯i̯ksɛɹ/ adj. vice
 • noch /noʧ/ pron. he, him, his, it (masc), its (masc)
 • noēd /nɔɪ̯d/ adv. currently
 • noēdzar /ˈnɔɪ̯ʥɑɹ/ v. lure
 • noēder /ˈnɔɪ̯dɛɹ/ v. go
 • noēf /nɔɪ̯f/ adv. interestingly
 • noēh /nɔɪ̯h/ adv. joyfully
 • noēk /nɔɪ̯k/ adv. extremely
 • noēkhar /ˈnɔɪ̯ʈɑɹ/ v. enclosure
 • noēl /nɔɪ̯l/ prep. according to
 • noēlar /ˈnɔɪ̯lɑɹ/ v. pay
 • noēm /nɔɪ̯m/ prep. times
 • noēser /ˈnɔɪ̯sɛɹ/ v. exploit
 • noētsar /ˈnɔɪ̯ʦɑɹ/ v. fade
 • noēzhar /ˈnɔɪ̯ʒɑɹ/ v. occur
 • noēzar /ˈnɔɪ̯zɑɹ/ v. date, go out, escort
 • noēchar /ˈnɔɪ̯ʧɑɹ/ v. run
 • noēcharant /ˈnɔɪ̯ʧɑɹænt/ nan. runner
 • noēcher /ˈnɔɪ̯ʧɛɹ/ v. shoot, propel, hurl, fire (detonate weapon), blast
 • noēror /ˈnɔɪ̯ɹoɹ/ v. work (be employed), work (toil)
 • noēror /ˈnɔɪ̯ɹoɹ/ nma. work
 • noērorant /ˈnɔɪ̯ɹoɹænt/ nnb. worker, employee
 • noēЂurr /ˈnɔɪ̯ðuɹ/ v. throw, toss, hurl, fling
 • norst /noɹst/ nin. gallery (art), exhibit
 • nox /noks/ nfe. dirt
 • noxim /ˈnoksɪm/ adj. dirty
 • noЂ /noð/ nnb. ceremony
 • nud /nʊd/ nfe. hard
 • nuf /nʊf/ nin. level (degree, stage)
 • nug /nʊg/ nma. valhalla
 • nuh /nʊh/ nma. combatant
 • nuhd /nʌd/ nma. semitransparency
 • nuhhy /nʌɫ/ nma. rejoicing
 • nuhj /nʌʤ/ nnb. bucket
 • nuhj /nʌj/ nnb. however
 • nuhj /nʊhj/ nfe. insignificance
 • nuhk /nʌk/ nma. trap
 • nuhl /nʌl/ nfe. frame, hull
 • nuhlk /nʌlk/ nfe. compass
 • nuhlm /nʌlm/ nfe. more
 • nuhln /nʌln/ nma. exilian (eth)
 • nuhlsp /nʌlsp/ nin. route
 • nuhm /nʌm/ nfe. act
 • nuhms /nʌms/ nma. unpreparedness
 • nuhmy /nʌmj/ nan. indeed
 • nuhn /nʌn/ nin. spike
 • nuhnj /nʌnj/ nfe. ritual
 • nuhns /nʌns/ nan. demand
 • nuhp /nʌp/ det. his, her, its
 • nuhpr /nʌpɹ/ nan. goodness
 • nuhs /nʌs/ nma. sample
 • nuhsh /nʌʃ/ nnb. shaft
 • nuhsk /nʌsk/ nan. individual
 • nuhsm /nʌsm/ nfe. spell (time)
 • nuhst /nʌst/ nin. object
 • nuht /nʌt/ nnb. this
 • nuhv /nʌv/ nfe. envoy
 • nuhw /nʊħ/ nma. midriff
 • nuhrst /nʌɹst/ nnb. justice
 • nuhx /nʌks/ nin. concavity
 • nuhy /nʊɫ/ nin. breakfast
 • nuj /nʊj/ nma. saw
 • nuk /nʊk/ nma. expedience
 • nul /nʊl/ nnb. wealth
 • nulsp /nʊlsp/ nin. notch
 • numy /nʊmj/ nma. peasant
 • nun /nʊn/ nan. despite
 • nunj /nʊnj/ nan. evolution
 • nunt /nʊnt/ nnb. impossibility
 • nup /nʊp/ nma. temperance
 • nupr /nʊpɹ/ nfe. night
 • nus /nʊs/ nin. condemnation
 • nush /nʊʃ/ nnb. economics
 • nush /nʊʃ/ pron. you all, yours (pl)
 • nusk /nʊsk/ nma. forest
 • nusm /nʊsm/ nma. soup
 • nusp /nʊsp/ nfe. spa (mineral spring)
 • nutl /nʊtl/ nan. animals
 • nuv /nʊv/ nan. tense
 • nurp /nʊɹp/ nnb. refusal
 • nurst /nʊɹst/ nnb. vest
 • nuЂ /nʊð/ nnb. instead
 • nioufor /ˈnɪo̯ʊ̯foɹ/ v. foster, adopt
 • nioumar /ˈnɪo̯ʊ̯mɑɹ/ v. be (age)
 • niouspor /ˈnɪo̯ʊ̯spoɹ/ adj. vibrant
 • niouzurr /ˈnɪo̯ʊ̯zuɹ/ v. manipulate
 • niouxer /ˈnɪo̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. civilization
 • nid /nɪd/ nma. outside
 • nif /nɪf/ nnb. chard
 • nig /nɪg/ nfe. pumpkin
 • nihy /nɪɫ/ nnb. breed
 • nij /nɪj/ nnb. animal husbandry
 • nij /nɪʤ/ nan. tedium
 • nik /nɪk/ nma. behavioral health
 • nikōmuh /ˈnɪkoʊ̯mʌ/ num. million
 • nil /nɪl/ nfe. son
 • nilm /nɪlm/ nin. become
 • nim /nɪm/ nan. mood
 • nimy /nɪmj/ nan. turtle
 • nin /nɪn/ nma. tablet
 • ninj /nɪnj/ nin. gum
 • nins /nɪns/ nfe. doubleness
 • nis /nɪs/ nfe. environment (natural world)
 • nish /nɪʃ/ nfe. remains, remnant
 • nisl /nɪsl/ nfe. porch, veranda, terrace
 • nism /nɪsm/ nfe. dry
 • nisp /nɪsp/ nma. will
 • nist /nɪst/ nfe. trench
 • nisr /nɪsɹ/ nnb. mean
 • nit /nɪt/ nan. drug
 • nitdel /ˈnɪtdɜl/ nma. drugstore
 • nith /nɪθ/ nma. team
 • nich /nɪʧ/ nan. version
 • nir /nɪɹ/ art. a
 • nirp /nɪɹp/ nma. chaos
 • nix /nɪks/ nin. diaper
 • nthork /nθoɹk/ det. anybody
 • nthuhs /nθʌs/ det. all
 • nthūl /nθʉl/ det. some
 • nad /næd/ nfe. travel
 • nadz /næʥ/ nfe. bad speech
 • naf /næf/ nan. soliloquy
 • nah /næh/ nan. accompaniment
 • nahd /nɑd/ nnb. desert
 • nahd toh /nɑd toh/ nfe. camel
 • nahf /nɑf/ nma. decrease
 • nahhw /nɑħ/ nin. toughness
 • nahhy /nɑɫ/ nnb. ant
 • nahk /nɑk/ nma. rivers
 • nahlsp /nɑlsp/ nnb. person
 • nahlspkin /ˈnɑlspkɪn/ adj. personal
 • nahm /nɑm/ nan. gene
 • nahmp /nɑmp/ nan. approach
 • nahmy /nɑmj/ nan. advice
 • nahn /nɑn/ nma. tendency
 • nahnj /nɑnj/ nma. pungency
 • nahns /nɑns/ nfe. liquefaction
 • nahnt /nɑnt/ nma. garishness
 • nahp /nɑp/ nin. spectator
 • nahsk /nɑsk/ nan. youngster
 • nahsm /nɑsm/ nfe. around
 • nahsn /nɑsn/ nin. through glass
 • nahsp /nɑsp/ nnb. weakness
 • naht /nɑt/ nin. walk
 • nahtl /nɑtl/ nnb. periodical
 • nahv /nɑv/ nan. selfishness
 • nahx /nɑks/ nma. well
 • nak /næk/ nnb. tour
 • nal /næl/ nnb. mail
 • nalk /nælk/ nma. emotion, affection
 • nalm /nælm/ nnb. bravery
 • nalsp /nælsp/ nnb. inequality
 • nam /næm/ nma. justification
 • namy /næmj/ nnb. recognize
 • nan /næn/ nma. computer
 • nanj /nænj/ nfe. aristocracy
 • nans /næns/ nnb. demise
 • nap /næp/ nfe. extraction
 • nas /næs/ nma. caterpillar
 • nasm /næsm/ nan. productiveness
 • nasr /næsɹ/ nfe. wise person
 • nath /næθ/ nma. snake
 • nath /næθ/ pron. you (masc), yours (masc)
 • natl /nætl/ nfe. extortion
 • nats /næʦ/ nan. as
 • naw /næw/ det. the
 • nawb /nɔb/ nma. top
 • nawd /nɔd/ nma. smoke
 • nawdz /nɔʥ/ nan. expression (facial)
 • nawf /nɔf/ nma. scar
 • nawg /nɔg/ nan. ridicule
 • nawhy /nɔɫ/ nma. novel
 • nawk /nɔk/ nfe. variable
 • nawkr /nɔkɹ/ nfe. rashness
 • nawl /nɔl/ nan. fence
 • nawlk /nɔlk/ nma. explain
 • nawlsp /nɔlsp/ nfe. peak
 • nawmp /nɔmp/ nma. little
 • nawmy /nɔmj/ nma. give
 • nawn /nɔn/ nma. axle
 • nawnj /nɔnj/ nan. blasphemy
 • nawns /nɔns/ nma. garden
 • nawnsant /ˈnɔnsænt/ nma. gardener
 • nawnth /nɔnθ/ nfe. nostril
 • nawp /nɔp/ nin. prism
 • nawpl /nɔpl/ nfe. sourness
 • naws /nɔs/ nin. medal, badge
 • nawshn /nɔʃn/ nfe. boss
 • nawshn /nɔʃn/ nma. leader
 • nawsk /nɔsk/ nnb. career
 • nawsl /nɔsl/ nfe. bridge
 • nawsm /nɔsm/ nnb. market
 • nawsp /nɔsp/ nnb. state (condition), condition (state)
 • nawst /nɔst/ nin. interchange
 • nawt /nɔt/ nan. owl
 • nawth /nɔθ/ nma. coast
 • nawts /nɔʦ/ nma. stability
 • nawv /nɔv/ nma. important
 • nawch /nɔʧ/ nan. yogurt
 • nawrst /nɔɹst/ nma. nephew
 • nawx /nɔks/ nma. hub (center of activity)
 • na’edzurr /ˈneɪ̯i̯ʥuɹ/ adj. mobile, portable
 • na’edzar /ˈneɪ̯i̯ʥɑɹ/ adj. wife
 • na’elfurr /ˈneɪ̯i̯lfuɹ/ adj. premier
 • na’elsor /ˈneɪ̯i̯lsoɹ/ adj. local
 • na’elspurr /ˈneɪ̯i̯lspuɹ/ adj. necessary
 • na’elsper /ˈneɪ̯i̯lspɛɹ/ adj. delicious
 • na’emyor /ˈneɪ̯i̯mjoɹ/ adj. alone
 • na’emyir /ˈneɪ̯i̯mjɪɹ/ adj. recent
 • na’emyiral /ˈneɪ̯i̯mjɪɹal/ adv. recently
 • na’emyar /ˈneɪ̯i̯mjɑɹ/ adj. sober
 • na’emyer /ˈneɪ̯i̯mjɛɹ/ adj. shy, reluctant
 • na’entar /ˈneɪ̯i̯ntɑɹ/ adj. selfish
 • na’enyar /ˈneɪ̯i̯njɑɹ/ adj. androgyny
 • na’esurr /ˈneɪ̯i̯suɹ/ adj. comic
 • na’esmurr /ˈneɪ̯i̯smuɹ/ adj. coherent
 • na’esmir /ˈneɪ̯i̯smɪɹ/ adj. best
 • na’esmer /ˈneɪ̯i̯smɛɹ/ adj. evil
 • na’espar /ˈneɪ̯i̯spɑɹ/ adj. blank, vacant
 • na’evar /ˈneɪ̯i̯vɑɹ/ adj. casual
 • na’exurr /ˈneɪ̯i̯ksuɹ/ adj. foreign, external
 • na’exurrant /ˈneɪ̯i̯ksuɹænt/ nnb. foreigner
 • na’exurres /ˈneɪ̯i̯ksuɹes/ nan. appearance (looks)
 • na’exir /ˈneɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. smart, intelligent, clever, wise
 • na’exar /ˈneɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. nervous
 • na’exer /ˈneɪ̯i̯ksɛɹ/ adj. vein
 • naē̯ng /nai̯ɳ/ num. nine
 • naē̯ngtenuh /ˈnai̯ɳtɜnʌ/ num. ninety
 • nark /nɑɹk/ det. least
 • narp /næɹp/ nma. prepare
 • nars /nɑɹs/ det. fewer
 • narst /næɹst/ nfe. faith
 • narst /nɑɹst/ nma. occasional
 • nax /næks/ nma. shelter
 • nādzar /ˈneɪ̯ʥɑɹ/ v. see
 • nāhwar /ˈneɪ̯ħɑɹ/ v. abandon, desert, evacuate
 • nāl /neɪ̯l/ adv. graciously
 • nālar /ˈneɪ̯lɑɹ/ v. receive, gain
 • nān /neɪ̯n/ adv. tomorrow
 • nās /neɪ̯s/ adv. day before yesterday
 • nāsar /ˈneɪ̯sɑɹ/ v. measure, compare
 • nāthir /ˈneɪ̯θɪɹ/ v. reinforce
 • nāzar /ˈneɪ̯zɑɹ/ v. ask (request), request
 • nāchor /ˈneɪ̯ʧoɹ/ v. face, fight
 • nācher /ˈneɪ̯ʧɛɹ/ v. smash, shatter
 • nef /nɜf/ nfe. biology
 • nehy /nɜɫ/ nfe. label
 • nej /nɜj/ nma. prototype
 • nek /nɜk/ nin. apple
 • nekl /nɜkl/ nin. enter
 • nekruhs /ˈnɜkɹʌs/ nma. necrotic
 • nel /nɜl/ nfe. arrive
 • nelm /nɜlm/ nin. crumb
 • nelsp /nɜlsp/ nma. soldier
 • nem /nɜm/ nnb. present (time)
 • nemy /nɜmj/ nma. cult
 • nen /nɜn/ nma. bribery
 • nens /nɜns/ nma. uncertainty
 • nes /nɜs/ nin. enmity
 • nesh /nɜʃ/ nnb. machinery
 • neshn /nɜʃn/ nma. treat
 • neshnkes /ˈnɜʃnkɜs/ nin. treatment
 • nesk /nɜsk/ nfe. smoothness
 • nesm /nɜsm/ nan. remain
 • nest /nɜst/ nin. assent
 • net /nɜt/ nnb. gravel
 • neth /nɜθ/ nin. earth knowledge
 • netl /nɜtl/ nfe. elfin
 • nev /nɜv/ nan. possible
 • ne’omyurr /ˈnio̯ʊ̯mjuɹ/ adj. volcano
 • ne’onir /ˈnio̯ʊ̯nɪɹ/ v. promise
 • ne’ontor /ˈnio̯ʊ̯ntoɹ/ adj. late
 • ne’onyar /ˈnio̯ʊ̯njɑɹ/ adj. soft, gentle
 • ne’oskir /ˈnio̯ʊ̯skɪɹ/ adj. widowhood
 • ne’osker /ˈnio̯ʊ̯skɛɹ/ adj. weak
 • ne’oxar /ˈnio̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. native
 • nerg /nɛɹg/ det. my
 • nerst /nɜɹst/ nan. archive
 • nex /nɜks/ nin. civilian
 • neЂurr /ˈnɜðuɹ/ nfe. nethered (plane)
 • nēb /nib/ nnb. arch, arc, dome
 • nēd /nid/ nnb. storm
 • nēf /nif/ nnb. tub, basin, valley
 • nēfr /nifɹ/ nin. nobility
 • nēg /nig/ nnb. rank (military)
 • nēh /nih/ nan. bit
 • nēhy /niɫ/ nma. case
 • nēj /niʤ/ nnb. spoon
 • nēj /nij/ nma. heating
 • nēk /nik/ nin. pig, pork
 • nēk midz /nik mɪʥ/ nma. ham
 • nēl /nil/ nma. research
 • nēlk /nilk/ nan. alarm
 • nēlm /nilm/ nfe. visibility
 • nēln /niln/ nin. jealousy
 • nēlp /nilp/ nan. conversation
 • nēls /nils/ nnb. won’t
 • nēlsp /nilsp/ nnb. foot
 • nēlavuh /ˈnilavʌ/ v. research
 • nēm /nim/ nfe. minute
 • nēmp /nimp/ nfe. completeness
 • nēms /nims/ nnb. ill humor
 • nēmy /nimj/ nan. committee
 • nēnj /ninj/ nma. cane
 • nēns /nins/ nfe. zombie
 • nēnt /nint/ nin. supervisor
 • nēnth /ninθ/ nan. nomad
 • nēp /nip/ nma. whiskey
 • nēs /nis/ nfe. hat
 • nēsh /niʃ/ nnb. perpetuity
 • nēsm /nism/ nan. birth
 • nēsn /nisn/ nnb. footpath, sidewalk
 • nēsp /nisp/ nfe. tide
 • nēst /nist/ nnb. bitch
 • nēt /nit/ nfe. harbor, port
 • nētl /nitl/ nnb. dew
 • nēvl /nivl/ nnb. interment
 • nēw /niw/ nan. dust, flour
 • nēwh /niʍ/ pron. his
 • nēahler /ˈniɑ̯lɛɹ/ v. enrich
 • nēahmyor /ˈniɑ̯mjoɹ/ adj. corrupt
 • nēahmyir /ˈniɑ̯mjɪɹ/ adj. interior
 • nēahmyirkin /ˈniɑ̯mjɪɹkɪn/ adj. internal
 • nēahnyar /ˈniɑ̯njɑɹ/ adj. exact, precise
 • nēahnyaral /ˈniɑ̯njɑɹal/ adv. exactly
 • nēch /niʧ/ nnb. gravity
 • nēr /niɹ/ nan. hospitality
 • nērl /niɹl/ nnb. ground train
 • nērp /niɹp/ nma. alertness
 • nērs /niɹs/ nfe. oath
 • nērst /niɹst/ nan. trigger
 • nēx /niks/ nan. oxygen
 • nēЂ /nið/ nan. view
 • nīd /naɪ̯d/ adv. north
 • nīdzor /ˈnaɪ̯ʥoɹ/ v. admit, accept, affirm, pardon
 • nīf /naɪ̯f/ adv. when
 • nīhy /naɪ̯ɫ/ adv. away
 • nīhyir /ˈnaɪ̯ɫɪɹ/ v. smuggle
 • nīhyar /ˈnaɪ̯ɫɑɹ/ v. pose
 • nīhyer /ˈnaɪ̯ɫɛɹ/ v. pluck
 • nīk /naɪ̯k/ prep. but
 • nīl /naɪ̯l/ adv. less
 • nīlor /ˈnaɪ̯loɹ/ v. deny, reject, refuse, contradict, vomit, veto
 • nīm /naɪ̯m/ adv. highly
 • nīmer /ˈnaɪ̯mɛɹ/ v. inflict
 • nīs /naɪ̯s/ adv. perfectly
 • nīshor /ˈnaɪ̯ʃoɹ/ v. concentrate, focus
 • nīt /naɪ̯t/ adv. yesterday
 • nīthir /ˈnaɪ̯θɪɹ/ v. consolidate
 • nītar /ˈnaɪ̯tɑɹ/ v. ride
 • nītr /naɪ̯tɹ/ adv. west
 • nīzhar /ˈnaɪ̯ʒɑɹ/ v. impose, demand
 • nīzar /ˈnaɪ̯zɑɹ/ v. confront
 • nīchor /ˈnaɪ̯ʧoɹ/ v. intend
 • nīchurr /ˈnaɪ̯ʧuɹ/ v. test
 • nīchurr /ˈnaɪ̯ʧuɹ/ nma. test
 • nīchir /ˈnaɪ̯ʧɪɹ/ v. call (cry out)
 • nīchar /ˈnaɪ̯ʧɑɹ/ v. abuse, violate
 • nīcharic /ˈnaɪ̯ʧɑɹɪc/ nnb. abuse
 • nīcharic /ˈnaɪ̯ʧɑɹɪc/ nan. abuse
 • nīcher /ˈnaɪ̯ʧɛɹ/ v. illustrate, describe
 • nīyer /ˈnaɪ̯ʤɛɹ/ v. gasp, pant
 • nīЂar /ˈnaɪ̯ðɑɹ/ v. notify, inform
 • nōfar /ˈnoʊ̯fɑɹ/ v. wake, wake up, get up
 • nōhwor /ˈnoʊ̯ħoɹ/ v. harass, intimidate
 • nōjurr /ˈnoʊ̯ʤuɹ/ v. smell (emit odor), stink
 • nōk /noʊ̯k/ adv. loosely
 • nōl /noʊ̯l/ adv. gradually
 • nōmurr /ˈnoʊ̯muɹ/ v. ask (inquire), interrogate
 • nōmurr /ˈnoʊ̯muɹ/ nan. question
 • nōn /noʊ̯n/ adv. physically
 • nōpar /ˈnoʊ̯pɑɹ/ v. please, satisfy
 • nōparkes /ˈnoʊ̯pɑɹkɜs/ nfe. pleasure
 • nōs /noʊ̯s/ adv. busily
 • nōshurr /ˈnoʊ̯ʃuɹ/ v. rally
 • nōshir /ˈnoʊ̯ʃɪɹ/ v. remind
 • nōzar /ˈnoʊ̯zɑɹ/ v. must, have to
 • nōch /noʊ̯ʧ/ adv. privately
 • nūd /nʉd/ nfe. worker, doer
 • nūf /nʉf/ nan. druid
 • nūhy /nʉɫ/ nan. champion
 • nūk /nʉk/ nnb. event (occurrence)
 • nūkr /nʉkɹ/ nnb. pushing
 • nūl /nʉl/ nma. absence of thought
 • nūlsp /nʉlsp/ nin. suit, dress
 • nūm /nʉm/ nnb. discontinuity
 • nūmy /nʉmj/ nfe. trial
 • nūn /nʉn/ nan. reach
 • nūnth /nʉnθ/ nin. similarity
 • nūs /nʉs/ nan. love
 • nūsk /nʉsk/ nfe. dark
 • nūskes /ˈnʉskes/ nfe. darkness
 • nūsn /nʉsn/ nma. strawberry
 • nūst /nʉst/ nan. span
 • nūt /nʉt/ nfe. protect
 • nūw /nʉw/ nnb. repute
 • nūzh /nʉʒ/ pron. we (masc), us (masc), ours (masc)
 • nūx /nʉks/ nnb. task, chore
 • nūЂ /nʉð/ nnb. snow
 • nūЂ /nʉð/ v. snow
 • pod /pod/ nma. comb, brush (for hair)
 • podz /poʥ/ nma. guest, patron
 • pof /pof/ nnb. eel
 • poh /poh/ nan. wise saying
 • pohy /poɫ/ nma. illusion
 • pok /pok/ nma. structure
 • pol /pol/ nfe. fiction
 • polf /polf/ nnb. habitation
 • polk /polk/ nan. corsair
 • poln /poln/ nfe. eclipse
 • polsp /polsp/ nan. magic
 • polt /polt/ nnb. economic
 • pom /pom/ nfe. brother
 • pon /pon/ nan. dish, platter
 • ponj /ponj/ nfe. umaminess
 • pop /pop/ nin. raid
 • pos /pos/ num. first
 • posh /poʃ/ nma. compensation
 • posk /posk/ nin. tab
 • posm /posm/ nnb. hindrance
 • posn /posn/ nnb. memoir
 • posp /posp/ nan. roughness
 • pot /pot/ nma. furniture
 • poth /poθ/ nin. paradise
 • pov /pov/ nfe. civilization
 • povim /ˈpovɪm/ adj. civilized
 • pow /pow/ nma. free time
 • powl /pʌʊ̯l/ adv. vicariously
 • pows /pʌʊ̯s/ prep. except for
 • powcher /ˈpʌʊ̯ʧɛɹ/ v. freeze
 • powcheric /ˈpʌʊ̯ʧɛɹɪc/ nan. frost
 • power /ˈpaʊ̯əɹ/ nan. god
 • power /ˈpaʊ̯əɹ/ nfe. deity
 • power /ˈpaʊ̯əɹ/ nnb. goddess
 • pozh /poʒ/ adj w. wit
 • po’exar /ˈpoʊ̯i̯ksɑɹ/ adj. custom
 • poch /poʧ/ nan. cheapness
 • poēkr /pɔɪ̯kɹ/ adv. late
 • poēt /pɔɪ̯t/ adv. adequately
 • porst /poɹst/ nin. state, condition (of being)
 • pox /poks/ nin. controversy
 • puhd /pʌd/ nfe. glory
 • puhh /pʌh/ nfe. mention
 • puhhy /pʌɫ/ nfe. bicycle
 • puhk /pʌk/ nfe. writing
 • puhlsp /pʌlsp/ nfe. country (rural area)
 • puhm /pʌm/ nin. pillar, mast
 • puhnj /pʌnj/ nma. repeated sounds
 • puhs /pʌs/ nan. funeral
 • puhsh /pʌʃ/ nma. refuge
 • puhsk /pʌsk/ nfe. muscle
 • puht /pʌt/ nma. near
 • puhrs /pʌɹs/ nma. asinine
 • puhrst /pʌɹst/ nan. dissuasion
 • puhx /pʌks/ nma. disintegration
 • puhy /pʊɫ/ nan. pin
 • puk /pʊk/ nma. stand
 • pul /pʊl/ nan. season (quarter of the year)
 • pulf /pʊlf/ nnb. respond
 • pulsp /pʊlsp/ nin. goblin
 • pum /pʊm/ nfe. hammer
 • pun /pʊn/ nfe. try
 • punj /pʊnj/ nma. perfume
 • pup /pʊp/ nin. dimension ex
 • pus /pʊs/ nma. play (stage play)
 • push /pʊʃ/ nnb. sequel
 • pusk /pʊsk/ nfe. specter (generic idea of)
 • pusm /pʊsm/ nma. cohesion
 • put /pʊt/ nfe. cat
 • puv /pʊv/ nan. insolence
 • purst /pʊɹst/ nma. baby
 • pux /pʊks/ nfe. inhabitant, native
 • pid /pɪd/ nma. they
 • pif /pɪf/ nan. hill, slope, slant
 • pihy /pɪɫ/ nin. hang
 • pik /pɪk/ nan. gratitude
 • pikl /pɪkl/ nan. personal
 • pil /pɪl/ nan. dream
 • pil /pɪl/ v. dream
 • pilp /pɪlp/ nfe. run
 • pilsp /pɪlsp/ nfe. indiscrimination
 • pim /pɪm/ nma. essence
 • pimy /pɪmj/ nnb. evidence
 • pimyim /ˈpɪmjɪm/ adj. evident
 • pin /pɪn/ nfe. clothes, garment
 • pinj /pɪnj/ nin. inaction
 • pins /pɪns/ nfe. copper piece, western
 • pip /pɪp/ nnb. grammar
 • pis /pɪs/ nin. bog
 • pisk /pɪsk/ nan. may
 • pism /pɪsm/ nan. understand
 • pisp /pɪsp/ nma. observance
 • pist /pɪst/ nin. misuse
 • pit /pɪt/ nin. least
 • pich /pɪʧ/ nnb. businessman
 • pirp /pɪɹp/ nma. spell, arcane
 • pirst /pɪɹst/ nma. alchemy
 • pix /pɪks/ nfe. whore
 • piЂ /pɪð/ nnb. mystery
 • pla’elsper /ˈpleɪ̯i̯lspɛɹ/ adj. close
 • pla’enjir /ˈpleɪ̯i̯njɪɹ/ adj. wrongdoing
 • plīler /ˈplaɪ̯lɛɹ/ v. tread, step on
 • plīzhurr /ˈplaɪ̯ʒuɹ/ v. scrub, rub, wash, massage
 • plīЂar /ˈplaɪ̯ðɑɹ/ v. compete
 • plōzhar /ˈploʊ̯ʒɑɹ/ v. drive, chase
 • plōzharant /ˈploʊ̯ʒɑɹænt/ nan. driver
 • padz /pæʥ/ nan. receive
 • pah /pæh/ nfe. stuff
 • pahd /pɑd/ nnb. tool
 • pahf /pɑf/ nma. innocence
 • pahhy /pɑɫ/ nin. bottom
 • pahj /pɑj/ nma. yesterday
 • pahk /pɑk/ nin. thank
 • pahl /pɑl/ nfe. skeptic, cynic
 • pahls /pɑls/ nnb. exactly
 • pahlsp /pɑlsp/ nnb. dissimilarity
 • pahm /pɑm/ nan. tactic
 • pahn /pɑn/ nma. judgement
 • pahnj /pɑnj/ nin. section
 • pahp /pɑp/ nan. term
 • pahsk /pɑsk/ nnb. resistance
 • pahth /pɑθ/ nfe. ornamentation
 • pahch /pɑʧ/ nnb. could
 • pahx /pɑks/ nnb. remember
 • pahy /pæɫ/ nnb. inside
 • paj /pæʤ/ pron. you, yours
 • pak /pæk/ nnb. touch
 • palk /pælk/ nnb. squirrel
 • pam /pæm/ nan. province
 • pan /pæn/ nin. axe
 • panj /pænj/ nma. their
 • pans /pæns/ nma. impairment
 • pap /pæp/ nnb. welcome
 • pas /pæs/ nnb. accomplishment
 • pash /pæʃ/ nfe. save
 • pasp /pæsp/ nfe. necessity
 • pat /pæt/ nma. abridgement
 • pawb /pɔb/ nma. low class
 • pawd /pɔd/ nan. taste, tastefulness
 • pawdz /pɔʥ/ nnb. the country, the wild
 • pawf /pɔf/ nma. aunt
 • pawfr /pɔfɹ/ nma. hindsight
 • pawg /pɔg/ nan. aircraft
 • pawh /pɔh/ nnb. breadth
 • pawhy /pɔɫ/ nfe. country
 • pawj /pɔj/ nin. difficult
 • pawkh /pɔʈ/ nfe. through
 • pawl /pɔl/ nin. page
 • pawlsp /pɔlsp/ nfe. wizard
 • pawlt /pɔlt/ nma. shrimp
 • pawmy /pɔmj/ nma. adventurer
 • pawn /pɔn/ nfe. dress, costume, gown
 • pawns /pɔns/ nfe. religious building
 • pawp /pɔp/ nma. chalk
 • pawshm /pɔʃm/ nma. imitation
 • pawsm /pɔsm/ nfe. leap
 • pawt /pɔt/ nin. obedience
 • pawv /pɔv/ nma. three
 • pawvh /pɔɰ/ nma. financial
 • pawzh /pɔʒ/ pron. everybody
 • pawr /pɔɹ/ nin. face
 • pawx /pɔks/ nma. message
 • pawЂ /pɔð/ nma. untruth
 • pach /pæʧ/ nnb. skin insect
 • parst /pæɹst/ nma. necklace
 • part /pɑɹt/ nan. leading
 • pax /pæks/ nin. bay
 • pāf /peɪ̯f/ adv. exceedingly
 • pāhy /peɪ̯ɫ/ adv. seriously
 • pāhyor /ˈpeɪ̯ɫoɹ/ v. steal, kidnap, rob
 • pāhyorant /ˈpeɪ̯ɫoɹænt/ nan. thief
 • pāk /peɪ̯k/ adv. seldom
 • pāl /peɪ̯l/ adv. cheerfully
 • pām /peɪ̯m/ adv. properly
 • pāzhir /ˈpeɪ̯ʒɪɹ/ v. hide, lurk
 • pār /peɪ̯ɹ/ adv. casually
 • ped /pɜd/ v.. teach
 • pej /pɜʤ/ nma. suitcase, baggage, equipment
 • pel /pɜl/ nan. duplicaiton
 • pem /pɜm/ nan. sharpness
 • pemy /pɜmj/ nma. imbalance
 • pen /pɜn/ nnb. another
 • pes /pɜs/ nma. redness
 • pesh /pɜʃ/ pron. who
 • pesk /pɜsk/ nma. us
 • pesn /pɜsn/ nin. move
 • pesp /pɜsp/ nan. group
 • pet /pɜt/ nnb. ok
 • pex /pɜks/ nnb. limbo
 • pēb /pib/ nma. left
 • pēd /pid/ nma. paragraph, clause
 • pēf /pif/ nma. live
 • pēg /pig/ nfe. pact
 • pēh /pih/ nma. knife, blade
 • pēhy /piɫ/ nma. unit
 • pēk /pik/ nin. rat
 • pēl /pil/ nan. petal
 • pēlf /pilf/ nma. shooting star
 • pēms /pims/ nma. poor
 • pēmy /pimj/ nin. gate
 • pēnj /pinj/ nma. impoverished
 • pēns /pins/ nan. probity
 • pēnt /pint/ nnb. measurement of time
 • pēpl /pipl/ nnb. composition
 • pēs /pis/ nma. lowness
 • pēsh /piʃ/ nnb. apportionment
 • pēshn /piʃn/ nma. rain
 • pēshn nēb /piʃn nib/ nnb. rainbow
 • pēsk /pisk/ nma. spear, lance, pike
 • pēsm /pism/ nan. reception (of office or hotel)
 • pēsp /pisp/ nan. 2nd cousin
 • pēst /pist/ nin. shallowness
 • pēt /pit/ nin. participation
 • pētl /pitl/ nfe. popular
 • pētēbē /ˈpitibi/ nma. deities
 • pētēbē /ˈpitibi/ nnb. goddesses
 • pētēbē /ˈpitibi/ nma. gods
 • pēch /piʧ/ nfe. earliness
 • pēr /piɹ/ nnb. he
 • pērl /piɹl/ nma. button (fastener for clothing)
 • pērp /piɹp/ nma. charisma
 • pērs /piɹs/ nan. plainness
 • pērst /piɹst/ nin. flour
 • pērt /piɹt/ nin. assassin
 • pērtavuh /ˈpiɹtavʌ/ v. assassinate
 • pēx /piks/ nma. mind (thinking faculty)
 • pēx gawnj /piks gɔnj/ nfe. psychology
 • pēx gawnyant /piks ˈgɔnjænt/ nma. psychologist
 • pēЂ /pið/ pron. himself
 • pīd /paɪ̯d/ adv. simultaneously
 • pīhy /paɪ̯ɫ/ adv. so
 • pīk /paɪ̯k/ prep. apart
 • pīl /paɪ̯l/ adv. aboard
 • pīn /paɪ̯n/ adv. logically
 • pīs /paɪ̯s/ adv. tightly
 • pīsir /ˈpaɪ̯sɪɹ/ v. smile, smirk
 • pōjurr /ˈpoʊ̯ʤuɹ/ v. inhabit, populate
 • pōl /poʊ̯l/ adv. outside
 • prowhyar /ˈpɹʌʊ̯ɫɑɹ/ v. fuck (slang)
 • proēcher /ˈpɹɔɪ̯ʧɛɹ/ v. supply, arm
 • prālor /ˈpɹeɪ̯loɹ/ v. bring
 • prāchar /ˈpɹeɪ̯ʧɑɹ/ v. fail
 • prācharkes /ˈpɹeɪ̯ʧɑɹkɜs/ nma. failure
 • prīshir /ˈpɹaɪ̯ʃɪɹ/ v. move
 • prīshirkes /ˈpɹaɪ̯ʃɪɹkɜs/ nma. movement, motion
 • prōlor /ˈpɹoʊ̯loɹ/ v. invent
 • pūlsp /pʉlsp/ nan. summary
 • pūlt /pʉlt/ nfe. amusement
 • pūm /pʉm/ nma. to
 • pūs /pʉs/ nfe. fungus
 • pūsh /pʉʃ/ nnb. comedy, humor
 • pūsm /pʉsm/ nfe. publication
 • pūx /pʉks/ nma. sentence
 • sob /sob/ nnb. shortcoming
 • sodz /soʥ/ nin. mirror
 • sog /sog/ nfe. rub press
 • soh /soh/ nan. family (related by blood)
 • sohy /soɫ/ nma. city
 • sohyim /ˈsoɫɪm/ adj. urban
 • soj /soj/ nin. silk
 • sok /sok/ nma. tree
 • sokh /soʈ/ nan. hierarchy
 • sol /sol/ nfe. lot
 • solk /solk/ nma. beer
 • soln /soln/ nan. once
 • solp /solp/ nfe. religious rite
 • solsp /solsp/ nan. souvenir
 • solt /solt/ nan. band (musical group)
 • som /som/ nan. area
 • somy /somj/ nfe. mathematics
 • son /son/ nma. grease
 • sonj /sonj/ nma. sewage
 • sons /sons/ nan. arena (performance)
 • sont /sont/ nnb. pirate
 • sos /sos/ nin. river
 • sosh /soʃ/ nma. sphere
 • sosh /soʃ/ pron. he, him, his, she, her, hers, it, its
 • sosm /sosm/ nfe. corn
 • sosn /sosn/ nin. fastidiousness
 • sosp /sosp/ nan. stay
 • sost /sost/ nma. holiday
 • soth /soθ/ nma. voucher
 • sotl /sotl/ nin. jelly, jam
 • sov /sov/ nin. foam
 • sovl /sovl/ nan. central
 • sow /sow/ nan. candidate
 • sowh /soʍ/ pron. nothing
 • sowhy /sʌʊ̯ɫ/ adv. last year
 • sowhyar /ˈsʌʊ̯ɫɑɹ/ v. command, dominate, supervise
 • sowk /sʌʊ̯k/ adv. nicely
 • sowl /sʌʊ̯l/ prep. by (agent performing an action), by (author or creator)
 • sowm /sʌʊ̯m/ adv. everywhere
 • sowner /ˈsʌʊ̯nɛɹ/ v. turn on
 • sowp /sʌʊ̯p/ prep. against
 • sows /sʌʊ̯s/ adv. lazily
 • sowshir /ˈsʌʊ̯ʃɪɹ/ v. purchase
 • sowwhar /ˈsʌʊ̯ʍɑɹ/ v. volunteer, enlist
 • sowzar /ˈsʌʊ̯zɑɹ/ v. want
 • sowch /sʌʊ̯ʧ/ adv. much
 • sowchar /ˈsʌʊ̯ʧɑɹ/ v. slash
 • sowЂer /ˈsʌʊ̯ðɛɹ/ v. attend, date, go out, show up
 • so’edzurr /ˈsoʊ̯i̯ʥuɹ/ adj. solid, sturdy, compact
 • so’elurr /ˈsoʊ̯i̯luɹ/ v. last
 • so’enir /ˈsoʊ̯i̯nɪɹ/ v. cut, shave, tear, rip
 • so’enir /ˈsoʊ̯i̯nɪɹ/ nin. cut
 • so’enyurr /ˈsoʊ̯i̯njuɹ/ adj. spontaneous
 • so’eper /ˈsoʊ̯i̯pɛɹ/ adj. blunt
 • so’evar /ˈsoʊ̯i̯vɑɹ/ v. explode, blow up, erupt
 • so’ezar /ˈsoʊ̯i̯zɑɹ/ v. suspect, assume, presume
 • so’ezarish /ˈsoʊ̯i̯zɑɹɪʃ/ adj. suspicious
 • so’erster /ˈsoʊ̯i̯ɹstɛɹ/ adj. popular
 • so’exir /ˈsoʊ̯i̯ksɪɹ/ adj. sole, lone
 • so’exar /ˈsoʊ̯i̯ksɑɹ/ adj. workplace
 • soēd /sɔɪ̯d/ adv. consciously
 • soēger /ˈsɔɪ̯gɛɹ/ v. laugh, chuckle, giggle
 • soēger /ˈsɔɪ̯gɛɹ/ nan. laugh
 • soēhwar /ˈsɔɪ̯ħɑɹ/ v. help
 • soēhwar /ˈsɔɪ̯ħɑɹ/ nfe. help
 • soēhy /sɔɪ̯ɫ/ adv. below
 • soēl /sɔɪ̯l/ adv. out
 • soēlar /ˈsɔɪ̯lɑɹ/ v. float
 • soēler /ˈsɔɪ̯lɛɹ/ v. bother
 • soēm /sɔɪ̯m/ prep. near
 • soēmar /ˈsɔɪ̯mɑɹ/ v. insult, offend
 • soēmarshē /ˈsɔɪ̯mɑɹshi/ adj. offensive
 • soēn /sɔɪ̯n/ adv. forever
 • soēpl /sɔɪ̯pl/ adv. often
 • soēs /sɔɪ̯s/ adv. soon
 • soēt /sɔɪ̯t/ adv. above
 • soētl /sɔɪ̯tl/ adv. least
 • soēzhor /ˈsɔɪ̯ʒoɹ/ v. visit, attend, show up
 • soēzhorant /ˈsɔɪ̯ʒoɹænt/ nma. visitor
 • soēzhorant /ˈsɔɪ̯ʒoɹænt/ nma. tourist
 • soēch /sɔɪ̯ʧ/ adv. poorly
 • soēchar /ˈsɔɪ̯ʧɑɹ/ v. collapse, topple
 • soēcher /ˈsɔɪ̯ʧɛɹ/ v. convict
 • soēyar /ˈsɔɪ̯ʤɑɹ/ v. jump, leap
 • soq /sokw/ nfe. parlor, salon
 • sorp /soɹp/ nan. remoteness
 • sorst /soɹst/ nma. bread
 • soЂ /soð/ nma. cook water (boil)
 • sud /sʊd/ nin. fantasy
 • sudz /sʊʥ/ nnb. military
 • suf /sʊf/ nin. consider
 • sug /sʊg/ det. their
 • suh /sʊh/ nnb. item
 • suhdz /sʌʥ/ nnb. adult
 • suhf /sʌf/ nnb. price
 • suhhw /sʌħ/ nnb. administration
 • suhhy /sʌɫ/ nfe. habitat
 • suhj /sʌʤ/ nan. insipidness
 • suhk /sʌk/ nma. crumbliness
 • suhkh /sʌʈ/ nma. sequence
 • suhl /sʌl/ nma. light
 • suhlm /sʌlm/ nin. formlessness
 • suhlsp /sʌlsp/ nma. riot
 • suhm /sʌm/ nnb. violin
 • suhmy /sʌmj/ nan. short rest
 • suhn /sʌn/ nma. continue
 • suhnj /sʌnj/ nnb. still
 • suhns /sʌns/ nin. karma
 • suhs /sʌs/ nin. skill
 • suhsim /ˈsʌsɪm/ adj. skilled
 • suhsk /sʌsk/ nin. conversion’
 • suhsm /sʌsm/ nma. then
 • suhsn /sʌsn/ nma. grave
 • suhsndel /ˈsʌsndɜl/ nma. graveyard
 • suht /sʌt/ nma. arms
 • suhth /sʌθ/ nin. eat
 • suhv /sʌv/ nnb. teach
 • suhw /sʊħ/ nma. contrariety
 • suhr /sʌɹ/ nan. our
 • suhrst /sʌɹst/ nfe. plateau
 • suhx /sʌks/ nma. example
 • suj /sʊj/ nnb. channel (of water)
 • suj /sʊʤ/ nnb. the old ones
 • suk /sʊk/ nan. against
 • sukh /sʊʈ/ nma. parsley
 • sukr /sʊkɹ/ nin. the past
 • sul /sʊl/ nan. nature
 • sulkin /ˈsʊlkɪn/ adj. natural
 • sulm /sʊlm/ nin. oneness
 • suln /sʊln/ nnb. mural
 • sulp /sʊlp/ nan. departure
 • sum /sʊm/ nma. rose
 • sumy /sʊmj/ nma. lucky
 • sun /sʊn/ nma. hobby
 • sunj /sʊnj/ nan. cell (room in a prison)
 • sunt /sʊnt/ nnb. everything
 • sup /sʊp/ nin. combination
 • sus /sʊs/ nnb. bill
 • susm /sʊsm/ nfe. generality
 • susn /sʊsn/ nin. material
 • susp /sʊsp/ nma. lettuce
 • sut /sʊt/ nma. veteran
 • suts /sʊʦ/ nma. restoration
 • suv /sʊv/ nnb. unrelatedness
 • suw /sʊw/ nnb. daughter
 • such /sʊʧ/ nnb. rest
 • surst /sʊɹst/ nin. hair (of head), hair (of body)
 • sux /sʊks/ nma. bank
 • suЂ /sʊð/ nnb. liability
 • sioulfer /ˈsɪo̯ʊ̯lfɛɹ/ adj. rude, crude, vulgar
 • sioumyer /ˈsɪo̯ʊ̯mjɛɹ/ adj. work
 • siountir /ˈsɪo̯ʊ̯ntɪɹ/ adj. width
 • sioursturr /ˈsɪo̯ʊ̯ɹstuɹ/ adj. bankrupt, broke
 • sib /sɪb/ nma. sensations of touch
 • sid /sɪd/ nfe. proverb
 • sidz /sɪʥ/ nma. workplace
 • sif /sɪf/ nnb. board
 • sig /sɪg/ nfe. push
 • sihw /sɪħ/ nnb. average
 • sihy /sɪɫ/ nan. news
 • sij /sɪʤ/ nin. vine, flower
 • sik /sɪk/ nma. slope, slant, ramp, bank (river)
 • sikh /sɪʈ/ nnb. lunch
 • sil /sɪl/ nfe. nerve
 • siln /sɪln/ nnb. gospel
 • silsp /sɪlsp/ nma. license
 • sim /sɪm/ nma. farm, pasture, meadow, prairie
 • simant /ˈsɪmænt/ nan. farmer
 • simy /sɪmj/ nfe. pull
 • sin /sɪn/ nan. oven
 • sinj /sɪnj/ nnb. wedding
 • sint /sɪnt/ nfe. wit, humor
 • sis /sɪs/ det. each
 • sish /sɪʃ/ nan. advanced
 • sish /sɪʃ/ pron. you all, yours (pl)
 • sishm /sɪʃm/ nma. unregretfulness
 • sisk /sɪsk/ nnb. fang
 • sism /sɪsm/ nma. expansion
 • sisp /sɪsp/ nma. sweetness
 • sist /sɪst/ nin. strong drink
 • sisr /sɪsɹ/ nan. the convocation
 • sit /sɪt/ nin. bird
 • sitl /sɪtl/ nnb. yes
 • sits /sɪʦ/ nfe. unclothing
 • siv /sɪv/ nma. exist, be
 • sich /sɪʧ/ nfe. gambling
 • sirl /sɪɹl/ det. once
 • sirs /sɪɹs/ nma. irresolution
 • sirst /sɪɹst/ nma. honey
 • six /sɪks/ num. six
 • sixuhtenuh /ˈsɪksʌˌtɜnʌ/ num. sixty
 • siЂ /sɪð/ nma. adolescent
 • shok /ʃok/ conj. whether..or
 • showntar /ˈʃʌʊ̯ntɑɹ/ v. tie
 • showzher /ˈʃʌʊ̯ʒɛɹ/ v. lean, drift
 • shoēl /ʃɔɪ̯l/ prep. on to
 • shoēlurr /ˈʃɔɪ̯luɹ/ v. invest
 • shoēlar /ˈʃɔɪ̯lɑɹ/ v. stroke
 • shoēn /ʃɔɪ̯n/ interj. alas
 • shoēshor /ˈʃɔɪ̯ʃoɹ/ v. exist
 • shoēshorkes /ˈʃɔɪ̯ʃoɹkɜs/ nan. existence
 • shil /ʃɪl/ det. less
 • shilēng /ˈʃɪliɳ/ nfe. silver piece, western
 • shin /ʃɪn/ conj. no less than
 • shloēhyer /ˈʃlɔɪ̯ɫɛɹ/ v. refine
 • shlāsher /ˈʃleɪ̯ʃɛɹ/ v. tear, rip
 • shlēahchar /ˈʃliɑ̯ʧɑɹ/ adj. gay, homosexual
 • shma’enurr /ˈʃmeɪ̯i̯nuɹ/ v. be (temporary state)
 • shme’olspor /ˈʃmio̯ʊ̯lspoɹ/ adj. vow
 • shmīdzar /ˈʃmaɪ̯ʥɑɹ/ v. panic
 • shmīlor /ˈʃmaɪ̯loɹ/ v. demonstrate
 • shnoēkhar /ˈʃnɔɪ̯ʈɑɹ/ v. share, split
 • shniouzar /ˈʃnɪo̯ʊ̯zɑɹ/ v. donate
 • shna’edzar /ˈʃneɪ̯i̯ʥɑɹ/ adj. next
 • shna’edzar turp /ˈʃneɪ̯i̯ʥɑɹ tʊɹp/ nma. tomorrow
 • shne’olar /ˈʃnio̯ʊ̯lɑɹ/ v. call (refer to by name), dub
 • shne’onyer /ˈʃnio̯ʊ̯njɛɹ/ adj. why
 • shne’oxer /ˈʃnio̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. beautiful, cute
 • shne’oxeres /ˈʃnio̯ʊ̯ksɛɹes/ nnb. beauty
 • shnīvir /ˈʃnaɪ̯vɪɹ/ v. transfer
 • shaden /ˈʃædɜn/ nnb. shadowed (plane)
 • shahk /ʃɑk/ conj. so
 • shahm /ʃɑm/ conj. who
 • shat /ʃæt/ conj. otherwise
 • shawd /ʃɔd/ det. zero
 • shawg /ʃɔg/ conj. either
 • shawm /ʃɔm/ det. somewhere
 • shaws /ʃɔs/ conj. yet
 • sha’ef /ʃeɪ̯i̯f/ interj. eh
 • sha’etser /ˈʃeɪ̯i̯ʦɛɹ/ adj. instant
 • sha’exir /ˈʃeɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. with
 • shāsurr /ˈʃeɪ̯suɹ/ v. think
 • shāsurrkes /ˈʃeɪ̯suɹkɜs/ nma. thought
 • shāsar /ˈʃeɪ̯sɑɹ/ v. penetrate
 • shāt /ʃeɪ̯t/ interj. oh
 • shāwhir /ˈʃeɪ̯ʍɪɹ/ v. lend, loan, invest
 • she’ohar /ˈʃio̯ʊ̯hɑɹ/ adj. big, great (very large), massive, enormous
 • she’ohar malsp /ˈʃio̯ʊ̯hɑɹ mælsp/ nfe. tiger
 • she’ohar sūnt /ˈʃio̯ʊ̯hɑɹ sʉnt/ nin. lake
 • she’olfer /ˈʃio̯ʊ̯lfɛɹ/ adj. simple, poor
 • she’olferal /ˈʃio̯ʊ̯lfɛɹal/ adv. simply
 • she’olsper /ˈʃio̯ʊ̯lspɛɹ/ adj. visibility
 • she’omyir /ˈʃio̯ʊ̯mjɪɹ/ adj. risky
 • she’omyires /ˈʃio̯ʊ̯mjɪɹes/ nma. risk
 • she’ontar /ˈʃio̯ʊ̯ntɑɹ/ adj. vehicle
 • shēd /ʃid/ conj. even
 • shēl /ʃil/ conj. as
 • shēn /ʃin/ conj. which
 • shēahsar /ˈʃiɑ̯sɑɹ/ v. clear
 • shībir /ˈʃaɪ̯bɪɹ/ v. combine
 • shīfer /ˈʃaɪ̯fɛɹ/ v. swing, sway, rock (move back and forth), wave (salutation)
 • shīm /ʃaɪ̯m/ interj. wow
 • shīs /ʃaɪ̯s/ prep. past
 • shīzurr /ˈʃaɪ̯zuɹ/ v. impress
 • shīrurr /ˈʃaɪ̯ɹuɹ/ v. sniff
 • shōl /ʃoʊ̯l/ interj. goodbye
 • shōp /ʃoʊ̯p/ interj. welcome
 • shōrar /ˈʃoʊ̯ɹɑɹ/ v. bond
 • skirs /skɪɹs/ det. nothing
 • sloēsar /ˈslɔɪ̯sɑɹ/ v. embrace
 • sla’emar /ˈsleɪ̯i̯mɑɹ/ v. care
 • sla’emar /ˈsleɪ̯i̯mɑɹ/ nin. care
 • sla’emarshē /ˈsleɪ̯i̯mɑɹshi/ adj. careful
 • slātar /ˈsleɪ̯tɑɹ/ v. faint
 • smowkir /ˈsmʌʊ̯kɪɹ/ v. post
 • smiounyor /ˈsmɪo̯ʊ̯njoɹ/ adj. right, correct, moral, noble, elite
 • sma’elir /ˈsmeɪ̯i̯lɪɹ/ v. negotiate
 • sme’orstir /ˈsmio̯ʊ̯ɹstɪɹ/ adj. will
 • smīЂurr /ˈsmaɪ̯ðuɹ/ v. kiss
 • sna’edzar /ˈsneɪ̯i̯ʥɑɹ/ adj. wealth
 • sne’oxer /ˈsnio̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. wild
 • snīdzar /ˈsnaɪ̯ʥɑɹ/ v. sway, convince
 • snīhyar /ˈsnaɪ̯ɫɑɹ/ v. sustain, survive
 • spal /spæl/ det. our
 • spīl /spaɪ̯l/ prep. to
 • spīn /spaɪ̯n/ prep. in case of
 • stin /stɪn/ det. either
 • stawl /stɔl/ det. many
 • sab /sæb/ nfe. prejudice, bias
 • sad /sæd/ nin. liquidity
 • sadz /sæʥ/ nin. key mother
 • saf /sæf/ nan. ear
 • saf dowh /sæf doʍ/ nin. earring
 • sag /sæg/ nma. gentry
 • sah /sæh/ nan. even
 • sahb /sɑb/ nan. aggravation
 • sahd /sɑd/ nin. village
 • sahf /sɑf/ nma. nothing
 • sahh /sɑh/ nma. anachronism
 • sahhy /sɑɫ/ nin. charcoal
 • sahj /sɑj/ nfe. nail
 • sahk /sɑk/ nan. branch (tree part)
 • sahl /sɑl/ det. every
 • sahlk /sɑlk/ nin. honor
 • sahln /sɑln/ nan. identify
 • sahlsp /sɑlsp/ nma. stall, kiosk
 • sahm /sɑm/ nnb. space (empty area), room (space)
 • sahmy /sɑmj/ nan. blue
 • sahn /sɑn/ nnb. accent
 • sahnj /sɑnj/ nnb. energy (strength, stamina)
 • sahs /sɑs/ nnb. skeleton
 • sahsh /sɑʃ/ nin. eagerness
 • sahshm /sɑʃm/ nnb. regularity of recurrence
 • sahshn /sɑʃn/ nin. confusion
 • sahsk /sɑsk/ nin. witch
 • sahsm /sɑsm/ nma. female
 • sahsn /sɑsn/ nnb. moss
 • sahsp /sɑsp/ nfe. find
 • sahst /sɑst/ nma. twilight
 • saht /sɑt/ nan. softness
 • sahth /sɑθ/ nfe. nice
 • sahtl /sɑtl/ nma. logo
 • sahts /sɑʦ/ nma. texture
 • sahw /sɑw/ nma. grandmother
 • sahch /sɑʧ/ nnb. subject
 • sahx /sɑks/ nin. trumpet
 • sahy /sæɫ/ nfe. stone, granite
 • sahЂ /sɑð/ nan. card
 • saj /sæj/ nma. number
 • sak /sæk/ nma. concern
 • sal /sæl/ nan. step (one level of stairs)
 • salk /sælk/ nma. right side
 • salsp /sælsp/ nan. burger
 • salt /sælt/ nnb. fringe, mane
 • sam /sæm/ nin. bar (pub)
 • samp /sæmp/ nma. lakes
 • sams /sæms/ nnb. noise
 • san /sæn/ nma. ask
 • sanj /sænj/ nma. problem
 • sans /sæns/ nma. curse
 • sant /sænt/ nma. screen
 • sap /sæp/ nma. tribe
 • sas /sæs/ nin. spell (of magic)
 • sash /sæʃ/ nma. pop count, census
 • sask /sæsk/ nma. form
 • sasl /sæsl/ nfe. timelessness
 • sasm /sæsm/ nfe. mall
 • sasp /sæsp/ nfe. president
 • sat /sæt/ nnb. affection
 • sath /sæθ/ nin. ever
 • satl /sætl/ nin. similar
 • sav /sæv/ nma. talkativeness
 • saw /sæw/ nma. really
 • sawb /sɔb/ nan. shortness
 • sawd /sɔd/ nfe. novice
 • sawdz /sɔʥ/ nin. hospital
 • sawf /sɔf/ nnb. snack
 • sawfl /sɔfl/ nfe. suddenly
 • sawh /sɔh/ nan. special
 • sawhw /sɔħ/ nan. together
 • sawhy /sɔɫ/ nin. fish
 • sawj /sɔj/ nma. rabbit
 • sawk /sɔk/ nma. dragon
 • sawk /sɔk/ det. his, her, its
 • sawkh /sɔʈ/ nin. leverage
 • sawl /sɔl/ nma. start
 • sawlf /sɔlf/ nma. how
 • sawln /sɔln/ nan. score
 • sawls /sɔls/ nin. multiformity
 • sawlsp /sɔlsp/ nma. schedule, roster
 • sawm /sɔm/ nan. breeze
 • sawmy /sɔmj/ nfe. volcano
 • sawn /sɔn/ nan. capital (city)
 • sawnj /sɔnj/ nan. compare
 • sawns /sɔns/ nin. young
 • sawnt /sɔnt/ nma. greenness
 • sawp /sɔp/ nfe. juice, syrup
 • saws /sɔs/ nfe. glove
 • sawsh /sɔʃ/ nma. symptom
 • sawshn /sɔʃn/ nan. exteriority
 • sawsk /sɔsk/ nfe. anchor
 • sawsl /sɔsl/ nma. bounds
 • sawsm /sɔsm/ nma. usually
 • sawsp /sɔsp/ nin. pearl
 • sawst /sɔst/ nma. fiveness
 • sawt /sɔt/ nfe. bubble
 • sawth /sɔθ/ nnb. nervousness
 • sawtl /sɔtl/ nan. lion
 • sawts /sɔʦ/ nin. tear
 • sawvh /sɔɰ/ nma. early
 • sawvrin /ˈsɔvɹɪn/ nma. platinum piece, eastern
 • sawch /sɔʧ/ nin. maid
 • sawrp /sɔɹp/ nnb. radio
 • sawrst /sɔɹst/ nnb. sweetheart
 • sawx /sɔks/ nma. system
 • sa’edzar /ˈseɪ̯i̯ʥɑɹ/ adj. femininity
 • sa’ehor /ˈseɪ̯i̯hoɹ/ adj. bad, evil
 • sa’ehor mik /ˈseɪ̯i̯hoɹ mɪk/ nnb. villain
 • sa’elurr /ˈseɪ̯i̯luɹ/ v. flirt
 • sa’elspor /ˈseɪ̯i̯lspoɹ/ adj. mad
 • sa’elspurr /ˈseɪ̯i̯lspuɹ/ adj. warm
 • sa’elspar /ˈseɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. certain, sure
 • sa’elsparal /ˈseɪ̯i̯lspɑɹal/ adv. certainly
 • sa’elsper /ˈseɪ̯i̯lspɛɹ/ adj. exotic
 • sa’emar /ˈseɪ̯i̯mɑɹ/ v. scare, frighten
 • sa’emyir /ˈseɪ̯i̯mjɪɹ/ adj. slow
 • sa’emyer /ˈseɪ̯i̯mjɛɹ/ adj. protection
 • sa’enthurr /ˈseɪ̯i̯nθuɹ/ adj. your
 • sa’enyurr /ˈseɪ̯i̯njuɹ/ adj. scarce
 • sa’espir /ˈseɪ̯i̯spɪɹ/ v. disturb, disrupt
 • sa’estar /ˈseɪ̯i̯stɑɹ/ adj. vegetable
 • sa’etlar /ˈseɪ̯i̯tlɑɹ/ adj. winter
 • sa’erster /ˈseɪ̯i̯ɹstɛɹ/ adj. war
 • sa’exir /ˈseɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. dry
 • sa’exar /ˈseɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. sudden, abrupt, swift
 • sa’exaral /ˈseɪ̯i̯ksɑɹal/ adv. suddenly
 • sa’exer /ˈseɪ̯i̯ksɛɹ/ adj. awful, terrible
 • sach /sæʧ/ nin. boy
 • sar /sɑɹ/ art. the
 • sars /sæɹs/ nin. seek
 • sarst /sæɹst/ nin. meet
 • sarst /sɑɹst/ nnb. substance
 • sax /sæks/ nan. fact
 • sāgyar /ˈseɪ̯gjɑɹ/ v. need
 • sāhj /seɪ̯hj/ adv. loudly
 • sāhy /seɪ̯ɫ/ adv. once
 • sāhyar /ˈseɪ̯ɫɑɹ/ v. reflect
 • sāhyarkes /ˈseɪ̯ɫɑɹkɜs/ nfe. reflection
 • sāk /seɪ̯k/ adv. off
 • sām /seɪ̯m/ adv. skillfully
 • sāmer /ˈseɪ̯mɛɹ/ v. ask
 • sān /seɪ̯n/ prep. barring
 • sās /seɪ̯s/ prep. along
 • sātor /ˈseɪ̯toɹ/ v. encourage
 • sāzhir /ˈseɪ̯ʒɪɹ/ v. boost, promote, advocate
 • sāzhar /ˈseɪ̯ʒɑɹ/ v. warn, alert
 • sārar /ˈseɪ̯ɹɑɹ/ v. calculate
 • sāЂar /ˈseɪ̯ðɑɹ/ v. study, examine
 • sāЂarkes /ˈseɪ̯ðɑɹkɜs/ nfe. study
 • sed /sɜd/ nin. lounge, couch, sofa
 • sedz /sɜʥ/ nma. hole, ditch, tunnel, crater, cavity, armpit
 • sef /sɜf/ nnb. cork
 • seh /sɜh/ nan. counter (flat, elevated surface)
 • sej /sɜj/ nan. cleric
 • sej /sɜʤ/ nnb. purchase (leverage)
 • sek /sɜk/ nin. olive
 • sel /sɜl/ nma. leisure
 • selm /sɜlm/ nma. avoidance
 • selsp /sɜlsp/ nma. salary
 • selt /sɜlt/ nin. bag, packet
 • selest /ˈsɜlɜst/ nnb. celestial
 • semp /sɜmp/ nnb. whiskers therian
 • semy /sɜmj/ nnb. mule
 • sen /sɜn/ nma. brothel
 • senj /sɜnj/ nfe. journeyman
 • sent /sɜnt/ nnb. psyche
 • ses /sɜs/ nnb. yellowness
 • sesm /sɜsm/ nfe. fee
 • sesp /sɜsp/ nan. everybody
 • set /sɜt/ nan. prohibition
 • seth /sɜθ/ nma. mercy
 • setl /sɜtl/ nma. yet
 • sev /sɜv/ num. seven
 • sevuhtenuh /ˈsɜvʌˌtɜnʌ/ num. seventy
 • se’odor /ˈsio̯ʊ̯doɹ/ adj. previous
 • se’odoral /ˈsio̯ʊ̯doɹal/ adv. previously
 • se’olspar /ˈsio̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. certain
 • se’olser /ˈsio̯ʊ̯lsɛɹ/ adj. loss
 • se’omar /ˈsio̯ʊ̯mɑɹ/ v. glare
 • se’omyor /ˈsio̯ʊ̯mjoɹ/ adj. acute
 • se’onsir /ˈsio̯ʊ̯nsɪɹ/ adj. icy
 • se’onyar /ˈsio̯ʊ̯njɑɹ/ adj. wire
 • se’osmir /ˈsio̯ʊ̯smɪɹ/ adj. even, parallel
 • se’ostir /ˈsio̯ʊ̯stɪɹ/ adj. deaf
 • se’otar /ˈsio̯ʊ̯tɑɹ/ v. seduce, lure
 • se’oxurr /ˈsio̯ʊ̯ksuɹ/ adj. gross
 • se’oxar /ˈsio̯ʊ̯ksɑɹ/ adj. long
 • se’oxares /ˈsio̯ʊ̯ksɑɹes/ nma. length
 • sech /sɜʧ/ nfe. resignation
 • serm /sɛɹm/ det. a
 • sex /sɜks/ nma. fat (component in food)
 • sēb /sib/ det. next (also adjective)
 • sēbōla /ˈsiboʊ̯la/ nma. sibola
 • sēd /sid/ nin. bed
 • sēdz /siʥ/ nan. vision
 • sēdr /sidɹ/ nnb. possessor
 • sēf /sif/ nfe. broth
 • sēfl /sifl/ nnb. compassion, empathy, sympathy
 • sēg /sig/ nnb. child (young human being), child (son or daughter of any age)
 • sēh /sih/ nan. imperial (eth)
 • sēhj /sihj/ nan. tenant
 • sēhw /siħ/ nma. pattern
 • sēj /siʤ/ nin. inattention
 • sēk /sik/ nfe. comment
 • sēkh /siʈ/ nma. bedroom
 • sēkl /sikl/ nan. fear, fearfulness
 • sēl /sil/ nma. house
 • sēlf /silf/ nin. animal sound
 • sēlk /silk/ nma. integration
 • sēlm /silm/ nma. carriage
 • sēln /siln/ nfe. friction
 • sēlp /silp/ nnb. speech
 • sēlsp /silsp/ nan. king, emperor
 • sēlsp nil /silsp nɪl/ nnb. prince
 • sēlyē /ˈsilji/ nfe. mansion
 • sēm /sim/ nnb. mouth
 • sēm /sim/ det. your (pl)
 • sēmkin /ˈsimkɪn/ adj. oral
 • sēmy /simj/ nin. politics
 • sēmykin /ˈsimjkɪn/ adj. political
 • sēmyant /ˈsimjænt/ nnb. politician
 • sēn /sin/ nnb. scale (skin of reptiles)
 • sēnj /sinj/ nan. process
 • sēns /sins/ nfe. luck
 • sēnsim /ˈsinsɪm/ adj. lucky
 • sēnt /sint/ nma. metal
 • sēnt vēm /sint vim/ nan. foil
 • sēp /sip/ num. a
 • sēs /sis/ nfe. culture
 • sēshl /siʃl/ nfe. pleasantness
 • sēsk /sisk/ nan. vehicle
 • sēskin /ˈsiskɪn/ adj. cultural
 • sēsl /sisl/ nma. substitution
 • sēsm /sism/ nfe. swamp
 • sēsp /sisp/ nin. interview
 • sēst /sist/ nnb. spy
 • sēt /sit/ nfe. column
 • sēth /siθ/ nma. not
 • sēts /siʦ/ nnb. disaccord
 • sēv /siv/ nnb. education
 • sēw /siw/ nma. almost
 • sēwh /siʍ/ nma. movie
 • sēahder /ˈsiɑ̯dɛɹ/ adj. wait
 • sēahlspar /ˈsiɑ̯lspɑɹ/ adj. loyal
 • sēahlturr /ˈsiɑ̯ltuɹ/ adj. arrogant
 • sēahnjir /ˈsiɑ̯njɪɹ/ adj. silent
 • sēahnjires /ˈsiɑ̯njɪɹes/ nma. silence
 • sēahtlurr /ˈsiɑ̯tluɹ/ adj. cold, crisp
 • sēahxir /ˈsiɑ̯ksɪɹ/ adj. language accent
 • sēarpurr /ˈsiɑ̯ɹpuɹ/ adj. holy, sacred
 • sēarster /ˈsiɑ̯ɹstɛɹ/ adj. weird, strange, bizarre
 • sēch /siʧ/ nin. toy
 • sērl /siɹl/ nma. giant
 • sērs /siɹs/ nnb. grass, lawn, pasture
 • sērst /siɹst/ nfe. cleavage
 • sērt /siɹt/ nan. screw
 • sēЂ /sið/ nan. note
 • sēЂ /sið/ pron. you all, yours (pl)
 • sēЂ fusk /sið fʊsk/ nan. notebook
 • sīdzir /ˈsaɪ̯ʥɪɹ/ v. charge
 • sīf /saɪ̯f/ adv. why
 • sīhy /saɪ̯ɫ/ adv. consecutively
 • sīhyurr /ˈsaɪ̯ɫuɹ/ v. stable
 • sīk /saɪ̯k/ adv. immediately
 • sīl /saɪ̯l/ prep. without
 • sīlurr /ˈsaɪ̯luɹ/ v. advance
 • sīlir /ˈsaɪ̯lɪɹ/ v. tackle
 • sīlfir /ˈsaɪ̯lfɪɹ/ v. repeat, replicate
 • sīlfirkes /ˈsaɪ̯lfɪɹkɜs/ nma. repetition
 • sīlar /ˈsaɪ̯lɑɹ/ v. enjoy, appreciate
 • sīm /saɪ̯m/ prep. by (using the means of), by (using a route)
 • sīn /saɪ̯n/ adv. nevertheless, regardless, even though
 • sīnurr /ˈsaɪ̯nuɹ/ v. prosecute
 • sīnir /ˈsaɪ̯nɪɹ/ v. hold
 • sīnirant /ˈsaɪ̯nɪɹænt/ nin. tray
 • sīp /saɪ̯p/ adv. nowadays
 • sīshurr /ˈsaɪ̯ʃuɹ/ v. animate
 • sīshar /ˈsaɪ̯ʃɑɹ/ v. moan, sigh
 • sīsher /ˈsaɪ̯ʃɛɹ/ v. know
 • sīsar /ˈsaɪ̯sɑɹ/ v. postpone, stall
 • sītsar /ˈsaɪ̯ʦɑɹ/ v. keep (store), store
 • sītr /saɪ̯tɹ/ adv. happily
 • sīv /saɪ̯v/ adv. therefore, thus
 • sīvher /ˈsaɪ̯ɰɛɹ/ v. arrange
 • sīvar /ˈsaɪ̯vɑɹ/ v. matter
 • sīwhir /ˈsaɪ̯ʍɪɹ/ v. swear
 • sīzhir /ˈsaɪ̯ʒɪɹ/ v. bid
 • sīzher /ˈsaɪ̯ʒɛɹ/ v. attach
 • sīrlor /ˈsaɪ̯ɹloɹ/ v. scramble
 • sīrser /ˈsaɪ̯ɹsɛɹ/ v. obsess
 • sīrer /ˈsaɪ̯ɹɛɹ/ v. send
 • sīyer /ˈsaɪ̯ʤɛɹ/ v. convince
 • sīЂer /ˈsaɪ̯ðɛɹ/ v. circulate, publish
 • sīЂerkes /ˈsaɪ̯ðɛɹkɜs/ nma. circulation
 • sōd /soʊ̯d/ adv. now
 • sōf /soʊ̯f/ prep. off
 • sōhwir /ˈsoʊ̯ħɪɹ/ v. lie
 • sōhwir /ˈsoʊ̯ħɪɹ/ nan. lie
 • sōhwirant /ˈsoʊ̯ħɪɹænt/ nma. liar
 • sōk /soʊ̯k/ prep. above
 • sōl /soʊ̯l/ adv. either
 • sōn /soʊ̯n/ adv. smoothly
 • sōner /ˈsoʊ̯nɛɹ/ v. loss
 • sōs /soʊ̯s/ prep. aside
 • sōsir /ˈsoʊ̯sɪɹ/ v. count
 • sōthar /ˈsoʊ̯θɑɹ/ v. put
 • sōv /soʊ̯v/ prep. concerning
 • sōzhar /ˈsoʊ̯ʒɑɹ/ v. shuffle, shift
 • sōchar /ˈsoʊ̯ʧɑɹ/ v. graduate
 • sōyer /ˈsoʊ̯ʤɛɹ/ v. growl, roar
 • sōЂar /ˈsoʊ̯ðɑɹ/ v. retrieve, bring back, fetch, recover
 • sro’erstor /ˈsɹoʊ̯i̯ɹstoɹ/ adj. different, other, distinct, unique
 • sro’erstores /ˈsɹoʊ̯i̯ɹstoɹes/ nan. difference
 • sroēЂor /ˈsɹɔɪ̯ðoɹ/ v. tremble, shiver
 • sra’emyer /ˈsɹeɪ̯i̯mjɛɹ/ adj. year
 • srēarstar /ˈsɹiɑ̯ɹstɑɹ/ adj. aroused (sexually)
 • sūd /sʉd/ nan. occupation
 • sūdz /sʉʥ/ nin. much
 • sūf /sʉf/ nnb. plague
 • sūhj /sʉhj/ nfe. vitality
 • sūhw /sʉħ/ nnb. carry
 • sūhy /sʉɫ/ nma. ancestor
 • sūj /sʉʤ/ nin. adjunct
 • sūk /sʉk/ nma. theater
 • sūl /sʉl/ nma. federal
 • sūlsp /sʉlsp/ nan. set
 • sūm /sʉm/ nfe. pool
 • sūms /sʉms/ nma. revolution
 • sūmy /sʉmj/ nan. opportunity
 • sūn /sʉn/ nan. determine
 • sūnt /sʉnt/ nfe. puddle
 • sūp /sʉp/ nnb. shark
 • sūs /sʉs/ nfe. premiere
 • sūsh /sʉʃ/ nfe. transfer of property
 • sūsk /sʉsk/ nma. on
 • sūst /sʉst/ nan. appear
 • sūstkes /ˈsʉstkɜs/ nin. appearance (act of appearing)
 • sūsr /sʉsɹ/ nfe. cheek
 • sūt /sʉt/ nan. garbage, trash, rubbish, rubble, debris, sewage
 • sūth /sʉθ/ nfe. glass
 • sūts /sʉʦ/ nfe. potato
 • sūv /sʉv/ nfe. unorthodoxy
 • sūwh /sʉʍ/ nin. whisker
 • sūrst /sʉɹst/ nan. away
 • sūx /sʉks/ nan. fable
 • sūЂ /sʉð/ nma. management
 • tob /tob/ nnb. newness
 • tod /tod/ nan. agitation
 • todz /toʥ/ nnb. numerousness
 • tof /tof/ nnb. independence
 • toh /toh/ nma. horse
 • tohdel /ˈtohdɜl/ nan. stable
 • tohy /toɫ/ nin. professor
 • toj /toj/ nfe. transport
 • toj /toʤ/ nfe. meaninglessness
 • tok /tok/ nfe. body of land
 • tol /tol/ nin. cart
 • tolf /tolf/ nnb. foreign
 • tols /tols/ nin. relationship by blood
 • tolsp /tolsp/ nma. barrel
 • tom /tom/ nin. position (location)
 • toms /toms/ nan. memory
 • tomsavuh /ˈtomsavʌ/ v. remember
 • tomy /tomj/ nma. heresy
 • ton /ton/ nma. romance
 • tonj /tonj/ nfe. jaw
 • tons /tons/ nan. verge
 • top /top/ nfe. relation
 • topr /topɹ/ nan. absent
 • topres /ˈtopɹes/ nnb. absence
 • tos /tos/ nma. present
 • tosh /toʃ/ nma. plants
 • toshm /toʃm/ nfe. rill
 • tosk /tosk/ nma. lust
 • tosm /tosm/ nan. husband
 • tost /tost/ nin. specimen
 • tosr /tosɹ/ nfe. ambassador
 • tot /tot/ nfe. official
 • toth /toθ/ nma. haven
 • totl /totl/ nin. perfection
 • totlim /ˈtotlɪm/ adj. perfect
 • tov /tov/ nma. bark (of tree)
 • tow /tow/ nma. imperfection
 • towm /tʌʊ̯m/ adv. fully
 • town /tʌʊ̯n/ adv. westwards
 • towt /tʌʊ̯t/ adv. rapidly
 • towthurr /ˈtʌʊ̯θuɹ/ v. adult
 • towchar /ˈtʌʊ̯ʧɑɹ/ v. smell (sense with nose)
 • towcher /ˈtʌʊ̯ʧɛɹ/ v. reconcile
 • to’enjir /ˈtoʊ̯i̯njɪɹ/ adj. woman
 • to’espar /ˈtoʊ̯i̯spɑɹ/ adj. gorgeous
 • to’esper /ˈtoʊ̯i̯spɛɹ/ adj. straight, honest
 • toch /toʧ/ nan. secrecy
 • toēdzer /ˈtɔɪ̯ʥɛɹ/ v. scratch
 • toēf /tɔɪ̯f/ adv. tidily
 • toēhyar /ˈtɔɪ̯ɫɑɹ/ v. finish, complete
 • toēhyar /ˈtɔɪ̯ɫɑɹ/ nan. end
 • toēhyarish /ˈtɔɪ̯ɫɑɹɪʃ/ adj. final
 • toēk /tɔɪ̯k/ prep. out from
 • toēl /tɔɪ̯l/ prep. on account of
 • toēm /tɔɪ̯m/ adv. carelessly
 • toēnurr /ˈtɔɪ̯nuɹ/ v. squat, crouch
 • toēp /tɔɪ̯p/ prep. for (a period of time or length of distance)
 • toēsurr /ˈtɔɪ̯suɹ/ v. sew
 • toēsh /tɔɪ̯ʃ/ adv. arguably
 • toēshir /ˈtɔɪ̯ʃɪɹ/ v. crush, grind, crumple, cram, squash
 • toēt /tɔɪ̯t/ adv. southwards
 • toēw /tɔɪ̯w/ prep. amongst
 • toēwir /ˈtɔɪ̯wɪɹ/ v. ban, prohibit, exclude, omit, veto
 • toēzir /ˈtɔɪ̯zɪɹ/ v. murmur
 • toēzhir /ˈtɔɪ̯ʒɪɹ/ v. spank, slap
 • toēzher /ˈtɔɪ̯ʒɛɹ/ v. sweat
 • toēchurr /ˈtɔɪ̯ʧuɹ/ v. evolve
 • toēchar /ˈtɔɪ̯ʧɑɹ/ v. practice
 • tor /toɹ/ nin. reaction
 • torst /toɹst/ nfe. ethic
 • tort /toɹt/ nnb. quickly
 • tox /toks/ nnb. job
 • tub /tʊb/ nan. dexterity
 • tud /tʊd/ nin. own
 • tudz /tʊʥ/ nfe. involvement
 • tuf /tʊf/ nin. unsavoriness
 • tug /tʊg/ nfe. finally
 • tuh /tʊh/ nnb. dupe
 • tuhb /tʌb/ nma. harrier therian
 • tuhd /tʌd/ nan. some
 • tuhhy /tʌɫ/ nnb. across
 • tuhk /tʌk/ nnb. country (nation)
 • tuhl /tʌl/ nnb. avoid
 • tuhlt /tʌlt/ nfe. 1st cousin
 • tuhm /tʌm/ nan. attack
 • tuhmy /tʌmj/ nma. load
 • tuhn /tʌn/ nan. shack
 • tuhnj /tʌnj/ nma. treason
 • tuhnth /tʌnθ/ nma. training
 • tuhs /tʌs/ nma. satiety
 • tuhsp /tʌsp/ nnb. recreation
 • tuhch /tʌʧ/ nnb. way
 • tuhx /tʌks/ nma. orangeness
 • tuhy /tʊɫ/ nin. maintain
 • tuj /tʊj/ nma. wine
 • tujdel /ˈtʊjdɜl/ nnb. winery
 • tuk /tʊk/ nma. data
 • tukr /tʊkɹ/ nnb. season
 • tul /tʊl/ nma. berry, bean
 • tulsp /tʊlsp/ nma. space (beyond Earth)
 • tum /tʊm/ nma. letter (written document)
 • tums /tʊms/ nan. bargain
 • tun /tʊn/ nnb. oasis
 • tunj /tʊnj/ nfe. fitness, exercise
 • tus /tʊs/ nnb. ball
 • tusm /tʊsm/ nan. whiteness
 • tust /tʊst/ nin. procure
 • tut /tʊt/ nfe. allurement
 • tuth /tʊθ/ nan. station (railroad, bus)
 • tutr /tʊtɹ/ nfe. especially
 • tuv /tʊv/ nnb. goose
 • turl /tʊɹl/ nfe. magnetism
 • turp /tʊɹp/ nma. day
 • turst /tʊɹst/ nnb. siege
 • tuЂ /tʊð/ nnb. bring
 • tiousir /ˈtɪo̯ʊ̯sɪɹ/ v. upset
 • tid /tɪd/ nin. carefulness
 • tidz /tɪʥ/ nan. humorousness
 • tidz /tɪʥ/ pron. they, them, theirs
 • tif /tɪf/ nma. graphic arts
 • tig /tɪg/ det. enough
 • tih /tɪh/ nan. boasting
 • tihy /tɪɫ/ nin. intellectual
 • til /tɪl/ nin. rice
 • tilk /tɪlk/ nnb. no qualification
 • tiln /tɪln/ nma. crab
 • tils /tɪls/ nma. rudimentary
 • tilsp /tɪlsp/ nin. amateur
 • tim /tɪm/ nfe. secret, mystery
 • tims /tɪms/ nin. punishment
 • timy /tɪmj/ nnb. lightning
 • tin /tɪn/ nin. these
 • tis /tɪs/ nin. blouse
 • tish /tɪʃ/ nfe. towel, napkin
 • tisk /tɪsk/ nma. air
 • tit /tɪt/ nin. perform
 • titl /tɪtl/ nin. so
 • tiv /tɪv/ nfe. piracy
 • tich /tɪʧ/ nfe. indentured
 • tirk /tɪɹk/ det. more (also adverb)
 • tirl /tɪɹl/ nan. overrunning
 • tirp /tɪɹp/ nma. changing of mind
 • tirst /tɪɹst/ nin. happy
 • tiЂ /tɪð/ nnb. money
 • thom /θom/ conj. whoever
 • tho’emor /ˈθoʊ̯i̯moɹ/ v. pick
 • tho’exir /ˈθoʊ̯i̯ksɪɹ/ adj. compatible
 • thoēmper /ˈθɔɪ̯mpɛɹ/ v. attract
 • thus /θʊs/ conj. for
 • thurːl /θuːl/ nnb. thule
 • thioulspar /ˈθɪo̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. curious
 • tha’esper /ˈθeɪ̯i̯spɛɹ/ adj. polite
 • tha’esar /ˈθeɪ̯i̯sɑɹ/ v. detain
 • tha’esaric /ˈθeɪ̯i̯sɑɹɪc/ nfe. detention
 • tha’exar /ˈθeɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. similar
 • thāzir /ˈθeɪ̯zɪɹ/ v. crumble, dissolve, deteriorate
 • ther /θɛɹ/ art. the
 • thēl /θil/ det. nowhere
 • thīhyer /ˈθaɪ̯ɫɛɹ/ v. trust
 • thīl /θaɪ̯l/ prep. amidst
 • thōs /θoʊ̯s/ prep. than
 • thrē /θɹi/ num. three
 • thrētenuh /ˈθɹitɜnʌ/ num. thirty
 • tloēhyor /ˈtlɔɪ̯ɫoɹ/ v. mock, imitate
 • tla’exor /ˈtleɪ̯i̯ksoɹ/ adj. extreme, intense, severe, radical
 • tlīlor /ˈtlaɪ̯loɹ/ v. sink, descend
 • tlīler /ˈtlaɪ̯lɛɹ/ v. aim, strive, intend
 • tsog /ʦog/ conj. nor
 • tsowlir /ˈʦʌʊ̯lɪɹ/ v. stare
 • tsoēg /ʦɔɪ̯g/ prep. because of
 • tsal /ʦæl/ conj. such that
 • tsa’edzer /ˈʦeɪ̯i̯ʥɛɹ/ adj. skinny
 • tse’ompir /ˈʦio̯ʊ̯mpɪɹ/ adj. triple
 • tse’omyar /ˈʦio̯ʊ̯mjɑɹ/ adj. famous
 • tse’omyer /ˈʦio̯ʊ̯mjɛɹ/ adj. protect
 • tse’omyerkes /ˈʦio̯ʊ̯mjɛɹkɜs/ nfe. protection
 • tsēf /ʦif/ det. one
 • tad /tæd/ nma. trisection
 • taf /tæf/ nan. sylvan forest
 • tah /tæh/ nnb. intoxication, other sub
 • tahfl /tɑfl/ nma. bracket
 • tahh /tɑh/ nin. me
 • tahhj /tɑhj/ nan. food list
 • tahhy /tɑɫ/ nma. cliff
 • tahj /tɑj/ nin. arrangement
 • tahk /tɑk/ nma. associate
 • tahl /tɑl/ nma. throne
 • tahlsp /tɑlsp/ nnb. sage
 • tahm /tɑm/ nfe. sail
 • tahmy /tɑmj/ nfe. measurement
 • tahn /tɑn/ nan. strategy (plan)
 • tahnj /tɑnj/ nnb. flood
 • tahs /tɑs/ nnb. beard
 • tahsh /tɑʃ/ nma. deviation
 • tahshl /tɑʃl/ nma. request
 • tahsk /tɑsk/ nnb. interim
 • tahst /tɑst/ nma. scissors
 • taht /tɑt/ nfe. merchantry
 • tahv /tɑv/ nma. honesty
 • tahw /tɑw/ nma. during
 • tahw /tæħ/ nma. plain speech
 • tahch /tɑʧ/ nin. spirit shape
 • tahx /tɑks/ nma. north
 • tahy /tæɫ/ nan. success
 • tahyim /ˈtæɫɪm/ adj. successful
 • taj /tæj/ nma. nickname
 • tak /tæk/ nan. defiance
 • tal /tæl/ nma. intestine
 • talsp /tælsp/ nfe. grill
 • tam /tæm/ nin. tin
 • tan /tæn/ nfe. prose
 • tanj /tænj/ nin. turmoil
 • tans /tæns/ nfe. get
 • tant /tænt/ nma. complete
 • tap /tæp/ nma. purpleness
 • tasm /tæsm/ nfe. vale
 • tasp /tæsp/ nnb. build
 • tat /tæt/ nfe. acid
 • tav /tæv/ nfe. zoo
 • tawb /tɔb/ det. three
 • tawd /tɔd/ nma. shadow
 • tawdz /tɔʥ/ nnb. after
 • tawf /tɔf/ nin. constellation
 • tawh /tɔh/ nnb. unimportance
 • tawhy /tɔɫ/ nfe. college
 • tawj /tɔj/ nfe. signal
 • tawk /tɔk/ nnb. thorn
 • tawkh /tɔʈ/ nnb. decide
 • tawkr /tɔkɹ/ nfe. hangover
 • tawl /tɔl/ nin. look
 • tawlf /tɔlf/ nfe. spell, eldritch
 • tawlp /tɔlp/ nnb. clue
 • tawlt /tɔlt/ nma. bluntness
 • tawm /tɔm/ nfe. destination
 • tawmy /tɔmj/ nin. pacification
 • tawnj /tɔnj/ nin. discourtesy
 • tawns /tɔns/ nma. self
 • tawnt /tɔnt/ nma. painting
 • taws /tɔs/ nin. library
 • tawsh /tɔʃ/ nma. composite, hybrid
 • tawsk /tɔsk/ nma. equanimity
 • tawsp /tɔsp/ nan. sorcery
 • tawt /tɔt/ nfe. elasticity
 • tawtl /tɔtl/ nfe. pyramid, pile
 • tawts /tɔʦ/ nma. medicine
 • tawtskin /ˈtɔʦkɪn/ adj. medical
 • tawch /tɔʧ/ nan. incombustibility
 • tawrst /tɔɹst/ nan. relationship by marriage
 • tawx /tɔks/ nan. shelf, rack, ledge
 • tawЂ /tɔð/ nfe. intrusion
 • ta’eder /ˈteɪ̯i̯dɛɹ/ adj. fertile
 • ta’ederes /ˈteɪ̯i̯dɛɹes/ nnb. fertility
 • ta’etlar /ˈteɪ̯i̯tlɑɹ/ adj. fast, smart, intelligent
 • ta’ersor /ˈteɪ̯i̯ɹsoɹ/ adj. convenient
 • ta’exor /ˈteɪ̯i̯ksoɹ/ adj. plain
 • ta’exir /ˈteɪ̯i̯ksɪɹ/ adj. generic
 • ta’exar /ˈteɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. clean, clear
 • ta’exar /ˈteɪ̯i̯ksɑɹ/ v. clean
 • tar /tæɹ/ nin. circuitousness
 • tar /tɑɹ/ art. some
 • tart /tɑɹt/ nma. impatience
 • taЂ /tæð/ nfe. void
 • tāhwer /ˈteɪ̯ħɛɹ/ v. prowl
 • tāhyar /ˈteɪ̯ɫɑɹ/ v. rehearse
 • tāk /teɪ̯k/ adv. mostly
 • tāl /teɪ̯l/ adv. abruptly
 • tām /teɪ̯m/ prep. in front of
 • tās /teɪ̯s/ adv. possibly
 • tāshor /ˈteɪ̯ʃoɹ/ v. nag
 • tāsher /ˈteɪ̯ʃɛɹ/ v. touch, feel (sense by touch)
 • tāv /teɪ̯v/ prep. outside
 • tāchar /ˈteɪ̯ʧɑɹ/ v. prepare, assemble, train, brace, compile
 • tācharkes /ˈteɪ̯ʧɑɹkɜs/ nma. preparation
 • tāЂar /ˈteɪ̯ðɑɹ/ v. crawl, creep
 • tehy /tɜɫ/ nan. east
 • tej /tɜj/ nma. angularity
 • tek /tɜk/ nma. insurgent
 • tel /tɜl/ nnb. drought
 • telk /tɜlk/ nma. highlands
 • tels /tɜls/ nnb. break
 • telsp /tɜlsp/ nfe. stool (seat)
 • tem /tɜm/ nma. chemical
 • tems /tɜms/ nma. sit
 • temy /tɜmj/ nan. luggage, baggage
 • tenuh /ˈtɜnʌ/ num. ten
 • tenuhforuh /ˈtɜnʌˌfoɹʌ/ num. fourteen
 • tenuhfaē̯vuh /ˈtɜnʌˌfai̯vʌ/ num. fifteen
 • tenuhsix /ˈtɜnʌsɪks/ num. sixteen
 • tenuhtū /ˈtɜnʌtʉ/ num. twelve
 • tenuh’aē̯tuh /ˈtɜnʌˌai̯tʌ/ num. eighteen
 • tenuhchuh /ˈtɜnʌʧʌ/ num. hundred
 • tenth /tɜnθ/ nfe. bell
 • tesm /tɜsm/ nma. guerrilla
 • tesp /tɜsp/ nin. hood
 • test /tɜst/ nan. resentment
 • te’odar /ˈtio̯ʊ̯dɑɹ/ adj. due
 • te’ohyar /ˈtio̯ʊ̯ɫɑɹ/ v. trip
 • te’onyurr /ˈtio̯ʊ̯njuɹ/ adj. yet
 • tech /tɜʧ/ pron. i
 • ters /tɜɹs/ nin. willingness
 • tēb /tib/ det. no (also interjection)
 • tēd /tid/ nfe. cloak
 • tēdr /tidɹ/ nan. child
 • tēf /tif/ nan. diary
 • tēg /tig/ nan. tusk
 • tēh /tih/ nin. icon
 • tēhj /tihj/ nma. uncommunicativeness
 • tēhw /tiħ/ nfe. turn
 • tēhw /tiħ/ pron. he, him, his, she, her, hers, it, its
 • tēhy /tiɫ/ nma. right
 • tēj /tij/ nnb. mud
 • tēk /tik/ nfe. assassinate
 • tēkh /tiʈ/ nma. disuse
 • tēl /til/ nnb. character
 • tēlf /tilf/ nan. bureaucrat
 • tēlm /tilm/ nma. rib
 • tēln /tiln/ nan. inquiry
 • tēls /tils/ nma. laxness
 • tēlt /tilt/ nma. insects
 • tēles /ˈtiles/ nin. characteristic
 • tēmp /timp/ nma. red
 • tēmy /timj/ nma. peach
 • tēn /tin/ nfe. memento
 • tēnj /tinj/ nfe. compliment
 • tēpl /tipl/ nma. die
 • tēplish /ˈtiplɪʃ/ adj. dead
 • tēpr /tipɹ/ nnb. modesty
 • tēs /tis/ nma. medium
 • tēsh /tiʃ/ nma. instrument of punishment
 • tēsm /tism/ nma. response
 • tēsmavuh /ˈtismavʌ/ v. respond
 • tēsp /tisp/ nin. beetle
 • tēst /tist/ nan. manage
 • tēt /tit/ nma. town
 • tēt /tit/ det. our
 • tēth /tiθ/ nin. orphan
 • tētl /titl/ nfe. row
 • tēv /tiv/ nma. charity
 • tē’anta /ˈtianta/ nfe. empire
 • tēahdzor /ˈtiɑ̯ʥoɹ/ adj. water
 • tēahdar /ˈtiɑ̯dɑɹ/ v. tilt
 • tēahnyer /ˈtiɑ̯njɛɹ/ adj. world spirit
 • tēahxar /ˈtiɑ̯ksɑɹ/ adj. entire
 • tēch /tiʧ/ nfe. recorder
 • tēch /tiʧ/ pron. he, him, his, she, her, hers, it, its
 • tēr /tiɹ/ nan. direction (management)
 • tērl /tiɹl/ nfe. balance
 • tērs /tiɹs/ nma. deceiver
 • tērst /tiɹst/ nin. orgasm
 • tēx /tiks/ nan. situation (circumstances, context)
 • tēʼan /ˈtian/ adj. imperial
 • tīdzer /ˈtaɪ̯ʥɛɹ/ v. would
 • tīf /taɪ̯f/ adv. today
 • tīhyurr /ˈtaɪ̯ɫuɹ/ v. confuse, distract, complicate
 • tīhyurrish /ˈtaɪ̯ɫuɹɪʃ/ adj. complex
 • tījir /ˈtaɪ̯ʤɪɹ/ v. experience
 • tījir /ˈtaɪ̯ʤɪɹ/ nnb. experience
 • tīl /taɪ̯l/ prep. through
 • tīlor /ˈtaɪ̯loɹ/ v. surpass, excel
 • tīlar /ˈtaɪ̯lɑɹ/ v. obtain
 • tīmir /ˈtaɪ̯mɪɹ/ v. confess
 • tīsurr /ˈtaɪ̯suɹ/ v. mention
 • tīsh /taɪ̯ʃ/ adv. unexpectedly
 • tīshor /ˈtaɪ̯ʃoɹ/ v. deserve
 • tīt /taɪ̯t/ adv. elegantly
 • tīv /taɪ̯v/ adv. willingly
 • tīwh /taɪ̯ʍ/ adv. regularly
 • tīzor /ˈtaɪ̯zoɹ/ v. strive
 • tīzir /ˈtaɪ̯zɪɹ/ v. marry
 • tīzhar /ˈtaɪ̯ʒɑɹ/ v. owe
 • tīch /taɪ̯ʧ/ adv. northeast
 • tīcher /ˈtaɪ̯ʧɛɹ/ v. cough
 • tīrtar /ˈtaɪ̯ɹtɑɹ/ v. sneak, lurk
 • tōfar /ˈtoʊ̯fɑɹ/ v. spoil
 • tōhy /toʊ̯ɫ/ adv. ever
 • tōk /toʊ̯k/ prep. under
 • tōkar /ˈtoʊ̯kɑɹ/ v. adapt
 • tōwher /ˈtoʊ̯ʍɛɹ/ v. delay
 • troēlor /ˈtɹɔɪ̯loɹ/ v. shake, rattle, shudder, vibrate
 • truhmp /tɹʌmp/ nnb. feces, urine
 • truhmp /tɹʌmp/ nnb. shit, piss
 • trāvar /ˈtɹeɪ̯vɑɹ/ v. peek, squint
 • tū /tʉ/ num. two
 • tū /tʉ/ det. two
 • tūd /tʉd/ nnb. kill
 • tūdz /tʉʥ/ nma. cell
 • tūf /tʉf/ nan. wrong
 • tūh /tʉh/ nfe. genocide
 • tūhy /tʉɫ/ nma. into
 • tūl /tʉl/ nfe. pillow
 • tūlm /tʉlm/ nin. representation
 • tūln /tʉln/ nan. blemish
 • tūlsp /tʉlsp/ nnb. nonpayment
 • tūm /tʉm/ nin. temperature
 • tūn /tʉn/ nan. athlete
 • tūs /tʉs/ nfe. again
 • tūsh /tʉʃ/ nnb. cold
 • tūshm /tʉʃm/ nin. constitution
 • tūsk /tʉsk/ nma. leniency
 • tūt /tʉt/ nin. community
 • tūts /tʉʦ/ nfe. throughout
 • tūtenuh /ˈtʉtɜnʌ/ num. twenty
 • tūtenuhforuh /ˈtʉtɜˌnʌfoɹʌ/ num. twenty four
 • tūtenuhfaē̯vuh /ˈtʉtɜˌnʌfai̯vʌ/ num. twenty five
 • tūtenuhtū /ˈtʉtɜˌnʌtʉ/ num. twenty two
 • tūch /tʉʧ/ nma. plaque
 • tūrst /tʉɹst/ nan. stereotype
 • tūx /tʉks/ nin. perdition
 • vod /vod/ nma. defective vision
 • vof /vof/ nfe. uncle
 • voh /voh/ nan. canopy
 • vohy /voɫ/ nnb. princess
 • voj /voʤ/ nma. holy day
 • vok /vok/ nma. acting
 • vokh /voʈ/ nan. illegality
 • vokl /vokl/ nnb. white
 • vol /vol/ nma. hand
 • volsp /volsp/ nfe. flag, banner
 • vom /vom/ nfe. breast
 • vomim /ˈvomɪm/ adj. buxom
 • vom fuhkh /vom fʌʈ/ nfe. bra
 • vomy /vomj/ nin. feast, festival
 • von /von/ nan. astonishment
 • vonj /vonj/ nnb. project
 • vosk /vosk/ nma. biscuit
 • vosm /vosm/ nfe. exchange
 • vost /vost/ nin. sausage
 • vosr /vosɹ/ nnb. artery
 • vot /vot/ nfe. rope, cord, tape
 • voth /voθ/ nfe. posterity
 • votl /votl/ nan. unnervousness
 • vov /vov/ nnb. spirit, soul
 • vowf /vʌʊ̯f/ adv. angrily
 • vowl /vʌʊ̯l/ adv. purely
 • vo’espir /ˈvoʊ̯i̯spɪɹ/ adj. private
 • vo’etar /ˈvoʊ̯i̯tɑɹ/ v. limp
 • voēlurr /ˈvɔɪ̯luɹ/ v. bend, fold
 • voēmor /ˈvɔɪ̯moɹ/ v. ache
 • voēsh /vɔɪ̯ʃ/ adv. honestly
 • voēshor /ˈvɔɪ̯ʃoɹ/ v. fire (from job)
 • voētir /ˈvɔɪ̯tɪɹ/ v. swim
 • voēzhir /ˈvɔɪ̯ʒɪɹ/ v. open
 • voēzhiric /ˈvɔɪ̯ʒɪɹɪc/ nma. opening
 • vorst /voɹst/ nin. organic matter
 • vort /voɹt/ nin. illness
 • vox /voks/ nma. root
 • voЂ /voð/ nan. interval
 • vuhd /vʌd/ nfe. cunning
 • vuhf /vʌf/ nan. mold
 • vuhhy /vʌɫ/ nnb. national
 • vuhk /vʌk/ nfe. lapse
 • vuhl /vʌl/ nfe. parsimony
 • vuhlsp /vʌlsp/ nma. unity
 • vuhm /vʌm/ nin. beach
 • vuhn /vʌn/ nma. candy, vagina (slang)
 • vuhp /vʌp/ nma. submission
 • vuhs /vʌs/ nan. pan, saucepan
 • vuhsp /vʌsp/ nin. explanation
 • vuhspavuh /ˈvʌspavʌ/ v. explain
 • vuhx /vʌks/ nfe. hawk
 • vuhy /vʊɫ/ nan. thing
 • vuj /vʊj/ nnb. brittleness
 • vuk /vʊk/ nma. mill
 • vul /vʊl/ nfe. plot
 • vulsp /vʊlsp/ nfe. intention
 • vumy /vʊmj/ nma. hear
 • vun /vʊn/ nma. school
 • vunj /vʊnj/ nma. common knowledge
 • vunkin /ˈvʊnkɪn/ adj. academic
 • vunth /vʊnθ/ nfe. show business
 • vus /vʊs/ nfe. arsenal
 • vusk /vʊsk/ nnb. nonexistence
 • vusm /vʊsm/ nma. prearrangement
 • vut /vʊt/ nma. widowhood
 • vuth /vʊθ/ nma. recently
 • vux /vʊks/ nma. tower
 • vidr /vɪdɹ/ nfe. realize
 • vif /vɪf/ nan. light source
 • vifr /vɪfɹ/ nfe. iara
 • vihy /vɪɫ/ nfe. gauge
 • vij /vɪʤ/ nma. boulder, slab
 • vij /vɪj/ nma. marriage
 • vik /vɪk/ nfe. reservoir
 • vil /vɪl/ nfe. every
 • vilk /vɪlk/ nnb. recent
 • viln /vɪln/ nma. major
 • vilsp /vɪlsp/ nfe. loaf
 • vim /vɪm/ nma. fasting
 • vimp /vɪmp/ nma. along
 • vims /vɪms/ nfe. hundred
 • vimy /vɪmj/ nfe. likely
 • vin /vɪn/ nma. ethics
 • vinj /vɪnj/ nfe. per
 • vis /vɪs/ nnb. inspiration
 • vish /vɪʃ/ nma. freefolk
 • visk /vɪsk/ nin. visual arts
 • vit /vɪt/ nan. concept
 • vitl /vɪtl/ nnb. shave blade
 • viv /vɪv/ nfe. opposition
 • viwh /vɪʍ/ nfe. can
 • vich /vɪʧ/ nfe. tariff
 • virp /vɪɹp/ nnb. fashion
 • virpim /ˈvɪɹpɪm/ adj. fashionable
 • vix /vɪks/ nma. house (lineage)
 • viЂ /vɪð/ nma. linguistics
 • vha’ekar /ˈɰeɪ̯i̯kɑɹ/ v. haunt
 • vhāchar /ˈɰeɪ̯ʧɑɹ/ v. liberate
 • vhīlurr /ˈɰaɪ̯luɹ/ v. contain, incorporate
 • vloēshir /ˈvlɔɪ̯ʃɪɹ/ v. comply, conform
 • vlioukar /ˈvlɪo̯ʊ̯kɑɹ/ v. groan
 • vliouskor /ˈvlɪo̯ʊ̯skoɹ/ adj. dull, dim
 • vlāhyer /ˈvleɪ̯ɫɛɹ/ v. cause, induce
 • vlāhyerkes /ˈvleɪ̯ɫɛɹkɜs/ nnb. cause
 • vad /væd/ nan. survey
 • vadz /væʥ/ nma. rather
 • vag /væg/ det. thrice
 • vahdz /vɑʥ/ nnb. voice
 • vahf /vɑf/ nnb. deep
 • vahl /vɑl/ nnb. pavement
 • vahlsp /vɑlsp/ nnb. ignorance
 • vahm /vɑm/ nfe. distortion
 • vahmy /vɑmj/ nnb. posture (bodily position)
 • vahnj /vɑnj/ nma. lay
 • vahnth /vɑnθ/ nma. attention
 • vahw /vɑw/ nfe. banditry
 • vahx /vɑks/ nan. curvature
 • vahy /væɫ/ nfe. premise, thesis
 • val /væl/ nan. phrase
 • valf /vælf/ nma. tail, ass (slang)
 • valsp /vælsp/ nnb. call
 • vanj /vænj/ nfe. theory
 • vas /væs/ nma. out
 • vask /væsk/ nnb. certainly
 • vast /væst/ nin. director
 • vath /væθ/ nan. soon
 • vavh /væɰ/ nnb. repulsion
 • vawd /vɔd/ det. such
 • vawf /vɔf/ nan. permanence
 • vawh /vɔh/ nnb. car
 • vawk /vɔk/ nnb. lung
 • vawlsp /vɔlsp/ nma. seizure
 • vawm /vɔm/ nan. trouble
 • vawmp /vɔmp/ nnb. formality
 • vawn /vɔn/ det. said
 • vawnj /vɔnj/ nan. rescue
 • vaws /vɔs/ nfe. back
 • vawsh /vɔʃ/ nnb. drain
 • vawsk /vɔsk/ nan. powderiness
 • vawsp /vɔsp/ nnb. merchant
 • vawst /vɔst/ nin. maybe
 • vaws selt /vɔs sɜlt/ nnb. backpack
 • vawt /vɔt/ nan. mustache
 • vawts /vɔʦ/ nin. course
 • vawwh /vɔʍ/ nfe. negation, denial
 • vawx /vɔks/ nfe. puzzle, maze
 • va’elir /ˈveɪ̯i̯lɪɹ/ v. agriculture
 • va’elspar /ˈveɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. way
 • va’elsper /ˈveɪ̯i̯lspɛɹ/ adj. wise person
 • va’elar /ˈveɪ̯i̯lɑɹ/ v. avoid
 • va’exor /ˈveɪ̯i̯ksoɹ/ adj. volatile
 • varst /væɹst/ nfe. cow
 • varst /vɑɹst/ nin. read
 • vart /væɹt/ nan. indecency
 • vax /væks/ nfe. sometimes
 • vāl /veɪ̯l/ prep. in place of
 • vān /veɪ̯n/ prep. opposite
 • vās /veɪ̯s/ adv. badly
 • vāts /veɪ̯ʦ/ adv. not
 • ved /vɜd/ nfe. wrinkle, crease, kink (sharp twist)
 • vef /vɜf/ nan. oracle
 • vej /vɜj/ nfe. room
 • vel /vɜl/ nfe. deafness
 • velm /vɜlm/ nin. intelligibility
 • veln /vɜln/ nan. torch, candle, lamp
 • velawtr /ˈvɜlɔtɹ/ nma. alphabet
 • ven /vɜn/ nma. pandemonium
 • ves /vɜs/ nma. fluke
 • vesk /vɜsk/ nin. kind
 • ve’olspar /ˈvio̯ʊ̯lspɑɹ/ adj. you
 • vech /vɜʧ/ nfe. if
 • vex /vɜks/ nin. suggest
 • vēb /vib/ nfe. mission
 • vēd /vid/ nnb. conservatism
 • vēdz /viʥ/ nan. fabric
 • vēf /vif/ nan. add
 • vēh /vih/ nfe. feel
 • vēhy /viɫ/ nfe. fog, mist
 • vēj /viʤ/ nma. ascent
 • vēk /vik/ nfe. perhaps
 • vēl /vil/ nin. hair (of body)
 • vēlk /vilk/ nnb. myself
 • vēlsp /vilsp/ nma. widow
 • vēm /vim/ nin. paper
 • vēmp /vimp/ nma. hills
 • vēmy /vimj/ nnb. asceticism
 • vēn /vin/ nma. gluttony
 • vēnj /vinj/ nin. rarity
 • vēnt /vint/ nma. why
 • vēs /vis/ nma. sock
 • vēsh /viʃ/ nma. themselves
 • vēsl /visl/ nin. misanthropy
 • vēsm /vism/ nfe. potion
 • vēsp /visp/ nma. fragrance
 • vēst /vist/ nma. next
 • vēt /vit/ nma. liberation
 • vēth /viθ/ nfe. overestimation
 • vētr /vitɹ/ nma. messenger
 • vēvl /vivl/ nin. leave
 • vēwh /viʍ/ nma. refrigeration
 • vēahsker /ˈviɑ̯skɛɹ/ adj. scared, afraid, reluctant
 • vēch /viʧ/ nma. bar
 • vēq /vikw/ nma. sufficiency
 • vērl /viɹl/ nin. superiority
 • vērs /viɹs/ nan. credulity
 • vērst /viɹst/ nma. arrow (weapon), arrow (sign)
 • vēx /viks/ nin. consent
 • vēЂ /við/ nma. fracture
 • vīh /vaɪ̯h/ adv. last month
 • vīhy /vaɪ̯ɫ/ adv. already
 • vīshor /ˈvaɪ̯ʃoɹ/ v. defecate
 • vītsar /ˈvaɪ̯ʦɑɹ/ v. supplement
 • vīwh /vaɪ̯ʍ/ adv. everyday
 • vīzir /ˈvaɪ̯zɪɹ/ v. extract, reap, plow
 • vīzer /ˈvaɪ̯zɛɹ/ v. utilize
 • vīchor /ˈvaɪ̯ʧoɹ/ v. spend
 • vīchir /ˈvaɪ̯ʧɪɹ/ v. thrust, propel
 • vīcher /ˈvaɪ̯ʧɛɹ/ v. fry, simmer
 • vōl /voʊ̯l/ adv. sometimes
 • vōs /voʊ̯s/ prep. circa
 • vōtr /voʊ̯tɹ/ adv. tactfully
 • vūk /vʉk/ nma. injustice
 • vūl /vʉl/ nan. competition
 • vūlsp /vʉlsp/ nma. scrap
 • vūm /vʉm/ nma. inexcitability
 • vūmy /vʉmj/ nma. let
 • vūshm /vʉʃm/ nfe. prayer
 • vūsk /vʉsk/ nma. million
 • vūt /vʉt/ nma. monster, beast
 • vūЂ /vʉð/ nma. obliquity
 • wod /wod/ nin. plunge
 • wohy /woɫ/ nin. transfer of right
 • wol /wol/ nma. poison, venom
 • wolsp /wolsp/ nma. pretext
 • wolt /wolt/ nan. no
 • won /won/ nma. kid
 • wonj /wonj/ nin. article
 • wos /wos/ nfe. chapel
 • wosk /wosk/ nan. lending
 • wot /wot/ nma. disproof
 • wotl /wotl/ nan. ungrammaticalness
 • wov /wov/ nma. embassy
 • wow /wow/ nnb. patriot
 • wowb /wʌʊ̯b/ prep. toward
 • wowwhar /ˈwʌʊ̯ʍɑɹ/ v. rise, climb, escalate, increase
 • wo’entor /ˈwoʊ̯i̯ntoɹ/ adj. company
 • woch /woʧ/ nma. greed
 • wochim /ˈwoʧɪm/ adj. greedy
 • woēhy /wɔɪ̯ɫ/ adv. sweetly
 • woēnar /ˈwɔɪ̯nɑɹ/ v. love
 • woēnarant /ˈwɔɪ̯nɑɹænt/ nfe. lover
 • woēsher /ˈwɔɪ̯ʃɛɹ/ v. bark
 • woēther /ˈwɔɪ̯θɛɹ/ v. explore
 • woēzhar /ˈwɔɪ̯ʒɑɹ/ v. generate
 • worm /woɹm/ det. anything
 • worst /woɹst/ nin. come
 • wox /woks/ nfe. literature
 • woЂ /woð/ nfe. it
 • wud /wʊd/ nin. disarrangement
 • wufl /wʊfl/ nin. restitution
 • wuhh /wʌh/ nfe. killing
 • wuhj /wʌʤ/ nfe. noncohesion
 • wuhk /wʌk/ nfe. button (pushbutton)
 • wuhlsp /wʌlsp/ nma. noon
 • wuhm /wʌm/ nan. wonder
 • wuhmy /wʌmj/ nfe. remove
 • wuhns /wʌns/ nan. mean, average
 • wuhs /wʌs/ nan. fold
 • wuhch /wʌʧ/ nnb. concealment
 • wuhrp /wʌɹp/ nfe. intelligence
 • wuhrs /wʌɹs/ nin. route, path
 • wuhy /wʊɫ/ nma. knight
 • wuhЂ /wʌð/ nnb. thousand
 • wuj /wʊj/ nnb. ten
 • wul /wʊl/ nfe. kismet
 • wulk /wʊlk/ nfe. trunk (of tree)
 • wum /wʊm/ nan. weight
 • wumim /ˈwʊmɪm/ adj. heavy
 • wumavuh /ˈwʊmavʌ/ v. weigh
 • wun /wʊn/ nnb. such
 • wunj /wʊnj/ nnb. territory
 • wus /wʊs/ nin. subjection
 • wut /wʊt/ nnb. horizon
 • wuth /wʊθ/ nma. resins, gums
 • wutl /wʊtl/ nnb. upon
 • wurrld /wɜːld/ nfe. planet, world
 • wux /wʊks/ nan. vagina
 • wioutler /ˈwɪo̯ʊ̯tlɛɹ/ adj. very
 • widr /wɪdɹ/ nma. benefactor
 • wih /wɪh/ nan. quantity
 • wihy /wɪɫ/ nan. continuity
 • wij /wɪj/ nnb. overdose
 • wik /wɪk/ nma. regression
 • wil /wɪl/ nin. water travel
 • wilsp /wɪlsp/ nma. discourse, rhetoric
 • wim /wɪm/ nfe. cake
 • wimy /wɪmj/ nma. limb
 • win /wɪn/ nan. appearance
 • winj /wɪnj/ nma. wide
 • wis /wɪs/ nma. castle, palace
 • wism /wɪsm/ nfe. artillery
 • wist /wɪst/ nfe. universal laws
 • wiv /wɪv/ nnb. conciseness
 • wirst /wɪɹst/ nfe. future
 • wix /wɪks/ nan. nativeness
 • who’ehyor /ˈʍoʊ̯i̯ɫoɹ/ v. blow
 • whoēchar /ˈʍɔɪ̯ʧɑɹ/ v. wrestle
 • whious /ʍɪo̯ʊ̯s/ interj. yes
 • wha’elspar /ˈʍeɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. yeah
 • whān /ʍeɪ̯n/ interj. no
 • whe’onyer /ˈʍio̯ʊ̯njɛɹ/ adj. rough, raw
 • whēahsmurr /ˈʍiɑ̯smuɹ/ adj. crazy, insane, absurd
 • wahd /wɑd/ nnb. translucency
 • wahg /wɑg/ nfe. the shades
 • wahk /wɑk/ nan. persona
 • wahl /wɑl/ nnb. approval
 • wahlsp /wɑlsp/ nma. never
 • wahm /wɑm/ nma. agree
 • wahmy /wɑmj/ nnb. machine
 • wahs /wɑs/ nnb. descendant, heir
 • wahsp /wɑsp/ nma. immoderation
 • wahw /wɑw/ nnb. previousness
 • wahx /wɑks/ nma. kindness
 • wak /wæk/ nfe. new
 • wakh /wæʈ/ nma. forward
 • wam /wæm/ nnb. benefice
 • wanth /wænθ/ nma. canal
 • wask /wæsk/ nnb. onto
 • wawhy /wɔɫ/ nma. many
 • wawkh /wɔʈ/ nin. green
 • wawlsp /wɔlsp/ nin. volume
 • wawm /wɔm/ nin. ass
 • wawmy /wɔmj/ nnb. bow (weapon)
 • wawn /wɔn/ nan. spring
 • wawnj /wɔnj/ nin. magical arts (creative)
 • wawnth /wɔnθ/ nfe. maximum
 • wawp /wɔp/ nin. motion
 • waws /wɔs/ nnb. ponds
 • wawsm /wɔsm/ nin. displacement
 • wawt /wɔt/ nnb. ago
 • wawtl /wɔtl/ nma. summer
 • wawv /wɔv/ nma. triplication
 • wawrst /wɔɹst/ nnb. coincidence
 • wawx /wɔks/ nma. aid
 • waЂ /wæð/ nan. myrmian
 • wād /weɪ̯d/ prep. in to
 • wāhy /weɪ̯ɫ/ adv. together
 • wām /weɪ̯m/ adv. underneath
 • wānar /ˈweɪ̯nɑɹ/ v. emit, discharge, radiate
 • wāthor /ˈweɪ̯θoɹ/ v. shrug
 • wef /wɜf/ nin. handcuff
 • wehy /wɜɫ/ nan. laundry
 • wel /wɜl/ nan. aviator
 • welsp /wɜlsp/ nfe. siren
 • wem /wɜm/ nnb. worry
 • wēb /wib/ nma. enjoy
 • wēd /wid/ nan. ocean crab
 • wēdz /wiʥ/ nnb. salt
 • wēdr /widɹ/ nnb. alcohol
 • wēf /wif/ nnb. wood
 • wēh /wih/ nma. eccentricity
 • wēhj /wihj/ nnb. seed, egg
 • wēhy /wiɫ/ nnb. apprentice
 • wēj /wiʤ/ nan. butt
 • wēj /wij/ nan. also
 • wēk /wik/ nin. swift therian
 • wēl /wil/ nma. base
 • wēls /wils/ nan. blindness
 • wēlsp /wilsp/ nan. shame
 • wēm /wim/ nin. fund
 • wēmp /wimp/ nan. sobriety
 • wēms /wims/ nfe. inactivity
 • wēmy /wimj/ nma. building
 • wēmy mūt /wimj mʉt/ nnb. architecture
 • wēnj /winj/ nma. expectation
 • wēns /wins/ nnb. euthania
 • wēnth /winθ/ nfe. spell (generic)
 • wēs /wis/ nnb. sex
 • wēsim /ˈwisɪm/ adj. sexual
 • wēsk /wisk/ nfe. shirt
 • wēsm /wism/ nnb. humid
 • wēs mux /wis mʊks/ nan. pubic hair
 • wēsavuh /ˈwisavʌ/ v. have sex
 • wēt /wit/ nma. knob
 • wēth /wiθ/ nin. unastonsihment
 • wētl /witl/ nan. pain
 • wētlim /ˈwitlɪm/ adj. painful
 • wēv /wiv/ nnb. resident
 • wēahlspar /ˈwiɑ̯lspɑɹ/ adj. extinct
 • wērs /wiɹs/ nnb. art
 • wērst /wiɹst/ nfe. unimaginativeness
 • wērsant /ˈwiɹsænt/ nnb. artist
 • wēx /wiks/ nma. amity
 • wīd /waɪ̯d/ adv. likely
 • wīf /waɪ̯f/ adv. there
 • wīhj /waɪ̯hj/ adv. victoriously
 • wīk /waɪ̯k/ prep. below
 • wīl /waɪ̯l/ adv. etcetera
 • wīn /waɪ̯n/ adv. unlikely
 • wīther /ˈwaɪ̯θɛɹ/ v. wear, put on
 • wīzhor /ˈwaɪ̯ʒoɹ/ v. insist
 • wōd /woʊ̯d/ adv. sadly
 • wōgurr /ˈwoʊ̯guɹ/ v. addition
 • wōler /ˈwoʊ̯lɛɹ/ v. skim
 • wūl /wʉl/ nma. relinquishment
 • wūlsp /wʉlsp/ nnb. wheel
 • wūm /wʉm/ nnb. measure
 • wūrst /wʉɹst/ nnb. interest
 • wūx /wʉks/ nin. fork
 • zhol /ʒol/ conj. than
 • zhowm /ʒʌʊ̯m/ interj. yippee
 • zhoēl /ʒɔɪ̯l/ interj. ouch
 • zhuhs /ʒʌs/ conj. in order that
 • zhal /ʒæl/ conj. where
 • zhās /ʒeɪ̯s/ interj. phew
 • zhel /ʒɜl/ conj. only
 • zhēf /ʒif/ conj. while
 • zhēl /ʒil/ conj. because
 • zhēt /ʒit/ conj. still
 • zhēv /ʒiv/ conj. as well as
 • zhīm /ʒaɪ̯m/ interj. hurray
 • zhōd /ʒoʊ̯d/ interj. well
 • zefēhr /ˈzefihr/ nin. zephyr
 • agarthah /ˈægɑɹθɑ/ nnb. agartha
 • ahhijuh /ˈɑhɪjʌ/ interj. greeting, hello
 • ahntēlēah /ˈɑntiˌliːɑ/ nag. antilia
 • animaw /ˈænɪmɔ/ nfe. spirit, soul, anima
 • avilawn /ˈævɪlɔn/ nfe. avilon
 • aztlahn /ˈaztlɑn/ nfe. aztlan
 • aē̯tuh /ˈai̯tʌ/ num. eight
 • aē̯tuhtenuh /ˈai̯tʌˌtɜnʌ/ num. eighty
 • chok /ʧok/ conj. and
 • chol /ʧol/ conj. after
 • chowgir /ˈʧʌʊ̯gɪɹ/ v. bow
 • chowshir /ˈʧʌʊ̯ʃɪɹ/ v. hike
 • cho’elsper /ˈʧoʊ̯i̯lspɛɹ/ adj. false
 • cho’emyer /ˈʧoʊ̯i̯mjɛɹ/ adj. fancy
 • cho’es /ʧoʊ̯i̯s/ interj. hey
 • choēd /ʧɔɪ̯d/ prep. over
 • choēf /ʧɔɪ̯f/ prep. till
 • choēkhar /ˈʧɔɪ̯ʈɑɹ/ v. state, declare, affirm, vow
 • choēl /ʧɔɪ̯l/ prep. top
 • choēsher /ˈʧɔɪ̯ʃɛɹ/ v. ruffle
 • choēthor /ˈʧɔɪ̯θoɹ/ v. trade
 • choēthorant /ˈʧɔɪ̯θoɹænt/ nnb. trader
 • choēw /ʧɔɪ̯w/ prep. hence
 • choēcher /ˈʧɔɪ̯ʧɛɹ/ v. vomit
 • chioustir /ˈʧɪo̯ʊ̯stɪɹ/ adj. round
 • chioustires /ˈʧɪo̯ʊ̯stɪɹes/ nma. circle
 • chig /ʧɪg/ conj. else
 • chil /ʧɪl/ conj. no sooner… than
 • chab /ʧæb/ conj. but
 • chawp /ʧɔp/ conj. when
 • cha’elspurr /ˈʧeɪ̯i̯lspuɹ/ adj. wet, damp, moist
 • cha’elspurres /ˈʧeɪ̯i̯lspuɹes/ nma. moisture
 • cha’elspar /ˈʧeɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. wall
 • cha’espar /ˈʧeɪ̯i̯spɑɹ/ adj. broad
 • cha’exer /ˈʧeɪ̯i̯ksɛɹ/ adj. steady, consistent
 • chāl /ʧeɪ̯l/ prep. on top of
 • chām /ʧeɪ̯m/ interj. ah
 • chāchir /ˈʧeɪ̯ʧɪɹ/ v. answer
 • chāchir /ˈʧeɪ̯ʧɪɹ/ nan. answer
 • cheb /ʧɜb/ det. a little
 • chel /ʧɜl/ conj. as if
 • che’odzar /ˈʧio̯ʊ̯ʥɑɹ/ adj. village
 • che’olspor /ˈʧio̯ʊ̯lspoɹ/ adj. view
 • che’osper /ˈʧio̯ʊ̯spɛɹ/ adj. wonder
 • che’orstar /ˈʧio̯ʊ̯ɹstɑɹ/ adj. writing
 • chēk /ʧik/ conj. if
 • chēl /ʧil/ conj. so that
 • chēm /ʧim/ conj. either.. or
 • chēw /ʧiw/ conj. neither..nor
 • chēː /ʧiː/ nag. primal magic
 • chēahfar /ˈʧiɑ̯fɑɹ/ v. use
 • chēahfar /ˈʧiɑ̯fɑɹ/ nma. use
 • chīb /ʧaɪ̯b/ interj. hello
 • chīl /ʧaɪ̯l/ prep. per
 • chīp /ʧaɪ̯p/ interj. uh
 • chīthar /ˈʧaɪ̯θɑɹ/ v. contribute
 • chītser /ˈʧaɪ̯ʦɛɹ/ v. dismiss
 • chīw /ʧaɪ̯w/ interj. okay
 • chīwhurr /ˈʧaɪ̯ʍuɹ/ v. hang out
 • chīzhurr /ˈʧaɪ̯ʒuɹ/ v. quote
 • chīyar /ˈʧaɪ̯ʤɑɹ/ v. hug, cuddle, squeeze
 • ēgil /ˈigɪl/ nma. gold piece, eastern
 • ēzlahndēah /ˈizlɑnˌdiːɑ/ nns. islandia
 • ēːlahn /ˈiːlɑn/ nag. eldritch magic
 • əkeidēah /ˈəkeˌɪdiːɑ/ nnb. akadia
 • ɭaiahnes /ˈɭaɪˌɑnes/ nm. lyonese
 • qiounjir /ˈkwɪo̯ʊ̯njɪɹ/ adj. yes
 • qid /kwɪd/ nnb. gold piece, western
 • qālar /ˈkweɪ̯lɑɹ/ v. terminate
 • qēvirə /ˈkwivɪɹə/ nag. qivira
 • qēahskir /ˈkwiɑ̯skɪɹ/ adj. cruel
 • rowchar /ˈɹʌʊ̯ʧɑɹ/ v. desert
 • riouxer /ˈɹɪo̯ʊ̯ksɛɹ/ adj. we
 • rlus /ɹlʊs/ det. whichever
 • rtoēl /ɹtɔɪ̯l/ prep. with
 • rtawk /ɹtɔk/ det. everywhere
 • rahēdant /ˈɹɑidænt/ nin. radiant
 • ra’emyir /ˈɹeɪ̯i̯mjɪɹ/ adj. sensible
 • rīhyar /ˈɹaɪ̯ɫɑɹ/ v. mold
 • rīzir /ˈɹaɪ̯zɪɹ/ v. exert
 • rōjir /ˈɹoʊ̯ʤɪɹ/ v. focus
 • rōthar /ˈɹoʊ̯θɑɹ/ v. employ
 • rōtharant /ˈɹoʊ̯θɑɹænt/ nnb. employer
 • rōcher /ˈɹoʊ̯ʧɛɹ/ v. boil
 • xot /ksot/ det. us
 • xul /ksʊl/ det. twice
 • yom /jom/ det. everything
 • yowd /ʤʌʊ̯d/ prep. with a view to
 • yowm /jʌʊ̯m/ prep. throughout
 • yo’estar /ˈjoʊ̯i̯stɑɹ/ adj. tropical
 • yoēl /ʤɔɪ̯l/ prep. at
 • yoēthar /ˈʤɔɪ̯θɑɹ/ v. control
 • yoētharkes /ˈʤɔɪ̯θɑɹkɜs/ nin. control
 • yam /jæm/ det. several
 • yawl /ʤɔl/ det. none
 • yawv /jɔv/ det. little (also adjective)
 • ya’elspar /ˈʤeɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. warfare
 • ya’emor /ˈjeɪ̯i̯moɹ/ adj. wool
 • ya’esor /ˈʤeɪ̯i̯soɹ/ v. distort
 • ya’etser /ˈjeɪ̯i̯ʦɛɹ/ adj. weather
 • ya’erster /ˈjeɪ̯i̯ɹstɛɹ/ adj. worship
 • yarl /ʤɑɹl/ det. a few
 • yep /jɜp/ det. anyone
 • ye’olspurr /ˈjio̯ʊ̯lspuɹ/ adj. wisdom
 • ye’orster /ˈʤio̯ʊ̯ɹstɛɹ/ adj. formal
 • yēahler /ˈjiɑ̯lɛɹ/ v. divert, distract
 • yēahsmir /ˈjiɑ̯smɪɹ/ adj. significant
 • yēahsper /ˈjiɑ̯spɛɹ/ adj. last (only remaining)
 • Ђoēm /ðɔɪ̯m/ prep. excluding
 • Ђoēshar /ˈðɔɪ̯ʃɑɹ/ v. cover, muffle
 • Ђoēchar /ˈðɔɪ̯ʧɑɹ/ v. drench, flush, saturate
 • Ђuhk /ðʌk/ conj. till
 • Ђul /ðʊl/ conj. too
 • Ђup /ðʊp/ det. your (pl)
 • Ђil /ðɪl/ det. nobody
 • Ђawk /ðɔk/ conj. since
 • Ђawl /ðɔl/ conj. unless
 • Ђa’elspar /ˈðeɪ̯i̯lspɑɹ/ adj. weight
 • Ђa’emyir /ˈðeɪ̯i̯mjɪɹ/ adj. blonde
 • Ђa’enyer /ˈðeɪ̯i̯njɛɹ/ adj. awesome
 • Ђa’exar /ˈðeɪ̯i̯ksɑɹ/ adj. real, authentic
 • Ђarl /ðɑɹl/ det. certain (also adjective)
 • Ђāmar /ˈðeɪ̯mɑɹ/ v. agree
 • Ђāmarkes /ˈðeɪ̯mɑɹkɜs/ nfe. agreement
 • Ђel /ðɜl/ det. those
 • Ђen /ðɜn/ conj. as soon as
 • Ђe’ohyer /ˈðio̯ʊ̯ɫɛɹ/ v. pause
 • Ђēm /ðim/ conj. whether
 • Ђēahskor /ˈðiɑ̯skoɹ/ adj. basic
 • Ђīshar /ˈðaɪ̯ʃɑɹ/ v. dig, bore, scoop
 • Ђīsharshē /ˈðaɪ̯ʃɑɹshi/ adj. boring
 • Ђīsher /ˈðaɪ̯ʃɛɹ/ v. assist
 • Ђītler /ˈðaɪ̯tlɛɹ/ v. masturbate
 • Ђīzhor /ˈðaɪ̯ʒoɹ/ v. mark
 • Ђōhwar /ˈðoʊ̯ħɑɹ/ v. annoy, agitate, exacerbate
 • Ђōhyor /ˈðoʊ̯ɫoɹ/ v. affiliate
 • Ђōshor /ˈðoʊ̯ʃoɹ/ v. exclaim, proclaim
Goddess of Change, Mystery, Wonder, and Fun
Back To Top